Էկոլոգիական աուդիտ-մաս 1

1,602 views

Published on

See more: http://www.akarmazyan.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Էկոլոգիական աուդիտ-մաս 1

 1. 2. <ul><ul><ul><ul><ul><li>էկոփորձաքննություն </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Աուդիտ </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Սերտիֆիկացում </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 2. 3. <ul><li>Սկսել է զարգանալ 1970-ական թթ-ից </li></ul><ul><li>Հիմնական սկզբունքները բերված են ԵՄ հրահանգում և ՀՍՏ ԻՍՕ-19011-2005-ում </li></ul>
 3. 4. <ul><li>ՀՀ էկոլոգիական օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության գնահատում, </li></ul><ul><li>ISO-14001 ստանդարտի ընդհանուր ձևական պահանջներին համապատասխանության գնահատում, </li></ul><ul><li>ISO14001 ստանդարտի ընդարձակ տարբերակի պահանջներին համապատասխանության որակական գնահատում, </li></ul><ul><li>ձեռնարկության էկոլոգիական գործունեության քանակական ցուցանիշների փոփոխության դինամիկայի գնահատում, </li></ul><ul><li>ձեռնարկության էկոլոգիական կառավարման և մենեջմենթի ոլորտում գործունեության որակական գնահատում: </li></ul>
 4. 5. <ul><li>Ձեռներեցային գործունեություն է, </li></ul><ul><li>որի նպատակը ՇՄ վրա ազդեցության անկախ, որակյալ վերլուծությունն ու գնահատումն է , բացասական ազդեցության նվազեցման համար երաշխավորությունների մշակումը: </li></ul><ul><li>աուդիտի անցկացման արդյունքում ստացված նյութերը, որպես կանոն, չեն կարող անմիջականորեն օգտագործվել որպես պետական էկոլոգիական հսկողության նյութեր: </li></ul>
 5. 6. <ul><li>Սահմանել ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության` ՇՄ վրա բացասական ազդեցության նվազեցման սկզբունքներ </li></ul><ul><li>Հիմնավորել ջանքերը և միջոցները գործունեության ավելի գերակայելի ուղղությունների վրա կենտրոնացնելու անհրաժեշտությունը և հնարավորությունը, </li></ul><ul><li>Կանխարգելել սուր էկոլոգիական հիմնահարցերի զարգացումը, մշակել առաջարկություններ` դրանք իրենց ժամանակին լուծելու համար, </li></ul><ul><li>ստեղծել տեղեկատվական հիմքեր ՇՄ վրա ազդեցության աղբյուրների մոնիթորինգի, էկոլոգիական հսկողության, էկոլոգիական փորձաքննության համար, </li></ul><ul><li>Գնահատել էկոլոգիական հսկողության և կառավարման համակարգերի արդյունավետությունը , հիմնավորել առաջարկություններ` զարգացման համար, </li></ul><ul><li>ձևակերպել անհրաժեշտ ելակետային տվյալներ` բազմանպատակ, երկարատև արտադրական, տարածքային էկոլոգիական ծրագրերի մշակման և իրականացման համար: </li></ul>Կարող է զգալիորեն ազդել էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման վրա: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է.
 6. 7. <ul><li>Չի լուծում հիմնահարցեր, որոշում և գնահատում է </li></ul><ul><li>Շատ դեպքերում որոշում է էկոլոգիական մենեջմենթի արդյունավետությունը </li></ul><ul><li>Տարբերվում է ֆինանսական աուդիտից, ուսումնասիրության առարկայով: </li></ul>
 7. 8. <ul><li>բնապահպանական նպատակները և խնդիրները, էկոլոգիական ծրագիրը և քաղաքականությունը, </li></ul><ul><li>աղտոտող նյութերի արտանետումների և արտաթողումների նվազեցումը, կարգավորումը, մոնիթորինգը, </li></ul><ul><li>թափոնների տեղադրումը, օգտագործումը, վերամշակումը, ոչնչացումը, թաղումը, </li></ul><ul><li>օգտագործվող բնական ռեսուրսների, պատրաստի արտադրանքի մոնիթորինգը, արդյունավետ օգտագործումը, էկոլոգիական կառավարումը, </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական աուդիտի առարկան ոչ այնքան տնտեսավարող սուբյեկտի էկոլոգիական հաշվետվություններն են, որքան դրանց փաստացի էկոլոգիական գործունեությունն իր բոլոր հայեցակետերով </li></ul><ul><li>ՆԵՐԱՌՅԱԼ՝ </li></ul>
 8. 9. <ul><li>անձնակազմի աշխատանքի անվտանգության ապահովման գործառույթները` ներառած ռիսկի գնահատումը, կանխարգելումը և միջոցառումները էկոլոգիական վթարի պայմաններում, վթարային իրավիճակներում, </li></ul><ul><li>անձնակազմին էկոլոգիական տեղեկատվության հաղորդումը, </li></ul><ul><li>համագործակցությունը պետական էկոլոգիական հսկողության և կառավարման մարմինների հետ </li></ul><ul><li>համագործակցությունը բնակչության հետ, </li></ul><ul><li>Պատասխանատվությունը բնապահպանական օրենսդրության խախտման համար, դրա առաջ գալու ռիսկի փոքրացումը </li></ul><ul><li>Էկոլոգիական աուդիտի առարկան ոչ այնքան տնտեսավարող սուբյեկտի էկոլոգիական հաշվետվություններն են, որքան դրանց փաստացի էկոլոգիական գործունեությունն իր բոլոր հայեցակետերով </li></ul><ul><li>ՆԵՐԱՌՅԱԼ՝ </li></ul>
