Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mộng Hà - Lớp 12-Chương 1- Bài 1 (edited ver.)

294 views

Published on

Lớp 12-Chương 1- Bài 1- Một số khái niệm cơ bản

[Bản chỉnh sửa lần 2]

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mộng Hà - Lớp 12-Chương 1- Bài 1 (edited ver.)

 1. 1. KỊCH BẢN DẠY HỌC Bài dạy: SV thực hiện: NGUYỄN THỊ MỘNG HÀ GV hướng dẫn: Thầy LÊ ĐỨC LONG Lớp 12 – Chương 1 Bài 1 – Một số khái niệm cơ bản (liên quan đến CSDL) (3,0,0)
 2. 2. Nội dung 4 Mục tiêu bài dạy1 2 3 Điểm trọng tâm, điểm khó Kiến thức cần biết Kiến thức đã biết 08/08/132 5 Kịch bản dự kiến
 3. 3. 08/08/133 Chuẩn bị bài giảng • Học sinh không chuyên; • Lớp có nhiều thành phần: trung bình, khá, giỏi • Yêu cầu cần và đủ: dạy theo chuẩn kiến thức trong SGK; • Phòng học lý thuyết có mạng, có máy chiếu • Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, minh họa Đối tượng học sinh Điều kiện dạy học Phương pháp giảng dạy
 4. 4. Mục tiêu bài dạy • Về kiến thức: – Biết các vấn đề thường phải giải quyết trong một bài toán quản lý và sự cần thiết phải có CSDL; – Biết khái niệm CSDL; – Biết vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống; – Biết các mức thể hiện, các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL 08/08/134 1
 5. 5. Mục tiêu bài dạy • Về kĩ năng: Bước đầu hình thành kĩ năng khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL 08/08/135 1
 6. 6. • Điểm trọng tâm: – Sự cần thiết của CSDL – Các khái niệm cơ bản về dữ liệu, CSDL, hệ quản trị CSDL, tạo hồ sơ, cập nhật hồ sơ, khai thác hồ sơ – Các mức thể hiện của CSDL – Các tính chất cần phải có để một tập hợp dữ liệu tạo thành CSDL 08/08/136 2 Điểm trọng tâm, điểm khó
 7. 7. • Điểm khó: – Khi nào cần phải quản lý bằng CSDL; – Nhận biết được thế nào là một CSDL đáp ứng đủ yêu cầu và tác dụng cũng như sự cần thiết phải có các yêu cầu đó. 08/08/137 2 Điểm trọng tâm, điểm khó
 8. 8. • Khái niệm CSDL; hệ quản trị CSDL • Sự cần thiết của CSDL dùng trong công tác quản lý; • Các mức thể hiện của CSDL • Các yêu cầu phải có của 1 CSDL, sự cần thiết và tác dụng của các yêu cầu này. 08/08/138 3 Kiến thức cần biết
 9. 9. • Biết sự cần thiết của việc sử dụng công nghệ trong cách giải quyết vấn đề • Biết một số ứng dụng trong thực tế có sử dụng việc quản lý bằng phần mềm sử dụng CSDL; • Biết các khái niệm dữ liệu, thêm, xóa, sửa, tìm kiếm… 08/08/139 Kiến thức đã biết, đã học4
 10. 10. Kịch bản dự kiến Tiết 3Tiết 2Tiết 1 • Khái niệm CSDL và hệ quản trị CSDL • Các mức thể hiện của CSDL (mức vật lý, mức khái niệm, mức khung nhìn) • Các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL • Phân tích một bài toán quản lý bằng CSDL Nội dung phân bổ dự kiến: 08/08/1310 5 • Giới thiệu về bài toán quản lý • Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức (tạo lập, cập nhật, khai thác)
