Ke06 2008

2,944 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,944
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ke06 2008

 1. 1. Dìjiny dìjin vìdy Z pøenosu zpráv ana dálku techniky ROÈNÍK XIII/2008. ÈÍSLO 6 Historie elektøiny a magnetizmu Christian Huygens oznámil anagramem. Teprve v roce 1659 uveøejnil písemnì obšírný výklad Se jménem tohoto významného fy- tohoto jevu. ROÈNÍK LVII/2008. ÈÍSLO 6 zika, matematika a astronoma se již Objevil také matematické vyjádøení jistì setkal každý, kdo se zajímá o nì- dostøedivého zrychlení a = v 2 /r a tím V TOMTO SEŠITÌ který z vyjmenovaných vìdních oborù. otevøel Newtonovi cestu k objevu gravi- Narodil se 14. dubna 1629 v Haagu, taèního zákona. Z dìjin vìdy a techniky ............................. 1 v prostøedí velmi vzdìlané a pokrokové Pak se vìnoval problémùm, na je- UŽITEÈNÁ ZAPOJENÍ Z DLOUHOLETÉ PRAXE V rodiny. Otec mìl univerzitní vzdìlání, jichž vyøešení závisela správná funkce Úvod ..................................................... 3 byl diplomatem a vedl èilý písemný styk kyvadlových hodin. Podrobný matema- Užiteèné pøístroje pro domácnost ........ 4 s mnoha vìdci a politiky té doby. tický rozbor èinnosti kyvadla podal roku Korekèní zesilovaè s pasivním korektorem ...... 4 Christian od roku 1645 také studo- 1673 v pojednání „Kyvadlové hodiny“ Reflexní pøijímaè I, II, III .................. 6, 8, 10 val na univerzitì - zprvu v Leidenu, kde (v originále s názvem Horologium Os- VKV pøijímaè ........................................ 11 Automatický nabíjeè Pb aku. ............... 14 se vìnoval matematice a právùm, pak cillatorium sive do motu pendulorum). Svìtelný spínaè .................................... 17 v Bredu, kde rozšiøoval nejen své ma- Ovšem kyvadlové hodiny sestrojil roku Napájecí zdroje .................................. 18 tematické vzdìlání, ale vìnoval se i fy- 1656 a patent na nì získal již v roce Univerzální zdroj 1 (0 až 20 V/2 A) ........ 18 zikálním oborùm a studiu jazykù. 1657. Napáj. zdroj +15 V/2 A, -15 V/2 A .. 20, 21 Jeho velkým vzorem byl francouz- Pozdìji vymyslel princip hodinového Napájecí zdroj ±15 V/2 A ...................... 22 ský matematik Marin Mersenne, který setrvaèníku s vláskem a podle jeho ná- Symetrický zdroj 2x 12 V/50 mA .......... 22 jej nasmìroval na zkoumání fyzikálních vrhu pak byly pod jeho vedením sestro- Symetrický zdroj 2x 15 V/1 A ............... 24 Napájecí zdroj 0 až 18 V/1,8 A s L200 ....... 25 problémù šíøení svìtla, geometrických jeny první setrvaèníkové hodiny pro krá- Zdroj 1,3 až 24 V/3 A s LM338T ................. 26 vztahù a rozšiøoval jeho obzor v mate- le Ludvíka XIV. V roce 1675 vymyslel Zdroj 0 až 24 V/2 A s LM338T .................... 27 matice. kapesní hodiny. Elektronická pojistka .................................. 29 Snad hned v úvodu je vhodné pøipo- Pokud se svìtla týèe, existovala Mìøicí technika ................................... 37 menout, že jméno Huygens, dnes bìž- øada teorií o jeho povaze a Huygens Zkoušeè tranzistorù 1, 2, 3 ....... 30, 30, 32 nì používané, není na místì - vzniklo sám byl zastáncem tzv. vlnové teorie. Univerzální tester diod .......................... 33 Nf generátor s LM386 ........................... 36 až pozdìji anglickým pøepisem - on Odvodil také, že se svìtlo šíøí pøímo- Laboratorní nf generátor ......................... 37 sám se podepisoval Hugens. èaøe. RC generátor 1 kHz s fáz. èlánkem ..... 39 Již v mladém vìku zaèal publiko- Analogový mìøiè kmitoètu ..................... 39 vat. Zpoèátku se zabýval pøedevším Závìr .................................................. 40 matematicko-goeometrickými problé- KONSTRUKÈNÍ ELEKTRONIKA A RADIO my a roku 1651 napsal sta „Teorémy o kvadratuøe hyperboly, elipsy, kruhu Vydavatel: AMARO spol. s r. o. Redakce: Zborovská 27, 150 00 Praha 5, a tìžišti jejich èástí“. Následovala další tel.: 2 57 31 73 11, tel./fax: 2 57 31 73 10. práce zabývající se pøevážnì kruhem Šéfredaktor ing. Josef Kellner, sekretáøka re- a v roce 1654 napsal „Pøehled slavných dakce Eva Marková, tel. 2 57 31 73 14. úloh“, kde se zbýval øešením úloh, kte- Roènì vychází 6 èísel. Cena výtisku 40 Kè. Rozšiøuje PNS a. s., Transpress spol. s r. o., ré již pøed ním formulovali významní Mediaprint & Kapa a soukromí distributoøi. uèenci jednak ze starovìku, jednak vý- Pøedplatné v ÈR zajišuje Amaro spol. s r. o. znamní matematici jako Descartes, - Michaela Hrdlièková, Hana Merglová (Zborovská 27, 150 00 Praha 5, tel./fax: 2 57 31 73 13, 2 57 Fermat, Pappe a další. 31 73 12. Distribuci pro pøedplatitele také pro- Když odjel do Francie, seznámil se vádí v zastoupení vydavatele spoleènost Media- tam s pracemi Pascala a Fermata, servis s. r. o., Zákaznické Centrum, Kounicova 2b, P. O. BOX 351, 659 51 Brno; objednávky a pozdìji se vìnoval astronomickým tel: 541 233 232; fax: 541 616 160; e-mail: problémùm. Musel ale napøed spolu se zakaznickecentrum@mediaservis.cz; reklamace svým bratrem vymyslet zpùsob kvalit- - tel.: 800 800 890. Objednávky a predplatné v Slovenskej repub- nìjšího broušení èoèek pro svùj tele- Huygensùv princip (nákres). Huygens like vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., skop, který používal k pozorování pøedpokládal, že svìtlo je vlnìní Šustekova 8, 851 04 Bratislava, hvìzd. a formuloval princip šíøení jeho vln. tel.: 00421 2 / 6720 1931 - 33 email: predplatne@press.sk ; www.press.sk Podaøilo se jim to, a díky tomu pak Øeknìme, že vlny se šíøí ze zdroje Z Podávání novinových zásilek povoleno Èeskou v roce 1656 objevil napø. jeden ze sa- všemi smìry. Huygens tvrdil, že každý poštou - øeditelstvím OZ Praha (è.j. nov 6005/96 turnových mìsícù - Titan. kmitající bod vlnoplochy (místa se ze dne 9. 1. 1996). Snažil se také o vysvìtlení zvláštní- stejnou amplitudou a fází) se stává Inzerci v ÈR pøijímá redakce, Zborovská 27, 150 00 Praha 5, tel.: 2 57 31 73 11, tel./fax: ho jevu, pozorovatelného v dalekohledu opìt elementárním zdrojem vlnìni 2 57 31 73 10. pøi sledování Saturna. Tato planeta se (malé kružnice umístìné na velké) Inzerci v SR vyøizuje MAGNET-PRESS Slovakia jevila v dalekohledu jako elipsa, což a obálka tìchto elementárních s. r. o., Šustekova 8, 851 04 Bratislava, tel.: 00421 2 / 6720 1931 - 33 ; www.press.sk byl na hvìzdné obloze do té doby ne- vlnoploch tvoøí novou vlnoplochu. Za pùvodnost a správnost pøíspìvkù odpovídá autor vysvìtlený fenomén. V pøekážce P je malý otvor a vidíme, (platí i pro inzerci). Nevyžádané rukopisy nevracíme. Podaøilo se mu správnì odhad- že tento otvor se stává sám novým http://www.aradio.cz; E-mail: pe@aradio.cz nout, co tento jev pùsobí, ale teorie sa- zdrojem vlnìní a od nìj doprava se šíøí ISSN 1211-3557, MK ÈR E 7443 turnova prstence byla na tehdejší dobu nové vlnoplochy se støedem právì © AMARO spol. s r. o. velmi odvážná - proto ji z poèátku svìtu v tomto otvoru Konstrukèní elektronika A Radio - 6/2008 1
