H πληροφορική ως επιλογή καριέρας

615 views

Published on

Παρουσίαση του Θανάση Παπαδημητρίου, Μέλος Δ.Σ της HePIS στις ημέρες σταδιοδόμίας του ΤΕΙ Λάρισας

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
615
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

H πληροφορική ως επιλογή καριέρας

 1. 1. Η Πιεξνθνξηθή σο επηινγή θαξηέξαο
 2. 2. ΔΓΔΠ (HePIS)Τν δίθηπν πνπ ενώνει όλερ ηιρ καηηγοπίερ ηων επαγγελμαηιών Πιεξνθνξηθήο θαηΤειεπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) ζηελ Διιάδα, κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ηα επαγγεικαηηθάηνπο ελδηαθέξνληα θαη λα αλαπηχμεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηαμίσζε.Αποζηολή καο ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ ησλ Δπαγγεικαηηψλ ησλ ΤερλνινγηψλΠιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) σο ζηξαηεγηθψλ ζπληειεζηψλ γηα ηελαλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.Όπαμα καο λα δηαζθαιίζνπκε ηηο πξνυπνζέζεηο έηζη ψζηε νη επαγγεικαηίεο ησλΤΠΔ λα έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο φια ηα εθφδηα πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη κεζπλέπεηα ζηηο πξνθιήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ.Οη Αξίερ καο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ επηδίσμε καο ε HePIS λα απνηειεί έλαζχγρξνλν θνξέα αληηπξνζψπεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλεπαγγεικαηηψλ ηεο Αγνξάο ησλ ΤΠΔ.
 3. 3. ΔΓΔΠ (HePIS) κέινο ηνπ…Δπξσπατθφ Σπκβνχιην Δηαηξηψλ (Societies) Δπαγγεικαηηψλ Πιεξνθνξηθήο Ιηαιία Διβεηία Αγγιία Σνπεδία Ιζπαλία Οιιαλδία Γεξκαλία
 4. 4. Μέινο κηαο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο… International Federation for Information Processing (IFIP) Andorra Czech Republic Korea Slovakia Argentina Denmark Lithuania Slovenia Australia Ethiopia Malaysia South Africa Austria Finland Mauritius Spain Belgium France Netherlands Sri Lanka Botswana Germany New Zealand Sweden Brazil Greece Nigeria Switzerland Bulgaria Hungary Norway Syria Canada Iceland Oman Thailand Chile India Poland United Kingdom China Ireland Portugal USA based / ACM CLEI Italy Russia USA based / IEEE Croatia Japan Serbia Zambia Cyprus Kenya Singapore ZimbabweH ΙFIP ηδξχζεθε ην 1960 ππφ ηελ αηγίδα ηεο Unesco.Σήκεξα εθπξνζσπεί 48 ελψζεηο Πιεξνθνξηθήο θαη 500.000 κέιε παγθνζκίσο.
 5. 5. Τη είλαη ε πιεξνθνξηθή
 6. 6. Information Technology (IT) Information Technology (IT) ή πιεξνθνξηθή είλαη ε επηζηήκε πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε πιεξνθνξία κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Δίλαη επίζεο ην ζχλνιν ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κειέηε, ζρεδίαζε, αλάπηπμε, πινπνίεζε, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ινγηζκηθνχ θαη κεραλψλ.
 7. 7. Η Πιεξνθνξηθή ζήκεξα• Σήκεξα γηαηξνί, κεραληθνί, επηζηήκνλεο, ινγηζηέο, γξαθίζηεο, κνπζηθνί, θσηνγξάθνη, θαιιηηέρλεο, άλζξσπνη ζρεδφλ απφ θάζε επάγγεικα ρξεζηκνπνηνχλ θαζεκεξηλά ηελ πιεξνθνξηθή σο εξγαιείν ηεο δνπιεηάο ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλν ηερλνινγηθφ ππφβαζξν.• Σήκεξα, ππάξρνπλ πάξα πνιιέο εθαξκνγέο πνπ ηθαλνπνηνχλ απηέο ηηο πνηθίιεο αλάγθεο πνπ κεηά βίαο ην ½ απηψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο «θαζαξφ» ΙΤ. Να ρξεηάδεηαη δειαδή εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ.• Η δηείζδπζε είλαη ηφζν κεγάιε, πνπ κφλν ην 23% ησλ επεμεξγαζηψλ πνπ θαηαζθεπάδεη ε Intel ρξεζηκνπνηείηαη εληφο Η/Υ. Τν ππφινηπν 77% ρξεζηκνπνηείηαη ζε ειεθηξηθά θαηαλαισηηθά είδε.
