Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ruumilise arengu visioon ja üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ elluviimise mõjud - Kaur Lass, OÜ Head

803 views

Published on

Kaur Lass ettekanne 30. oktoobril 2012 Tallinna Lennujaama vanas terminalis toimuval üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ esitlusel.

 • Vabariigi Valitsus kehtestas 30. augustil 2012 üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“. Tegemist on dokumendiga, kus on paika pandud Eesti ruumilise arengu suunad järgmiseks kaheks kümnendiks.

  Ürituse päevakava on järgmine:

  12.30 – 13.00 Registreerumine ja tervituskohv
  13.00 – 13.30 Väitlus „Kas peaksime tagama elamisvõimalused igas Eesti asustatud paigas?“
  13.30 – 13.40 Tervitus ja avasõnad (regionaalminister Siim Kiisler)
  13.40 – 14.05 Asustuse ja rahvastiku arengutrendid ja tulevikusuundumused (Garri Raagmaa, Tartu Ülikool)
  14.05 – 14.30 Transpordi ja liikuvuse arengutrendid ja tulevikusuunad (Dago Antov, Tallinna Tehnikaülikool)

  15.00 – 15.25 Energeetika arengutrendid ja tulevikusuunad (Taavi Veskimägi, Elering AS)
  15.25 – 15.50 Rohetaristu arengutrendid ja tulevikusuunad (Kalev Sepp, Eesti Maaülikool)
  15.50 – 16.10 Eesti 2030+ koostamine ja selle võimalikud mõjud (Kaur Lass, Head OÜ)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ruumilise arengu visioon ja üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ elluviimise mõjud - Kaur Lass, OÜ Head

