kurikulum dan kelainan upaya

955 views

Published on

Published in: Education

kurikulum dan kelainan upaya

 1. 1. KURIKULUMKurikulum merupakan skop dan isi kandungan sesuatu mata pelajaran diinstitusi pendidikan seperti sekolah dan universiti yang mencakupipembelajaran samada di dalam mahupun di luar kelas.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arahmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada Tuhan. Akta pendidikan, (1996)
 2. 2. Akses dan ekuiti dalam matematikPendidikan seharusnya merangkumi dan terbuka kepada segenap lapisanmasyarakat, bukan sahaja dari segi geografi bahkan juga dari segi golongan jenisdansektor ekonomi. Nor Aziah bt. Alias dan Azni Zain bt. Ahmed (1995)In general, all educators agree that mathematics is an important area of study inthe school curriculum In the Malaysian system, a student is often pressured toperform better in mathematics, than in any other subjects. (Cockroft 1982).
 3. 3. Menurut Wan Mohd. Zahid bin Mohd. Noordin(1993):"…… ruang untuk kita melaksanakan pendidikandengan makna bahawa setiap anak bangsa kita, khususnya anak anakdaripada keluarga miskin dan berpendapatan rendah, anak anakdi luar bandar dan pendalaman, memperolehi pendidikanberkualiti.” (Pendidikan Profesional, 1993 hal. 2)
 4. 4. Isi kandungan matematik
 5. 5. Kurikulum Matematik KBSR bertujuan membinakefahaman murid tentang konsep nombor dankemahiran asas mengira yang boleh diaplikasikansecara berkesan dan bertangungjawab dalamaktiviti harian selaras dengan aspirasi masyarakatdan negara maju, serta menggunakanpengetahuan ini untuk melanjutkan pelajaran diperingkat yang lebih tinggi. Kurikulum Matematik KBSM bertujuan membentuk individu yang berpemikiran matematik dan berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan matematik dengan berkesan dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, supaya berupaya menangani cabaran dalam kehidupan harian bersesuaian dengan perkembangan sains dan teknologi.
 6. 6. Kurikulum Matematik Tambahan bertujuan mempertingkatkanpengetahuan dan keupayaan matematik murid secaramendalam agar mereka berupaya menggunakan matematiksecara bertanggungjawab dan berkesan untuk berkomunikasidan menyelesaikan masalah dan juga bagi memastikan muridmempunyai persediaan yang mencukupi untuk melanjutkanpelajaran serta dapat berfungsi secara produktif dalam kerjayayang berkaitan dengan sains dan teknologi.
 7. 7. Bandar Luar bandar
 8. 8. Profesionalisme gurup/s : Kalau macam ni, bestnya jadi gurucemerlang. Mengajar di sekolah yang cemerlang.Cuma bila agaknya masa untuk guru lama yangbelum mendapat guru cemerlang dan guru baruuntuk menjadi cemerlang disebabkan tiada gurumembimbing dan apa pula nasib pelajar disekolah harian yang cemerlang?
 9. 9. Terdapat petikan daripada Landmark 1983 Education document: A Nation atRisk menyatakan bahawa guru tidak boleh mengajar sesuatu yang merekatidak tahu tetapi masih terdapat guru matematik yang mengajar tanpamemahami ilmu yang diajar. Kajian daripada Tengku Zawawi Tengku Zainalet al. (2009) juga menjelaskan bahawa PPIK yang dimiliki oleh guru-guruMatematik baru dan berpengalaman tidak berkembang secara seimbang.Walaupun guru dapat mengenal pasti kelemahan dan kesilapan konsepyang biasa dialami oleh murid tetapi masih mengemukakan langkah-langkah penyampaian secara berpusatkan guru. Pengetahuan Pedagogi Isi KandunganPPIK
