Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koostöö ja osapoolte rollid planeeringute koostamisel - Kaur Lass, OÜ Head

643 views

Published on

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis 20.10.2012 toimunud Kaur Lass seminari slaidid.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Koostöö ja osapoolte rollid planeeringute koostamisel - Kaur Lass, OÜ Head

 1. 1. KOOSTÖÖ PLANEERINGUTE KOOSTAMISEL. MILLISED ON ERI OSAPOOLTE LÄHEKOHAD JA KUIDAS NEID ÜHILDADA? Kaur Lass OÜ Head juhatuse liige Planeerimisekspert ja juhtimiskonsultant Arhitekt, MAwww.headandlead.com
 2. 2. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PLANEERIMISSEADUSRT I 2002, 99, 579; 2004, 38, 258; 84, 572; 2005, 15, 87; 22, 150; 2006, 14, 111; 2007, 24,128; 67, 414; 2008, 16, 114; 30, 191; 2009, 3, 15; 19, 115; 28, 170; 37, 251; 39, 262; 2010,8, 37; 19, 101; 24, 115; 29, 151, 21.03.2011, 4; 29.12.2011, 1§ 1. Seaduse reguleerimisala ja eesmärk(1)  Käesolev seadus reguleerib riigi, kohalike omavalitsuste ja teiste isikute vahelisi suhteid planeeringute koostamisel.(2) Käesoleva seaduse eesmärk on tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks.(3)  Ruumiline planeerimine (edaspidi planeerimine) käesoleva seaduse tähenduses on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.www.headandlead.com
 3. 3. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PRAKTILISEL PLANEERIMISEL ON VAJA JUBA ENNE PLANEERINGUALUSTAMIST VASTATA KÜSIMUSTELE: 1.  MIS ON PLANEERINGU EESMÄRK? 2.  MILLISED ON ERINEVATE OSAPOOLTE OTSESED JA KAUDSED HUVID? KAS NEED ON ÜHENDATAVAD? KUI JAH, SIIS MILLINE ON KÕIGI JAOKS VÕITU KAASA TOOV LAHENDUS? 3.  MILLISED ON OSAPOOLTE ROLLID JA KES JUHIB PLANEERINGU KOOSTAMIST?KUI EELNEV ON TEHTUD, VÕIB PLANEERINGU ALGATADA JA SELLELEKOOSTADA LÄHTEÜLESANDE.ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISEL ON EELNENUD KÜSIMUSTELEVASTAMINE LIHTNE, SEST OMAVALITSUS ON ISE PLANEERINGUALGATAJA, VASTUVÕTJA, KEHTESTAJA JA PÕHILINE SISU KOOSTAJA.www.headandlead.com
 4. 4. © Kaur Lass, OÜ Head 2012DETAILPLANEERINGU PUHUL ON OSAPOOLTE ROLLIDE TUVASTAMINEJA KÕIGI JAOKS VÕITU KAASA TOOVA LAHENDUSE LEIDMINEKEERUKAM. SEDA ERITI OLUKORRAS, KUS ALGATADA SOOVITAVADETAILPLANEERINGU EESMÄRK ON VASTUOLUS ÜLDPLANEERINGUGA.ÜLDPLANEERINGUT MUUTVA DETAILPLANEERINGU PUHUL ON MÕISTLIKTUVASTADA ÜHISHUVI (ENNEKÕIKE: ARENDAJA VÕI MAAOMANIKU JAOMAVALITSUSE ÜHINE HUVI). SELLEKS PEAVAD OSAPOOLED AGA OMASOOVE JA ARUSAAMASID TEINETEISELE SELGITAMA.www.headandlead.com
 5. 5. © Kaur Lass, OÜ Head 2010PLANEERIMISEL ON REEGEL, ET ÜHE OSAPOOLE HUVI JÕUMEETODILEELISTAMINE VIIB UMMIKUSSE. PARAKU PRAKTIKAS ESINEB SELLISTOLUKODA TIHTI (ARENDAJA JÕUPOSITSIOON ON RAHA JA TÖÖKOHTADEMUJALE VIIMINE, VALLA VÕI AMETKONDADE JÕUPOSITSIOONIKS ONVÕIM JA SELLE KURITARVITAMINE VÕI TEGEVUSETUS ).www.headandlead.com
