Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1.0  PENGENALANKemeterian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menghasilkan satu dokumen tentang PembangunanPendidikan pada ta...
kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa. Pelan ini digubal dengan mengambil kira dasar-dasar kerajaan terkini seperti ...
pembelajaran, secara penyelidikan dan pembangunan. Kelima-lima tonggak ini diberi penekanandalam pelaksanaan PSPTN Fasa 2 ...
Selain itu, bagi meningkatkan ekuiti, dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010, setiap institusi pendidikan di b...
pencapaian matematik adalah negara Singapura, Republik Korea, Hongkong, China Taipei danJepun. Kelima-lima negara ini adal...
Kebanyakan pelajar ingin menghabiskan sesuatu bab dengan segera dan lompat ke bab-bab yang lain tanpa memahami konsep dan ...
Selain itu, peranan guru amat penting dalam menarik perhatian pelajar untuk memahamiapa yang hendak disampaikannya. Guru h...
Adakah masih ada jurang di antara pencapaian pelajar lelaki dan peremuan di Malaysia?Jawapan mudah adalah masih ada lagi p...
adalah golongan yang rapat dengan pelajar selepas ibu bapa. Guru yang cemerlang haruslahmampu untuk memikul tanggungjawab ...
3.0 PERBEZAAN PENCAPAIAN MENGIKUT BANGSA : ISU KELEMAHANPELAJAR MELAYU DALAM MATEMATIK BERBANDING PELAJAR BUKANMELAYU.  ...
perhatian dan tenaga untuk fokus dalam pembelajaran. Ketika ini, tahap motivasi diri pelajarmelayu akan meningkat. Berbeza...
sering berlaku hampir kebanyakan sekolah di Malaysia telah mendatangkan impak yang negatifterutamanya pelajar melayu. Masa...
bekas Ketua Pengarah Institu Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Datuk Dr. Ismail Ibrahim, ibubapa memainkan peranan penting ...
guru menganggap bahawa pelajar tersebut tidak berminat dengan proses pengajaran danpembelajaran di dalam kelas. Akibatnya,...
dengan satu jantina sahaja. Guru haruslah bijak dalam memberikan sontoh-contoh yangmelibatkan kedua-dua jantina dan kehidu...
6.0   KURIKULUM    Kurikulum adalah peringkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembagapenyelenggara pendidik...
Selain daripada itu, kurikulum pendidikan juga menggabungkan jaringan unsur nilaimoral dan agama merentasi kurikulum. Kuri...
Pada tahun lapan puluhan 80-an, kandungan pengalaman kurikulum matematikmengharungi perubahan lain iaitu Kurikulum Bersepa...
Matlamat pendidikan sekolah menengah adalah bagi memperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh, seimbang dan bersepad...
Secara amnya, penyeliaan dan perlaksanaan kehendak-kehendak kurikulum di sekolahdibahagikan kepada tiga bahagian iaitu mel...
Selain daripada itu, ibu bapa atau penjaga perlu memberi sokongan dalam menyampaikan danmengaplikasikan ilmu matematik dal...
Selain daripada isi kandungan kurikulum, pelaksanaan kurikulum turut menjadi isu bagiakses dan ekuiti. Pelaksanaan kurikul...
membaca) dan dyscalculia (sukar mengira) juga termasuk dalam kategori keperluan khas.Kebiasaannya, guru-guru berhadapan de...
dalam aktiviti -aktiviti harian kanak -kanak tersebut. Pengusaha -pengusaha tadika berlumba -lumba untuk memberikan progra...
Menurut Lenner (2003), The child with Learning Disability has difficulty with processingskills such as memory, visual perc...
Alat bantu pendengaran adalah alat teknologi amplikasi bunyi seperti alat bantupendengaran binaural, unit sistem FM dan al...
lebih memerlukan alat bantu mengajar (ABM) seperti computer ini dalam pendidikan bagimeningkatkan lagi kefahaman murid-mur...
BIBIOGRAFIBUKUAulia Fadhli (2006) . Buku Pintar Kesehatan Anak. Yoyagkarta : Pustaka Anggrek.Carl, R. (1994). Freedom to l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Akses dan ekuiti

4,133 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Akses dan ekuiti

 1. 1. 1.0 PENGENALANKemeterian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menghasilkan satu dokumen tentang PembangunanPendidikan pada tahun 2001-2010. Dokumen ini penting sebagai satu titik rujukan bagimencorakkan dunia pendidikan pada masa depan di Malaysia. Pembentukkan pembangunan inibermatlamat agar semua warganegara Malaysia memperoleh peluang pendidikan dari segi akses,ekuiti dan kualiti. Dengan memberi peluang pendidikan yang sama rata dari semua segi, ini akandapat memperkembangkan potensi individu atau pelajar secara menyeluruh dengan seimbangdari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Selain itu, melalui pembangunan ini pelajar dapatmeningkatkan kreativiti dan inovasi serta budaya ilmu dalam kehidupan seharian mereka.Membudayakan sains dan teknologi serta pembelajaran sepanjang hayat juga dapat dipraktikkanoleh pelajar. Rancangan ini disusun mengikut teras iaitu meningkatkan akses kepada pendidikandan meningkatkan ekuiti dalam pendidikan. Pengkhususan rangka pembangunan ini adalahkepada pembangunan pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan tertiari. Tambahan pula,rangka ini akan diperkukuhkan dan diperlengkapkan dengan pembangunan program sokongan,pembiayaan, pengurusan pendidikan dan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Dalam buku Pembangunan Pendidikan 2001-2010, Kementerian Pelajaran Malaysiamenyatakan bahawa pembangunan pendidikan yang dilaksanakan telah berjaya mencapai banyakkemajuan dalam penyediaan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan latihan perguruan. Akantetapi, apa yang dilihat pada masa kini masih terdapat banyak isu yang diutarakan berkaitandengan pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan. Antara isu yang diketengahkan adalahberkaitan dengan struktur pendidikan, akses kepada pendidikan, ekuiti, kualiti tenaga pengajar,ketidakseimbangan penyediaan infrastruktur, pelaksanaan program PPSMI dan kurikulum yangrelevan. Ini selaras dengan pendapat Sufean (2004) yang menyatakan terdapat isu pendidikanyang boleh dikategorikan iaitu pentadbiran, peringkat pendidikan, teknologi pendidikan,organisasi sekolah dan keguruan. Bagi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) pula, pihak mereka telah mengubalsatu Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) yang komprehensif dan holistik bagitujuan memertabatkan pengajian tinggi negara supaya menjadi satu bahagian dalam1|Page
 2. 2. kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa. Pelan ini digubal dengan mengambil kira dasar-dasar kerajaan terkini seperti Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10), Model BaharuEkonomi Untuk Malaysia, Pelan Hala Tuju Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan ProgramTransformasi Ekonomi (ETP) : Hala Tuju Untk Malaysia. Selain itu, pelan ini akan dilaksanakanberdasarkan empat fasa. Fasa pertama dikenali sebagai peletakan asas yang bermula pada tahun2007-2010. Fasa kedua dikenali sebagai peningkataan dan pemerkasaan bermula dari 2011-2015.Fasa ketiga pula kecemerlangan dari tahun 2016-2020 dan fasa yang terakhir adalahkegemilangan dan kelestarian yang dilaksanakan melangkaui tahun 2020. Pelan strategik initelah menggariskan tujuh teras utama iaitu meluaskan akses dan meningkatkan ekuiti,menambahbaik kualiti pengajaran dan pembelajaran, memperteguh penyelidikan dan inovasi,memperkasakan institusi pengajian tinggi, mempergiat pengantarabangsaan, membudayakanpembelajaran sepanjang hayat dan memperkukuhkan sistem penyampaian KPT. Dalam tempoh pelaksanaan PSPTN Fasa 1, setiap institusi telah menetapkan sasaranmasing-masing berdasarkan jangkaan kemampuan yang mereka boleh capai. Kini, dalampelaksanaan Fasa 2, pihak KPT menetapkan bahawa sasaran yang telah ditetapkan padaperingkat Fasa 1 akan diagihkan kepada setiap institusi yang berkaitan. Pendekatan ini pentinguntuk memastikan bahawa sasaran negara dapat dicapai dan isu-isu serta cabaran pelaksanaandapat ditangani secara lebih efektif. Dalam pelaksanaan pelan ini, pasukan Projek AgendaKritikal (CAP) memainkan peranan yang amat penting dalam memacu tindakan-tindakan dalammelaksanakan perkara yang dirancang. Selain itu, CAP juga berperanan sebagai pemudah carakepada pelaksanaan di institusi untuk memastikan sasaran yang diagihkan kepada institusiberjaya dicapai dan seterusnya akan menyumbang kepada pencapaian sasaran nasional sertamembawa kepada kejayaan pencapaian CAP berkenaan. Sehingga Disember 2010, iaitu pada tempoh berakhirnya PSPTN Fasa 1, 22 CAP telahdilaksanakan dalam usaha mencapai objektif PSPTN. Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggipada Majlis Amanat Tahun Baharu 2011 telah mengumumkan penambahan satu CAP iaituProgram Pemindahan Pengetahuan. Penambahan ini menjadikan bilangan CAP PSPTN Fasa 2berjumlah 23 kesemuanya. Antara 23 CAP, terdapat lima yang merupakan projek-projek yangberpusatkan lima tonggak institusi iaitu tadbir urus, kepimpinan, akademik, pengajaran dan2|Page