 2. 2. Jeho nejvýznamnìjším dílem však chaniky ve škole stejného typu, které byl obsáhlý spis nazvaný Cosmotheo- pøijal, a pøednášel po ètyøi roky. Sezná- ros, který napsal v roce 1694, ve kte- mil se tam se svým kolegou, který rém shrnul veškeré do té doby zveøej- pøednášel fyziku a „pøírodní filozofii“, nìné poznatky o vesmíru. Nejedná se Edwardem G. Houstonem, od kterého o èistì vìdecké, ale spíše o popularizu- velmi rychle pochytil jeho vìdomosti, jící dílo pøístupné širší veøejnosti. Je za- a tak ve svých 27 letech odešel praco- jímavé, že vyšlo až po jeho smrti v roce vat k firmì Electric Company jako elek- 1698 a bìhem nìkolika let pak bylo trotechnik. Oženil se a zakrátko odešel pøeloženo do nìmèiny a dokonce i do do Filadelfie, kde si založil svou vlastní ruštiny. spoleènost. Nezapomnìl však ani na Huygens se stal èlenem Královské svého bývalého kolegu a vzal jej do fir- spoleènosti a v dobì svého pùsobení my jako spoleèníka. ve Francii byl jedním ze zakladatelù Jak již bylo øeèeno na poèátku, mìl Královské akademie vìd. ohromný talent na vynalézání nových Díky svému protestantskému nábo- vìcí - spoleènost, kterou založil, nesta- ženskému vyznání však musel v roce èila jeho nápady realizovat, a tak zaklá- 1686 z Francie odejít zpìt do Nizoze- dala nové a nové továrny - pøihlásil mí. Na Francii zanevøel a již nikdy se napø. patent na elektrickou obloukovku, tam nevrátil. V roce 1689 na èas odejel a spoleènost založila továrnu na oblou- do Anglie, kde se seznámil s Newto- kovky. Jenže za tøi týdny pøišel Elihu nem a jeho teoriemi. Zemøel v Haagu 8. s novým patentem - na odstøedivku na èervence 1695. mléko, zakrátko nato na zpùsob elek- trického odporového sváøení, a tak to Podle materiálù z internetových strá- šlo stále dokola. Vìtšinou to byly vìci nek vìnovaných Huygensovi a ency- nové a potøebné a o odbyt nebyla nou- klopedie Wikipedia ze; spíše nestaèili s výrobou. Ve svých tøicetipìti letech se stal Propagaèní materiál rentgenových Elihu Thomson prezidentem v té dobì již svìtovì pro- lamp (Thomson, Edison) slulé spoleènosti Thomson-Houston Narodil se v øemeslnické rodinì Da- Electric Company. Za ètyøi roky nato ji nielovi a Mary Thomsonovým v anglic- spojil s Edison General Electric Com- Švýcarsku, v Itálii, Francii, ale i na afric- kém Manchestru dne 29. bøezna 1853. pany a od té doby existuje dodnes zná- kém a asijském kontinentì rostly továr- Svým zpùsobem byl od malièka ge- má General Electric Company. ny, jejichž výrobky nesly znaèku T-H, niální - mìl neobyèejný talent na ob- On byl organizátorem a geniálním Thomson-Houston. jevování nového a touhu poznávat ne- vynálezcem a zamìstnával stovky V roce 1916 mu zemøela manželka poznané. Ve tøech letech se nauèil technikù, kteøí jeho námìty rozpracová- a záhy se oženil znovu. V té dobì za- pomocí smyèky, kterou házel jako laso, vali do výrobnì realizovatelných proto- mìstnával ve svých závodech pøes otevírat domovní dveøe v dobì, kdy ne- typù. Ti mìli velký problém obsáhnout 100 000 dìlníkù! Když mu bylo 76 let, dosáhl na kliku. celou šíøi jeho zábìru - konstruoval navrhl v té dobì nejvìtší - 200 mm peri- V jeho pìti letech se celá rodina od- elektrické lokomotivy, tramvaje, doko- skop. stìhovala do Ameriky a usadila se ve nalé výtahy, poøídil první stereoskopické Postupnì se stal èestným dokto- Filadelfii. Elihu si okamžitì našel kama- obrazy i pomocí rentgenových paprskù, rem mnoha univerzit, nositelem ne- rády, spoleènì objevili v blízkosti bydliš- èasto vylepšil nìkterý ze svých patentù sèetných dalších ocenìní, vèetnì rytíøe tì boudu - prázdný døevník, kde si zøídili døíve, než byly realizovány. Pøišel na èestné legie. Zemøel 16. bøezna 1937 „laboratoø na objevování chemických praktickou metodu mìøení elektrické ve Swampscottu, Mass. na komplikace tajemství“. Objevovali však jen krátce, spotøeby, wattmetr, proudový transfor- pøi vážném onemocnìní bìhem chøip- tøetí den se ozval ohromný výbuch; mátor, rotaèní vf generátor, ukázal na kové epidemie. jeho dva kamarádi leželi v bezvìdomí, praktické využití rentgenových paprskù Bylo mu pøiznáno více než 1 000 okna v sousedství se vysypala nebo pøi diagnostikování zlomenin atd. patentù (pøes 700 jen v USA) a byl to alespoò popraskala, bouda vylítla do Jako vùbec první se stal v roce nejen nejbohatší elektrotechnik, ale povìtøí, Elihovi se nestalo nic. Mìl pak 1909 držitelem Edisonovy medaile udì- také nejzasloužilejší vynálezce své slíbit že se nedotkne zápalek, ale to od- lované dnešním IEEE pøesto, že mìl doby. Svými pøáteli byl pokládán za mítl a zakrátko zaèal se svými pøáteli pøedtím právì s Edisonem velké spory. šarmantního a pøátelského muže, který s dalšími pokusy - tentokrát zøejmì Byl, na rozdíl od mnoha jiných vìd- se vymykal vžité pøedstavì o vzhledu ménì nebezpeènými, ponìvadž opuš- cù a lékaøù, pøesvìdèen o škodlivosti a jednání vìdeckého pracovníka. Také tìný dùm, ve kterém tuto èinnost pro- rentgenových paprskù - aby své pøe- èasopisy velmi rády uveøejòovaly jeho vozovali, vydržel. svìdèení dokázal, nechal si nìjakou èlánky, nebo mìl dar pøedkládat ète- Rodièe jej pak poslali do ústavu pro dobu den co den po dobu 90 minut náøùm i složité vìci pøístupným zpùso- technické vzdìlávání (podle tamìjší ter- ozaøovat malíèek na levé ruce. Výsled- bem. minologie High School, což ovšem byla kem byly bolesti, otok, skvrna jako pøi Podle èasopisu Radioamatér 1/1940, škola pøibližnì na úrovni našich prù- trombose a nakonec velké puchýøe. encyklopedie Wikipedia a dalších inter- myslovek své doby). Tam se vzdìlával Jeho osobním tajemníkem se stal netových stránek pøedevším v chemii a velmi rychle svý- John McManus, který prakticky „patøil QX mi znalostmi pøedèil své uèitele, takže do rodiny“ a zajišoval skoro všechny ti byli nakonec rádi, když studia ukonèil. povinnosti, které mìl Thomson mimo Literatura Ve dvaceti letech zaèal pracovat práce na svých vynálezech. [1] Michal, S.: Hodináøství a hodináøi v èes- v chemické továrnì jako chemik. Se- Pøi jeho výbìru mìl velké štìstí, ne- kých zemích. Libri, Praha 2002. strojil tehdy pøístroj na zachycování rá- bo John se nikdy nesnažil využít jeho [2] Michal, S.: Hodiny - Od gnómonu k ato- diových vln - daleko pøed Marconim, vìhlasu, ani zneužít jeho dùvìry - mnoh- movým hodinám. SNTL, Praha 1980. Hertzem a dalšími, kteøí na tomto poli dy dostával rozpracované patenty k do- experimentovali, ale své pokusy publi- pracování, aby je bylo možné pøedložit [3] Graetz, L.: Die Elektrizität und ihre An- koval až po Hertzovi. patentovému úøadu. wendungen. J. Engelhorn, Stuttgart 1924. Ve dvacetitøech letech mu bylo na- Postupnì vznikaly Thomsonovy [4] Revue technique de la compagie Fran- bídnuto místo profesora chemie a me- podniky i mimo Spojené státy - v Anglii, caise Thomson - Houston. Paris 1955. 2 Konstrukèní elektronika A Radio - 6/2008
 3. 3. UŽITEÈNÁ ZAPOJENÍ Z DLOUHOLETÉ PRAXE V Ing. Zdenìk Zátopek Vážení ètenáøi, dovolte mi, abych na úvod tohoto dalšího pokraèování Užiteèných zapojení z dlouho- leté praxe V podìkoval všem za vᚠnekonèící zájem o døíve publikované konstrukce v pøedcházejících dílech èasopisu Konstrukèní elektronika. V tomto èísle KE si v první kapitole pøedstavíme schéma nízkofrekvenèního pøedzesilovaèe s pasivní- mi korekcemi, nìkolik konstrukcí jednoduchých radiopøijímaèù pro zaèínající radioamatéry a nabíjecí au- tomat olovìných startovacích akumulátorù pro osobní automobily. V další kapitole se budeme zabývat napájecími zdroji stejnosmìrného napìtí a v poslední kapitole mìøicími pøístroji a mìøicími pomùckami. Tématu mìøicích pøístrojù se budou vìnovat i následující Užiteèná zapojení z dlouholeté praxe VI, která jsou pøipravována na pøíští rok. Úvod èerpány v rùzných zahranièních, ale i domácích odborných èasopisech ha pøípadech lze použít souèástky ze zásob „co dùm dal”. a knihách, pøípadnì i na internetových Pøi sestavování popisovaných pøí- Pøi sestavování obsahu tohoto již stránkách. Èasto však bývá uveøejnìno strojù je nutné dodržovat nìkolik zá- pátého svého èísla KE jsem se snažil jen schéma, popø. strohý popis èinnos- kladních obecných zásad. èásteènì vyhovìt ètenáøùm, kteøí mne ti, zatímco plošné spoje a zkušenosti Nejdøíve zkontrolujte proti svìtlu rùzným zpùsobem kontaktovali a poža- se sestavením, oživením a chováním desku s plošnými spoji, zda jsou spoje dovali otisknout tu anebo onu konstruk- v praxi chybí. A tady je to pravé pole ne- v poøádku. Pøípadné vlasové trhlinky ci, pøípadnì vznášeli dotazy na náhrady orané pro fantazii amatéra elektronika, ve spojích propojte kapièkou cínu, a zámìny nìkterých souèástek. Nìkdy který se dokáže s takými konstrukcemi vìtší pøerušená místa pøemostìte drá- mì osobnì navštívili doma a donesli „pomazlit”, pøípadnì je zdokonalit a pøi- tovou propojkou. Mùstky mezi spoji i konstrukci k oživení