Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Haxi svar til Trafikstyrelsen

Samkørselstjenesten Haxi blev d. 10 juli 2014 anmeldt til politiet af Trafikstyrelsen for brud på taxilovgivningen i Danmark. Haxi anmoder i denne redegørelse om at styrelsen trækker anmeldelsen tilbage http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2014/07/Trafikstyrelsen-politianmelder-Haxi.aspx

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Haxi svar til Trafikstyrelsen

  1. 1. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S. Att.: Fuldmægtig Peter Maltesen Vores ref.: DIVERSE/SHARED/Admin/21928735.1 23. juli 2014 Kære Peter Maltesen TS20301-00007 - SAMKØRSELTJENESTEN HAXI - OVERTRÆDELSE AF TAXILOVEN I forlængelse af min e-mail af 11. juli 2014 skal jeg hermed på vegne mine klienter Haxi Ltd. og Alekander Kirsebom Salling Soender vende tilbage med kommentarer til Trafikstyrelsens politianmeldelse indgivet 10. juli 2014. Samkørselstjenesten Haxi ejes og udbydes af Haxi Ltd. Haxi Ltd. 90 Fetter Lane. London EC4 1EQ, UK. Haxi Ltd. er delvis ejet af Aleksander Kirsebom Salling Soender indirekte via et holdingselskab. Aleksander Kirsebom Salling Soender er direktør (director) i Haxi Ltd. Haxi udbyder sin tjeneste via webadresserne haxi.no, haxi.me, haxi.se, haxi.to, haxi.co, haxi.co.uk, haxi.nl og haxi.be med det formål at formidle spontan samkørsel i Skandinavien. Der er planer om at udbyde Haxi i andre primært europæiske lande indenfor den nærmeste fremtid. Haxi er en deletjeneste i den forstand, at Haxis brugere kan dele en ressource, som består i uudnyttet pladskapacitet i de biler, som privatpersoner bruger til at privat kørsel, når bilen ikke er fyldt med passagerer. Haxi faciliterer et marked, hvor udbuddet består ledig plads i private biler, og efterspørgslen består andre privatpersoners behov for at blive kørt i bil fra et sted til andet. Ved spontan samkørsel forstås i Haxi sammenhæng, at brugere får mulighed for at dele bilkørsel typisk i forbindelse med et umiddelbart opstået behov herfor. Haxi søger således primært at muliggøre, at brugere får mulighed for spontant at finde andre brugere, der ved et konkret opstået behov, befinder sig i samme nærområde, og er villige til at køre sammen ved at dele frie pladser i bilen. Haxi skaber værdi og nytte ved at matche privatpersoners udbud og efterspørgsel på dette marked. Dette skaber værdi mellem privatpersonerne men også for samfundet. Enhver mere efficient udnyttelse af knappe ressourcer er som det helt klare udgangspunkt i samfundets interesse. Helt konkret skabes også samfundsmæssige fordele gennem Haxi, ved at øget samkørsel nedbringer antallet af enkelte bilkøreture og hermed nedsætter CO2 udledning, nedslidning af veje etc.
  2. 2. 2 Omvendt forholder det sig med en vis sandsynlighed nok således, at den efterspørgsel, som Haxi skaber og efterkommer, har en negativ effekt på efterspørgslen efter normal taxi kørsel. Det er dog ikke sikkert, om der her er tale om en nulsumseffekt, eller om folk blot vil lade sig transportere mere end tidligere på grund af lavere omkostninger og flere muligheder. Det må tiden vise. Mine klienter har bemærket, at Niels Remmer, kontorchef i Trafikstyrelsen, i pressemeddelelse af 10. juli 2014 (se http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Erhvervstransport/2014/07/Trafiks tyrelsen-politianmelder-Haxi.aspx) udtaler følgende: ”Den danske taxibranche er i forvejen under pres. Derfor kan vi som myndighed naturligvis ikke bare se til, mens der foregår noget, der efter vores overbevisning er ulovligt, og som samtidig er med til fjerne en del af indkomsten fra de lovlydige og professionelle chauffører.” Mine klienter er uforstående overfor denne udtalelse. Trafikstyrelsen er særligt sat i verden for og har til formål at sikre, at den regulering, som Trafikstyrelsen er delegeret til at administrere, overholdes. Det bestrides, at Trafikstyrelsen skal tage hensyn til, hvis “Den danske taxibranche er i forvejen under pres” i denne sag eller andre. Hvis Haxi eller andre innovative transporttjenester ellers overholder lovgivningen på området, skal Trafikstyrelsen ikke tage hensyn til, om sådanne nye tjenester forringer forretningsgrundlaget for eksisterende brancher, der baserer sin indtjening på traditionelle forretningsmodeller. Tværtimod, bør Trafikstyrelsen med glæde hilse velkommen alle nye tjenester, hvis de på lovlig og innovativ vis skaber mere værdi for borgere og samfundet. John Remmers udtalelse foroven tyder desværre på, at Trafikstyrelsen i dag mere har fokus på at beskytte den eksisterende taxi branche og dens nuværende forretningsmodel end på at tjene den bredere samfundsinteresse. Mine klienter bestrider, at Haxi udøves i strid med den danske taxi lovgivning. Den samkørsel, som Haxi faciliterer, udøves ikke som erhvervsmæssig kørsel for de brugere, der som chaufører lader andre brugere