 6. 6. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PARADIGMADE ERINEVUS:ARENDAJA/MAAOMANIK: SAMAVÕRD TÄHTIS PLANEERINGU SISUGA ONEESMÄRK SAAVUTADA KIIRESTI.TEGUTSEMISLOOGIKA: LOEB TULEMUS.OMAVALITSUS/AMETKOND: EESMÄRK ON TEHA ESITATUD KIRJA VÕIAVALDUSE ALUSEL VALLA VÕI LINNA ARENGUSTRATEEGIAGA JAVÕIMALUSE PIIRES AVALIKU HUVIGA KOOSKÕLAS OLEV OTSUS (SAGELIVAADATAKSE HUVE VAID KONKREETSE MENETLUSE ETAPIKONTEKSTIS).TEGUTSEMISLOOGIKA: PROTSESSIGA KULGEMINE ÜHE SAMMU KAUPA.www.headandlead.com
 7. 7. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PARADIGMADE LÄHTEKOHA ERINEVUS:arendaja/maaomanik: TULEMUS1.  Visioon ja äriplaan2.  Finantsplaan konsultant3.  Tegevuskava4.  Müügi-/rendi-/ tootmisplaan või ise omavalitsus: PROTSESS kasutamine (nt elamu, 1.  ÜP / Arengukava firma enda büroo) 2.  Eelarve5.  Tasuvus (elukoha või oma firma büroo puhul – 3.  Sisuline kaalutlus koha meeldivus)www.headandlead.com
 8. 8. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PARADIGMADE KONFLIKT:arendaja/maaomanik: TULEMUSTegeliku plaani varjaminevõi sisulise ja läbimõeldudplaani puudumine (nn konsultant“Ratsa rikkaks” tüübid võiebaausad ettevõtjad) omavalitsus: PROTSESS 1.  ÜP / Arengukava 2.  Eelarve 3.  Sisuline kaalutluswww.headandlead.com
 9. 9. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PARADIGMADE KONFLIKT:arendaja/maaomanik: TULEMUS1.  Visioon ja äriplaan2.  Finantsplaan konsultant3.  Tegevuskava4.  Müügi-/rendi-/tootmis- plaan või ise kasutamine omavalitsus/ametkond: PROTSESS (nt elamu, firma enda Iganenud või puuduv ÜP, büroo) tegutsemisstrateegia5.  Tasuvus (elukoha või kooskõlastamatus. Ametnike oma firma büroo puhul – varjatud huvid või rumalus. koha meeldivus)www.headandlead.com
 10. 10. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PARADIGMADE ÜHILDATAVUS: TULEMUS PROTSESSTULEMUS + PROTSESS = EESMÄRGIPÄRANE PROTSESS!SEE EELDAB OMAVALITSUSE ARENGUSTRATEEGIA (ÜP, ARENGUKAVA)JA ETTEVÕTJA ÄRIPLAANI (VÕI ERAISIKU EESMÄRGI) SISULISTTUNDMIST.www.headandlead.com
 11. 11. © Kaur Lass, OÜ Head 2011PARADIGMADE ÜHILDATAVUS: TULEMUS PROTSESSSELLEKS TULEB TUVASTADA VÕIMALIKULT PALJUDE OSAPOOLTE JAOKSVÕITU KAASA TOOV LAHENDUS JA OSAPOOLTE ROLLID. SEE VÕIMALDABLÄBI VIIA SIHIPÄRASE PLANEERIMISPROTSESSI.www.headandlead.com
 12. 12. © Kaur Lass, OÜ Head 2009PRAKTIKAS ON VEEL ÜKS ASPEKT: OSAPOOLTE PALJUSUSMILLEST SEE TULENEB? PLANEERIMINE ON AVALIKwww.headandlead.com