a seøízení, i když zpùsobit našim souèástkovým podmín- tvoøené špatnì odleptanou mìdí pøe- to tøeba nebylo zaøízení mnou popsané. kám, navrhnout plošné spoje a podìlit škrábnìte nožem nebo hrotem rýsova- To vše mne velice tìší, ale rovnìž i za- se o zkušenosti s použitými souèást- cí jehly. vazuje do dalšího období. kami a oživováním a s vlastnostmi pøí- Dále zkontrolujte souèástky. U re- I když se to na první pohled možná stroje v provozu. zistorù a kondensátorù ovìøte jejich nezdá, i nadále je nejvíce žádostí o kon- Plošné spoje k dále popisovaným odpor a izolaèní odpor, u tranzistorù, strukce z oblasti pro motoristy - o další pøístrojùm jsou navrženy a nakresleny diod, tyristorù a triakù zkontrolujte ohm- nabíjeèe olovìných startovacích aku- již léta osvìdèeným systémem Formi- metrem funkènost všech polovodièo- mulátorù a o mìøicí zaøízení a do- ca v jeho poslední verzi a k jejich se- vých pøechodù. U tranzistorù mùžete plòky do automobilu. Je možné konsta- strojení a provozování využívám pøe- ještì zmìøit zesilovací èinitel. tovat, že takovýchto konstrukcí již vážnì svých šuplíkových zásob, popø. Pájíme nejdøíve všechny pasivní bylo uveøejnìno v pøedcházejících dí- nìjakou novinku z èeských obchodù souèástky, pak aktivní souèástky. K pá- lech nepøeberné množství, z nìhož by s elektronickými souèástkami. jení použijeme nejlépe mikropájku s re- bylo urèitì možné vybrat vhodný typ Pro zájemce o nf techniku uvádím gulací teploty pájecího hrotu, zruènìjší nabíjeèe pøípadnì mìøicího zaøízení v tomto èísle KE popis nízkofrekvenèní- amatéøi mohou použít i pistolovou pá- nebo doplòku, ale zájem i o další typy ho korekèního zesilovaèe s pasivním jeèku s tenkým pájecím hrotem. U pis- neustává. korektorem basù a výšek. Tento ko- tolové pájeèky však hrozí nebezpeèí, Jiná skupina fandù bastlení poža- rekèní zesilovaè úspìšnì používám již že se statickou elektøinou znièí integro- duje aplikace z nízkofrekvenèní techni- øadu let a jeho zapojení jsem objevil na vané obvody øady C-MOS nebo tranzis- ky, a to pøevážnì konstrukce zamìøené internetových stránkách. Dalšími nízko- tory FET. Toto nebezpeèí lze podstatnì na korekèní pøedzesilovaèe, koncové frekvenèními zesilovaèi, i když je nadá- omezit uzemnìním pájecího hrotu. výkonové stupnì, napájecí zdroje, elek- le trvalý zájem o nì, se již v tomto èísle Po pøipájení souèástek odštípáme tronické ochrany, barevné hudby, bli- KE zabývat nebudeme. štípacími kleštìmi jejich pøebyteèné vý- kátka apod. Minule jsem slíbil, že pro nejmladší vody, desku oèistíme lihem od tavidla Poslední skupinka požaduje nìja- skupinu radioamatérù, kteøí zaèínají (kalafuny) a zkontrolujeme kvalitu páje- kou konstrukci „zbastlenou“ pro radost, stejnì jako já kdysi pøed nìkolika desít- ní. Plošné spoje, kterými protéká velký tøeba uvedenou jako schéma v zahra- kami let stavbou krystalek, uvedu nìko- proud, mùžeme pomocí pistolové pá- nièním èasopise nebo na internetu. lik konstrukcí radiopøijímaèù. Tyto pøijí- jeèky pocínovat. Dostal jsem i nìkolik dotazù s pros- maèe jsou popisovány v první kapitole Závìreènou operací mùže být nala- bou o navržení plošných spojù. Bohu- a jsou dobøe reprodukovatelné a spo- kovaní plošných spojù ochranným la- žel ne vždy se dá všem vyhovìt. lehlivé. kem, tato operace však není nezbytnì Radioamatérská èinnost mi slouží Konstrukce vybrané do tohoto èísla nutná. k relaxaci ve chvilkách volného èasu, KE pokrývají oblast nejèastìji žádanou Tìm, kteøí si podle následujících ná- profesnì se tím neživím a ani do bu- a dotazovanou ètenáøi a jsou plnì vodù sestrojí a oživí alespoò jednu kon- doucna nehodlám. funkèní i pøi prùmìrné zdatnosti a do- strukci, pøeji mnoho úspìchù. Dále popisované konstrukce byly vednosti amatéra. Nevyžadují pøíliš Nìkteré prototypy dále popisova- v praxi vyzkoušeny a námìty na nì byly mnoho speciálních souèástek a v mno- ných pøístrojù, zachycené na fotogra- Konstrukèní elektronika A Radio - 6/2008 3
 4. 4. fiích na obálce, se mohou použitými chalupì a zahradì a nìkolik konstrukcí V této konstrukci byl použit osvìd- souèástkami nebo rozmístìním sou- podle požadavkù ètenáøù. èený a pro nízkofrekvenèní aplikace èástek mírnì odlišovat od koneèné V úvodu také musím podìkovat au- pøedurèený OZ typu NE5534. Pokud za- finální verze pøedkládané ètenáøùm torùm návrhového programu Formica, koupíme tento IO s doplòkovým ozna- v tomto èísle KE. Na funkènost a spo- kteøí mi svým opìtovným aktivním pøí- èením AN, máme zajištìno, že obvod lehlivost pøístrojù to však nemá vliv. stupem podle mých požadavkù aktuali- byl ve výrobì vybírán s co nejmenším Vìøím, že i toto èíslo KE vás svým zovali knihovny návrhového systému šumovým napìtím. obsahem zaujme, udìlá vám radost Formica a odstraòovali nìkteré vzniklé Nf signál je ze vstupní svorkovnice a pøi ètení zùstanete jeho obsahu vìrni technické problémy pøi sestavování to- U1 pøivádìn pøes oddìlovací kondenzá- až do konce. Mohu vás již teï ujistit, že hoto èísla KE. Souèasnì dìkuji Ing. tor C7 na neinvertující vstup OZ IO1. po dohodì s redakcí èasopisu KE napí- Aleši Hamáèkovi, hlavnímu distribu- Rezistor R3 pøivádí na tento vstup jako šu pro vás i další díl Užiteèných zapoje- torovi systému Formica, za pomoc pøi pøedpìtí potenciál zemì a souèasnì ní z dlouholeté praxe VI, který vyjde tra- praktickém ovìøování pøedloh nìkte- definuje vstupní odpor zesilovaèe. Na- diènì jako èíslo 6 v prosinci 2009. rých vybraných konstrukcí a pøi výrobì pìové zesílení vstupního zesilovaèe V tomto èísle budou uveøejnìny další desek s plošnými spoji. je urèováno zpìtnovazebním dìlièem konstrukce mìøicích pøístrojù a pomù- A nyní se již seznámíme s jednotli- s rezistory R5, R4 a je 11. Pøi takovém cek, konstrukce pro volné chvíle na vými konstrukcemi. zesílení není nutné do obvodu zpìtné vazby pøidávat kondenzátor pro úpravu kmitoètové charakteristiky v nadakus- Užiteèné pøístroje tickém pásmu. Vstupní zesilovaè s OZ IO1 také pù- sobí jako pøevodník impedance - jeho pro domácnost velmi malý výstupní odpor ( øádech de- sítek Ω) je nutný pro správnou funkci následujících pasivních korekèních ob- vodù basù a výšek. Korekèní zesilovaè Korekèní zesilovaè je stereofonní a obsahuje vstupní a výstupní zesilova- Za vstupním zesilovaèem jsou za- pojeny pasivní korekèní obvody audio- s pasivním korektorem èe, mezi které jsou zaøazeny pasivní korekèní obvody k regulaci basù a vý- signálu. Obvod s potenciometrem P2 koriguje basy a obvod s potenciomet- Skuteèní milovníci vìrné reprodukce šek, regulátor vyvážení (balance) a re- rem P1 výšky. zvuku dávají pøednost pasivní korekci nf gulátor hlasitosti (volume). Pokud jsou bìžce potenciometrù signálu. Na základì poslechu tvrdí, že Pro jednoduchost si popíšeme levý P1 a P2 ve støední poloze, není pøenos tóny pøenášené pasivním korektorem kanál korekèního zesilovaèe. Pravý ka- nízkofrekvenèního signálu korekèní- jsou plastiètìjší a mìkèí. nál je identický, jen jeho souèástky mají mi obvody nijak frekvenènì ovlivòován èísla o stovku vìtší. a signál prochází bez úpravy.  Ve vstupním zesilovaèi je použit Jsou-li potenciometry nastaveny Popis funkce operaèní zesilovaèe (OZ) IO1. Velmi mimo støední polohu, uplatní se kmito- Schéma korekèního zesilovaèe vhodné jsou OZ s malým šumem typu ètovì závislý pøenos pøipojených èlán- s pasivním korektorem je na obr. 1. LM833, NE5534, TL071 apod. kù RC a basy nebo výšky jsou zdùraz- Obr. 1. Korekèní zesilovaè s pasivním korektorem nf signálu 4 Konstrukèní elektronika A Radio - 6/2008
