minggu interaksi sk kerupang 2012

2,036 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

minggu interaksi sk kerupang 2012

 1. 1. PENGHARGAAN Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpahkurnia dan izinNya serta taufik dan hidayahNya dapatlah saya menyempurnakan LaporanMinggu Orientasi Sekolah ini. Setinggi ucapan terima kasih ditujukan kepada Tuan Hj Yunus bin Hj Yussof, selakuKetua Unit Sekolah Rendah di atas segala komitmen, bimbingan, nasihat dan sokongan yangdiberikan untuk saya menyiapkan laporan program orentasi ini. Seterusnya penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada guru besar SK Kerupangiaitu Puan Siti Norkiah Abdul, Penolong Kanan Pentadbiran iaitu Encik Jusoh Bin Sulong,Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Encik Esmit Bin Amat, Penolong Kanan Kokurikulum PuanRuhaiah bte Jumat yang telah banyak membantu saya dalam memberikan maklumat tentangsekolah. Ucapan terima kasih juga kepada pihak pengurusan sekolah dan guru-guru yang terlibatdan kerjasama yang turut diberikan berkaitan dengan maklumat sekolah ini amatlah saya hargai. Akhir sekali, ucapan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan iaitu guru-gurulepasan KPLI yang baru yang turut membantu terutamanya Ustazah Siti Fatimah binti Yacobselaku guru bimbingan saya kerana memberi pendapat dan tunjuk ajar serta sumbangan ideayang diperlukan untuk menyiapkan laporan ini. Kepada ahli keluarga yang banyak memberikansokongan moral serta mendoakan sehingga selama berada di sekolah ini dapat menyiapkanlaporan program orentasi seadanya. Semoga dengan bantuan semua pihak dapatlah kami menyiapkan laporan programorentasi ini dengan sebaik mungkin insyallah dan semoga Allah SWT memberkati kita semuadan menerima amal kita semua. 1
 2. 2. RUKUN NEGARA MAKA KAMI, RAKYAT MALAYSIA, BERIKRAR AKAN MENUMPUKANSELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI MENCAPAI CITA-CITA TERSEBUT BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP BERIKUT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN 2
 3. 3. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAHLEBIH MEMPERKEMBANGKAN POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU UNTUK MELAHIRKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS DARI SEGI INTELEK,ROHANI,EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN.USAHA INI ADALAHBERTUJUAN UNTUK MELAHIRKAN WARGANEGARA MALAYSIA YANG BERILMUPENGETAHUAN,BERKETRAMPILAN,BERAKHLAK MULIA,BERTANGGUNGJAWABDAN BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MEMBERIKAN SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA,MASYARAKAT DAN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN ISLAM ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN UNTUK MENYAMPAIKAN ILMU, KEMAHIRAN DAN PENGHAYATAN ISLAM BERDASARKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH, BAGI MEMBENTUK SIKAP,KEMAHIRAN KEPERIBADIAN DAN PANDANGAN HIDUP SEBAGAI HAMBA ALLAHYANG MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB UNTUK MEMBANTU DIRI, MASYARAKAT, ALAM SEKITAR DAN NEGARA KE ARAH MENCAPAI KEBAIKAN DI DUNIA DAN KESEJAHTERAAN ABADI DI AKHIRAT 3
 4. 4. SEKOLAH KEBANGSAAN KERUPANG WILAYAHPERSEKUTUAN LABUAN 4
 5. 5. PengenalanSekolah Kebangsaan Kerupang, Wilayah Persekutuan Labuan terletak 3 kilometer daribandar Labuan. SK Kerupang atau nama singkatannya SKK Terpilih menjadi sekolahangkat GITN sdn bhd untuk projek GTL School kerana kadar penggunaan internet di bawah30% . Sekolah ini diterajui oleh Pn. Norkiah binti Abdul sebagai guru besar, dengan dibantuoleh 3 orang Guru Penolong Kanan, 42 orang tenaga pengajar, 3 orang kakitangan sokongandan mempunyai seramai 462 orang murid.Latar Belakang SekolahSKK mula menjadi sekolah angkat GITN untuk projek GTL School bermula Januari 2008.SKK mempunyai sebuah makmal komputer dengan 21 buah komputer, tidak mempunyaiPusat Akses. Namun pada pertengahan tahun 2007, makmal komputer sekolah ini terpaksaditutup kerana berada dalam tapak pembinaan bangunan sekolah. Namun begitu, pihaksekolah dibawah program GTL School telah mengambil inisiatif dengan berbincangdengan pihak Jabatan Kerja Raya (JKR) untuk menyediakan laluan inisiatif untuk pelajardan guru-guru untuk datang ke makmal komputer, tetapi hanya tahap 2 sahaja dibenarkanatas alasan keselamatan.Sejarah SekolahNama asal sekolah ini adalah Sekolah Rendah Kerajaan atau Government Primary SchoolKerupang. Kedudukan sekolah ini adalah di kampung Kerupang yang mana di sekitarnyaterdapat kawasan perkampungan lain seperti Kampung Pantai, Kampung Durian Tunjongdan Kampung Tanjung Aru. 5
 6. 6. Sebelum adanya sekolah Kerupang, anak-anak dari kampung ini kebanyakannyabersekolah di sekolah bukit Kalam. Atas beberapa sebab yang dihadapi seperti ramai dalamkalangan ibu bapa yang tidak dapat menghantar anak mereka ke sekolah kerana jarak yangjauh dan jalan perhubungan yang terhad, maka sekolah ini telah dibangunkan selepas 10tahun kewujudan sekolah Bukit Kalam.Antara orang yang bertanggungjawab menubuhkan sekolah ini empat orang ketua kampungiaitu Tn. Hj. Edin bin Ali (Kampung Kerupang), Tn. Hj Ibarahim bin Hj. Mohamad(Kampung Nagalang), Tuan Hj. Salam bin Basaman (Kampung Pantai) dan Tn. HJ. Yusofbin Matsarudin (Kampung Durian Tunjong)Sekolah ini mula dibina pada tahun 1931 di tapak yang sama pada masa sekarang iaitu diKampung Kerupang. Sebuah bangunan sekolah dan sebuah rumah turut dibina pada tahunberkenaan. Bangunan sekolah ini menggunakan tiang simen setinggi 10 kaki dari tanah danlantainya daripada papan dan atapnya pula daripada kayu belian (ironwood) walau pun padaasalnya menggunakan daun rumbia. Saiz bangunannya hanya sesuai untuk tiga buah bilikdarjah sahaja.Bangunan ini telah digunakan sebagai sekolah lebih dari 35 tahun. Ia dibina oleh kerajaanNegeri Sabah, pekerja pembinaannya terdiri daripada orang-orang Melayu tempatan yangdiketuai oleh seaorang pekerja bangunan berbangsa Cina.Pada tahun 1937 sekolah ini mula dibuka kepada anak-anak yang tinggal di kawasan yangberhampiran. Tiga orang guru yang bertugas di sekolah pada masa itu, ialah; 1. Encik Mohamad Salleh bin Pir selaku Guru Besar. Beliau berasal dari Labuan. 2. Encik Supar bin Idris selaku Guru Penolong, berasal dari semenanjung Malaysia. 3. Encik Mohd. Zain bin Lamit, berasal dari Labuan. 6
 7. 7. Murid-murid yang belum tamat persekolahan di sekolah Bukit Kalam yang tinggalberhampiran dengan kampung Kerupang seperti Kampung Lajau dan Kampung TanjungAru adalah di antara murid yang berpindah ke sekolah ini. Jumlah murid yang bersekolahdi sekolah ini pada masa ia dibuka ialah seramai 37 orang lelaki termasuk murid yangberpindah dari Sekolah Bukit Kalam.Pelajaran yang diajar pada masa itu ialah membaca, menulis rumi dan jawi, kira-kira,senaman, seni pertukangan dan lukisan. Apabila Jepun memerintah Labuan dalam tahun1945 pembelajaran di sekolah ini tergendala, Bahasa Melayu ditukar kepada Bahasa Jepun.Sekolah ini dibuka semula dan aktiviti pembelajaran diteruskan dalam Bahasa Melayu danditambah dengan mata pelajaran Bahasa Inggeris dalam tahun 50-an.Pada tahun 1962 bangunan sekolah ini ditambah dengan sebuah lagi bangunan yang terdiridaripada 3 buah bilik darjah dan 2 buah rumah guru. Ini adalah disebabkan pertambahanjumlah murid seramai 400 orang pada akhir tahun 60-an. Murid-murid sekolah ini pernahmenumpang belajar di balai raya Kampung Pantai dalam tempoh beberapa tahun apabilabangunan asal sekolah ini diroboh oleh pihak Jabatan Kerja Raya kerana keadaan bangunanyang tidak selamat lagi untuk digunakan. Pada tahun 1982, 2 buah bangunan dan 2 buahrumah guru di bina.Pada tahun 1984, sebuah bangunan lagi telah dibina untuk bilik khas seperti bilik tv,perpustakaan, bilik sains, kantin dan 2 buah rumah guru. Sekolah yang di bina pada tahun1962 telah dirobohkan untuk pembinaan 2 buah rumah guru.Kedudukan sekolah ini adalah berhampiran dengan jalan raya. Terbinanya sekolah ini,maka hasrat kerajaan telah tercapai untuk membasmi buta huruf di kalangan penduduksekitar khasnya dan di Labuan amnya. Diantara bekas murid sekolah ini yang telah berjayadalam bidang politik ialah Datuk Haris Bin Mohamad Salleh iaitu anak kepada bekas gurubesar sekolah ini. Beliau juga adalah bekas Ketua Menteri Sabah. Dalam bidangketenteraan pula ialah Encik Karim Bin Abdul Kadir seorang pegawai tentera berpangkatLeftenan Kolonel. Selain daripada itu terdapat juga beberapa murid sekolah ini yangberjaya sebagai pegawai-pegawai kerajaan dan swasta. 7
