66 VietnamGOLF
GOLF DISCOVERY
Bill Healey
VÌi 30 n®m kinh nghi÷m
lµm vi÷c trong l‹nh v˘c
gi∂i tr›, Bill Healey hi÷n lµ
cÈn...
VietnamGOLF 67
Kukuiula, Hawaii
Lµ CLB ri™ng t≠ duy nh†t tr™n Æ∂o
Kauai thuÈc qu«n Æ∂o Hawaii, s©n golf
Kukuiula rÈng 408 ...
s©n. S©n golf nµy hÈi tÙ nh˜ng thay ÆÊi
Æfia h◊nh mang di÷n mπo t˘ nhi™n nh≠
nÛi, thung lÚng vµ c∏c h n≠Ìc trong khi
Æ„ v…...
VietnamGOLF 69
With summer in full swing and golfing
holidays on the agenda, we look at
several highly respected golf faci...
Best golf course in the world by Robb
Report in June 2012.
The property was the McBryde Sugar
Plantation from 1899 to 1996...
Tiantai Golf & Hot Spring
Resort, Qingdao, China
One of Asia's newer golf resorts is the
Tiantai Golf Club & Hot Spring Re...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Summer Golf - Chơi Golf Mùa Hè, Vietnam Golf Magazine, June 2013

580 views

Published on

With summer in full swing and golfing holidays on the agenda, we look at several highly respected golf facilities around East Asia and the Pacific.

Published in: Travel, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
580
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Summer Golf - Chơi Golf Mùa Hè, Vietnam Golf Magazine, June 2013

  1. 1. 66 VietnamGOLF GOLF DISCOVERY Bill Healey VÌi 30 n®m kinh nghi÷m lµm vi÷c trong l‹nh v˘c gi∂i tr›, Bill Healey hi÷n lµ cÈng t∏c vi™n th≠Íng xuy™n cho Tπp ch› Golf & Leisure tr™n toµn th’ giÌi, vi’t v“ vi÷c sˆ dÙng c´ng ngh÷ trong qu∂n l˝ golf. A 30 year veteran of the leisure software industry, Bill Healey is a regular contributor to Golf & Leisure publications around the world, writing often on the use of technology in Golf Club Management. VÌi k˙ nghÿ ch¨i golf s´i ÆÈng nh†t theo lfich tr◊nh trong mÔa hÃ, chÛng ta cÔng ghä th®m mÈt sË s©n golf nÊi ti’ng Î khu v˘c ch©u É-Th∏i B◊nh D≠¨ng. Ch¨i Golf mÔa hà S©n golf Kukui ula, Hawaii S©n golf Kukui ula, Hawaii
  2. 2. VietnamGOLF 67 Kukuiula, Hawaii Lµ CLB ri™ng t≠ duy nh†t tr™n Æ∂o Kauai thuÈc qu«n Æ∂o Hawaii, s©n golf Kukuiula rÈng 408 ha näp m◊nh gi˜a V≠Ín th˘c vÀt quËc gia vµ phË cÊ Koloa. S©n golf 18 lÁ Æ≠Óc thi’t k’ bÎi nhµ v´ Æfich The Open Tom Weiskopf nhªm thu hÛt c∏c tay golf thuÈc m‰i l¯a tuÊi vµ tr◊nh ÆÈ. BÎi v◊ h«u h’t c∏c lÁ golf Æ≠Óc bË tr› Î vfi tr› tr´ng ra toµn c∂nh Æπi d≠¨ng, kh´ng c„ g◊ ph∂i thæc mæc khi s©n golf Kukuiula Æ∑ Æ≠Óc b«u ch‰n lµ {S©n golf ri™ng t≠ mÌi tËt nh†t} bÎi Golf Magazine th∏ng 1/2012 vµ {S©n golf tËt nh†t trong c∏c s©n golf tËt nh†t th’ giÌi} bÎi Robb Report th∏ng 6/2012. Kukuiula bao gÂm mÈt loπt c∏c khu nhµ Î h≠Ìng bi”n vµ nh˜ng ng´i nhµ tranh theo phong c∏ch Hawaii vµ c∏c khu nhµ nghÿ sang tr‰ng. Nhµ CLB trfi gi∏ 100 tri÷u USD trÎ thµnh Æi”m hoπt ÆÈng vui ch¨i gi∂i tr› vµ x∑ hÈi cÒa cÈng ÆÂng. Alpensia PyeongChang Khu nghÿ d≠Ïng Alpensia Æ«y tham v‰ng trfi gi∏ 1.8 t˚ USD tπi PyeongChang, Hµn QuËc Æ∑ Æ≠Óc x©y d˘ng nh≠ lµ mÈt Æi”m Æ’n nÊi ti’ng phÔ hÓp vÌi c∏c m´n th” thao mÔa Æ´ng vµ golf cho mÔa hÃ. Nªm c∏ch Seoul 187 km v“ ph›a ß´ng, Alpensia bao gÂm hai s©n golf