 5. 5. òovány nebo potlaèovány. V krajních s lineárním potenciometr P4. Regulaèní trolujeme, že na výstupech všech polohách bìžcù potenciometrù lze na rozsah vyvážení je omezován rezisto- OZ je klidové ss napìtí o velikosti max. kmitoètech 100 Hz a 10 kHz dosáhnout rem R11. ±10 mV. Pak pomocí tónového generá- zdvihu asi ±10 dB oproti pøenosu na Keramické kondenzátory C1, C6, toru a osciloskopu nebo nf milivoltmet- kmitoètu 1 kHz. C10 a C11 spoleènì s rezistory R1, ru ovìøíme prùchod nf signálu zesilova- Zlomový kmitoèet pro korekci hlou- R2, R12 a R13 filtrují napájecí napìtí èem a vyzkoušíme funkci korektoru. bek je urèován kapacitou kondenzátorù všech OZ a zvyšují tak celkovou stabili- Nakonec vyzkoušíme zesilovaè hudeb- C2 a C3, regulaèní rozsah hloubek je tu zapojení a úèinnì potlaèují nežádou- ním signálem a poslechem. omezován rezistory R6 a R7. Zlomový cí vf složky v napájecím napìtí. Konstrukce nemá žádné záludnosti kmitoèet pro regulaci výšek je urèován Výstupní signál urèený ke zpracová- a pøi dobrých souèástkách a jejich po- kapacitou kondenzátorù C4 a C5. Re- ní v následujícím výkonovém nízkofrek- zorném a peèlivém pøipájení pracuje na zistor R8 zabraòuje vzájemnému ovliv- venèním zesilovaèi je pøivádìn na vý- první zapojení. òování korekèních obvodù basù a výšek. stupní svorkovnici U3. Korekèní zesilovaè má velice dobré Z korekèních obvodù je nízkofrek- Symetrické napájecí napìtí ±12 V elektrické parametry. Odstup signálu venèní signál veden na regulátor hlasi- je pøivádìno z externího napájecího od šum je vìtší než 90 dB, zkreslení tosti (volume) s logaritmickým potenci- zdroje na napájecí svorkovnici U1. (THD) na kmitoètu 1 kHz je menší než ometrem P3. 0,05 %, pøebuditelnost je 16 dB, kmito- Za regulátorem hlasitosti je výstupní Konstrukce a oživení ètová charakteristika pøi neutrálním na- zesilovaè s OZ IO2A, jehož úlohou je stavení korekcí je v rozsahu 20 Hz až vyrovnat ztrátu zesílení vzniklou v pa- Korekèní zesilovaè je zkonstruován 25 kHz plochá s odchylkou maximálnì sivních korekèních obvodech basù z klasických vývodových souèástek, ±1dB, klidový napájecí proud v každé a výšek. Napìové zesílení výstup- které jsou pøipájeny na desce s jedno- vìtvi napájení je nejvýše 30 mA. ního zesilovaèe je urèováno zpìt- strannými plošnými spoji. Obrazec novazebním dìlièem s rezistory R9, spojù je na obr. 2, rozmístìní souèás- Seznam souèástek R10 a je opìt 11. tek na desce je na obr. 3. Z výstupního zesilovaèe je signál Osazení desky souèástkami nevy- R1, R2, R12, dále veden pøes oddìlovací kondenzá- žaduje komentáø. Pøi oživování pøivede- R13, R101, tor C9 na regulátor vyvážení (balance) me na desku napájecí napìtí a zkon- R102 22 Ω/1 %/0,5 W, metal. Obr. 2. Obrazec spojù korekèního zesilovaèe (mìø.: 1 : 1) Obr. 3. Rozmístìní souèástek na desce korekèního zesilovaèe Konstrukèní elektronika A Radio - 6/2008 5
 6. 6. R3, R14, R103, R114 56 kΩ/1 %/0,5 W, metal. R4, R6, R10 R11, R104, R106, R110, R111 1 kΩ/1 %/0,5 W, metal. R5, R7, R8, R9, R105, R107, R108, R109 10 kΩ/1 %/0,5 W, metal. P1, P2 100 kΩ/N, dvojitý lineární potenciometr (TP 169) P3 50 kΩ/G, dvojitý log. potenciometr (TP 169) P4 10 kΩ/N, dvojitý lineární potenciometr (TP 169) C1, C6, C10, Obr. 4. Jednoduchý reflexní pøijímaè pro zaèáteèníky 1 C11, C101, C106 100 nF, keramický C2, C102 330 nF, fóliový (TC 350) znaènì menší poèet závitù a pøizpùso- báze T1. Následkem toho se kolektoro- C3, C103 33 nF, fóliový (TC 351) buje tak velký rezonanèní odpor ladìné- vý proud T1 automaticky zmenší. C4, C104 2,2 nF, fóliový (TC 351) ho obvodu (L1, C1) malému vstupnímu Zesílený nf signál je z rezistoru R1 C5, C105 2,2 nF, fóliový (TC 352) odporu tranzistoru T1. Kdybychom veden pøes oddìlovací kondenzátor C5 C7, C8, C9, pøipojili ladìný obvod pøímo na bázi na logaritmický potenciometr R5 pro C107, C108, T1, znaènì by se zatlumil a pøijímaè regulaci hlasitosti. C109 470 nF, fóliový (TC 350) by mìl malou citlivost i selektivitu. Z bìžce potenciometru R5 se nf IO1, IO2 NE5534AN (DIP8) Keramický kondenzátor C3 vysoko- signál pøivádí pøes oddìlovací kon- IO3 NE5532 (DIP8) frekvenènì uzemòuje studený konec denzátor C6 do jednostupòového zesi- U1, U3 ARK500/3, šroubovací cívky L2. lovaèe výkonu s tranzistorem T2. Pra- svorkovnice trojpólová Zesílený vf signál je z kolektoru T1 covní bod tranzistoru T2 je urèován U2 ARK500/2, šroubovací veden pøes pøizpùsobovací neladìný vf pøedpìtím zavádìným na jeho bázi svorkovnice dvoupólová transformátor TR1 do AM demoduláto- z dìlièe R3, R4. Trimrem R4 se nasta- ru (detektoru) s germaniovou diodou vuje pracovní bod tak, aby zesilovaný nf D1. Pomìr poètu závitù vinutí L4 a L3 signál byl co nejménì zkreslený. Pra- Jednoduchý transformátoru je 3 : 1, aby byl pøizpù- soben velký výstupní odpor tranzistoru covní bod T2 není teplotnì stabilizován, pro dané využití je to však vyhovující. reflexní pøijímaè T1 menšímu vstupnímu odporu demo- dulátoru. Dioda D1 je zapojena tak, aby V kolektoru tranzistoru T2 je zapoje- no telefonní sluchátko o impedanci pro zaèáteèníky 1 jí protékal proud báze T1, èímž se zlep- šuje detekce slabého vf signálu. Stude- 2x 27 Ω nebo novìjší telefonní sluchát- ko o impedanci 50 Ω. V pøedcházejících èíslech KE jsem ný konec detekèního vinutí L3 je bloko- Tento velmi jednoduchý reflexní pøi- se nìkolikrát zmínil, že velice èasté do- ván kondenzátorem C4. Zbytek vf jímaè je napájen plochou baterií o jme- tazy a žádosti se týkaly uveøejnìní po- signálu po detekci je odvádìn z katody novitém napìtí 4,5 V. pisù jednoduchých rozhlasových pøijí- D1 do zemì kondenzátorem C3, který maèù pro zaèínající amatéry. takto slouží jako filtraèní. Konstrukce a oživení V této oblasti nelze nic moc vymys- Demodulovaný nízkofrekvenèní sig- let, a tak pøedkládám konstrukce, které nál je z katody D1 veden vinutím L2, Reflexní pøijímaè 1 je zkonstruován jsem kdysi dávno objevil v zahranièních které má pro nf signál zanedbatelnou z bìžných vývodových souèástek na èasopisech a na internetu, pak si je po- impedanci, zpìt na bázi tranzistoru T1. desce s jednostrannými plošnými stavil a upravil na naší souèástkovou Tranzistor T1 je pak využíván ještì jed- spoji. Obrazec spojù je na obr. 5, základnu, a používal nìkolik let. nou, tentokrát pro zesílení nízkofrek- rozmístìní souèástek na desce je na Mezi první z takových konstrukcí po venèního signálu. Takové zapojení tran- obr. 6. již legendární krystalce patøí jednodu- zistoru (nebo i elektronky) dostalo název Vzorek pøijímaèe byl vyzkoušen ve chý reflexní pøijímaè s minimem sou- reflexní. Pro zesilovaný nf signál je ke dvou variantách s rùznì provedenými èástek. Na bìžné potøeby a poslech kolektoru T1 pøipojen pracovní rezistor cívkami L1 a L2. nìkolika silných støedovlnných stanic R1. Mezi kolektor T1 a R1 je vloženo vi- V první variantì byly ve vstupním la- v mém studentském pokoji to bohatì nutí L4 vf transformátoru TR1, které dìném obvodu použity vzduchové cív- postaèovalo. však pro nízkofrekvenèní signál má za- ky L1 a L2 o prùmìru 25 až 30 mm nedbatelnou impedanci a nf signál jím a pøijímaè byl vybaven vnìjší drátovou není znatelnì zeslabován. anténou a uzemnìním. Popis funkce Pracovní bod tranzistoru T1 se na- Cívky L1 a L2 jsem navinul na papí- Schéma pøijímaèe je na obr. 4. Vf stavuje odporem rezistoru R2, kterým rovou trubku, kterou jsem zhotovil ovi- signál z rozhlasového vysílaèe v pás- teèe proud báze T1. V reflexním zapo- nutím trnu (vodovodní trubky o prù- mu SV pøichází do pøijímaèe feritovou jení musí tranzistor pracovat v lineární mìru 1”, tj. 25,4 mm) nìkolika vrstvami anténou, na které jsou vinutí L1 a L2. oblasti, optimální kolektorový proud T1 pruhu papíru o šíøce asi 60 mm. Použil Cívka L1 spoleènì s ladicím kon- je 0,7 až 1 mA, èemuž odpovídá kolek- jsem hrubší papír o mìrné hmotnosti denzátorem C1 tvoøí rezonanèní obvod torové napìtí T1 (proti zemi) +2,3 až 160 g/m2 a pøi ovíjení jsem papír potíral a zmìnou kapacity ladicího kondenzá- 3,0 V (pøi napájecím napìtí 4,5 V). bìžným kanceláøským lepidlem. Mezi toru lze nastavit požadovaný kmito- Rezistor R2 je pøipojen až za rezis- navíjený papír a trn jsem vložil ploché èet pøijímaného vysokofrekvenèního tor R1 (na kolektor T1), takže vzniká párátko, aby po zaschnutí lepidla signálu. záporná zpìtná vazba, která stabilizuje bylo možné papírovou trubku s trnu Vstupní ladìný obvod je vázán in- pracovní bod T1. Zvìtší-li se pøi vzrùstu sejmout. duktivnì (vinutí L2) na bázi tranzistoru teploty kolektorový proud tranzistoru Cívka L1 má 90 závitù navinutých tìs- T1, který pracuje jako vysokofrekvenèní T1, zmenší se kolektorové napìtí T1 nì vedle sebe mìdìným lakovaným drá- zesilovaè. Vinutí L2 má oproti vinutí L1 a tím i proud tekoucí rezistorem R2 do tem o prùmìru 0,335 (0,25 až 0,4) mm. 6 Konstrukèní elektronika A Radio - 6/2008