 3. 3. pembelajaran, secara penyelidikan dan pembangunan. Kelima-lima tonggak ini diberi penekanandalam pelaksanaan PSPTN Fasa 2 dan diperhalusi dari aspek objektif strategik, pencetustransformasi dan kualiti pencapaian. Pemfokusan kepada kelima-lima tonggak ini penting untukmemastikan kelestarian institusi, peningkatan kualiti institusi serta kualiti produk yangdihasilkan. Selain dari lima CAP, 18 CAP lagi akan berperanan sebagai pemangkin transformasibagi PSPTN Fasa 2.2.0 AKSES DAN EKUITIMenurut Kamus Dewan edisi yang ke-4, akses bermaksud proses atau cara untuk mencapai ataumemperoleh sesuatu data dan maklumat. Akses juga boleh dikatakan sebagai satu capaian. Bagiekuiti pula, ia bermaksud pemilikan yang sama rata dalam sesebuah organisasi atau saksama danadil. Jadi, akses dan ekuiti ini berkait antara satu sama lain dan amat penting dalam menaikkantahap pendidikan di Malaysia. Hal ini kerana, dalam pembentukan Pembangunan Pendidikanserta Pelan Strategik, kedua-dua pelaksanaan ini mempunyai matlamat atau objektif yang samaiaitu dapat meluaskan akses dan meningkat ekuiti agar semua warganegara memperoleh peluangpendidikan secara keseluruhannya. Bagi meluaskan akses, KPM telah memperkenalkan ICT dalam pendidikan yang meliputiaspek prasarana, pengisian dan latihan guru serta membekalkan komputer yang menjadi asaskepada penyediaan infrastruktur dan pengenalan dalam ICT. Namun beberapa isu danpermasalahan telah timbul yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajarandan pembelajaran (P&P). Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan pembekalankomputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar, perisian komputer untukP&P yang sesuai sukar diperoleh, latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistemkomputer di sekolah yang kurang berkesan, penyenggaraan komputer yang kurang memuaskandi sekolah dan bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi. Justeru itu, KPM perlumemastikan setiap sekolah akan memperoleh komputer menjelang usaha menjadikan setiapmurid dan guru celik ICT.3|Page
 4. 4. Selain itu, bagi meningkatkan ekuiti, dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010, setiap institusi pendidikan di bawah KPM akan dipastikan mempunyai infrastruktur yangmencukupi dan berkualiti bagi pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. Oleh itu,input pendidikan yang meliputi guru, peruntukan kewangan, bahan dan peralatan pengajaranserta program sokongan akan diagih secara adil ke semua sekolah bagi mengurangkanketidaksamaan. (Sumber: Pembangunan Pendidikan 2001-2010, KPM). Namun, setelah lebihkurang tujuh tahun pelaksanaan program tersebut, masih terlalu banyak sekolah-sekolah diMalaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. Ini menyebabkan timbulnyabeberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM. Sebagaicontoh, kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan, seperti bilik darjahyang mempunyai kemudahan khusus dan bekalan elektrik, terutamanya di sekolah-sekolah luarbandar atau pedalaman. Selain itu, kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajarandan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan.3.0 PERBEZAAN PENCAPAIAN MENGIKUT BANGSA : ISU KELEMAHANPELAJAR MELAYU DALAM MATEMATIK BERBANDING PELAJAR BUKANMELAYU. Menurut Arlene Hambrick, Ph.d, National Louis University dan Asta Syedkauskaite,North Central Eisenhower Mathematics and Science Consortium (2005), menjelaskan bahawawalaupun orang kulit putih, orang kulit hitam dan Hispanik mendapat pelajaran matematik sejaktahun 1990, masih ada jurang yang besar antara bangsa-bangsa ini. Isu pertama yang kami inginbincangkan ialah seperti yang berkaitan di atas iaitu perbezaan pencapaian mengikut bangsa diMalaysia. Menurut Abdul Rahman Embong (2001), bangsa ialah satu komuniti politik yangterbentuk dalam sejarah, dipertautkan melalui perkongsian wilayah bersama, ekonomi bersamaserta mempunyai unsur-unsur subjektif yang sama merangkumi bahasa, budaya, sastera dannama bersama yang dikongsi. Namun, masih terdapat perbezaan atau jurang dalam kalanganbangsa di Malaysia iaitu perbezaan pencapaian dalam pendidikan. Di manakah tahap jurangtersebut?.Kami akan mengupas lebih lanjut tentang isu ini. Terdahulu, kajian Trends in International Mathematics and Science Study 2003 telahmenunjukkan 5 negara yang menduduki tangga teratas dalam nilai purata antarabangsa4|Page
 5. 5. pencapaian matematik adalah negara Singapura, Republik Korea, Hongkong, China Taipei danJepun. Kelima-lima negara ini adalah negara yang rakyatnya berbangsa China, Korea dan Jepun.Oleh itu, jelas sekali bahawa, bangsa cina memang menunjukkan pencapaian yang tinggi dalammatematik di dunia dan juga di Malaysia (TIMSS).3.1 Punca kepada perbezaan pencapaian Matematik antara pelajar melayu dan bukanmelayu. Pepatah melayu ada menyebut kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang yangbermaksud sesuatu masalah itu berlaku pasti ada puncanya. Begitu juga isu kelemahan pelajarmelayu dalam matematik ini pasti ada puncanya. Faktor utama ialah kurangnya motivasidaripada dalaman dan luaran. Pelajar melayu kurangnya dorongan untuk belajar sama ada disekolah mahupun di rumah. Mereka lebih suka menghabiskan masa dengan aktiviti tidakberfaedah. Pelajar melayu akan belajar jika mereka terdesak. Kita dapat lihat perkara ini lebih-lebih lagi menjelang peperikasaan ataupun ujian. Pelajar melayu akan memberikan sepenuhperhatian dan tenaga untuk fokus dalam pembelajaran. Ketika ini, tahap motivasi diri pelajarmelayu akan meningkat. Berbeza dengan pelajar cina, mereka menerapkan suasana sekolah.Walaupun mereka berada di mana sahaja, mereka akan sentiasa belajar sama ada bersama rakanmahupun bersama keluarga. Selain itu, pelajar melayu kurang mempraktikkan ilmu dalam kehidupan seharianwalaupun dengan membuat latihan. Kebanyakan pelajar melayu mempunyai masalah sukaruntuk memahami dan tidak tahu tentang penggunaan ilmu matematik dalam kehidupan seharian.Bagi mereka, matapelajaran Matematik sering dianggap matapelajaran yang sukar.Diperkukuhkan lagi dengan kegagalan ramai pelajar melayu dalam peperiksaan bulanan sertapeperiksaan umum seperti UPSR, PMR dan SPM. Kebanyakan pelajar melayu bukan sahajalemah dari segi kerja-kerja manipulatif, tetapi sangat lemah dari segi kefahaman tentang konsep-konsep utama dalam matematik. Menurut artikel yang ditulis oleh David Tall da MohamadRashidi Razali (1991), kesukaran mempelajari matematik yang dihadapi oleh pelajar kurangkebolehan (koordinasi proses mental) adalahlebih tinggi daripada pelajar yang berkebolehan(manipulasi konsep mental).5|Page
 6. 6. Kebanyakan pelajar ingin menghabiskan sesuatu bab dengan segera dan lompat ke bab-bab yang lain tanpa memahami konsep dan kemahiran asas. Hal ini akan mengakibatkan merekapanik dan lupa perkara asas sedangkan menurut Liew Su Tim dan Wan Muhamad Saridan WanHassan, (Julai 1989) proses pembelajaran boleh dianggap berperingkat atau berheraki terutamabagi matapelajaran Matematik. Tanggapan negatif juga menjadi punca isu kelemahan pelajar melayu dalam matematik.Mereka mengganggap bahawa pelajar cina lebih pintar dari mereka sedangkan pelajar cinamemberikan seratus peratus dalam sesi pembelajaran mereka. Justeru itu, tiada sikap persaingansecara sihat dengan kaum lain yang akhirnya membawa kepada kemerosotan pelajar melayu .Tanggapan negatif guru juga menjadi penyebab pelajar melayu lemah dalam matematik. Merekamengganggap pelajar melayu lambat dan selalu membuat bising ketika di dalam kelas. Lebihlebih lagi, pelajar melayu yang terlibat dengan masalah disiplin yang berterusan. Masalahdisiplin ini juga boleh menjadi alasan mengapa pelajar melayu lemah. Masalah ponteng yangsering berlaku hampir kebanyakan sekolah di Malaysia telah mendatangkan impak yang negatifterutamanya pelajar melayu. Masa yang sepatutnya dihabiskan bersama guru dan rakan-rakantelah dihabiskan dengan sia-sia . Pengisian proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yangkurang berkesan boleh juga menjadi faktor masalah ponteng dan gangsterisme dalam kalanganpelajar melayu tidak kira jantina.3.2 cara mengatasi jurang antara pelajar melayu dan bukan melayu. Kerajaan telah memulakan langkah untuk mengatasi masalah ini. Antara langkah yangdiambil oleh kerajaan adalah memasukkan model pembelajaran sekolah jenis kebangsaan(SJKC) ke sekolah kebangsaan (SK). Langkah ini diambil berikutan kerana keputusan dalamUPSR pada tahun 2009 yang cemerlang oleh sekolah yang majoritinya berbangsa cina tersebut.Menurut Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, model SJKC ini akandigunapakai di SK yang mana dilihat ada jurang pencapaian antara kedua-dua jenis sekolah ini.(Berita Harian Online, 2009).6|Page
