Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hsp p kesihatan_kbsr

1,450 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Hsp p kesihatan_kbsr

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAHPENDIDIKAN KESIHATAN PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
 2. 2. ISI KANDUNGAN MUKA SURATRUKUN NEGARA iFALSAFAH PENDIDIKAN iiKATA PENGANTAR iiiPENDAHULUAN ivCADANGAN TABURAN TAJUK DAN WAKTU PENGAJARAN ViHURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 1TAHUN 1HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 8TAHUN 2HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 14TAHUN 3HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 21TAHUN 4HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 29TAHUN 5HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN 36TAHUN 6
 3. 3. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapaiperpaduan yang erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidupdemokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akandapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberalterhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; membina satumasyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;Maka kami, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :- KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i
 4. 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepaduuntuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegaraMalaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara ii
 5. 5. KATA PENGANTARHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang Guru perlu sentiasa peka terhadap tahapmemperincikan kandungan Sukatan Pelajaran kesihatan murid dengan mengambil kirayang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni kesepaduan ilmu, nilai dan amalan. Pengajarandan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan pembelajaran dirancang supaya dapatdan menyediakan murid menghadapi arus melahirkan murid yang bijak menjagaglobalisasi serta ekonomi berasaskan kesejahteraan diri, masyarakat dan negara.pengetahuan pada abad ke-21. Dalam menyediakan Huraian Sukatan PelajaranDokumen ini menyarankan strategi pengajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru,dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai pensyarah maktab dan universiti serta pegawaiaktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan Kementerian Pendidikan, dan individu yangmenggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun mewakili badan-badan tertentu.dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid.Huraian ini diharap akan dapat membantu guru Kepada semua pihak yang telah memberikanmerancang dan melaksanakan pengajaran dan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehinggapembelajaran secara berkesan. terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.pembelajaran, guru diharap dapat memberipenekanan kepada unsur bernilai tambah, iaitukemahiran berfikir, kemahiran belajar carabelajar, penggunaan teknologi maklumat dankomunikasi, kecerdasan pelbagai, pembelajaranmasteri, pembelajaran secara kontekstual,pembelajaran secara konstruktivisme,pembelajaran akses kendiri dan kajian masadepan. Di samping itu, nilai murni dan semangat ( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN )patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. PengarahSemua elemen ini diharapkan dapat memberi Pusat Perkembangan Kurikulumkeyakinan kepada murid dan diaplikasikan dalamkehidupan harian dan dunia pekerjaan iii
 6. 6. PENDIDIKAN KESIHATANPENDAHULUANMatlamat Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan KesihatanPendidikan Kesihatan bertujuan membantu murid Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan disusun mengikutmeningkatkan pengetahuan kesihatan, memupuk sikap tiga tunjang utama iaitu :positif terhadap kesihatan, dan mengamalkan gaya hidupsihat. 1. Kesihatan Diri dan Keluarga Konsep tunjang ini adalah penjagaan asas kesihatanBudaya Pembelajaran Pendidikan Kesihatan diri, keluarga dan masyarakat secara proses berterusan.Mata pelajaran Pendidikan Kesihatan menekankan amalan Tumpuan diberi kepada kesihatan diri, seksualiti,gaya hidup yang sihat. Pendekatan yang dicadangkan bagi kekeluargaan, perkahwinan dan keibubapaan.mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui peningkatanpengetahuan, pengalaman dan amalan yang meliputi: 2. Gaya Hidup Sihat Konsep tunjang ini adalah pengalaman aktiviti Penglibatan murid secara penghayatan ilmu kehidupan harian yang sihat dan menjauhi tingkah Interaksi dengan guru, rakan dan masyarakat laku berisiko secara berterusan. Penyimpanan rekod kesihatan dan kegiatan murid Tumpuan diberi kepada penyelesaian konflik, sebagai bukti pembelajaran pengurusan stres, kemahiran merancang, pemakanan, penyalahgunaan bahan danHuraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan pencegahan penyakit.Selain dokumen Sukatan Pelajaran, guru juga perlu 3. Kebersihan dan Keselamatan Persekitaranmerujuk kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Konsep tunjang ini adalah pemeliharaanHuraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan kebersihan dan keselamatan persekitaran secaramengandungi perincian kurikulum untuk Kurikulum berkesan untuk meningkatkan taraf kesihatan.Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta Tumpuan diberi kepada pencegahan penyakitKurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM). berjangkit, keselamatan persekitaran dan pertolongan cemas. iv
 7. 7. PENDIDIKAN KESIHATANKandungan Buku IniBuku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk danPendidikan Kesihatan untuk sekolah rendah. subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran. Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikutObjektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru kesesuaian murid, alatan, dan persekitaran.merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaranini dengan lebih tepat dan berkesan. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu Aras 1, 2 dan 3.Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapatmengikut tiga lajur seperti berikut : dilakukan oleh semua murid Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi sesetengah murid. Bidang Hasil Cadangan Aktiviti Aras 3 pula adalah aras yang tinggi, lebih sukar dan Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat. Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran pada Aras 1. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2 dan Aras 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan kreativitinya. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran ini boleh dirujuk oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau menambah aktiviti mengikut kebolehan murid. v