 8. 8. Sehingga tahun 2000 pertambahan murid semakin pesat dalam rekod bilangan murid padatahun berkenaan mencecah sehingga 892 orang murid. Pembinaan bangunan baru telahberlaku sekali lagi pada tahun 2001 untuk menggantikan bangunan yang sedia ada.Bangunan lama yang diperbuat daripada kayu telah ditukarkan kepada bangunan konkrit.Bangunan konkrit yang di bina telah siap dan mula digunakan untuk sesi pembelajarandalam semester ke dua iaitu dalam bulan Jun tahun 2002. Pada tahun 2005, sebuah lagibangunan makmal komputer telah didirikan untuk kerperluan pembelajaran di SekolahKebangsaan Kerupang dan pada tahun 2006 bangunan ini siap sepenuhnya dan telahdigunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran. MISI SEKOLAH " Towards Total Excellence" VISI SEKOLAHMewujudkan pelajar yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi danjasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.Sentiasa meningkatkan prestasi agar sentiasa cemerlang dan berdaya majuMenjana potensi budaya kerja berpasukan dan pelajar secara menyeluruh, bersepadu danberkesanMewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti serta persekitaranyang kondusifMembangun generasi pelajar yang mengamalkan pembentukan tingkahlaku yang baikdan berakhlak muliaMemantapkan sistem pengurusan berkesan dan budaya kerja bermatlamat dan berkualiti.Menghasilkan pelajar Bestari 8
 9. 9. IKRARKami warga SKK berikrar bekerja secara tekun dan bijaksana untuk melahirkan pelajar cemerlang sahsiah dan akademik sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. LAGU SEKOLAH Tajuk : ILMU SINAR HIDUP SK Kerupang sekolah kami megah berdiri menawan hati muridnya rajin menuntut ilmu belajar tak jemu-jemu pendidiknya penuh dedikasi bersatu untuk menabur bakti insan berilmu hasrat di hati untuk mencapai cita yg murni di bidang sukan di bidang seni kami d latih kemahiran diri disiplin diri amalan kami bersopan-santun berhemah tinggi ilmu sinar hidup cogan katanya kmi berikrar agar setia menuntut ilmu sehingga jaya ingin capai wawasan negara menuntut ilmu sehingga jaya ingin capai wawasan negara. 9
 10. 10. SK KERUPANG CARTA ORGANISASI KURIKULUM 2011 PENGERUSI PN. SITI NORKIAH BINTI ABDUL TIMBALAN PENGERUSI EN. JUSOH BIN SULONG PIBGKETUA PANITIA S/U KURIKULUM S/U PEPERIKSAAN PRS PN. SITI KHADIJAH BINTI DIN CIK OOI KUN YEE EN. SABDIN BIN JAPARUDIN BAHASA JADUAL WAKTU PN. HARLIANA BINTI ZAHARI MATEMATIK B.MELAYU GURU DATA PN NORIZAN BINTI SALLEH PN. HJH. SUKAH BINTI ISMAIL PN. MARYSIA JOHNY PENDIDIKAN AGAMA ISLAM B. INGGERIS MAKMAL KOMPUTERPN. NORHAFIZAH BINTI M. DAUD PN.SITI MARIAM BINTI AZIS EN. MOHD AZAM BIN MOHD SANI PENDIDIKAN MORAL BAHASA CINA GURU SUMBER DAN MEDIA PN. HILDAH@HILDA MAJAIL CIK OOI KUN YEE PN. SANIMAH BINTI TALI PEN. JASMANI DAN KESIHATAN PPSMI EN. ALMAN BIN JAIR PN. NORSYAFEENA J. ADONG PENNDIDIKAN SENI VISUAL PEMULIHAN EN. DURASAD BIN EDRIS PN. SARIMAH BINTI BUNGSU KAJIAN TEMPATAN j-QAF PN. KHATIJAH BINTI TAMIT PN. SITI FATIMAH BINTI YAACOB SAINS PRA SEKOLAH I EN. MUSLIM BIN MUSA PN. ROHANI BINTI AWG. AHMAD KEMAHIRAN HIDUP PRA SEKOLAH II PN. RASINAH BINTI MATNOR PN. ARMI BINTI NONCHI PSKPN.HJH. NASIMAH BINTI OSMAN LINUS PN. NAFIAH BINTI ALI AMAT PENDIDIKAN MUZIK PN. MARYSIA JOHNY LDP EN. RALLEE BIN KARIM 10
 11. 11. SENARAI NAMA GURU DAN KTBM SEKOLAH KEBANGSAAN KERUPANG TAHUN 2011 SENARAI NAMA GURU-GURU1. ALMAN BIN JAIR 31. ROSMEH BTE HJ.RUMAN2. AZINI BINTI MOHAMAD ZAWAWI 32.RUHAIAH BTE JUMAT3. DURASAD BIN EDRIS 33.ROSNAH BTE MURAH4. ENGKU AZLINDA BINTI ENGKU MUDA 34. SITI NORKIAH BTE ABDUL5. ESMIT BIN HJ. AMAT 35. SANIMAH BT TALI6. FEIROZ BTE MD.NOOR 36. SABDIN BIN JAPARUDIN7. HAMIDAH BTE ALIL MATRAN 37. SARIMAH HJ.BUNGSU8. HILDAH BT MAJAIL 38. SITI FATIMAH BTE YAACOB9. JALINAH BTE SARUS 39. SITI KHADIJAH BTE DIN10. JULIANI BTE MOKTAR 40. SITI MARIAM BTE AB AZIS11. JUSOH BIN SULONG 41. SUKAH BTE HJ.ISMAIL12. KHADIJAH BTE TAMIT 42. SURIAH BTE SUALIN13. MOHD AZAM BIN MOHD SANI 43. VIVI ERMA BTE ABDULLAH14. MUSLIM BIN MUSA 44. ZURIANI BTE ASRI15. MARYSIA JOHNNY 45. NORALING VOO16. NASIMAH BINTI OSMAN 46. HARLIANA17. NAWAWI BIN EJAL18. NOOR AINI BTE LATEH19. NORAZLAN BIN MAHMOD20. NORHAFIZAH BTE LAMUDIN21. NORHAFIZAH BTE MOHD DAUD22. NORIZAN BTE SALLEH23. NUR SYAFEENA J.ADONG24. NAFIAH BTE ALI AMAT25. OII KUN YEE26. RAMLEE BIN HJ KARIM27. RASINAH BTE MATNOR28. ROHANI @ MURNI AG.AHMAD29. ROSLAN BIN HJ.MOHAMED30. ROSMAH BTE DANI 11
 12. 12. SENARAI NAMA KTBM1. RAHMAH BTE DAMIT2. SALBIAH BTE MATALI3. ROSNITA BT AKHBAR4. SABIN BIN MUMIN LOGO SEKOLAH 12
 13. 13. BIODATA GURU BESAR Nama: Siti Norkiah binti Abdul NoKad Pengenalan: 580826-12-5146 Tarikh lahir : 26 ogos 1958 Kaum/keturunan : Melayu Tempat lahir : Sipitang, Sabah Gred jawatan : DGA 32 Pendidikan: i) SM.Sultanah Bahiyah (1971-1975) -Kelulusan dan Pengkhususan : SPN ii) Maktab Perguruan Gaya (1977-1978) -Kelulusan dan Opsyen : PMPS Perkhidmatan : i. Tarikh Mula Berkhidmat : 01/01/1979 ii. Tarikh pengesahan Perlantikan : 01/02/1979 i) Tarikh Pengesahan Dalam Perkhidmatan :01/02/1980 ii) Tarikh Jawatan Berpencen: 01/12/1989 iii) Lantikan Ke Jawatan Sekarang : 02/07/1977 iv) Jawatan Hakiki : Memangku DGA 34 Alamat Kediaman : A1, Rumah Guru, SK.Bebuloh, WP.Labuan No.Tel : (H/P) 0128375992 Nama Sekolah/Pejabat/Jabatan Pernah Bertugas: i) SM. ST Anne (01.01.1979) ii) SK. Patau-Patau iii) SK. ST Anne iv) SK Bebuloh (16.06.2007-30.12.2009) v) SK. Kerupang (31.12.2009) 13
 14. 14. KONSEP MINGGU ORIENTASI SEKOLAHMinggu orientasi sekolah merupakan satu program bagi guru pelatih kursus perguruan lepasanijazah sekolah rendah (KPLI SR) j-QAF mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS).Program ini diharapkan dapat memberi kefahaman awal pelatih tentang alam persekolahan dariperpektif seorang guru. Program ini memberi peluang kepada pelatih memahami sekolah sebagaisebuah institusi pendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah. Melalui pemerhatian,penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan guru dan komuniti sekolah, pelatih dapatmemahami tingkah laku murid, pengurusan sekolah dan pengurusan bilik darjah untukmenyepadukan teori dan amalan dalam konteks pengajaran pembelajaran.OBJEKTIF 1. Memahami masyarakat sekolah 2. Mendapat pendedahan awal bagaimana murid belajar, pengurusan strategi pengajaran dan pembelajaran. 3. Menyesuaikan diri di sekolah dan di bilik darjah. 4. Membina kemahiran mengumpul maklumat tentang pengurusan, iklim dan budaya sekolah. 5. Mendokumentasikan pengalaman yang dilalui dalam portfolio untuk memupuk budaya pemikiran kreatif dan reflektif.STRATEGI PELAKSANAANTempoh pelaksanaan Minggu Orientasi Sekolah ialah selama 1 minggu bermula daripada 28Mac 2011 – 1 April 2011 di Sekolah Kebangsaan Kerupang, Wilayah Persekutuan Labuan.Kemudian proses mengumpul bahan. Seterusnya pengolahan bahan ke dalam bentukdokumentasi dan penyerahan tugasan kepada pensyarah dalam sesi interaksi. 14
 15. 15. ALATANFIZIKAL 15
 16. 16. A. Alatan Fizikal Sistem dan peralatan mempengaruhi suasana Pengajaran dan Pembelajaran Pelajar buat persepsi awal struktur dan organisasi persekitaranAktiviti 1Data Sekolah Kebangsaan Kerupang, Wilayah Persekutuan Labuan: Bilangan murid 30 x 20 462 orang Keseluruhan : Saiz kelas : murid dalam kelas : Prasekolah : 46 orang Tahun 1 : 85 orang Tahun 2 : 84 orang Tahun 3 : 80 orang Tahun 4 : 68 orang Tahun 5 : 79 orang Tahun 6 : 66 orang Bilangan bilik 20 buah P = 35 orang Darjah : Bilangan guru : L = 11 orang Nama Sekolah : Sekolah Kebangsaan Kerupang, Wilayah Persekutuan Labuan Kedudukan Sekolah : Bandar 16
 17. 17. B) Suasana Bilik Darjah Guru mempunyai kuasa menyusun perabut, kedudukan murid, memilih bahan dan lain- lain. Pengurusan semua unsur ini penting untuk mewujudkan kelas yang kondusifAktiviti 2Lukiskan pelan 2 buah bilik darjah yang anda lawati semasa orientasi ini. Bagi setiapkelas, jawab soalan berikut :PELAN BILIK DARJAH (A) 17
 18. 18. PELAN BILIK DARJAH (B)Petunjuk : PAPAN TULIS PINTU MURID PAPAN KENYATAAN MEJA GURU 18