 7. 7. Obr. 5. Transformátor TR1 je navinut na hr- Obrazec níèkovém dvoudílném feritovém jádru o spojù prùmìru 10 nebo 14 mm. Uvedená já- reflexního dra vyrábìl v minulosti PRAMET Šum- pøijímaèe 1 perk a stále jsou dostupná. U menšího (mìø.: 1 : 1) prùmìru hrníèku vineme transformá- tor mìdìným lakovaným drátem o prù- mìru 0,08 mm, u hrníèku 14 mm mùže- me vinout drátem o prùmìru 0,1 mm. Drát jsem odvinul z již nefunkèního relé, jehož cívka obsahovala drát o prù- mìru 0,08 mm. Na plastovou kostøièku nejdøíve navineme L3 se 100 závity a na toto vinutí navineme bez vložené izolace L4 s 300 závity. Obì cívky jsou vinuty „na divoko“ a mají stejný smysl vinutí. Zaèátek L4 je pøipojen na kolek- tor T1 a zaèátek L3 na diodu D1. Jádro transformátoru je proti roze- vøení fixováno kanceláøskou lepicí pás- kou z PVC. Pøi montáži se transformá- L2 tor pøilepí na desku s plošnými spoji ze strany souèástek sekundovým le- Obr. 6. pidlem. Rozmístìní Ke zhotovení transformátoru mù- souèástek L1 žeme použít i feritové jádro z nìjaké- na desce ho mezifrekvenèního transformátoru reflexního ze starého tranzistorového rádia. pøijímaèe 1 Na zkontrolovanou desku s plošný- mi spoji pøipájíme všechny souèástky a pak pøijímaè oživíme. Pøipojíme správnì pólovanou baterii a pokusíme se naladit nìjakou silnou støedovlnnou stanici. Odporový trimr P4 nastavíme tak, aby zvuk ze sluchát- ka mìl minimální zkreslení. Zkontroluje- Konce vinutí jsem k papírové trubce byly pøipájeny na bìžné kanceláøské me kolektorový proud tranzistoru T1, upevnil zakápnutím peèetním voskem sponky. který by mìl být 0,7až 1,0 mA, tj. pøi (lze je upevnit i tavným lepidlem, pás- U této varianty bylo nutné jako anté- kou PVC, provázkem apod.). nu použít asi 1 m volnì pohozeného napájecím napìtí 4,5 V by mìlo být Pokud nìkdo bude mít štìstí a se- zvonkového drátu, uzemnìní bylo pøi- na kolektoru T1 proti zemi napìtí 2, 3 žene vf lanko, mùže ho použít k vinutí pojeno na ústøední topení u šroubku re- až 3,0 V. Kolektorový proud T1, respek- místo lakovaného drátu. Vf napìtí na- gulaèního ventilu. tive napìtí na kolektoru T1, je urèováno kmitané na L1 se zvìtší a pøijímaè bude U druhé varianty pøijímaèe byly cívky odporem rezistoru R2. Pokud se napìtí citlivìjší. L1 a L2 umístìny na feritové anténní na kolektoru T1 liší od pøedepsané hod- Ve vzdálenosti 3 až 5 mm od L1 je tyèce. Byla použita již navinutá feritová noty, zapojíme na místo R2 prozatímnì navinuta ve stejném smìru cívka L2 se anténa ze starého sovìtského radiopøi- trimr s odporem 1 MΩ a správnou veli- sedmi závity téhož drátu. Konce vinutí jímaèe. U této varianty nebylo nutné pøi- kost kolektorového napìtí T1 nastavíme L2 jsou mechanicky zajištìny stejným pojovat drátovou anténu a ani pøijímaè tímto trimrem. Pak zmìøíme odpor zpùsobem jako u L1. uzemòovat. trimru, vybereme rezistor s nejbližší Poèty závitù cívek L1 a L2 závisí na Cívky si mùžeme pochopitelnì navi- vyšší hodnotu odporu z øady E12 a pøi- požadovaném rozsahu pøijímaných nout na feritovou anténu i sami. Lze po- pájíme tento rezistor na místo R2. kmitoètù a na kapacitì použitého ladicí- užít plochou nebo kulatou feritovou tyè- Sílu signálu ovlivníme ještì jemným ho kondenzátoru. Poèty závitù cívek L1 ku. Pokud máte možnost si vybrat typ, posuvem cívky po feritové tyèce a jejím a L2 lze podle potøeby upravit, musí se tak zvolte takovou, která má zelenou vhodným natoèením. Kdyby pøijímaè po však zachovat pomìr poètù závitù L1 nebo modrou teèku. U tìchto tyèek je vf zapnutí kmital (hvízdal anebo bublal), a L2. napìtí nakmitané na L1 vìtší než u tyè- zkusíme pøehodit vývody cívky L2. Ladicí kondenzátor C1 byl použit ze ky s barvou bílou. Poèty závitù cívek L1 Pøi dodržení tohoto jednoduché- starého sovìtského pøijímaèe Sokol. a L2, použitý drát i mechanické prove- ho postupu bude reflexní pøijímaè pro Samozøejmì je použitelný jakýkoliv jiný dení jsou stejné jako u první varianty. zaèáteèníky 1 pracovat na první za- typ, pøípadnì mùžeme ladicí kondenzá- Pouze ke zhotovení papírové trubky, na pojení. tor nahradit pevným kondenzátorem kterou vineme cívky, nepoužijeme jako a pøijímat jen jeden místní vysílaè (sílu trn vodovodní trubku, ale zvolenou feri- Seznam souèástek pøijímaného signálu doladíme na maxi- tovou anténní tyèku. mum feritovým jádrem vloženým do Druhou variantu pøijímaèe 1 jsem R1 2,2 kΩ/1 %/0,5 W, metal. cívky L1). S velkým úspìchem byl vy- vestavìl do skøíòky od pøijímaèe Zuza- R2 390 kΩ/1 %/0,5 W, metal. zkoušen i vzduchový ladicí kovový kon- na a k napájení jsem použil tøi suché R3 10 kΩ/1 %/0,5 W, metal. denzátor z pøijímaèe ORBIS. tužkové èlánky zapojené do série. R4 10 kΩ, trimr Mechanické uspoøádání pøijímaèe V obou variantách pøijímaèù vybere- (PT6V, TP 011) závisí na krabièce, do které ho chceme me tranzistor T1 s proudovým zesi- R5 5 kΩ/G, potenciometr vestavìt. S výhodou jsem využil krabiè- lovacím èinitelem β o velikosti 80 až logaritmický (TP 160A) ku na mýdlo, ve které jsem pro tele- 200 a T2 s β vìtším než 200. C1 270 pF, otoèný fonní sluchátko vyvrtal dírky o prùmìru Na místì D1 vyhoví i germaniové di- C2 4,7 pF, keramický 1,5 mm. Baterie byla umístìna vnì na ody typu OA9, GAZ51, 1NN40, 1NN41, C3 10 nF, keramický zadní stranì krabièky a pøívodní kablíky v nouzi lze použít i køemíkovou 1N4148. C4, C5, C6 4,7 µF/25 V, radiální Konstrukèní elektronika A Radio - 6/2008 7
 8. 8. C7 100 µF/10 V, radiální z kolektoru T1 veden pøes primární vi- z napìového pøedzesilovaèe, rozkmi- D1 GA206 nutí L4 transformátoru TR1, které mu tového stupnì a koncového stupnì. T1 KF507 (KC237) rovnìž neklade žádný odpor, a pøes Napìový pøedzesilovaè obsahuje T2 KC237 (KC238, KC239) oddìlovací kondenzátor C7 do výkono- tranzistor T3 se zatìžovacím rezisto- SP2 telefonní sluchátko 50 Ω vého nf zesilovaèe. Z hlediska zesilová- rem R9. Pracovní bod tranzistoru T3 je BAT1 plochá baterie 4,5 V ní nf signálu je pracovním rezistorem nastaven odporem rezistoru R8 tak, TR1 transformátor, viz text tranzistoru T1 rezistor R2. aby pøi napájecím napìtí 9 V bylo na LF feritová anténa, viz text Aby se zvìtšila citlivost pøijímaèe, je kolektoru T3 napìtí 5,0 až 5,5 V. Napì- v zesilovaèi s T1 zavedena trimrem C2 ové zesílení tohoto stupnì je pøibližnì vysokofrekvenèní kladná zpìtná vazba, urèováno pomìrem odporù rezistorù Reflexní pøijímaè 2 která odtlumuje vstupní rezonanèní ob- vod. Trimrem C2 se èást zesíleného vf R9 a R10. Zesílený nf signál je pøivádìn pøes Další velice jednoduchý reflexní pøijí- signálu pøivádí z kolektoru T1 do vstup- oddìlovací kondenzátor C9 do rozkmi- maè pro bìžné uživatele je svým zapo- ního rezonanèního obvodu. Síla vazby tového stupnì na bázi T4, který zpra- jením velice podobný pøedcházejícímu se ovládá zmìnou kapacity trimru C2 covává signál pro koncový stupeò s do- pøijímaèi. Nìkteré souèástky jsou stej- (vìtší kapacita = silnìjší vazba). Vazba plòkovými tranzistory T5 a T6. Klidový né jako v pøedcházející konstrukci. nesmí být pøíliš silná, aby se tranzistor proud koncových tranzistorù lze upravit Aby se zvìtšila hlasitost a celkový nerozkmital. O tom, zda je vazba klad- zmìnou odporu rezistoru R13, zkresle- komfort obsluhy pøijímaèe, byl akustic- ná nebo záporná, rozhoduje smysl vi- ní pøi malých signálech (pøedevším pøi ký výkon zvìtšen