 7. 7. Selain itu, peranan guru amat penting dalam menarik perhatian pelajar untuk memahamiapa yang hendak disampaikannya. Guru haruslah memperbaiki proses pengajaran danpembelajaran (P&P) supaya berkesan dengan mempelbagaikan kaedah dan mengurangkanjurang antara kaum yang terdapat di dalam kelas. Para guru juga harus memberi tanggapan yangpositif dan motivasi yang tinggi kepada setiap pelajar tidak kira kaum supaya mereka memilikisemangat untuk belajar dan mempraktikkan ilmu matematik dalam kehidupan seharian. Pelajarbukanlah hanya sekadar pelajar, mereka adalah manusia yang memerlukan perhatian. Oleh itu,apabila berurusan dengan manusia, mereka bukanlah makhluk yang mempunyai logik tetapi jugamakhluk yang beremosi di mana makhluk yang penuh dengan prasangka dan dimotivasikan olehkebanggaan dan kemegahan. Tahap pendidikan ibu bapa yang rendah membawa kepada pekerjaan yang memerlukanmasa panjang akan mendatangkan kesan kepada anak-anak. Jadi ibu bapa perlulah memberiperhatian kepada anak-anak mereka. Sekurang-kurangnya, mereka perlu memberi perhatiantentang pelajaran anak-anak dan menggalakkan mereka dengan pembelajaran mereka. Menurutbekas Ketua Pengarah Institu Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Datuk Dr. Ismail Ibrahim, ibubapa memainkan peranan penting dalam memupuk semangat dan minat pelajar terhadapmatematik (Utusan Malaysia,23 November 1994)4.0 PERBEZAAN PENCAPAIAN MEGIKUT JANTINA : ISU PELAJAR PEREMPUANLEBIH CEMERLANG DALAM MATEMATIK BERBANDING PELAJAR LELAKI. Hubungan di antara jantina dan prestasi dalam Matematik telah diberi perhatian yangserius dalam bidang pendidikan. Beberapa dekad yang lalu telah berlaku peningkatan dalampenyelidikan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan mengenai akses,prestasi, dan pencapaian serta penglibatan dalam matematik (Gallaher & Kaufmann, 2005). Salah satu perkara yang perlu dicapai dalam gagasan Malaysia Education for All sebelum2015 adalah untuk mengurangkan jurang jantina pada peringkat pendidikan menengah danrendah sebelum 2005 dan untuk mencapai kesaksaamaan jantina dalam pendidikan denganmemastikan kanak-kanak perempuan mendapat pencapaian yang adil dan berkualiti.7|Page
 8. 8. Adakah masih ada jurang di antara pencapaian pelajar lelaki dan peremuan di Malaysia?Jawapan mudah adalah masih ada lagi perbezaan pencapaian di antara pelajar lelaki danperempuan samada di peringkat pendidikan tinggi atau rendah. Kebanyakan kajian telahmenunjukkan bahawa masih terdapat jurang di antara pelajar lelaki dan perempuan di manapelajar perempuan mendapat pencapaian yang lebih baik daripada pelajar lelaki.4.1 Faktor pelajar perempuan lebih cemerlang dalam matematik berbanding pelajar lelaki. Terdapat beberapa faktor antaranya ialah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P)yang berat sebelah kerana guru tidak bersikap adil dalam membuat keputusan. Sikap guru yanghanya memilih pelajar pintar akan menyebabkan pelajar lain akan merasakan bahawa merekatidak wujud di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Lebih-lebih lagi pelajar lelaki yangselalu membuat bising di dalam kelas dan juga pelajar yang terlibat dalam masalah disiplin disekolah. Kebanyakan pelajar yang mempunyai masalah disiplin akan diabaikan oleh guru keranaguru menganggap bahawa pelajar tersebut tidak berminat dengan proses pengajaran danpembelajaran di dalam kelas. Akibatnya, ramai pelajar terutamanya pelajar lelaki menamatkanzaman sekolah sebelum waktunya. Faktor lain pelajar perempuan lebih cemerlang daripada pelajar lelaki ialah motivasi yangtinggi. Tanggapan masyarakat dahulu bahawa wanita tidak memerlukan pendidikan tinggi telahmendorong wanita untuk menafikan tanggapan itu. Pelajar perempuan zaman kini telah maju danmenganggap bahawa diri mereka boleh menguasai kemahiran yang sinonimnya dengan jantinalelaki. Akibatnya, ramai perempuan di peringkat tinggi seperti universiti dan kolej-kolej seperticendawan tumbuh selepas hujan. Hal ini akan membawa kepada kekurangan lelaki dalam bidangprofesional. Buktinya kita dapat lihat bahawa kurangnya guru lelaki dalam organisasi sekolah.Kelak, negara kita akan bergantung sepenuhnya kepada wanita jika perkara ini tidak diberiperhatian oleh semua pihak.4.2 Cara mengatasi isu pelajar lelaki lemah dalam matematik. Guru adalah antara golongan yang bertanggungjawab untuk memastikan jurangpencapaian dalam Matematik antara pelajar lelaki dan perempuan dikecilkan. Ini kerana guru8|Page
 9. 9. adalah golongan yang rapat dengan pelajar selepas ibu bapa. Guru yang cemerlang haruslahmampu untuk memikul tanggungjawab yang besar ini. Berikut adalah lankah-langkah yang bolehdiambil oleh guru-guru bagi memastikan keadilan antara pelajar lelaki dan perempuan yangberdasarkan artikel yang ditulis oleh Karen Zitlleman (2010). Seorang guru tidak seharusnya memiliki perasaan pilih kasih kepada para pelajar.Seorang guru yang ikhlas seharusnya mndahului pelajar. Guru seharusnya memanggil pelajaryang berbeza setiap kali pertanyaan dilontarkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Gurutidak sepatutnya hanya memilih pelajar yang bijak sahaja untuk menjawab soalan. Selain itu, guru haruslah memberi masa menunggu dengan sebaiknya apabilabertanyakan soalan. Sekiranya guru memberikan masa menunggu yang sepatutnya, para pelajarsebenarnya akan memberikan jawapan dengan lebih baik. Guru juga memainkan peranan yangpenting bagi menunjukkan kepelbagaian kaum, budaya dan perbezaan jantina dalam pendidikanmatematik agar matapelajaran ini kelihatan terbuka kepada semua golongan. Sebagai contoh,sekiranya guru memberikan contoh soalan jangan hanya memberikan contoh yag berkaitandengan satu jantina sahaja. Guru haruslah bijak dalam memberikan sontoh-contoh yangmelibatkan kedua-dua jantina dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Kerja berkumpulan juga sangat penting dalam kelas. pelajar perempuan dikatakan lebihpemalu daripada pelajar lelaki. Pelajar lelaki pula sering mendominasi perbincangan kumpulan.Maka sekiranya seorang guru ingin membuat kumpulan campuran untuk menyelesaikan sesuatumasalah, seorang guru haruslah bijak mengawal kumpulan-kumpulan tersabut. Guru hanyamengumpulkan kedua-dua jantina ini dalam kumpulan yang kecil agar pelajar perempuan tidakterlalu malu untuk mengeluarkan pandangan dan idea mereka. Semua aktiviti hands-on dalam pendidikan matematik yang ingin guru praktik di dalamkelas haruslah mengambil kira perbezaan sosial kedua-dua jantina. Sebagai contoh, aktiviti yangterlalu lasak mungkin menghalang pelajar perempuan daripada mengambil bahagian danseterusnya menafikan hak mereka untuk mendapat pendidikan Matematik sepertimana rakansekelas lelaki mereka. Kesimpulannya, jurang antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan akanberterusan jika tidak diberi perhatian secukupnya.9|Page