 19. 19. (1) Nyatakan bagaimana alat hasil pengajaran dan pembelajaran diletakkan di kelas dan bagaimana ianya digunakan ? Sumber asas papan tulis dihadapan kelas. Guru merancang dan bijak mengunakannya supaya murid dapat membaca dan memahami apa yang tertera di papan tulis. Sumber elektronik seperti laptop, radio dan LCD digunakan pada permulaan pelajaran dalam proses kemahiran mendengar dan bertutur.  Guru memperdengarkan rakaman kepada murid-murid.  Murid mendengar perkataan dengan baik dan dapat menyebut dan bertutur perkataan tersebut. Sumber bukan elektronik seperti kad imbasan dan kad suku kata.  Guru mempamerkan kad imbasan serta menyebut perkataan yang tertera pada kad imbasan tersebut.  Murid mendegar dan diminta menyebut perkataan pada kad imbasan tersebut. Sumber elektronik digunakan di hadapan kelas dan disimpan di bilik guru selepas digunakan. Sumber bukan elektronik digunakan pada waktu pembelajaran dan dilekatkan di papan kenyataan selepas tamat pembelajaran supaya murid boleh membuat rujukan bahan bacaan.(2) Apakah bahan yang murid boleh gunakan bila mereka memerlukan? Bahan-bahan bercetak seperti gambar, kad suku kata, kad perkataan dilekatkan di papan kenyataan sebagai bahan pengajaran bilik darjah. Buku-buku rujukan seperti buku panduan sembahyang, kitab al-Quran dan Iqra’ diletakkan di bilik khas j-QAF, surau dan di dalam kelas masing-masing sebagai bahan bacaan di waktu lapang. Bahan elektronik seperti LCD dan monitor yang digunakan di bawah kawalan guru di waktu pengajaran dan pembelajaran. 19
 20. 20. (3) Sejauh mana pengerakan murid dibenarkan? Murid tidak dibenarkan berkeliaran ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan. Walau bagaimanapun, ketika sesi pembelajaran yang melibatkan aktiviti berkumpulan, murid dibenarkan bergerak dalam kumpulan masing-masing dengan kawalan guru.(4) Kenalpasti bagaimana murid diletakkan dalam kumpulan? Terdiri daripada murid-murid yang mempunyai pelbagai kebolehan di dalam satu kumpulan. Murid yang agak lemah ditempatkan di barisan hadapan kelas kerana mereka memerlukan perhatian yang lebih daripada guru.(5) Apakah perbezaan yang terdapat pada kedua-dua kelas? Kelas A (Tahun 1 Beta) Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih kepada aktiviti-aktiviti menarik bagi merangsang minat murid untuk belajar. Kedudukan murid bercampur di dalam barisan iaitu tiada perbezaan antara murid yang lemah dan cerdik. Kawalan guru terhadap murid tahun 1 amat ketat. Kelas B (Tahun 2 Beta) Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih fokus kepada kemahiran menulis. Kedudukan murid bercampur di dalam barisan iaitu tiada perbezaan antara murid yang lemah dan cerdik. Kawalan guru terhadap murid tahun 2 ditahap sederhana. 20
 21. 21. (6) Apakah yang membuatkan ianya berbeza? Personaliti dan kemahiran guru yang berpengalaman sangat memberi kesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Penggunaan bahan bantu mengajar seperti radio, kad imbasan dan sebagainya dapat membantu murid-murid dalam memahami dan mengikuti pelajaran dengan mudah. Kawalan kelas yang berkesan dari guru memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Kepelbagaian perwatakan dan tahap murid yang berada dalam sesuatu kelas tertentu. 21
 22. 22. PERATURAN DANDISIPLIN SEKOLAH 22
 23. 23. C) Peraturan dan Disiplin SekolahPeraturan sekolah adalah penting untuk diketahui dan dipatuhi. Ini membolehkan andamengambil tindakan yang konsisten dengan staf lain dan juga mengetahui bagaimana guru-guruterlatih menangani masalah disiplin pelajar.Aktiviti 3 1) Apakah peraturan sekolah dan bilik darjah. Sekolah adalah sebuah institusi masyarakat. Di sinilah di semai, dipupuk dan disuburkan ciri-ciri baik bagi pembentukan sikap dan peribadi juga pertumbuhan fizkal yang sempurna. Peraturan sekolah adalah undang-undang yang perlu bagi kesejahteraan individu dan masyarakat sekolah. 1. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH DAN KEKEMASAN DIRI 1.1 PAKAIAN MURID-MURID LELAKI Seluar Seluar bagi murid-murid lelaki ialah seluar pendek berwarna biru tua (navy blue). Seluar panjang yang sama warnanya boleh dipakai sekiranya dikehendaki oleh ibubapa/penjaga. Baju Baju adalah berwarna putih dan berlengan pendek 1.2 PAKAIAN MURID-MURID PEREMPUAN Pakaian murid-murid perempuan adalah “Pinafore tunic” berwarna biru tua (Navy blue) dan labuhnya hendaklah sampai ke lutut. Baju Kurung dan Kain Sarung Murid-murid perempuan boleh memakai baju kurung sekiranya dikehendaki oleh ibubapa/penjaga mereka dengan syarat baju kurung itu berwarna putih dan memakai kain sarung berwarna biru tua (Navy blue) 23
 24. 24. Tudung/Mini Telekung Murud-murid perempuan juga dibenarkan memakai tudung/mini telekung dengan syarat tudung itu berbentuk tiga segi dua sama dan tudung/mini telekung berwarna putih, berukuran sesuai dengan murud-murid yang memakainya.1.3 PAKAIAN KETIKA BERSENAM DAN BERSUKAN Ketika bersukan dan bermain atau menjalani aktiviti Pendidikan Jasmani, murid-murid perempuan adalah digalakkan tanpa paksaan memakai seluar panjang yang sesuai (track suit) berwarna biru atau hitam dan baju kemeja T putih. Murid-murid lelaki adalah dibenarkan memakai seluar pendek (seluar sukan) berwarna biru atau hitam dan baju kemeja T putih.1.4 LENCANA SEKOLAH DAN TAG NAMA Murid murid dimestikan memakai lencana sekolah dan tanda nama (name tag) sama ada hari hari persekolahan biasa atau semasa menertai aktiviti lawatan kokurikulum.1.5 RAMBUT DAN KUKU Murid lelaki tidak boleh berambut panjang iaitu rambut tidak boleh mencecah kolar baju atau cuping telinga. Rambut murid perempuan yang melebihi paras bahu hendaklah di dandan atau pun di ikat dengan kemas mengunakan reben warna biru tua. Rambut hendaklah bersih dan di sikat dengan kemas. Murid di larang menyimpan kuku panjang. Murid-murid juga dibenarkan memakai tudung / mini telekung dengan syarat tudung itu berbentuk tiga segi dua sama dan tudung / mini telekung berwarna putih, berukuran sesuai dengan murid–murid yang memakainya. Murid-murid lelaki juga di benarkan memakai songkok berwarna hitam. Adalah berdasarkan surat pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.4/1976 bertarikh 10 Mac 1976. 24
 25. 25. 1.6 TATATERTIB Di kelas Semua murid di kehendaki berada di kelas pada setiap masa didalam keadaan senyap dan bersopan santun. Murid-murid tidak di benarkan meninggalkan kelas tanpa kebenaran guru. Sentiasa menjalankan tugas yang dipertanggung jawabkan seperti menjaga kebersihan dan kekemasan bilik. Tidak dibenarkan makan ataupun minum di dalam kelas. Sentiasa menjaga dan tidak merosakkan peralatan di dalam kelas. Sekiranya di perlukan, alat-alat elektrik boleh dipasang dan mesti ditutup sebelum meninggalkan kelas. Murid-murid hendaklah sentiasa bersedia untuk belajar sebagaimana jadual yang ditetapkan. Murid-murid dikehendaki beratus di luar kelas pada waktu pagi iaitu sebelum kelas bermula dan pada waktu selepas rehat. (sebelum masuk ke kelas) Dalam kawasan sekolah murid murid tidak di benarkan keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran Guru Besar / Wakilnya. Tidak dibenarkan berlari / bising atau meronda di kawasan sekolah. Sentiasa membuat barisan dan berjalan dalam keadaan senyap ketika masuk dan keluar kelas terutama masa ke tempat perhimpunan dan waktu pulang. Dilarang menghampiri atau masuk ke Bilik Guru Besar, pejabat, bilik guru, bilik cetak, tandas guru, bilik alatan, setor sukan, bilik mesyuarat, bilik buku teks dan lain-lain kecuali mendapat kebenaran guru.1.7 HARTA BENDA SEKOLAH Setiap orang murid hendaklah bertanggung jawab menjaga harta benda sekolah seperti kerusi, meja, papan kenyataan, peralatan dan lain lain. Sebarang kecurian, kerosakan, kekotoran dan sebagainya hendaklah di laporkan segera kepada guru kelas ataupun guru bertugas. Mereka yang terlibat boleh di denda atau diminta ganti rugi yang sepatutnya.1.8 BUKU TEKS / SPBT Buku teks yang di pinjam hendaklah dijaga dengan cermat dan disampul dengan plastic supaya tidak rosak atau hilang. Buku yang rosak atau hilang mestilah diganti atau di bayar mengikut harganya. Pelajar tidak di benarkan meninggalkan buku teks di sekolah. 25
