Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ<br />ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ<br />
ԷԿՈԼՈԳԻԱ<br />Շրջանառվում է 1866թ.-ից<br />oikos-կացարան և logos-ուսմունք<br />Էկոհամակարգ-կենդանի օրգանիզմներ, բնակեցման ...
ԷԿՈԼՈԳԻԱ<br />հասարակության և ՇՄ փոխազդեցությունը, ՇՄ պահպանության հիմնա-հարցեր ու խնդիրները<br />մեգապոլիսի էկոլոգիա<br /...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Շրջակա միջավայր-օրգանիզմի, պոպու-լյացիայի կամ օրգա-նիզմների խմբակցու-...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական միջավայր- բնական պայմանների համախումբ, որոնց վրա ուղղակիորեն կ...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական միջավայրի բաղադրիչներ-հող, ընդերք, մակերե-վութային և ստորերկ-ր...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական ռեսուրսներ- բաղադրիչներ, օբյեկտներ, որոնք կարող են օգտա-գործվե...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական օբյեկտ- բնական էկոլոգիա-կան համակարգ, բնական լանդշաֆտ և դրանք ...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական համալիր- գործառույթներով և բնականորեն միմյանց հետ կապված բնակա...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Շրջակա բնական միջավայրի- շրջակա միջավայրը, բացառությամբ սոցիալական կա...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնապահպանական գործունեություն-գործունեություն` ուղղված բնական միջավայ...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />ՇՄ որակ-էկոլոգիական, բնական, բնական-անթրոպոգեն համակարգերի վիճակը, որ...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />ՇՄ աղտոտում- նյութի և/կամ էներ-գիայի անցումը դեպի շրջակա միջավայրի, ո...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />ՇՄ հյուծում-անթրոպոգեն ազդե-ցության հետևանքով բնական օբյեկտների գործա...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Էկոլոգիական իրավունք-նորմերի և իրավական հարաբերությունների համախումբ ...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Ռացիոնալ բնօգտագործում-բնական ռե-սուրսների խելամիտ յուրացում, շրջակա ...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Ոչ ռացիոնալ բնօգտագործում- գործունեություն, որը հանգեցնում է բնական ռ...
Ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքները<br />Համակարգված մոտեցում<br />Բնօգտագործման օպտիմալացում<br />Ռեսուրսախնայողություն<b...
ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />տնտեսության էքստենսիվ զարգացում, <br />բնական ռեսուրսների միանպա...
ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />տնտեսության էքստենսիվ զարգացում, <br />բնական ռեսուրսների միանպա...
ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />տնտեսության այլա-փոխված կառուց-վածք, <br />գերիշխում են արտա-դրո...
ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />տեխնիկական համա-կարգի ոչ բարձր հու-սալիություն, կադրա-յին ներուժ...
ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />բնակչության կենտրո-նացվածություն, հատ-կապես Երևան քաղա-քում, բնա...
ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԵՎՍ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Էկոլոգիական անվտանգություն /ԷԱ/<br />ԷԱ համակարգ<br />ԷԱ օբյեկտնե...
ՀՀ ՇՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ Է՝<br />բնապահպանական միջոցառումների պլանավորում և ֆինանսավորում,<br />բ...
ՀՀ ՇՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ Է՝<br />բնական ռեսուրսների օգտագործման, բնական շրջակա միջավայրը աղտո-տող...
ՀՀ ՇՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ Է՝<br />հարկային, վարկային և այլ արտոնությունների տրամադրում` դրանց կողմ...
ՀՀ ՇՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ Է՝<br />բնական շրջակա մի-ջավայրին և մարդու առողջությանը պատ-ճառած վնասի`...
ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝<br />ՇՄ վիճակի հսկողություն,<br />օրենսդրական բազա,<br />բնապահպանական գործ...
ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱՆ<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Շրջակա միջավայրի պահպանության կառավարման համակարգը