Æ„ lµ s©n golf ri™ng t≠ Golf & Country Club vµ s©n golf b∏n ri™ng t≠ 700 Golf Club. ß≠Óc thi’t k’ x©y d˘ng bÎi Robert Trent Jones Jr, Alpensia Golf & Country Club trÎ thµnh mÈt trong nh˜ng s©n golf hµng Æ«u th’ giÌi. Trong khi Æ„ S©n golf Alpensia 700 Golf Club c„ qui m´ 18 lÁ l†y c∂m h¯ng tı c∏c lÁ golf bi”u t≠Óng tı c∏c s©n golf kh∏c tr™n th’ giÌi bao gÂm: lÁ golf sË 12 Æ≠Óc thi’t k’ giËng nh≠ s©n St.Andrews Old Course; khu v˘c lÁ 11, 12, 13 giËng nh≠ {G„c Th∏nh ß≠Íng} cÒa s©n Augusta National; lÁ 17 tr™n Æ∂o giËng nh≠ s©n TPC Sawgrass; lÁ sË 5 giËng Pine Valley; lÁ 11 giËng Beach Links. S˘ tr∂i nghi÷m vÌi s©n golf Æ∏ng nhÌ nµy sœ Æem lπi c∂m gi∏c cho c∏c tay golf nh≠ th” lµ h‰ Æ≠Óc ch¨i tr™n c∏c s©n golf nÊi ti’ng tr™n th’ giÌi. Tiantai Golf&Hot Spring Resort, China Nªm g«n thµnh phË bi”n Qingdao t≠¨i Æãp, hai m∆t tr´ng ra bi”n Hoµng H∂i, Tiantai Golf & Hot Spring Resort c„ r†t nhi“u lÁ golf †n t≠Óng, Æ∆c bi÷t trong nh˜ng th∏ng mÔa hà s©n golf trÎ n™n Æãp nh†t trong n®m. VÌi 27 lÁ Æ≠Óc bË tr› gi˜a d∑y nÛi Laoshan, c∏c tay golf sœ bfi m™ ho∆c bÎi c∂nh quan tuy÷t Æãp cÒa Alpensia PyeongChang Resort, Hµn QuËc Alpensia PyeongChang Resort, Hµn QuËc
  3. 3. s©n. S©n golf nµy hÈi tÙ nh˜ng thay ÆÊi Æfia h◊nh mang di÷n mπo t˘ nhi™n nh≠ nÛi, thung lÚng vµ c∏c h n≠Ìc trong khi Æ„ v…n c„ nh˜ng lÁ golf dµi vµ ngæn hoµn h∂o. 3 Æfia Æi”m nÊi bÀt: Oak Valley, Maple Leaves vµ Cypress Spring lµ nh˜ng Æi”m ch¨i golf Æ«y thˆ th∏ch nh≠ng kh´ng käm ph«n thÛ vfi, phÔ hÓp vÌi c∏c tay golf thuÈc m‰i tr◊nh ÆÈ, ng≠Íi ch¨i golf sœ c„ c¨ hÈi tr∂i nghi÷m nhi“u lÁ golf kh∏c nhau, c∂nh quan thi™n nhi™n tuy÷t Æãp vµ Æi“u ki÷n s©n golf tuy÷t vÍi quanh n®m. H‰c vi÷n Golf danh ti’ng Jack Nicklaus cÚng Æ≠Óc x©y d˘ng tπi CLB c∏ch nay vµi n®m. Banyan, Th∏i Lan MÈt phong c∏ch sËng nÊi bÀt Æang bµy ra tr≠Ìc mæt bπn tπi s©n golf Banyan bÎi v◊ n„ c„ m‰i th¯ mµ b†t c¯ ai mong muËn cho mÈt k˙ nghÿ Æ∏ng gi∏ vµ mong chÍ tı l©u. Banyan c„ r†t nhi“u lÓi th’ vµ s˘ ti’p cÀn d‘ dµng vÌi c∏c cˆa hi÷u, spa, vµ c∏c s©n golf ƺng c†p quËc t’, c∏c nhµ hµng Th∏i Lan, c∏c qu«y bar vµ cuÈc sËng v“ Æ™m tπi lµng Æ∏nh c∏ Hua Hin. VŒ Æãp cÒa Banyan lµ nh˜ng b∑i c∏t træng tuy÷t Æãp Î Khao Takiab. Chÿ c∏ch thÒ Æ´ Bangkok 200 km theo Æ≠Íng bÍ bi”n ph›a t©y cÒa Vfinh Th∏i Lan, tÊ hÓp s©n golf Banyan lµ Æi”m nghÿ d≠Ïng cuËi tu«n Æ≠Óc ≠a chuÈng bÎi c∏c c≠ d©n sinh sËng Î thÒ Æ´ Bangkok vµ c∏c thµnh phË l©n cÀn. Lu´n Æ≠Óc coi lµ mÈt trong sË c∏c s©n golf tËt nh†t ß´ng Nam É, Banyan c„ m´i tr≠Íng c∂nh quan tuy÷t Æãp, c¨ sÎ vÀt ch†t ƺng c†p th’ giÌi. Cengkareng Golf Club CLB Æ≠Óc khai tr≠¨ng n®m 1999 vµ Æ∑ khºng Æfinh lµ CLB Golf Æ≠Óc l˘a ch‰n bÎi c∏c cÈng ÆÂng b∂n Æfia vµ ng≠Íi n≠Ìc ngoµi Î Jakarta vÌi c∏c ti™u chu»n du lfich quËc t’ cao c†p. Sau khi Æ®ng cai tÊ ch¯c Gi∂i Indonesia Open n®m 2005 vµ 2008 - gi∂i Ɔu nªm trong khu´n khÊ European PGA Tour, CLB Æ∑ t˘ khºng Æfinh b∂n th©n lµ ƨn vfi d…n Æ«u khu v˘c trong l‹nh v˘c qu∂n l˝ s˘ ki÷n. Nhµ c©u lπc bÈ cÒa s©n golf r†t th©n thi÷n, ti÷n nghi vµ tho∂i m∏i, Æ≠Óc thi’t k’ theo truy“n thËng tËt nh†t cÒa