Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thước Đo Golf Bán Lẻ - Golf Retailing Metrics, Vietnam Golf Magazine, Feb 2013

231 views

Published on

Chuyên gia Bill Healey chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích cho những nhà quản lý kinh doanh thị trường golf bán lẻ hiện nay.

Thuật toán bán lẻ thường được sử dụng bởi các người quản lý cửa hàng golf để phân tích số liệu bán hàng, lên kế hoạch kiểm kê mua hàng hoá, và làm thế nào để áp dụng việc tính toán giá cả tăng và giảm. Mặc dù ở mỗi CLB đều có một lượng khách hàng ổn định đến cửa hàng với các nhân viên luôn bận rộn chăm sóc khách, một người quản lý golf vẫn phải quan tâm đến việc kinh doanh bán lẻ xem nó có thực sự diễn ra thuận lợi không. Một nhà quản lý golf thành công nên xem xét các báo cáo doanh số bán hàng một cách thường xuyên để luôn cập nhật với các hoạt động bán lẻ đang được thực hiện.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×