3,059 views

Published on

See more: http://akarmazyan.com

Published in: Education, Design, Business
 • Be the first to comment

Շրջակա միջավայրի պահպանության կառավարման համակարգը

 1. 1. ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆՏ<br />ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ<br />
 2. 2. ԷԿՈԼՈԳԻԱ<br />Շրջանառվում է 1866թ.-ից<br />oikos-կացարան և logos-ուսմունք<br />Էկոհամակարգ-կենդանի օրգանիզմներ, բնակեցման միջավայր, որոնք կապված են նյութերի, էներգիայի և տեղեկատվության փոխանակությամբ:<br />
 3. 3. ԷԿՈԼՈԳԻԱ<br />հասարակության և ՇՄ փոխազդեցությունը, ՇՄ պահպանության հիմնա-հարցեր ու խնդիրները<br />մեգապոլիսի էկոլոգիա<br />ճարտարագիտական էկոլոգիա<br />գիտության էկոլոգացում<br />
 4. 4. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Շրջակա միջավայր-օրգանիզմի, պոպու-լյացիայի կամ օրգա-նիզմների խմբակցու-թյան հետ փոխազդե-ցության մեջ գտնվող շրջապատող արտա-քին բոլոր օբյեկտների, երևույթների և գործըն-թացների համախումբ:<br />
 5. 5. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական միջավայր- բնական պայմանների համախումբ, որոնց վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակի ազդում է մարդկությունը, և որոնց հետ է կապված նրա տնտեսական գործունեու-թյունը:<br />
 6. 6. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական միջավայրի բաղադրիչներ-հող, ընդերք, մակերե-վութային և ստորերկ-րյա ջրեր, մթնոլորտա-յին օդ, բուսական և կենդանական աշ-խարհ, օզոնի շերտ, մերձերկրյա տիեզե-րական տարածություն<br />
 7. 7. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական ռեսուրսներ- բաղադրիչներ, օբյեկտներ, որոնք կարող են օգտա-գործվել որպես էներգիայի աղբյուր-ներ, արտադրության նյութեր և սպառման առարկաներ և ունեն սպառողական արժեք<br />
 8. 8. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական օբյեկտ- բնական էկոլոգիա-կան համակարգ, բնական լանդշաֆտ և դրանք կազմող բնական միջավայրի բաղադրիչները, որոնք պահպանել են իրենց բնական հատկությունները<br />
 9. 9. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնական համալիր- գործառույթներով և բնականորեն միմյանց հետ կապված բնական օբյեկտներ:<br />
 10. 10. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Շրջակա բնական միջավայրի- շրջակա միջավայրը, բացառությամբ սոցիալական կամ բնական միջավայրը` գումարած բնական-անթրոպոգեն միջավայրը (զարգացման միջավայր):<br />
 11. 11. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Բնապահպանական գործունեություն-գործունեություն` ուղղված բնական միջավայրի պահպանու-թյանը և վերականգնմանը, բնա-կան ռեսուրսների ռացիոնալ օգ-տագործմանը և վերականգնմա-նը, ՇՄ աղտոտման, քայքայման, վնասման, սպառման, վերացման կանխարգելմանը և դրանց հետևանքների վերացմանը:<br />
 12. 12. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />ՇՄ որակ-էկոլոգիական, բնական, բնական-անթրոպոգեն համակարգերի վիճակը, որի դեպքում իրականացվում է նյութի և էներգիայի անընդհատ և անփոփոխ փոխանակություն բնության ներսում, բնության և մարդու միջև, և վերարտադրվում է կյանքը:<br />
 13. 13. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />ՇՄ աղտոտում- նյութի և/կամ էներ-գիայի անցումը դեպի շրջակա միջավայրի, որոնց հատկություն-ները, գտնվելու վայրը կամ քանակու-թյունը շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցու-թյուն են գործում:<br />
 14. 14. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />ՇՄ հյուծում-անթրոպոգեն ազդե-ցության հետևանքով բնական օբյեկտների գործառույթների լրիվ կամ մասնակի դադա-րումը, տնտեսական և մշակութա-առողջա-րարական ներուժի կորուստը:<br />
 15. 15. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Էկոլոգիական իրավունք-նորմերի և իրավական հարաբերությունների համախումբ է, որով կարգավորվում են փոխհարաբերու-թյունները հասարա-կության և բնության փոխազդեցության ոլորտում<br />
 16. 16. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Ռացիոնալ բնօգտագործում-բնական ռե-սուրսների խելամիտ յուրացում, շրջակա մի-ջավայրում մարդկային գործունեության հնա-րավոր վնասակար հետևանքների կանխար-գելում, բնական համալիրների արդյունավե-տության պահպանում և բարձրացում<br />