golf. VÌi lËi ki’n trÛc theo phong c∏ch California cÊ Æi”n, s©n golf c„ c∂nh quan tho∏ng, hµnh lang mÎ cho phäp kh∏ch c„ th” ngæm s©n golf khi Æi qua nhµ CLB. Qu«y bar vµ khu v˘c ®n uËng Æ“u c„ kh´ng gian mÎ vµ c„ c∂nh quan Æãp ph›a tr™n green 18. ß©y lµ Æfia Æi”m ch¨i golf vµ h¨n th’ n˜a. CLB Golf Cengkareng lµ Æi”m dıng ch©n l˝ t≠Îng. H‰c vi÷n Golf Leadbetter Æ∑ x©y d˘ng c¨ sÎ tπi Æ©y. GOLF DISCOVERY 68 VietnamGOLF Tiantai Golf & Hot Spring Resort, Qingdao, Trung QuËc Tiantai Golf & Hot Spring Resort, Qingdao, Trung QuËc
  4. 4. VietnamGOLF 69 With summer in full swing and golfing holidays on the agenda, we look at several highly respected golf facilities around East Asia and the Pacific. Kukui ula Golf, Hawaii A relative newcomer to the international golfing scene, Kukui ula Golf Course is part of the first & only Private Club community on the Hawaiian island of Kaua'i. Located on the island s southern coast, the 1,010-acre Kukui ula golf resort is nestled between the National Tropical Botanical Garden and historic Old Koloa Town. Kukui'ula is a historic Hawaiian name, coming from the kukui/candlenut torches placed on the property and south shore of Kaua'i, to help guide voyagers to Tahiti and back. The private 18-hole Kukui ula Golf Course was designed by British Open winner Tom Weiskopf to appeal to players of all ages and skill levels. As most holes have panoramic ocean views, it's no wonder the Kukui ula golf course was named Best New Private Course by Golf Magazine in January 2012 and Best of the Summer GOLF Banyan Golf, Hua Hin, Thailand
  5. 5. Best golf course in the world by Robb Report in June 2012. The property was the McBryde Sugar Plantation from 1899 to 1996 and was one of the most successful and enduring of the sugar plantations of Hawaii. Today Kukui ula comprises a collection of custom ocean view home sites and Hawaiian plantation-style cottages and luxury residences. The private $100 million clubhouse serves as the social and recreational centerpiece of the community and includes the main clubhouse, known as The Plantation House, a spa, the Golf Clubhouse and the stunning 18-hole golf course. http://kukuiula.com/ Alpensia PyeongChang Resort The ambitious $1.8 billion Alpensia Resort project in PyeongChang, Korea was developed to become a popular venue for both winter sports and summer golf. The resort, 187 kilometers east of Seoul, includes two golf courses, the private Golf & Country Club and the semi-private 700 Golf Club. Designed by Robert Trent Jones Jr, the private Alpensia Golf & Country Club is set to become one of the world's top golf courses. With strategic course design fit to host championship-level tournaments, this course is in harmony with the unforgettably beautiful scenery. The 18-hole Alpensia 700 Golf Club features 18 holes inspired by some of the great holes of courses around the world. The experience of this memorable golf course will have golfers feeling as though they have really played some of the challenging holes of these great golf courses. Some