 9. 10. <ul><li>անկախությունը, օբյեկտիվությունը, բարձր մասնագիտական մակարդակը, </li></ul><ul><li>ստացված տվյալների գաղտնիությունը, </li></ul><ul><li>գործունեության ձեռներեցային շուկայական բնույթը, </li></ul><ul><li>աուդիտի ինքնավար ձևի գերակայությունը պարտադիր ձևի նկատմամբ, </li></ul><ul><li>կառավարման արդյունավետությունը զգալիորեն բարձրացնելու նպատակով պատվիրատուին լրացուցիչ տեղեկատվական ծրագրի մատուցումը, </li></ul><ul><li>չօգտագործված հնարավորությունների բացահայտումը, </li></ul><ul><li>ուղղակի կամ անուղղակի տնտեսական օգուտներ ստանալու հնարավորությունը, </li></ul><ul><li>գործող օրենսդրությանը համապատասխանության պարտադիր գնահատումը: </li></ul>
 10. 11. <ul><li>ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ </li></ul><ul><li>հատուկ լիազորված պետական մարմինների կողմից իրականացվող գործունեություն է, </li></ul><ul><li>ուղղված է գործող բնապահպանական օրենսդրության պահպանմանը: </li></ul><ul><li>կրում է խիստ պարտադիր և պաշտոնական բնույթ </li></ul><ul><li>անմիջականորեն կապված է էկոլոգա-իրավական պատասխանատվության տարբեր ձևերի հետ </li></ul><ul><li>ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՈՒԴԻՏ </li></ul><ul><li>լիցենզիա ունեցող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ձեռներեցային գործունեություն է: </li></ul><ul><li>ուղղված է էկոլոգիական մենեջմենթի արդյունավետության բարձրացմանը </li></ul><ul><li>ունի առավելապես կամավոր բնույթ և պաշտոնապես խիստ չի կանոնակարգվում: </li></ul><ul><li>էկոլոգա-իրավական պատասխանատվության հետ անմիջականորեն կապված չէ: </li></ul>
 11. 12. <ul><li>ՇՄԱԳ </li></ul><ul><li>ՇՄԱԳ-ը նախատեսվող կարևոր որոշումների մշակման և հիմնավորման ընդհանուր ընթացակարգ է </li></ul><ul><li>ՇՄԱԳ-ն վերաբերում է նախատեսվող գործունեությանը: </li></ul><ul><li>ՇՄԱԳ-ն իրականացվում է գործունեությունը նախաձեռնողի կողմից: </li></ul><ul><li>ԷԱ </li></ul><ul><li>վերաբերում է արդեն իրականացված գործունեությանը և իրականում ստացված արդյունքներին: </li></ul><ul><li>իրականացվում է համապատասխան լիցենզիա ունեցող առանձին մասնագետների (մասնագիտացված ֆիրմաների) կողմից: </li></ul>
 12. 13. <ul><li>ԷԱ կրճատված հատուկ ծրագրեր </li></ul><ul><li>ԷԱ լիարժեք հատուկ ծրագրեր </li></ul><ul><li>ԷԱ կրճատված համալիր ծրագրեր </li></ul><ul><li>ԷԱ լիարժեք համալիր ծրագրեր </li></ul>
 13. 14. ընդհանուր տեղեկատվության ապահովումն է` ուղղված էկոլոգիական տեսակետից առանձին բարդ լուծումների մշակմանը և ընդունմանը: առանձին էկոլոգիական հիմնահարցերի բնութագրերը և գնահատումը, պայմանները և դրանց լուծման հնարավորությունները:
 14. 15. առանձին բարդ լուծումների մշակման և ընդունման համար բավարար տեղեկատվության ապահովումը:
 15. 16. առանձին արտադրության, տարածքի և տարածաշրջանի համալիր էկոլոգիական հիմնահարցերի հարցադրումը, բնութագիրը, գնահատումը և ըստ կարևորության աստիճանի դասակարգումը: գերակա հիմնահարցերի լուծման հնարավորությունների վերլուծությունը և գնահատումը, ընդհանուր երաշխավորությունների և առաջարկությունների մշակումը:
 16. 17. Էկոլոգիական հսկողության և կառավարման համակարգերի բավարար տեղեկատվության ապահովումն է:
 17. 18. <ul><li>Ներքին -ձևավորվում է աուդիտորական «թիմ», որի մեջ կարող են մտնել նաև տվյալ կազմակերպությունում չաշխատող անձինք: </li></ul><ul><li>Արտաքին - պայմանագիր է կնքվում մասնագիտացված աուդիտորական ֆիրմայի կամ մասնագետի հետ: Ձևավորվում է աուդիտորական «թիմ», որի կազմում կարող են լինել նաև ձեռնարկության ներկայացուցիչները: </li></ul>
 18. 19. <ul><li>Նախաձեռնողական - իրականացվում է տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարության որոշմամբ: </li></ul><ul><li>Պարտադիր – ՀՀ միջազգային պարտավորությունների իրականացման դեպքում, ՀՀ պետական մարմինների հանձնարարականով: </li></ul>

×