Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop 1 5 fei tong quan ve festival nghe thuat chau a

389 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Workshop 1 5 fei tong quan ve festival nghe thuat chau a

  1. 1. Nick Dodds Tổng Giám đốc
  2. 2. <ul><li>Tổng quan về </li></ul><ul><li>Festival Châu Á và Úc </li></ul>British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
  3. 3. British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
  4. 4. Được sáng lập tại Singapo vào ngày 19 tháng Sáu năm 2004, Hiệp hội Festival Nghệ thuật Biểu diễn Châu Á (AAPAF) hướng tới việc xác định sự phát triển của các festival nghệ thuật trong khu vực Châu Á; xác định các lợi thế tiềm năng mà hệ thống festival khu vực có thể ma ng tới khi cùng chia sẻ, đặt hàng, lưu diễn, các thị trường mới khi cùng hợp tác marketing; tạo ra diễn đàn để kết nối với các hệ thống khác và tìm kiếm nguồn quỹ ngoài khu vực. Hiện nay tổ chực gồm 12 thành viên chính thức và 19 thành viên cộng tác British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
  5. 5. Thành viên Festival Quốc tế Vũ & Nhạc Băng Cốc Festival Nghệ thuật Quốc tế Thượng Hải Trung Quốc Festival Nghệ thuật Hồng Kông Festival Nghệ thuật Quốc tế Jakarta (JakArt) Festival Âm nhạc Quốc tế Macao và Festival Nghệ thuật Macao Festival Nghệ thuật Dân ca Quốc tế Nanning Festival Nghệ thuật New Vision Festival Múa Quốc tế Seoul Festival Nghệ thuật Biểu diễn Seoul Festival Nghệ thuật Singapore Festival Nghệ thuật Quốc tế Tokyo Festival Âm nhạc Quốc tế Tongyeong British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
  6. 6. Festival Thành viên Cộng tác – một vài ví dụ Auckland Festival Bali Nusa Dua Festival Liên hiệp Festival Nghệ thuật Quốc tế Úc Festival Nghệ thuật Quốc tế New Zealand OzAsia Festival British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
  7. 7. British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010
  8. 8. 50 years old 1960-2010 Biennial and Annual ? British Council Vietnam Festival Workshop 17-20 March 2010 50 năm 1960-2010 Thường niên và 6 tháng một lần ?

×