 13. 13. © Kaur Lass, OÜ Head 2009, fotod: Kerttu Kõll, AS Entec (AS Entec Eesti) 2003PLANEERIMISSEADUS§ 3 Planeerimise põhimõtted(1)  Planeeringute koostamine on avalik. Avalikustamine on kohustuslik, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne informeerimine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus.www.headandlead.com
 14. 14. © Kaur Lass, OÜ Head 2011TAGAMAKS EDUKAT PLANEERINGU MENETLEMIST, PEAB PLANEERINGU OSAPOOLTEL OLEMA SELGE ARUSAAM, KUIDAS EHITATAKSE ÜLES AVALIKKUSEGA SUHTLEMISE STRATEEGIA (ST KES JA MILLAL PLANEERINGU JA KSH MENETLEMISESSE KAASATAKSE). AVATUD ÜHISKONNAS MÄÄRAB MEEDIA INIMESTE ARVAMUST VÄGAGI SUURES ULATUSES! KORD MEEDIASSE SATTUNUD VÄÄRINFO ÜMBERLÜKKAMINE ON VÕIMALIK AGA SELLE HIND ON VÄGA KÕRGE. REEGLINA KULUB SELLELE KA PALJU AEGA.www.headandlead.com
 15. 15. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 AVALIKKUSEGA SUHTLEMISE STRATEEGIA ALUSEKS SAAB OLLA PLANEERINGU TEGELIK SISULINE EESMÄRK. AVALIKUSTAMISESTRATEEGIA ELLUVIIMISE EDU ALUSEKS ON OSAPOOLTE KOOSTÖÖ JA KOORDINEERITUD TEGEVUS. OMAVALITSUS JA ARENDAJA PEAVAD SELLEKS OLEMA KOOSTÖÖPARTNERID, KES AJAVAD ÜHIST ASJA, ÜHISTES HUVIDES NING AVALIKKUST TEADLIKULT JA ÕIGEAEGSELT KAASATES.www.headandlead.com
 16. 16. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 ÜHISHUVI PEAB OLEMA MÕISTETAV MÕLEMALE POOLELE. KUI OSAPOOLED MÕISTAVAD SEDA ISE, ON NENDE TEGUTSEMINE RATSIONAALNE JA EESMÄRGIPÄRANE EHK TEADLIK. Grupi käitumine raske Isiklik käitumine Teadlik tegutsemine Suhtumine saavutamise lihtsus TeadmisedTeadlikkus kerge koheselt tulevikus ajaliselt teostatavwww.headandlead.com
 17. 17. © Kaur Lass, OÜ Head 2011 SOOVITUD ARENGU TAGAVAD KOKKULEPITUD VISIOONI (IDEED) JÄRJEPIDEVALT ELLU VIIVAD TEADLIKUD VALIKUD. Muudatuse teke ühiskonnas Grupi käitumine raske Isiklik käitumine Suhtumine saavutamise lihtsus Teadmised kerge koheselt tulevikus idee ajaliselt teostatavwww.headandlead.com
 18. 18. © Kaur Lass 2012, skeem Ingvar Villido 2006 a loengu alusel EESMÄRK:TEHA TEADLIKKE (TULEVIKKU SUUNATUD) JA SISULISELT MOTIVEERITUD VALIKUID/OTSUSEID. Minevik Tulevik Olevikwww.headandlead.com
 19. 19. © Kaur Lass, OÜ Head 2009Me tegutseme alati olevikus. Samas meil on komme elada pigem oma mõtetega minevikus või tulevikus kui teadvustada alati täpselt mida ja miks me teeme olevikus. St me juurdleme ehk mõtleme mineviku üle ja unistame tulevikust.Planeerimiseks on vaja olla olevikus ja luua raamistik teadlikult soovitud tuleviku meieni jõudmiseks. Minevik Tulevik Planeeritav lahendus Leevendav meede Olevikwww.headandlead.com
 20. 20. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 KES TEKITAVAD PLANEERINGU SISULISE TERVIKLIKKUSE JA ÜHISE KOOSKÕLASTATUD TEGUTSEMISE? INIMESEDwww.headandlead.com
