Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
10
TROMPET FINANS
Juni 2015
11FINANS
Juni 2015 TEMA:OVERARBEJDE
Næsten 60 procent af de finansansatte har
inden for de seneste seks måneder haft
ugent...
12
TEMA:OVERARBEJDE FINANS
Juni 2015
ringerne på undersøgelsens resultater:
”Vi har set mange fyringer i sektoren,
cirka 1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lange dage på jobbet - FF-undersøgelsesartikel

37 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lange dage på jobbet - FF-undersøgelsesartikel

  1. 1. 10 TROMPET FINANS Juni 2015
  2. 2. 11FINANS Juni 2015 TEMA:OVERARBEJDE Næsten 60 procent af de finansansatte har inden for de seneste seks måneder haft ugentligtoverarbejde,oghverandenoplever, at der er mere overarbejde i dag i forhold til for tre år siden. ”Tallene afspejler, at der er skåret for meget i virksomhederne”, mener Finansforbundets formand, Kent Petersen AF HANS-HENRIK LÆRKE / FOTO: SIMON BIRK Transporttid, sygdom, almindelig tilpasning, ansvar over for kunder, brandslukning, kundemøder efter klokken 16, pro- jektarbejde med udsving i arbejdstiden. Forklaringerne på overarbejde blandt Finansforbundets medlemmer er vidt forskellige, men generelt er der mange, som kender til, at arbejdsugen bliver længere end forventet. Det viser en under- søgelse blandt 1.153 finansansatte i Finansforbundets med- lemspanel hos Epinion. 57,9 procent svarer, at de ugentligt inden for de seneste seks måneder har haft overarbejde. For syv procent har det endda været dagligt gennem det sidste halve år. At der er overarbejde i sektoren, kommer ikke som en overraskelse for Finansforbundets formand, Kent Petersen, men omfanget gør. ”Jeg er ikke i tvivl om, at der er meget overarbejde i sektoren. Det er det, vi hører, når vi snakker med medlemmerne. Men at det er op mod 60 procent, det er meget – det ser voldsomt ud”, siger han og kommer derefter med en af forkla- LAAANGE DAGE PÅ KONTORET ••
  3. 3. 12 TEMA:OVERARBEJDE FINANS Juni 2015 ringerne på undersøgelsens resultater: ”Vi har set mange fyringer i sektoren, cirka 10.000, og de her tal afspejler, at der er skåret for meget. Overarbejde i den størrelsesorden kan ikke godskrives”. Overarbejde er blevet nødvendigt I løbet af tre år er mængden af overar- bejde steget blandt medlemmerne. Knap hver anden (48,7 procent) til- kendegiver, at der i dag enten er ”meget mere” eller ”lidt mere” overarbejde end for tre år siden. For en tredjedel er omf- anget ”nogenlunde det samme”. Endelig overarbejder 17,8 procent ”lidt mindre” eller ”meget mindre”. Den hyppigste begrundelse for ekstra timer er, at det simpelthen er nødvendigt for at kunne nå arbejdet. Tre ud af fire angiver denne grund, som med afstand topper listen over primære årsager for overarbejde. På andenpladsen kommer ønsket om at levere en ordentlig kvalitet, 29 procent, skarpt forfulgt af ”vi er for få ansatte” med 28 procent. ”Så har jeg mere ro i maven – styr på det”, lyder en af de anonyme uddyb- ninger af, hvorfor vedkommende overar- bejder, mens en anden fortæller, at ”jeg arbejder over, fordi jeg får for mange opgaver og kan ikke nå det. Det er kon- stant brandslukning, vi bliver presset af ledelsen og dernæst af kunderne”. Udskiftning af it-systemer, stigende krav til jobbet og udefrakommende ting som for eksempel konverteringsbølgen er blandt gengangerne i de præciser- ende svar i undersøgelsen. Der er dog ikke tale om en stigende ar- bejdsbyrde på alle arbejdspladser. Nogle steder forekommer overarbejde yderst sjældent og reguleres uproblematisk: ”Arbejdstiden er meget fleksibel, så hvis der er behov for overarbejde, gør vi det og holder fri på et andet tidspunkt. Det er på ingen måde et problem”, ly- der det blandt andet. Besvarelserne afslører, at mange væl- ger at give et ekstra nap, fordi de gerne vil være fleksible og vise ansvarlighed i jobopgaverne, så arbejdsopgaverne ikke hober