Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PVM presentation for DR.Vaezi

289 views

Published on

ارایه انجام شده در حضور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع
سامانه مجازی سازی پویش

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PVM presentation for DR.Vaezi

 1. 1. ‫داده‬ ‫پویش‬ ‫شرکت‬ ‫نوین‬
 2. 2. ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ ‫شبکه‬ ‫نوین‬ ‫داده‬ ‫پویش‬ ‫سامانه‬‫مدیریت‬ ‫های‬‫ماشین‬‫مجازی‬ ‫داده‬ ‫پویش‬ ‫شرکت‬‫نوین‬ ‫مروری‬ ‫بر‬ ‫کوتاه‬
 3. 3. ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ ‫شبکه‬ ‫نوین‬ ‫داده‬ ‫پویش‬ ‫تاسیس‬:1384 ‫شرکت‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫عمده‬«‫نوین‬ ‫داده‬ ‫پویش‬» ‫ی‬‫ابر‬‫ایانش‬‫ر‬ ‫و‬‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬‫مجاز‬ ‫سیستمی‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫بیش‬15‫متن‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫ی‬‫بکارگیر‬ ‫و‬ ‫توسعه‬‫مینه‬‫ز‬ ‫در‬ ‫تجربه‬‫سال‬‫باز‬ ‫معرفی‬‫شرکت‬
 4. 4. ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ ‫شبکه‬ ‫نوین‬ ‫داده‬ ‫پویش‬ ‫افتخارات‬ ‫ها‬‫ر‬‫و‬‫سر‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬‫مجاز‬‫انی‬‫ر‬‫ای‬‫اهکار‬‫ر‬ ‫اولین‬‫توسعه‬(PVM) ‫موفق‬‫آفرین‬‫فن‬ ‫تبه‬‫ر‬ ‫کسب‬(‫سال‬1389) ‫شریف‬ ‫دانشگاه‬‫آفرینی‬‫ر‬‫کا‬ ‫ه‬‫ر‬‫جشنوا‬‫در‬‫برتر‬‫تبه‬‫ر‬ ‫کسب‬(‫سال‬1390) ‫یزد‬‫استان‬‫برتر‬‫پژهشگر‬‫تبه‬‫ر‬ ‫کسب‬(‫سال‬1392) ‫عمل‬ ‫تا‬‫علم‬ ‫ه‬‫ر‬‫جشنوا‬ ‫در‬‫استانی‬‫برتر‬‫طرح‬‫تبه‬‫ر‬ ‫کسب‬(‫سال‬1392) ‫نخبگان‬ ‫از‬ ‫جمعی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اشتغال‬ ‫ایجاد‬ ‫تأییدیه‬‫ها‬ ‫سامانه‬ ‫فنی‬ ‫تأییدیه‬PVM‫ماتیک‬‫ر‬‫انفو‬‫عالی‬ ‫ای‬‫ر‬‫شو‬ ‫از‬ ‫گواهی‬‫ثبت‬‫از‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫شاد‬‫ر‬‫ا‬‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬‫اسالمی‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫از‬‫امنیت‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫گواهی‬ ‫باز‬‫متن‬‫مایشگاه‬‫ز‬‫آ‬‫از‬‫باز‬‫متن‬‫تاییدیه‬‫گواهی‬(‫اقدام‬ ‫دست‬‫در‬) ‫ها‬ ‫تاییدیه‬ ‫و‬ ‫افتخارات‬
 5. 5. ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ ‫شبکه‬ ‫نوین‬ ‫داده‬ ‫پویش‬ ‫تولید‬ ‫فلسفه‬ PVM ‫اطالعات‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫دنیای‬ ‫نوین‬ ‫تحوالت‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫شدید‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬‫مجاز‬ ‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬ ‫ی‬‫ابر‬ ‫ایانش‬‫ر‬ ‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬ ‫ملی‬‫اهداف‬ ‫اهکار‬‫ر‬ ‫ایه‬‫ر‬‫ا‬ ‫اهمیت‬‫بومی‬‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬‫در‬ ‫آمریکایی‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫به‬ ‫شدید‬ ‫وابستگی‬ ‫از‬‫یرساخت‬‫ز‬ ‫نرم‬ ‫ات‬‫ر‬‫صاد‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ت‬‫و‬‫ثر‬ ‫تولید‬‫ز‬‫ار‬ ‫ج‬‫و‬‫خر‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬‫و‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫در‬ ‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫املللی‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫تقاء‬‫ر‬‫ا‬ ‫مهاجرت‬ ‫از‬ ‫ی‬‫جلوگیر‬‫و‬ ‫نخبگان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اشتغال‬ ‫ایجاد‬‫مغزها‬ 5
 6. 6. ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ ‫شبکه‬ ‫نوین‬ ‫داده‬ ‫پویش‬ ‫تواناییها‬ ‫ات‬‫ر‬‫صاد‬ ‫یرساختی‬‫ز‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫تایوان‬،‫همسایه‬‫های‬‫ر‬‫کشو‬‫و‬... ‫ر‬‫کشو‬‫ی‬‫ابر‬‫محاسبات‬‫یرساخت‬‫ز‬ ‫ات‬‫ر‬‫ادا‬‫داده‬‫اکز‬‫ر‬‫م‬‫اتصال‬ ‫استانی‬‫داده‬‫اکز‬‫ر‬‫م‬ ‫یرساخت‬‫ز‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫استقالل‬ 6
 7. 7. ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ ‫شبکه‬ ‫نوین‬ ‫داده‬ ‫پویش‬ ‫چالشها‬/ ‫درخواستها‬ ‫تولید‬ ‫ر‬‫کشو‬ ‫ابر‬‫یرساخت‬‫ز‬‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫در‬ ‫ملی‬ ‫های‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫اجرای‬ ‫و‬‫اعتماد‬‫فرصت‬ ‫اعطای‬‫کننده‬ ‫تولید‬‫شرکتها‬ ‫به‬ ‫حمایت‬‫دهنده‬‫توسعه‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫و‬‫ای‬ ‫پایه‬‫های‬‫ر‬‫افزا‬‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫مساعدت‬‫های‬‫ر‬‫افزا‬‫نرم‬‫از‬‫دولتی‬‫ات‬‫ر‬‫ادا‬ ‫سطح‬‫در‬‫داخلی‬ 7
 8. 8. ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ ‫شبکه‬ ‫نوین‬ ‫داده‬ ‫پویش‬ ‫پرسش؟‬ info@pdnsoft.com
 9. 9. ‫مهندسی‬ ‫شرکت‬ ‫شبکه‬ ‫نوین‬ ‫داده‬ ‫پویش‬ ‫ك‬‫ر‬‫پا‬‫و‬‫علم‬‫ي‬‫ر‬‫فناو‬‫يزد‬

×