Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SỰ LẠM DỤNG QUYỀNHẠN CỦA ÔNG TRẦN TÍN KIỆT- NGUYÊN HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG ĐH   QUY NHƠNGiảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Tha...
NỘI DUNG TRÌNH BÀY               LOGO1        CƠ SỞ LÝ LUẬN2  Phân tích thực trạng về lạm dụng quyề...
Các khái niệm                    LOGO          Khái niệm         quyền hạn và    ...
Phân loại quyền hạn và quyền lực   LOGO   (Cơ sở của quyền lực)        Quyền lực vị tríQUYỀN     Quyền l...
Quyền lực vị trí                   LOGO Là quyền lực do một tổchức hoặc từ phía trên giaocho      ...
Quyền lực cá nhân            LOGO Là mức          Quyền         Xuất phát độ cấp      ...
Quyền lực chính trị             LOGO         Là quyền lực do cá nhân tạo         ra, được h...
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền                            LOGO     hạn và quyền lực    ...
Kết luận chọn cơ sở lý luận  LOGO           cho đề tài. Có thể sử dụng quyền hạn và quyền lực lãnh đạo làm cơ...
LOGOPHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ LẠM DỤNG QUYỀN HẠN CỦA ÔNG TRẦN TÍN KIỆT- NGUYÊN HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN TRONG 2 ...
Thực trạng lạm dụng quyền hạn của  LOGO       ông Trần Tín Kiệt Ông Kiệt (HT) tự tuyểnnhiều ngƣời họ hàng, khôngbằ...
Thực trạng lạm dụng quyền hạn của ông                   LOGO Trần Tín KiệtTrƣờng Đại học Quy Nhơn mấtdâ...
Phân tích thực trạng lạm dụng quyền lực                    LOGO      của ông Trần Tín Kiệt Lạm dụ...
LOGOLạm dụng quyền lực vị trí       Với cƣơng vị là lãnh đạo       trƣờng ông Kiệt đã phê duyệt       ...
Lạm dụng quyền lực cá nhân                LOGO Tự bố trí cho mình giảng dạy 2chuyên đề “Quản lý nhân sự” v...
Lạm dụng quyền lực chính trị          LOGO                Ông Kiệt đã đƣa ngƣời thân của     ...
Đánh giá thực trạng                         LOGO                        Ng...
Những hành vi sai trái của Trần Tín Kiệt đã để                       LOGO      lại hậu quả tiêu...
Những hành vi sai trái của Trần Tín Kiệt đã để                       LOGO      lại hậu quả tiêu...
LOGOGIẢI PHÁP KHẮC PHỤC SỰ LẠM DỤNG QUYỀN HẠN CỦA ÔNG TRẦN TÍN KIỆT  TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Mục tiêu giải pháp             LOGOChúng tôi đƣa ra một số giải pháp và kiến nghị đối với cơ quan chức năng ...
Giải pháp khắc phục sự lạm dụng quyền    hạn của ông Trần Tín Kiệt    1          2           3 ...
Giải pháp sử dụng quyền lực tối ưu           LOGO           Chọn phong cách lãnh           ...
Kiến nghị nhằm khắc phục sự lạm dụngLOGO quyền hạn của ông Trần Tín KiệtLuật Giáo dục nên chỉnh sửa,bổ sung các điều khoả...
Kết luận           LOGO Thực trạng sử dụng quyền hạn trong các tổ chức, cơ quan nhà nƣớc còn nhiều sơ hở.  ...
Đại  học kinh tế luật
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sự lạm dụng quyền hạn của ông trần

2,561 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sự lạm dụng quyền hạn của ông trần

 1. 1. SỰ LẠM DỤNG QUYỀNHẠN CỦA ÔNG TRẦN TÍN KIỆT- NGUYÊN HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG ĐH QUY NHƠNGiảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Thanh TúNhóm 2- Lớp K09407A
 2. 2. NỘI DUNG TRÌNH BÀY LOGO1 CƠ SỞ LÝ LUẬN2 Phân tích thực trạng về lạm dụng quyền hạn của ông Trần Tín Kiệt3 Giải pháp khắc phục sự lạm dụng quyền hạn của ông Trần Tín Kiệt4 Kết luận
 3. 3. Các khái niệm LOGO Khái niệm quyền hạn và quyền lực Sự ảnh hưởng Quyền lực•Ảnh hƣởng là •Khả năng ảnhsự tác động của hƣởng đếnmột bên lên bên ngƣời kháccòn lại •Một ngƣời có quyền lực có thể•Kết quả của nỗ sử dụng haylực ảnh hƣởng không sử dụngđƣa đến 3 trạng nóthái.
