Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kontratë per banes

4,672 views

Published on

  • Be the first to comment

Kontratë per banes

  1. 1. Zyra e Punëve Juridike” Sadrija”Z.P.J.- SADRIJA-Adresa: Bregu i Diellit, zona e lindjesLamela A-8, lokali nr. 2,10 000 PrishtinëTelefon: 044-249-700; 038-248-681e-mail:hamzasadrija@hotmail.com KONTRATË MBI SHITBLERJEN E BANESËSE lidhur me datën________________ në_________________ ndërmjet:SHITËSIT: ________________________________________ dheBLERËSIT: ________________________________________OBJEKT KONTRATE: Shitblerja e patundshmërisë- banesës Neni 1Shitësi është pronarë i patundshmërisë-banesës me sipërfaqe ________________, e cilagjendet në ________________________________ Neni 2Blerësi pranon ofertën e shitësit që patundshmëria- banesa e cila është objekt kontratenga neni 1 i kësaj kontrate, të blihet në gjendjen të cilën e ka parë dhe pranuar nëgjendjen ekzistuese. Neni 3Kontraktuesit me pajtueshmëri kanë caktuar çmimin e shitblerjes së patundshmërisë tëcekur nenin 1 të kësaj kontrate, në shumën e përgjithshme në lartësi prej______________________. Neni 4
  2. 2. Shitësi garanton që patundshmëria e cila është objekt kontrate nuk i nënshtrohet kurrfarëngarkese në kuptim të marrëdhënieve obligative me persona të tretë dhe obligohet qëblerësit ti ofroj mbrojtje të plotë në rast se paraqitet ndonjë kërkesë nga personi i tretë. Neni 5Kontraktuesit vërtetojnë se kjo kontratë është e lidhur në bazë të shprehjes së vullnetit tëlirë dhe në pajtueshmëri të plotë, duke përjashtuar mashtrimin, presionin apo lajthitjen. Neni 6Të gjitha obligimet komunale( rryma, uji, mbeturinat, telefoni etj) që kanë të bëjnë mepatundshmërinë e cila është objekt kontrate, deri në ditën e lirimit të banesës i bartëshitësi, ndërsa pas lirimit të banesës i bartë blerësi duke llogaritur edhe shpenzimet rrethbartjes së pronësisë. Neni 7Kontraktuesit janë të pajtimit se kjo kontratë paraqet bazë të mjaftueshme për ndërrimin ebartësit të së drejtës së pronësisë në librin e kadastrës. Neni 8Kontraktuesit u morën vesh që për të gjitha çështjet kontestuese në lidhje me këtëkontratë, si gjykatë kompetente për zgjidhjen e të njëjtave të jetë Gjykata komunale në________________________.Kjo kontratë është përpiluar dhe nënshkruar në __________ kopje, _________ përshitësin dhe ______________ për blerësin. BLERËSI SHITËSI_________________________ ________________________

×