Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Environment Fund

3,910 views

Published on

See more: http://akarmazyan.com

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Environment Fund

 1. 1. ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Մշակումը՝ Կարինե Զախարյան Տեքստը կարելի է բեռնել՝ http://akarmazyan.com
 2. 2. Էկոլոգիական հիմնադրամների միջոցները ձևավորվում են՝ <ul><li>իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վճարումներից, </li></ul><ul><li>վճարներ, որոնք գանձվում են արտանետումների համար, </li></ul><ul><li>գումարներ, որոնք ստացվում են ձկնորսության և որսի այլ տեսակների համար, </li></ul><ul><li>վճարներ, որոնք գանձվում են արդյունահանման ժամանակ միջավայրին հասցված վնասի փոխհատուցման համար </li></ul><ul><li>արտադրանքի սպառման վճարներ, </li></ul><ul><li>էկոլոգիական օրենսդրության խախտման տուգանքներ, </li></ul>
 3. 3. Տարբերում են՝ <ul><li>ազգային հիմնադրամներ </li></ul><ul><li>միջ տարածաշրջանային հիմնադրամներ </li></ul><ul><li>տարածաշրջանային հիմնադրամներ </li></ul><ul><li>Տ եղ ական հիմնադրամներ </li></ul>
 4. 4. Տեղական հիմնադրամները համալրվում են նաև <ul><li>Էմիսյոն հարկերով և ձեռնարկությունների վճարումներով </li></ul><ul><li>ռեսուրսների դիմաց վճարումներով, հարկերով, </li></ul><ul><li>խախտումներով պայմանավորված վնասի փոխհատուցումից առաջացած միջոցներով, </li></ul><ul><li>արտանետումների դիմաց ձեռնարկությունների վճարումներով, </li></ul><ul><li>ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից գանձվող տուգանքներ: </li></ul>
 5. 5. Հիմնադրամների միջոցներն օգտագործվում են՝ <ul><li>շրջակա միջավայրի պահպանության ազգային ծրագրերի մշակման և իրականացման, </li></ul><ul><li>շրջակա միջավայրի վերականգնման, </li></ul><ul><li>բնական ռեսուրսների վերարտադրության </li></ul><ul><li>էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների ներդրման, </li></ul><ul><li>մաքրիչ կայանների կառուցման, </li></ul>
 6. 6. Հիմնադրամների միջոցներն օգտագործվում են՝ <ul><li>ձեռնարկությունների խոշոր բնապահանական նախագծերի համար` սեփական միջոցների բացակայությամբ պայմանավորված, </li></ul><ul><li>բնապահպանական օբյեկտների շինարարության, տեխնիկական զինվածության, վերակառուցման և կապիտալ վերանորոգման նպատակով, </li></ul><ul><li>բնապահպանական ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման, </li></ul>
 7. 7. Հիմնադրամների միջոցներն օգտագործվում են՝ <ul><li>բնապահպանական տեխնիկա և տեխնոլոգիա ձեռք բերելու համար, </li></ul><ul><li>նեգատիվ սոցիալ-տնտեսական հետևանքների կանխմանն ու փոխհատուցմանն ուղղված միջոցառումների անցկացման համար, </li></ul><ul><li>շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության գնահատման աշխատանքների և փորձարկումների համար, </li></ul>
 8. 8. Հիմնադրամների միջոցներն օգտագործվում են՝ <ul><li>ձեռնարկությունների կողմից տարվող խոշոր բնապահպանական միջոցառումների գծով դրանց բանկային վարկերի մասնակի կամ ամբողջական մարման համար, </li></ul><ul><li>անկանխատեսելի բնական երևույթների և պրոցեսների հետևանքների համար: </li></ul><ul><li>էկոլոգիական կրթության և դաստիրակության համակարգի զարգացման և շրջակա միջավայրի հետ կապված այլ նպատակների համար: </li></ul>
 9. 9. Հիմնադրամների միջոցները բաշխվում են՝ <ul><li>60% - քաղաքային և շրջանային նշանակության միջոցառումների ուղղությամբ, </li></ul><ul><li>30% - պետական սուբյեկտների միջոցառումների վրա, </li></ul><ul><li>10% - պետական նշանակության միջոցառումների վրա: </li></ul>
 10. 10. ԳԼՈԲԱԼ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ /ԳԷՀ/ <ul><li>Բազմամիլիարդանոց հիմնադրամ է, ստեղծվել է 1991թ-ին UNDP- ի և UNEP -ի կողմից: </li></ul><ul><li>Ֆինանսավորում է զարգացող երկրների գլոբալ բնապահպանական նախագծերը: </li></ul><ul><li>Անհատույց կամ արտոնյալ հիմունքներով տրամադրում է միջոցներ և տեխնոլոգիաներ </li></ul>
 11. 11. ԳԷՀ-ի կազմում են նաև հետևյալ հիմնադրամները՝ <ul><li>Կլիմայի փոփոխության հատուկ հիմնադրամ , </li></ul><ul><li>Նվազագույն չափով զարգացած երկրների հիմնադրամ </li></ul><ul><li>Ադապտացիոն հիմնադրամ , </li></ul>
 12. 12. ԳԷ Հ -ի Թրասթային ֆոնդը ֆինանսավորում  է նախագծեր հետևյալ ոլորտներում` <ul><li>կենսաբազմազանության, միջազգային ջրերի, օզոնային շերտի պահպանությ ու ն,  </li></ul><ul><li>կայուն օրգանական աղտոտիչներ և հողերի դեգրադացիա: </li></ul>
 13. 13. Կլիմայի փոփոխության հատուկ հիմնադրամը լրացուցիչ ռեսուրսներ է տրամադրում հետևյալ ոլորտներում ՝ <ul><li>Հ արմարվողականությ ու ն </li></ul><ul><li>տեխնոլոգիաների փոխանց ու մ </li></ul><ul><li>հզորությունների ամրապնդ ու մ </li></ul>
 14. 14. Հարմարվողականության բնագավառում ՝ <ul><li>ջրային ռեսուրսներ, հողերի կառավարում, գյուղատնտեսություն, ինֆրաստրուկտուրայի զարգացում, խոցելի էկոհամակարգեր և առափնյա զոնայի կառավարում, </li></ul><ul><li>մոնիտորինգ, վաղ ահազանգման համակարգի զարգացում կլիմայի փոփոխության հետևանքով հիվանդությունների կանխման նպատակով, </li></ul>
 15. 15. Հարմարվողականության բնագավառում ՝ <ul><li>հզորությունների ամրապնդում կլիմայի փոփոխության հետ կապված աղետներն ուղղորդե լ ու նպատակով </li></ul><ul><li>արտակարգ եղանակային երևույթների վաղ ահազանգման ազգային և տարածաշրջանային կենտրոններ և տեղեկատվական ցանցեր: </li></ul>
 16. 16. Տեխնոլոգիաների փոխանցման բնագավառում ՝ <ul><li>տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում </li></ul><ul><li>տեխնոլոգիաների վերաբերյալ տեղեկատվություն </li></ul><ul><li>հզորությունների ամրապնդում </li></ul>

×