 8. 8. PENDIDIKAN KESIHATANCadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran TAHAP I/ TAHAP II/ *KEL. TINGKATAN TUNJANG TAJUK TAHUN TAHUN PER. PEMBELAJARAN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 WAKTU PENGAJARAN Kesihatan Diri 12 12 12 6 6 6 6 6 6 6 5 5 Kesihatan Diri dan Keluarga Perasaan 6 6 6 2 2 - - - - - 2 2 Kekeluargaan 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 2 2 Pemakanan 6 6 6 3 3 3 3 4 4 4 4 4 Gaya Hidup Sihat Pengurusan Konflik dan Stres - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 Penyalahgunaan Bahan 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Keselamatan 5 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Penyakit Berjangkit - - - 4 3 4 4 - - - - - Pertolongan Cemas - - - 2 3 2 2 3 3 3 3 3 Jumlah 42 42 42 24 24 24 24 24 24 24 24 24* KEL. PER. : Kelas PeralihanNota : Cadangan agihan masa di atas boleh dijadikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaranPendidikan Kesihatan vi
 9. 9. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1OBJEKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1, murid dapat :1. Mengenal bahagian tubuh badan dan menjaga kebersihan mulut, kulit dan rambut;2. Memahami cara melahirkan perasaan mengikut situasi;3. Mengenal pasti keistimewaan diri sendiri, keluarga dan sahabat;4. Mengenal pasti jenis makanan harian dan waktu makan utama;5. Mengenal pasti peraturan penggunaan ubat dan racun serta bahaya dadah; dan6. Mengaplikasi penjagaan keselamatan diri semasa di rumah, sekolah, dan tempat permainan. 1
 10. 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga Asas kesihatan fizikal adalah mengenali ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain bahagian tubuh badan, menjaga Menyatakan bahagian tubuh badan. mengikut kebolehan murid. kebersihan mulut, kesihatan gigi, dan Mengetahui cara menjaga kebersihan menjaga kulit dan rambut. gigi. Memeriksa kebersihan diri murid. Menyatakan makanan yang dapat (a) Mengenali bahagian tubuh badan: menjamin kesihatan gigi. Menggunakan carta tubuh badan, gigi (i) Kepala Menyatakan makanan yang boleh dan makanan. (ii) Tangan merosakkan gigi. (iii) Abdomen Menerangkan cara menjaga kulit bagi Mewarna bahagian tubuh badan, gigi dan (iv) Kaki menjauhi kudis, kutu dan kelemumur. makanan. Menerangkan cara menjaga rambut bagi (b) Kebersihan Diri: menjauhi kutu dan kelemumur. Menyanyi lagu yang sesuai mengenai (i) Kebersihan mulut bahagian tubuh badan, gigi dan Penjagaan gigi ARAS 2 makanan. Karies gigi Menghuraikan bahagian dan fungsi (ii) Kesihatan gigi tubuh badan. Menunjuk cara menggosok gigi dengan Makanan untuk kesihatan Menerangkan kepentingan menjaga betul. gigi kesihatan gigi. Makanan yang merosakkan Menerangkan punca terjadinya kudis, Menunjuk cara penjagaan kulit dan gigi kelemumur dan kehadiran kutu. rambut. (c) Pengurusan kesihatan diri: ARAS 3 Melabelkan bahagian-bahagian tubuh (i) Penjagaan kulit Menerangkan akibat kecuaian menjaga badan pada carta. Kudis kesihatan diri. (ii) Penjagaan rambut Kutu dan kelemumur (iii) Penjagaan kebersihan tubuh badan 2
 11. 11. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Perasaan Murid dapat: Asas kesihatan emosi adalah luahan rasa isi hati dalam sesuatu situasi. ARAS 1 Menyatakan perasaan yang dialami Menggunakan kad imbasan berkaitan (a) Melahirkan perasaan: seperti sedih, gembira dan susah hati. perasaan . (i) Cara melahirkan perasaan mengikut situasi ARAS 2 Menyebut pelbagai situasi perasaan. Ketawa Menerangkan cara meluahkan perasaan Senyum mengikut situasi. Mewarna lakaran perasaan. Menangis Suka ARAS 3 Bercerita tentang perasaan yang pernah Sedih Menerangkan mengapa meluahkan dialami. Takut perasaan penting kepada individu. Gembira Melakonkan perasaan melalui memek Marah muka. Sugul Malu Melakar dan mewarna memek muka Terkejut dalam pelbagai situasi. 3
 12. 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN3. Kekeluargaan Murid dapat:: (a) Mengenali diri sendiri, keluarga dan sahabat : ARAS 1 (i) Keistimewaan diri sendiri Menyatakan keistimewaan diri sendiri, Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan diri Tubuh badan sihat keluarga dan sahabat. sendiri, keluarga dan sahabat. (ii) Keistimewaan keluarga Kasih sayang ARAS 2 Melukis gambar tentang diri sendiri dan Keharmonian Menerangkan mengapa kita perlu keluarga. (iii) Keistimewaan sahabat menyukai dan menyayangi diri sendiri, Bantu membantu keluarga dan sahabat. Bercerita tentang diri sendiri, keluarga Bertolak ansur dan sahabat. ARAS 3 Menceritakan tentang keluarga sendiri atau keluarga rakan. 4
 13. 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pemakanan Murid dapat : (a) Makanan harian saya dan ARAS 1 sahabat Menyatakan jenis makanan yang biasa dimakan Mewarna makanan berkhasiat. (i) Jenis makanan harian pada waktu pagi, tengah hari dan malam. Makanan berkhasiat Menyatakan pentingnya makan mengikut masa Menyanyi lagu yang sesuai Makanan rapu (tidak tertentu. berkaitan dengan jenis makanan berkhasiat) Menyatakan jenis makanan rapu. harian. (ii) Waktu makan sarapan pagi ARAS 2 Bercerita tentang kelompok makan tengah hari Menyatakan kebaikan mengambil makanan makanan dalam carta yang makan malam berkhasiat. disediakan. Menyatakan keburukan mengambil makanan rapu. Menggunting dan menampal ARAS 3 gambar berkaitan dengan Menceritakan jadual waktu makan sehari diri makanan berkhasiat. sendiri dan keluarga. 5
