Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dunia Tatabahasa

5,914 views

Published on

NITI ZAINUDDIN
D20102043424

Published in: Education
 • Login to see the comments

Dunia Tatabahasa

 1. 1. DUNIA TATABAHASA By:NITI BT ZAINUDDIN (D20102043424) NITI BT ZAINUDDIN
 2. 2. Kata Nama Am• Kata Nama Am digunakan untuk menamakan orang, binatang, benda atau tempat secara am NITI BT ZAINUDDIN
 3. 3. Kata Nama Khas• Kata Nama Khas pula ialah kata yang digunakan untuk orang, binatang, benda atau tempat secara khusus NITI BT ZAINUDDIN
 4. 4. Contoh-contoh Kata Nama Am Dan Kata Nama KhasKata Nama Am Kata Nama Khas• datuk • Sarah• anjing • Si Putih• pen • Taman Tasik Perdana• bilik • Sony• kakak • Basikal BMX• singa • Setiawan• basikal• dewan NITI BT ZAINUDDIN
 5. 5. Kata Ganti Nama NITI BT ZAINUDDIN
 6. 6. Kata Ganti Nama Tak TentuNITI BT ZAINUDDIN
 7. 7. Kata Ganti Tunjuk Tempat NITI BT ZAINUDDIN
 8. 8. Kata Ganti Tunjuk NITI BT ZAINUDDIN
 9. 9. Kata AdjektifBentuk Benda• Kata sifat terbahagi kepada sifat nama dan sifat kata• Sifat benda merangkumi rupa sebenar sesuatu benda dari segi saiz, warna, bentuk, dan keadaan fizikalnya• Sifat nama terbahagi pula kepada beberapa bahagian seperti sifat nama benda, suasana dan arah NITI BT ZAINUDDIN
 10. 10. Kata Hubung• Kata Hubung berfungsi menghasilkan dua binaan ayat, klausa dan frasa NITI BT ZAINUDDIN
 11. 11. Contoh-contoh kata penghubung adalah seperti senarai di bawah NITI BT ZAINUDDIN
 12. 12. Kata Seru• Kata Seru ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Biasanya tanda seruan (!) digunakan apabila menggunakan tanda seru. NITI BT ZAINUDDIN
 13. 13. Contoh-contoh kata seru adalah seperti di bawah NITI BT ZAINUDDIN
 14. 14. Kata Tanya• Kata tanya digunakan untuk menanyakan manusia, binatang, benda, tempat dan bilangan. NITI BT ZAINUDDIN
 15. 15. Contoh NITI BT ZAINUDDIN
 16. 16. Kata Perintah• Kata Perintah digunakan untuk membentuk ayat berbentuk NITI BT ZAINUDDIN
 17. 17. Contoh Kata Perintah NITI BT ZAINUDDIN
 18. 18. Kata Penegas• Kata Penegas ialah perkataan atai pratikel yang digunakan untuk memberi penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Kata penegas yang dimaksudkan ialah kah, tah, lah, jua, pun, sahaja, hanya, memang. NITI BT ZAINUDDIN
 19. 19. Kata Nafi• Kata Nafi merupakan perkataan yang menidakkan atau unsur nafi bagi frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama. NITI BT ZAINUDDIN
 20. 20. Contoh• tidak• bukan NITI BT ZAINUDDIN
 21. 21. Kata Pemeri• Terdapat 2 jenis kata pemeri – iaitu – adalah• Kata pemeri tidak boleh hadir di bahagian frasa atau kata kerja NITI BT ZAINUDDIN
 22. 22. Kata Bilangan• Kata bilangan digunakan untuk mengira atau menjelaskan bilangan sesuatu NITI BT ZAINUDDIN
 23. 23. Jenis-jenis Kata Bilangan NITI BT ZAINUDDIN
 24. 24. Kata Sendi Nama• Kata sendi nama adalah kata yang menunjukan kedudukan sesuatu barang, bangunan dan sebagainya. NITI BT ZAINUDDIN
 25. 25. Contoh Kata Sendi Nama NITI BT ZAINUDDIN
 26. 26. Kata Majmuk• Kata majmuk dibentuk daripada dua(2) atau lebih perkataan yang menghasilkan makna yang baru.• Jenis-jenis kata majmuk – Kata Majmuk Bercantum – Kata Majmuk Terpisah NITI BT ZAINUDDIN
