Trygga och säkra gångmiljöer för äldre – ”säker mobilitet”   Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB            ...
Kort om studien• Genom litteraturstudier identifieras otrygga situationer/miljöer och jämförs med den objektiva säkerhets...
© Trivector Traffic AB
Vad är trygghet?Trygghet innebär i dagligt tal att känna sig säker och vara fri frånrädsla, oro, osäkerhet och obehagskäns...
Vad är trygghet?• Olika fears i litteraturen: fear of crime, fear of falling, fear of moving outdoors…• Faror (safety) oc...
Otrygghetens omfattning                      © Trivector Traffic AB             Wennber...
Otrygghetens omfattning                   © Trivector Traffic AB             NTU 2009
Vad är trafiksäkerhet?Möjligheten att transportera människor och gods utan olyckoroch skador från olyckor. Produkten av:• ...
Vad är säker mobilitet?• Mobilitet avser både faktisk och potentiell rumslig förflyttning, dvs. även våra möjligheter att...
Diskrepans mellan trygghet och säkerhet                      © Trivector Traffic AB        Sø...
Otrygga situationer/miljöer• Höga hastigheter och mycket trafik• Otillräckligt utrymme• Korsa gatan• För få övergångsställ...
Wennberg (2009)         © Trivector Traffic AB
Lundholm m.fl. (2001)            © Trivector Traffic AB
Höga hastigheter och mycket trafik                       © Trivector Traffic AB          ...
För få övergångsställen• Fotgängares risk är betydligt större på ett obevakat övergångs- ställe jämfört med både signalre...
Efter regeln om väjningsplikt…• Antalet fotgängare som skadats lindrigt vid övergångsställen ökade med 15-20 % och antale...
Samspel mellan gående och cyklister• En tredjedel (oavsett ålder) retar sig ofta på att cyklister visar för lite hänsyn t...
Samspel mellan gående och cyklisterSjukhusrapporterat 2003-2006 (Trivectorrapport 2007:69)• 11 % av gåendes skador orsakas...
Samspel mellan gående och cyklister• För gående generellt (oavsett ålder) är cyklister ett trygghetsproblem snarare än et...
Fysiska hinder / Snö och halka                 © Trivector Traffic AB
© Trivector Traffic AB*) Situationer/miljöer vars säkerhetsbild är svårbedömd  pga. motstridiga resultat eller där det sa...
Åtgärder för trygghet och säkerhet                   © Trivector Traffic AB
Åtgärder för trygghet och säkerhet• Åtgärder i miljön:  – fler hastighetssäkrade gångpassager och reducerad komplexitet i...
Åtgärder för trygghet och säkerhet• Gångvänlighet som norm för planeringen• ”Året runt”-perspektiv i planeringen / Klimata...
Åtgärder för trygghet och säkerhet• Gångvänlighet som norm för planeringen• ”Året runt”-perspektiv i planeringen: klimatan...
Rapporten finns på    www.trivector.se       Veta mer?       Hanna WennbergAffärsområdesansvarig Trafiksäke...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 67 Hanna Wennberg

309 views

Published on

"Trygga och säkra gångmiljöer för äldre - säker mobilitet som utgångspunkt för planeringen". Presentation av Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB. Transportforum 2012. Rapporten från studien finns på www.trivector.se.