použitím tranzisto- nutí (zapojení vývodù) vazební cívky L2. zmìnì napájecího napìtí) lze upravit rového výkonového nf zesilovaèe a re- Pokud vazba správnì nepracuje, pro- zmìnou odporu rezistoru R12, kterým produktoru. hodíme navzájem vývody cívky L2. nastavujeme na emitoru T6 polovinu Aby tranzistor T1 pøi souèasném napájecího napìtí (pøi napájení 9 V je zesilování vf a nf signálu nevytváøel je- optimální odpor rezistoru R12 asi 20 až Popis funkce jich smìšováním parazitní produkty, 56 kΩ). Rezistorem R11 je zavádìna Schéma pøijímaèe 2 je na obr. 7. Vy- musí pracovat v lineární oblasti. To je silná záporná zpìtná vazba, která sta- sokofrekvenèní signál z rozhlasového splnìno pøi kolektorovém proudu 0,7 až bilizuje klidové pracovní body tranzis- vysílaèe pracujícího v pásmu SV se pøi- 1 mA, tj. pøi napìtí okolo 4 V mezi ko- torù a upravuje i kmitoètovou charakte- jímá feritovou anténou, na které jsou lektorem a emitorem T1. Uvedený ko- ristiku a celkové zkreslení. navinuty cívky L1 a L2. Cívka L1 spolu lektorový proud je urèován proudem Rezistor R15 spolu s C10 zvìtšují s ladicím kondenzátorem C1 tvoøí re- báze T1, který je nastaven odporem re- napìový rozkmit signálu budícího kon- zonanèní obvod, kterým se zmìnou zistoru R3 a trimru R1. Rezistor R3 je cový stupeò. Pro zvìtšení stability zesi- kapacity ladicího kondenzátoru vylaïuje oproti pøedcházejícímu pøijímaèi zapo- lovaèe je napájecí napìtí prvního stup- kmitoèet pøijímané stanice. Feritová an- jen pøed kolektorový rezistor R2. nì filtrováno èlánkem R16, C12. téna a ladicí kondenzátor jsou použity Proud báze T1 protéká detekèní Reproduktor je zapojen mezi klad- z pøedchozí konstrukce. diodou D2, která musí být zapojena nou napájecí svorku a oddìlovací kon- Vf signál z feritové antény se zpra- v propustném smìru, tj. musí být pøipo- denzátor C10. Doporuèovaná nejmen- covává tranzistorem T1, který je zapo- jena katodou na bázi T1. Malý proud ší impedance reproduktoru je 8 Ω. jen tak, aby zesiloval nejen vf signál, protékající diodou D2 zlepšuje detekci Výhodnìjší by byl reproduktor s im- ale i demodulovaný nf signál. Takové slabých vf signálù. pedancí 25 Ω, který je však obtíž- zapojení se nazývá reflexní. Stabilita pracovního bodu tranzisto- nìji dostupný. Báze tranzistoru T1 je na vstupní ru T1 je zajišována stabilizací napá- Zesilovaè neklade velké nároky rezonanèní obvod navázána induktivnì jecího napìtí 6,2 V pro T1 Zenerovou na použité tranzistory, bìžnì vyhoví prostøednictvím vinutí L2. Zesílené vf diodou D1 a pøedøadným rezistorem kterékoli ze seznamu souèástek. Rov- napìtí je z kolektoru T1 vedeno pøes R6. Napájecí napìtí pro T1 je také fil- nìž ostatní souèástky nejsou kritické. neladìný vf transformátor TR1 s pøevo- trováno elektrolytickým kondenzáto- Zesilovaè lze použít i v jiných pøijí- dem 1 : 1 na AM demodulátor s ger- rem C5. maèích. Jedinou nevýhodou tohoto maniovou diodou D2. Studený konec Z oddìlovacího kondenzátoru C7 je zesilovaèe je relativnì velký klidový detekèního (sekundárního) vinutí L3 nf signál veden na logaritmický potenci- proud (asi 10 mA), který mùže být transformátoru TR1 je zablokován elek- ometr R7 pro regulaci hlasitosti a dále ještì vìtší, nejsou-li dobøe párovány trolytickým kondenzátorem C4. pøes oddìlovací kondenzátor C8 do tranzistory T5 a T6. Pokud máme se- Demodulovaný nf signál je filtraèním prvního stupnì výkonového zesilovaèe. strojen Zkoušeè tranzistorù 2, který je kondenzátorem C3 zbavován nežádou- Výkonový zesilovaè je bez transfor- popisován v tomto èísle KE na stranì cí vf složky a pøes vazební vinutí L2, mátorù a jeho koncový stupeò osazený 30 v oddíle Mìøicí technika, tak lze které mu neklade žádný odpor, je zavá- doplòkovými tranzistory pracuje ve tøídì tento mírný nedostatek úspìšnì eli- dìn na bázi T1. Zesílený nf signál je B. Zesilovaè je tøístupòový - skládá se minovat. V obchodech lze mnohdy ob- Obr. 7. Reflexní pøijímaè 2 8 Konstrukèní elektronika A Radio - 6/2008
 9. 9. jevit již od výrobce párované koncové dvojice (pøedevším tranzistory BC211/ /BC313). Konstrukce Reflexní pøijímaè 2 je zkonstruován z vývodových souèástek na desce s jednostrannými plošnými spoji. Obra- zec spojù je na obr. 8, rozmístìní sou- èástek na desce je na obr. 9. Mechanické provedení i oživení je velice jednoduché. Feritová anténa a ladicí kondenzátor jsou stejné jako u pøedchozího reflexního pøijímaèe 1. Desku pøijímaèe 2 jsem vestavìl do skøíòky od rozhlasu po drátì a k napá- jení jsem použil dvì ploché baterie za- pojené do série, které poskytují jmeno- vité napìtí 9 V. Obr. 8. Obrazec spojù reflexního pøijímaèe 2 (mìø.: 1 : 1) Místo detekèní diody D2 typu GA206 lze s úspìchem použít i diody OA9, GAZ51, 1NN40, 1NN41 nebo s horším výsledkem i 1N4148. Transformátor TR1 je navinut na hr- níèkovém dvoudílném feritovém jádru o prùmìru 10 nebo 14 mm. U menšího L1 prùmìru hrníèku vineme cívky mìdì- ným lakovaným drátem o prùmìru 0,08 mm, u hrníèku 14 mm mùžeme použít drát o prùmìru 0,1 mm. Drát o prùmìru 0,08 mm jsem odvinul z již nefunkèního relé. Na plastovou kostøiè- ku nejprve navineme L3 s 200 závity L2 a pak na toto vinutí navineme bez vlo- žené izolace L4 také s 200 závity. Obì cívky jsou vinuty „divoce“ a mají stejný smìr vinutí. Zaèátek cívky L4 je pøipo- jen na kolektor T1 a zaèátek vívky L3 na diodu D2. Jádro transformátoru je proti roze- vøení zajištìno kanceláøskou lepicí pás- kou z PVC. Transformátor se pøilepí Obr. 9. Rozmístìní souèástek na desce reflexního pøijímaèe 2 na desku s plošnými spoji ze strany souèástek sekundovým nebo tavným Otáèením trimru C2 zkontrolujeme R3 390 kΩ/1 %/0,5 W, metal., lepidlem. èinnost kladné vf zpìtné vazby a pøí- viz text Transformátor mùžeme navinout padnì zkusíme prohodit vývody cívky R6, R16 470 Ω/1 %/0,5 W, metal. i na feritové jádro z nìjakého mezifrek- L2. Pøi špatné funkci vazby nebo v pøí- R7 5 kΩ/G, potenciometr venèního transformátoru ze starého padì, když chceme pøijímat pouze sil- logaritmický (TP 160A) tranzistorového rádia. nou místní stanici, mùžeme vazbu vy- R8 39 kΩ/1 %/0,5 W, metal. Pøi osazování desky souèástkami øadit vypuštìním trimru C2. R9 5,6 kΩ/1 %/0,5 W, metal. postupujeme podle obecných zásad Pøi dodržení tohoto jednoduchého R10, R13 27 Ω/1 %/0,5 W, metal. uvedených v úvodu tohoto èísla KE. postupu stavby a oživení bude i tento R14 10 Ω/1 %/0,5 W, metal. Pøi oživování pøipojíme správnì pó- reflexní pøijímaè pracovat na první R15 560 Ω/1 %/0,5 W, metal. lované baterii a pokusíme se naladit nì- zapojení k plné spokojenosti konstruk- C1 270 pF, otoèný jakou silnou støedovlnnou stanici. téra. C2 22 pF, trimr (11409) Odporovým trimrem R1 nastavíme Pøijímaè má pøi kmitoètu 1 kHz C3 47 nF, keramický doporuèený kolektorový proud tranzis- a impedanci reproduktoru 25 Ω výkon C4 2,2 µF/25 V, radiální toru T1 o velikosti 0,7 až 1,0 mA (tj. na- 190 mW a odbìr 45 mA, pøi zátìži 8 Ω C5 47 µF/10 V, radiální stavíme napìtí asi +4 V na kolektoru T1 je výstupní výkon 110 mW a odbìr C7, C8 4,7 µF/25 V, radiální vùèi zemi). Pokud nelze trimrem R1 60 mA. Vstupní citlivost výkonového C9 10 µF/25 V, radiální pracovní bod T1 nastavit, je nutné na zesilovaèe je 1,5 až 2,5 mV, kmitoèto- C10 220 µF/10 V, radiální místo R3 prozatímnì zapojit trimr s od- vá charakteristika v pásmu 30 Hz až C11, C12 100 µF/10 V, radiální porem 1 MΩ a pracovní bod nastavit 30 kHz je plochá s maximální odchyl- D1 BZX83/6V2 tímto trimrem. Pak zmìøíme odpor kou ±3 dB. Klidový napájecí proud celé- D2 GA206 trimru, vybereme rezistor s nejbližší ho pøijímaèe je asi 10 mA. Napájecí T1 KF507 (KC237) vyšší hodnotu odporu z øady E12 a pøi- napìtí se mùže pohybovat v rozsahu 6 T3, T4 KC237 (KC238, KC239) pájíme tento rezistor na místo R3. Ná- až 9 V. T5 KF507 (BC211, KFY34) slednì mùžeme pracovní bod doladit T6 KF517 (BC313, KFY18) opìt trimrem R1. Seznam souèástek SP1 reproduktor 8 Ω Sílu pøijímaného signálu seøídíme TR1 transformátor, viz text na maximum jemným posouváním cív- R1 50 kΩ, trimr LF feritová anténa, viz text ky po feritové tyèce a vhodným natoèe- (PT6V, TP 011) BAT1 dvì ploché baterie 4,5 V ním tyèky. R2 2,2 kΩ/1 %/0,5 W, metal. zapojené do série Konstrukèní elektronika A Radio - 6/2008 9