 17. 17. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Ոչ ռացիոնալ բնօգտագործում- գործունեություն, որը հանգեցնում է բնական ռեսուրսների սպառմանը, կենսոլորտի վերականգ-նողական ուժերի խախտ-մանը, դրանց վերականգ-նողական և գեղագիտա-կան որակների նվազմա-նը և, այդ բոլորի արդյուն-քում, տարածքի բնառե-սուրսային ներուժի քայքայմանը:<br />
 18. 18. Ռացիոնալ բնօգտագործման սկզբունքները<br />Համակարգված մոտեցում<br />Բնօգտագործման օպտիմալացում<br />Ռեսուրսախնայողություն<br />Տարածաշրջանայնություն<br />Բնության և արտադրության հարաբերությունների ներդաշնակեցում<br />Բնական ռեսուրսների օգտագործման համալիրություն և արտադրության կենտրոնացում<br />
 19. 19. ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />տնտեսության էքստենսիվ զարգացում, <br />բնական ռեսուրսների միանպատակ օգտագործում, <br />հումքի հանույթի և վաճառքի խոշոր ծավալներ; <br />թափոնների վերամշակման կամ վնասազերծման համակարգերի բացակայություն<br />
 20. 20. ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />տնտեսության էքստենսիվ զարգացում, <br />բնական ռեսուրսների միանպատակ օգտագործում,<br />
 21. 21. ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />տնտեսության այլա-փոխված կառուց-վածք, <br />գերիշխում են արտա-դրություններ, որոնք շահագործում են բնությունը և անընդ-հատ լրացուցիչ բեռն-վածություն են ստեղ-ծում էկոհամակարգի վրա,<br />
 22. 22. ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />տեխնիկական համա-կարգի ոչ բարձր հու-սալիություն, կադրա-յին ներուժի անբավա-րար որակավորում,<br />տեխնոլոգիական շղթաների եզրափա-կիչ փուլում հնացած և ոչ արդյունավետ բնապահպանական սարքավորումներ,<br />
 23. 23. ՀՀ տնտեսական և սոցիալական զարգացման հատկանշական գծեր<br />բնակչության կենտրո-նացվածություն, հատ-կապես Երևան քաղա-քում, բնական ռե-սուրսների սպառման հաշվին ապրանքների և ծառայությունների աճ,<br />տարերային և անթրո-պոգեն վթարներ, աղետներ և աղքա-տություն:<br />
 24. 24. ԷԿՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԵՏ ԱՌՆՉՎՈՂ ԵՎՍ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ<br />Էկոլոգիական անվտանգություն /ԷԱ/<br />ԷԱ համակարգ<br />ԷԱ օբյեկտներ<br />Սահմանային թույլատրելի էկոլոգիական բեռնվածություն<br />Արտակարգ էկոլոգիական իրավիճակի գոտի<br />Էկոլոգիական աղետի գոտի<br />Առողջություն<br />
 25. 25. ՀՀ ՇՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ Է՝<br />բնապահպանական միջոցառումների պլանավորում և ֆինանսավորում,<br />բնական ռեսուրսների օգտագործման, շրջակա բնական միջավայրը աղտոտող նյութերի արտանետումների, արտաթողումների և թափոնների տեղադրման սահմանաքանակների հաստատում,<br />
 26. 26. ՀՀ ՇՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ Է՝<br />բնական ռեսուրսների օգտագործման, բնական շրջակա միջավայրը աղտո-տող նյութերի արտանետումների և թափոնների տեղադրման և վնասա-կար ազդեցությունների այլ ձևերի համար վճարի նորմերի և վճարման չափերի որոշում<br />
 27. 27. ՀՀ ՇՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ Է՝<br />հարկային, վարկային և այլ արտոնությունների տրամադրում` դրանց կողմից սակավթափո-նային և ռեսուրսախնայո-ղական տեխնոլոգիաների և էներգիայի ոչ ավանդա-կան տեսակների ներ-դրման, ինչպես նաև բնա-կան շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղ-ված այլ արդյունավետ մի-ջոցառումների իրակա-նացման դեպքերում,<br />
 28. 28. ՀՀ ՇՄ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ Է՝<br />բնական շրջակա մի-ջավայրին և մարդու առողջությանը պատ-ճառած վնասի` սահ-մանված ձևով փոխ-հատուցում,<br />էկոլոգիական ապա-հովագրության, էկո-լոգիական սերտիֆի-կացման և էկոլոգիա-կան աուդիտի անցկա-ցում:<br />
 29. 29. ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝<br />ՇՄ վիճակի հսկողություն,<br />օրենսդրական բազա,<br />բնապահպանական գործունեության պլանավորում,<br />կառավարող գործոններ,<br />տնտեսական գործիքներ:<br />
 30. 30. ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱՆ<br />

×