Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

انواع Replication در MySQL/MariaDB

137 views

Published on

اسلاید های مربوط به ارائه ی من در اولین جلسه ی رویداد TehranDB.
در این جلسه در ارتباط با انواع Replication در MySQL و MariaDB صحبت کردم.

Published in: Software
 • Be the first to comment

انواع Replication در MySQL/MariaDB

 1. 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫اوًاع‬Replication‫در‬MySQL/MariaDB ‫پًر‬ ‫محمدیان‬ ‫َامًن‬ ‫ريیداد‬ ‫ی‬ ٍ‫جلس‬ ‫ايلیه‬TehranDB ‫آبان‬96
 2. 2. ‫هستم؟‬ ‫کی‬ ‫من‬ •‫پًر‬ ‫محمدیان‬ ‫َامًن‬ •‫يب‬ ‫الیف‬ ‫شزکت‬ ‫َای‬ ‫دیتابیس‬ ‫مدیز‬ •‫َای‬ ‫بالگ‬ ‫در‬ ٌ‫وًیسىد‬OrangeTech.ir‫ي‬Alihossein.ir •‫بز‬ ‫مبتىی‬ ‫َای‬ ‫دیتابیس‬ ‫مدیزیت‬ ‫َای‬ ‫راَکار‬ ٌ‫دَىد‬ ٍ‫ارائ‬MySQL‫ي‬MariaDB
 3. 3. ‫تعریف‬Replication •‫بزدن‬ ‫باال‬ ‫مىظًر‬ ٍ‫ب‬ ،‫مىبغ‬ ‫چىدیه‬ ‫بیه‬ ‫َا‬ ٌ‫داد‬ ‫گذاری‬ ‫اشتزاک‬ ‫مىظًر‬ ٍ‫ب‬ ‫ريشی‬ consistency‫َا‬ ٌ‫داد‬. •‫سزير‬ ‫در‬ ‫َا‬ ٌ‫داد‬ ‫تغییزات‬ ‫ريش‬ ‫ایه‬ ‫در‬log‫دریافت‬ ‫متصل‬ ‫َای‬ ‫سزير‬ ‫تًسط‬ ‫ي‬ ٌ‫شد‬ ‫شًود‬ ‫می‬ ‫اجزا‬ ‫ي‬.
 4. 4. ‫کاربرد‬Replication •High Availability •Load Balancing •Backup •Split read and write
 5. 5. ‫انواع‬Replication •Asynchronous Replication •Semi-Synchronous Replication •Synchronous Replication
 6. 6. Asynchronous Replication •‫سرور‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تغییرات‬ ‫تمامی‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬Master‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬. •‫سرور‬ ‫چندین‬ ‫یا‬ ‫یک‬Slave‫سرور‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫با‬Master‫را‬ ‫جدید‬ ‫تغییرات‬ ، ‫کنند‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫خود‬ ‫سرور‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دریافت‬. ‫معایب‬ •‫سرورهای‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تغییرات‬ ‫ثبت‬ ‫در‬ ‫گارانتی‬ ‫عدم‬Slave •Lag behind Master •‫سرور‬ ‫در‬ ‫کرش‬ ‫و‬ ‫اختالل‬Master‫شود‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫اختالل‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ،.
 7. 7. Asynchronous Replication
 8. 8. Semi-Synchronous Replication •‫سرور‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ،‫قبل‬ ‫روش‬ ‫مطابق‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬Master‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬. •‫از‬ ‫یکی‬ ‫حداقل‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫انتقال‬ ‫گارانتی‬ ‫قبلی‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫تفاوت‬Slave ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬. ‫معایب‬ •Lag behind Master •‫سرور‬ ‫در‬ ‫کرش‬ ‫و‬ ‫اختالل‬Master‫شود‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫کل‬ ‫در‬ ‫اختالل‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ،. •‫های‬ ‫سرور‬ ‫در‬long distance‫شود‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫عملکرد‬ ‫در‬ ‫منفی‬ ‫تاثیر‬ ‫باعث‬.
 9. 9. Semi-Synchronous Replication
 10. 10. Synchronous Replication •‫عنوان‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬Master‫کرد‬ ‫استفاده‬. •‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫دیگر‬ ‫متصل‬ ‫سرورهای‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫هر‬. ‫معایب‬ •Write‫به‬ ‫منجر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫چندین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫همزمان‬ dead lock‫شود‬ ‫فراوان‬ ‫های‬. •‫دلیل‬ ‫به‬consistency‫سرعت‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬ ،‫باال‬Write‫های‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫پایینتر‬ ‫است‬ ‫قبلی‬.
 11. 11. Synchronous Replication
 12. 12. Implement In MySQL/MariaDB
 13. 13. Implement In MySQL/MariaDB DBMS Asynchronous Semi- Synchronous Synchronous MySQL Master-Slave Replication Master-Slave rpl_semi_sync_ master_enabled =1 Group Replication MariaDB Master-Slave Replication Master-Slave rpl_semi_sync_ master_enabled =1 MariaDB- Galera-Cluster
 14. 14. Master-Slave Replication
 15. 15. Multi-Source Replication Available from MySQL 5.7.6 And MariaDB 5.5
 16. 16. Master To Master Replication Available from MySQL 5.5 And MariaDB 5.5
 17. 17. Master To Master Replication Stable from MySQL 5.7.17
 18. 18. ‫سوال؟‬
 19. 19. ‫با‬ ‫ارتباط‬‫ما‬ @TehranDB @TehranDB http://tehrandb.com

×