Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SADAMA PLANEERIMISE JAKESKKONNAMÕJU HINDAMISE ERIPÄRAD                Kaur Lass          OÜ Head ...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012; illustratsioon AS Entec Eesti ja OÜ ARS Projekt 2003SADAMA PLANEERIMISE SISULINE KEERUKUS SEISN...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012MENETLUSE KEERUKUS SADAMA PLANEERIMISEL SEISNEB:•  DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE DELEGEERIMISE KEE...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS   RT I 2004, 38, 258; 84, 572; 2005, 15, 87; 22, 150; 2006, 14, 111; 2007, 2...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012OLULISED KÜSIMUSED:1.  MIS ANNAB SADAM KOHALIKULE KOGUKONNALE?2.  KUIDAS RIIK/OMANIK JAGAB OMA KA...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012VÕTMEKÜSIMUSED:1. KUIDAS SADAMA OMANIK SAAB PLANEERIMIST KOV JAOKS  LIHTSUSTADA?2. MIS ON KOV JA...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS§1 Seaduse reguleerimisala ja eesmärk(5)  Planeeringute elluviimisega kaasneva k...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus§33 defineerib KSH kohustuslikkuse:lg ...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012VÕIMALUS: PLANEERINGU JA PROJEKTI ELLUVIIMISE MÕJUHINDAMIST (KSH + KMH) ON PRAKTIKAS VÕIMALIK ÜHE...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012, Fotod: AS Tallinna Sadam koduleht ja Kaur LassPARADOKS: SEADUSTE KOOSMÕJUL PEAB TÄNA SADAMAPLAN...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012SELLEKS TULEB PLANEERINGU LÄBI VIIJATEL OMAVAHELISESKOOSTÖÖS (ENNE SADAMA PLANEERINGU ALGATAMIST)...
© Kaur Lass ja Valdeko Palginõmm 2000  PLANEERIMISEL ON VÄLTIMATU ETTE MÕTLEMINE.Käsiraamat “SOOVITUSED ÜLDPLANEERINGU K...
© Kaur Lass, OÜ Head 2011HALDUSMENETLUSE SEADUS§56 Haldusakti põhjendamine  (1) Kirjalik haldusakt ja soodustava haldusa...
© Kaur Lass, OÜ Head 2011HALDUSMENETLUSE SEADUS§4  Kaalutlusõigus(1)  Kaalutlusõigus (diskretsioon) on haldusorganile sea...
© Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIMISSEADUS§4 Planeerimisalase tegevuse korraldamine(2) Planeerimisalase tegevuse korraldam...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012, kaart: AS Entec (AS Entec Eesti)PLANEERIMISSEADUS§10 Planeeringu koostamise algatamine ja korra...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS§10 Planeeringu koostamise algatamine ja korraldamine(61) Detailplaneeringu koos...
© Kaur Lass, OÜ Head 2011RAHASTAMINE JA ALGATAMINE TULENEVALT KOHTUPRAKTIKAST     Riigikohtu halduskolleegiumi 19. ma...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS§10 Planeeringu koostamise algatamine ja korraldamine(7)  Detailplaneeringu alga...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS§16 Koostöö planeeringute koostamisel(3) Detailplaneeringu lähteseisukohti ja es...
© Kaur Lass, OÜ Head 2010PLANEERIMISSEADUS§16 Koostöö planeeringute koostamisel(6)  Planeeringu koostamise ajal võib iga i...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012TAGAMAKS EDUKAT PLANEERINGU MENETLEMIST, PEABPLANEERINGU OSAPOOLTEL OLEMA SELGE ARUSAAM, KUIDASEH...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012AVALIKKUSEGA SUHTLEMISE STRATEEGIA ALUSEKS SAAB OLLAPLANEERINGU TEGELIK SISULINE EESMÄRK. AVALIKU...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012EHITUSÕIGUSE GARANTEERIB KORREKTNE PLANEERIMISPROTSESS.
© Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIMISSEADUS SADAMA PLANEERIMISE ERIPÄRADEST:§17 Planeeringu kooskõlastamine(2)  Enne plane...
© Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIMISSEADUS SADAMA PLANEERIMISE ERIPÄRADEST:§161 Avalikku veekogusse ehitise kavandamise lu...
© Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIMISSEADUS§17 Planeeringu kooskõlastamine(3) Teiste kohalike omavalitsuste või riigiasutus...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012, fotod Kaur LsssPLANEERIMISSEADUS§18 Planeeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek(1)  Kohalik ...