 10. 10. 3.0 PERBEZAAN PENCAPAIAN MENGIKUT BANGSA : ISU KELEMAHANPELAJAR MELAYU DALAM MATEMATIK BERBANDING PELAJAR BUKANMELAYU. Menurut Arlene Hambrick, Ph.d, National Louis University dan Asta Syedkauskaite,North Central Eisenhower Mathematics and Science Consortium (2005), menjelaskan bahawawalaupun orang kulit putih, orang kulit hitam dan Hispanik mendapat pelajaran matematik sejaktahun 1990, masih ada jurang yang besar antara bangsa-bangsa ini. Isu pertama yang kami inginbincangkan ialah seperti yang berkaitan di atas iaitu perbezaan pencapaian mengikut bangsa diMalaysia. Menurut Abdul Rahman Embong (2001), bangsa ialah satu komuniti politik yangterbentuk dalam sejarah, dipertautkan melalui perkongsian wilayah bersama, ekonomi bersamaserta mempunyai unsur-unsur subjektif yang sama merangkumi bahasa, budaya, sastera dannama bersama yang dikongsi. Namun, masih terdapat perbezaan atau jurang dalam kalanganbangsa di Malaysia iaitu perbezaan pencapaian dalam pendidikan. Di manakah tahap jurangtersebut?.Kami akan mengupas lebih lanjut tentang isu ini. Terdahulu, kajian Trends in International Mathematics and Science Study 2003 telahmenunjukkan 5 negara yang menduduki tangga teratas dalam nilai purata antarabangsapencapaian matematik adalah negara Singapura, Republik Korea, Hongkong, China Taipei danJepun. Kelima-lima negara ini adalah negara yang rakyatnya berbangsa China, Korea dan Jepun.Oleh itu, jelas sekali bahawa, bangsa cina memang menunjukkan pencapaian yang tinggi dalammatematik di dunia dan juga di Malaysia (TIMSS).3.1 Punca kepada perbezaan pencapaian Matematik antara pelajar melayu dan bukanmelayu. Pepatah melayu ada menyebut kalau tiada angin, masakan pokok bergoyang yangbermaksud sesuatu masalah itu berlaku pasti ada puncanya. Begitu juga isu kelemahan pelajarmelayu dalam matematik ini pasti ada puncanya. Faktor utama ialah kurangnya motivasidaripada dalaman dan luaran. Pelajar melayu kurangnya dorongan untuk belajar sama ada disekolah mahupun di rumah. Mereka lebih suka menghabiskan masa dengan aktiviti tidakberfaedah. Pelajar melayu akan belajar jika mereka terdesak. Kita dapat lihat perkara ini lebih-lebih lagi menjelang peperikasaan ataupun ujian. Pelajar melayu akan memberikan sepenuh10 | P a g e
 11. 11. perhatian dan tenaga untuk fokus dalam pembelajaran. Ketika ini, tahap motivasi diri pelajarmelayu akan meningkat. Berbeza dengan pelajar cina, mereka menerapkan suasana sekolah.Walaupun mereka berada di mana sahaja, mereka akan sentiasa belajar sama ada bersama rakanmahupun bersama keluarga. Selain itu, pelajar melayu kurang mempraktikkan ilmu dalam kehidupan seharianwalaupun dengan membuat latihan. Kebanyakan pelajar melayu mempunyai masalah sukaruntuk memahami dan tidak tahu tentang penggunaan ilmu matematik dalam kehidupan seharian.Bagi mereka, matapelajaran Matematik sering dianggap matapelajaran yang sukar.Diperkukuhkan lagi dengan kegagalan ramai pelajar melayu dalam peperiksaan bulanan sertapeperiksaan umum seperti UPSR, PMR dan SPM. Kebanyakan pelajar melayu bukan sahajalemah dari segi kerja-kerja manipulatif, tetapi sangat lemah dari segi kefahaman tentang konsep-konsep utama dalam matematik. Menurut artikel yang ditulis oleh David Tall da MohamadRashidi Razali (1991), kesukaran mempelajari matematik yang dihadapi oleh pelajar kurangkebolehan (koordinasi proses mental) adalahlebih tinggi daripada pelajar yang berkebolehan(manipulasi konsep mental). Kebanyakan pelajar ingin menghabiskan sesuatu bab dengan segera dan lompat ke bab-bab yang lain tanpa memahami konsep dan kemahiran asas. Hal ini akan mengakibatkan merekapanik dan lupa perkara asas sedangkan menurut Liew Su Tim dan Wan Muhamad Saridan WanHassan, (Julai 1989) proses pembelajaran boleh dianggap berperingkat atau berheraki terutamabagi matapelajaran Matematik. Tanggapan negatif juga menjadi punca isu kelemahan pelajar melayu dalam matematik.Mereka mengganggap bahawa pelajar cina lebih pintar dari mereka sedangkan pelajar cinamemberikan seratus peratus dalam sesi pembelajaran mereka. Justeru itu, tiada sikap persaingansecara sihat dengan kaum lain yang akhirnya membawa kepada kemerosotan pelajar melayu .Tanggapan negatif guru juga menjadi penyebab pelajar melayu lemah dalam matematik. Merekamengganggap pelajar melayu lambat dan selalu membuat bising ketika di dalam kelas. Lebihlebih lagi, pelajar melayu yang terlibat dengan masalah disiplin yang berterusan. Masalahdisiplin ini juga boleh menjadi alasan mengapa pelajar melayu lemah. Masalah ponteng yang11 | P a g e
 12. 12. sering berlaku hampir kebanyakan sekolah di Malaysia telah mendatangkan impak yang negatifterutamanya pelajar melayu. Masa yang sepatutnya dihabiskan bersama guru dan rakan-rakantelah dihabiskan dengan sia-sia . Pengisian proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) yangkurang berkesan boleh juga menjadi faktor masalah ponteng dan gangsterisme dalam kalanganpelajar melayu tidak kira jantina.3.2 cara mengatasi jurang antara pelajar melayu dan bukan melayu. Kerajaan telah memulakan langkah untuk mengatasi masalah ini. Antara langkah yangdiambil oleh kerajaan adalah memasukkan model pembelajaran sekolah jenis kebangsaan(SJKC) ke sekolah kebangsaan (SK). Langkah ini diambil berikutan kerana keputusan dalamUPSR pada tahun 2009 yang cemerlang oleh sekolah yang majoritinya berbangsa cina tersebut.Menurut Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, model SJKC ini akandigunapakai di SK yang mana dilihat ada jurang pencapaian antara kedua-dua jenis sekolah ini.(Berita Harian Online, 2009). Selain itu, peranan guru amat penting dalam menarik perhatian pelajar untuk memahamiapa yang hendak disampaikannya. Guru haruslah memperbaiki proses pengajaran danpembelajaran (P&P) supaya berkesan dengan mempelbagaikan kaedah dan mengurangkanjurang antara kaum yang terdapat di dalam kelas. Para guru juga harus memberi tanggapan yangpositif dan motivasi yang tinggi kepada setiap pelajar tidak kira kaum supaya mereka memilikisemangat untuk belajar dan mempraktikkan ilmu matematik dalam kehidupan seharian. Pelajarbukanlah hanya sekadar pelajar, mereka adalah manusia yang memerlukan perhatian. Oleh itu,apabila berurusan dengan manusia, mereka bukanlah makhluk yang mempunyai logik tetapi jugamakhluk yang beremosi di mana makhluk yang penuh dengan prasangka dan dimotivasikan olehkebanggaan dan kemegahan. Tahap pendidikan ibu bapa yang rendah membawa kepada pekerjaan yang memerlukanmasa panjang akan mendatangkan kesan kepada anak-anak. Jadi ibu bapa perlulah memberiperhatian kepada anak-anak mereka. Sekurang-kurangnya, mereka perlu memberi perhatiantentang pelajaran anak-anak dan menggalakkan mereka dengan pembelajaran mereka. Menurut12 | P a g e
 13. 13. bekas Ketua Pengarah Institu Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Datuk Dr. Ismail Ibrahim, ibubapa memainkan peranan penting dalam memupuk semangat dan minat pelajar terhadapmatematik (Utusan Malaysia,23 November 1994)4.0 PERBEZAAN PENCAPAIAN MEGIKUT JANTINA : ISU PELAJAR PEREMPUANLEBIH CEMERLANG DALAM MATEMATIK BERBANDING PELAJAR LELAKI. Hubungan di antara jantina dan prestasi dalam Matematik telah diberi perhatian yangserius dalam bidang pendidikan. Beberapa dekad yang lalu telah berlaku peningkatan dalampenyelidikan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan mengenai akses,prestasi, dan pencapaian serta penglibatan dalam matematik (Gallaher & Kaufmann, 2005). Salah satu perkara yang perlu dicapai dalam gagasan Malaysia Education for All sebelum2015 adalah untuk mengurangkan jurang jantina pada peringkat pendidikan menengah danrendah sebelum 2005 dan untuk mencapai kesaksaamaan jantina dalam pendidikan denganmemastikan kanak-kanak perempuan mendapat pencapaian yang adil dan berkualiti. Adakah masih ada jurang di antara pencapaian pelajar lelaki dan peremuan di Malaysia?Jawapan mudah adalah masih ada lagi perbezaan pencapaian di antara pelajar lelaki danperempuan samada di peringkat pendidikan tinggi atau rendah. Kebanyakan kajian telahmenunjukkan bahawa masih terdapat jurang di antara pelajar lelaki dan perempuan di manapelajar perempuan mendapat pencapaian yang lebih baik daripada pelajar lelaki.4.1 Faktor pelajar perempuan lebih cemerlang dalam matematik berbanding pelajar lelaki. Terdapat beberapa faktor antaranya ialah proses pengajaran dan pembelajaran (P&P)yang berat sebelah kerana guru tidak bersikap adil dalam membuat keputusan. Sikap guru yanghanya memilih pelajar pintar akan menyebabkan pelajar lain akan merasakan bahawa merekatidak wujud di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Lebih-lebih lagi pelajar lelaki yangselalu membuat bising di dalam kelas dan juga pelajar yang terlibat dalam masalah disiplin disekolah. Kebanyakan pelajar yang mempunyai masalah disiplin akan diabaikan oleh guru kerana13 | P a g e