 10. 10. Reflexní pøijímaè 3 kondenzátor C6 na AM demodulátor, který je zapojen jako zdvojovaè napìtí vodových souèástek na desce s jed- nostrannými plošnými spoji. Obrazec s hrotovými germaniovými diodami D2 spojù je na obr. 11, rozmístìní souèás- Jako poslední jednoduchou kon- a D3. tek na desce je na obr. 12. strukci reflexního pøijímaèe pro støední Demodulovaný nf signál je filtrován Stejnì jako pøijímaè 2 jsem i pøijí- vlny s velmi dobrými technickými para- (zbaven vf složky) kondenzátorem C3 maè 3 vestavìl do skøíòky od rozhla- metry si pøedstavíme pøístroj podob- a je veden zpìt na bázi T1. Zesílený su po drátì a napájím ho dvìma plo- ný tomu, který v roce 1964 vyrábìla signál z kolektoru T1 je po zeslabení britská firma Sinclair. Oproti originálu chými bateriemi zapojenými do série na polovinu dìlièem s R2 a R3 (kvùli (2x 4,5 V). jsem zmìnil zapojení výkonového nf stabilitì) veden na bázi T2 a po dalším zesilovaèe. V pøijímaèi 3 jsem použil feritovou zesílení je z kolektoru T2 veden pøes anténu s navinutými cívkami, která Vstupní èást je dvoustupòová se oddìlovací kondenzátor C7 na logarit- zdvojovaèem napìtí detekovaného sig- byla vymontována ze starého sovìt- mický potenciometr R7 pro regulaci ského pøijímaèe. Vhodná je i jakákoliv nálu. Výkonový nf zesilovaè byl použit hlasitosti. stejný jako u reflexního pøijímaèe 2, ale jiná feritová anténa zhotovená podle Z kolektoru tranzistoru T1 je trim- údajù v popisu konstrukce pøijímaèe 1. bylo nutné zmìnit jeho napìové zesí- rem C2 zavedena do vstupního ladì- lení tak, aby zapojení bylo stabilní. Citli- Rovnìž o ladicím kondenzátoru pla- ného obvodu vf kladná zpìtná vazba, tí to, co již bylo øeèeno u pøijímaèe 1, vost pøijímaèe 3 se vyrovná nìkterým která zvìtšuje citlivost pøijímaèe a zlep- lacinìjším superhetùm. v pøijímaèi 3 jsem dobøe využil ladicí šuje selektivitu. Její funkce je popsána kondenzátor z rozhlasového pøijímaèe u pøijímaèe 2. Doris. Popis funkce Pracovní body tranzistorù T1 a T2 Tranzistory T1 a T2 volíme s co jsou nastaveny pomocí rezistorù R1 nejmenším proudovým zesilovacím èi- Schéma reflexního pøijímaèe 3 je na a R5 tak, aby na kolektoru T1 bylo proti obr. 10. Vysokofrekvenèní signál pøijí- nitelem β (20 až 80). Pøi jejich vìtším zemi napìtí +1,2 V a na kolektoru T2 maného rozhlasového vysílaèe se na- proudovém zesílení zaèíná být pøijímaè napìtí +1,5 V. Protože jsou rezistory kmitává ve vstupním ladìném obvodu nestabilní (zøejmì vlivem kladné zpìtné R1 a R5 pøipojeny ke kolektorùm T1 na feritové anténì, který je tvoøen cívou vazby pøes napájecí sbìrnici), a pak je a T2, a nikoliv pøímo na napájecí sbìr- L1 a ladicím kondenzátorem C1. vhodnìjší použít jiné zapojení nf výko- nici, jsou pracovní body stabilizovány Ze vstupního ladìného okruhu je vf zápornou zpìtnou vazbou. Když se nového zesilovaèe. Vf tranzistory s ma- signál veden do reflexního zesilovaèe napø. po ohøátí zvìtší kolektorový proud lým proudovým zesílením jsou napø. s tranzistory T1 a T2. Reflexním je ze- tranzistoru T2, zvìtší se úbytek napìtí KF506, KSY62, KFY34 apod. S úspì- silovaè nazýván proto, že, jak již bylo na R4. Tím se zmenší napìtí na kolek- chem též byly vyzkoušeny staré šuplí- øeèeno v popisu funkce pøedcházejících toru T2 i na R5 a následkem toho se kové typy KF524, které mají oproti tran- pøijímaèù, zesiluje souèasnì modulo- zmenší proud tekoucí do báze T2. To zistorùm øady KC menší proudové vaný vf i demodulovaný nf signál. Aby pak vede ke zmenšení kolektorového zesílení a jsou pøedurèeny pro vf apli- nevznikaly parazitní rušivé signály, proudu tranzistoru T2 zpìt k pùvodní kace. musí tranzistory T1 a T2 pracovat v li- velikosti. I v nf zesilovaèi lze použít tranzisto- neárním režimu. Nemohou proto demo- Reflexní zesilovaè je napájen napì- ry jiných typù než pøedepsaných, pokud dulovat vf signál, a z toho dùvodu je re- tím +3 V stabilizovaným Zenerovou dio- mají vyhovující parametry. flexní zesilovaè doplnìn samostatným dou D1. Aby pro nf signál nevznikala Na místì detekèních diod D2 a D3 demodulátorem s diodami D2 a D3. kladná zpìtná vazba po napájecí sbìr- lze s úspìchem použít také diody OA9, Hlavní rozdíl reflexního zesilovaèe nici, která by zpùsobila rozkmitání pøijí- GAZ51, 1NN40, 1NN41, v nouzi i køemí- v pøijímaèi 3 oproti reflexním zesilova- maèe na nízkém kmitoètu, je napájecí kovou 1N4148. èùm v pøijímaèích 1 a 2 spoèívá v tom, napìtí dùkladnì filtrováno kondenzátory Po pøipájení všech souèástek desku že v pøijímaèi 3 je obtížnì realizovatelný C5, C12 a C11. oživíme. Pøipojíme správnì pólovanou pøizpùsobovací transformátor TR1 na- Z potenciometru R7 je nf signál pøi- baterii a pokusíme se naladit nìjakou hrazen snadno dostupným a levným vádìn do nízkofrekvenèního výkono- silnou støedovlnnou stanici. dalším tranzistorem T2. vého zesilovaèe. Tento zesilovaè je za- Pak zkontrolujeme pracovní body Oba tranzistory T1 i T2 jsou zapoje- pojen stejnì jako v pøijímaèi 2, má tranzistorù T1 a T2. Na kolektoru T1 by ny se spoleèným emitorem. Vf signál pouze menší napìové zesílení, èehož mìlo být (proti zemi) napìtí +1,2 V a na ze vstupního ladìného obvodu je pøivá- je dosaženo zmenšením odporu rezis- kolektoru T2 napìtí +1,5 V. Pokud na dìn na bázi T1 induktivní vazbou pøi- toru R11. kolektoru T1 nebo T2 není správné na- zpùsobovacím vinutím L2. Zesílený pìtí, nahradíme rezistor v bázi pøísluš- vf signál je z kolektoru T1 veden oddì- Konstrukce a oživení ného tranzistoru (R1 u T1 a R5 u T2) lovacím kondenzátorem C13 na bázi trimrem o odporu 100 kΩ a tímto trim- T2. Po dalším zesílení je vf signál ve- Reflexní pøijímaè 3 je stejnì jako rem nastavíme správné kolektorové na- den z kolektoru T2 pøes oddìlovací pøedchozí pøijímaèe zkonstruován z vý- pìtí. Pak odpor trimru zmìøíme a místo Obr. 7. Reflexní pøijímaè 3 10 Konstrukèní elektronika A Radio - 6/2008
 11. 11. VKV pøijímaè Na konci této kapitoly z oblasti ra- diopøijímaèù se seznámíme s jednodu- chým VKV pøijímaèem s dobrými tech- nickými parametry. Dokud se nevyrábìly speciální inte- grované obvody pro tyto aplikace, bylo témìø nemožné, aby si ménì zruèný amatér bez patøièných a drahých mìøi- cích zaøízení vyrobil takový pøijímaè. Nyní se vyrábìjí integrované obvody (napø. TDA7000), které obsahují celý radiopøijímaè kromì reaktanèních sou- èástek (tj. cívek a kondenzátorù). Jsou navrženy tak, aby tìchto vnìjších sou- Obr. 11. Obrazec spojù reflexního pøijímaèe 3 (mìø.: 1 : 1) èástek bylo co nejménì, zapojení se snadno oživovalo a bylo málo citlivé na odchylky parametrù souèástek. Jednoduchý pøijímaè s takovým integrovaným obvodem se sice svou kvalitou nevyrovná dobøe navrženému superhetu s obvyklým mf kmitoètem 10,7 MHz na rozsahu VKV, je však snadno zhotovitelný a k poslechu míst- ních vysílaèù je plnì postaèující. To byl také mùj hlavní požadavek. Návrh pøedkládaného VKV pøijímaèe vychází z doporuèeného katalogové- ho zapojení výrobce obvodu TDA7000. Koncový stupeò je osazen integrova- ným obvodem LM386, který celou kon- strukci miniaturizuje a zjednodušuje. Nf akustický výkon je zcela dostateèný. Technické parametry Kmitoètový rozsah: 87,5 až 106 MHz. Obr. 12. Rozmístìní souèástek na desce reflexního pøijímaèe 3 Vstupní impedance: asi 75 Ω. Citlivost: 5,5 µV pro s/š = 26 dB. trimru pøipájíme rezistor s nejbližší vyš- R5 150 kΩ/1 %/0,5 W, metal. Selektivita: S-300 = 35 dB. ší hodnotou odporu z øady E12. R6 1 kΩ/1 %/0,5 W, metal. Výstupní výkon: Zenerova dioda D1 by nemìla mít R7 5 kΩ/G, potenciometr 0,7 W pøi napájení 9 V a THD = 10 %. vìtší Zenerovo napìtí než pøedepsané logaritmický (TP 160A) 3,0 V. R9 5,6 kΩ/1 %/0,5 W, metal. Zkreslení: < 2,5 % pøi modulaèním Sílu pøijímaného signálu optimali- R10 27 Ω/1 %/0,5 W, metal. zdvihu ±75 kHz (maximální pøípustný zujeme posouváním cívky po feritové R12 47 kΩ/1 %/0,5 W, metal. zdvih vysílaèe) a výst. výkonu 125 mW. tyèce (s následný doladìním otoèným R13 27 Ω/1 %/0,5 W, metal. Šíøka pásma nf signálu: kondenzátorem) a vhodným natoèením R14 10 Ω/1 %/0,5 W, metal. 