© Kaur Lass, OÜ Head 2012KUI JÕUTAKSE PLANEERINGU KEHTESTAMISENI, ON SOOVITATAVKEHTESTAMISE OTSUSES LAHTI KIRJUTADA KUIDAS...
© Kaur Lass, OÜ Head 2011 SADAMATE MAAKASUTUST SAAB EDUKALT PLANEERIDA, KUI ON OLEMAS HEA OMAVALITSUSE, PLANEERIJA, KSH E...
OÜ Head  telefon: 50 83 906 skype: headandleadinfo@headandlead.com www.headandlead.ee
OÜ Head missioon on suunata meiekliente teadlikule ja ratsionaalseletegutsemisele, et aidata neil saavutadakiireimal viisi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sadama planeerimise eripärad - Kaur Lass, OÜ Head

946 views

Published on

Kaur Lass ettekanne Muuga sadamas toimunud seminaril "Elukeskkond ja ettevõtlus – probleemid ja lahendused" 22.03.2012

 • Be the first to like this

Sadama planeerimise eripärad - Kaur Lass, OÜ Head

 1. 1. SADAMA PLANEERIMISE JAKESKKONNAMÕJU HINDAMISE ERIPÄRAD Kaur Lass OÜ Head juhatuse liige Planeerimisekspert Arhitekt, MA
 2. 2. © Kaur Lass, OÜ Head 2012; illustratsioon AS Entec Eesti ja OÜ ARS Projekt 2003SADAMA PLANEERIMISE SISULINE KEERUKUS SEISNEB:•  HUVIDE ERINEVUSES (SADAMA OMANIK/OPERAATOR, SADAMA KASUTAJAD – SH SEAL TEGUTSEVAD ETTEVÕTTED, RIIK LÄBI ERINEVATE AMETKONDLIKE HUVIDE, KOHALIK OMAVALITSUS, REISIJAD, KAUBA VEDAJAD, NAABRID JNE);•  LOGISTIKA TOIMIMISE TAGAMISES (SH VÄLJAPOOL SADAMA ALA);•  OHUTUSE TAGAMISES (SH NAABRUSES OLEVATEL ALADEL);•  SADAMA JA SELLE LÄHIÜMBRUSE MAAKASUTUSE FUNKTSIOONIDE OMAVAHELISES KOKKU SOBITAMISES. http://veeb.tallinn.ee/rannaala/ranna_web/
 3. 3. © Kaur Lass, OÜ Head 2012MENETLUSE KEERUKUS SADAMA PLANEERIMISEL SEISNEB:•  DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE DELEGEERIMISE KEERUKUSES (vt slaidid tagapool);•  AJAMAHUKAS MENETLUSE ERIKORRAS;•  SEADUSTE VASTUOLULISUSES. TULENEVALT SEADUSTE MUUTMISEST (NT PLANEERIMISSEADUS, SADAMASEADUS, LOODUSKAITSESEADUS) ON SADAMA LOOGILISEKS PLANEERIMISEKS MITMEID TAKISTUSI.
 4. 4. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS RT I 2004, 38, 258; 84, 572; 2005, 15, 87; 22, 150; 2006, 14, 111; 2007, 24, 128; 67, 414; 2008, 16, 114; 30, 191; 2009, 3, 15; 19, 115; 28, 170; 37, 251; 39, 262; 2010, 8, 37; 19, 101; 24, 115; 29, 151; 21.03.2011, 4, 29.12.2011, 1 (oran!iga on toodud peale 2009 suve muutunud seaduse tekst, mis muutis senist planeerimiskorda)§1 Seaduse reguleerimisala ja eesmärk(2) Käesoleva seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks.(3)  Ruumiline planeerimine (edaspidi planeerimine) käesoleva seaduse tähenduses on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.EDUKA PLANEERIMISPROTSESSI EELDUSEKS ON OMAVALITSUSE TAHESADAMAT PLANEERIDA JA SADAMA TOIMIMISE TAGAMISEKS ERINEVAIDHUVE TASAKAALUSTADA. SEE ON OLULINE, SEST SADAMATE RAJAMINEJA KÄIGUS HOIDMINE ON VÕIMALIK VÄHESTES KOHTADES.
