Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tsahim test

427 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tsahim test

  1. 1. Хүснэгт1Сургууль 53 Нэр цэрэнбаатарАнги 8 Хичээлийн нэр газарзүйБүлэг г Хичээлийн сэдэв газарзүй Хуудас 1
  2. 2. Хүснэгт2Асуулт 1 2 3 4 5Хариулт а б б а б .Манай улс хэдэн оронтой хиллэдэг вэ?       а.1     б.3    в.5    г.22.манай улсын газар нутгийн хэмжээ хэдэн кв.км вэ?        а.1.5 сая     б.1.1 сая    в.2 сая             г.1.7 сая3. Байгалийн шавхагдах нөөцөд аль нь хамаарахгүй вэ?        а.нүүрс       б. Салхи      в.алт г. Зэс4. Манай орны нийт нутгийн хэдэн хувь нь ойгоор бүрхэгдсэн байдаг вэ?        а.15%        б.12% в.10%             г.8%5. 1000 хүнд ногдох хүн амын төрөлт нас баралтын харьцааг юу гэж нэрлэдэг вэ?         а. Хүн амын шилжилт       б. Хүн амын өсөлт в.хүн амын цэвэр өсөлт г. Хүн амын байршилт Хуудас 2
  3. 3. Хүснэгт2  нэрлэдэг вэ?өсөлт г. Хүн амын байршилт Хуудас 3
  4. 4. Хүснэгт3Хувилбар 1Асуулт Оноо Хариулт 1 1 зөв 2 1 зөв 3 0 буруу 4 1 зөв 5 1 зөв Авах оноо 5 Авсан оноо 4 Зөв хариулт 4 Буруу хариулт 1 Хувь 80 Үсэг үнэлгээ B Хуудас 4

×