 21. 21. © Kaur Lass, OÜ Head 2012PRAKTIKAS ON PLANEERINGU OSAPOOLED:1.  OMAVALITSUSE AMETNIKUD,2.  VOLIKOGU LIIKMED,3.  AMETKONDI ESINDAVAD AMETNIKUD (SH MAAVANEM),4.  KONSULTANDID (PLANEERIJA, KSH EKSPERT, PROJEKTEERIJAD),5.  ARENDAJA / ETTEVÕTJA / MAAOMANIK / ELANIK / SUVITAJA / RENTNIK,6.  PLANEERINGUALA NAABRID,7.  AVALIKKUS, jne.KES NEIST JÄÄVAD PÄRAST PLANEERINGUT ELLU VIIMA?KES NEIST MAKSAVAD ARENDAMISE KULUD?KES NEIST SAAVAD ARENDUSEST KASU JA MILLES SEE SEISNEB?www.headandlead.com
 22. 22. © Kaur Lass, OÜ Head 2009, ranna-ala pildid AS Pöyry Entec 2003 PLANEERIMISSEADUS § 8. Üldplaneering. (7) Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamisele detailplaneeringu koostamise kohustusega aladel ja juhtudel ning maakorraldusele ja projekteerimistingimuste väljaandmisele väljaspool detailplaneeringu koostamise kohustusega alasid. http://veeb.tallinn.ee/rannaala/ranna_web/www.headandlead.com
 23. 23. © Kaur Lass 2003, illustratsioon, AS Pöyry Entec (AS Entec Eesti) PLANEERIMISSEADUS § 9. Detailplaneering (1)  Detailplaneering koostatakse lähiaastate ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks valla või linna territooriumi osa kohta. (7) Detailplaneering võib põhjendatud vajaduse korral sisaldada kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekuid.www.headandlead.com
 24. 24. © Kaur Lass, OÜ Head 2012IDEAALIS VIIVAD DETAILPLANEERING ELLU ÜLDPLANEERINGUT:www.headandlead.com
 25. 25. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 EESTIS KEHTIVAD SEADUSED ON ANDNUD PLANEERINGU KOOSTAMISEKS ÜLDISED ÜLESANDED. SEADUSEGA MENETLUSE TÄIENDAV REGULEERIMINE JA SEADUSE SISU EDASINE MUUTMINE EI MUUDA MIDAGI PAREMAKS, KUI EI MUUTU INIMESTE SUHTUMINE. KONKREETSE PLANEERINGU EESMÄRGID JA SISU MÄÄRABOMAVALITSUS. PLANEERINGU ELLUVIIDAVUSE TAGAMISEKS ON KÕIGE OLULISEM VASTASTIKUSEID HUVE ARVESTAV KOOSTÖÖ SELLE OSAPOOLEGA, KES ON PLANEERINGULAHENDUSE ELLUVIIJA.KUI OMA OSKUSTEST JÄÄB VÄHEKS ON SOOVITATAV LEIDA KONKREETSE PLANEERINGU KOOSTAMISEKS VAJALIKU OSKUSTEAVET OMAV PÄDEV KONSULTANT.www.headandlead.com
 26. 26. © Kaur Lass, OÜ Head 2012 EDUKA PLANEERIMISE JA SOOVITUD ARENGU ELLUVIIMISE VÕTMEKS ON JA JÄÄVAD: TEADLIKE VALIKUID LANGETAVAD INIMESED.www.headandlead.com
 27. 27. OÜ Head telefon: 50 83 906 skype: headandlead info@headandlead.com www.headandlead.eewww.headandlead.com
 28. 28. © OÜ Head 2009, foto Kaur Lass 2010 Meie missioon on suunata Teid teadlikule tegutsemisele, et aidata Teil saavutada kiireilmal viisil oma eesmärki. Meie eesmärk on Teie edu. Meie abi läbi saavutate organisatsiooni juhtimise ja tegevuse eesmärgipärasuse ning tegude kvaliteedi. Aitame Teil jõuda teadliku planeerimise ja eesmärgipärase tegutsemiseni.www.headandlead.com
 29. 29. www.headandlead.com

×