 14. 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid dapat:2. Penyalahgunaan bahan ARAS 1 Penyalahgunaan bahan adalah Memahami dan menyatakan kepentingan bahan Membezakan ubat, racun dan pengambilan ubat, racun, dan dadah yang berbahaya disimpan di tempat yang selamat. dadah melalui senarai yang yang tidak mengikut peraturan dan Menyatakan kepentingan mengambil ubat disediakan. nasihat doktor. mengikut nasihat doktor . Membezakan beberapa jenis racun dan dadah. Menggunting dan menampal (a) Ubat dan racun gambar berkaitan dengan ubat, (i) Penggunaan ARAS 2 racun dan dadah. (ii) Penyimpanan Menerangkan kegunaan racun dan dadah mengikut tempat tinggi keperluannya. Bercerita berkaitan ubat, racun tempat berkunci Menerangkan langkah keselamatan untuk dan dadah. mengelakkan penyalahgunaan bahan. (b) Bahaya pengambilan dadah Memadankan gambar ARAS 3 berkaitan ubat, racun dan Menceritakan bahaya pengambilan dadah. dadah. 6
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselamatan Murid dapat : Keselamatan adalah langkah berjaga- ARAS 1 jaga bagi mengelakkan berlakunya Menyatakan alamat dan telefon rumah Bercerita tentang diri sendiri. kemalangan pada diri sendiri. sendiri. Menyebut nama, nombor telefon dan Menyebut dan mencatat nama, nombor (a) Keselamatan diri alamat tempat kerja ibu bapa atau telefon dan alamat rumah sendiri. (i) Mengetahui nama dan alamat penjaga. sendiri. Menyatakan beberapa situasi tidak Mencatat nama ibu bapa atau penjaga, (ii) Mengingati nombor telefon selamat di rumah, sekolah dan tempat nombor telefon dan alamat tempat ibu rumah. permainan. bapa atau penjaga bekerja. (iii) Mengetahui nama dan tempat Menyatakan sebab-sebab berlakunya kerja ibu bapa atau penjaga. kemalangan. Bercerita tentang sebab-sebab berlaku Menyatakan cara-cara meminta bantuan kemalangan. (b) Langkah keselamatan untuk semasa kecemasan. mengelakkan bahaya di rumah, Berlakon cara-cara meminta bantuan sekolah dan tempat permainan ARAS 2 semasa kecemasan. seperti lantai licin dan alatan tajam. Memahami peraturan keselamatan sekolah. Mencatat peraturan keselamatan di Menerangkan langkah yang sesuai untuk sekolah dan di tempat permainan. menjaga keselamatan diri semasa berada di rumah, sekolah dan tempat permainan. ARAS 3 Menerangkan peraturan keselamatan yang terdapat pada papan kenyataan di sekolah dan tempat permainan. Mencadangkan cara-cara mengelakkan kemalangan berlaku di rumah, sekolah dan tempat permainan. Memberi pendapat tentang peraturan keselamatan di sekolah. 7
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2OBJEKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2, murid dapat :1. Mengenali tubuh badan dan mengamalkan kesihatan diri;2. Memahami perasaan kasih sayang kepada ibu bapa, guru dan rakan;3. Menjelaskan perbezaan jantina dari segi fizikal, minat, perawakan dan pakaian;4. Mengetahui perbezaan makanan berkhasiat dan kesannya kepada kesihatan diri;5. Menerangkan kesan buruk penyalahgunaan bahan dan pengambilan bahan; dan6. Mengetahui bahaya di rumah, sekolah dan tempat permainan serta langkah-langkah keselamatan dan cara mengatasinya. 8
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga Kesihatan fizikal yang optimum dapat ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain diperolehi melalui penjagaan kebersihan Menyatakan bahagian dalam tubuh mengikut kebolehan murid. persekitaran, amalan asas kesihatan, dan badan dan fungsinya. penjagaan pakaian dan alatan keperluan Menamakan pelbagai jenis makanan Memeriksa kebersihan diri murid. diri. untuk kesihatan. (a) Mengenali bahagian dan organ tubuh Menceritakan cara menjaga pakaian dan Menggunakan carta berkaitan bahagian- badan alat keperluan diri. bahagian tubuh badan dan organ tubuh (i) Tulang Mengenal pasti keadaan rumah dan badan. (ii) Otot persekitaran yang bersih. (iii) Paru-paru Mewarna bahagian-bahagian tubuh badan (iv) Jantung ARAS 2 dan organ tubuh badan. Menceritakan cara penjagaan kebersihan (b) Amalan Asas Kesihatan diri Menyanyi lagu yang sesuai berkaitan (i) Amalan harian Menyenaraikan langkah yang perlu dengan bahagian dan organ tubuh badan. (ii) Amalan pemakanan diambil supaya keadaan rumah, sekolah (iii) Rehat, rekreasi dan kesenggangan dan persekitaran sentiasa bersih. Bercerita berkaitan amalan asas kesihatan. (iv) Tidur ARAS 3 Menunjuk cara pengurusan kesihatan diri. (c) Pengurusan Kesihatan Diri Menerangkan kesan kepada kesihatan (i) Menjaga pakaian dan keperluan diri akibat rumah dan persekitaran yang Menunjuk cara membersihkan kawasan diri kotor. rumah, sekolah dan persekitaran. (d) Kebersihan Melabel dan menyebut bahagian-bahagian (i) Rumah tubuh badan dan organ tubuh badan. (ii) Sekolah (iii) Persekitaran Mereka pantun berkaitan kesihatan diri. 9
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Perasaan Murid dapat: Kasih sayang anak kepada ibu bapa boleh ARAS 1 melalui perlakuan yang baik. Menyatakan cara menunjukkan kasih Bercerita berkaitan perasaan kasih sayang kepada ibu bapa, guru dan rakan. sayang. (a) Memahami perasaan Melakukan cara bersalaman dengan ibu (i) Perasaan kasih sayang kepada ibu bapa. Melakonkan cara menunjukkan kasih bapa, guru dan rakan sayang. Ucapan dan penghargaan ARAS 2 Bersalaman Menyenarai tanggungjawab anak Melakar kad ucapan. Mereka kad ucapan terhadap ibu bapa. Mereka kad ucapan kepada ibu bapa, guru ARAS 3 dan rakan. Menceritakan cara untuk menunjukkan kasih sayang anak kepada ibu bapa.3. Kekeluargaan ARAS 1 Bercerita tentang perbezaan fizikal antara Setiap jantina mempunyai perbezaan ciri Menyatakan perbezaan fizikal antara bayi lelaki dan perempuan. fizikal, minat, perawakan dan pakaian yang bayi lelaki dan bayi perempuan. berlainan. Menyenaraikan perbezaan antara kanak- Menyebut dan mencatatkan perbezaan kanak lelaki dan perempuan. antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. (a) Perbezaan organ seksual antara bayi lelaki dan bayi perempuan ARAS 2 Melakonkan cara menjaga bayi dengan Menunjukkan cara menjaga bayi dengan kasih sayang. (b) Perbezaan antara kanak-kanak lelaki kasih sayang. dan perempuan dari segi minat, Menceritakan minat, perawakan dan Bercerita tentang minat, perawakan dan perawakan dan pakaian pakaian rakan karib. pakaian rakan karib. (c) Menjaga kebersihan, kehormatan dan ARAS 3 Menjawab teka-teki. keselamatan diri khasnya dari aspek Menjelaskan tentang pentingnya hormat- organ seksual menghormati antara satu sama lain tanpa mengira jantina. Menganalisis kegemaran kanak-kanak lelaki dan perempuan. 10