 14. 14. guru menganggap bahawa pelajar tersebut tidak berminat dengan proses pengajaran danpembelajaran di dalam kelas. Akibatnya, ramai pelajar terutamanya pelajar lelaki menamatkanzaman sekolah sebelum waktunya. Faktor lain pelajar perempuan lebih cemerlang daripada pelajar lelaki ialah motivasi yangtinggi. Tanggapan masyarakat dahulu bahawa wanita tidak memerlukan pendidikan tinggi telahmendorong wanita untuk menafikan tanggapan itu. Pelajar perempuan zaman kini telah maju danmenganggap bahawa diri mereka boleh menguasai kemahiran yang sinonimnya dengan jantinalelaki. Akibatnya, ramai perempuan di peringkat tinggi seperti universiti dan kolej-kolej seperticendawan tumbuh selepas hujan. Hal ini akan membawa kepada kekurangan lelaki dalam bidangprofesional. Buktinya kita dapat lihat bahawa kurangnya guru lelaki dalam organisasi sekolah.Kelak, negara kita akan bergantung sepenuhnya kepada wanita jika perkara ini tidak diberiperhatian oleh semua pihak.4.2 Cara mengatasi isu pelajar lelaki lemah dalam matematik. Guru adalah antara golongan yang bertanggungjawab untuk memastikan jurangpencapaian dalam Matematik antara pelajar lelaki dan perempuan dikecilkan. Ini kerana guruadalah golongan yang rapat dengan pelajar selepas ibu bapa. Guru yang cemerlang haruslahmampu untuk memikul tanggungjawab yang besar ini. Berikut adalah lankah-langkah yang bolehdiambil oleh guru-guru bagi memastikan keadilan antara pelajar lelaki dan perempuan yangberdasarkan artikel yang ditulis oleh Karen Zitlleman (2010). Seorang guru tidak seharusnya memiliki perasaan pilih kasih kepada para pelajar.Seorang guru yang ikhlas seharusnya mndahului pelajar. Guru seharusnya memanggil pelajaryang berbeza setiap kali pertanyaan dilontarkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Gurutidak sepatutnya hanya memilih pelajar yang bijak sahaja untuk menjawab soalan. Selain itu, guru haruslah memberi masa menunggu dengan sebaiknya apabilabertanyakan soalan. Sekiranya guru memberikan masa menunggu yang sepatutnya, para pelajarsebenarnya akan memberikan jawapan dengan lebih baik. Guru juga memainkan peranan yangpenting bagi menunjukkan kepelbagaian kaum, budaya dan perbezaan jantina dalam pendidikanmatematik agar matapelajaran ini kelihatan terbuka kepada semua golongan. Sebagai contoh,sekiranya guru memberikan contoh soalan jangan hanya memberikan contoh yag berkaitan14 | P a g e
 15. 15. dengan satu jantina sahaja. Guru haruslah bijak dalam memberikan sontoh-contoh yangmelibatkan kedua-dua jantina dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Kerja berkumpulan juga sangat penting dalam kelas. pelajar perempuan dikatakan lebihpemalu daripada pelajar lelaki. Pelajar lelaki pula sering mendominasi perbincangan kumpulan.Maka sekiranya seorang guru ingin membuat kumpulan campuran untuk menyelesaikan sesuatumasalah, seorang guru haruslah bijak mengawal kumpulan-kumpulan tersabut. Guru hanyamengumpulkan kedua-dua jantina ini dalam kumpulan yang kecil agar pelajar perempuan tidakterlalu malu untuk mengeluarkan pandangan dan idea mereka. Semua aktiviti hands-on dalam pendidikan matematik yang ingin guru praktik di dalamkelas haruslah mengambil kira perbezaan sosial kedua-dua jantina. Sebagai contoh, aktiviti yangterlalu lasak mungkin menghalang pelajar perempuan daripada mengambil bahagian danseterusnya menafikan hak mereka untuk mendapat pendidikan Matematik sepertimana rakansekelas lelaki mereka. Kesimpulannya, jurang antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan akanberterusan jika tidak diberi perhatian secukupnya.15 | P a g e
 16. 16. 6.0 KURIKULUM Kurikulum adalah peringkat mata pelajaran yang diberikan oleh suatu lembagapenyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada pesertapelajaran dalam satu jangka masa pendidikan. Penyusunan peringkat mata pelajaran inidisesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap pendidikan dalam penyelenggaraanpendidikan tersebut. Berdasarkan penulisan Ishak Ramly (2003), kurikulum merangkumi semuapengalaman yang didapati di dalam dan luar sekolah dan perkara yang diajarkan di sekolah danbilik darjah. Beliau turut mengkelaskan kurikulum kepada tiga bahagian iaitu: 1. Kurikulum sebagai program yang dirancang dan dilaksanakan di sekolah 2. Kurikulum sebagai program yang dirancang dan dilaksanakan secara praktikal di dalam kelas 3. Kurikulum adalah pengisian sepanjang hayat bagi membudayakan ilmu dan pengalaman individu ataupun berkumpulan. Yusu Hashim (2000) pula menganggap kurikulum sebagai laluan atau balapan bagisesuatu pertandingan perlumbaan kereta kuda berdasarkan maksud perkataan kurikulum yangberasal daripada perkataan Latin iaitu Curere yang bermaksud laluan. Manakala dalam bahasaInggeris kurikulum bermaksud jelmaan atau metamorfosis. Paduan maksud kedua-dua bahasa inimenghasilkan definisi laluan dari satu peringkat ke satu peringkat.6.1 Isi Kandungan Kurikulum Kurikulum berperanan sebagai garis panduan dan penentu sempadan ilmu yang hendakdisampaikan. Ini bermaksud bahawa maklumat-maklumat akan disampaikan mengikut peringkatyang tertentu. Kurikulum di sekolah perlu sentiasa relevan dengan keperluan dan kehendaksemasa. Pusat Perkembangan Kurikulum sentiasa merangka kurikulum pendidikan di Malaysiadari semasa ke semasa mengikut aliran tinggi. Kurikulum perlu diubahsuai mengikut keperluansupaya murid-murid sentiasa bergerak seiring dengan trend pengetahuan semasa. Kurikulumpendidikan dibina atas beberapa tujuan. Antaranya adalah untuk melahirkan insan yangseimbang dari segi intelek, jasmani, rohani dan emosi serta berketerampilan dan mampu berfikirsecara kritis dan kreatif.16 | P a g e
 17. 17. Selain daripada itu, kurikulum pendidikan juga menggabungkan jaringan unsur nilaimoral dan agama merentasi kurikulum. Kurikulum yang sama digunakan di semua sekolah diMalaysia bermatlamat untuk menguatkan hubungan sosial antara masyarakat majmuk diMalaysia. Kurikulum yang seragam dan adil dapat membentuk masyarakat yang bersatu padudan menyingkirkan sikap prejudis antara kaum.. Hal ini kerana, kurikulum sentiasa mengalamiperubahan walaupun dalam sela masa yang lama tetapi ia memberi impak kepada pelajar, gurudan pihak pengurusan sekolah dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran. Secaratidak lansung ia juga memberi kesan kepada ibu bapa atau penjaga, kerana pada zamanpersekolahan ibu bapa atau penjaga, kurikulum mereka berlainan dengan sekarang dan merekatidak dapat membantu anak-anak mereka dalam proses pembelajaran atau ulang kaji di rumah. Di Malaysia, beberapa perubahan baru telah berlaku dalam arena pendidikan.Berdasarkan syor-syor yang terkandung dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet MengkajiPerlaksanaan Dasar Pelajaran (1979), Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) telahdilaksanakan di semua sekolah rendah mulai tahun 1983. Berikutan itu, Kurikulum BersepaduSekolah Menengah (KBSM) turut dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah mulai tahun 1989.Merujuk kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, kurikulum kebangsaan merupakan suatuprogram pendidikan yang melibatkan aktiviti kurikulum dan kegiatan kokurikulum yangmerangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan,dan kepercayaanuntuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,mental, dam emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini danuntuk menyampaikan pengetahuan Akta Pendidikan 1996: Peraturan-peraturan (KurikulumKebangsaan) Pendidikan 1997. Jadi secara amnya kurikulum juga boleh ditaktifkan sebagaisegala rancangan yang dikehendaki oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaranbagi mencapai matlamat pendidikan (Buku Laporan Kabinet,1979, dipetik dari Abdullah Sani,2005: 144). Oleh itu amat pentinglah kurikulum itu perlu memenuhi kehendak falsafah, matlamatpendidikan, dan wawasan negara. Disamping itu, persoalan yang perlu dijawab di sini ialahsejauhmanakah kehendak-kehendak tersebut dilaksanakan di sekolah-sekolah agar mampumemenuhi tuntutan asalnya.17 | P a g e