som passagerer benytte frie pladser i deres biler. Indledningsvis bestrides det, at mine klienter overhovedet er omfattet af lov om taxikørsel m.v., idet ingen af mine klienter udfører taxi kørsel, og idet taxi kørsel ikke kan betragtes som “den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.” Ingen af mine klienter er ejet af, eller kontrolleret af, de chauffører (eller andre eventuelle ejere af deres biler), som udøver samkørslen, og som i givet fald - hvilket i øvrigt bestrides - skulle udfører den angivne taxi kørsel. Haxi er en tjeneste, der drives uafhængigt af og ikke kontrolleres af brugerne af tjenesten. Hvis Trafikstyrelsen således måtte fastholde, at den samkørsel, som Haxi faciliterer, sker i strid med lov om taxikørsel m.v., er de rette subjekter for en politianmeldelse de chauffører, der benytter Haxi til at tilbyde samkørsel. Det understreges særligt, at der intet grundlag er for at indgive politianmeldelse mod Aleksander Kirsebom Salling Soender personligt. Han driver ikke Haxi som led i et personligt ejet firma. Trafikstyrelsen bedes oplyse, hvad grundlaget for den personlige politianmeldes er.
  3. 3. 3 Som det fremgår klart af Haxis website, drives tjenesten af Haxi Ltd. Haxi er en informationssamfundstjeneste, jvf. E-handelslovens prgf. 2, 1, og Haxi er således underlagt engelsk lovgivning, jvf. hjemlandskontrolsprincippet i samme lovs prgf. 3. Det bestrides således, at Haxi overhovedet er underlagt reglerne i den danske lov om taxikørsel m.v. Mere specifikt gør mine klienter gældende, at den samkørsel, der faciliteres via Haxi, ikke udføres mod vederlag og derfor allerede af denne grund må betragtes som ikke erhvervsmæssig personbefordring. I forbindelse med samkørsel aftaler Haxi’s brugere at dele de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie, broafgifter eller lignende. Der betales ikke nogen form for vederlag til den af brugerne, der er chauffør. Delingen kan foregå lige eller skævt, idet dette aftales konkret mellem brugerne. Dette er ikke normen, endsige noget eksplicit eller implicit krav for at benytte Haxi, at den bruger, der er passageren, betaler et tip eller drikkepenge. Når det på Haxis website nævnes, at det er “god skik” at give drikkepenge, skal dette forstås som en opfordring til at lade en sådan form for “godtgørelse” indgå i aftalen om fordelingen af de direkte forbundne omkostninger ved turen. Haxi er ikke involveret i aftalen mellem brugerne om fordeling af omkostninger og foretager ikke nogen registrering heraf på nuværende tidspunkt. Det er imidlertid mine klienters opfattelse, at begrebet “drikkepenge” er blevet opfattet og praktiseret af Haxis brugere på den måde, som er beskrevet for oven. Brugerne betaler i dag ikke noget gebyr til Haxi for at benytte tjenesten. Haxi har i dag heller ikke andre indtægter i forbindelse med tjenesten. Haxi skal i fremtiden naturligvis generere indtægter, men den nærmere forretningsmodel herfor er ikke bestemt endnu, således som er det normale i forbindelse med mange nye web startups. Uanset at det således er mine klienters opfattelse, at brugerne i dag ikke betaler drikkepenge ud over ved en skævdeling af de med kørslen direkte forbundne omkostninger, skal det gøres gældende, at hvis der som hovedregel blev givet drikkepenge ud over de med kørslen direkte forbundne omkostninger, kunne dette ikke sidestilles med et vederlag i forbindelse med kørslen, der så betyder, at denne at betragte som erhvervsmæssig efter reglerne i Lov om taxi kørsel mv. Betaling af drikkepenge er fundamentalt forskellig fra et vederlag. Et vederlag er en del af en bindende aftale om betaling for kørslen, der indgås før turen påbegyndes. Drikkepenge er en ensidig handling fra passageren, som denne helt frivilligt kan vælge at betale efter turen. Således må det formodes, at muligheden for betaling af drikkepenge heller ikke på nogen måde indgår i vurderingen af, om taxi kørsel er erhvervsmæssig. Hvis Trafikstyrelsen fortsat - efter mine klienters opfattelse, med urette - lægger vægt på, om Haxi på websitet nævner muligheden for at betale drikkepenge, i forbindelse med Trafikstyrelsens vurdering af, om Haxi overholder Lov om taxi kørsel, er mine klienter indstillet på helt at fjerne omtalen af drikkepenge fra websitet. Mine klienter gør således gældende, at Haxi ikke faciliterer samkørsel, der kan betragtes som erhvervsmæssig befordring af personer, der ikke mellem Haxis brugere betales et vederlag men alene aftales deling af de med kørslen direkte forbundne omkostninger, f.eks. udgifter til benzin eller olie.
  4. 4. 4 På dette grundlag bedes Trafikstyrelsen venligst om at trække sin politianmeldelse tilbage. Mine klienter og jeg står til rådighed, evt. i forbindelse med et møde i Trafikstyrelsen, hvis der er behov for yderligere uddybning af mine klienters synspunkter. Med venlig hilsen Martin von Haller Grønbæk Partner

×