 • Be the first to comment

Session 67 Hanna Wennberg

 1. 1. Trygga och säkra gångmiljöer för äldre – ”säker mobilitet” Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB © Trivector Traffic AB
 2. 2. Kort om studien• Genom litteraturstudier identifieras otrygga situationer/miljöer och jämförs med den objektiva säkerhetssituationen: – Vilka situationer/miljöer upplever äldre som otrygga? Hur hänger otryggheten samman med den objektiva säkerhetssituationen? – Hur kan man hantera diskrepans mellan trygghet och säkerhet? – Hur kan man använda ”säker mobilitet” som utgångspunkt i planeringen?• Finansierad av Skyltfonden (juni 2010 - mars 2011) © Trivector Traffic AB
 3. 3. © Trivector Traffic AB
 4. 4. Vad är trygghet?Trygghet innebär i dagligt tal att känna sig säker och vara fri frånrädsla, oro, osäkerhet och obehagskänslor, och är ett av våragrundläggande mänskliga behov.Tre dimensioner av trygghet (Sjöberg, 1996; Beaulieu m.fl., 2007):• En kognitiv dimension som handlar om upplevd sannolikhet för möjliga händelser• En emotionell dimension som rör rädsla och osäkerhet förknippat med möjliga händelser © Trivector Traffic AB• En beteendedimension som avser undvikande beteenden eller försvarsbeteenden kopplat till möjliga händelser.
 5. 5. Vad är trygghet?• Olika fears i litteraturen: fear of crime, fear of falling, fear of moving outdoors…• Faror (safety) och avsiktliga faror (security)…• Mänskliga och icke-mänskliga (miljömässiga) faror… © Trivector Traffic AB Loukaitou-Sideris (2004)
 6. 6. Otrygghetens omfattning © Trivector Traffic AB Wennberg (2009)
 7. 7. Otrygghetens omfattning © Trivector Traffic AB NTU 2009
 8. 8. Vad är trafiksäkerhet?Möjligheten att transportera människor och gods utan olyckoroch skador från olyckor. Produkten av:• Risk• Exponering• Konsekvens © Trivector Traffic AB Nilsson (2004)
 9. 9. Vad är säker mobilitet?• Mobilitet avser både faktisk och potentiell rumslig förflyttning, dvs. även våra möjligheter att förflytta oss och vara delaktiga i aktiviteter efter behov och önskemål (Metz, 2000; Kaufmann m.fl., 2004).• Säker mobilitet är en sammanvägning av trafiksäkerhet och mobilitet (Heikkinen m.fl., 2010): – Åtgärder som främjar säker mobilitet: En åtgärd ska idealt bidra till både ökad trafiksäkerhet och främjad mobilitet. Sådana åtgärder främjar © Trivector Traffic AB säker mobilitet i båda dess dimensioner (eller försämrar åtminstone inte någon av dimensionerna). – Åtgärder som reducerar säker mobilitet: Åtgärder som försämrar tra- fiksäkerheten och där mobilitetseffekten är oklara, försumbara eller negativa (och vice versa).
 10. 10. Diskrepans mellan trygghet och säkerhet © Trivector Traffic AB Sørensen & Mosslemi (2009)
 11. 11. Otrygga situationer/miljöer• Höga hastigheter och mycket trafik• Otillräckligt utrymme• Korsa gatan• För få övergångsställen• Korta gröntider i signalreglerade korsningar• Cyklister på trottoarer och dålig separering på gc-vägar• Fysiska hinder och oklara anvisningar, t ex höga trottoarkanter, hål och ojämnheter © Trivector Traffic AB• Snö och halt väglag• För få sittbänkar• Dålig belysning
 12. 12. Wennberg (2009) © Trivector Traffic AB
 13. 13. Lundholm m.fl. (2001) © Trivector Traffic AB
 14. 14. Höga hastigheter och mycket trafik © Trivector Traffic AB Appleyard (1981)
 15. 15. För få övergångsställen• Fotgängares risk är betydligt större på ett obevakat övergångs- ställe jämfört med både signalreglerade övergångsställen och om det inte finns något övergångsställe alls © Trivector Traffic AB