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pemakanan Murid dapat : Pengambilan makanan harian mestilah ARAS 1 yang berkhasiat, bersih dan selamat. Menyatakan maksud makanan yang Menggunakan gambar rajah berkaitan berkhasiat. makanan. (a) Makanan harian Menyatakan sumber-sumber makanan (i) Makanan berkhasiat, bersih dan berkhasiat. Bercerita berkaitan makanan berkhasiat, selamat Menyatakan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat. Maksud makanan berkhasiat bersih dan selamat. Sumber Melabelkan sumber-sumber makanan - bijirin ARAS 2 berkhasiat. - sayur-sayuran Membezakan makanan berkhasiat dan - daging yang tidak berkhasiat. Melakar dan mewarna makanan - susu Menghuraikan ciri-ciri makanan bersih berkhasiat. dan selamat. Ciri-ciri makanan bersih dan Menceritakan cara menyimpan makanan Kuiz. selamat dengan selamat. - dibersihkan - dimasak jika perlu ARAS 3 - tidak terdedah Mengenalpasti ciri-ciri pengendali makanan yang bersih dan selamat. Merancang menu yang sihat dan selamat untuk sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. 11
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun hendaklah digunakan ARAS 1 mengikut peraturan. Dadah haram Menyenaraikan bahan berbahaya Bercerita tentang penggunaan dan dimiliki. mengikut kategori ubat, racun dan penyimpanan ubat dan racun. dadah. (a) Ubat dan racun Menyatakan tempat-tempat yang sesuai Bercerita tentang kesan pengambilan (i) Penggunaan bagi menyimpan racun. dadah. (ii) Penyimpanan ARAS 2 Bercerita tentang usaha pencegahan (b) Pengambilan dadah Menerangkan kesan buruk dadah. (i) Kesan pengambilan penyalahgunaan bahan dan pengambilan (ii) Pencegahan dadah. Mengkelas bahan mengikut kategori Hukuman pengambilan ubat, racun dan dadah. adalah berat ARAS 3 Jauhi dadah Menerangkan langkah keselamatan Penerangan tentang untuk mengatasi kejadian kempen anti-dadah di penyalahgunaan racun. Malaysia Membincangkan bahaya dan akibat pemilikan dan penggunaan dadah. 12
 21. 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dapat ARAS 1 mengelakkan diri daripada mendapat Menyenaraikan jenis kemalangan yang Menulis perkataan tentang kemalangan. kemalangan di rumah, sekolah, dan sering berlaku di sekolah dan tempat tempat permainan. permainan. Bercerita tentang langkah keselamatan. Menyatakan langkah keselamatan yang (a) Keselamatan di rumah, sekolah perlu diambil semasa berada di rumah, Berlakon bertemakan keselamatan di dan tempat permainan sekolah dan tempat permainan. rumah atau sekolah atau tempat (i) Jenis kemalangan yang boleh permainan. berlaku semasa di rumah, ARAS 2 sekolah dan tempat permainan Menceritakan bagaimana alatan dan Terjatuh bahan boleh membahayakan diri jika Luka tidak digunakan dengan betul. Patah Menjelaskan tempat yang sesuai dan Melecet selamat bagi menyimpan alatan dan Terhentak bahan di rumah dan sekolah. (ii) Langkah keselamatan ARAS 3 Simpan alat di tempat selamat Merancang peraturan mengguna dan Elakkan bermain dengan menyimpan bahan dan peralatan rumah alatan tajam. yang boleh membahayakan. Pastikan tempat bermain Mencadangkan langkah keselamatan adalah selamat semasa berada di rumah, sekolah dan - tidak licin tempat permainan. - tidak becak - tiada bahagian bucu yang tajam - gunakan alatan yang betul 13
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3OBJEKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3, murid dapat :1. Mengamal penjagaan kebersihan dan kehormatan diri;2. Memahami nilai tolong-menolong, bekerjasama dan toleransi dan kepentingan mengamalkan nilai tersebut di kalangan ahli keluarga, guru dan rakan;3. Mengetahui asal-usul keluarga;4. Mengetahui pentingnya makanan terhadap tubuh badan sendiri dan amalan makanan seimbang;5. Menjelaskan kesan pengambilan dadah, rokok dan alkohol; dan6. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah, sekolah, tempat permainan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri. 14
 23. 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga Menjaga alatan kebersihan diri dan ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran kehormatan diri dapat mengekalkan Menyatakan cara menjaga alatan kebersihan lain mengikut kebolehan murid. kesihatan diri. diri. Menyatakan cara memelihara dan Memeriksa kebersihan diri murid. (a) Alatan kebersihan diri menyayangi kehormatan diri. (i) Menjaga alatan kebersihan diri Bercerita tentang penjagaan alatan seperti: ARAS 2 kebersihan diri. tuala Menerangkan kepentingan menjaga alatan stoking kebersihan diri. Bercerita tentang kepentingan pakaian dalam Menerangkan kepentingan memelihara memelihara kehormatan diri. sapu tangan kehormatan diri. Berbincang tentang kesedaran dan (b) Kehormatan diri ARAS 3 tanggungjawab menjaga tubuh badan. (i) Memelihara dan menyayangi Membincangkan kesedaran dan kehormatan diri melalui tanggungjawab menjaga tubuh badan. penjagaan organ seksual Membincangkan kesan daripada pengabaian cara berpakaian menjaga kehormatan diri. sikap dan tutur kata (ii) Kesedaran dan tanggung jawab menjaga tubuh badan 15
 24. 24. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Perasaan Murid dapat: Pemupukan nilai murni dalam diri dapat ARAS 1 meningkatkan kesihatan dari aspek Menyatakan perasaan setelah membantu Bercerita tentang pemupukan nilai sosio-emosi keluarga dan orang lain. murni. (a) Memahami nilai (i) Tolong-menolong ARAS 2 Melukis poster berkaitan amalan (ii) Bekerjasama Menjelaskan kepentingan amalan tolong- kerjasama untuk mewujudkan (iii) Toleransi menolong, bekerjasama, bertoleransi dan masyarakat sihat. (iv) Hormat-menghormati hormat-menghormati di kalangan ahli keluarga dan orang lain. Berlakon bertemakan mana- mana aspek nilai murni. ARAS 3 Menceritakan satu pengalaman yang menunjukkan amalan tolong-menolong, bekerjasama dan bertoleransi.3. Kekeluargaan ARAS 1 Menceritakan tentang keturunan dan Bercerita tentang keluarga sendiri. Kebolehan murid mengenali keturunan keluarga sendiri. setiap ahli keluarga boleh mengeratkan Menceritakan tiga peristiwa penting yang Mencatatkan nama ahli keluarga perhubungan kekeluargaan. berlaku dalam keluarga sendiri. sendiri dan keluarga terdekat. ARAS 2 Melakar salasilah keluarga. (a) Keluarga sendiri Melakar salasilah keluarga. (b) Salasilah keluarga (c) Kepentingan hubungan ARAS 3 kekeluargaan Membincangkan tanggungjawab terhadap keluarga dan orang lain. Membincang kepentingan merapatkan talian persaudaraan dalam sesebuah keluarga. 16