 5. 5. © Kaur Lass, OÜ Head 2012OLULISED KÜSIMUSED:1.  MIS ANNAB SADAM KOHALIKULE KOGUKONNALE?2.  KUIDAS RIIK/OMANIK JAGAB OMA KASU SADAMAST KOHALIKU OMAVALITSUSEGA (KOV)?3.  KUIDAS KOV ARVESTAB RIIGI HUVI TAGADA RIIKLIKULT TÄHTSATE SADAMATE TOIMIMINE?KOV KASU VÕIB OLLA NÄITEKS:1.  TÖÖKOHAD (= MAKSUTULU KOV EELARVESSE);2.  PÄÄS MAALT MERELE JA VASTUPIDI (ERITI VÄIKESADAMATE KORRAL);3.  LOGISTIKA KORRALDAMISE VAJADUS OMAVALITSUSE OSADE VAHEL (VIIMSI MANDRIOSA JA SAARED) JNE.SADAMA OMANIKUL (OPERAATORIL) JA RIIGIL ON SADAMATE PUHULREEGLINA ROHKEM (ÄRI)HUVE KUI OMAVALITSUSEL.
 6. 6. © Kaur Lass, OÜ Head 2012VÕTMEKÜSIMUSED:1. KUIDAS SADAMA OMANIK SAAB PLANEERIMIST KOV JAOKS LIHTSUSTADA?2. MIS ON KOV JA SADAMA OMANIKU ÜHISHUVI?NB! SADAMA-ALA PLANEERIMINE SAAB TÄNASTE SEADUSTE JÄRGIOLLA EDUKAS VAID SIIS KUI KOV JA ARENDAJA (OMANIK/OPERAATOR)TEEVAD SEDA KOOS JA TEINETEISE HUVE MÕISTES.
 7. 7. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS§1 Seaduse reguleerimisala ja eesmärk(5)  Planeeringute elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud juhtudel ja korras. Võimaluse korral ühendatakse keskkonnamõju strateegilise hindamise menetlus planeeringu koostamise menetlusega. Sellisel juhul peavad olema täidetud mõlemale menetlusele kehtestatud nõuded.KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE (KSH) EESMÄRK ONNÄIDATA OTSUSTAVALE ORGANISATSIOONILE (RIIGILE,OMAVALITUSELE) TEMA VÕIMALIKKE STRATEEGILISI VALIKUID JAKAVANDATAVA TEGEVUSE ELLUVIIMISE VÕIMALIKKE MÕJUSID.KSH ARUANNE PEAB VÄLJA TOOMA VÕIMALIKE KESKKONNAMÕJUDELEEVENDAMISE VIISID. HÄSTI KOOSTATUD KSH ARUANNE ONPLANEERINGUSSE KESKKONNATINGIMUSTE SEADMISE ALUSEKS.
 8. 8. © Kaur Lass, OÜ Head 2012Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus§33 defineerib KSH kohustuslikkuse:lg 1: KSH korraldatakse strateegilise planeerimisdokumendi koostamise käigus ennestrateegilise planeerimisdokumendi kehtestamist õigusaktiga, kui see dokument:p 2) on ... üldplaneeringp 3) on detailplaneering, mille alusel kavandatakse keskkonnamõju hindamise jakeskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevust või kavandatav tegevuson eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga, lähtudes käesoleva seaduse § 6 lõigetes 2–4sätestatust;§35 defineerib KSH algatamise põhimõtted:lg 1: Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja algatab KSH üheaegseltstrateegilise planeerimisdokumendi koostamise algatamisega.KOV SAAB PRAKTIKAS KSH VAJADUST DETAILPLANEERINGUALGATAMISEL KAALUTLEDA VAID JUHUL, KUI TEAB JUBA ETTE TÄPSELTMILLISEID TEGEVUSI SADAMAS KAVANDATAKSE.
 9. 9. © Kaur Lass, OÜ Head 2012VÕIMALUS: PLANEERINGU JA PROJEKTI ELLUVIIMISE MÕJUHINDAMIST (KSH + KMH) ON PRAKTIKAS VÕIMALIK ÜHENDADA.SEE EELDAB PLANEERINGU KOOSTAMISE AJAL KÜLLALTKIDETAILSETE PROJEKTIDE OLEMASOLU, SEEGA SEE EI OLE ALATIMÕISTLIK. KÜLL AGA VÕIB SEE VAHEL TAGADA AJAVÕIDU.SEDA ON TEHTUD NÄITEKS TALLINNAS VANASADAMA NAABRUSES. ASENTEC (NÜÜD AS ENTEC EESTI) POOLT HINNATI SEAL KOOS NIIPLANEERINGU ELLUVIIMISE KUI KA KALDAKINDLUSTUSE PROJEKTIRAJAMISE KESKKONNAMÕJU.
