Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kaur Lass - Ülevaade Eesti 2030+ protsessist

767 views

Published on

Kaur Lass ettekanne Üleriigilise planeeringu Eesti_2030+ protsessist 2011 sügisel/talvel toimunud avalikel aruteludel Rakveres, Haapsalus, Võrus, Tartus ja Tallinnas

 • Be the first to like this

Kaur Lass - Ülevaade Eesti 2030+ protsessist

 1. 1. Üleriigilise planeeringu protsess.Kaur LassÜleriigilise planeeringu projektijuhtOÜ Head juhatuse liige, planeerimisekspert
 2. 2. © Siseministeerium 2011UUE ÜLERIIGILISE PLANEERINGU ALGATAMINE JA PROTSESS•  Vabariigi Valitsus algatas 04.02.2010. a korraldusega nr 32 üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise.•  Regionaalminister algatas 16.02.2010. a käskkirjaga nr 23 üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ keskkonnamõju strateegilise hindamise.
 3. 3. © Siseministeerium 2011•  Planeeringu koostamise ettevalmistamine (2009 II poolaasta) –  Ekspertarvamused; Ministeeriumide seisukohad•  Planeeringu ja KSH algatamine (2010 alguses)•  Ruumilise arengu visioon ja rahvusvahelised trendid (2010 keskel) –  Visiooni väljatöötamisel osalesid ekspertide töörühm; ministeeriumide töörühm; maavalitsuste töörühm, visiooni täiendati avaliku arvamuse alusel (ankeedid) –  KUMU visioonikonverents riigi ruumilisest arengust aastateni 2030+ (osales ca 170 inimest, kutsed saadeti ca 220 organisatsioonile või kodanikule) –  Koostati meedia- ja kaasamisplaan, kokku on kaasatud läbi arutelude ja tutvustuste üle 980 inimese. Lisaks on avaldatud ohtralt infot ajakirjanduses, vt ilmunud artiklid – http://eesti2030.wordpress.com/meedia/
 4. 4. © Siseministeerium 2011•  Visiooni tutvustamine piirkondades avalike aruteludena, kodanike osalemine põhiteeside väljatöötamisel rühmatööna: –  Raplas (Harju-, Järva-, Raplamaa) 25.10.2010 –  Kohtla-Järvel (Ida- ja Lääne Virumaa) 28.10.2010 –  Haapsalus (Lääne-, Saare- ja Hiiumaa) 03.11.2010 –  Pärnus (Pärnu- ja Viljandimaa, lisaks oli osalejaid oli ka Raplamaalt) 04.11.2010 –  Tartus (Jõgeva-, Tartu-, Võru-, Põlva- ja Valgamaa) 8.11.2010•  Visiooni ja põhiteeside tutvustamine: –  Ministeeriumides (2010 sügis kuni 2011 algus) –  Riigikogu Tuleviku Toetusrühm + esitlusmapid üleriigilise planeeringu visioonist ja põhiteesidest igale Riigikogu fraktsioonile (2010 november)
 5. 5. © Siseministeerium 2011•  Rühmatööd (ekspertrühm, asustuse, energeetika ja transpordi teemarühmad, merealade töörühm).•  Planeeringu esialgsete eesmärkide sõnastamine (2010 lõpp)•  KSH programmi koostamine ja avalikustamine (2010 lõpp)•  Kohtumised Tallinna, Tartu, Ida-Viru, Paldiski ja Pärnu juhtidega ning erinevate ettevõtete esindajate jt huvirühmadega (2010-2011)
 6. 6. © Siseministeerium 2011•  Rahvusvahelised tutvustused ja koostöö: –  Eesti 2030+ tutvustamine Varssavis VASAB-i konverentsil “Integrated Approach to Spatial Development of Europe – Meaning of Territorial Cohesion” (07.02.2011) –  Eesti 2030+ tutvustamine Stockholmis ESPON-i konverentsil “Transnational perspectives on spatial planning” (04.02.2011) –  Üleriigilise planeeringu transpordipõhimõtete tutvustamine Lätis Rail Baltica teemalisel konverentsil (24.03.2011) –  Planeeringu põhiteeside tutvustamine Soome Keskkonnaministeeriumis ja Soome riigi huvide ja kogemuste kuulamine (14.04.2011) –  Planeeringu põhiteeside tutvustamine Läti Keskkonnakaitse- ja Regionaalarenguministeeriumi esindajatele ja Läti huvide ja riigi arengu suunamise printsiipide kuulamine (26.05.2011)
 7. 7. © Siseministeerium 2011•  Peale esialgse planeeringulahenduse valmimist toimusid uuesti rühmatööd (asustuse ja transporditeema integreerimine, suvi ja sügis 2011)•  Tagasiside ja arvamuste saamiseks tutvustati planeeringut mitmetele ühendustele ja ettevõtetele (Eesti Geograafia Selts, Eesti Raudtee; Eesti Taastuvenergia Koda; Tuuleenergeetika Assotsiatsioon; ELF; Eesti Logistikaklaster; Maa-amet; Elering jt)•  Planeeringu sisu parima lahenduse leidmiseks toimusid mitmed ühised arutelud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumiga (2011 suvi ja sügis)
 8. 8. © Siseministeerium 2011•  Planeeringu põhiteeside tutvustamine riigikogu fraktsioonidele –  Reformierakonna fraktsioon –  Keskerakonna fraktsioon –  Eesti Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon –  IRL fraktsioon•  Planeeringu lõplike eesmärkide sõnastamine, struktuuri täpsustamine ja planeeringu lahenduse väljatöötamine (2011)•  KSH aruande avalikustamine ja avalik arutelu (21.11.2011)
 9. 9. © Siseministeerium 2011•  Meediakajastuse ülevaade on leitaval kodulehel www.eesti2030.ee http://www.eesti2030.ee
 10. 10. © Siseministeerium 2011•  Planeeringu tekst on leitaval kodulehel www.eesti2030.ee http://www.eesti2030.ee
 11. 11. © Siseministeerium 2011Ka muu taustainfo, kõik esitlused jms on leitaval kodulehel. http://www.eesti2030.ee
 12. 12. © Siseministeerium 2011•  Mis edasi? –  Läbirääkimised ministeeriumidega (ennekõike Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Keskkonnaministeerium) –  Planeeringu kooskõlastamine•  Kehtestamine 2012 algus•  Maakonnaplaneeringute alustamine•  Tegevuskava iga aastane ülevaatamine ja elluviimise seire
 13. 13. OÜ Head Kaur Lass Kontakt: telefon: 50 83 906 skype: headandlead e-post: kaur.lass@headandlead.comwww.headandlead.com

×