 25. 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN1. Pemakanan Murid dapat : Murid perlu merancang dan memilih ARAS 1 makanan mengikut waktu makan. Menyatakan semua waktu makan yang Mencatatkan waktu makan harian. penting. (a) Merancang waktu makan harian: Menyenaraikan makanan yang sesuai Menyediakan folio murid tentang (i) Sarapan untuk sarapan, makan tengah hari dan pemakanan. (ii) Minum pagi makan malam. (iii) Makan tengah hari Berbincang tentang menu makanan (iv) Minum petang ARAS 2 untuk sehari. (v) Makan malam Menjelaskan kepentingan makan pada (vi) Minum malam waktu tertentu. (b) Memilih jenis makanan ARAS 3 (i) Sarapan Merancang menu makanan untuk sehari. (ii) Makan tengah hari (iii) Makan malam 17
 26. 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Rokok dan alkohol boleh menyebabkan ARAS 1 ketagihan. Dadah boleh merosakkan Menyatakan kesan pengambilan rokok, Bercerita tentang kesan merokok dan kesihatan. alkohol dan dadah terhadap kesihatan alkohol. diri. (a) Rokok dan alkohol Melengkapkan teka silangkata. (i) Kesan merokok ARAS 2 Ketagih Menceritakan kesan pengambilan rokok, Membincang kesan rokok, alkohol dan Nafas berbau alkohol dan dadah terhadap keluarga. dadah melalui gambar. Kanser paru-paru (ii) Kesan alkohol ARAS 3 Menyediakan folio individu tentang kesan Mabuk Membincang kesan pengambilan rokok, rokok, alkohol dan dadah. Ketagihan alkohol dan dadah terhadap masyarakat. Penyakit hati (b) Pengambilan dadah (i) Kesan Ketagihan Kerosakan saraf Membawa maut (ii) Pencegahan 18
 27. 27. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN1. Keselamatan Murid dapat : Sikap sentiasa berhati-hati dengan ARAS 1 orang yang tidak dikenali dapat menjaga Menerangkan cara mengelakkan diri Bercerita tentang cara menjaga keselamatan diri. daripada dipengaruhi oleh orang yang tidak keselamatan diri. dikenali. Amalan “Beringat Sebelum Kena” dapat Menyatakan kawasan dan alatan yang boleh Main peranan tentang situasi yang mengelakkan diri daripada kemalangan membahayakan. berbahaya. semasa berada di rumah, sekolah, dan Menyatakan peraturan keselamatan tempat permainan. untuk setiap kawasan. Menyediakan folio individu berkaitan dengan keselamatan diri sendiri. (a) Keselamatan diri ARAS 2 (i) Berhati-hati dengan orang yang Menjelaskan langkah-langkah keselamatan Membuat laporan ringkas tentang tidak dikenali diri semasa berada di rumah, di sekolah dan keselamatan di rumah, sekolah atau di Tidak menerima pelawaan di tempat permainan. tempat permainan. dan pemberian - makanan ARAS 3 - duit Membincangkan tindakan yang perlu diambil - menaiki kenderaan dalam situasi berbahaya ketika berada di rumah, sekolah dan tempat permainan. (ii) Tidak berada di tempat sunyi seorang diri (iii) Hubungi guru atau penjaga jika mensyaki seseorang atau menghadapi masalah. 19
 28. 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(b) Keselamatan di rumah, sekolah dan tempat permainan (i) Kawasan atau tempat berbahaya seperti lombong air pasang dan hujan di bawah talian elektrik kawasan pertanian bengkel kawasan binaan (ii) Alatan berbahaya alatan yang patah alatan yang berkarat penggunaan alatan yang salah(c) Kemalangan di tempat kerja (i) di kawasan pertanian (ii) di bengkel (iii) di kawasan binaan(d) Alatan keselamatan alat pelindung muka alat pelindung badan jaket keselamatan topi keselamatan 20
 29. 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4OBJEKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4, murid dapat :1. Mengenal pasti sistem dalam tubuh badan sendiri dan memahami perubahan fizikal semasa akil baligh;2. Memahami peranan keluarga dalam menangani hubungan kekeluargaan dan gejala sosial;3. Mengenal pasti jenis makanan yang sesuai dan tidak sesuai untuk dimakan;4. Menjelaskan definisi ubat dan racun serta keburukan pengambilan dadah;5. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan semasa di tempat permainan dan semasa dalam perjalanan bagi menjaga keselamatan diri;6. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan bagi mengelakkan penyakit berjangkit; dan7. Memahami asas pertolongan cemas, aplikasi rawatan awal dan perkhidmatan kesihatan. 21
 30. 30. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kesihatan Diri. Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi Manusia mempunyai sistem pembiakan mencapai hasil pembelajaran. Guru juga untuk memanjangkan zuriat. ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran Mengenal pasti organ-organ dalam sistem lain mengikut kebolehan murid. Amalan asas kesihatan perlu dalam pembiakan manusia. mengurus kesihatan diri. Menyatakan tanda-tanda fizikal akil baligh. Memeriksa kebersihan diri murid. Sistem pencernaan membantu dalam Menyatakan tentang amalan asas pertumbuhan perkembangan tubuh badan. kesihatan harian dari segi penjagaan Bercerita tentang penjagaan kebersihan diri, pakaian, alat keperluan kebersihan diri. (a) Pengenalan sistem pembiakan diri. manusia: Menyatakan bahagian-bahagian sistem Menggunakan gambar rajah sistem (i) Lelaki pencernaan manusia. pembiakan. (ii) Perempuan (b) Seksualiti: ARAS 2 Menunjuk cara pengurusan tuala (i) Akil baligh Menghuraikan tentang perubahan fizikal wanita. (ii) Perubahan fizikal lelaki dan perempuan pada peringkat akil (c) Pengurusan kesihatan diri baligh. Menggunakan gambar rajah sistem (i) Amalan asas kesihatan: Menerangkan fungsi sistem pencernaan. pencernaan Penjagaan kebersihan diri khasnya organ seksual ARAS 3 Mencari maklumat daripada pelbagai Pemeriksaan kesihatan Menceritakan tentang sistem pencernaan. media. (ii) Alatan keperluan diri: Tuala wanita Berbincang tentang alatan keperluan Pakaian dalam diri. Sabun dan bedak Shampoo (d) Mengetahui sistem pencernaan: (i) Bahagian-bahagian sistem pencernaan (ii) Fungsi sistem pencernaan 22