 16. 16. Efter regeln om väjningsplikt…• Antalet fotgängare som skadats lindrigt vid övergångsställen ökade med 15-20 % och antalet svårt skadade med 5-10 % (motsvarar 40-50 skadade totalt per år) (Thulin, 2007).• Den ökade risken gällde inte 65+ (har ändå störst skaderisk).• Risken ökade även i kommuner som tagit bort flera obevakade övergångsställen – enbart i kommuner som tagit bort mer än hälften uteblev ökningen.• Borttagande av övergångsställen verkar ha haft en begränsad © Trivector Traffic AB påverkan på det totala antalet skadade och dödade fotgängare på obevakade övergångsställen…• … har borttagningen enbart haft (negativ) effekt på tryggheten?
 17. 17. Samspel mellan gående och cyklister• En tredjedel (oavsett ålder) retar sig ofta på att cyklister visar för lite hänsyn till gående – man cyklar för fort, visar omdömeslöshet, riskfyllt beteende, direkta regelbrott osv. (Lundholm m.fl. 2001)• I flera äldrestudier lyfts cyklister på trottoarer/gångytor och dåligt separerade gc-vägar fram som en faktor som skapar otrygghet och begränsar äldres mobilitet (Wennberg 2009; Ståhl m.fl. 2008; Svensson m.fl. 2008) © Trivector Traffic AB
 18. 18. Samspel mellan gående och cyklisterSjukhusrapporterat 2003-2006 (Trivectorrapport 2007:69)• 11 % av gåendes skador orsakas av kollision med motorfordon – 1 % av kollision med cyklist (400 skadade/år)• 11 % av kollisionerna mellan gående och cyklist sker på trottoar/gångbana• 25 % av de skadade är äldre, men äldre står Trivector rapport 2007:69 (Gibrand, Nilsson & Söderström) bara för 10 %* av exponeringen © Trivector Traffic ABPolis/sjukhusrapporterat 1981-1985 (Ståhl 1987)• Var fjärde kollisionsolycka bland äldre är med cyklist – endast var tjugonde bland yngre. *) Gustafsson & Thulin (2003)
 19. 19. Samspel mellan gående och cyklister• För gående generellt (oavsett ålder) är cyklister ett trygghetsproblem snarare än ett säkerhetsproblem• För äldre är cyklister både ett trygghetsproblem och ett säkerhetsproblem Olyckor mellan gående och cyklister är ett litet trafiksäkerhetsproblem i © Trivector Traffic AB relation till antalet singelolyckor, men ett stort i relation till antalet kollisionsolyckor med motorfordon.
 20. 20. Fysiska hinder / Snö och halka © Trivector Traffic AB
 21. 21. © Trivector Traffic AB*) Situationer/miljöer vars säkerhetsbild är svårbedömd pga. motstridiga resultat eller där det saknas studier.
 22. 22. Åtgärder för trygghet och säkerhet © Trivector Traffic AB
 23. 23. Åtgärder för trygghet och säkerhet• Åtgärder i miljön: – fler hastighetssäkrade gångpassager och reducerad komplexitet i korsningar – tydlig separering av gående och cyklister – hinderfria gångmiljöer – satsning på drift och underhåll – mer sittbänkar• Ökad kunskap: – informationsinsatser bland allmänheten för bättre bemötande av äldre © Trivector Traffic AB – utbildning av entreprenörer och personal – utbildning av äldre och trafikantträning
 24. 24. Åtgärder för trygghet och säkerhet• Gångvänlighet som norm för planeringen• ”Året runt”-perspektiv i planeringen / Klimatanpassad utformning © Trivector Traffic AB
 25. 25. Åtgärder för trygghet och säkerhet• Gångvänlighet som norm för planeringen• ”Året runt”-perspektiv i planeringen: klimatanpassad utformning• Säker mobilitet som utgångspunkt i planeringen – dvs. att både trafiksäkerhet och mobilitet beaktas. Kan stora mobilitetseffekter (eller trygghetseffekter) kompensera för en liten minskning i trafiksäkerhet? © Trivector Traffic AB Det är bättre att anlägga en hastighetssäkrad gc- passage än bara ett övergångsställe – men är det bättre att anlägga ett övergångsställe än inget alls?
 26. 26. Rapporten finns på www.trivector.se Veta mer? Hanna WennbergAffärsområdesansvarig Trafiksäkerhet & trygghet 046-38 65 32, hanna.wennberg@trivector.se © Trivector Traffic AB

×