Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maapõue kasutamise planeerimine teoorias ja praktikas - Kaur Lass, OÜ Head

679 views

Published on

Kaur Lass loeng maapõue kasutamisega arvestamisest planeerimisel Ökokratt korraldatud mäetööstuse pädevuskoolitusel (koolitused Lavassaare Rahvamajas, Viimsi Vallamajas, Mäetaguse Vallamajas ja Tartu Vallamajas) 2012 aasta märtsis.

Published in: Education
 • Be the first to like this

Maapõue kasutamise planeerimine teoorias ja praktikas - Kaur Lass, OÜ Head

 1. 1. Maapõue kasutamise planeerimine teoorias ja praktikas Kaur Lass OÜ Head juhatuse liige Planeerimisekspert Arhitekt, MAwww.headandlead.com
 2. 2. © Kaur Lass, OÜ Head 2012TEOORIAS EELDAB TEADLIK MAAPÕUE KASUTAMISE KAVANDAMINE:1) MAAVARADE KASUTAMISE PLANEERIMIST JA NENDE KASUTAMISTREGULEERIVATE ARENGUKAVADE OLEMASOLU JA SIHIPÄRAST ELLUVIIMIST RIIGI TASANDIL. RIIK PEAB OMA HUVE MAAPÕUE KASUTAMISEVAJADUSTE OSAS VÄLJENDAMA LÄBI ÜLERIIGILISE PLANEERINGU(STRATEEGILISED VIHJED) JA ENNEKÕIKE LÄBIMAAKONNAPLANEERINGU (MAARDLATE, KAEVANDUSTE JM ASUKOHAMÄÄRAMINE JA SIDUSTAMINE MUU MAAKASUTUSEGA) NINGMAAVARADE KASUTAMIST REGULEERIVATE ARENGUKAVADE.2) SÜSTEMAATILIST JA TASAKAALUSTATUD ARENGU KAVANDAMIST(SH MAAPÕUE KASUTAMINE) JA ELLUVIIMIST KOHALIKUOMAVALITSUSE TASANDIL.www.headandlead.com
 3. 3. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 www.headandlead.com
 4. 4. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUSRT I 2004, 38, 258; 84, 572; 2005, 15, 87; 22, 150; 2006, 14, 111; 2007, 24, 128; 67, 414;2008, 16, 114; 30, 191; 2009, 3, 15; 19, 115; 28, 170; 37, 251; 39, 262; 2010, 8, 37; 19,101; 24, 115; 29, 151 21.03.2011, 4; 29.12.2011, 1 (NB! Edasises seaduse tekstis onjämeda kirja stiiliga toodud peale 2009 suve muutunud seaduse tekst)§1 Seaduse reguleerimisala ja eesmärk(1)  Käesolev seadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi suhteid planeeringute koostamisel.(3)  Ruumiline planeerimine (edaspidi planeerimine) käesoleva seaduse tähenduses on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.www.headandlead.com
 5. 5. © Kaur Lass, OÜ Head 2012KUNA PLANEERIMISE SISULINE TULEMUS ON ENNEKÕIKEKOKKULEPITAV JA ERINEVAID HUVE TASAKAALUSTAV, ON MÕISTLIKMAAPÕUE KASUTAMISE KAVANDAMISEL LÄBI PLANEERINGUTEVASTATA JÄRGNEVATELE KÜSIMUSTELE:•  KUIDAS INTEGREERIDA MAAPÕUE KASUTUSE TEEMAD MUUDE TEEMADEGA?•  KUIDAS VIIA SÕNUM MAAPÕUE KASUTAMISE (TÄIENDAVAST) PLANEERIMISEST AVALIKKUSENI?•  KUIDAS VIIA SÕNUM ISIKUTENI, KEDA SEE OTSE PUUDUTAB (AJALISED PIIRANGUD MAA-KASUTUSELE, VÕÕRANDAMINE, ELUKESKKONNA OLULINE MUUTUS JNE)?•  KUIDAS AVALIKKUSE, KODANIKU, RIIGI JA KOHALIKU OMAVALITSUSE HUVE TASAKAALUSTADA?•  MIS TOETAB RIIGIL VÕI OMAVALITSUSEL (KES PLANEERINGUT KORRALDAB) OMA HUVIDE ARVESTAMIST? MIS ARGUMENTIDEGA END PLANEERINGU KOOSTAMISE AJAKS VARUSTADA?•  MIS UURINGUID ON VAJA ENDA OTSUSTE MOTIVEERIMISEKS?www.headandlead.com