 26. 26. 1.9 ALATAN SUKAN Mengambil, menggunakan alatan pendidikan Jasmani/permainan/sukan mestilah mendapat kebenaran guru yang berkenaan. Alatan yang rosak atau hilang semasa menggunakannya adalah menjadi tanggung jawab mereka yang berkenaan. Menyimpan semula peralatan yang digunakan di dalam setor dalam keadaan yang baik.1.10 PUSAT SUMBER SEKOLAH Pinjaman / Pemulangan buku buku perpustakaan hendaklah mengikut peraturan yang di berikan. Murid-murid dikehendaki berpakaian kemas dan lengkap. Murid- murid hendaklah sentiasa senyap supaya tidak mengganggu pelajar- pelajar lain.1.11 KEBERSIHAN Kebersihan bilik darjah adalah tanggung jawab kelas masing masing. Sampah hendaklah di buang ke dalam tong yang di sediakan. Tidak di benarkan menconteng atau mengotori mana mana dinding sekolah. Tandas hendaklah di gunakan sebaik baiknya. Segera menutup paip air setelah di gunakan. Tidak dibenarkan mencuci kaki dan memasukkan lebihan makanan kedalam singki tandas. Tidak dibenarkan meludah di merata rata tempat.1.12 BAYARAN KHAS/YURAN SEKOLAH Bayaran yang dikenakan hendaklah dijelaskan dalam minggu pertama persekolahan semester pertama. Sijil berhenti sekolah atau keputusan- keputusan peperiksaan tidak akan di keluarkan kepada murid yang gagal menjelaskannya. Bayaran hendaklah di buat melalui guru kelas masing masing. Resit akan dikeluarkan dan hendaklah di simpan sebagai bukti pembayaran.1.13 KEHADIRAN Murid-murid mesti hadir ke sekolah setiap hari persekolahan kecuali sakit. Surat Akuan Doktor / Ibu Bapa / Penjaga hendaklah di hantar kepada pihak sekolah untuk di rekodkan. Murid-murid dikehendak berada di sekolah sekurang kurangnya sepuluh minit sebelum loceng pertama dibunyikan. 26
 27. 27. Murid-murid yang hadir lewat akan ditulis nama mereka di dalam Buku Rekod kehadiran Lewat oleh pengawas yang bertugas. Jika tiga kali, mengikut catatan rekod tersebut, satu surat akan di hantar kepada penjaga untuk memberitahu perkara tersebut sebelum tindakan seterusnya diambil. Murid-murid yang tidak hadir ke sekolah di kira sebagai ponteng. Jikatidak hadir tiga hari berturut-turut pihak sekolah akan mengeluarkan surat peringatan kepada penjaga. Setelah 3 kali surat peringatan di hantar, tetapi masih juga tidak hadir ke sekolah.Murid berkenaan boleh di singkirkan / di buang sekolah. Jika murid terpaksa pulang lebih awal dari waktu biasa oleh sebab- sebab tertentu, hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran Guru Besar / Wakilnya dan di rekodkan ke dalam buku yang di sediakn di pejabat sekolah.1.14 LANGKAH KESELAMATAN Murid-murid dilarang membawa pisau / benda merbahaya / alat permaianan ke sekolah. Letakkan basikal di tempat yang di sediakan dan di kunci. Kawasan letak basikal adalah kawasan larangan. Murid-murid tidak boleh berada atau bermaian di kawasan tersebut. Murid-murid di larang berbasikal di kawasan sekolah. Murid-murid yang menaiki kenderaan seperti bas sekolah atau van hendaklah beratur mengikut peraturan. Murid-murid yang berjalan kaki hendaklah berhati-hati ketika di jalan raya. Murid-murid mesti beratur semasa hendak pulang selepas loceng akhir dari bilik darjah hingga ke pintu pagar sekolah.Tidak dibenarkan memecahkan barisan sama sekali. Murid-murid mesti menjaga hak sendiri seperti wang, peralatan sekolah supaya tidak hilang. Tidak dibenarkan memakai sebarang jenis barang kemas yang berharga pada bila bila masa persekolahan. Jika kehilangan sesuatu barang berharga, hendaklah segera di beritahu kepada guru dan jika terjumpa barang barang bukan milik sendiri hendaklah di serahkan kepada guru.1.15 KEGIATAN AKTIVITI KOKURIKULUM Setiap murid tahun 4,5 dan 6 di mestikan menyertai ketiga-tiga aktiviti berikut :-  Persatuan / Kelab  Pakaian seragam  Permaianan 27
 28. 28. kehadiran di wajibkan setiap kali di adakan aktiviti dengan berpakaian lengkap dan kemas. Selipar dan baju T yang pelbaga tidak di benarkan. Sekiranya tidak hadir 3 kali berturut turut tanpa sebab, tindakan disiplin akan di kenakan. Peraturan sekolah diwujudkan berdasarkan kepada matlamat dan objektif tertentu. Antaramatlamatnya ialah untuk memperbaki serta meningkatkan mutu dan prestasi pelajaran murid darisemasa ke semasa. Seterusnya, untuk menambah dan memupuk minat dan semangat untukbelajar serta menambah ilmu pengetahuan di kalangan murid. Matlamat lain yang dapat di lihatialah untuk melahirkan generasi yang terpelajar dan bertanggung jawab serta berdisiplin, bersatupadu, bersikap mulia, setia kepada Negara dan patuh kepada perintah agama. Dengan wujudnyamasyarakat yang sebegitu, secara tidak langsung akan mempertingkatkan dan mengekalkankeyakinan masyarakat kepada sekolah. Malahan, guru-guru juga terikat kepada peraturan sekolahtersebut. Ini penting kerana guru adalah merupakan ikon kepada muri-murid dan guru jugaadalah teladan kepada pelajar-pelajarnya. Itu adalah diantara matlamat diwujudkan peraturan sekolah, manakala objektifnya dapatdi rumuskan untuk meningkatkan prestasi murid-murid di dalam kurikulum, ko-kurikulum, mutudisiplin, melahirkan murid-murid yang berdisiplin dan mewujudkan persekitaran sekolah yangbersih dan indah. 28
 29. 29. JENIS SALAHLAKU/MASALAH DISIPLIN YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA9.1 : Tingkahlaku Jenayah111. Berjudi.112. Mencuri.113. Melawan/ mengancam/ memukul/ mencederakan guru114. Melawan/ mengancam/ memukul/ mencederakan pengawas.115. Memeras ugut116. Membuli/ pelancoan117. Menganggotai kumpulan haram/ kongsi gelap118. Menyalahgunakan dadah119. Membawa senjata merbahaya.120. Mencabul kehormatan.121. Mengancam/ memukul/ mencederakan murid lain122. Menceroboh bilik-bilik khas.123. Mengedar dadah124. Menunjuk perasaan/ berpiket/ mengganggu ketenteraman sekolah125. Bertaruh secara besar-besaran 29
 30. 30. 9.2 : Tingkahlaku Lucah221. Bercumbu-cumbuan222. Berkhalwat.223. Membawa bahan lucah ke sekolah224. Mengintai murid-murid perempuan.225. Menggunakan perbuatan dan kata lucah226. Melukis dan menulis kata-kata dan gambar lucah.9.3 : Kekemasan Diri331. Berambut panjang/ fesyen rambut keterlaluan dan bertentangan dengan peraturan sekolah.332. berkuku panjang.333. Bermisai dan berjanggut.334. Memakai barang-barang perhiasan yang dilarang ke sekolah.9.4 : Tingkahlaku Tidak Mementingkan Masa441. Berkeliaran di kawasan sekolah.442. Datang lewat sekolah.443. Lewat ke perhimpunan.444. Makan di kantin di luar waktu rehat. 30
 31. 31. 9.5 : Tingkahlaku Kurang Sopan dan Biadap551. Berkelakuan kasar terhadap guru552. Berkelakuan kasar terhadap pengawas.553. Berkelakuan kasar terhadap murid lain554. Berbahasa kesat555. Menyimpan rokok556. Menghisap rokok557. Mengganggu pengajaran dan pembelajaran558. Tidak menghormati guru559. Tidak menghormati pengawas9.6 : Tingkahlaku Musnah661. Merosakkan harta benda sekolah.662. Merosakkan harta benda pengetua/ guru besar/ guru-guru663. Merosakkan harta benda kantin sekolah.664. Merosakkan harta benda murid.9.7 : Tingkahlaku Tidak Jujur/ Menipu771. Menipu yang melibatkan wang772. Menipu yang melibatkan kepercayaan 31
 32. 32. 9.8 : Ponteng881. Ponteng kelas882. Ponteng sekolah883. Ponteng perhimpunan884. Ponteng kegiatan luar bilik darjah/ ko-kurikulum885. Ponteng ujian886. Ponteng peperiksaan887. Ponteng untuk “private study”JENIS SALAH LAKU BERAT2.3 : Menutur kata-kata kotor2.16/2.5 : Merosakkan harta benda sekolah2.10 : Memburuk nama sekolah2.9/5.5 : Menyembunyikan barang/ harta benda sekolah2.19 : Meninggalkan bilik darjah tanpa kebenaran semasa belajar/ pulang awal/ keluar awal sebelum sampai masa yang ditetapkan.3.4 : Tidak mengikuti mata pelajaran dengan sengaja.3.5/3.6 : Ponteng sekolah/ ponteng kelas3.7 : Keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran4.6 : Bising dalam perhimpunan : Tidak menghormati lagu kebangsaan 32
 33. 33. 5.1 : Membawa senjata merbahaya/ bahan letupan dalam apa bentuk dan rupa.5.2 : Mengancam/ mengugut/ memeras/ membuli5.3 : Merokok5.7 : Melawan pengawas/ ketua kelas/ guru sama ada secara perbuatan ataupun lusan.5.9 : Membaca/ membuli/ mengedar bahan lucah5.11 : Berjudi9.5 : Membuang sampah merata tempat17.2 : Meniru semasa peperiksaan/ ujian17.4 : Menggangu ketenteraman semasa peperiksaan ujian dijalankanPANDUAN DENDA (BERAT) 1. Membersihkan tandas 2. Membersihkan kelas 3. Diserahkan kepada AJK Disiplin Sekolah 4. Pungut sampah dan buang sampah ke dalam lubang sampah 5. Digantung sekolah 6. Menggantikan harta benda yang dirosakkan 7. Disuruh meminta maaf kepada semua guru/rakan 8. *adakan tanda gantung 33