 10. 10. Bantuan buku-buku teksBantuan buku-buku teks melalui Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT), RancanganMakanan Tambahan (RMT) dan pemberian biasiswa oleh KementerianPendidikan atau lain-lain agensi bagi mereka yang layak diadakan bertujuanagar kemiskinan tidak dijadikan alasan untuk seseorang itu tidak bersekolah.
 11. 11. Pendidikan berterusanPendidikan berterusan sebagai sebahagian sentuhan konsep pendidikan seumurhidup bermaksud peluang untuk mendapat dan meneruskan pendidikan setiappenduduk tanpa mengira tahap umur. Dengan lain perkataan, setiap individutanpa mengira batas usia masih disediakan peluang yang sewajarnya untukmenyambung pendidikan khususnya selepas tamat mengikuti pendidikan wajibselama sembilan atau 11 tahun seperti apa yang terkandung dalam sistempendidikan sekarang.
 12. 12. Sekolah Asrama PenuhSalah satu lagi usaha rancangan bagi pendemokrasian pendidikan ialahpenubuhan sekolah-sekolah menengah asrama penuh. Matlamat utamapenubuhannya ialah untuk menyediakan peluang untuk menikmati pendidikanyang berkualiti khususnya kepada pelajar-pelajar yang berpotensi dan cemerlangdari kalangan anak-anak keluarga miskin dan daif dari luar bandar. ContohnyaSekolah Menengah Sains Cheras telah dijadikan sebuah sekolah asrama penuhbagi anak-anak keluarga miskin.
 13. 13. Bahan pengajaranGuru harus mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkanperkembangan kuasa matematik setiap pelajar dengan:-•Menyediakan dan menstruktur masa yang sesuai untuk meneroka serta berusahamemahami idea - idea masalah yang signifikan.•Menggunakan ruang fizikal dan bahan dengan cara yang memudahkanpembelajaran matematik.•Menyediakan konteks yang menggalakkan perkembangan kemahiran danketrampilan matematik.•Memberi galakan kepada pelajar untuk menunjukkan ketrampilan matematikdengan mengesahkan dan menyokong idea melalui hujah matematik.
 14. 14. LCD Projektor Geha yang. mesra pengguna. Layar putih LCD Kemudahan bilik komputer. “The most commonly used methods for teaching mathematics are presentation of information to the class by chalkboard or overhead projector and assingnment of individual work “ ( Roulet, R.G. 1998, p. 3 )
 15. 15. Pelaksanaan kurikulum
 16. 16. Kelainan upayaMenurut Lenner (2003), The child with Learning Disability has difficultywith processing skills such as memory, visual perception, auditoryperception, or thinking; and as a result has trouble achieving in at least onesubject such as reading, mathematics, or writing.
 17. 17. Punca – punca
 18. 18. Tanggapan guru Menurut Kirk (1989), kanak-kanak hanya dianggap sebagai kanak-kanak khas apabila terdapat keperluan bagi mengubahsuai program pendidikan. Ini akibat dari keadaan yang ada pada mereka menyebabkan mereka tidak dapat menerima pelajaran dalam cara biasa seperti murid-murid normal.
 19. 19. Guru tidak memberi perhatianDalam konteks pendidikan khas, murid yang lemah dalamsubjek matematik akan dikategorikan sebagai muriddiskalkulia (dyscalculia). Menurut Departmant for Education Skills (DfES) (2001), diskalkulia diterangkan sebagai sesuatu keadaan yang mempengaruhi keupayaan menguasai atau memperolehi kemahiran aritmetik.
 20. 20. Peruntukan kemudahan dandana yang kurangAntara alat-alat yang akan digunakan untuk murid-murid iniialah tongkat putih, mesin Braille, buku Braille, alat sentuhseperti peta, gambar rajah timbul, model tiga dimensi danbilik sumber yang dilengakapi dengan kemudahan-kemudahan seperti stand magnifier, spectacle magnifier dansebagainya.
 21. 21. Keratan akhbar

×