 10. 10. © Kaur Lass, OÜ Head 2012, Fotod: AS Tallinna Sadam koduleht ja Kaur LassPARADOKS: SEADUSTE KOOSMÕJUL PEAB TÄNA SADAMAPLANEERIMIST PLANEERIMA ENNE PLANEERINGU ALGATAMIST.
 11. 11. © Kaur Lass, OÜ Head 2012SELLEKS TULEB PLANEERINGU LÄBI VIIJATEL OMAVAHELISESKOOSTÖÖS (ENNE SADAMA PLANEERINGU ALGATAMIST) VASTATAJÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE:1.  MIS ON PLANEERINGU EESMÄRK?2.  MILLISED ON ERINEVATE OSAPOOLTE OTSESED JA KAUDSED HUVID? KAS NEED ON ÜHENDATAVAD? KUI JAH, SIIS MILLINE ON KÕIGI JAOKS VÕITU KAASA TOOV LAHENDUS?3.  MILLISED ON OSAPOOLTE ROLLID? KES TÄPSELT MIDA TEEB JA KUIDAS TEGEVUSI IGAPÄEVASELT KOORDINEERITAKSE?4.  KUIDAS EHITATAKSE ÜLES PLANEERINGU AVALIKUSTAMISE STRATEEGIA? KUIDAS KORRALDATAKSE TEAVITUSTEGEVUS?
 12. 12. © Kaur Lass ja Valdeko Palginõmm 2000 PLANEERIMISEL ON VÄLTIMATU ETTE MÕTLEMINE.Käsiraamat “SOOVITUSED ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISEKS”
 13. 13. © Kaur Lass, OÜ Head 2011HALDUSMENETLUSE SEADUS§56 Haldusakti põhjendamine (1) Kirjalik haldusakt ja soodustava haldusakti andmisest keeldumine peab olema kirjalikult põhjendatud. Haldusakti põhjendus esitatakse haldusaktis või menetlusosalisele kättesaadavas dokumendis, millele on haldusaktis viidatud. (2) haldusakti põhjenduses tuleb märkida haldusakti andmise faktiline ja õiguslik alus. (3) Kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses tuleb märkida kaalutlused, millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud. RIIGIKOHUS ON OMA OTSUSES LEIDNUD[1], ET KIRJALIKU MOTIVEERIMISE EEMÄRK ON KA HALDUSORGANI ENESEKONTROLLI TAGAMINE. KIRJALIKU PÕHJENDAMISE NÕUE SUNNIB HALDUSORGANIT OTSUSE POSITIIVSED JA NEGATIIVSEID MÕJUSID NING TEHTAVAT VALIKUT PÕHJALIKUMALT LÄBI MÕTLEMA. [1] RKHKo 14.10.2003 nr 3-3-1-54-03
 14. 14. © Kaur Lass, OÜ Head 2011HALDUSMENETLUSE SEADUS§4 Kaalutlusõigus(1)  Kaalutlusõigus (diskretsioon) on haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse tegemist või valida erinevate otsustuste vahel.(2) Kaalutlusõigust tuleb teostada kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve.§5 Vormivabadus ja eesmärgipärasus(2) Haldusmenetlus viiakse läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.(5)  Kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid muutuvad menetluse ajal, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme.SEEGA ON MÕISTETAV, ET PLANEERINGU ALGATAMISE EEL PEABTEADA OLEMA, MIDA PLANEERIMINE ENDAGA KAASA VÕIB TUUA. KUIAGA PLANEERING ON JUBA ALGATATUD TULEB TAGADA SELLEMENETLEMISE KIIRUS.
 15. 15. © Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIMISSEADUS§4 Planeerimisalase tegevuse korraldamine(2) Planeerimisalase tegevuse korraldamine valla või linna haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse pädevuses (v.a seaduse ptk 6 juhul). Kohalik omavalitsus: 1) tagab maakasutuse ja ehitamise aluseks vajalike planeeringute olemasolu; 2) tagab planeeringu koostamisel avalike huvide ja väärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamise, mis on planeeringu kehtestamise eeldus; 3) tagab kehtestatud planeeringute järgimise.(3) Kohalik omavalitsus korraldab planeerimisalast tegevust käesoleva seadusega sätestatud korras ka kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumiga piirnevas avalikus veekogus, kui kavandatakse ehitist, mis on kaldaga püsivalt ühendatud.
