Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Էկոլոգիական բնութագրի գնահատումը

1,218 views

Published on

See more: http://www.akarmazyan.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Էկոլոգիական բնութագրի գնահատումը

 1. 1. ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ (ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ) ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ Սահմանումները, բնութագրի գնահատումը, գնահատման գործընթացի մոդելը, ինդտիկատորներ, պլանավորում
 2. 2. ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ <ul><li>Էկոլոգիական բնութագիր (արդյունավետություն) - կազմակերպության էկոլոգիական ասպեկտների կառավարման չափելի արդյունքներ: </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական բնութագրի չափանիշ - սահմանված էկոլոգիական նպատակ, նպատակային պահանջ կամ էկոլոգիական բնութագրի նախատեսված այլ մակարդակ: </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Էկոլոգիական բնութագրի գնահատում (ԷԲԳ) - կազմակերպության էկոլոգիական բնութագրի ինդիկատորների (ցուցանիշների) ընտրության, տվյալների հավաքման և վերլուծության, տեղեկատվության գնահատման, հաշվետվության, հաղորդման և այդ գործընթացի պարբերական վերանայման ու բարելավման միջոցով ղեկավարության որոշումների իրականացմանը նպաստող գործընթաց: </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական բնութագրի ինդիկատոր (ցուցանիշ) (ԷԲԻ) - կազմակերպության էկոլոգիական բնութագրի մասին տեղեկատվության ներկայացման ձև : </li></ul>ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ
 4. 4. <ul><li>Կառավարման բնութագրի ինդիկատոր (ցուցանիշ) (ԿԲԻ) - գործողությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրող էկոլոգիական բնութագրի ինդիկատոր: </li></ul><ul><li>Գործառնության բնութագրի ինդիկատոր (ցուցանիշ) (ԳԲԻ) - էկոլոգիական բնութագրի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրող էկոլոգիական բնութագրի ինդիկատոր: </li></ul>ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐԸ
 5. 5. ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄՈԴԵԼԸ <ul><li>ԷԲԳ-ն տվյալների, տեղեկատվության հավաքման և գնահատման անընդհատ գործընթաց է էկոլոգիական բնութագրի ընթացիկ և ժամանակի ընթացքում դրա փոփոխման միտումների գնահատման համար </li></ul><ul><li>ԷԲԳ-ն հնարավորություն է տալիս համեմատելու կազմակերպության նախկին և ներկա էկոլոգիական բնութագիրը այդ բնութագրի չափանիշների հետ: </li></ul><ul><li>էկոլոգիական աուդիտն իրականացվում է պարբերաբար` որոշակի պահանջներին համապատասխանության հաստատման համար, մինչդեռ ԷԲԳ-ն անընդհատ գործընթաց է: </li></ul><ul><li>ԷԲԳ իրականացվում է ՙպլանավորում-կատարում-ստուգում-գործողություն՚ կառավարման մոդելի համապատասխան ` հետևյալ փուլերով` </li></ul><ul><li>Պլանավորում - ինդիկատորների (ցուցանիշների) ընտրություն </li></ul><ul><li>Կատարում - տեղեկատվության օգտագործում </li></ul><ul><li>ինդիկատորների վերաբերյալ տվյալների հավաքում, </li></ul><ul><li>տվյալների վերլուծություն և ձևափոխում, </li></ul><ul><li>տեղեկատվության գնահատում, </li></ul><ul><li>հաշվետվության նախապատրաստում և հաղորդում: </li></ul><ul><li>Ստուգում և գործողություն. - ԷԲԳ վերլուծություն և բարելավում </li></ul>
 6. 6. Էկոլոգիական բնութագրի գնահատման պլանավորման սխեման
 7. 7. ԷԲԳ ԻՆԴԻԿԱՏՈՐՆԵՐ <ul><li>Կազմակերպության կառավարման և գործառնությունների փոխադարձ կապը շրջակա միջավայրի պայմանների հետ </li></ul><ul><li>Նշանակումներ. </li></ul><ul><li>տեղեկատվական հոսքեր </li></ul><ul><li>կազմակերպությունների գործառույթներին </li></ul><ul><li>վերաբերվող մուտքային և ելքային հոսքեր </li></ul><ul><li>որոշումներ </li></ul>