 31. 31. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Perasaan Setiap perasaan yang diluahkan adalah Murid dapat: kesan emosi seseorang mengikut situasi. ARAS 1 (a) Memahami perasaan Mengenal pasti dan menyenaraikan Perbincangan tentang memahami (i) Mengenal pasti pelbagai perasaan pelbagai perasaan. perasaan dalam kumpulan kecil. Kesyukuran di atas sesuatu kejayaan. ARAS 2 Menyediakan folio individu berkaitan Kekecewaan apabila Meluahkan perasaan dengan pelbagai cara. dengan perasaan negatif . kegagalan Tersinggung di atas perbuatan ARAS 3 orang lain. Membincangkan cara mengawal perasaan negatif. (ii) Mengawal perasaan negatif melalui Perbincangan Kaunseling Beriadah3. Kekeluargaan ARAS 1 Setiap ahli keluarga mempunyai peranan Menyatakan peranan setiap anggota Perbincangan tentang peranan tertentu untuk mengeratkan perhubungan keluarga. keluarga dan cara menangani gejala keluarga dan mencegah berlakunya gejala Mengenalpasti aktiviti yang dapat sosial. sosial. mengeratkan hubungan kekeluargaan. Mengenalpasti aktiviti yang boleh mengelak Bercerita tentang hubungan (a) Peranan keluarga daripada gejala sosial. kekeluargaan. (i) Hubungan kekeluargaan Kemesraan ARAS 2 Hormat menghormati Menjelaskan kepentingan hubungan diri Saling ambil berat dan perhatian dengan keluarga. Penghargaan ARAS 3 (ii) Menangani gejala sosial Menerangkan peranan setiap ahli Mengawasi aktiviti anak keluarga dalam menangani masalah Memilih rakan gejala sosial dalam ahli keluarga. 23
 32. 32. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pemakanan Murid dapat : Konsep Makanan dibahagikan kepada empat ARAS 1 kelas makanan utama iaitu karbohidrat, Mengenal pasti empat kelas makanan Menggunakan gambar rajah piramid vitamin, protein dan lemak. mengikut piramid makanan. makanan. (a) Piramid makanan ARAS 2 Menyediakan folio murid tentang (i) Karbohidrat Membezakan kadar pengambilan pemakanan. Contoh makanan: nasi, roti, makanan mengikut kelas makanan bijirin Melukis piramid makanan. Pengambilan : lebih banyak ARAS 3 Membincangkan kepentingan Perbincangan tentang makanan (ii) Vitamin pengambilan makanan seimbang. seimbang. Contoh makanan: buah- buahan, sayur-sayuran. Pengambilan : banyak (iii) Protein Contoh makanan: ikan, daging, susu Pengambilan : Sederhana (iv) Lemak Contoh makanan: kek , keju,minyak Pengambilan : Sedikit 24
 33. 33. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Penyalahgunaan bahan Murid dapat: Ubat dan racun membahayakan ARAS 1 kesihatan jika disalahgunakan. Dadah Menyatakan definisi ubat dan racun. Berbincang mengenai kesan buruk amat merbahaya kepada kesihatan. Menyatakan perbezaan ubat, racun dan penyalah gunaan ubat, racun dan dadah dadah pada diri sendiri dan keluarga. (a) Ubat dan racun (i) Definisi ARAS 2 Membuat laporan ringkas tentang Menyenaraikan kesan buruk perbezaan antara ubat, racun dan (b) Pengambilan dadah penyalahgunaan ubat dan racun serta dadah. (i) Keburukan: pengambilan dadah pada diri sendiri dan Diri keluarga. Menjalankan perbahasan. Keluarga Masyarakat ARAS 3 Menerangkan kesan pengambilan dadah pada masyarakat dan negara. 25
 34. 34. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselamatan Murid dapat : Keselamatan boleh berlaku di mana- ARAS 1 mana. Langkah-langkah keselamatan Mengenalpasti tanda-tanda keselamatan Bercerita tentang keselamatan jalan raya, mesti dipatuhi semasa menggunakan jalan raya. air dan api. jalan raya dan pengangkutan air. Menyatakan kepentingan peraturan Kebakaran biasa berlaku kerana keselamatan jalan raya dan Perbincangan dalam kumpulan kecil. kecuaian manusia. pengangkutan air. Menyatakan punca berlakunya Melukis poster tentang keutamaan (a) Keselamatan di jalan raya: kebakaran. keselamatan. (i) Tanda keselamatan jalan raya Menyatakan langkah-langkah (ii) Mematuhi peraturan-peraturan keselamatan semasa menghadapi banjir. Mengumpulkan berita-berita akhbar jalanraya. tentang kemalangan jalan raya yang ARAS 2 berlaku di Malaysia. (b) Keselamatan di air: Membincangkan tindakan yang perlu (i) Pengangkutan di air diambil semasa berlakunya kebakaran. (ii) Banjir Mencadangkan cara mencegah kebakaran. (c) Keselamatan api: Menerangkan tindakan yang perlu (i) Punca kebakaran diambil jika berlakunya kemalangan jalan (ii) Cara mencegah raya. ARAS 3 Membincangkan kes kemalangan yang banyak berlaku semasa musim perayaan Menjelaskan peraturan keselamatan semasa menaiki pengangkutan air. Membincangkan akibat tidak mematuhi keselamatan jalan raya, air dan api kepada diri dan keluarga. 26
 35. 35. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Penyakit Murid dapat: Penyakit boleh berjangkit dan merebak ARAS 1 kepada orang yang lemah daya tahan Menamakan jenis penyakit berjangkit. Menyediakan folio individu berkaitan badan. Menyenaraikan cara penyakit boleh penyakit berjangkit. merebak. (a) Penyakit berjangkit Perbincangan dalam kumpulan kecil. (i) Jenis-jenis penyakit: ARAS 2 selesema Menceritakan pengalaman semasa Mencari maklumat daripada pelbagai demam menghidap satu jenis penyakit berjangkit. media tentang penyakit berjangkit. taun cacing ARAS 3 Memadan maklumat berkaitan ciri-ciri panau Menjelaskan tanggungjawab diri sendiri penyakit dan cara merebak. kurap dan masyarakat bagi mencegah penyakit batuk berjangkit. (ii) Cara merebak: melalui udara gigitan serangga bawaan air makanan sentuhan (iii) Cara mencegah: guna pelindung hidung membasmi haiwan pembawa penyakit menjaga kebersihan makanan pakai kasut 27
 36. 36. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN3. Pertolongan Cemas Murid dapat: Pertolongan cemas adalah bantuan ARAS 1 awal yang diberi di tempat kemalangan Menyatakan maksud pertolongan cemas. Menyediakan folio murid tentang sebelum mendapat rawatan selanjutnya Menyenaraikan jenis kecederaan ringan pertolongan cemas. oleh doktor. Menyenaraikan perkhidmatan yang terdapat di sekolah. Melakonkan cara memberi rawatan. (a) Pertolongan cemas: Membuat lawatan sambil belajar ke (i) Definisi pertolongan ARAS 2 Pusat cemas. Menjelaskan faedah program kesihatan Kesihatan Kecil. (ii) Maksud kecederaan sekolah. ringan. Perbincangan tentang cara merawat ARAS 3 kecederaan ringan. (b) Kecederaan ringan Membincangkan faedah menjaga (i) Jenis kecederaan ringan: kesihatan diri. Luka kecil Membincangkan cara merawat Calar kecederaan ringan. Lebam Terseliuh (c) Program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS) Peringkat sekolah: Perkhimatan Pergigian Sekolah Perkhidmatan Kesihatan Sekolah Persatuan Bulan Sabit Merah St. John’s Ambulance 28
