Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trabajo d einformatica

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Trabajo d einformatica

  1. 1.  Les xarxes sense fil són aquelles que es comuniquen per un medi de transmissió no guiat (sense cables) mitjançant ones electromagnètiques. La transmissió i la recepció es realitza a través dantenes.
  2. 2.  Les Wireless LAN o WLAN són xarxes d’àrea local, que es caracteritzen perquè el mitjà de transmissió que fan servir és l’aire.
  3. 3.  Els infrarojos permeten la comunicació entre dos equips(Portàtils, telèfons mòbils, PDA, etc...)
  4. 4.  El bluetooh és una tecnologia amb la qual es poden posar dispositius sense fil per a ús personal.
  5. 5.  És una connexió de dispositius electrònics de forma sense fil. Els dispositius habilitats amb Wi-Fi, com ara: un ordinador personal, una consola de videojocs, un telèfon o un reproductor dàudio digital, poden connectar-se a internet a través dun punt daccés de xarxa sense fil
  6. 6.  Wireless Ethernet Compatidiliy Alliance
  7. 7. ConnexionsWireless
  8. 8.  Ad hoc: Connexions punt a punt entre dos dispositius. Mode infraestructura : Connexions de entre mes de dos dispositius. Hi ha un intermediari que organitza la informació.

×