Aqidah akhlak m ts.smp

43,413 views

Published on

Published in: Education
6 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
43,413
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
847
Comments
6
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aqidah akhlak m ts.smp

 1. 1. TELAAH KURIKULUM AQIDAH AKHLAKMADRASAH TSANAWIYAH (MTS) Iman Kepada Rasul-Rasul Allah Swt
 2. 2. TUJUAN AQIDAH AKHLAK MTS 1. Menumbuhkembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pe mbiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT
 3. 3. TUJUAN AQIDAH AKHLAK MTS 2. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai aqidah Islam.
 4. 4. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Aqidah Akhlak MTs1. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun iman melalui pembuktian dengan dalil naqli dan aqli, serta pemahaman dan penghayatan terhadap al- Asma’ al-Husna dengan menunjukkan ciri- ciri/tanda-tanda perilaku seseorang dalam fenomena kehidupan dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari
 5. 5. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Aqidah Akhlak MTs2. Membiasakan akhlak terpuji sepertiikhlas, taat, khauf, taubat, tawakkal, ikhtiyar, sabar, syukur, qana’ah, tawadlu’, husnudzon, tasamuh, ta’awun, berilmu, kreatif, pro duktif dan pergaulan remaja, serta menghindari akhlak tercela seperti riya, nifaq, ananiah, putusasa, tamak, takabbur, hasad, dendam, ghiba h, fitnah dan namimah
 6. 6. SK (Standar Kompetensi) Aqidah Akhlak ( Kelas I MTs )No Semeter Standar Kompetensi1 I Aqidah Memahami dasar dan tujuan akidah Islam2 Meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifat-Nya3 Akhlak Menerapkan akhlak terpuji kepada Allah1 II Aqidah Memahami al-Asma’ al-Husna2 Meningkatkan kepada malaikat-malaikat Allah SWT dan makhluk gaib selain malaikat3 Menghindari akhlak tercela kepada Allah
 7. 7. Kelas II MTsNo Semester Standar Kompetensi1 I Aqidah Meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah2 Akhlak Menerapkan akhlak terpuji kepada diri sendiri3 Menghindari akhlak tercela kepada diri sendiri1 II Aqidah Meningkatkan keimanan kepada Rasul Allah2 Memahami mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya (kharamah. Ma’unah dan irhash)3 Akhlak Menerapkan akhlak terpuji kepada sesama4 Menghindari akhlak tercela kepada sesama
 8. 8. Kelas III MTsNo Semester Standar Kompetensi1 I Aqidah Meningkatkan keimanan kepada hari akhir dan alam gaib yang masih berhubungan dengan hari akhir2 Akhlak Menerapkan akhlak terpuji kepada diri sendiri1 II Aqidah Meningkatkan keimanan kepada Qada dan Qadar2 Akhlak Menerapkan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja
 9. 9. Ruang Lingkup Aqidah Akhlak MTs• Aspek akidah terdiri atas dasar dan tujuan akidah Islam, sifat- sifat Allah, Al-Asma al- Husna, iman kepada Allah, kitab- kitab Allah, rasul-rasul Allah, Hari Akhir serta Qadha Qadar
 10. 10. Lanjutan.. • Aspek Akhlak terpuji yang terdiri atas bertauhid, ikhlas, taat, khauf, taubat, tawakkal, ikhtiyar, sabar, syukur, qana’ah, tawadlu’, husnudz dzon, tasamuh dan ta’awun berilmu, kreatif, produktif dan pergaulan remaja.
 11. 11. Lanjutan.. • Aspek Akhlak tercela meliputi kufur, syirik, riya, nifaq, ananiah, putus asa, ghadhab, tamak, takabbur, hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah
 12. 12. Analisis MateriIman Kepada Rasul- Rasul Allah Swt