 37. 37. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5OBJEKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5, murid dapat :1. Mengenal diri sendiri dan mengamal penjagaan kebersihan diri;2. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan keselamatan di rumah, tempat permainan dan semasa perjalanan bagi menjaga keselamatan diri;3. Mengenal pasti cara pemilihan makanan yang sesuai untuk pertumbuhan badan;4. Mengenal pasti penyakit berjangkit dan penyakit tidak berpenyakit;5. Memahami bagaimana penyakit berjangkit merebak dan cara mencegah daripada dijangkiti;6. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran kesihatan dalam kehidupan; dan7. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 29
 38. 38. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga (a) Seksualiti: ARAS 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain Akil baligh adalah tanda awal Memahami maksud akil baligh, haid mengikut kebolehan murid. seseorang remaja mula menapak ke dan ihtilam. alam kedewasaan. Menerangkan perubahan fizikal Memeriksa kebersihan diri murid. (i) Akil baligh: semasa akil baligh. haid Menerangkan langkah penjagaan Berbincang dalam kumpulan kecil. ihtilam kebersihan yang diambil semasa haid dan ihtilam. Mengisi silang kata berkaitan penyakit (b) Penyakit tidak berjangkit: Mengenal pasti penyakit-penyakit tidak berjangkit. Penyakit tidak berjangkit boleh tidak berjangkit. disebabkan oleh keturunan dan gaya Menyenaraikan cara pencegahan Menyediakan folio berkaitan akil baligh hidup. penyakit tidak berjangkit. (i) Jenis penyakit tidak berjangkit: Mendengar ceramah tentang haid dan Karies gigi ARAS 2 ihtilam. Penyakit jantung Menjelaskan pusingan haid. Diabetes Asma ARAS 3 Penyakit buah pinggang Membincangkan sebab berlaku penyakit tidak berjangkit. (ii) Cara mencegah: Bersenam Bersukan Makan makanan seimbang Gaya hidup sihat 30
 39. 39. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Perasaan Murid dapat: Luahan isi hati seseorang dapat dikesan melalui perlakuannya. ARAS 1 (a) Memahami perasaan sendiri mengikut Meluahkan perasaan ketika Berbincang dalam kumpulan kecil. situasi dan cara mengatasinya: menghadapi pelbagai situasi. setelah membantu keluarga Bercerita dengan rakan. apabila menempuhi kegagalan ARAS 2 kehilangan orang yang disayangi Memahami perasaan (empati) rakan Berlakon atau main peranan. apabila menghadapi kesusahan yang menghadapi pelbagai situasi. tidak diterima oleh rakan sebaya ARAS 3 Membantu rakan yang menghadapi3. Kekeluargaan situasi malang. Keremajaan adalah peringkat umur antara alam kanak-kanak dengan alam dewasa. ARAS 1 Remaja perlu diberi bimbingan dan Menjelaskan perubahan fizikal dan Kuiz berkaitan keremajaan. bersedia melalui alam ini. perasaan ketika di peringkat remaja. (a) Keremajaan Perbincangan tentang perubahan fizikal, (i) Perubahan fizikal: ARAS 2 Perubahan perasaan dan peranan Ketinggian Mengenal pasti masalah yang sering remaja. Suara dialami oleh remaja. Paras rupa Mengenal pasti peranan remaja dalam Berlakon mengenai masalah remaja keluarga. dan penyelesaiannya. (ii) Perubahan perasaan: Mencari identiti diri ARAS 3 Mementingkan rakan Membincangkan peranan remaja Sentiasa bimbang paras dalam masyarakat. muka Emosi tidak stabil (iii) Peranan remaja: Menyertai aktiviti keluarga Menyertai aktiviti masyarakat Mematuhi norma masyarakat 31
 40. 40. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pemakanan Murid dapat : Amalan pemakanan yang sihat dapat mengekalkan kesihatan yang optimum. ARAS 1 Menamakan makanan dan jenisnya. Menyediakan folio berkaitan makanan. (a) Amalan pemakanan yang sihat: Menyatakan kesan negatif akibat (i) Jenis makanan mengambil makanan tidak seimbang Perbincangan tentang pengambilan (ii) Makanan seimbang makanan yang tidak seimbang. (iii) Pilihan makanan ARAS 2 Membincangkan kepentingan Mendengar ceramah tentang makanan mengambil pelbagai jenis makanan. seimbang. Membezakan makanan yang tinggi kandungan lemak, gula, dan garam. ARAS 3 Mencadangkan satu hidangan makanan seimbang ARAS 12. Penyalahgunaan bahan Menyatakan kesan buruk merokok, Lakonan. alkohol, bahan hidu dan pengambilan Pengambilan rokok, alkohol, bahan dadah. Mengisi teka silang kata. hidu dan dadah boleh dielakkan ARAS 2 memalui kekuatan diri dengan Menyatakan cara-cara mengelak diri Perbahasan tentang kesan pengambilan mengatakan TIDAK daripada dipengaruhi oleh orang lain. dadah. ARAS 3 (a) Kemahiran menyatakan ‘tidak’ Menjelaskan cara-cara menasihatkan Perbincangan tentang kesan buruk akibat kepada rakan daripada terpengaruh dengan merokok, alkohol dan bahan hidu. (i) Rokok rokok, alkohol, bahan hidu dan (ii) Alkohol pengaruh dadah. Membuat pameran tentang kesan buruk (iii) Dadah Menyatakan aktiviti yang boleh mengisi merokok. (iv) Bahan hidu masa lapang. 32
 41. 41. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN PERSEKITARAN BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselamatan Murid dapat : Kemalangan boleh berlaku di tempat ARAS 1 awam, jalan raya dan air. Bercerita tentang pentingnya menjaga Perbincangan dalam kumpulan kecil. Kemalangan boleh dielakkan dengan keselamatan di rumah, sekolah dan mengetahui tempat-tempat berbahaya, tempat permainan. Menyediakan folio murid berkaitan tanda keselamatan dan langkah-langkah Menjelaskan dengan contoh tentang keselamatan. keselamatan. bahaya api dan bahan api. Kebakaran boleh dielakkan dengan Bercerita tentang kawasan berair dan Menulis karangan. mengetahui cara pencegahan. ketika banjir. Menyenaraikan langkah keselamatan di Bercerita. (a) Keselamatan di rumah, sekolah dan rumah, sekolah dan dan tempat tempat permainan permainan. Kuiz. (i) Bahaya Menyatakan bahaya di kawasan yang (ii) Langkah keselamatan berair dan ketika banjir. Menjemput penceramah dari agensi luar. (b) Keselamatan di jalan raya (i) Tanda keselamatan ARAS 2 (ii) Peraturan Menceritakan punca kebakaran dan cara (c) Keselamatan api mencegahnya. (i) Punca kebakaran Menghuraikan langkah-langkah (ii) Cara mencegah keselamatan semasa berada di kawasan (d) Keselamatan di air berair dan ketika banjir. (i) Kawasan berair (ii) Banjir ARAS 3 (iii) Langkah keselamatan Menulis karangan pendek tentang kemalangan di rumah, sekolah atau tempat permainan atau jalanraya dan air yang pernah dilihat atau dialami oleh murid sendiri. 33