 16. 16. © Kaur Lass, OÜ Head 2012, kaart: AS Entec (AS Entec Eesti)PLANEERIMISSEADUS§10 Planeeringu koostamise algatamine ja korraldamine(1)  Iga isik võib teha planeeringu koostamise algatamise ettepaneku. Planeeringu koostamise algatamise otsustamisel võib põhjendatud juhul planeeringu koostamise algatamisest keelduda.(5)  Detailplaneeringu koostamise algatab ja koostamist korraldab kohalik omavalitsus.(6)  Kohalik omavalitsus võib detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikuga sõlmida halduslepingu planeeringu koostamise korraldamise osaliseks üleandmiseks käesoleva paragrahvi lg 8 p1 nimetatud tegevuse ulatuses (ehk planeeringu koostamise või planeeringu koostamise tellimise ulatuses).
 17. 17. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS§10 Planeeringu koostamise algatamine ja korraldamine(61) Detailplaneeringu koostamist või detailplaneeringu koostamise tellimist ei tohi detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikule üle anda juhul, kui: 1) planeeritava maa-ala kohta puudub kehtestatud üldplaneering; 2) planeeringuga soovitakse muuta kehtestatud üldplaneeringut; 3) planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndis või loodusobjekti kaitsevööndis oleval maa-alal; 4) planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis looduskaitseseaduse tähenduses; 5) planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritav maa-ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas; 7) planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks; 8) planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks.SEEGA PRAEGUNE PLANEERIMISSEADUSE REDAKTSIOON ONSUURENDANUD OMAVALITSUSE OTSUSTUSÕIGUST JA VÄLISTABSADAMA OMANIKU POOLT DETAILPLANEERINGU SISU DIKTEERIMISE.
 18. 18. © Kaur Lass, OÜ Head 2011RAHASTAMINE JA ALGATAMINE TULENEVALT KOHTUPRAKTIKAST Riigikohtu halduskolleegiumi 19. mai 2010. a otsusest haldusasjas nr 3-3-1-26-10 tulenevad kolleegiumi järgmised põhiseisukohad: 1) detailplaneeringuga kavandatavate teede ja tehnovõrkude rajamise ning finantseerimise küsimused tuleb reeglina lahendada detailplaneeringu algatamisel; 2) juhul, kui kohalik omavalitsus ja planeeringu taotleja kokkulepet ei saavuta ning kohalikul omavalitsusel puuduvad võimalused EhS §-st 13 tulenevate kohustuste täitmiseks, on õiguspärane jätta planeering algatamata; /.../ 5) kokkuleppe puudumisel tuleb planeerimismenetluses eeldada, et vastavate tööde tegemise ja tasumise kohustus lasub kohalikul omavalitsusel; 6) juhul kui EhS §-s 13 nimetatud tööde teostamise ja rahastamise kohustus lasub kohalikul omavalitsusel, kuid planeerimismenetluse kestel ilmnevad ettenägematud objektiivsed asjaolud, mis välistavad valla kohustuse täitmise, võib detailplaneeringu kehtestamata jätmine olla põhjendatud ja õiguspärane; 7) planeeringu kehtestamata jätmise otsus peab olema kaalutletud ja põhjendatud; 8) eelnimetatud asjaoludel planeeringu kehtestamata jätmine võib kaasa tuua kohustuse hüvitada planeeringu taotleja poolt kantud põhjendatud kulutused. Kolleegium leiab, et need seisukohad kuuluvad kohaldamisele ka käesolevas asjas.[1][1] RKHKo 28.10.2010 nr 3-3-1-37-10
 19. 19. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS§10 Planeeringu koostamise algatamine ja korraldamine(7)  Detailplaneeringu algatamine tähendab kohaliku omavalitsuse otsust selle kohta, et planeeringu koostamisele tuleb asuda.(8)  Planeeringu koostamise korraldamine käesoleva seaduse tähenduses on: 1) planeeringu koostamine või planeeringu koostamise tellimine; 2) planeeringu koostamise juhtimine; 3) kõigi planeeringu koostamise käigus vajalike menetlustoimingute tegemine.NB! PLANEERIJA/PROJEKTEERIJA KOOS SADAMA OMANIKUGA EI SAA ILMA KOV SOOSIVA SUHTUMISETA MIDAGI TEHA! SADAMA ARENDAMISEL SAAB EDU SAAVUTADA VAID SADAMA OMANIKU (SADAMA OPERAATORI JA SEAL TEGUTSEVATE ETTEVÕTJATE), KOHALIKU OMAVALITSUSE, PLANEERIJA JA KSH EKSPERDI KOOSTÖÖS. NEED OSAPOOLED PEAVAD ÜHISELT TEGUTSEMA JA SUUTMA OLLA AVALIKKUSE JA AMETKONDADE EES ÜHTSE ASJA EEST VÄLJAS.
