Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DEXIA OF DE KONINGINNEWEG NAAR EEN    VERZEKERD GRIEKENLAND AAN DE SCHELDE.door Jean Pierre van Rossem op vrijdag 13 april...
euro! In een normaal land – ik bedoel in een rechtstaat – impliceertdit dat de Dexia holding niet virtueel failliet is, ma...
improvisatie dat toevallig België heet.Het is zonneklaar waarom geen enkele rechter zijn werk doet,waarom de rotte appel d...
bastion Dexia veel liever kunstmatig in leven houden. Er was metDexia immers overeen gekomen dat de holding jaarlijks een ...
kiezen tussen de cholera en de pest.” (artikel van PascalDendooven, angstvallig verzwegen op alle Belgische zenders: ietsw...
moeten de interest op de spaarboekjes toch laten zakken tot 0.75% plus 0.25 % getrouwheidspremie. Ze kunnen toch niet ande...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dexia of de koninginneweg naar een verzekerd griekenland aan de schelde

797 views

Published on

Dexia... the Titanic

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dexia of de koninginneweg naar een verzekerd griekenland aan de schelde

  1. 1. DEXIA OF DE KONINGINNEWEG NAAR EEN VERZEKERD GRIEKENLAND AAN DE SCHELDE.door Jean Pierre van Rossem op vrijdag 13 april 2012 om 2:35·.Stilaan gaan de ogen open. Beginnen de eerste mensen de warediepgang van de tragedie te beseffen: Dexia. Gisteren heeft hetbureau van bedrijfsrevisoren, dat het oude Dexia in april 2008 heeftaangesteld, Deloitte dus, even een tip van de sluier opgelicht.Deloitte heeft inderdaad meegedeeld dat de holding Dexia in 2011niet 11.6 miljard verloor, maar wel 16.4 miljard euro. In financiëlekringen werd dit al eerder vermoed, maar niemand durfde het toete geven, want een extra verlies van bijna 5 miljard levert hetonomstotelijk bewijs dat het eigen vermogen van de holding niet7.6 miljard is zoals CEO Mariani op 23 februari nog liet geloven, ookniet 2.8 miljard is zoals experts dezelfde dag berekenden, maar 4.8miljard minder, dus minus 2.0 miljard euro zoals ik al maandengeleden schreef on mijn notitie Dexia, de atoombom onder deBelgische welvaartstaat. Dat kon men gisteren afleiden uit eenartikel, uitgesmeerd over twee bladzijden in De Standaard van 12april (pp. 26-27).In de Wetstraat schijnt niemand te beseffen wat dit in feitebetekent, dus heeft het bureau van Deloitte (een auditbureau metFrank Verhaegen en Bernard de Meulemeester als revisoren) heteffen netjes voorgerekend. Het passief van de Dexia holding – houu even vast voor u wegduizelt, mijnheer, mevrouw – beloopt 403.1miljard euro voor een eigen vermogen van … minus 2.0 miljard
  2. 2. euro! In een normaal land – ik bedoel in een rechtstaat – impliceertdit dat de Dexia holding niet virtueel failliet is, maar ookdaadwerkelijk failliet. De wet schrijft immers voor dat als deverliezen minstens de helft van het kapitaal bedragen eenvennootschap failliet moet worden verklaard. Bij een verlies van16.4 miljard euro voor een kapitaal dat nog minder dan een stuiverwaard is, zou de Dexia holding dus al lang failliet zijn verklaard.Enfin toch in iedere rechtstaat met minstens nog een morzelfatsoen.Raar toch hoe men in België redeneert over het “toepassen van dewet”. Voor 23 hongerstakers mocht men niet de minsteuitzondering op de wet maken, ook al bestond er kans dat een paarvan hen de hongerdood zouden sterven. Zelfs de ethicus EtienneVermeersch werd