 34. 34. JENIS SALAH LAKU SEDERHANA2.12/2.4 : Tidak menghormati/ mematuhi arahan guru2.8 : Mengganggu orang lain2.2 : Tidak menghormati antara murid/guru - Pelajar dilarang masuk sesuka hati ke dalam pejabat dan pusat sumber tanpa izin3.3 : Datang lewat sekolah4.3 : Tidak ikut perhimpunan7.2/7.7 : Menconteng/ mengores7.3 : Tidak bertugas7.5 : Berada dalam kelas semasa rehat.7.19 : Tidak melaporkan kepada guru bertugas sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini dalam kelas8.8 : Tidak memakai pakaian sukan semasa Pendidikan JasmaniJENIS SALAH LAKU RINGAN2.17 : Tidak mematuhi arahan seperti berbaris secara teratur ketika di kantin atau ke pusat sumber6.2 : Menyimpan rambut panjang6.6 : Memakai barang kemas7.16 : Bermain dalam bilik darjah/ bilik guru/ kantin/ tandas10.1 : Makan/ minum dalam kelas 34
 35. 35. PANDUAN DENDA SALAH LAKU SEDERHANA DAN RINGAN 1. Menyiram bunga 2. Menulis berulang-ulang 3. Pungut sampah 4. Datang awal ke sekolah 5. *Adakan tanda gantung 6. Berdiri di hadapan kelas lain 7. Berbaris di hadapan kelas lain 8. Jumpa semua guru dan ucapkan SELAMAT 9. Berbaris di koridor bilik guru 10. Membaik pulih yang diconteng 11. Ingatan kepada ibubapa/penjaga 12. Budi bicara guru berkenaan 35
 36. 36. 2) Apakah cara yang digunakan supaya murid tahu akan peraturan-peraturan tersebut?Pelajar-pelajar di sekolah ini tidak dibekalkan buku disiplin sekolah. Ini kerana pelajar-pelajarsering mengabaikan buku disiplin dan tidak membacanya. Bagaimanapun, murid-murid seringdiperingatkan mengenai peraturan sekolah melalui pengumuman dan taklimat ketikaperhimpunan pagi. Selain itu, para pengawas juga berperanan membantu guru memastikandisiplin murid terjaga. Antara peranan lain pengawas termasuklah: i) Pengawas-pengawas adalah bertanggungjawab untuk mengawasi dan memastikan setiap peraturan sekolah diikuti dan dipatuhi oleh murid-murid sekolah ini. ii) Pengawas-pengawas perlu menjalankan tanggungjawab dengan jujur, dedikasi dan berani ketika menjalankan tugas. 3) Buat pemerhatian bagaimana ianya ditangani di sekolah Murid yang melakukan kesalahan disiplin akan diperhatikan oleh pengawas seterusnya pengawas melaporkan kepada guru disiplin sekolah. Murid yang melanggar peraturan sekolah akan dipanggil oleh badan disiplin sekolah untuk menjalani sesi kaunseling khas di bilik khas. Murid yang di dapati melakukan kesalahan akan di kenakan hukuman setelah di dapati dengan sengaja melanggar peraturan-peraturan sekolah atau mana-mana peraturan yang di tetapkan oleh Kementerian Pendidikan atau jabatan pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Bagi murid yang mengulangi kesalahan disiplin ataupun mana-mana kesalahan yang berat, hukuman akan dikenakan ke atas murid tersebut berdasarkan buku panduan disiplin sekolah yang telah ditetapkan. 36
 37. 37. KEMAHIRANMENGAJAR DAN PENGURUSAN 37
 38. 38. D) Kemahiran Mengajar dan Pengurusan Kecemerlangan guru bergantung kepada kemampuan menguruskan bilik darjah. Antara faktor yang menyumbang kepada isu ini ialah persediaan, merancang, menstruktur pengajaran, penggunaan strategi pengajaran dan hubungan dengan murid. Pengurusan Bilik Darjah. Pengalaman pembelajaran seorang murid ialah bagaimana ianya diperkenalkan kepada mereka. Murid bosan jika terlalu lama proses Pengajaran dan Pembelajaran. Mereka memerlukan rangsangan berterusan. Permulaan dan penutup adalah penting. 38
 39. 39. Aktiviti 4•Perhati 2 orang guru mengajar. Satu subjek major dan satu subjek minor.•Perhatikan cara mereka memberi tugasan secara kelas atau kumpulan kecil.•Pengajaran yang perlu di lihat :Bil Item Guru A ( Pendidikan Islam ) Guru B ( Bahasa Arab )1 Umur murid 7 tahun 8 tahun2 Bagaimana murid memberi Murid-murid dapat Murid-murid dapat tumpuan memberikan tumpuan yang memberikan tumpuan baik yang baik kerana guru melibatkan penglibatan semua pelajar3 Bagaimana penglibatan Semua murid terlibat dalam Semua murid terlibat murid dalam perbincangan perbincangan. dalam perbincangan. Guru melibatkan murid- Penglibatan murid- murid dalam sesi soal murid agak kurang jawab secara aktif. Dengan mungkin kerana ini mereka aktif bertanya subjek yang pelbagai soalan dan guru dipelajari kurang ini juga sentiasa menarik minat mengajukan soalan kepada mereka. murid-murid tersebut supaya menjawab.4 Bagaimana guru memberi Guru ini melakukan Guru memulakan penekanan dalam pengajaran pengajaran dengan pelajaran dengan menggunakan bahan ABM memberitahu murid- supaya murid-murid dapat murid tentang memahami dengan lebih objektif yang akan jelas apa yang ingin dicapai. Fakta-fakta disampaikan. penting dijelaskan Apabila guru memberi dengan contoh yang penekanan kepada sesuatu tepat. perkara, nada suaranya Guru ini memberi turut berubah turun/ naik. latihan dan kerja Sekiranya guru ini tidak rumah kepada murid- mengunakan kaedah ini, murid supaya dapat 39
 40. 40. kemungkinan murid sukar disiapkan dalam untuk membezakan antara tempoh yang perkara yang penting atau ditetapkan. tidak penting. Apabila guru meberi penekanan kepada sesuatu perkara, nada suaranya turut berubah.5 Adakah sesuatu arahan itu Guru ini dapat memberikan Guru ini jelas. Terangkan arahan dengan baik melalui menggunakan pertuturan yang jelas dan sebutan yang baik tepat. dan suara yang Sewaktu berkomunikasi di lantang. Buktinya, dalam kelas, guru ini keseluruhan murid memastikan sebutan yang dapat mendengar digunakan mengikut bahasa dengan baik dan melayu baku yang boleh guru akan menyoal diterima oleh semua murid. sama ada murid Guru ini menekankan faham atau tidak. konsep kejelasan suaranya Sewaktu ketika mengajar di dalam berkomunikasi di kelas. Oleh itu suara guru dalam kelas, guru ini perlulah cukup kuat supaya memastikan sebutan didengar oleh semua murid. yang digunakan mengikut bahasa arab.6 Bagaimana arahan diberikan Guru ini memberikan Guru ini memberikan kepada murid supaya arahan dengan tepat dan arahan dengan tepat jelas kepada murid-murid. dan jelas kepada menjalankan tugas dengan Guru ini melihat cara murid-murid supaya efektif murid melakukan tugasan mereka dapat yang diberi supaya murid- menjalankan tugas murid tidak tersilap dengan efektif. melakukan tugasan. Guru ini melihat cara Sekiranya terdapat murid melakukan kesilapan dalam tugasan yang diberi melakukan tugasan murid- supaya murid-murid murid ini ditegur secara tidak tersilap baik dan diminta oleh guru melakukan tugasan. supaya dapat memperbaiki Sekiranya terdapat 40
 41. 41. kembali. kesilapan dalam melakukan tugasan murid-murid ini ditegur secara baik dan diminta oleh guru supaya dapat memperbaiki kembali.7 Bagaimana cara guru Guru ini dapat mengelola Guru ini tegas mengendalikan masalah dan menguruskan hal-hal apabila memberi yang berkaitan dengan tugasan kepada disiplin dan keadaan semasa disiplin bilik darjah murid. Murid-murid murid telah siap tugasan / terutamanya semasa yang tidak dapat tidak ada tugasan aktiviti pengajaran dan menyiapkan tugasan pembelajaran diadakan. yang lepas diarahkan Di awal proses supaya menyatakan pengajaran dan sebab kerja tersebut pembelajaran guru ini yang tidak dapat telah memperingatkan disiapkan. Guru murid-murid supaya tersebut memberi menghantar tugasan yang amaran yang tegas lepas di akhir waktunya. kepada murid-murid Perancangan yang tidak penyampaian pengajaran mempunyai alasan yang teliti, daya kreatif yang kukuh dan dan gaya pengajaran guru berharap mereka akan membantu mengawal tidak mengulangi disiplin kelas. perbuatan tersebut. Perancangan penyampaian pengajaran yang teliti, daya kreatif dan gaya pengajaran guru akan membantu mengawal disiplin kelas.8 Bagaimana guru Guru ini memberi arahan Guru ini memberi menguruskan murid dari satu dengan baik dan bertindak arahan dengan baik segera untuk menguruskan dan bertindak segera aktiviti kepada aktiviti lain murid dari satu aktiviti ke untuk menguruskan 41