sig op. På nogle arbejdspladser hersker der en klar forventning om, at overarbejde er en naturlig side af arbejdslivet med et skær af selvbestemmelse. ”Vi bestemmer selv, hvornår vi vil over- arbejde – vi skal bare lægge 70-100 timer over fem måneder”, hedder det. Under alle omstændigheder er overar- bejde noget, som ansatte i finanssektoren må tage stilling til. Det er imidlertid ikke lige let, når chefen prikker på skulderen. Nogle steder er det kutyme at blive lidt længere, for ”arbejdet skal jo gøres”. ”Der er ikke nogen, der beordrer over- arbejdet,menviharetansvaroverforvores kunder, derfor arbejder vi, til vi er færdige med det, kunderne er blevet lovet”. Beklageligvis rejser arbejdspresset an- dre steder spørgsmålet om, hvad en god kollega gør eller bør gøre. ”Fordi jeg ikke vil være en dårlig kollega”, lyder et af svarene. Og følelsen af at være ukol- legial har flere med i overvejelserne an- gående overarbejde. Den udvikling er ikke god, hvis man spørger Kent Petersen. ”Der er to ting at sige til det. Det er et usundt arbejdsmiljø, hvis man ikke kan sige nej. Det er bekymrende, hvis det springende punkt bliver, at kolleger rammes hårdere, hvis man er nødt til at smutte. For det andet er det nok des- værre normalen, fordi der er blevet skåret så meget ind til benet i medarbej- derflokken”, siger han. Forskellige kulturer om overarbejde Desværre er overarbejde for nogle ble- vet til et spørgsmål om jobsikkerhed. ”Det ender alligevel på mit bord og bliver kun værre og mere af at blive udsat til senere. Har også set, hvordan tidligere kolleger, der sagde nej, blev prygel- knabe og fyret”. Så galt er det langtfra alle steder. I den anden ende af spektret kan man finde udtalelser, som viser en helt anden kul- tur omkring merarbejde. ”Hvad er overarbejde? Jeg arbejder meget ofte længere end normtiden, men det er 100 procent min egen beslutning. Jeg har så at sige aldrig oplevet beordret overarbejde”. For hver femte varsles overarbejde en, to eller flere uger i forvejen, men for lige under halvdelen er det langtfra situationen. 45 procent har sat kryds ud for, at det ”varsles slet ikke”. Det er ikke ensbetydende med, at overarbejde bliver beordret, selv om det DETSVARERDE Hvor ofte har du inden for de seneste seks måneder måttet arbejde over? • Dagligt 7 % • Flere gange om ugen 37 % • 1 gang om ugen 15 % • 2-3 gange om måneden 18 % • 1 gang om måneden 6 % • Sjældnere end 1 gang om måneden 11 % • Aldrig 6 % • Ved ikke 1 % Hvad vil du vurdere som den primære årsag til overarbejde på din arbejdsplads? • Fordi det er nødvendigt for at kunne klare/ nå arbejdet 74 % • Af lyst 11 % • Fordi det er beordret 10 % • Fordi kulturen på arbejdspladsen er sådan 10 % • For at kunne levere en ordentlig kvalitet 29 % • Fordi vi er for få ansatte 28 % • Andet, notér venligst 11 % • Der er aldrig nogen, som arbejder over på min arbejdsplads 1 % • Ved ikke 1 % Hvordan varsles overarbejde på din arbejdsplads? • Mere end 2 uger før 9 % • 1-2 uger før 11 % • 3-6 dage før 8 % • 2 dage før 3 % • 1 dag før 3 % • Varsles slet ikke 45 % • Ved ikke 21 % Har du mere eller mindre overarbejde nu i forhold til for tre år siden? • Meget mere 25 % • Lidt mere 23 % • Nogenlunde det samme 30 % • Lidt mindre 9 % • Meget mindre 9 % • Ved ikke 4 % Registrerer du alle dine overarbejdstimer? • Ja 75 % • Nej 24 % • Ved ikke 1 % (Kilde: Epinion-undersøgelse blandt 1.153 medlemmer af Finansforbundet, maj 2015). forekommer rundtomkring. Tallet skal ses i det lys, at mange selv kan disponere over, om eller hvornår de vil overarbe- jde, og hvis de selv bestemmer, har de givetvis svaret, at det ikke blev varslet. I Finansforbundet vil man holde et vågent øje med overarbejdet. ”Bliver man beordret overarbejde, og endda på samme dag, så har vi et problem, som vi må kigge godt på. Medlemmerne skal have mulighed for at planlægge deres hverdag”, siger Kent Petersen. ¢

×