 8. 8. ԷԲԳ-ի ինդիկատորները ստորաբաժանվում են երկու հիմնական կատեգորիաների. <ul><li>էկոլոգիական բնութագրի ինդիկատորներ (ԷԲԻ). </li></ul><ul><li>Կազմակերպության էկոլոգիական բնութագրի մասին տեղեկատվության ձև: </li></ul><ul><li>էկոլոգիական պայմանի ինդիկատորներ (ԷՊԻ). </li></ul><ul><li>Շրջակա միջավայրի տեղային, տարածաշրջանային, ազգային կամ գլոբալ վիճակները բնութագրող հատկանիշ: </li></ul><ul><li>ԷԲԻ-ներն իրենց հերթին լինում են երկու տիպի. </li></ul><ul><li>կառավարման բնութագրի ինդիկատորներ (ԿԲԻ), որոնք տեղեկատվություն են տրամադրում էկոլոգիական բնութագրերի վրա ազդելու ուղղությամբ իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ, </li></ul><ul><li>գործառնության բնութագրի ինդիկատորներ (ԳԲԻ), որոնք ապահովում են էկոլոգիական բնութագրի վերաբերյալ: </li></ul>
 9. 9. ԷԲԳ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ <ul><li>Կարելի է դիտարկել նաև. </li></ul><ul><li>գործունեության, արտադրանքի և ծառայությունների շարքացանկը, </li></ul><ul><li>կազմակերպական կառուցվածքը, </li></ul><ul><li>գործունեության ռազմավարությունը, </li></ul><ul><li>էկոլոգիական քաղաքականությունը, </li></ul><ul><li>օրենսդրական և այլ պահանջները բավարարելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, </li></ul><ul><li>և այլն </li></ul><ul><li>ՊԵՏՔ Է ՀԱՇՎԻ ԱՌՆԵԼ՝ </li></ul><ul><li>էկոլոգիական այն կարևոր ասպեկտները, որոնց կարող է հսկել և ավելին, ակնկալում է ներգործություն ունենալ դրանց վրա, </li></ul><ul><li>իր էկոլոգիական բնութագրի չափանիշները, </li></ul><ul><li>շահագրգիռ կողմերի կարծիքները: </li></ul>
 10. 10. <ul><li>կարևոր ելակետային բաղկացուցիչը կազմակերպության էկոլոգիական ասպեկտների որոշումն է: </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական կարևոր ասպեկտների որոշման վերաբերյալ հանձնարարականներն` ըստ ՀՍՏ ԻՍՕ 14001 և ՀՍՏ ԻՍՕ 14004 ստանդարտների </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական կարևոր ասպեկտները որոշելու համար պետք է դիտարկել՝ </li></ul><ul><li>նյութերի քանակն ու բնույթը և էներգիայի ծախսի ծավալները, </li></ul><ul><li>արտանետումները, </li></ul><ul><li>ռիսկերը, </li></ul><ul><li>էկոլոգիական պայմանը, </li></ul><ul><li>պատահարների հավանականությունը, </li></ul><ul><li>պարտադիր օրենսդրական, նորմատիվ և այլ պահանջները: </li></ul>ԷԲԳ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
 11. 11. ԷԲԳ համար էկոլոգիական ասպեկտների և դրանց կարևորության աստիճանի որոշման օրինակներ <ul><li>էկոլոգիական ասպեկտների հնարավոր ազդեցությունների որոշում: </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական պայմանի վերաբերյալ տեղեկատվության օգտագործում </li></ul><ul><li>առկա տվյալների վերլուծություն և նշվածի ռիսկային գնահատում: </li></ul><ul><li>Կարծիքների ամփոփում և այդ տեղեկատվության կիրառում: </li></ul>
 12. 12. ԷԲԳ համար էկոլոգիական ասպեկտների և դրանց կարևորության աստիճանի որոշման օրինակներ <ul><li>Այլ գործառնությունների որոշում, որոնց համար տվյալները կարող են հավաքվել կազմակերպության կողմից: </li></ul><ul><li>Շրջակա միջավայրի վրա համապատասխան ներգործությունների դիտարկում: </li></ul><ul><li>Շրջակա միջավայրի պահպանության համար առավելագույն ծախսեր կամ համապատասխան օգուտներ ենթադրող գործառնությունների որոշում: </li></ul>

×