 42. 42. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Penyakit berjangkit Murid dapat: Penyakit boleh berjangkit melalui agen pembawa penyakit berjangkit ARAS 1 Menyatakan jenis penyakit berjangkit Menyediakan folio murid berkaitan (a) Jenis penyakit berjangkit dan agen mengikut cara jangkitan. penyakit berjangkit. pembawa penyakit berjangkit: Menyatakan agen pembawa penyakit Kepialu berjangkit. Perbincangan dalam kumpulan kecil. Campak Rubella ARAS 2 Membuat brosur tentang penyakit. Cacar Menjelaskan cara-cara mencegah Beguk penyakit berjangkit Melukis poster. (b) Cara merebak ARAS 3 Menjemput penceramah dari agensi luar. Udara Menyenaraikan jenis imunisasi di Air peringkat kanak-kanak. Sentuhan Agen pembawa (c) Cara mencegah Imunisasi Asingkan pesakit Menjaga kebersihan makanan Menjaga kebersihan alat kebersihan diri dan pakaian 34
 43. 43. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN3. Pertolongan cemas ARAS 1 Mengenal pasti jenis-jenis kecederaan Menunjuk cara. Pertolongan cemas adalah bantuan awal ringan. yang diberikan kepada mangsa sebelum Menerangkan cara-cara merawat Perbincangan dalam kumpulan kecil. mendapat rawatan selanjutnya daripada kecederaan ringan. doktor Menyatakan tugas-tugas perkhidmatan Kuiz. kesihatan, bomba dan penyelamat . (a) Bantuan awal kecederaan ringan: Mengisi silang kata. (i) Luka kecil ARAS 2 (ii) Patah Menjelaskan cara melaksana bantuan (iii) Terseliuh awal bagi kecederaan ringan (iv) Lebam (v) Melecur ARAS 3 Membuat simulasi cara melakukan (b) Perkhidmatan kesihatan dan bantuan awal kecederaan ringan keselamatan: (i) Pusat Kesihatan Kecil (ii) Hospital (iii) Polis (iv) Bomba dan penyelamat 35
 44. 44. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6OBJEKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6, murid dapat :1. Memahami perubahan fizikal semasa remaja dan menjaga kebersihan diri;2. Memahami masalah remaja masa kini;3. Menjelaskan maklumat yang tercatat pada label kandungan bahan makanan;4. Memahami cara meningkatkan penghargaan kendiri;5. Memahami kesan pengambilan dadah dan undang-undang dadah di Malaysia;6. Mengenal pasti jenis makanan dan alatan keselamatan yang sesuai;7. Mengetahui jenis dan cara penyakit berjangkit merebak; dan8. Memahami dan melakukan bantuan awal untuk kecederaan ringan. 36
 45. 45. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KESIHATAN DIRI DAN KELUARGA BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kesihatan Diri Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh Remaja yang memasuki akil baligh ARAS 1 mencadangkan aktiviti pembelajaran lain akan mengalami perubahan fizikal yang Menyatakan perubahan fizikal tubuh mengikut kebolehan murid. ketara. Remaja akil baligh mesti badan semasa peringkat awal remaja. menjaga kebersihan diri. Menyatakan cara menjaga kebersihan Memeriksa kebersihan diri murid. diri dan kesihatan tubuh badan. (a) Seksualiti Perbincangan tentang perubahan fizikal. (i) Perubahan fizikal yang dialami ARAS 2 oleh remaja: Menerangkan pertumbuhan fizikal dari Menggunakan rujukan pelbagai media Saiz otot kanak-kanak ke peringkat remaja. berkaitan dengan perubahan fizikal yang Pertumbuhan bulu dialami semasa remaja.. Pertumbuhan payu dara ARAS 3 Paras rupa Membincangkan kepentingan penjagaan Suara kebersihan fizikal semasa remaja. (ii) Menjaga kebersihan diri dan kesihatan tubuh badan. 37
 46. 46. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6 BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Kekeluargaan Murid dapat: Perubahan fizikal dan emosi di awal ARAS 1 remaja membawa beberapa masalah Menyenaraikan masalah-masalah yang Main peranan. yang perlu dihadapi dan diatasi oleh biasa dialami semasa awal remaja remaja. Perbincangan dalam kumpulan kecil. ARAS 2 (a) Keremajaan Menjelaskan langkah yang perlu diambil Menyediakan folio murid. (i) Masalah yang dihadapi di awal untuk menangani masalah remaja. remaja Mendengar ceramah tentang masalah Konflik dalam keluarga ARAS 3 remaja. Perubahan emosi Membincang dan meluahkan perasaan Perasaan ingin mencuba terhadap rakan sebaya, keluarga dan Mudah terpengaruh orang lain. Ingin bertindak seperti orang Menerangkan tanggungjawab dan dewasa peranan remaja kepada diri, keluarga, dan masyarakat 38
 47. 47. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 6TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : GAYA HIDUP SIHAT BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pemakanan Murid dapat : Label kandungan pada bahan makanan ARAS 1 mengandungi maklumat yang amat Menyatakan maklumat pada label Mencari fakta daripada barangan berguna kepada pengguna kandungan produk makanan. sebenar. Label ini melambangkan status barangan dari segi mutu dan tempoh ARAS 2 Mencatat fakta daripada barangan penggunaan Menyatakan kepentingan penglabelan sebenar. pada produk makanan. (a) Label kandungan Mencatat maklumat dalam folio murid. (i) Jenama makanan ARAS 3 (ii) Isipadu (bilangan/berat bersih) Membandingkan maklumat yang terdapat Merujuk pelbagai media. (iii) Arahan penyimpanan di antara produk makanan. (iv) Senarai ramuan Membuat kesimpulan tentang maklumat Lawatan ke kilang. (v) Nama dan alamat pengilang yang terdapat pada produk makanan. (vi) Komposisi khasiat makanan Perbincangan tentang nilai kandungan (vii) Pengawet dan pewarna produk makanan yang dilabelkan. (viii) Tarikh sah digunakan (ix) Tanda `halal Jabatan (x) Kemajuan Islam Malaysia 39

×