of the world's prestigious golf holes reproduced at the 700 Golf Club include: - The 12th hole from the St. Andrews Old Course, known as the Mecca of Golf - The 11th-12th-13th holes from the Amen Cornere of Augusta National - The 17th hole from the Stadium Course at TPC Sawgrass, the world's first island hole - The 5th hole from Pine Valley, regularly selected as the world's number 1 course - The 11th hole from Pebble Beach Links As a semi-private course available for public play, Alpensia 700 Golf Club is fast becoming the preferred resort for many golfers from Seoul and the PyeongChang region. Situated in the middle of the Winter Sports Park, the iconic Ski Jump Tower and surrounding winter sports venues remind visitors that they are part of a world class facility. wwwwww..aallppeennssiiaarreessoorrtt..ccoo..kkrr 70 VietnamGOLF Banyan Golf, Hua Hin, Thailand Tiantai Golf & Hot Spring Resort, Qingdao, China
  6. 6. Tiantai Golf & Hot Spring Resort, Qingdao, China One of Asia's newer golf resorts is the Tiantai Golf Club & Hot Spring Resort, located near the beautiful seaside city of Qingdao. Bordered by the Yellow Sea on two sides and a just a short distance from Korea and Japan, the area has long been a important port for both international trade and summer vacationers. Tiantai Golf Club & Hot Spring Resort has many beautiful holes especially in the summer months when the course is in full bloom. With 27 holes set amongst the Majestic Laoshan Mountain Range, golfers will be enchanted by the course s scenic beauty while also being challenged on several of Tiantai s more difficult holes. Hole 14 is one of Tiantai's signature holes. The par 3 is a demanding hole with a large water hazard to carry and a stunning mountain backdrop. The surrounding landscape changes dramatically with each season. The course boasts a variation of natural hazards such as Mountains, Valleys and Lakes while offering a perfect blend of long and short holes. The 3 nines: Oak Valley, Maple Leaves and Cypress Spring all offer a challenging yet rewarding test of golf. Suitable for all levels of golfer, players will enjoy the variety of holes, picturesque landscape and excellent course conditions all year round. Raising the quality of golf in the region, A Jack Nicklaus Academy of Golf has been built at Tiantai, helping bring a higher level of instruction and student services to Qingdao and Shandong province. A rather unique feature to the resort is the Tiantai Observatory, which offers a state-of- the-art telescope and other equipment, allowing stargazers the ability to observe the moon, planets, comets and other celestial bodies. wwwwww..ttiiaannttaaiiggoollffcclluubb..ccoomm Banyan Golf, Hua Hin, Thailand An outstanding way of life greets you at the award winning Banyan Golf, as it has everything one needs for that long awaited and very deserving holiday. Set in tropical surroundings Banyan offers easy access to all the shops, spas, world-class golf courses, Thai and themed restaurants, cocktail bars and