er bijgehaald om plechtig op de buis te verklarendat medelijden met de hongerstakers uit den boze was, dat zechantage pleegden, en dat de wet zonder pardon moest wordentoegepast. Maggie de Block zag in dit soort redeneringen eenbewijs dat de hongerstakers geen bezoek van haar waard waren: inde rechtstaat België wordt er niet gesold met de wet!Inderdaad: raar toch. Als het om weerloze mensen gaat dan gaat erniets boven de wet, ook al creperen ze erbij. Als het om een CD&Ven ACW bastion als Dexia gaat dan wordt dezelfde wet plots eenelastiek waar je eindeloos kunt aan rekken. Inderdaad, meer danraar toch, dat in een land waar het bulkt van de rechters er nietéén enkele is, die de wet toepast en Dexia zonder verder dralenfailliet verklaart. Zoiets zou in de eerste de bestebananenrepubliek gebeuren, evenwel niet in het koninkrijk der
  3. 3. improvisatie dat toevallig België heet.Het is zonneklaar waarom geen enkele rechter zijn werk doet,waarom de rotte appel die Dexia is, niet failliet wordt verklaardconform met de wet. Als Dexia morgen in faling gaat moet deBelgische staat overmorgen al zonder verwijl 54.5 miljard euro optafel leggen (5000 euro per Belg, kinderen en zuigelingeninbegrepen, zeg maar 20.000 euro per gezin). Die 54.5 miljardcorrespondeert met de staatsgaranties die het duo Leterme-Reynders in een vlaag van totale zinsverbijstering aan Dexiaverstrekte. (Daarvan is inmiddels al 41 miljard verkwanseld!) Vaneen Minister van Financiën met ook maar een morzel verstand inzijn kop zou men actie hebben verwacht. Zoniet van ene StevenVanackere die denkt dat hij de bal eeuwig voor zich kan uitrollen.Al vergeten dat Dexia eind december 20 miljard euro binnenrijfdetijdens de eerste uitdeelronde van de ECB en allicht nog eens 30miljard (cijfer officieel nog steeds niet bevestigd) rijdens detweede uitdeelronde van goedkope kredieten. Wat een Minister vanFinanciën met zelfs maar embryonale kennis van financiën zouhebben gedaan is zowel de eerste als de tweede keer onmiddellijkbeslag leggen op de presentjes die Dexia kreeg. Was dit gebeurddan hadden we al 50 miljard van de 54.5 en konden we onseindelijk voorgoed ontdoen van de rotte CD&V/ACW appel mits hetlenen van de ontbrekende 4.5 miljard. Zo zou dat zijn gegaan inieder normaal land waar men niet de gewoonte heeft Financiën toete vertrouwen aan een opeenvolgende reeks juristen (denk aanReynders, denk aan Vanackere).Neen, hier gaat de lof der dwaasheid zover, dat het CD&V/ACW
  4. 4. bastion Dexia veel liever kunstmatig in leven houden. Er was metDexia immers overeen gekomen dat de holding jaarlijks een halfprocent zou betalen voor de verworven staatsgaranties, en ditdertig jaar lang. [Mariani heeft ondertussen wel laten weten datDexia niet 0.5 % per jaar KAN betalen voor het gebruik van destaatsgaranties, amper … 0.05 %] Per jaar komt die 0.5 % neer op300 miljoen – 300 miljoen die de federale staat absoluut nodigheeft om het begrotingstekort onder de fameuze 3 % van deMaastrichtnorm te houden. Die ziekelijke inhaligheid van deBelgische staat (die absoluut die 300 miljoen wil, niet de luttele 30miljoen die Mariani desnoods wel wil betalen) dreigt de burger dekomende jaren geen 5000 euro per persoon te kosten, maar wel – uleest het goed, mevrouw, u leest het goed, mijnheer – 40.000 europer persoon, jawel 160.000 euro per gezin. Begint u alvast maar uwwoning te