Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Talespraak lesson 5

322 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Talespraak lesson 5

 1. 1. Lesson 5 Where are you?
 2. 2. New Words
 3. 3. zài 在 v. to be in/at/on… jiā 家 n. home; family qù 去 v. to go to, to leave for nǎ lǐ shén me dì fāng 哪 里 where ( = 什 么 地 方) chāo shì 超 市 n. supermarket yín háng 银 行 n. bank
 4. 4. Dialogue
 5. 5. nǐ zài shén me dì fāng A:你 在 什 么 地 方 ? Where are you? wǒ zài jiā nǐ men qù nǎ lǐ B:我 在 家 。你 们 去 哪 里 ? I’m at home. Where are you going? wǒ men qù chāo shì nǐ ne A:我 们 去 超 市 ,你 呢 ? We're going to the supermarket, and you? wǒ qù yín háng B:我 去 银 行 。 I’m going to the bank.
 6. 6. Extension
 7. 7. shén me Use of “什 么”(what)
 8. 8. What’s your name? nǐ jiào shén me mín gzì 你 叫 什 么 名 字?
 9. 9. shén me • 什 么 what shén me rén shuí • 什 么 人 = 谁 (what person = who) shén me dì fāng nǎ lǐ • 什 么 地 方 = 哪 里 (what place = where) shén me shí hòu • 什 么 时 候 (what time = when) wèi shén me • 为 什 么 (for what = why)
 10. 10. Use of “呢(ne)”
 11. 11. wǒ jiào mò dùn nǐ ne 我 叫 莫 顿 ,你 呢 ? My name is Morten, and you? wǒ chī mǐ fàn nǐ ne 我 吃 米 饭 ,你 呢 ? I eat rice, and you? tā shì zhōng guó rén tā ne 他 是 中 国 人 ,她 呢 ? He is Chinese, and she? wǒ zài chāo shì nǐ men ne 我 在 超 市 ,你 们 呢 ? I am in supermarket, and you? wǒ men qù zhōng guó nǐ men ne 我 们 去 中 国 ,你 们 呢 ? We are going to china, and you?
 12. 12. Places
 13. 13. xué xiào 学 校 skole
 14. 14. jiào shì 教 室 klasserom
 15. 15. fáng jiān 房 间 rom, værelse
 16. 16. yù shì 浴 室 baderom
 17. 17. cè suǒ 厕 所 toalett
 18. 18. Legg merke til: wǒ zài cè suǒ 我 在 厕 所 。 Jeg er i toaletten. wǒ zài shàng cè suǒ 我 在 上 厕 所 。 Jeg er på do. wǒ qù shàng cè suǒ 我 去 上 厕 所 。 Jeg skal på do.
 19. 19. shí táng 食 堂 matsal
 20. 20. fàn diàn 饭 店 hotell
 21. 21. lǚ guǎn 旅 馆 hostel
 22. 22. cān tīng 餐 厅 restaurant
 23. 23. shāng diàn 商 店 butikk
 24. 24. yóu jú 邮 局 postkontor
 25. 25. yín háng 银 行 Bank
 26. 26. lǐ fà diàn 理 发 店 frisør(salong)
 27. 27. shì chǎng 市 场 markedsplass
 28. 28. chāo shì 超 市 supermarket
 29. 29. qì chē zhàn 汽 车 站 buss stasjon
 30. 30. huǒ chē zhàn 火 车 站 jernbanestasjon
 31. 31. fēi jī chǎng 飞 机 场 flyplass
 32. 32. Sentence
 33. 33. qù 去 + place v. to go to… zài 在 + place v. to be at/in…
 34. 34. nǎ lǐ shén me dì fāng 哪 里 = 什 么 地 方 hvor nǎ lǐ Subject + 在 哪 里? Hvor er… nǎ lǐ Subject + 去 哪 里? Hvor skal … til?
 35. 35. nǐ zài nǎ li 你 在 哪里? Hvor er du? wǒ zài shāng diàn 我 在 商 店。 Jeg er i butikken.
 36. 36. nǐ qù nǎ li 你 去 哪 里? Hvor skal du? wǒ qù shāng diàn 我 去 商 店。 Jeg skal til butikken.
 37. 37. Sentence translation
 38. 38. Where are you going? We're going to ____________, and you? nǐ men qù nǎ lǐ 你 们 去 哪 里? wǒ men qù nǐ ne 我 们 去 _______ 。 你 呢? wǒ qù zài jiàn 我 去 ________ 。 再见! I’m going to ________ . See you! school xué xiào 学 校 post office yóu jú 邮 局
 39. 39. Where are you going? We're going to ____________, and you? nǐ men qù nǎ lǐ 你 们 去 哪 里? wǒ men qù nǐ ne 我 们 去 _______ 。 你 呢? wǒ qù zài jiàn 我 去 ________ 。 再见! I’m going to ________ . See you! classroom jiào shì 教 室 canteen shí táng 食 堂
 40. 40. Where are you going? We're going to ____________, and you? nǐ men qù nǎ lǐ 你 们 去 哪 里? wǒ men qù nǐ ne 我 们 去 _______ 。 你 呢? wǒ qù zài jiàn 我 去 ________ 。 再 见! I’m going to ________ . See you! shop shāng diàn 商 店 bank yín háng 银 行
 41. 41. Where are you going? We're going to ____________, and you? nǐ men qù nǎ lǐ 你 们 去 哪 里? wǒ men qù nǐ ne 我 们 去 _______ 。 你 呢? wǒ qù zài jiàn 我 去 ________ 。 再 见! I’m going to ________ . See you! air place fēi jī chǎng 飞 机 场 railway station huǒ chē zhàn 火 车 站
 42. 42. Where are you going? We're going to ____________, and you? nǐ men qù nǎ lǐ 你 们 去 哪 里? wǒ men qù nǐ ne 我 们 去 _______ 。 你 呢? wǒ qù zài jiàn 我 去 ________ 。 再 见! I’m going to ________ . See you! hostel lǚ guǎn 旅 馆 restaurant cān tīng 餐 厅
 43. 43. Takk for i dag!

×