nightlife within the royal and highly respectable fishing village of Hua Hin. The beauty of Banyan is that the development is just moments away form the beautiful white sandy beaches in Khao Takiab. Located just 200 kilometers south of Bangkok on the west coast of the Gulf of Thailand, Banyan Golf's resort is the preferred weekend resort by residents living in Bangkok and nearby cities. Regularly considered as one of the best golf resorts in SE Asia, Banyan is set in a beautiful landscaped environment complimented by world-class facilities. The idyllic resort comprises of luxurious two and one bedroom villas, tropical gardens, infinite swimming pools, recreation, spa and fitness and 5-star dining venues. The course opened in 2008 and in its first year claimed the award for 'Best New Golf Course in Asia Pacific'. Since then, the course has received many more top awards including: Best Course in Thailand and 1st runner up and winner of Best Clubhouse in Asia Pacific by Asian Golf Monthly. For two consecutive years, Banyan Golf Club claimed the highest ranking within Thailand in the World's Top 1000 by Rolex. With its dedicated 5-star service and Thai hospitality, Banyan has become an icon for golf in Thailand and has been ranked as the number one tourist attraction in Hua Hin by Trip Advisor. For travellers visiting Hua Hin to play golf, or just on a relaxing a holiday a visit to Banyan is highly recommended. wwwwww..bbaannyyaanntthhaaiillaanndd..ccoomm Cengkareng Golf Club, Jakarta, Indonesia Cengkareng Golf Club is a semi-private facility that welcomes visitors alongside a roster of active members. The club has been open since 1999 and already has established itself as the club of choice for the local and expatriate communities in Jakarta. The club prides itself on its personalised attentive service and offers high standards of international hospitality along with a championship golf course, presented in immaculate condition throughout the year. After hosting both the 2005 and 2008 Indonesian Opens, which are part of the European PGA tour, Cengkareng Golf Club has clearly defined itself as a regional leader in event management. The tournaments were seen by millions of TV viewers across the world. The clubhouse at Cengkareng Golf Club is friendly, comfortable and informal which is designed in the best tradition of golf. With classic Californian architecture, it displays the course in its best light by framing views from important functions areas. At the end of the lagoon entry, the reception lounge gives a full view of the beautiful landscape of the 1st and 10th tees and the 9th green. Helping build the quality of golf in Jakarta and throughout SE Asia, the Leadbetter Golf Academy has made a home at Cengkareng. With an elite staff of instructors, this first class golf academy has developed a complete line of innovative instructional teaching products and teaching aids helping both beginners and experienced golfers improve their game. wwwwww..cceennggkkaarreennggggoollffcclluubb..ccoo

×