Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaur Lass, Ettekanne "Äripäeva" ehituse ja kinnisvara arengukonverentsil 14.02.2007

272 views

Published on

Laadisin üles oma kunagise ettekande "Äripäeva" ehituse ja kinnisvara arengukonverentsilt, mis peeti Tallinnas 14.02.2007.

Ettekanne on tehtud vahetult enne buumiaja lõppu ja peale 2003 aasta planeerimisseaduse jõustumist. Ettekande tõdemused planeerimisalase olukorra parandamiseks on endiselt aktuaalsed ka täna, 2015 aastal, mil Eestis lõpetab kehtivuse 2003 aastal jõustunud ja 2009 aastal oluliselt muudetud planeerimisseadus.

Sisuliste probleemide lahendamise asemel on Riik mänginud seadusega. Planeerija õppe, planeeringute sisulise kvaliteedi ja järelevalve tõhustamise teemad on aga endiselt vastuseta! Seaduse osas oleme aga jõudnud olukorrani, kus edasimineku asemel oleme hoopis alates 01.07.2015 sattunud vastuollu Euroopa regionaalse ja ruumilise planeerimise hartaga.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kaur Lass, Ettekanne "Äripäeva" ehituse ja kinnisvara arengukonverentsil 14.02.2007

 1. 1. www.entec.ee AS ENTEC tel: 6604 547; faks: 6466 522 entec@entec.ee Kas planeerimine peabki olema õudusunenägu? “Äripäeva” ehituse ja kinnisvara arengukonverents, Radisson SAS, 14.02.2007. Kaur Lass, AS ENTEC arhitektuuri- ja planeerimisosakonna juhataja
 2. 2. www.entec.ee Kas meil on ununenud planeeringu eesmärk? Planeeringu eesmärk on olla arengu suunamise ja/või maakasutuse ning ehitamise alusdokument. © Kaur Lass 2007
 3. 3. www.entec.ee Planeerimisseaduse § 2. Omavalitsuse poolt koostatavateks planeeringuteks on: üldplaneering, mille eesmärk on valla või linna territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks; Üldplaneering tagab detailplaneeringute koostamise ja projekteerimise alused ning määrab strateegilised arengusuunad omavalitsuse jaoks. Üldplaneering on vajalik haldussuutlikkuse ja kiire otsustamise tagamiseks. Üldplaneering tagab omavalitsuse investeeringute vastuvõtu võime. © Kaur Lass 2007
 4. 4. www.entec.ee Planeerimisseaduse § 2. Omavalitsuse poolt koostatavateks planeeringuteks on: detailplaneering, mille eesmärk on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine linnades ja alevites ning teistel detailplaneeringu kohustusega aladel ja juhtudel. Detailplaneering annab ehitusõiguse ehk võimaluse ehitada. Enne seda ei ole ehituse lubatavuse suhtes tagatisi. Planeering määrab hoone põhilised nõuded, seab keskkonnatingimused jms. Detailplaneering on sisuliselt projekteerimise lähteülesanne. © Kaur Lass 2007
 5. 5. www.entec.ee Planeerimisseaduse § 4. Planeerimise ja ehitamise põhimõtted Planeerimisalase tegevuse korraldamine valla või linna haldusterritooriumil on kohaliku omavalitsuse pädevuses (v.a seaduse ptk 6 juhul). Kohalik omavalitsus: 1) tagab maakasutuse ja ehitamise aluseks vajalike planeeringute olemasolu; 2) tagab huvitatud isikute huvide arvessevõtmise ja tasakaalustamise, mis on planeeringu kehtestamise eeldus; 3) tagab kehtestatud planeeringute järgimise. Täna tuleb tihti omavalitsuselt välja nõuda nende kohustuste täitmine. © Kaur Lass 2007
 6. 6. www.entec.ee Samuti on tänane reaalsus, et planeerija pannakse lahendama kõiki probleeme, mis üles kerkivad: • Linnaruumi esteetika ja arhitektuuripoliitika. • Koostöö tagamine omavalitsuse ja tellija vahel. • Arendaja ja/või omavalitsuse koolitamine. • Projekteerimistöö tegemine planeeringu mahus. • Võrguhaldajate sisekonfliktid. • Keskkonnamõju strateegiline hindamise käigus nõutakse uuringuid, mida riik peab ise rahastama. • Menetleja sisetülid või menetleja ja järelevalvaja tülid ning sellest tulenev tähtaegadega venitamine ehk haldussuutmatus jne. © Kaur Lass 2007
 7. 7. www.entec.ee Reaalsuses on planeerija vaid konsultant, kes üksi ei saa selliseid küsimusi lõpuni lahendada. Otsustajad ja omanikud on keegi teine. Neil on pädevus ja ainuõigus otsustamiseks. Otsuseid aga ei tule… Otsustajate otsustamatus on enamasti vähese teadlikkuse kasutamise või tervikpildi puudumise tulem. © Kaur Lass 2007