 20. 20. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS§16 Koostöö planeeringute koostamisel(3) Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustavate arutelude vajaduse määrab kohalik omavalitsus. Vähemalt ühe avaliku arutelu korraldamine on kohustuslik, kui detailplaneeringut koostatakse käesoleva seaduse § 10 lg 6 1 sätestatud juhtudel (sh puudub kehtestatud üldplaneering või seda soovitakse muuta; planeering koostatakse riikliku kaitse alla võetud maa-alal või selle kaitsevööndis; planeering koostatakse ranna või kalda piiranguvööndis; planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusi või planeeritav maa- ala asub linnaehituslikult olulises piirkonnas; planeering koostatakse olulise ruumilise mõjuga objekti kavandamiseks; planeering koostatakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 nimetatud tegevuse kavandamiseks).
 21. 21. © Kaur Lass, OÜ Head 2010PLANEERIMISSEADUS§16 Koostöö planeeringute koostamisel(6)  Planeeringu koostamise ajal võib iga isik esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Kirjalikele ettepanekutele vastab planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus nelja nädala jooksul ettepaneku saabumise päevast arvates. Laekunud ettepanekutele vastatakse esitamise viisi või ettepaneku esitaja soovi kohaselt posti või elektronposti teel.
 22. 22. © Kaur Lass, OÜ Head 2012TAGAMAKS EDUKAT PLANEERINGU MENETLEMIST, PEABPLANEERINGU OSAPOOLTEL OLEMA SELGE ARUSAAM, KUIDASEHITATAKSE ÜLES AVALIKKUSEGA SUHTLEMISE STRATEEGIA.AVATUD ÜHISKONNAS MÄÄRAB MEEDIA INIMESTE ARVAMUST VÄGAGISUURES ULATUSES! KORD MEEDIASSE SATTUNUD VÄÄRINFOÜMBERLÜKKAMINE ON VÕIMALIK AGA SELLE HIND ON VÄGA KÕRGE.REEGLINA KULUB SELLELE KA PALJU AEGA.
 23. 23. © Kaur Lass, OÜ Head 2012AVALIKKUSEGA SUHTLEMISE STRATEEGIA ALUSEKS SAAB OLLAPLANEERINGU TEGELIK SISULINE EESMÄRK. AVALIKUSTAMISESTRATEEGIA ELLUVIIMISE EDU ALUSEKS ON OSAPOOLTE KOOSTÖÖJA KOORDINEERITUD TEGEVUS.OMAVALITSUS JA ARENDAJA PEAVAD SELLEKS OLEMA KOGUPLANEERIMISPROTSESSI VÄLTEL KOOSTÖÖPARTNERID, KES AJAVADÜHIST ASJA, ÜHISTES HUVIDES NING AVALIKKUST TEADLIKULTKAASATES.
 24. 24. © Kaur Lass, OÜ Head 2012EHITUSÕIGUSE GARANTEERIB KORREKTNE PLANEERIMISPROTSESS.
 25. 25. © Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIMISSEADUS SADAMA PLANEERIMISE ERIPÄRADEST:§17 Planeeringu kooskõlastamine(2) Enne planeeringu käesoleva seaduse § 18 kohast vastuvõtmist kooskõlastab planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus: 6) detailplaneeringu – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Veeteede Ameti, Lennuameti ja Muinsuskaitseametiga, kui planeeringuga kavandatakse avaliku veekogu koormamist ehitisega.