 1. 1. Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ koostamine ja selle võimalikud mõjud planeerimis- ning arendustegevusele Eestis Tallinn 30.10.2012 Kaur Lass OÜ Head juhatuse liige Planeerimisekspert ja juhtimiskonsultant
 2. 2. © Kaur Lass, OÜ Head 2012ÜLERIIGILINE PLANEERING EESTI 2030+•  Algatati Vabariigi Valitsus 04.02.2010. a korraldusega nr 32.•  Läbiviijaks oli Siseministeerium, projektijuhiks oli Kaur Lass, OÜ Head.•  Regionaalminister algatas 16.02.2010. a käskkirjaga nr 23 üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). KSH eksperdiks oli Tõnu Oja, KSH menetluse korraldas Siseministeerium.•  Kehtestati 30.08.2012 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 368.
 3. 3. © Kaur Lass, OÜ Head 2012Muudatused ruumis on reeglina aega nõudvad.Põhimaantee või raudtee planeerimine ja projekteerimine võtab võtab aastaid.Ehitamine sageli aastakümneid. Asustuse suunamise tulemused on näha pigeminimpõlvkonnaga. Kahjulike keskkonna mõjude leevendamine võib aga võttaaastakümneid või olla teostamatu... Seega enne kui midagi teha tuleb teada:MIKS?Meil Eestis on aga seni puudunud riigi visioon. Visiooni vajadus on asjatundjateleilmselge ja nii tegeletigi 2010-2011 korraga kahe visiooni loomisega:-  Üleriigilise planeeringu aluseks olev ruumilise arengu visioon;-  Kasvuvisioon 2018.Nii saadi ülevaate sellest, mida ootasid kodanikud, ettevõtjad, spetsialistid jaametnikud ruumilise arengu ja majanduse arengust tulevikus.
 4. 4. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 ÜLERIIGILINE PLANEERING EESTI 2030+•  Planeeringu koostamise algfaasis sündis ruumilise arengu visioon ekspertide, ministeeriumide spetsialistide ja maavalitsuste esindajate koostöös.•  Visiooni tutvustati avalikkusele KUMU visioonikonverentsil (osales ca 170 inimest) ja täiendati avaliku arvamuse alusel (ankeedid).•  Läbi arutelude ja tutvustuste oli üleriigilise planeeringu väljatöötamisse kaasatud üle 1200 inimese.•  Lisaks avaldati ohtralt infot ajakirjanduses (visiooni avaldas täismahus “Eesti Ekspress”), vt ilmunud artiklid kodulehel: http://www.eesti2030.ee. Oluline on, et see ei ole Siseministeeriumi vaid kogu Eesti planeering, mis sündis läbi laialdase kaasamise ja koostöö.
 5. 5. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 LOOME SOOVITUD TULEVIKKU! REAKTIIVSUS vs PROAKTIIVSUSMinevik Tulevik EESTI 2030+ on: Visioon tulevikust Planeering soovitu saavutamiseks Olevik
 6. 6. © OÜ Head ja Siseministeerium 2012RUUMILISE ARENGU VISIOON:Eesti eesmärk on olla 2030 aastatel sidusa ja kasutajasõbraliku ruumilisestruktuuriga, mitmekesise elukeskkonna ning välismaailmaga hästiühendatud riik. Meie hajalinnastunud ruumi inimsõbralikkuse jamajandusliku konkurentsivõime tagavad eeskätt looduslähedanekeskkond ning hästi sidustatud asulate võrgustik.
 7. 7. © OÜ Head ja Siseministeerium 2012Hajalinnastunud ruum seob tervikuks kompaktsed linnad, neidümbritsevad eeslinnad ja traditsioonilised külad. See kujuneb läbiolemasoleva hajusa asutuse ja kompaktse linnaruumi väärtustamise ningkoduselt armsaks muutmise. Hajalinnastunud ruumis on kombineeritudlinnaruumis pakutavate teenuste kättesaadavus, linlik eluviis, maalelamise eelised ja seda toetab võrgustunud ühiskonna- ja ruumikorraldus.
 8. 8. © OÜ Head ja Siseministeerium 2012 http://www.eesti2030.ee
 9. 9. © OÜ Head ja Siseministeerium 2012Kompaktsed ja kvaliteetse linnaruumiga keskused pakuvad omatoimepiirkonna elanikele heatasemelisi teenuseid, suurt lisandväärtustloovaid töökohti ja konkurentsivõimelist haridust. Kõik need on kogutoimepiirkonna elanikele hästi kättesaadavad. Linnad oma lähitagamaagaon piirkondliku arengu vedajad ning toimepiirkondade tuumikud. Siin onloodud võimalused inimeste igapäevaseks kohtumiseks, suhtlemiseks jakoostööks.
 10. 10. © OÜ Head ja Siseministeerium 2012 http://www.eesti2030.ee
 11. 11. © OÜ Head ja Siseministeerium 2012Maapiirkonnad pakuvad inimestele elukoha privaatsust, toimetulekutsõltumata välistest oludest ja looduslikku elukeskkonda. Ökoloogiliseltpuhtale tootmisele keskenduv põllumajandus ja metsandus pakuvadtraditsioonilisemaid töökohti ning kindlustavad – koos hästi korraldatudkultuuri- ja loodusturismiga – Eesti kultuurmaastike ja rohevõrgustikusäilimise ning kestliku kasutamise.
 12. 12. © OÜ Head ja Siseministeerium 2012 http://www.eesti2030.ee