 42. 42. aktiviti yang lain. murid dari satu Guru ini menyedarkan aktiviti ke aktiviti murid-murid apabila guru yang lain. ingin berubah dari satu Guru ini tajuk ke tajuk yang lain menyedarkan murid- ataupun daripada satu murid apabila guru aktiviti ke aktiviti yang ingin berubah dari lain. satu tajuk ke tajuk yang lain ataupun daripada satu aktiviti ke aktiviti yang lain.9 Bagaimana guru Guru ini memberi Guru ini memberi menyediakan murid supaya peringatan kepada murid- peringatan dengan murid supaya mereka dapat tegas kepada murid- menyiapkan tugasan menyiapkan tugasan dalam murid supaya mereka tempoh yang diberikan. dapat menyiapkan Dalam hal ini murid-murid tugasan dalam akan mendisiplinkan tempoh yang dirinya menyiapkan diberikan. tugasan atau kerja yang Dalam hal ini murid- diberikan dengan murid akan mengabaikan kerja-kerja mendisiplinkan lain. dirinya menyiapkan tugasan atau kerja yang diberikan dengan mengabaikan kerja-kerja lain.10 Bagaimana guru menamatkan Guru mengulangi pelajaran Guru membuka sesi pengajaran yang telah disampaikan persoalan kepada bagi memastikan murid murid-murid tentang ingat pelajaran yang pengajaran dan dipelajari. pembelajaran yang Sebelum guru ini dijalankan. menamatkan Guru mengingatkan pengajarannya, beliau akan pelajar dengan tegas membawa aktiviti yang supaya dapat menarik seperti mengulang menyiapkan kerja pelajaran dalam bentuk rumah yang dibuat nyanyian bagi memastikan pada hari tersebut. murid mengingati Guru memberi 42
 43. 43. pelajaran. motivasi dan nasihat kepada murid-murid di akhir waktu pengajaran dan pembelajarannya. 43
 44. 44. KEMAHIRAN MENGAJAR DANSTRATEGI PENGAJARAN 44
 45. 45. E) Kemahiran Mengajar dan Strategi Pengajaran•Guru mempunyai kemahiran yang pelbagai.•Guru yang baik akan membuatkan sesuatu yang susah menjadi mudahAktiviti 5Berdasar pemerhatian, jawab soalan-soalan berikut :Kemahiran Profesional dan Kemahiran MengajarPerbezaan Melalui Pemerhatian Kemahiran Profesional dan Kemahiran MengajarBil Item Guru A (Pendidikan Islam) Guru B (Bahasa Arab)1 Penggunaan soalan Teknik soal jawab secara Di awal proses pengajaran lisan. dan pembelajaran, guru Soalan-soalan yang diberi melakukan kemahiran berdasarkan topik yang penyoalan yang membantu lepas. pelajar mengingatkan Perkataan dan istilah soalan kembali ilmu pengetahuan yang digunakan diajukan yang lepas. dengan lebih mudah Kemahiran penyoalan yang difahami oleh murid-murid. digunakan dapat Bentuk soalan yang mengcungkil fikiran pelajar diberikan adalah ringkas, untuk membantu mereka padat dan jelas. mengikuti pelajaran dengan lebih berkesan.2 Memberi penerangan Penerangan yang jelas Guru memberi penerangan tentang topik yang yang baik kepada murid- dipelajari. murid tentang isi pelajaran Penerangan yang dibuat dengan menggunakan disertakan dengan contoh contoh dan ABM. dan cerita supaya dapat Guru menerangkan dan menarik perhatian murid. membaca isi pelajaran Penggunaan alatan bantuan dengan merujuk buku teks. mengajar turut digunakan Guru menerangkan topik bagi membantu tersebut berdasarkan memudahkan sesi pengetahuan murid-murid 45
 46. 46. pengajaran dan terhadap pelajaran yang pembelajaran. lepas supaya mereka dapat mengikutinya dengan mudah dan bermakna.3 Pergerakan Guru membuat latihan Guru melakukan perubahan penyampaian dalam praktikal bersama murid. pergerakan langkah di dalam Guru banyak melakukan kelas semasa proses pengajaran pergerakan dalam kelas pengajaran dan dari hadapan ke belakang pembelajaran berlaku semasa menyampaikan dengan cara bergerak ke kiri supaya dapat memberi dan ke kanan serta ke keterangan yang jelas hadapan dan ke belakang. kepada pelajar. Guru juga melakukan pergerakan anggota seperti menggerakan tangan dan kepala dan ianya dapat menarik minat murid-murid.4 Pengunaan alatan Guru mengajar murid- Guru mengajar murid-murid murid dengan dengan menggunakan ABM menggunakan ABM dalam dalam aktiviti pengajaran aktiviti pengajaran dan dan pembelajaran supaya pembelajaran supaya penyampaian pengajaran penyampaian pengajaran lebih mudah, tepat, cepat lebih mudah, tepat, cepat serta menarik . serta menarik .5 Respons kepada Guru menitik beratkan Guru amat tegas dalam kerja murid kerja-kerja murid dan aspek tugasan atau kerja sentiasa memberi respons rumah yang di berikan yang baik dengan member kepada para murid. pujian kepada murid yang Guru akan memastikan membuat tugasan dengan semua buku latihan di hantar baik. oleh para murid sebelum menyemak lebaran kerja yang telah di berikan.6 Pengunaan suara dan Penggunaan suara guru Pertuturan suara guru amat eye contact amat jelas dan akan jelas dan tepat. Guru ini mengulangi setiap yang menggunakan suara yang diperkatakan. lantang. Penggunaan “eye contac”t Pandangannya tertumpu guru sangat baik kerana ia pada satu tempat sahaja dan 46
 47. 47. tidak melihat kepada mengambil masa untuk segelintir pelajar sahaja mengalihkan pandangan ke tetapi kepada keseluruhan tempat lain. pelajar.7 Pergerakan badan Guru banyak menggunakan Guru melakukan banyak pergerakan tangan kerana pergerakan anggota ia bersesuaian dengan topic badannya yang melibatkan yang diajar. tangan dan kepala supaya Guru sentiasa bergerak dapat menarik minat dan melihat dan memantau kecenderungan murid-murid keadaan murid. untuk mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. 47
 48. 48. Aktiviti 6 1) Hasil daripada pemerhatian anda, terangkan dengan ringkas apakah kekuatan dan kelemahan,persamaan dan kelainan yang terdapat dalam dua situasi tersebut. Nyatakan apa yang anda pelajari daripadanyaKEKUATAN  Guru mempunyai daya kemahiran dan kecekapan mengajar yang tinggi.  Guru mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti mengunakan alat bantu mengajar yang sesuai dan teknik variasi ransangan untuk meningkatkan minat murid mengikut mata pelajaran.  Menghargai dan memuji murid-murid yang berkelakuan baik ataupun menunjukkan prestasi dan pencapaian baik dalam aktiviti pembelajaran.  Guru mengamalkan gaya kepimpinan demokratik dan melayan soalan dan idea murid dengan sikap terbuka.  Guru mengingati setiap nama murid dalam kelas,mereka sedar bahawa guru benar-benar mengenali mereka masing-masing dan memberi perhatian dengan baik.  Mengunakan strategi pemusatan murid dan bahan-bahan semasa menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.  Guru bersifat penyayang dan sering tunjuk air muka yang manis demi merapatkan hubungan guru dengan murid.  Guru mengajar murid berdasarkan kebolehan mereka khasnya dalam aktiviti kumpulan dan individu. 48
 49. 49. KELEMAHAN 1) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kurang menarik akan menjadikan murid- murid merasa bosan dan mula membuat bising ,dan seterusnya menimbulkan masalah displin yang mengganggu komunikasi guru dengan murid dalam bilik darjah. *Cara mengatasi:  Rancangkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik menggunakan strategi pemusatan murid dan bahan pelajaran untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 2) Guru tidak mahir mengunakan alat dan bahan pengajaran dengan baik. Mereka mungkin tahu memilih alat dan bahan bantu yang sesuai dengan pelajaran tetapi mereka tiada kepakaran dalam menghasilkan bahan atau mengolah alat disebabkan kurang pengetahuan atau pendedahan tentangnya. * Cara mengatasi  Guru perlu ada pendedahan tentang cara mengunakannya dan membuat persediaan awal sebelum mengajar agar pengurusan masa berjalan dengan baik mengikut apa yang dirancang. 3) Kadang-kadang guru menggunakan nada suara yang membosankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran * Cara mengatasi:  Untuk mewujudkan komunikasi yang berkesan guru harus menggunakan nada bervariasi rangsangan demi menarik perhatian murid untuk mendengar. 4) Guru yang jarang merancang pelajarannya secara sistematik atau tidak Mengikut rancangan pelajaran yang disediakan dan mengajar sesuka hati akan menjadikan murid- murid tidak dapat memahaminya atau menimbulkan kekeliruan kerana pelajaran yang disampaikan secara tidak sistematik. 49