 18. 18. Pada tahun lapan puluhan 80-an, kandungan pengalaman kurikulum matematikmengharungi perubahan lain iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) danKurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Perubahan ini dikatakan sesuai denganfalsafah dan matlamat pendidikan matematik di peringkat rendah dan menengah. Sukatantersebut adalah bertujuan untuk mengimbangi antara kemahiran dan pemahaman. Menyelesaikanmasalah tertentu yang berkaitan dengan pengalaman harian pelajar telah diberi penekanankhusus. Kemunculan teknologi terutama dalam bidang teknologi maklumat, memerlukan pelajarmempunyai kemahiran tidak terhad kepada kebolehan untuk menjalankan prosedur seperti yangterkandung dalam matematik tradisional tetapi kemahiran berfikir yang lebih tinggiperingkatnya. Melihat pada perubahan kurikulum matematik adalah sejajar dengan peredaranmasa. Para pelajar harus didedahkan kepada pemahaman matematik yang lebih tinggi daripadamelihat matematik sekadar penggiraan nombor. Terdapat tiga komponen dalam KBSR. Pertama, komponen komunikasi iaitu kemahiranasas (membaca, menulis, dan mengira), bahasa, dan matematik. Kedua, manusia dan alam sekitarterdiri daripada kerohanian, nilai dan sikap, kemanusiaan dan alam sekitar, pendidikan agamaIslam, pendidikan moral dan alam dan manusia. Ketiga, perkembangan diri individu yang terdiridaripada kesenian dan rekreasi, muzik, pendidikan seni dan pendidikan jasmani, dan kesihatan.Peringkat sekolah rendah terbahagi kepada dua tahap. Tahap I iaitu tahun 1 hingga tahun 3manakala tahap II iaitu tahun 4 hingga tahun 6. Semua mata pelajaran yang ditawarkandiperingkat ini adalah merupakan pelajaran teras iaitu mata pelajaran yang wajib dipelajari olehpelajar pada tahap I dan II. Kursus pengajian dan pakej elektif bagi peringkat sekolah menengah pula adalahberdasarkan kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula dilaksanakansecara menyeluruh di semua sekolah menengah pada tahun 1989. KBSM ini juga dibentukberlandaskan Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979). Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979)menyatakan “adalah diperakukan bahawa kurikulum peringkat menengah rendah hendaklahberupaya perkembangan daripada kurikulum sekolah rendah iaitu memperkukuhkan lagipendidikan asas dan memperkenalkan pendidikan umum yang juga merangkumi aspek-aspekpendidikan pra vokasional.18 | P a g e
 19. 19. Matlamat pendidikan sekolah menengah adalah bagi memperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu meliputi aspek-aspek jasmani, emosi,rohani, dan intelek (JERI) bagi melahirkan insan yang seimbang, harmoni, dan berakhlak mulia.Pada peringkat menengah rendah iaitu tingkatan 1 hingga 3, mata pelajaran dibahagikan kepadakumpulan teras dan kumpulan tambahan. Mata pelajaran kumpulan adalah wajib dipelajari olehsemua pelajar. Dalam Akta Pelajaran (1961), menyatakan pada peringkat ini ada mata pelajaran yangmembolehkan pelajar membuat pilihan yang dikenali sebagai mata pelajaran tambahan yangterdiri daripada bahasa Cina, Tamil, dan Arab. Mata pelajaran tambahan ini diwujudkan bagimemenuhi keperluan pelajar (Abdullah Sani, 2005: 175-178). KBSR dan KBSM digubalberasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). FPK menekankan perkembangan individusecara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan,keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. FPK merupakan aspirasi pendidikan negara. Semuawarga pendidikan diharap akan berganding bahu dan berusaha dengan gigih agar FPK dapatdicapai demi kemakmuran negara kita Malaysia. Andai semua pihak yang bertanggungjawabmemainkan peranan masing-masing FPK pasti memberi kesan yang diharapkan. Bagi melihatkesan FPK yang ketara, kita mungkin perlu menunggu masa satu atau dua generasi kehidupan.6.2 Pelaksanaan Kurikulum Kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan berlandaskan Kurikulum Bersepadu SekolahRendah dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah yang bertitik tolak daripada FalsafahPendidikan Negara yang bertujuan untuk mengembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmaniberdasarkan kepercayaan kepada tuhan. Namun demikian, adalah menjadi suatu kesilapansekiranya kita mempunyai kehendak-kehendak kurikulum yang baik tetapi tidak mampudilaksanakan dengan jayanya dan bertentangan dengan objektif sebenar. Menyentuh kepadasejauhmanakah kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan dapat dilaksanakan disekolah agaksukar untuk diukur. Selalunya pengukuran tahap sejauhmana kurikulum sekolah boleh dinilaidari segi objektif, skop, mutu seseorang guru itu, kebolehan para pelajar, kepentingan setiapmata pelajaran, pencapaian objektif dan sebagainya.19 | P a g e
 20. 20. Secara amnya, penyeliaan dan perlaksanaan kehendak-kehendak kurikulum di sekolahdibahagikan kepada tiga bahagian iaitu melibatkan program utama yang merupakan proses danaktiviti pengajaran dan pembelajaran, program sokongan dan juga program sampingan. Dalamprogram akademik utama, penyeliaan dan pengajaran-pembelajaran hendaklah ditumpukankepada tiga aspek iaitu prodesional guru, sokongan pihak atasan dan yang paling penting,sokongan dari ibu bapa. Penilaian prestasi dilaksanakan bagi menentukan sejauhmana objektif-objektif pelajaran telah dicapai, dengan kata lain sejauhmanakah pelajar telah memahamipelajaran dan mampu mengaplikasikannya dalam situasi baru. Dalam situasi ini, guru bolehmenjalankan sesi kuiz yang ringkas untuk menentukan aras kefahaman mereka. Dalam aspekprofesional guru, seseorang guru itu mestilah bersikap profesional dan tidak memilih buludiantara pelajar – pelajar mereka. Selain tiu juga, kita boleh lihat, segelintir guru yang mengajardi sekolah merupakan guru yang bukan dari opsyen mereka. Jadi, masalah mungkin banyak yangakan timbul untuk seseorang guru itu menyesuaikan diri mereka dalam seseuatu topikpembelajaran mereka. Sebagai contoh, pada masa sekarang, ramai guru tidak mempunyaikomitmen yang kuat dalam mendidik murid mengaplikasikan matematik dalam kehidupanseharian, malah murid diajar matematik hanya bagi meluluskan diri dalam peperiksaan besar danpeperiksaan akhir tahun. Selain daripada sikap professional guru, pihak pengurusan sekolah turutterlibat sama dalam perlaksanaan kurikulum, kebanyakan kes guru matematik di sekolahbukanlah dari opsyen matematik tetapi perlu mengajar matematik kerana terpaksa memenuhikekosongan jawatan guru di sekolah. Dengan itu, penyampaian guru yang bukan opsyenmatematik hanya bergantung pada buku teks dan rujukan sahaja, maka pemahaman muridterhadap matematik juga terhad mengikut buku teks sahaja. Manakala guru opsyen matematik,mereka mengetahui ilmu matematik melebihi kandungan buku teks dan buku rujukan, makapenyampaian mereka tentang sesuatu topik akan menjadi lebih jelas. Bukan hanya penyediaanguru matematik, malah pihak pengurusan sekolah juga mempunyai masalah dalam penyediaaninfrastruktur yang baik bagi pembelajaran matematik di sekolah. Hal ini amat perludititikberatkan bagi memudahkan penyampaian maklumat kepada pelajar, sebagai contoh kelastidak mempunyai papan hitam atau papan putih untuk guru menulis, maka para pelajar tidakdapat gambaran yang jelas mengenai jalan kira atau penerangan guru terhadap sesuatu topik.20 | P a g e
 21. 21. Selain daripada itu, ibu bapa atau penjaga perlu memberi sokongan dalam menyampaikan danmengaplikasikan ilmu matematik dalam kehidupan seharian. Untuk memantapkan lagi sistem perlaksanaan kehendak-kehendak kurikulum di sekolah,panitia mata pelajaran juga ditubuhkan. Mesyuarat dan perkembangan ikhtisas panitia diadakansekurang-kurangnya diadakan empat kali setahun dan mereka bertanggungjawab dalammemperoleh sukatan pelajaran baru yang telah dikemas kini untuk kegunaan ahli-ahli panitia,memilih dan mencadangkan buku rujukan dan bahan bacaan tambahan untuk para guru,menyelaras soalan-soalan ujian, mengkaji dan menyelaras keputusan peperiksaan pelajar dansebagainya. Dalam program akademik utama, penyeliaan dan pengajaran-pembelajaran, terdapat satubidang lagi yang terkandung selain bidang organisasi iaitu pengajaran dan pembelajaran.Selalunya perlaksanaan kurikulum dijalankan melalui proses dan aktiviti pengajaran danpembelajaran oleh guru dan keberkesanan perlaksanaan kurikulum di sekolah memerlukanpenyeliaan rapi dan sistematis bagi mempertingkatkan mutu pengajaran guru dalam bilik darjahsupaya pendidikan yang diberi dapat membantu pelajar mencapai kecemerlangan dalam semuaaspek. Penyampaian isi pelajaran oleh guru juga mesti berpandukan perancangan yang telahdibuat dan menepati langkah-langkah pengajaran dari awal hingga penutup. Di samping itu, alatbantu mengajar juga perlu disediakan dan apabila tamat pengajaran perlulah dibuat rumusan.Selain itu, teknik soal jawab diadakan bagi mewujudkan situasi yang membolehkan pelajarberinteraksi dengan guru. . Jawatankuasa Kurikulum Sekolah merupakan sebuah badan professional yang ditubuhkanbagi mengetahui dan memahami bidang tugas masing-masing contohnya panitia matapelajaranserta mempertingkatkan lagi perananya di sekolah secara sistematik dan berkesan melaluipenyeliaan pencerapan. Peranan utama jawatankuasa kurikulum sekolah adalah merancangperlaksaan program jangka panjang dan jangka pendek peringkat sekolah yang dirancang bagimenentukan pencapaian kurikulum serta mengemukakan dan membincangkan kaedah-kaedahperancangan dan pengelolaan kuriulum dan aktiviti kurikulum tambahan. Melalui peranan inilahjawatankuasa kurikulum mampu mengalas kehendak-kehendak kurikulum kebangsaan.21 | P a g e