 27. 27. Contoh Kata Majmuk Bercantum NITI BT ZAINUDDIN
 28. 28. Contoh Kata Majmuk Terpisah NITI BT ZAINUDDIN
 29. 29. Penanda Wacana• Penanda wacana adalah perangkai kata.• Digunakan antara satu (1) ayat dengan ayat yang lain.• Menjadikan ayat itu lebih baik, lengkap dan mempuntai aliran yang bagus. NITI BT ZAINUDDIN
 30. 30. Contoh Penanda Wacana NITI BT ZAINUDDIN
 31. 31. Pengimbuhan• Pengimbuhan merupakan proses menerbitkan kata dengan menambakan imbuhan pada kata dasar. NITI BT ZAINUDDIN
 32. 32. Jenis-jenis Penimbuhan NITI BT ZAINUDDIN
 33. 33. Pengimbuhan Akhiran NITI BT ZAINUDDIN
 34. 34. Pengimbuhan Awalan NITI BT ZAINUDDIN
 35. 35. Pengimbuhan Apitan NITI BT ZAINUDDIN
 36. 36. Pengimbuhan Pinjaman Awalan NITI BT ZAINUDDIN
 37. 37. Pengimbuhan Pinjaman Akhiran NITI BT ZAINUDDIN
 38. 38. Penggandaan• Jenis-jenis pengandaan – Penggandaan Penuh – Penggandaan Berentak NITI BT ZAINUDDIN
 39. 39. Contoh Penggandaan Penuh• Kata ganda penug bermakna perkataan itu diulang penuh.• Terdapat tanda sempang(-) antara dua (2) perkataan ang digandakan itu. NITI BT ZAINUDDIN
 40. 40. Penggandaan Berentak• Penggandaan berentak bermakna perkataan itu diulang berbeza sedikit. NITI BT ZAINUDDIN
 41. 41. Kata Bantu NITI BT ZAINUDDIN
 42. 42. Ayat Aktif Dan Ayat Pasif NITI BT ZAINUDDIN
 43. 43. Cakap Ajuk• Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis dan mengubah struktur ayatnya.• Semua ayat yang ditulis dengan tanda baca pembuka dan penutup kata (“…”) NITI BT ZAINUDDIN
 44. 44. Cakap Pindah• Cakap pindah ialah percakapan seseorang ditulis semula tanpa mengubah isi kandungan dengan gaya bahasa dan struktur yang betul. NITI BT ZAINUDDIN
 45. 45. Antonim• Antonim adalah perkataan yang berlawanan.• Maka perkataan itu berlainan dengan perkataan yang diberi. NITI BT ZAINUDDIN
 46. 46. Contoh Antonim NITI BT ZAINUDDIN
 47. 47. Sinonim• Sinonim adalah perkataan yang sama erti atau makna.• Makna perkataan itu sama atau hampir sama dengan perkataan yang diberi. NITI BT ZAINUDDIN
 48. 48. Contoh Sinonim NITI BT ZAINUDDIN
 49. 49. Kata Penguat• Kata Penguat ialah perkataan yang terletak sebelum atau selepas kata adjektif. Tujuannya adalah untuk menguatkan maksud kata adjektif itu.• Contohnya sangat, amat, sekali, agak, paling, terlalu NITI BT ZAINUDDIN
 50. 50. Kata Banyak Makna• Dalam Bahasa Melayu, terdapat banyak perkataan yang mempunyai lebih daripada satu(1) makna.• Makna perkataan itu berbeza mengikut kedudukan dalam sesebuah ayat. NITI BT ZAINUDDIN
 51. 51. Contoh Kata Banyak Makna NITI BT ZAINUDDIN
 52. 52. Penjodoh Bilangan• Penjodoh Bilangan ialah perkataan yang menerangkan aspek bilangan benda mengikut bentuk, rupa, saiz, tempat, hal, sesuatu perkara dan manusia. NITI BT ZAINUDDIN
 53. 53. Contoh Penjodoh Bilangan NITI BT ZAINUDDIN
 54. 54. Peribahasa• Simpulan Bahasa• Bidalan• Perumpamaan• Pepatah NITI BT ZAINUDDIN
 55. 55. Simpulan Bahasa NITI BT ZAINUDDIN
 56. 56. Bidalan• Bidalan merupakan salah satu cabang dalam Bahasa Melayu.• Lebih menjurus kepada kata-kata yang dilahirkan untuk membandingkan sesuatu NITI BT ZAINUDDIN
 57. 57. Contoh Bidalan NITI BT ZAINUDDIN
 58. 58. Perumpamaan NITI BT ZAINUDDIN
 59. 59. Pepatah NITI BT ZAINUDDIN
 60. 60. NITI BT ZAINUDDIN

×