 50. 50. * Cara mengatasinya :  Guru perlu merancang dan membuat persediaan mengajar lebih awal dan melaksanakan rancangan pelajaran mengikut sukatan yang diberikan secara sistematik ,menarik dan bermakna.KELAINAN 1) Penggunaan sumber eletronik sebagai bahan bantu mengajar untuk menyampaikan makna dan konsep dengan lebih jelas lagi disamping merangsang minat murid untuk mengikuti pelajaran. 2) Memasukkan unsur nyanyian dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan diiringi muzik. 3) Proses pengajaran dan pembelajaran berlaku diluar bilik darjah sekitar sekolah. 50
 51. 51. KEMUDAHAN FIZIKAL DAN PERALATAN 51
 52. 52. 2. Kemudahan Fizikal Dan PeralatanBuat lawatan di sekolah dan perhatikan apakah kemudahan dan alatan yang disediakanbagi kegunaan guru dan murid yang boleh menyumbang kepada proses pengajaran danpembelajaran. Berikan cadangan bagaimana ianya boleh digunakan semaksimanya. Apakahkemudahan dan alatan yang anda rasa perlu ada di sekolah itu tetapi belum diwujudkan. Buatnota ringkasBil Kemudahan Fizikal & Peralatan Ada / Tiada Catatan @ Cadangan1 Makmal Teknologi Ada Memudahkan murid-murid dan Maklumat dan Komputer mendedahkan kepada murid (ICT) menggunakan ICT.2 Pusat Sumber Ada Menggalakkan murid membaca3 Bilik Bimbingan dan Ada Memudahkan pengurusan mengatasi Kaunseling masalah disiplin murid4 Dewan Besar (terbuka) Ada Perlu ditambahbaik dengan menambahkan bumbung demi keselesaan guru dan murid-murid5 Surau Ada Penting sebagai kemudahan guru dan murid-murid6 Bilik Kemahiran Hidup Ada Penting untuk melakukan praktikal7 Makmal Sains Ada Penting untuk melaksanakan eksperimen8 Kantin Ada Penting untuk kemudahan murid9 Koperasi Tiada Perlu untuk memudahkan pengurusan jual beli barangan sekolah agar lebih sistematik10 Tandas Ada Penting untuk kemudahan murid dan guru11 Padang sekolah Tiada Perlu untuk keselesaan murid-murid 52
 53. 53. menjalani pendidikan jasmani dan kesihatan serta sukan sekolah12 Bilik Gerakan Ada Penting untuk kemudahan pengurusan13 Bilik j-QAF Ada Penting untuk kemudahan dan keselesaan murid-murid14 Bilik Muzik Ada Penting untuk kemudahan murid- murid15 Bilik Kesihatan Ada Penting untuk menempatkan murid yang sakit diwaktu persekolahan 53
 54. 54. TUGASAN 54
 55. 55. Apakah faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada pengajaran berkesan danseterusnya mendorong murid untuk belajar dengan baik? Golongan guru merupakan anggota sekolah yang terlibat secara langsung dalam perlaksanaankurikulum dan program pendidikan di sekolah. Peranan yang dimainkan oleh seseorang gurudalam sesebuah sekolah amat penting terutama dari segi pencapaian aspirasi dan matlamatsekolah. Menurut Mok Soon Sang (1988), antara peranan guru yang penting ialah: Sebagai tenaga pengajar dengan merancang aktiviti pelajar berdasarkan sukatan pelajaran dan melaksanakannya dalam bilik darjah mengikut strategi pengajaran yang sesuai. Sebagai pengarah pembelajaran dengan membimbing pelajar supaya mereka berusaha belajar secara individu atau berkumpulan. Sebagai pengurus bilik darjah seperti menyusun rutin bilik darjah, menentu corak penyusunan meja dan sebagainya. Sebagai ibu bapa kepada pelajar, demi menjaga keselamatan dan kebajikan pelajar. Peranan ini akan membantu pelajar menyesuaikan diri dalam sekolah sebagai sebahagian keluarga mereka. Sebagai pendisiplin yang bertanggungjawab menjaga disiplin pelajar serta membantu mereka membentuk sahsiah dan kelakuan yang sejajar dengan nilai dan norma masyarakat. Sebagai contoh model hidup di mana tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada pelajar. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah dapat diterapkan dalam jiwa pelajar.Guru ialah pendidik yang berilmu pengetahuan. Di samping itu, mereka dilatih untuk menguasaikemahiran mengajar, dan diberi tugas menyampaikan ilmu kepada pelajarnya. Oleh itu gurusebagai pengamal ilmu perlu memainkan peranan untuk menyampaikan ilmu yang bergunadalam bidangnya.J. M Coopes (1988) berpendapat guru yang berkesan ialah guru yang memperolehi ilmupengetahuan khususnya kemahiran mengajar seperti: 55
 56. 56. Menguasai ilmu pengetahuan dalam teori pembelajaran dan psikologi manusia Menunjukkan sikap jujur yang dapat menggalakkan pembelajaran serta mewujudkan interaksi yang positif dalam pelbagai hala. Memperolehi ilmu pengetahuan yang lengkap dalam mata pelajaran yang diajar Menggunakan kaedah dan teknik mengajar yang mewujudkan murid menjalankan aktiviti pembelajaran merekaSebagai seorang pendidik yang bertanggunjawab, guru hari ini harus menyedari tugas danamanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa kelak.Perubahan perancangan hari ini adalah perlu diiringi dengan perubahan strategi pengajaran danpembelajaran dalam bilik darjah. Untuk menghadapi cabaran dan tuntutan daripada perubahanstrategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, guru hari ini hendaklah sentiasaberusaha melengkapkan diri dari masa ke semasa.Sekolah sebagai satu institusi masyarakat perlu mementingkan perkembangan dan perubahantingkahlaku pelajar dan kehendak masyarakat. Justeru itu, persekolahan yang berorganisasi ituperlu memainkan peranan dalam mengekalkan corak kehidupan dan kebudayaan yang dianggapbaik, misalnya perkara-perkara yang berkaitan dengan moral. Oleh itu guru di sekolah perlumemainkan peranan sebagai agen memodenkan masyarakat dalam semua bidang perkembangansemasa dan kemajuan. Ini bermakna pendidikan di sekolah perlu mementingkan nilaikemasyarakatan dan perkembangan sifat perseorangan pelajar serta membawa perubahansemasa. Tetapi persoalannya sekarang, mampukah sekolah menangani masalah sosial yangsemakin mencabar ?Guru merupakan agen pemudah cara kepada pembelajaran murid-murid. Suasana pembelajaranmurid amat bergantung kepada persediaan seseorang guru sebelum aktiviti pembelajaranbermula. Penajaran akan member impak positif kepada pemahaman murid-murid terhadapsesuatu topik yang dipelajari. Persediaan awal seseorang guru sebelum proses pengajaran danpembelajaran dimulakan merupakan kunci keberjayaan ataupun kegagalan proses tersebut. 56
 57. 57. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada pengajaran berkesan adalah perancangan rapisebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menentukan tajuk dan isipengajaran yang melibatkan pemilihan jenis bahan yang boleh merangsang dan menarik minatmurid. Guru perlu mengenalpasti bahan-bahan bantuan pengajaran tersebut sesuai denganperingkat umur murid, kebolehan dan minat murid, serta bersesuaian dengan jumlah peruntukanmasa yang telah ditetapkan.Pengetahuan terhadap kebolehan sedia ada murid-murid turut menyumbang kepadakeberkesanan pengajaran seorang guru. Faktor ini penting agar guru dapat menyediakan bahan-bahan pengajaran, merancang proses pengajaran dan melaksanakannya dengan lebih berkesan.Kebiasaannya dalam sesebuah kelas, guru akan berhadapan dengan murid-murid yang pelbagairagam serta berbeza dari sudut kematangan dan kebolehan. Pengajaran yang berasaskankemampuan murid akan memberi peluang keseronokan belajar dan lebih bermakna. Seterusnyaakan membantu memudahkan pembelajaran dan mampu memahami pelajaran dengan mudah danberkesan.Faktor penentuan objektif pengajaran turut mempengaruhi keberkesanan pengajaran seseorangguru. Objektif pengajaran merupakan aspek yang ingin dicapai seseorang guru terhadap sesuatutopik di akhir pembelajaran murid-murid. Guru perlu menerangkan dengan jelas dan tepat apayang ingin mereka capai hasil daripada pembelajaran tersebut. Objektif-objektif tersebuthendaklah dipilih berdasarkan kemahiran yang hendak dikuasai seterusnya merancang aktiviti-aktiviti yang sesuai berdasarkan matlamat yang telah digariskan.Faktor seterusnya ialah penentuan strategi pengajaran. Ini bertujuan membina dan mengukuhkanminat murid-murid terhadap pembelajaran serta bersedia menerima pelajaran seterusnya.Pemilihan strategi yang sesuai membantu murid melibatkan diri secara aktif dalam pelbagaiaktiviti yang dijalankan. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan, guru akanberhadapan dengan murid-murid yang berbeza dari aspek kebolehan, keupayaan dan minat 57
