Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 2

856 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө 2

  1. 1. Мэдлэгийн эзэн болохын тулд хүч хөдөлмөрийн боол нь болох хэрэгтэй . О .Б альзакМЭДЛЭГ Багш хүн өөрийн мэргэжил хичээлийнхээ талаарсайн мэддэг байх хэрэгтэй. Зааж байгаа хичээлийнхээталаарх асуултанд хариулж чаддаг байх хэрэгтэй. Багш хүн өөрийн хичээлтэй холбоотой мэдлэг,мэдээлэл, технологийг ашиглаж чаддаг байх хэрэгтэй.Багш хичээлийн сэдвээ ангид биш, хичээл эхлэхээс өмнө өөрийгөө бэлтгэж байхдаабататгах хэрэгтэй. Багш, сургууль болон хичээлийн танхимд, хичээл нь улсын боловсролын ерөнхийзорилгод нийцэх журмаар явах ёстой. Энэ нь хуулинд заасан үүрэг юм. Тухайн хичээлийн ерөнхий болон тусгай зорилгыг мэдэхгүй багш хичээл заахболомжгүй юм. Ялангуяа багш нар тус хичээлийн зорилт хандлагыг сайн тодорхойлж, сайн мэдэххэрэгтэй. Багш хэвээр төрөхгүй ч багш хүн өөрийгөө хөгжүүлж, хүч хөдөлмөр зарцуулахгүйбол сайн багш болж чадахгүй. Сургах, удирдах, хөтлөх асуудлууд нь мэдлэг чадваршаардсан зүйл юм. Багш хүн энэ бүх чадварыг эзэмших ёстой. Өнөөгийн багш нар чадвартай байхын зэрэгцээ сургалтын тоног төхөөрөмжийгсудалж, өөрчлөлт шинэчлэлтэй хөл нийлүүлэн алхах хэрэгтэй. Хичээл дээрээ хэрэглэххичээлийн хэрэгсэл, хэрэглүүрийг хурдан ойлгож чадварлаг ашиглах боломжоо үргэлж
  2. 2. хөгжүүлэн сурах ёстой. Хичээл эхлэхээс өмнө энэ сургалтын тоног төхөөрөмжүүдийгажиллуулан шалгаж үзэх хэрэгтэй. Багшийн анхаарал татах чадвар, төгс төгөлдөр байх хэрэгтэй. Анхаарлыг өөртөөболон хичээлдээ хандуулж чадахгүй багш сурагчдыг хичээлд нь бүрэн хандуулж эсчадна. Ангидаа хэдхэн сурагчидтай харьцаж хичээл заах мухардалд орно. Анхааралтатаж чаддаггүй багш нар сурагчдыг хичээл анхаардаггүй, сонирхдоггүй, хичээлдоролцдоггүй гэх мэтээр шүүмжилдэг.

×