 8. 8. Η Πιεξνθνξηθή ζήκεξα• Δπίζεο, νη λέεο γεληέο κεγαιψλνπλ κε ηηο έλλνηεο θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο πιεξνθνξηθήο ζεσξψληαο ηνλ Η/Υ σο κηα ειεθηξηθή νηθηαθή ζπζθεπή.• Η πιεξνθνξηθή ρξφλν κε ην ρξφλν βξίζθεη λέεο εθαξκνγέο θαη επεθηείλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν! Γξαζηηθέο θαη ζπλερφκελεο αιιαγέο αλαπηχζζνπλ ζπλερψο ην επάγγεικα θαη δεκηνπξγνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.• Γείηε γηα παξάδεηγκα ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ηνπνζεηήζεθε παληνχ ην iPad θαη πψο κέζα ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα εκθαλίζηεθαλ εθαξκνγέο (apps) πνπ θαιχπηνπλ θάζε αλάγθε ησλ ρξεζηψλ δεκηνπξγψληαο ηαπηφρξνλα λέεο εηαηξείεο, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη θπξίσο λέα επαγγέικαηα.
 9. 9. Η Πιεξνθνξηθή ζήκεξαΜέζα ζε ιηγφηεξν απφ δπφκηζε ρξφληα ην iPad βξήθε εθαξκνγή ζηελ εξγαζία,ζηελ παιδεία (βνεζάεη ηα παηδηά κε απηηζκφ λα επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα*) ζηελςγεία (νη γηαηξνί έρνπλ ηα δεδνκέλα ησλ αζζελψλ ηνπο καδί ηνπο) .Παηρλίδηα 48%, Μνπζηθή 21% Γηαδίθηπν 75%, Emails 63% Έρεη ειαηησζεί ε ρξήζε Η/Υ θαηΒηβιία 25%, Κνηλσληθά δίθηπα 41% Laptop θαηά 35% θαη 39% αληίζηνηρα * "iHelp for Autism". San Francisco Weekly. October 1, 2010.
 10. 10. Η Πιεξνθνξηθή ζήκεξα• Αλ κε ηη άιιν ε πιεξνθνξηθή εθκεηαιιεχεηαη άκεζα ηηο λέεο ηερλνινγίεο πξνο φθεινο ησλ ρξεζηψλ ζην ζπίηη ή ζην ρψξν εξγαζίαο.• Μεξηθέο θνξέο νη αιιαγέο είλαη ην απνηέιεζκα κηαο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ επίιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, φπσο π.ρ. ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο LED γηα ηηο νζφλεο (βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εηθφλαο θαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο).• Άιιεο θνξέο νη αιιαγέο καο θέξλνπλ ζε απξνζδφθεηεο θαηεπζχλζεηο φπσο π.ρ. ε εκθάληζε ηνπ Γηαδηθηχνπ.
 11. 11. Πιεξνθνξηθή θαη Δξγαζία• Λφγσ ηεο παληαρνχ θχζεο ησλ ππνινγηζηψλ κπνξνχκε λα βξνχκε επαγγεικαηίεο ζην ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο εξγαζίαο.• Η ηνπνζέηεζε εκπνξεπκάησλ ζηα πινία, ε κέηξεζε θαξδηαθψλ παικψλ ησλ αζζελψλ ζηα λνζνθνκεία, ε ζπληήξεζε αλειθπζηήξσλ, ν έιεγρνο ησλ παξαγγειηψλ θαη ησλ απνζεκάησλ ζηα θαηαζηήκαηα.• Οη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζην κέιινλ ζα γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ππεξζχγρξνλσλ ππνινγηζηψλ. Έλα ζχζηεκα πινήγεζεο παξφκνην κε ην GPS ηνπ απηνθηλήηνπ βνεζά ηνπο γηαηξνχο λα βξνπλ ην δξφκν ηνπο.
