NOTA RINGKAS-Sistem BM

41,525 views

Published on

ringkas tapi berguna

Published in: Education
22 Comments
43 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
41,525
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
601
Actions
Shares
0
Downloads
2,903
Comments
22
Likes
43
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NOTA RINGKAS-Sistem BM

 1. 1. 29 SISTEM BAHASA SISTEM SEBUTAN & KOSA KATA &TATABAHASA SINTAKSIS EJAAN INTONASI PERIBAHASA Frasa, Klausa, Pola Keselarasan Sebutan Baku Umum &Morfologi Huruf Vokal Ayat IstilahBentuk Kata Jenis-jenis Ejaan Kata Intonasi Ayat Perumpamaan PinjamanPembentukan Ayat Simpulan Kata Ragam Ayat & Ejaan Kata Bahasa Golongan Susunan Ayat Dasar & Kata Terbitan Pepatah Kata Proses Perbilangan Penerbitan Ayat Kata-Kata Aspek Tanda Hikmat Bacaan
 2. 2. 30 BENTUK KATA PEMBENTUKAN KATA - kata tunggal -pengimbuhan -kata terbitan -penggandaan -kata ganda -pemajmukan -kata majmuk GOLONGAN KATAMORFOLOGI -kata nama(struktur kata) -kata kerja -kata asli -kata adjektif-kata pinjaman -kata tugas TATABAHASA
 3. 3. 31 RAGAM AYAT -ayat aktif -ayat pasif SUSUNAN AYAT JENIS-JENIS AYAT PROSES PENERBITAN -biasa -ayat penyata AYAT -songsang -ayat perintah -konsep ayat terbitan -ayat seruan -pengguguran -ayat tanya -peluasan ASPEK TANDA BACAAN - koma -titikFRASA, KLAUSA & AYAT SINTAKSIS -sempang -tanda petik -tanda tanya -tanda seru
 4. 4. 32 EJAAN KATA PINJAMAN POLA EJAAN KATAKESELARSAN DASAR & HURUF KATA VOKAL TERBITAN SISTEM EJAAN
 5. 5. 33 INTONASI AYAT -ayat penyata -ayat tanya -ayat perintah -ayat seruanSEBUTAN BAKU -ayat terbalik/songsang -ayat aktif -ayat pasif SEBUTAN & INTONASI AYAT
 6. 6. 34 PERIBAHASA -perumpamaanKOSA KATA -simpulan bahasa -umum -pepatah -istilah -perbilangan -kata-kata hikmat KOSA KATA& PERIBAHASA
 7. 7. DEFINISI PROSES PEMBENTUKAN KATA BAHASA MELAYU 35 Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa. PROSES-PROSES PEMBENTUKAN KATA PENGIMBUHAN PEMAJMUKAN PENGGANDAAN- Proses yang menggandingkan imbuhan - Proses yang merangkaikan dua kata - Proses yang mengulangi kata dasar samapada kata dasar untuk membentuk kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil ada secara penuh, separa atau berentak (terbitan. membawa makna tertentu. rentak bunyi tertentu).- Terdapat empat jenis imbuhan iaitu: - Terdapat dua cara pengimbuhan kata - Terdapat tiga jenis penggandaan, iaitu: majmuk yang berbentuk seperti:a) awalan a) penggandaan penuh a) apabila kata majmuk menerimab) akhiran awalan atau akhiran, ejaannya tetap Contoh: sekolah – sekolah-sekolah terpisah. kejadian – kejadian-kejadianc) apitan Contoh: reka bentuk – direka bentuk b) penggandaan separad) sisipan b) apabila kata majmuk menerima Contoh: jari – jejari- Gandingan imbuhan dengan kata dasar apaitan, ejaannya menjadi bercantum.akan membentuk kata terbitan daripadapelbagai golongan kata seperti kata nama, bercakap – bercakap-cakap Contoh: ibu bapa – keibubapaankata kerja dan kata adjektif. c) penggandaan berentak - Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja. Contoh: sayur – sayur-mayur Contoh: guru besar – guru-guru besar kusut – kusut-masai
 8. 8. JENIS-JENIS GOLONGAN KATA 36 KATA NAMA KATA KERJA KATA ADJEKTIF KATA TUGAS- Sejumlah perkataan yang boleh - Perkataan yang menjadi inti bagi - Perkataan yang menjadi unsur - Golongan perkataan selainmenjadi unsur inti dalam binaan binaan frasa kerja. inti dalam binaan frasa adjektif. kata nama, kata kerja, dan katafrasa nama. djektif yang mendukung sesuatu - Kata kerja menunjukkan sesuatu - Jenis-jenis kata adjektif ialah tugas tertentu dalam binaan- Kata nama menamakan tempat, perbuatan atau keadaan sifat, warna, ukuran, bentuk, ayat, klausa dan frasa.benda atau konsep. melakukan