 6. 6. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS§4 Planeerimisalase tegevuse korraldamine(2) Planeerimisalase tegevuse korraldamine valla või linna haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse pädevuses (v.a seaduse ptk 6 toodud ehk riiklikult tähtsa ehitamise kavandamise juhtudel). Kohalik omavalitsus: 1) tagab maakasutuse ja ehitamise aluseks vajalike planeeringute olemasolu; 2) tagab planeeringu koostamisel avalike huvide ja väärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamise, mis on planeeringu kehtestamise eeldus; 3) tagab kehtestatud planeeringute järgimise.PARAKU MAAPÕUE KASUTAMISE KAEVANDAMISEL “SÕIDETAKSE”TIHTI RIIGI POOLT OMAVALITSUSEST ÜLE. ÜKS PÕHJUS ON SEE, ETRIIGI ENDA HETKE HUVID EI KAJASTU SELGELT VANANENUDMAAKONNAPLANEERINGUTES.www.headandlead.com
 7. 7. © Kaur Lass, OÜ Head 2012MAAPÕUES LEIDUVA MAA-AINESE JA MAAVARA KAEVANDAMISEL ONSUURIM PUUDUJÄÄK SENI SEE, ET SAGELI EI OSATA VASTATA RIIGIPOOLT MIKS JA KELLE JAOKS KÜSIMUSTELE? MIKS KAEVANDAMINEON VAJALIK? KELLELE SEE ON KASULIK? MIS KODANIK SELLESTVÕIDAB? RIIK EI OLE JU AMETNIKE VAID KODANIKE JAOKS!NÄITEKS: MIKS PÕLEVKIVI KAEVANDUSMAHTUDE KASVATAMINE ONVAJALIK? KELLE HUVIDES SEE ON?www.headandlead.com
 8. 8. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUS§4 Planeerimisalase tegevuse korraldamine(2) Planeerimisalase tegevuse korraldamine valla või linna haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse pädevuses (v.a seaduse ptk 6 juhul). Kohalik omavalitsus: 1) tagab maakasutuse ja ehitamise aluseks vajalike planeeringute olemasolu; 2) tagab planeeringu koostamisel avalike huvide ja väärtuste ning huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arvestamise, mis on planeeringu kehtestamise eeldus; 3) tagab kehtestatud planeeringute järgimise.SEEGA KOHALIK OMAVALITSUS PEAB SIIN LÄHTUMA SELLEST, ET TATASAKAALUSTAB ERINEVAID HUVE, SH RIIGI HUVI MAAVARA VÕIMAAAINEST KAEVATA JA KODANIKU HUVI ELADA KVALITEETSESKESKKONNAS JA HALLATA OMA VARA. KUI TEOORIAS ON SEE LIHTNE,SIIS PRAKTIKAS ON SEE SEOTUD VAIDLUSTE JA VASTUOLUDEGA.www.headandlead.com
 9. 9. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 PLANEERIMISSEADUS RIIGI POOLT KOOSTATAVATE PLANEERINGUTE LIIGID, MILLEGA RIIK SUUNAB STRATEEGILIST ARENGUT JA/VÕI MAAKASUTUST ON: 1) üleriigiline planeering (kehtiv EESTI 2010, kooskõlastamisel olev EESTI 2030+, vt www.eesti2030.ee), mille ülesanne on anda riigi territooriumil ruumilise arengu ja asustuse suunamise alused. 2) maakonnaplaneering, mille ülesanne on maakonna territooriumi arengu üldistatud käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine. SEADUS JÄTAB SENI VEEL OMAVALITSUSELE VALIKU VABADUSE ISE OTSUSTADA OMA ARENGU ÜLE, SEST ÜLDPLANEERING VÕIB PÕHJENDATUD VAJADUSE KORRAL SISALDADA KEHTESTATUD MAAKONNAPLANEERINGU MUUTMISE ETTEPANEKUID.www.headandlead.com