 22. 22. Selain daripada isi kandungan kurikulum, pelaksanaan kurikulum turut menjadi isu bagiakses dan ekuiti. Pelaksanaan kurikulum yang tidak sejajar dengan matlamat kurikulummenimbulkan banyak kekangan kepada pelajar dan pihak pendidikan.7.0 KELAINAN UPAYA (DISABILITY) YANG MEMBAWA JURANG DALAM PENCAPAIAN MATEMATIK Isu seterusnya ialah isu mengenai murid yang kelainan upaya atau dikenali sebagai muridpendidikan khas. Kalau kita lihat dari aspek negara kita, isu ini kelihatan tidak mendapatperhatian daripada orang awam mahupun pihak kerajaan. Kemungkinan ini isu tidak terlaluketara kelihatan dalam permasalahan jurang dan ketidakadilan dalam pendidikan. Tetapi, apabilakita kupas secara mendalam lagi, isu murid kelainan upaya ini adalah isu yang sangat seriusdalam Negara. Ramai orang yang beranggapan bahawa orang kurang upaya (OKU) adalah terdiridaripada mereka yang mempunyai kecacatan fizikal seperti terencat akal, cacat anggota, pekak ,bisu dan buta. Tidak ramai yang mengetahui bahawa kanak-kanak yang mengalami masalahpembelajaran adalah sebahagian daripada mereka yang dikategorikan sebagai OKU di bawahmasalah pembelajaran. Secara amnya, terdapat enam kategori keperluan khas di Malaysia yanglayak didaftarkan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) untuk mendapatkan kad OKU.Kategori tersebut ialah kurang upaya pendengaran, penglihatan dan fizikal, cerebral palsi,masalah pembelajaran dan lain-lain. Di bawah kategori masalah pembelajaran ini adalah kumpulan kanak-kanak yangmengalami lewat perkembangan (Global Developmental Delay) iaitu untuk kanak-kanak yangberusia kurang dari 3 tahun, kanak-kanak Sindrom Down, autisma, kurang tumpuan danhiperaktif - lebih dikenali sebagai Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD), dan jugakanak-kanak terencat akal (Intellectual impairment) yang berumur lebih dari 3 tahun. Selain itumasalah pembelajaran spesifik seperti dyslexia (kesukaran dalam menulis, mengeja dan22 | P a g e
 23. 23. membaca) dan dyscalculia (sukar mengira) juga termasuk dalam kategori keperluan khas.Kebiasaannya, guru-guru berhadapan dengan kanak-kanak yang sukar untuk mengikutipembelajaran di sekolah dan sebahagian daripada mereka dilabelkan sebagai bodoh, dungu,lembam dan nakal kerana tingkah laku mereka yang kadang-kala mengganggu kelas. Ramaipelajar yang masih gagal menulis nama sendiri, tidak mengenal warna dan bentuk, serta seringgagal melakukan kerja sekolah kerana tidak faham soalan dan sebagainya. Ramai yangberanggapan sekiranya kanak-kanak ini tidak dapat membaca, ianya adalah disebabkan merekamalas dan tidak minat belajar. Kebanyakan mereka akan diletakkan di kelas terakhir dan diajar oleh guru-gurupemulihan. Guru-guru akan membantu pelajar ini sedaya upaya agar mereka dapat belajar sepertipelajar lain.Sesungguhnya mengajar di kelas pemulihan memerlukan banyak kesabaran dansedikit peningkatan dalam pembelajaran kanak-kanak ini adalah satu kepuasan bagi guru-guruini. Pun begitu, ramai juga guru-guru yang kecewa setelah usaha mereka tidak menampakkanhasil. Ini adalah titik permulaan di mana pelajar-pelajar ini patut dirujuk kepada pakar psikiatriuntuk penilaian seterusnya.Ramai yang tidak mengetahui dan ramai yang juga tertanya-tanya mengapa perlu dirujuk kepadapakar psikiatri sedangkan anak-anak mereka normal dan tidak mengalami penyakit mental.Sebenarnya masalah pembelajaran adalah salah satu masalah yang dilihat di klinik psikiatri. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu,golongan orang kurang upaya (OKU) merupakan 10 peratus daripada jumlah penduduk di duniaini. 80 peratus daripada golongan OKU ini berada di negara-negara membangun.Jika 10 peratusseperti yang di laporkan oleh PBB, Malaysia mempunyai penduduk sekitar 28 juta pada 2010,maka jumlah OKU di Malaysia dianggarkan seramai 2.8 juta orang. Namun begitu, OKU yangberdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) seramai 280 ribu sahaja. Yakni 10%daripada anggaran penduduk OKU ( 2.8 juta ) di negara kita. Penekanan terhadap kecemerlangan telah menggalakkan penubuhan intitusi -intitusi yangmenawarkan program -program pengayaan yang bertujuan untuk melengkapkan anak -anakdengan kemahiran membaca , menulis , dan mengira dari kecil lagi. Institusi -intitusi ini jugamengaturkan aktiviti -aktiviti atau kurikulum yang menekankan aspek penyampaian maklumat23 | P a g e
 24. 24. dalam aktiviti -aktiviti harian kanak -kanak tersebut. Pengusaha -pengusaha tadika berlumba -lumba untuk memberikan program pengayaan kepada anak -anak murid mereka denganmenggunakan berbagai -bagai teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan bolehmeningkatkan teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan prestasiintelek kanak -kanak. Pengalaman yang diperoleh daripada program -program intervensi keatas kanak -kanakcacat telah membolehkan para profesional memahami konsep bagaimana cara untukmendekatkan diri dengan plejar tersebut , iaitu strategi -strategi yang membolehkan kanak -kanak cacat memperoleh sesuatu kemahiran dengan menggunakan keupayaannya. Umpamanya ,seorang kanak -kanak pekak boleh berhubung dengan menggunakan bahasa isyarat , kanak -kanak buta boleh membaca menggunakan braille dan kanak -kanak spastik yang lemah anggotakakinya boleh berjalan dengan menggunakn alat yang dinamakan orthosis. Kecacatan seperti yang dialami oleh kanak -kanak spastik , buta , rencat akal dan pekakteruk mudah dikenal pasti untuk diberikan program intervensi awal. Tetapi , disfungsiperkembangan yang tidak ketara dan sudah dikenal pasti banyak berlaku di kalangan kanak -kanak yang menggalami masalah pembelajaran di sekolah. Program Pendidikan Prasekolah Khas dieujudkan pada tahun 2004 di semua SKPK. Padatahun 2005, sebanyak 32 Program Pendidikan Khas Integrasi untuk pelajar bermasalahpembelajaran siwujudkan si dekolah harian biasa. Kanak- kanak kurang upaya yang berusiakurang daripada 4 thaun mendapat pendidikan intervensi awal di pusat kelolaan KementerianKesihatan atau di Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat dibawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Mayarakat atau di pusat-pusat kelolaanbadan sukarela. PDK juga menyediakan pendidikan kepada pelajar kurang upaya dengan lebihdaripada satu jenis kecacatan kerana pada ketika ini, KPM hanya menyediakan pendidikan bagipelajar yang mempunyai satu jenis kecacatan sahaja serta boleh menguruskan diri seperti yangtertakluk dalam Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1995. KPM akan berusahamenyediakan kemudahan yang sesuai agar lebih ramai pelajar kurang upaya yang kinisitempatkan di PDK mendapat pendidikan formal si sekolah-sekolah anjuran KPM.24 | P a g e