 12. 12. Πιεξνθνξηθή θαη εξγαζία• Η πιεξνθνξηθή αιιάδεη ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο εξγαζίαο (π.ρ. ΜΜΔ)• Οη δηαδηθηπαθέο εθεκεξίδεο μεπέξαζαλ ηα «αδειθά έληππα» ζε δηαθεκηζηηθά έζνδα ην 2010, θαη ηα ςεθηαθά ΜΜΔ δελ ζηακάηεζαλ έθηνηε λα θαηαγξάθνπλ ζεκαληηθέο επηδφζεηο.• Τα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο είλαη πιένλ κία απφ ηηο ηξεηο θνξπθαίεο πεγέο εηδήζεσλ, θαηαγξάθνληαο ζηηο ΗΠΑ έλα εληππσζηαθφ κεξίδην 27,8% θαη κεηψλνληαο ξαγδαία ηελ απφζηαζε απφ ηνλ παξαδνζηαθφ Τχπν.• Τν amazon.com, απφ ηα πξψηα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα ζηελ ηζηνξία ηνπ δηαδηθηχνπ πνχιεζε πέξπζη πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά βηβιία απφ ράξηηλα!
 13. 13. Πιεξνθνξηθή θαη εξγαζία• Σηε Μ.Βξεηαλία εξγάδνληαη πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην άλζξσπνη ζηε πιεξνθνξηθή, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε έλα κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.• Μεξηθνί έρνπλ αλεπηπγκέλν ην ηερληθφ θνκκάηη (πξνγξακκαηηζκφο, δνθηκέο ινγηζκηθνχ, αλάιπζε ζπζηεκάησλ).• Άιινη αζρνινχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο πιεξνθνξηθήο ζηηο επηρεηξήζεηο (δηαρείξηζε έξγσλ, δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, δηαρείξηζε ζρέζεσλ κε πειάηεο).• Σχκθσλα κε ην Βξεηαληθφ ίδξπκα SFIA (Skills Framework for the information age), ππάξρνπλ 86 διαθοπεηικέρ επαγγελμαηικέρ δεξιόηηηερ (skills) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε πιεξνθνξηθή. (http://www.sfia.org.uk/cdv4/skills/index.html)• Απηέο αληηζηνηρνχλ ζε 290 διαθοπεηικούρ ηύποςρ θέζεων επγαζίαρ ζηο ηομέα ηηρ πληποθοπικήρ.
 14. 14. Πιεξνθνξηθή θαη εξγαζία• Παξφιν πνπ ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζε νηθνλνκηθή χθεζε νη πξνζιήςεηο πιεξνθνξηθήο εμαθνινπζνχλ λα γεκίδνπλ ηηο ζειίδεο ησλ site θαξηέξαο.Θέςη Εργαςίασ ΠιςτοποιήςεισIT Security Engineer CISSP/CISM/ISO27001/BS25999Information Services Consultant SEB/ISTQBΤεχνικοί HW/SW Δίκτυα και επιςκευή εκτυπωτικών μηχανημάτωνIT Software Engineer Prince 2, RUP, SCRUM, and ITILPreSales Administrator Microsoft OfficeeCommerce Manager Java, Javascript, CSS, SQL, HTML is requiredBusiness Intelligence Analyst Oracle/SQLΚαθηγητέσ Πληροφορικήσ Πιςτοποιημένοσ καθηγητήσ CISCOIT Process Support Expert SAP SDMicrosoft Sharepoint Expert .NET framework and relevant technologies (ASP.Net, Visual Studio, VB.Net)SAP Business Objects Expert Case tools or UML and Software development methodologies (RUP, DSDM)PeopleSoft Expert Application DevelopmentChange Manager ITIL ITIL v3.Technology Consultant Project managementProject Manager Actionscript 2 & Actionscript 3, Html, CSS, Xml, Php, JavaScript, ASP.net• Οη εηαηξείεο επηζπκνχλ λα πξνζειθχζνπλ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο θαη ν αληαγσληζκφο γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα.
 15. 15. Η Θέζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζην εηαηξηθφπεξηβάιινλ Michael Porter’s Value Chain (Κχξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο)
 16. 16. Δπηρεηξείλ θαη πιεξνθνξηθή Δπζπγξακκηζκέλε ζηξαηεγηθή Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηρείξεζεο Έξγα πιεξνθνξηθήο ζχκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο
 17. 17. Δπηρεηξείλ θαη πιεξνθνξηθή• Η πιεξνθνξηθή παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζπλεηζθέξνληαο ζηελ επίηεπμε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο: Απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ: παξαγσγή, πνηνηηθφο έιεγρνο, δηαθίλεζε, απνζήθεο, πσιήζεηο, ινγηζηηθά φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο θαιχπηνληαη απφ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ERP Παξνρή πιεξνθνξηψλ: ελνπνίεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ ζε ζπζηήκαηα Data Warehouse θαη Business Intelligence (single version of truth) Δξγαιεία παξαγσγηθφηεηαο: H/Y, email, file servers, printing, remote, δίθηπα Υπνζηήξημε φισλ ησλ παξαπάλσ: δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, αζθάιεηα, δηθηχσζε, ζπληήξεζε ησλ κεραλψλ, ζρεδηαζκφ εθαξκνγψλ θαη βάζεσλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη δηαρείξηζε data centers. Καηλνηνκία: Business Innovation εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, λένη ηξφπνη εξγαζίαο, cloud, βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θαιχηεξε πιεξνθνξία
 18. 18. Η ζσζηή πιεξνθνξία ηε ζσζηή ζηηγκή
 19. 19. Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο (θαη φρη κεραλνγξάθεζεο, κεραλνξγάλσζεο, θιπ ζπλζεηηθψλ ηεο ιέμεο κεραλή)IT Project Manager IT Director/CIO System Administrator• Γλψζε ησλ εηαηξηθψλ • Δμαζθάιηζε επζπγξάκκηζεο κε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή • Δγθαηάζηαζε & ζπληήξεζεδηαδηθαζηψλ (business) • Γηνίθεζε ηεο νκάδαο (π.ρ. πξνηεξαηφηεηεο, πιάλν) ππνδνκψλ (hardware &• Γηαρείξηζε ηνπ θχθινπ δσήο • Δπηθνηλσλία θαη θνηλνπνίεζε ζπλεηζθνξάο ηνπ ΙΤ software, data center)ησλ έξγσλ (time/cost) • Σπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο • Αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ• Σπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ • Backup δεδνκέλσλεμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ θαη • Αζθάιεηα ζπζηεκάησλεζσηεξηθψλ πειαηψλ • MS Active Directory• Δλεκέξσζε φισλ • File servers/ Emails / SAPSAP Business Analysts Network Administrator• Γλψζε ησλ εηαηξηθψλ • Δγθαηάζηαζε & ζπληήξεζεδηαδηθαζηψλ (business) ππνδνκψλ επηθνηλσληψλ θαη• Γηαθνξεηηθνί αλαιπηέο γηα δηθηχσλ: ηνπηθψλ (LAN) θαηθάζε ζεκαληηθφ ηνκέα απνκαθξπζκέλσλ (WAN)• Υπνζηήξημε/εθπαίδεπζε • Καισδηψζεηο, νπηηθέο ίλεο,• Δπίιπζε πξνβιεκάησλ routers, catalysts, VoIP• Παξακεηξνπνίεζε λέσλ • Αζθάιεηα επηθνηλσληψλ θαηαπαηηήζεσλ & έξγσλ πξφζβαζεοSAP Developer SAP BI/BW Specialist• Γλψζε ησλ εηαηξηθψλ • Γλψζε ησλ εηαηξηθψλδηαδηθαζηψλ (business) δηαδηθαζηψλ (business)• Γλψζε γιψζζαο ABAP/4 • Γλψζε βάζεσλ δεδνκέλσλ• Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ Ειδικές Λειτουργίες • Δλνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ Helpdeskζε ζπλεξγαζία κε Analysts • Γηαθνξεηηθέο αλάγθεο φια ηα ζπζηήκαηα • Βνήζεηα ζηνπο ρξήζηεο• Δπίιπζε πξνβιεκάησλ • Σπληήξεζε βαζηθψλ • Γεκηνπξγία αλαθνξψλ dash • Δγθαηάζηαζε & Service• Γεκηνπξγία αλαθνξψλ δεδνκέλσλ boards (δεκνζίεπζε ζην web) εμνπιηζκνχ• Άιιεο ζρεηηθέο εξγαζίεο • Σπληήξεζε idocs • Σπληήξεζε ζπζηήκαηνο
 20. 20. Δξσηήζεηο
 21. 21. Εςσαπιζηώ πολύthanasis.papadimitriou@hepis.gr, thanassisp@gmail.com http://gr.linkedin.com/in/thanassispapadimitriou

×