 10. 10. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 PLANEERIMISSEADUS §6 Üleriigiline planeering (2) Üleriigilise planeeringu ülesanded on: 1) säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine; 2) riigi regionaalse arengu kujundamise ruumiliste aluste loomine; 3) asustuse arengu suunamine; 4) üleriigilise transpordivõrgustiku kujundamise ning tehniliste infrastruktuuride arengu suunamine; 5) eri tüüpi ökosüsteemide ja maastike säilimist tagava ning asustuse ja majandustegevuse mõjusid tasakaalustava looduslikest ja poollooduslikest kooslustest koosneva süsteemi (edaspidi roheline võrgustik) aluste kujundamine; 6) maakonnaplaneeringutele ülesannete seadmine. MAAPÕUE KASUTAMIST OTSE REGULEERIVAT ÜLESANNET SELLEL DOKUMENDIL OTSESELT EI OLE.www.headandlead.com
 11. 11. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 Uus üleriigiline planeering Eesti 2030+ (vt www.eesti2030.ee) peab, seni kehtiva üleriigilise planeeringu järjepidevuse alusel, oluliseks Eesti elatavuse säilitamist: Püüdes ühtaegu tugevdada Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet ja säilitada asustust kogu riigi territooriumil, suunab Eesti riik planeeringutega asustuse arengut tasakaalustatuse ja mitmekeskuselise arengu põhimõtteid järgides, võttes seejuures arvesse majanduse ja elanikkonna muutuvaid vajadusi. Maapõue kasutamine maa-ainese ja maavarade kaevandamiseks on planeeringu kontekstis sobiv ja lubatud kuni see ei ohusta asustuse püsimist ja riiklikult tähtsate rohealade toimimist. Kus ja kuidas maapõue kasutamist kavandada ning mis tingimused selleks on, tuleb määrata maakonnaplaneeringutes.www.headandlead.com
 12. 12. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 PLANEERIMISSEADUS §7 Maakonnaplaneering (3)  Maakonnaplaneeringu ülesanded on: 1) maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine; 2) riiklike ja kohalike ruumilise arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamine; 3) säästva ja tasakaalustatud arengu aluste kujundamine ja sidumine ruumilise arenguga ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu vajaduste tasakaalustatud arvestamine planeeringu koostamisel; 4) asustuse arengu suunamine; … 7) loodusvarade, väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste säilimist ning rohelise võrgustiku toimimist tagavate meetmete kavandamine; 8) maa- ja veealade üldiste kasutamistingimuste määratlemine; 9) maardlate ja maavaravaru kaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimuste määratlemine; jne, vt seadus.www.headandlead.com
 13. 13. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 PLANEERIMISSEADUS §7 Maakonnaplaneering (4) Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele. Kui kehtestatud üldplaneering puudub või kui maakonnaplaneeringust varem kehtestatud üldplaneering ei kajasta kehtestatud maakonnaplaneeringus sätestatut, on kehtestatud maakonnaplaneering valla ja linna detailplaneeringute koostamise või projekteerimistingimuste väljaandmise aluseks. SEE TÄHENDAB, ET RIIK MÄÄRAB OMA HUVID ALADE NÄOL KUS TOIMUB KAEVANDUSTEGEVUS KINDLAKS MAAKONNAPLANEERINGUS. SAMUTI SEAB RIIK LÄBI MAAKONNAPLANEERINGU MAARDLATE JA MAAVARAVARU KAEVANDAMISEST MÕJUTATUD ALADE KASUTUSTINGIMUSED. KUI SEDA KEHTIVATES MAAKONNAPLANEERINGUTES RIIGI ARVATES PIISAVALT HÄSTI EI OLE TEHTUD PEAB RIIK MAAKONNAPLANEERINGUID UUENDAMA. VASTAV TEGEVUS ON KA UUE ÜLERIIGILISE PLANEERINGU TEGEVUSKAVAS ETTE NÄHTUD!www.headandlead.com