80 Hz až 10 kHz. anténní tyèky. R15 560 Ω/1 %/0,5 W, metal. Napájecí napìtí: 7 až 12 V. Zkusmým nastavováním trimru C2 R16 470 Ω/1 %/0,5 W, metal. zkontrolujeme èinnost kladné vf zpìtné R17 120 Ω/1 %/0,5 W, metal. vazby a pøípadnì zkusíme prohodit vý- C1 270 pF, otoèný Popis funkce vody cívky L2. Pøi špatné funkci vazby C2 22 pF, trimr (11409) Schéma VKV pøijímaèe je na obr. nebo pøi pøíjmu silné místní stanice mù- C3 68 nF, keramický 13. Popis funkce si rozdìlíme na dvì žeme trimr C2 vynechat a tím vazbu C4, C7, C8 4,7 µF/25 V, radiální èásti. Nejdøíve si popíšeme vysokofrek- vyøadit z èinnosti. C5 47 µF/10 V, radiální venèní díl, který je srdcem celé kon- Po oživení bude i tento reflexní pøijí- C6 270 pF, keramický strukce, a pak díl nízkofrekvenèní. maè pracovat k plné spokojenosti kon- C9 10 µF/25 V, radiální struktéra. Parametry nf zesilovaèe jsou C10 220 µF/10 V, radiální Vysokofrekvenèní díl stejné jako u pøijímaèe 2. C11, C12 100 µF/10 V, radiální Vf èást pøijímaèe je osazena inte- Tento reflexní pøijímaè 3 byl z mých C13 100 pF, keramický grovaným obvodem TDA7000 (U1) nejoblíbenìjších a dlouhodobì jsem ho D1 BZX83/3V0 od firmy Philips. Pracuje jako systém používal jako náhradní pøijímaè v gará- D2 GA206 s kmitoètovým závìsem s nízkým me- ži, kde jsem pøes den poslouchal bez D3 GA206 zifrekvenèním kmitoètem 70 kHz. Ob- venkovní antény a uzemnìní nejménì T1, T2 KF507 (KC237) vod je zapojen podle doporuèení výrob- ètyøi støedovlnné vysílaèe. T3, T4 KC237 (KC238, KC239) ce, liší se jen zapojení rezonanèního T5 KF507 (BC211, KFY34) obvodu s cívkou L1. Seznam souèástek T6 KF517 (BC313, KFY18) Vstupní signál se pøivádí z antény SP1 reproduktor 8 Ω pøes vazební kondensátor pøímo na R1, R8 39 kΩ/1 %/0,5 W, metal. LF feritová anténa, viz text vstup symetrického smìšovaèe. Smì- R2, R3, R11 2,2 kΩ/1 %/0,5 W, metal. BAT1 dvì ploché baterie 4,5 V šovaè má tak dobrou odolnost proti køí- R4 4,7 kΩ/1 %/0,5 W, metal. zapojené do série žové modulaci, že vstupní ladìný ob- Konstrukèní elektronika A Radio - 6/2008 11
 12. 12. Obr. 13. VKV pøijímaè vod není nutný, pokud je vaše anténa zátorem C10. Pokud chceme pøi pøíjmu vzorku jsem potøebný indikaèní obvod alespoò pøibližnì naladìna do pøijí- slabých vysílaèù šumovou bránu vy- vyzkoušel, ale po rùzných zkouškách maného pásma a nedodává extrém- pnout, spínaèem SW1 pøipojíme na vý- jsem jej nakonec vypustil jako zbyteèný nì silný signál. Smìšováním vstupní- vod 1 U1 pøes rezistor R2 kladné na- (v lokalitì mého bydlištì je vf signál na- ho signálu s napìtím z oscilátoru pìtí. Tím se zvìtší napìtí na øídicím tolik kvalitní, že lze jednotlivé pøijímané získáme rozdílovou složku o frekven- vstupu šumové brány tak, že signál stanice snadno naladit i bez indikace ci 70 kHz. z detektoru stále prochází na výstup. vyladìní). Kmitoèet oscilátoru je urèován re- Stejnosmìrná složka napìtí z kmi- zonanèním obvodem tvoøeným ladicím toètového demodulátoru, která je úmìr- Nízkofrekvenèní zesilovaè kondenzátorem C24, pevnými konden- ná odchylce kmitoètu od správného na- Z U1 prochází nízkofrekvenèní sig- zátory C25, C23 a cívkou L1. Konden- ladìní, se vede pøes zesilovaè také na nál pøes logaritmický potenciometr P1 zátor C25 zmenšuje ladicí rozsah na vnitøní varikapy v oscilátoru. Díky tomu pro øízení hlasitosti a vazební konden- pásmo kmitoètù od 88 do 108 MHz, se oscilátor automaticky dolaïuje tak, zátor C15 do integrovaného obvodu U2 bez nìj by konèil mnohem výš, mimo aby byl pøijímaè stále nastaven na kmi- typu LM386 (výrobce National Semi- rozhlasové pásmo. Kondenzátor C23 toèet vysílaèe. Automatické dolaïování conductor), což je malý výkonový nf zmenšuje celkovou kapacitu kondenzá- kmitoètu (AFC) vyrovnává zmìny hod- zesilovaè. torù v ladìném obvodu na ménì než not souèástek ladìného obvodu a zmì- Obvod U2 je zapojen nejjednoduš- 20 pF, aby správnì fungovalo automa- ny mezielektrodových kapacit tranzisto- ším zpùsobem podle doporuèení vý- tické dolaïování kmitoètu (AFC = Auto- rù a diod uvnitø integrovaného obvodu, robce. Invertující vstup zesilovaèe je matic Frequency Control). (zpùsobované napø. kolísáním teploty blokován pro støídavý proud kondenzá- Mezifrekvenèní propust je tvoøena okolí a zahøíváním ztrátovým teplem za torem C16. Zesílené napìtí se vede aktivním filtrem bez cívek. Filtr obsahu- provozu). Radiopøijímaè se prostì ne- pøes oddìlovací kondenzátor C17 do je dva operaèní zesilovaèe uvnitø IO rozlaïuje. I když mírnì pootoèíte ladi- reproduktoru. TDA7000 spolu s vnitøními rezistory cím knoflíkem, pøijímaè v urèitém roz- Nízkofrekvenèní zesilovaè s IO U2 a vnìjšími kondenzátory C3, C13, C4, mezí sleduje døíve naladìnou stanici je napájen napìtím 9 V odebíraným pøí- C5, C6. První stupeò filtru pøedstavuje a drží stále její signál. mo z napájecí svorkovnice P2. Pøívod dolní propust 2. øádu, druhým stupnìm Kdyby pøijímaè nemìl AFC, oscilá- napájecího napìtí je blokován konden- je pásmová propust. Na výstupu druhé- torový ladìný obvod by musel být velmi zátorem C21, aby se pøi použití mìk- ho stupnì je ještì pasivní dolní propust stabilní. Kmitoèet oscilátoru by se bì- kého zdroje (napø. baterie) pøijímaè ne- (integraèní èlánek), tvoøená vnitøním re- hem poslechu jedné stanice nemìl rozkmital. zistorem s odporem 12 kΩ a vnìjším rozladit o více než 0,02 %, aby se re- Pøístroj má malou spotøebu energie, kondenzátorem C6. produkce nezhoršila. lze ho napájet ze síového zdroje (adap- Následuje omezovaè a kmitoètový Do oscilátoru se vede i nf napìtí, téru) 9 V/0,2 A nebo ze dvou plochých demodulátor. Z nìj jde nf signál pøes takže oscilátor se pøelaïuje v rytmu baterií. Nedoporuèuji devítivoltovou šumovou bránu na výstup. kmitoètové modulace a sleduje modu- destièkovou baterii, která je pøíliš mìk- Šumová brána je øízena koreláto- laci vstupního signálu. Tím se zmen- ká a brzy se vybije. rem, který vyhodnocuje èinnost demo- šuje zdvih kmitoètovì modulovaného dulátoru. Dává-li demodulátor dobrý mezifrekvenèního signálu. Vzniká tak Konstrukce a oživení signál, napìtí na výstupu korelátoru se záporná zpìtná vazba pøes celý pøijí- zvìtší a šumová brána propustí nf maè. VKV pøijímaè je zhotoven z vývodo- signál na výstup. Pokud není signál Vf díl je napájen napìtím 5 V ze sta- vých souèástek pøipájených na desku v požadované kvalitì, na výstup se bilizátoru U3 typu 78L05. Pokud by- s jednostrannými plošnými spoji. Obra- místo signálu z detektoru pøipojí slabý chom nepoužili tuto stabilizaci napìtí, zec spojù je na obr. 14, rozmístìní šum ze šumového generátoru. Pokud tak by pøijímaè pøesto fungoval, ale více souèástek na desce je na obr. 15. požadujeme zcela tiché ladìní, odpojí- by se za provozu rozlaïoval. Proto byla Obvod TDA7000 vložíme do objím- me kondenzátor C11 a šumový gene- tato stabilizace využita. ky pro pøípadnou snadnìjší výmìnu za rátor tak vyøadíme z èinnosti. V uvede- Vzhledem ke snaze o co nejjedno- jiný kus. né konstrukci s touto možností nebylo dušší zapojení pøijímaèe, který je urèen Ladicí kondenzátor C24 je miniatur- poèítáno. pro poslech nìkolika místních vysílaèù, ní s plastovým dielektrikem. Lze ho zís- Napìtí z korelátoru vedené do spí- jsem nevyužil možnost indikovat vyla- kat i z rozebraného vadného tranzisto- naèe šumové brány se filtruje konden- dìní rozhlasových stanic. V pùvodním rového pøijímaèe (napø. z typu Dolly). 12 Konstrukèní elektronika A Radio - 6/2008

×