 13. 13. SK-KD Aqidah Akhlak MTs Kelas VIII Semester II Meningkatkan keimanan kepada rasul-rasulStandar kompetensi Allah SWT 1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya beriman kepada rasul- rasul Allah SWTKompetensi dasar 2. Menunjukan dalil atau bukti kebenaran adanya rasul-rasul Allah SWT 3. Menguraikan sifat-sifat rasul-rasul Allah SWT 4. Menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada rasul- rasul Allah dan mencintai nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari
 14. 14. Alasan Pemilihan Materi : -Iman Kepada Rasulsalah satu rukun iman yang wajib diyakini -Rasul adalahpemimpin dan teladan bagi umat Islam
 15. 15. Iman Kepada Rasul-Rasul Allah SwtA. Pengertian Dan Pentingnya Beriman Kepada Rasul-Rasul AllahB. Bukti/Dalil Tentang Kebenaran Adanya Rasul- Rasul Allah SWTC. Nama-Nama Rasul Allah SWTD. Sifat-Sifat Rasul-Rasul Allah SWTE. Perilaku Yang Mencerminkan Beriman Kepada Rasul-Rasul Allah Dan Mencintai Nabi Muhammad SawF. Hikmah Beriman Kepada Rasul-Rasul Allah
 16. 16. Pengertian dan pentingnyaberiman kepada rasul-rasul Allah Swt Rasul adalah manusia pilihanAllah Swt. yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu, atau membimbingmanusia agar hidupnya berada pada jalan yang benar
 17. 17. Bukti atau dalil tentang kebenaran adanya   rasul-rasul Allah SWT         Tiap-tiap umat mempunyai rasul; Maka apabila Telah datang Rasul mereka, diberikanlah Keputusan
 18. 18. Nama-nama rasul Allah SWT• Adam • Ishak • Daud• Idris • Yakub • Sulaiman• Nuh • Yusuf • Ilyas• Hud • Ayub • Ilyasa• Lut • Syu’aib • Yunus• Saleh • Musa • Zakaria• Ibrahim • Harun • Yahya• Ismail • Zulkifli • Isa • Muhammad
 19. 19. Sifat-Sifat Rasul-Rasul Allah SWT• Sifat Wajib • Sifat Mustahila. Sidiq a. Kazibb. Amanah b. Khianatc. Tabligh c. Kitmand. Fathanah d. Baladah
 20. 20. Perilaku Yang Mencerminkan Beriman Kepada Rasul-Rasul Allah• Membiasakan diri berlaku jujur• Berusaha menyampaikan amanah• Memiliki etos kerja yang baik• Memiliki akhlak kharimah• Taat dan beribadah kepada Allah• Berbakti kepada kedua orang tua• Berbuat baik kepada sesama• Selalu bershalawat kepada Nabi Muhammad Saw
 21. 21. Hikmah Beriman Kepada Rasul-Rasul Allah Swt • Memperoleh penjelasan dari rasul tentang tanda2 kebesaran Allah • Jiwa menjadi bersih karena ajaran tauhid dari para rasul • Memperoleh pelajaran tentang kitab Allah
 22. 22. Saran Penyelesaian- Metode ceramah- Active learning- Games- Siswa dituntut aktif dan bisa menanamkan keyakinan disertai penerapan akhlak- Guru harus mempunyai berbagai metode dan kreatif dalam proses pembelajaran
 23. 23. Video pembelajaran Aqidah Akhlak
 24. 24. Daftar Pustaka• Ibrahim, Dkk. 2008. Membangun Akidah Dan Akhlak. Surakarta: Tiga Serangkai• http://nursabani.blogspot.com/2011/04/skl-kompetensi- kelulusan-akidah-akhlak.html. 18 Oktober 2011• http://jangkriks.wordpress.com/2010/01/28/kisi-kisi- uambn-mts . 20 Oktober 2011• http://www.scribd.com/doc/45857006/Tk-Aqidah-Akhlak-Mts 18 Oktober 2011• Ajib, Ulul, Dkk. 2007. Beriman Dan Berakhlak. Yogyakarta: Pt Pustaka Insan Madani• Yusmansyah, Taufiq. 2008. Akidah Akhlak. Bandung: Grafindo Media Persada• www.youtube.com
 25. 25. Kelompok 6• M. Syihabuddin (109011000146) Kordinator, Analisis Materi• Ines Sukmawati (109011000127)Desain power point, Pelacak sumber elektronik• Ubaidillah Karim (109011000128) Pengumpul materi cetak
 26. 26. SekianKelompok 6

×