 14. 14. © Kaur Lass, OÜ Head 2011PLANEERIMISSEADUS§8 Üldplaneering(4) Üldplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud maakonnaplaneeringu muutmise ettepanekuid.(9) Üldplaneeringu koostamisel võetakse arvesse keskkonnamõju strateegilise hindamise ning hädaolukorra riskianalüüsi tulemusi.www.headandlead.com
 15. 15. © Kaur Lass, OÜ Head 2011, kaardid : AS Pöyry Entec (AS Entec Eesti)PLANEERIMISSEADUS§8 Üldplaneering.(7) Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel ja juhtudel ning maakorraldusele ja projekteerimistingimuste väljaandmisele väljaspool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid.www.headandlead.com
 16. 16. © Kaur Lass, OÜ Head 2012MAAPÕUE KASUTAMISE PLANEERIMINEKOKKUVÕTE EELNEVAST: Maapõue kasutamise planeerimine peabtoimuma ennekõike maakonnaplaneeringu tasandil. Seal tasandil annabseadus selge ülesande määratleda maardlate ja maavaravarukaevandamisest mõjutatud alade kasutustingimused.Omavalitsus peab kavandama oma tegevusi läbi oma visiooni, arengustrateegiaja planeeringu ning viima seda ellu läbi teadliku ning sihipärase (strateegilise)juhtimise. Selle aluseks on temal ennekõike oma arengukava, üldplaneering ja kamuud sektorarengukavad, mis peavad olema omavahel haakuvad.Kohaliku omavalitsuse vaatenurgast on seni olnud probleem Riigi huvi killustatus.Meil puudub ühine kokkulepitud visioon Eesti riigile, puudub kokkulepe kasprioriteet on elanikkonna hoidmine või nt põlevkivi kaevandamine. Puudubkokkulepe kas prioriteet on loodushoid või maapõue kasutamine või hoopiselatava keskkonna tagamine. Ja kui kokkulepped on, siis neid sageli ...TÄNA OTSUSTAB KOHALIKU TASANDI ARENGU ÜLE KOHALIKOMAVALITSUS! RIIK SAAB TEMA PLANEERINGUID SUUNATA LÄBIMAAKONNAPLANEERINGU KOOSTAMISE.www.headandlead.com
 17. 17. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 UUS ÜLERIIGILINE PLANEERING TOOB TEGEVUSKAVAS VÄLJA MAAKONNAPLANEERINGUTE UUENDAMISE VAJADUSE! 1) üleriigiline planeering (kehtiv EESTI 2010, kooskõlastamisel olev EESTI 2030+, vt www.eesti2030.ee), mille ülesanne on anda riigi territooriumil ruumilise arengu ja asustuse suunamise alused. 2) maakonnaplaneering, mille ülesanne on maakonna territooriumi arengu üldistatud käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine. RIIK PEAB MAAKONNAPLANEERINGUTE KOOSTAMISEL ARVESTAMA OMAVALITSUSTE ÜLDPLANEERINGUTEGA JA NII OMAVALITSUSTEL KUI KA AVALIKKUSEL ON ÕIGUS MAAKONNAPLANEERINGU KOOSTAMISEL KAASA RÄÄKIDA!www.headandlead.com