 25. 25. Menurut Lenner (2003), The child with Learning Disability has difficulty with processingskills such as memory, visual perception, auditory perception, or thinking; and as a result hastrouble achieving in at least one subject such as reading, mathematics, or writing. Kami bolehsimpulkan bahawa pelajar kurang upaya ini mempunyai masalah dalam membaca, menulis danmengira kerana dengan mereka tidak mempunyai kelebihan seperti pelajar normal. Oleh itu kamidapat meyatakan beberapa factor atau punca yang menyebabkan berlakunya jurang pendidikandiantara pelajar kurang upaya dengan pelajar normal iaitu segelintir guru menganggap pelajarkurang upaya hanya sebagai pelajar yang lemah dan tidak lagi boleh meningkatkan nprestasinyadalam masa yang singkat. Seperti yang kita tahu, setiap insane mempunyai kelebihan dankelemahan masing – masing. Jadi kita sebagai guru tidak harus memandang kelemahanseseorang pelajar iaitu dari segi difikal kerana setiap pelajar mempunyai kelebihannya yangtersendiri. Selain itu juga, kebanyakan guru menganggap jika seseorang pelajar kurang upaya itumempunyai satu kelebihan contohnya melukis, guru tidak akan lagi memberi perhatian kepadapelajar tersebut dalam subjek – subjek lain. Selain itu juga, masalah yang berlaku di dalam isupendidikan adalah masalah infrastruktur yang tidak mencukupi disekolah terutamanya bagipelajar kuirang upya. Disini, kita dapat lihat bahawa pelajar – pelajar kurang upaya kurangmendapat perhatian daripada pihak atasan kerana masalah infrastruktur untuk pelajar kurangupaya adalah tinggi . Perkara ini tidak harus berlaku kerana mereka bukannya minta untukdijadikan begitu. Oleh itu, kita sebagai guru dan sebagai rakyat yang prihatin, mestilah membersumbangan yang besar dan sewajarnya agar nasib mereka terpelihara. Diantara alat bantu mengajar yang penting bagi pelajar kurang upaya dari segipenglihatan adalah tulisan Braille. Braille ialah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakanoleh orang buta . Sistem ini dicipta oleh seorang Perancis yang bernama Louis Braille yang butadisebabkan kemalangan semasa kecil. Ketika berusia 15 tahun, Braille mengubah suai tulisantentera bagi memudahkan tentera untuk membaca ketika gelap. Sistem ini dinamakan sistemBraille. Namun ketika itu Braille tidak mempunyai huruf W. Braille terdiri daripada sel yangmempunyai 6 titik timbul yang dinomborkan. Huruf Braille Bahasa Melayu adalah hampir samadengan kod huruf Braille Inggeris. Perkataan, simbol (seperti tanda seru dan tanda soal),beberapa perkataan dan suku kata boleh didapati secara terus. Contohnya perkataan orangdipendekkan kepada org. Ini membolehkan buku buku Braille yang lebih nipis dicetak.25 | P a g e
 26. 26. Alat bantu pendengaran adalah alat teknologi amplikasi bunyi seperti alat bantupendengaran binaural, unit sistem FM dan alat acoustically tuned ear untuk mengesan bunyi danmenguatkan bunyi. Alat bantu pendengaran ini dapat membantu pelajar bermasalah pendengarandalam proses pembelajaran dan pengajaran mereka di sekolah. Teknologi alat bantu dengar yanglebih baik ialah alat bantu dengar transposisi frekuensi dan koklea implan membolehkan majoritidiri kanak-kanak bermasalah pendengaran mencapai potensi pendengaran yang mencukupi untukbelajar mendengar dan seterusnya mempelajari bahasa pertuturan. Bagaimanapun, peralatan inimungkin agak sukar disediakan memandangkan kos peralatan tersebut yang terlalu mahal. Sebagai alternatif, guru boleh menggunakan peralatan teknologi sedia ada di sekolahseperti televisyen, komputer dan alat pemain cakera padat/radio kaset. Misalnya, gurumenyediakan bahan-bahan pembelajaran dalam bentul visual menggunakan televisyen dankomputer bagi pelajar yang mengalami masalah pendengaran teruk. Cara ini akan membolehkanmereka mempelajari sesuatu perkara dalam bentuk visual. Manakala bagi pelajar-pelajar yanghanya mengalami kekurangan pendengaran (masih boleh mendengar tetapi kurang jelas),peralatan seperti pembesar suara (microphone) dan alat pendengar di telinga (headphone)pulaboleh digunakan. Oleh sebab kanak-Kanak masalah pendengaran kekurangan satu deria penting,maka guru-guru memilih media yang sesuai dengan menekankan kepada deria penglihatansentuh dengan menyediakan bahan-bahan maujud supaya dapat dilihat dan dirasai oleh kanak-kanak tersebut. Antara bahan sokongan yang digunakan khusus untuk proses pengajaran danpembelajaran yang dapat disediakan oleh guru adalah seperti carta, foto, OHP (ABM bagi deriapenglihatan) dan model dan spesimen biologi (ABM bagi deria sentuh). Selain daripada itu, peruntukkan kemudahan dan dana untuk murid-murid pendidikankhas juga sangat kurang dalam pendidikan kita. Sebenarnya, kemudahan komputer untuk murid-murid pendidikan khas ini sangat membantu mereka dalam pendidikan terutamanya dalamsubjek matematik. Kebiasaannya, prasarana computer ini boleh membantu murid yang masalahpembelajaran seperti disleksia, sindrom down, hiperaktif, murid lembam dan sebagainya. Pihakkerajaan lebih tertumpu dengan memperuntukkan prasana computer ini kepada sekolah-sekolahyang bestari dan sekolah berprestasi tinggi kerana bagi mereka, murid ini lebih banyakmemerlukan kemudahan-kemudahan ini semua, padahal murid-murid masalah pembelajaran ini26 | P a g e
 27. 27. lebih memerlukan alat bantu mengajar (ABM) seperti computer ini dalam pendidikan bagimeningkatkan lagi kefahaman murid-murid ini terutamanya subjek matematik. Kalau kita lihatdari mata kasar, peruntukkan komputer ini kepada sekolah bestari pun agak kurangmemberansangkan dengan menyediakan di makmal sekolah bukannya untuk seorang pelajar,satu komputer. Jadi kita lihat peruntukkannya sangat kurang ini apatah lagi untuk kelaspendidikan khas lagilah kurang. Oleh itu, para guru atau pihak sekolah pendidikan khas perlumencari inisiatif lain bagi mendapatkan dana dalam menyediakan kemudahan komputer inidalam menjayakan pengajaran yang lebih efektif untuk murid-murid masalah pembelajaran8.0 KESIMPULANSecara kesimpulannya, faktor-faktor seperti bangsa, kurikulum, profesional guru dan kelainanupaya mempunyai jurang dalam pencapaian matematik. Perbezaan dalam isu-isu ini perluditangani dengan langkah yang efektif oleh semua pihak seperti ibu bapa, guru, sekolah danpihak kerajaan. Sebagai seorang guru kita harus mengambil berat dalam isu ini. Langkah-langkah bijakharuslah diambil dengan penuh perancangan. Bagi faktor yang pertama iaitu perbezaan bangsa,Guru tidak harus membezakan asal bangsa murid-muridnya dengan melayan semua murid samarata. Manakala, bagi faktor kedua, guru seharusnya menyediakan pengajaran yang berkesansupaya pengajaran kita menyeluruh dari segi domain kognitif, afektif dan psikomotor.Seterusnya, bagi faktor ketiga pula, guru haruslah mempunyai pengetahuan dalam bidangmatematik iaitu mempunyai kepakaran dalam konten dan pedagogi sebelum diarahkan olehpihak sekolah bagi mengajar matapelajaran ini. Dari segi faktor kelainan upaya pula, setiap gurudan ahli pakar metematik perlu mempunyai kesedaran bahawa golongan ini juga perlu diberipengetahuan dalam matematik kerana mereka juga manusia seperti kita. Manakala, pihak kerajaan juga tidak terlepas dalam bekerjasama menangani isu ini.Antara langkah yang boleh diambil oleh kerajaan adalah menyumbangkan dana untukmenambahkan alat bantu mengajar kepada guru dan kelainan upaya yang lain. Alat bantumengajar ini dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam subjekmatematik.27 | P a g e
 28. 28. BIBIOGRAFIBUKUAulia Fadhli (2006) . Buku Pintar Kesehatan Anak. Yoyagkarta : Pustaka Anggrek.Carl, R. (1994). Freedom to learn (3rd ed.) New Jersey: Prentice Hall, Inc.Jamila K.A Mohamed (2006). Pendidikan Untuk Kanak-Kanak Istimewa. Kuala Lumpur : PTS Professional.Kamus Dewan edisi ke-4. (2010). Akses. m/s 26. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.Kamus Dewan edisi ke-4. (2010). Ekuiti. m/s 383. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.Sabri Ahmad et al. (2006). Isu-isu dalam pendidikan matematik. Kuala Lumpur: Utusan Publication and Distribution Sdn Bhd.Sabri Ahmad, Tengku Azwawi dan Aziz Omar (2006). Isu-isu dalam pendidikan matematik. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.Shulman, L.S. (1986). Paradigms and Research Programs in the Study of Teaching: A Contemporary Perspective. In M. C. Wittrock (Ed), Handbook of Research on Teaching (3rd Edition). New York: McMillian Publishing Company.JURNALTengku Zawawi Tengku Zainal et al. (2009). Pengetahuan pedagogi isi kandungan guru Matematik bagi tajuk pecahan: kajian kes di sekolah rendah. Jurnal Pendidikan Malaysia 34(1): 131 – 153.INTERNETBerita Harian Online (2009). Model pembelajaran SJKC ke sekolah kebangsaan. Diperoleh pada September 29, 2011 daripada http://perkhidmatanpelajaran.blogspot.com/2009/11/model- pembelajaran-sjkc-ke- sekolah.html.Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Ringkasan Pembangunan Pendidikan 2001-2010: Perancangan Bersepadu Penjana Kecemerlangan Pendidikan. http://satusekolahuntuksemua.files.wordpress.com/2009/07/746_ringkasan pembangunan- pendidikan-2001-2010.pdf.Kementerian Pengajian Tinggi. (2011). Pelan Tindakan Pengajian Tinggi Negara 2011-2015: Fasa 2. http://www.mohe.gov.my/portal/images/utama/penerbitan/bitara_jun_2011.pdf.28 | P a g e

×