sesuatu. waktu, jarak, cara, perasaan & pancaindera. - Jenis-jenis kata tugas ialah- Terdapat tiga kumpulan, iaitu: - Terdapat dua kumpulan, iaitu: kata hubung, kata seru, kata - Terdapat empat bentuk, iaitu; tanya,, kata perintah, kataa) kata nama khas – hidup a) kata kerja transitif(manusia & bukan manusia) dan a) kata adjektif tunggal pangkal ayat, kata bantu, katatak hidup. - kata kerja yang mengandungi penguat, kata penegas, kata objek yang terdiri daripada kata Contoh: nipis, bujur, kasar nafi, kata pemeri, kata sendib) kata nama am – hidup ( atau frasa nama untuk nama, kata pembenar, katamanusia & bukan manusia) dan melengkapkan maksudnya. b) kata adjektif terbitan arah, kata bilangan, katatak hidup ( institusi & bukan penekan, kata pembenda. b) kata kerja tak transitif Contoh: terindah, sebesarinstitusi:konkrit &abstrak:berbilang & tak berbilang). - Terdapat empat kategori, iaitu: - kata kerja yang tidak c) kata adjektif majmuk memerlukan penyambut atau a) kata penyambung ayatc) kata ganti nama – kata ganti Contoh: merah jambu, hijaunama tunjuk ( itu & ini) dan kata objek sesudahnya. daun b) kata praklausaganti nama diri ( kata ganti nama - Dua subgolongan, iaitu:diri tanya ( apa, siapa, mana) & d) kata adjektif ganda c) kata prafrasakata ganti nama diri a) kata kerja tak transitif Contoh: cantik-cantik, sihat-sihat d) kata pascakataorang:pertama;saya, aku, patik, berpelengkap ( mesti diikuti olehkami, kita, kedua;anda, engkau, pelengkap).kamu, awak, ketiga;ia, dia,mereka) b) kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ( boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut).
 9. 9. STRUKTUR BINAAN FRASA, KLAUSA DAN AYAT 37 FRASA KLAUSA AYAT- Binaan yang boleh terdiri daripada satu patah kata atau - Klausa ialah satu rangkaian perkataan - Satu perkataan atau (lebih kerap lagi), serangkairentetan beberapa patah kata yang berfungsi sebagai konstituen yang terdiri daripada subjek dan predikat. perkataan yang merupakan kesatuan yangdalam ayat, sama ada sebagai subjek, prediket, objek atau -Klausa menjadi konstituen kepada ayat dan membawa sesuatu maksud,kalimat.keterangan. terbahagi kepada 2 jenis iaitu : a) klausa bebas - klausa yang boleh - Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi- Terdapat empat jenis frasa dalam bahasa Melayu, iaitu: berdiri sendiri sebagai ayat yang lengkap letaknya dalam susunan tatabahasa dana) frasa nama b) klausa tak bebas – klausa yang mengandungi makna yang lengkap. tidak boleh berdiri sendiri keranaFrasa Nama (FN) + Frasa Nama (FN) maknanya bergantung pada klausa bebas. - Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atauFrasa Nama (FN) + Frasa Kerja (FK) susunan beberapa. Perkataan yang pengucapannya - Contoh:Frasa Nama (FN) + Frasa Adjektif (FA) dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan, serta klausa bebas klausa tidak mengandungi intonasi yang sempurna.Frasa Nama (FN) + Frasa Sendi Nama (FS) bebas mereka berehat apabila tibab) frasa kerja masanya - Unsur atau konstituen yang terkandung dalam ayat~ binaan yang boleh terdiri daripada satu perkataan ialah klausa, dan bilangan klausa yang terkandungatau lebihdan kata intinya kata kerja. dalam sesuatu ayat akan membentuk jenis ayatc) frasa adjektif tersebut sama ada jenis ayat tunggal dan ayat majmuk.susunan perkataan yang terdiri daripada satuperkataan atau beberapa perkataan yangmengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai - jenis-jenis ayat:intinyad) frasa sendi nama a) ayat penyatasatu binaan ayat yang terdiri daripada satu b) ayat perintahkata sendinama dan satu frasa nama yang c) ayat seruanmenjadi pelengkap kepada kata sendi namaitu. d) ayat tanya