 26. 26. © Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIMISSEADUS SADAMA PLANEERIMISE ERIPÄRADEST:§161 Avalikku veekogusse ehitise kavandamise lubamine(1)  Avalikku veekogusse ehitist kavandava planeeringu käesoleva seaduse § 18 kohaseks vastuvõtmiseks on vajalik Tehnilise Järelevalve Ameti eelnev luba.(2)  Kõik avalikku veekogusse ehitist kavandavale planeeringule käesoleva seaduse § 17 kohaselt antud kooskõlastused saadetakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud loa andmise otsustamiseks ka Tehnilise Järelevalve Ametile. Enne loa andmise otsustamist on Tehnilise Järelevalve Ametil õigus küsida Keskkonnaministeeriumilt, Kaitseministeeriumilt, Siseministeeriumilt, Muinsuskaitseametilt, Veeteede Ametilt ja Lennuametilt täiendavat seisukohta.(3) Põhjendatud juhul on Tehnilise Järelevalve Ametil õigus loa andmisest keelduda. Põhjendatud juhuks peetakse avalikku huvi, eelkõige kui avalikku veekogusse planeeringuga kavandatav ehitis: 1) on vastuolus riigi julgeoleku huvidega; 2) on vastuolus keskkonnakaitse nõuetega; 3) häiriks lennuliiklust või laevateel laevaliiklust.
 27. 27. © Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIMISSEADUS§17 Planeeringu kooskõlastamine(3) Teiste kohalike omavalitsuste või riigiasutustega kooskõlastamise vajadusemäärab:2) üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldavaledetailplaneeringule või detailplaneeringule, mis koostatakse maa-alale, mille kohtapuudub kehtestatud üldplaneering, – maavanem;3) kehtestatud üldplaneeringu alusel koostatud detailplaneeringule – kohalikomavalitsus.
 28. 28. © Kaur Lass, OÜ Head 2012, fotod Kaur LsssPLANEERIMISSEADUS§18 Planeeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek(1) Kohalik omavalitsus teeb planeeringu vastuvõtmise otsuse ja korraldab planeeringu avaliku väljapaneku. Planeeringu vastuvõtmisega kinnitab kohalik omavalitsus, et planeering vastab valla või linna ruumilise arengu eesmärkidele ja et ta on kontrollinud, et planeering vastab seadustele ja muudele õigusaktidele.
 29. 29. © Kaur Lass, OÜ Head 2012KUI JÕUTAKSE PLANEERINGU KEHTESTAMISENI, ON SOOVITATAVKEHTESTAMISE OTSUSES LAHTI KIRJUTADA KUIDAS OSAPOOLIKAASATI JA MILLINE ON ANTUD JUHUL AVALIK HUVI HUVI.HILJEM ENDA KAISMISEKS ON MÕISTLIK PLANEERIMISPROTSESSHÄSTI DOKUMENTEERIDA (MEMOD, PROTOKOLLID, KOKKULEPPED,LEPINGUD, SALVESTUSED, AJALEHEKUULUTUSED, TEATED, KIRJADJMS). NEED OSUTUVAD VAJALIKUKS JÄRELEVALVE KÄIGUS JAVÕIMALIKE VAIDLUSTE KORRAL.VÄGA HÄSTI TEEB SEDA NT VIIMSI VALD.
 30. 30. © Kaur Lass, OÜ Head 2011 SADAMATE MAAKASUTUST SAAB EDUKALT PLANEERIDA, KUI ON OLEMAS HEA OMAVALITSUSE, PLANEERIJA, KSH EKSPERDI JA SADAMA OMANIKU KOOSTÖÖ. OHTUDE JA RISKIDE TÕTTU PEABSELLIST PROTSESSI ÜLES EHITADES OLEMA ISE VÄGA KORREKTNE, SIIS ON SAAVUTATAV KA EDU HILISEMATE VAIDLUSTE KORRAL. IGA SADAM JA IGA PLANEERINGU KOOSTAMISE HETK ON ERINEVAD(NB! MEIL MUUTUVAD SEADUSED PIDEVALT!). SEEGA AINULT TEADLIK TEGUTSEMINE ON SIIN EDU VÕTI! "The future depends on what we do in the present" Mahatma Gandhi
 31. 31. OÜ Head telefon: 50 83 906 skype: headandleadinfo@headandlead.com www.headandlead.ee
 32. 32. OÜ Head missioon on suunata meiekliente teadlikule ja ratsionaalseletegutsemisele, et aidata neil saavutadakiireimal viisil oma eesmärki.

×