Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Measuring the Value of the Environment through Part-2

2,810 views

Published on

see more: http://akarmazyan.com/2010/10/10/value-environment/

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Measuring the Value of the Environment through Part-2

 1. 1. ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ . , .Մշակումը՝ Հ Ակարմազյան Լ Պողոսյան Դասախոսության տեքստը կարելի է բեռնել՝ http://akarmazyan.com
 2. 2. ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐԺԵՔ
 3. 3. ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱՐԺԵՔ կիրառվում է գլոբալ մասշտաբով՝ փորձում է ձևակերպել շահույթը մեծ :տարածքային ընդգրկման համար
 4. 4. Օգտագործման ուղղակի արժեք Օգտագործման անուղղակի արժեք 44034403 մլն դրամմլն դրամ 176176 մլն դրամմլն դրամ Յաուլուպինգ Ազգային արգելոց
 5. 5. ՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԻ ԱՐԺԵՔՀԵՏԱՁԳՎԱԾ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԻ ԱՐԺԵՔ Կ `ապված է բիոլոգիական ռեսուրսների կոնսերվացիայի հետ ապագայում օգտագործելու նպատակով:
 6. 6. Գոյատևման արժեք Ժառանգվող արժեք
 7. 7. Անհրաժեշտ է տարբերել « »բնության տնտեսագիտական արժեքավորություն և «բնական »ռեսուրսների ու ծառայությունների գին :հասկացությունները
 8. 8. «Բնության տնտեսագիտական արժեքավորություն» «Բնական ռեսուրսների ու ծառայությունների գին» Ընդգրկում է բնության բոլոր ֆունկցիաները «Ա »շխատում է միայն բնության մեկ ֆունկցիայի (հետ բնական ռեսուրսների )գնահատումը
 9. 9. ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

×