 13. 13. © OÜ Head ja Siseministeerium 2012Kvaliteetse ja vastuvõetava hinnaga energia kättesaadavus kindlustabettevõtluse arengu ja inimeste elamisvõimalused igal pool Eestis. Riigienergiajulgeolek on tagatud mitmekesise ja kestliku energiatootmise –millest suure osa moodustab taastuvenergeetika – ning kvaliteetsetevälisühenduste toel. Looduskeskkonna head seisundit hoidev, elamise jaettevõtluse püsikulusid vähendav ning uuenduslikel tehnoloogilistellahendustel põhinev energiatõhusus ja -sääst parandavad kogu riigimajanduse konkurentsivõimet.
 14. 14. © OÜ Head ja Siseministeerium 2012 http://www.eesti2030.ee
 15. 15. ÜLERIIGILINE PLANEERINGU EESTI 2030+ FOOKUSEKS ONGIEESTIS ELATAVUSE TAGAMINE, ASUSTUSE SÄILITAMINE,TOIMEPIIRKONNA KESKNE TRANSPORT JA ENERGIATÕHUSUS.
 16. 16. © OÜ Head ja Siseministeerium 2012Üleriigilise planeeringu ja KSH materjalid on jätkuvalt leitaval kodulehel: http://www.eesti2030.ee
 17. 17. © Kaur Lass, OÜ Head 2012© Fotod: Kaur Lass, Merje Muiso, AS Tuulepargid ja Kaarel Tamm
 18. 18. © Kaur Lass, OÜ Head 2012Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ elluviimine toimub läbi:•  Riiklike arengukavade (sh transpordi arengukava uuendamine, mis on juba alanud) – soovitud areng on võimalik läbi harukondlike poliitikate koordineerimise ja suunamise;•  Regionaalarengu strateegia (selle koostajatega oli tihe koostöö);•  Maakonnaplaneeringute uuendamise (sh teedevõrgu asukoha määramine, raudteejaamade ja teede sidustamine arvestades toimepiirkondi, toimepiirkondade piiride täpsustamine jne);•  Suuniste andmise planeeringute koostamiseks (sh planeerimisel riigi huvidega senisest suurem arvestamine, nö buumiaastate lolluste vältimine, senisest energiatõhusamate lahenduste rakendamine, avaliku ruumi kvaliteedi tagamine jms);•  Järelevalve tõhustamise;•  Tegevuskava elluviimise (sh selle perioodiline ülevaatamine).
 19. 19. © Kaur Lass, OÜ Head 2012Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ tegevuskava http://www.eesti2030.ee
 20. 20. © Kaur Lass, OÜ Head 2012Kuidas üleriigilise planeering Eesti 2030+ mõjutab tulevikus planeerimis-ja arendustegevust?•  Riik teab senisest selgemini oma eesmärke ruumi korraldamisel;•  Maakonnaplaneeringute uuendamisel on oodata tõhusamaid reegleid;•  Siseministeerium annab planeerimiseks välja suunised;•  Tõenäoliselt muutub üldplaneeringute muutmine läbi detailplaneeringute harvemaks ja üldplaneeringuga maakonnaplaneeringu muutmine saab olema erandlik;•  Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus senistes maakonnakeskustes on senisest olulisem;•  Energiatõhusus ja ühistranspordiga arvestamine hakkavad kajastuma nii üld- kui detailplaneeringutes. Projekteerimisel, ehitamisel ja hoonete kasutamisel muutub energiatõhusus määravaks;•  Roheliste võrgustike terviklikkus ja sidusus loeb (maakonnaplaneeringute teemaplaneeringute lahendused kanduvad üle uutesse planeeringutesse);•  Lisaks tegevusele maismaal planeeritakse ka tegevusi mere-aladel.
 21. 21. © Kaur Lass, OÜ Head 2012EESTI 2030+ ELLUVIIMINE ON ALANUD TÕHUSALT:•  Üleriigilise planeeringu kehtestamisega samal päeval kehtestas Vabariigi Valitsus senisest rangemad nõuded hoonete energiatõhususele;•  Maakonnaplaneeringute algatamise ettevalmistamine on alanud (alustamine tõenäoliselt 2013).•  Toimub toimepiirkondade tuvastamine;•  Algatatud on teemaplaneeringud Harju, Rapla ja Pärnu maakondades Rail Baltic raudteerassi kavandamiseks;•  Algatatud on teemaplaneeringud Pärnu maakonna ja Hiiu maakonna merealadele;•  Toimub uue regionaalarengu strateegia ja transpordi arengukava koostamine lähtuvad üleriigilisest planeeringust Eesti 2030+;•  Koostatud on kogu riiki hõlmav transpordi modelleerimise mudel (see valmis TTÜ ja Siseministeeriumi koostöös ja on edasi arendatav).•  Ruumilist planeerimise osas on väljatöötamisel suunised (üleriigilise planeeringu koostamise perioodist olemas vastav ideedepank).
 22. 22. © Kaur Lass, OÜ Head 2012KES SELLE KÕIK ELLU VIIVAD? MEIE EHK EESTIS ELAVAD JA TEGUTSEVAD INIMESED.
 23. 23. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 See on meie ühine asi, et Eesti on sidusa ja kasutajasõbraliku ruumilise struktuuriga, mitmekesiseelukeskkonna ning välismaailmaga hästi ühendatud riik.
 24. 24. Kaur Lass telefon: 50 83 906 skype: headandleadinfo@headandlead.comwww.headandlead.com
 25. 25. OÜ Head missioon on suunata meiekliente teadlikule ja ratsionaalseletegutsemisele, et aidata neil saavutadakiireimal viisil oma eesmärki.

×