 18. 18. © Kaur Lass, OÜ Head 2012TEOORIA JA PRAKTIKA VASTUOLU.KUIGI SEADUSE JÄRGI PEAB PLANEERINGUTE TASANDIL MAAPÕUEKASUTAMISE KAVANDAMINE TOIMUMA ENNEKÕIKEMAAKONNAPLANEERINGU TASANDIL TEEB SEDA SAGELI ARENDAJADETAILPLANEERINGU TASANDIL. DETAILPLANEERING EI OLE AGAOLEMUSLIKULT STRATEEGILISTE VALIKUTE TEGEMISE KOHT.Ka on vastuoluline kaevandustega tegelemine vaid kaevandusloa kaudu.Avalikkuse ootused maakasutusele, mõju maa hinnale jms tuleneb ju seadusejärgi ennekõike kehtivast planeeringust!Vaid arvel oleva maavara olemasolu fakt ei ole üksi, teisi huvetasakaalustatult arvestamata, põhjus eelistada planeerimise käiguskaevandamist!Seega ennekõike peaks riik tegelema maakonnaplaneeringu tasandilmaardlate ja maavaravaru kaevandamisest mõjutatud aladekasutustingimuseta määratlemisega ja järelevalvega, et neid tingimusitäidetakse edaspidi üld- ja detailplaneeringutes.www.headandlead.com
 19. 19. © Kaur Lass, OÜ Head 2012KOKKUVÕTTEKS:Kuna iga planeering koostatakse konkreetsel ajahetkel (planeerimistreguleerib ca 80 õigusakti, mis pidevalt muutuvad) ja konkreetses kohas eiole olemas universaalseid reegleid, millist huvi eelistada, kuidas sisukokkuleppida, keda kaasata, kuidas planeeringu sisu kirjutada ja millistmenetluse taktikat või avalikustamise strateegiat kasutada. Seega tulebolla loominguline ja seadusi arvestav ning samal ajal eri huvetasakaalustav - seda vastavalt konkreetsele kohale, olule ja hetkele.Peamine on see, et enne kui omavalitsus saab eri huve tasakaalustadapeab ta teadma oma enda visiooni, arengustrateegiat ja olema võimelineeri seisukohad ära kuulama. Siis leiab alati viisi, kuidas omakaalutlusotsust motiveerida. Ka riik peab enne oma huvide väljendamistveenduma, et neis huvides ei oleks vastuolud ja need läheks kooskõlla riigivisiooniga ja üleriigilise planeeringu ning maakonnaplaneeringutega.www.headandlead.com
 20. 20. © Kaur Lass, OÜ Head 2012EESTIS KEHTIVAD SEADUSED ON MÄÄRANUD ÜLESANDED JAÜLDNÕUDED PLANEERINGUTE SISULE. TEOORIAS ON NEED KÕIKTÄIDETAVAD, PRAKTIKAS AGA ON NÕUETE SISULINE TÄITMINE JAJÄRELEVALVE JUST RIIGI POOLT NÕRK. SAGELI ISEGI NÕRGEM KUIOMAVALITSUSTE POOLT.PRAKTIKAS ON PROBLEEM KA SEE, ET OSA RIIGI AMETKONDI PANEBEND AEG-AJALT TUGEVAMA POSITSIOONILE. PUUDU ON SAGELI JUSTKOHALIKU OMAVALITSUSE JA RIIGI PARTNERLUS (NN “WIN-WIN”OLUKORRA OTSIMINE). SELLE TULEMUS ON AJA JA RESSURSIRAISKAMINE.VAJA ON PLANEERIMISE ÕPETAMIST, TÕHUSAMAT JÄRELVALVET JAÕIGUSRUUMI STABIILSUST. KÜLL SIIS OSATAKS KA MAAPÕUEKASUTAMISE TEEMAT PAREMINI LAHENDADA.... JA KINDLASTI ON VAJA, ET RIIK MAAPÕUE KASUTAMISE HUVIDSENISEST SELGEMINI KIRJA PANEKS UUTESMAAKONNAPLANEERINGUTES!www.headandlead.com
 21. 21. © OÜ Head 2009, foto Kaur Lass 2009 Meie missioon on suunata Teid teadlikule tegutsemisele, et aidata Teil saavutada kiireilmal viisil oma eesmärki. Meie eesmärk on Teie edu. Meie abi läbi saavutate organisatsiooni juhtimise ja tegevuse eesmärgipärasuse ning tegude kvaliteedi. Aitame Teil jõuda teadliku planeerimise ja eesmärgipärase tegutsemiseni.www.headandlead.com
 22. 22. OÜ Head telefon: 50 83 906 skype: headandlead info@headandlead.com www.headandlead.comwww.headandlead.com

×