 4. 4. Phân loại quyền hạn và quyền lực LOGO (Cơ sở của quyền lực) Quyền lực vị tríQUYỀN Quyền lực cá nhân LỰC Quyền lực chính trị
 5. 5. Quyền lực vị trí LOGO Là quyền lực do một tổchức hoặc từ phía trên giaocho Quyền lực vị trí của một cá nhân nhiều hay ít dựa vào chức vụ mà người đó nắm giữ Loại quyền lực này giới hạn
 6. 6. Quyền lực cá nhân LOGO Là mức Quyền Xuất phát độ cấp lực các từ tài dưới tôn nhân năngtrọng, quý chuyên mến và môn, sựphục tùng thân thiện cấp trên Quyền lực cá nhân bao gồm quyền lực chuyên môn, quyền lực thông tin, quyền lực tư vấnCompany name
 7. 7. Quyền lực chính trị LOGO Là quyền lực do cá nhân tạo ra, được hình thành do cá nhân này có sự liên minh, kết nạp hoặc thể chế hóa với các tổ chức
 8. 8. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyền LOGO hạn và quyền lực Yếu tố văn hóa: Nhận thức về các chuẩn mực đạo đức và giá trị xã hội của các cá nhân và tổ chứcYếu tố luật Môi trƣờngpháp: Lợi dụng kinh doanh: sựchức vụ quyền thiếu đồng bộ và Các yếu tố thiếu khoa họchạn gắn liền với ảnh hƣởng của hệ thốngsự yếu kém của đến quyền quản lí trong cáccơ chế quản lí hạn và quyền tổ chứcvà luật pháp lựccủa nhà nước Yếu tố con ngƣời: Trách nhiệm của cá nhân tham gia vào việc quản lí tài sản và các nguồn lực
 9. 9. Kết luận chọn cơ sở lý luận LOGO cho đề tài. Có thể sử dụng quyền hạn và quyền lực lãnh đạo làm cơ sở lý luận chung cho việc nghiên cứu hành vi lạm dụng quyền hạn trong quản lý Đại học Quy Nhơn của ông Trần Tín Kiệt Cơ sở lý luận đƣợc sử dụng chủ yếu trong đề tài này là việc lạm dụng quyền lực vị trí, quyền lực cá nhân và quyền lực chính trị trong công tác lãnh đạo.
 10. 10. LOGOPHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ LẠM DỤNG QUYỀN HẠN CỦA ÔNG TRẦN TÍN KIỆT- NGUYÊN HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN TRONG 2 NHIỆM KỲ (1998-2000) VÀ (2000-2008)
 11. 11. Thực trạng lạm dụng quyền hạn của LOGO ông Trần Tín Kiệt Ông Kiệt (HT) tự tuyểnnhiều ngƣời họ hàng, khôngbằng cấp chuyên môn, bố trívào những vị trí quan trọngtrong nhà trƣờng. Hành vi “chia nóng” tiền gửixe đạp của sinh viên, gây thiệthại hàng trăm triệu đồng. Ông Kiệt đề ra nhiều khoảnthu trái quy định đối với sinhviên. Số tiền thu đƣợc lên đếnhàng chục tỉ đồng, nhƣng việcsử dụng không minh bạch.
 12. 12. Thực trạng lạm dụng quyền hạn của ông LOGO Trần Tín KiệtTrƣờng Đại học Quy Nhơn mấtdân chủ nghiêm trọng, hiệutrƣởng không công khai các hoạtđộng của nhà trƣờng, không thựchiện việc tiếp dân theo quy địnhÔng Kiệt “nhiều lần totiếng, nặng lời với cấp dƣớicủa mình”
 13. 13. Phân tích thực trạng lạm dụng quyền lực LOGO của ông Trần Tín Kiệt Lạm dụng quyền lực vị tríTổ chức kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ ở trƣờng với doanh thu ƣớc tính nhiều tỷ đồng mỗi năm, nhƣng không thực hiện nghĩa vụ thuếÔng Kiệt mạnh tay phát hành hàng loạt sắc phí
 14. 14. LOGOLạm dụng quyền lực vị trí  Với cƣơng vị là lãnh đạo trƣờng ông Kiệt đã phê duyệt cho nhiều công trình không có ý nghĩa nhƣ : Việc đầu tƣ tại Trung tâm thực nghiệm Nông - Lâm Nhơn Tân (ở huyện An Nhơn)  Ông Kiệt đã có những quyết định vƣợt quá chuyên môn và quyền hạn của mình
 15. 15. Lạm dụng quyền lực cá nhân LOGO Tự bố trí cho mình giảng dạy 2chuyên đề “Quản lý nhân sự” và“Quản lý tài chính” trong khi ônglà tiến sĩ chuyên ngành giải tích  Hƣớng dẫn luận văn thạc sĩ cho học viên Nguyễn Ngọc Anh với đề tài “Các biện pháp phát triển cán bộ quản lý đáp ứng nhiệm vụ đổi mới Trƣờng Đại học Quy Nhơn hiện nay”
 16. 16. Lạm dụng quyền lực chính trị LOGO  Ông Kiệt đã đƣa ngƣời thân của ông vào làm cán bộ trong trƣờng để tạo bè phái Ông Kiệt đóng vai tròchính yếu, 2 ông Cảnh vàPhúc là đồng phạm giúp sứccho ông Kiệt cố ý làm tráiquy định pháp luật.