 10. 10. 38 BENTUK, JENIS DAN RAGAM AYAT DALAM BAHASA MELAYU BENTUK AYAT JENIS AYAT RAGAM AYATa) Ayat Tunggal a) Ayat Penyata a) Ayat Aktif~ ayat yang terdiri daripada satu subjek ~ ayat yang diucapkan dengan maksud ~ ayat yang mengandungi kata kerja yangdan satu predikat. membuat satu penyataan mengutamakan subjek asal sebagai judul atau unsure yang diterangkan.b) Ayat Majmuk ~ bertujuan mengatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. ~ ayat aktif transitif~ ayat yang mengandungi lebih daripadasatu subjek atau predikat b) Ayat Perintah ~ ayat aktif tak transitif~ tiga jenis ayat majmuk, iaitu: ~ ayat yang diucapkan dengan tujuan b) Ayat Pasif untuk menimbulkan sesuatu tindakan.a) ayat majmuk gabungan ~ terbentuk daripada ayat aktif transitif dan ~ perintah ditujukan kepada orang kedua mengandungi kata kerja yang~ gabungan susunan fakta berurutan dengan menggunakan KGN orang kedua mengutamakan objek asal sebagai judul~ gabungan susunan bertentangan fakta yang biasanya digugurkan. atau unsur yang diterangkan.b) ayat majmuk pancangan ~ jenis-jenisnya ialah ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan, ayat permintaan~ pancangan relatif c) Ayat Seruan~ pancangan komplemen ~ ayat yang diucapkan dengan membawa~ pancangan keterangan nada atau intonasi untuk tujuan melahirkan suatu keadaan perasaan.c) ayat majmuk campuran d) Ayat Tanya~ ayat yang mengandungi lebih daripadasatu jenis ayat, iaitu terdiri daripada ~ ayat yang digunakan untuk tujuancampuran ayat tunggal dengan ayat menanyakan sesuatu hal.majmuk atau deretan pelbagai jenis ayatmajmuk. ~ tergolong dalam dua jenis iaitu, ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya.
 11. 11. PROSES PENERBITAN AYAT 39 PENGGUGURAN PENYUSUNAN SEMULA PELUASAN- Proses transformasi yang berlaku pada - Perubahan pada susunan perkataan dan - Proses menambahkan unsur baharu kestruktur ayat yang mengakibatkan frasa dalam ayat dan pengguguran atau dalam ayat.pengguguran unsur-unsur tertentu penambahan beberapa unsur.daripada binaan ayat itu dan pada - Terdapat empat jenis peluasan, iaitu:peringkat struktur permukaan, unsur yang - Tidak membawa perubahan pada makna ayat. a) peluasan frasa nama sebagai subjekdigugurkan itu tidak lagi wujud. - Tiga jenis proses, iaitu: ~ boleh diluaskan melalui pemancangan- Terdapat tiga jenis pengguguran, iaitu; ayat relatifa) pengguguran frasa nama sebagai a) penyusunan semula frasa nama sebagai subjek b) peluasan frasa predikatsubjek ~ penyusunan semula frasa nama sebagai ~ frasa nama dalam predikat boleh~ pengguguran subjek kata ganti nama diperluas dengan pemancangan ayat relatif subjek boleh berlaku melalui proses~ pengguguran subjek yang serupa dalam transformasi pasif c) peluasan dengan kata hubungayat majmuk b) penyusunan semula frasa nama ~ berlaku melalui proses penggabunganb) pengguguran frasa predikat sebagai objek ayat yang melibatkan dua konstituen yang~pengguguran seluruh frasa predikat, ~ penyusunan semula frasa nama sebagai sama dengan menggunakan kata hubungsama ada frasa kerja yang serupa, frasa objek terjadi pada ayat-ayat yang seperti dan, tetapi, kerana, jika, walaunama yang serupa, frasa adjektif yang mengandungi dua jenis objek iaitu objek bagaimanapun.serupa, frasa adjektif yang serupa atau tepat dan objek sipi. d) peluasan melalui prosesfrasa sendi nama yang serupa komplementasi c) penyusunan semula melalui ayat~ pengguguran bahagian-bahagian frasa songsang ~ proses memancangkan ayat komplemenpredikat ~ penyusunan berlaku pada ayat-ayat ke dalam ayat indukc) pengguguran frasa nama yang yang mengandungi keterangan sepertimendahului frasa relatif tempat, masa, syarat dan munasab yang dikedepankan apabila keterangan itu~ frasa nama yang serupa yang hendak difokuskan.mendahului frasa relativ boleh digugurkan

×