 58. 58. seperti murid-murid yang tidak boleh membaca dengan baik tetapi boleh mengingati pelajaranyang disampaikan dengan kemahiran mendengar yang cukup baik, serta murid yang bolehmembaca dengan fasih namun tidak semestinya dapat mengingati pelajaran dengan sempurna.Oleh yang demikian, guru mestilah memilih teknik atau kaedah yang sesuai dengan keupayaandan kebolehan murid-murid.Selain itu, kebijaksanaan guru dalam menguruskan masa yang diperuntukkan turutmempengaruhi keberkesanan pengajaran. Ia dilakukan dengan membahagikan masa pada setiaplangkan pengajaran. Guru hendaklah memastikan separuh daripada kerja-kerja yang dirancangpada setiap waktu dilakukan oleh murid atau dengan kata lain aktiviti berpusatkan murid agarmurid merasai keseronokan belajar. Peruntukan masa bagi sesuatu jangka masa pengajaranmeliputi pengenalan tajuk, penerangan guru, aktiviti antara guru dan murid, gerak kerja kelasberbentuk lisan dan tulisan dan diakhiri dengan kesimpulan atau rumusan pengajaran danpembelajaran.Antara faktor lain yang dapat membantu keberkesanan pengajaran seseorang guru ialah faktorpemilihan bahan bantu mengajar. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penggunaan bahanbantu mengajar sangat penting dan ia bukan sahaja membantu mempermudahkan proses tersebutberjalan lancar, bahkan sebagai alat rangsangan minda murid-murid yang berkesan.Keberkesanan fungsi alat-alat tersebut bergantung kepada pemilihan bahan yang sesuai dari segisaiznya, tulisan yang jelas, warna, gambar-gambar serta bersesuaian dengan aktiviti yangdirancang agar pengajaran dan pembelajaran mencapai objektif.Persekitaran bilik darjah turut member kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Iadilihat dari segi keadaan fizikal bilik darjah yang kemas, bersih, dan susunan perabot yangteratur serta kelengkapan bilik darjah. Suasana yang selesa dan menarik amat mempengaruhiproses pembelajaran murid. Penyusunan kedudukan murid juga hendaklah memudahkankomunikasi antara murid dengan guru dan bersesuaian dengan keperluan mereka terutamanya 58
 59. 59. yang mempunyai masalah penglihatan atau pendengaran. Ciri-ciri tersebut akan mewujudkansuasana pembelajaran yang bermakna dan mendorong murid untuk belajar dengan baik.Fungsi utama sekolah ialah untuk memberi pendidikan dan latihan. Pendidikan yang dianggapsebagai satu proses yang membolehkan seseorang manusia yang sanggup berfikiran kritikal danmempunyai daya kreatif. Latihan pula bertujuan memberi kemahiran-kemahiran teknikal dankegiatan-kegiatan psikomotor. Oleh itu peranan sekolah ialah untuk memberi peluang kepadamausia khasnya generasi muda untuk menguasai pelbagai pengetahuan dan kemahiran-kemahiran yang difikir sesuai untuk menyesuaikan diri dalam perkembangan masyarakat dankehidupan-kehidupan seharian.Sekolah merupakan satu institusi masyarakat yang penting dalam mementingkan perhubungandan perubahan tingkahlaku pelajar-pelajar mengikut arah dan kehendak masyarakat (KhadijahHaidi, 1994). Justeru itu sekolah perlu memainkan peranan dalam mengekalkan corak kehidupandan kebudayaan yang dianggap baik. Misalnya perkara-perkara yang berkaitan dengan moralseperti budi bahasa , sopan santun dan sifat hormat menghormati biasanya dipelajari di sekolah.Tidak ketinggalan juga sekolah mengajar kebudayaan kebangsaan seperti mengetahui tentangbendera negara, lagu kebangsaan dan bahasa kebangsaan. Bahkan guru bukan hanyamenyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata tetapi menanamkan sikap, nilai dan sahsiah yangsempurna, mematuhi peraturan masyarakat.Sekolah merupakan institusi sosial yang melatih generasi muda supaya berilmu pengetahuan danberakhlak mulia. Ini dapat dicapai sekiranya sekolah memberi perhatian yang bersungguh-sungguh bagi menangani gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Isunya sekarang,mampukan pihak sekolah dan masyarakat berindak seiring dalam menangani masalah sosial dikalangan pelajar? Dalam menangani masalah sosial pelajar ini semua pihak perlu merasa iniadalah tanggunjawab bersama. Pihak sekolah perlu memainkan peranannya manakalamasyarakat dan ibu bapa perlu memberi kepercayaan kepada pihak sekolah dalam melaksanakantugas berat ini. Namun demikian, kebelakangan ini terdapat petanda peranan sekolah dalammenangani masalah akhlak dan moral terlalu lemah . Menurut Dr. Abdul Rahim Abd. Rashid 59
 60. 60. (1997), ini disebabkan oleh kelemahan -kelemahan sekolah seperti hubungan interpersonal yangrenggang, guru yang kurang bermotivasi dan berdedikasi, perasaan yang tidak berpuas hatiterhadap sekolah, hubungan guru dan murid yang tidak harmoni, kurang keperihatinan yangditunjukkan oleh guru-guru terhadap masalah murid, tekanan sosial dan emosi yang tinggi yangdihadapi oleh murid di sekolah, kegagalan yang tinggi dihadapi oleh murid-murid disebabkanoleh ketidakcekapan sekolah dalam memenuhi kehendak murid, dan kekerapan berlakunyamurid diabaikan di sekolah. Masalah sosial yang membabitkan murid sekolah semakinmeningkat dan membimbangkan kerana sekolah yang merupakan institusi sosial semakinrenggang hubungannya dengan masyarakat setempat. Banyak masalah murid dan masalahmasyarakat dengan sekolah khususnya yang bersabit dengan hal-hal personal murid dan halpendidikan masyarakat setempat tidak dapat ditangani dengan berkesan oleh pihak sekolah.Menurut S. Subramaniam, Setiausaha Persatuan Perkhidmatan Pendidikan (Jun 1998)pengasingan sekolah daripada masyarakat semakin menjadi-jadi berikutan dengan tindakan yangdiambil oleh pihak sekolah menguatkuasakan perintah dan amaran-amaran keras terhadap ibubapa yang dianggap sebagai penceroboh.Hubungan yang terlalu formal yang dikuatkuasakan oleh pengetua atau guru besar di setengah-setengah sekolah menjadikan sekolah seolah-olah satu institusi sosial yang rigid. Inimenyebabkan banyak konflik dan masalah yang timbul di antara pihak sekolah, murid, ibu bapadan masyarakat setempat tidak dapat diselesaikan dengan berkesan. Menurut KhairunnisaSulaiman (1996) dalam banyak hal, masyarakat setempat tidak diajak bekerjasama dengan pihaksekolah bagi bentuk gejala sosial dan jenayah yang berlaku sama ada di dalam sekolah mahupundi luar sekolah. Pihak sekolah ada kalanya bertindak sendirian sesuka hati tanpa melibatkan ibubapa, khususnya yang menyentuh masalah yang ditimbulkan oleh murid di sekolah mahupun diluar sekolah.Bagi mengatasi masalah ini, sekolah perlu mempunyai mekanisme pengawalan sosial yangberkesan bagi membolehkan ia mampu mengawal gejala-gejala buruk dan membanteras masalahsosial yang melibatkan pelajar sekolah. Peranan yang dimainkan oleh sekolah sebagai agenpengawalan sosial boleh dilakukan dengan pelbagai cara terutamanya bekerjasama denganmasyarakat setempat. Pihak sekolah dan masyarakat, khususnya Persatuan Ibu Bapa dan Guru 60
 61. 61. (PIBG) perlu duduk semeja membincangkan masalah sosial pelajar ini. Pengawalan dan tindakanyang dilakukan oleh sebelah pihak mungkin berjaya tetapi kurang berkesan. Pihak masyarakatjuga perlu memberikan sepenuh kepercayaan kepada pihak sekolah untuk menangani masalahini. Setiap tindakan yang wajar seperti merotan atau denda ringan yang lain hendaklah dianggapsebagai hukuman untuk mendidik bukan sebagai dera.Salah faham ini juga menimbulkankonkfik dalam menangani masalah sosial pelajar.Dari masa ke semasa pelajar-pelajar perlu dilatih supaya lebih bertanggungjawab mematuhiperaturan dan undang-undang mengekalkan keamanan, menghormati orang lain, berperangaimulia dan tahu membezakan mana yang baik dan mana yang buruk sebagaigaris panduan amalandan tindakan. Disiplin adalah asas utama mekanisme pengawalan sosial di sekolah. Disiplinsekolah biasanya diasaskan kepada etika, nilai, akhlak dan standard tingkahlaku yang mulia.Bagi mencorakkan disiplin sekolah yang berkesan, semua guru perlulah menunjukkan komitmendan diberi tanggungjawab bagi menguatkuasakan disiplin.Sebagai rumusannya, untuk menjadi guru yang cemerlang hendaklah melalui proses latihan danmenimba pengalaman mengajar sebanyak mungkin. Di samping memperbaiki mutu pengajarandari masa ke semasa. 61
 62. 62. LAMPIRAN 62
 63. 63. papan tanda pada pagar pintu masuk sekolah kebangsaan Kerupang, W.P. Labuan. Peta kedudukan Sekolah Kebangsaan Kerupang W.P. Labuan 63
 64. 64. Antara bangunan kelas Sekolah Kebangsaan Kerupang, W.P. Labuan Bangunan kelas (tingkat atas) dan bilik j-QAF (tingkat bawah) 64
 65. 65. Ruang belajar pemulihan jawi bilik j-QAF SK. Kerupang, W.P. Labuan Ruang membaca Al-Quran bilik j-QAF SK. Kerupang, W.P. Labuan 65

×