 17. 17. Đánh giá thực trạng LOGO Nguyên nhân tồn tại Tha hóa đạo đức Nguyên nhân tồn tại của một Đảng viên, Do cơ quan của bộ một hiệu trƣởng đã Nguyên nhân tồn tại Giáo dục, cơ quan đƣa ông Trần Tín Các cơ quan quản lý nhà nƣớc Kiệt dần dần trở phòng ban, lãnh chƣa chú tâm mạnh thành tội phạm đạo nhà trƣờng đã đến việc quản lý quá thờ ơ và bỏ qua chặc chẽ đối với những việc làm sai trƣờng Đại học Quy trái bƣớc đầu của Nhơn ông Trần Tín kiệt.
 18. 18. Những hành vi sai trái của Trần Tín Kiệt đã để LOGO lại hậu quả tiêu cực Về cơ cấu tổ chức Đã phá hoại một cách nghiêm trọng chiến lƣợc phát triển con ngƣời của Đảng và Nhà nƣớc ta Về chính trị Quy định của Chính phủ không đƣợc phổ biến rộng rãi và làm cho quy chế dân chủ không đƣợc thực hiện
 19. 19. Những hành vi sai trái của Trần Tín Kiệt đã để LOGO lại hậu quả tiêu cực Về tài chính và xây dựng cơ bản Tạo ra một cơ chế tham nhũng và thất thoát bao nhiêu tiền bạc, tài sản của Nhà nước và Nhân dân Những Dự án, những Công trình thực thi sai lệch mục tiêu, tiêu tốn hàng chục tỉ đồng nhưng bị tê liệt hoặc trống rỗng hoặc xuống cấp một cách nhanh chóng Về đào tạoTrường Đại học Quy Nhơn tăng quy mô về số lượng nhưng suygiảm về chất lượng.Cấp bằng không đạt chuẩn sinh ra một đội ngũ giáo viên, giảngviên yếu kém.
 20. 20. LOGOGIẢI PHÁP KHẮC PHỤC SỰ LẠM DỤNG QUYỀN HẠN CỦA ÔNG TRẦN TÍN KIỆT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
 21. 21. Mục tiêu giải pháp LOGOChúng tôi đƣa ra một số giải pháp và kiến nghị đối với cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng lạm dụng quyền hạn không chỉ trong nhà trƣờng mà còn trong các tổ chức xã hội khác.
 22. 22. Giải pháp khắc phục sự lạm dụng quyền hạn của ông Trần Tín Kiệt 1 2 3 Phải có những Quy trình lựa Hạn chế việc tập buổi thanh tra thực trung quyền lực chọn người quản tế đột xuất và tiến lý trong một cơ vào một người hành trong công bằng cách đẩy quan, tổ chức cần bằng, minh bạch tiến hành một cách mạnh hoạt động thông qua việc lấy giám sát ngay chặt chẽ. ý kiến từ cán bộ, Xử lý nghiêm trong từng đơn vị giảng viên và học hành chính nhằm răn đe và sinh- sinh viên để ngăn chặn những kịp thời nắm bắt hành vi tương tự tình hình thực tế. có thể xảy ra.
 23. 23. Giải pháp sử dụng quyền lực tối ưu LOGO Chọn phong cách lãnh đạo tối ưu B Tạo động lựcChọn mô hình làm việc chobộ máy quản nhân viên lý tối ưu A C Quyền lực tối ưu Chọn chiến lược gây ảnh Thực hiện sự ủyhưởng tối ưu và E D quyền và phân phù hợp cấp hợp lý
 24. 24. Kiến nghị nhằm khắc phục sự lạm dụngLOGO quyền hạn của ông Trần Tín KiệtLuật Giáo dục nên chỉnh sửa,bổ sung các điều khoản về xửlý vi phạm hành chính trongquản lý giáo dục mang tínhnghiêm minh hơn. Thường xuyên bồi dưỡng tư tưởng chính trị đạo đức và nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ quản lý các cấp.
 25. 25. Kết luận LOGO Thực trạng sử dụng quyền hạn trong các tổ chức, cơ quan nhà nƣớc còn nhiều sơ hở. Có nhƣ vậy mới tạo đƣợc niềmViệc đánh giá thực trạng sử dụng quyền tin, sự hài lònghạn của quản lý trong các cơ quan là một của nhân dân đốiđiều hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện với cán bộ quảnnay lý nhà nƣớcCán bộ quản lý tại các cơ quan, tổ chức,đoàn thể cần xây dựng cho bản thân nhâncách, đạo đức tốt cùng với những kỹ năngquản lý, điều hành hiệu quả.
 26. 26. Đại học kinh tế luật

×