 8. 8. www.entec.ee Haldussuutmatust saab illustreerida sellega, et: • Ei motiveerita keeldumisi. • Antakse lubadusi, mis ei pea. • Algatatakse planeeringuid, mida ei soovita menetleda. • Ametniku tegevusel ei ole rahalist vastutust. • Planeerijaid Eestis ei koolitata. • KSH järelevalve koostaja pädevust hinnatakse tööintervjuul. • Omavalitsustel puudub raha riigi antud kohustuste täitmiseks jne. © Kaur Lass 2007
 9. 9. www.entec.ee Haldussuutmatus ja vastutuse vältimise kihk on seeläbi tekitanud olukorra, kus planeerija jääb kahe tugeva poole vahele. Ühelpool on omavalitsus ja riik ning nende nõudmised, teiselpool tellija. See on teinud planeerimisest õudusunenäo, millega ei taha tegeleda arhitektid ja kohati ka mitte omavalitsused ise. … aga otsime parem lahendusi! © Kaur Lass 2007
 10. 10. www.entec.ee Sihipärane arendustegevus on planeerimisseaduse järgi teadliku kaalutlusotsuse tegemine, mida viiakse läbi avalikkuse osalusel. Konsultandil on siin vaid nõuandja (ehk teadlikkuse osakaalu tõstja) roll. Paljassaare ja Russalka vahelise ranna-ala üldplaneering © Kaur Lass 2007
 11. 11. www.entec.ee Planeerimine peab olema: 1. Motiveeritud. 2. Sihipärase ja kiire menetlusega. 3. Korrektne ja (ehitamise ning maakasutuse osas) garantiisid andev. 4. Projekteerimiseks ülesannet määrav ehk projekteerimiseks eelduseid loov. NB! See on täna seadusega isegi nii reguleeritud! © Kaur Lass 2007
 12. 12. www.entec.ee Selle tagamiseks on vaja, et: 1. Otsustajale määratakse seadusega selged tegutsemise tähtajad läbi igas planeeringu menetluse faasis ja selge (rahaline) vastutus. 2. Eestis alustatakse planeerijate koolitamist. 3. Planeerimise olemust mõistetakse laiemalt (täna aetakse seda segi projekteerimisega). 4. Siseministeerium, Keskkonnaministeerium ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium mõistaks, et planeerimine, ehitamine ja keskkond on omavahel lahutamatult seotud. 5. Kaotakse senine keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), kui eraldi menetluse läbiviimise kord. © Kaur Lass 2007
 13. 13. www.entec.ee Alternatiiv on ka: Tunnistada, et planeerimine on kasutu tegevus ja lõpetada planeerimine tänasel kujul. Selle miinus on, et siis saab asju ajada veel enam korruptiivselt ja varjatult. Korra ja seaduste eesmärk on ohjeldada kodanikku. Seadust on vaja selle ühiskonna osa jaoks, kelle teadvuse tase (mingis valdkonnas) on madal, egoism kõrge ja omakasu piiritlematu. Eetiline ja teadlik ning aus kodanik liigseid seaduseid ei vaja. © Kaur Lass 2007
 14. 14. www.entec.ee Tänane kinnisvara-arendus on aga liiga metsik, liiga kiire ja järsku rikastumist võimaldav, mistõttu teadlik valik on mõistetav osadele arendajatele vaid raha rohkema ja kiirema teenimise kontekstis... Selle tulem on kohati karjuv. © Kaur Lass 2007
 15. 15. www.entec.ee Ometi saab ka teisti: eetiliselt ja esteetiliselt ning vastutustundlikult ja jätkusuutlikult. © Kaur Lass 2007
 16. 16. www.entec.ee Kiirelt on vaja muuta ühiskonna teadlikkuse astet planeerimisest ja planeeringute elluviimisest tulenevate mõjude hindamisest. Vaja on õpetada linnaruumi esteetikat, keskkonda, planeerimist. Ja ennekõike kõige selle taga ühtse terviku nägemise oskust. © Kaur Lass 2005/2007
 17. 17. www.entec.ee Vaja on mõista, et planeeringul peab olema kvaliteet ja selle tagamisel on maksumus. Kui õiglast maksumust ei tasuta planeeringu raames makstakse kvaliteedi puudumine kümne kordselt kinni (kohtu)vaidluste ajal. © Kaur Lass 2007
 18. 18. www.entec.ee Minu unustus ongi muuta otsustajate, arendajate, kinnistu ostjate, aga ka planeerijate ja projekteerijate seni paljuski juhuslik ja üksikprobleemi lahendav valikute kogum terviklikkust mõistvaks teadlikuks valikuks. Kui see juhtub siis on meil mõistlik riik, kus on hea elada sõltumata riigi rikkusest ja palga suurusest. © Kaur Lass 2007
 19. 19. www.entec.ee Entec poolne samm terviku paremaks mõistmiseks on kasutada globaalseid teadmisi lokaalses kontekstis. Entec on nüüdsest osa Helsingi börsil noteeritud Pöyry Group kontsernist, millel on enam kui 6000 töötajat üle maailma.
 20. 20. www.entec.ee Meie eesmärk on pakkuda sõltumatut, teadmistepõhist ja kvaliteetset konsultatsiooni. Me teame jätkuvalt, et parim tagatis soovitud tulemuseni jõudmiseks on koostöö. Selleks tuleb vaid planeerida ehk mõelda enne, kui tegutsed.
 21. 21. www.entec.ee Mõtleme koos AS ENTEC tel: 6604 547; faks: 6466 522 entec@entec.ee

×