verkopen. Want zo is het: om 300 miljoen per jaar tekunnen verdienen neemt onze fiere Belgische overheid inderdaadeen risico van 403 miljard euro. U volgt even niet? Ik leg het u uit,mijnheer, u uit mevrouw. En denk nu maar niet: “Ha die klootzakvan een Van Rossem, het enige wat hij kan is brave godsvruchtigeburgers de daver op het lijf jagen!” Leest u dan toch nog even DeStandard van gisteren: ook daar staat zwart op wit op papier wathet revisorenkantoor ontdekte. Er staat: “De regering zit dus vast:ze wil een hogere vergoeding, maar dat betekent dat Dexia NV vanvers kapitaal moet worden voorzien. Als de overheden Dexia NVmoeten helpen herkapitaliseren tegen de huidige extreem lagebeurskoersen, worden ze de hoofdaandeelhouder, waardoor debalans van de Dexia Groep (403 miljard schuld per eind december)bij de staatsschuld geteld zou moeten worden. Dat zou ongeveerneerkomen op een verdubbeling van de staatsschuld. Het is dus
  5. 5. kiezen tussen de cholera en de pest.” (artikel van PascalDendooven, angstvallig verzwegen op alle Belgische zenders: ietswat de brave Belgische burger beter niet weet.)Ja mevrouw, ja mijnheer, leest u het er maar een tweede en eenderde keer op na. Om zeker te zijn van hun 300 miljoen Dexia-inkomen per jaar zijn onze schrandere heren Di Rupo en Vanackerebereid een risico te lopen van 403 miljard, is meer dan onscomplete bruto binnenlands product!Het nog even schep stellen: de regering heeft de keuzetussen Dexia onmiddellijk failliet te laten gaan mits hetneertellen van 54.5 miljard, of alles zijn beloop te laten gaanen uiteindelijk 403 miljard te moeten afdokken. Deze tragediehad dus kunnen worden vermeden indien Vanackereonmiddellijk beslag had laten leggen op de 20 miljard en 30miljard die Dexia van Europa kreeg. Dat het niet is gebeurd? Tjazeg, eventjes vergeten. Heeft mijnheer Vanackere al niet genoegaan het hoofd? En zijn ze misschien niet goed bezig? Kijk maar,partijgenoot Hendrik Bogaert werkt zich uit de naad om deconcurrentiekracht van onze economie te verbeteren: als het vanHendrikje de Clown afhangt - het hangt niet! - moet de werknemervijf jaar lang 1 % van zijn koopkracht inboeten. Mocht dat nietvolstaan - neen het volstaat niet (lees mijn notitie over deinhaligheid van de overheid) dan wil Hendrikje er graag nog eensvijf jaar bijdoen, dus de werknemers 10 % verarmen in tien jaar tijd.En onze banken, zijn die niet goed bezig misschien? Die dutsen
  6. 6. moeten de interest op de spaarboekjes toch laten zakken tot 0.75% plus 0.25 % getrouwheidspremie. Ze kunnen toch niet anders,zeker? Kortom: dezelfde banken die eerst overeind moestenworden gehouden met de tientallen miljarden van debelastingbetaler hebben nu het lef dezelde belastingbetaler nogeens te bestelen door een interest op spaarboekjes uit te keren dieliefst drie keer lager is dan de inflatie. En terwijl het CVP bolwerkbezig is de altijd ja-knikkende Belg verder te verarmen wil dedapperste telg van het tsjevengeslacht, Hendrik Bogaertje deloontrekkenden boven dit alles nog eens 5 of 10 % extra verarmen.Alles lijkt erop dat onze overheden het noorden compleet kwijt zijn.Maar de Dexia factuur wordt onomkoombaar gepresenteerd.Terwijl het perfect vermijdbaar was geweest. Om er ziek van teworden. Kotsmisselijk. Kijk! Ik kots.PLEASE, ZET DIT ARTIKEL OP JE EIGEN FB PAGINA EN ROEPZOVEEL MOGELIJK MENSEN OP HETZELFDE TE DOEN!PLEASE.

×