 11. 11. Kịch bản dự kiến Tiết 1 Thời lượng phân bổ dự kiến: 08/08/1311 5 Hoạt động 3: Tìm hiểu các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức (20’) Hoạt động 2: Tìm hiểu bài toán quản lý (10’) Hoạt động 1: Ổn định và làm quen với lớp (10’) Hoạt động 4: Củng cố và cho bài tập về nhà (5’)
 12. 12. Kịch bản dự kiến Thời lượng phân bổ dự kiến: 08/08/1312 5 Hoạt động 3: Tìm hiểu các mức thể hiện của CSDL (10’) Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm CSDL và hệ QTSDL (25’) Hoạt động 1: Ổn định và nhắc lại bài cũ (5’) Hoạt động 4: Củng cố và cho bài tập về nhà (5’) Tiết 2
 13. 13. Kịch bản dự kiến Thời lượng phân bổ dự kiến: 08/08/1313 5 Hoạt động 3: Tìm hiểu một vài ứng dụng (5’) Hoạt động 2: Tìm hiểu các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL (25’) Hoạt động 1: Ổn định và kiểm tra bài cũ (5’) Tiết 3 Hoạt động 4: Củng cố và cho bài tập về nhà (10’)
 14. 14. 08/08/1314 Hoạt động 1: Ổn định và làm quen với lớp (10’)Tiết 1 GV Tùy thuộc vào điều kiện lớp học, GV tiến hành làm quen với lớp - GV giới thiệu bản thân, cách thức làm việc giữa thầy-trò - GV giới thiệu tổng quan chương trình học, cách học, tài liệu học… GV cho thời gian để HS đặt câu hỏi về hoạt động dạy học mà GV vừa trình bày.
 15. 15. 08/08/1315 Hoạt động 1 (tt): Ổn định và làm quen với lớp (10’)Tiết 1 GV HS Nếu HS có câu hỏi, GV trả lời. Nếu HS không có thắc mắc nào, GV chuyển sang hoạt động tiếp theo. Nếu HS đặt nhiều câu hỏi, làm mất nhiều thời gian hơn dự kiến thì GV nên hẹn HS lúc khác sẽ trả lời sau và chuyển hoạt đống tiếp theo. HS nghe GV giải đáp câu hỏi và làm theo sự hướng dẫn các hoạt động trên lớp của GV.
 16. 16. 08/08/1316 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài toán quản lý (10’)Tiết 1 GV GV đặt vấn đề: Sổ điểm, sổ liên lạc của trường dùng để quản lý điểm của HS thường có những thông tin nào? Dự kiến câu trả lời: Họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, điểm các môn… GV GV đặt vấn đề : Những thông tin nào cần thiết để quản lý việc mượn sách trong thư viện. Dự kiến câu trả lời: Họ tên, lớp, mã số thẻ thư viện, tên sách, ngày mượn sách, ngày trả sách, số tiền ứng trước (nếu có)…
 17. 17. 08/08/1317 Hoạt động 2 (tt): Tìm hiểu bài toán quản lý (10’)Tiết 1 GV GV đặt vấn đề : So sánh việc quản lý điểm, quản lý thư viện trên giấy so với việc quản lý trên máy tính? Dự kiến câu trả lời: Quản lý trên máy tính dễ dàng và tiện lợi hơn, dễ làm mới, thay đổi và chỉnh sửa hơn… GV GV giảng bài về bài toán quản lý, các vấn đề thưởng phải giải quyết và sự cần thiết của việc quản lý trên máy tính. Ngoài ra, dữ liệu không chỉ hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu mà còn giúp người dùng rút ra được các kết luận và hỗ trợ ra quyết định.
 18. 18. 08/08/1318 Hoạt động 3: Tìm hiểu các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức (20’) Tiết 1 GV GV đặt vấn đề: Trong quá trình quản lý điểm, có thể có các trường hợp nào xảy ra? Dự kiến câu trả lời: Điểm bị sai, học sinh nghỉ học, học sinh mới nhập học giữa chừng… GV GV đặt vấn đề: Vậy khi có những vấn đề phát sinh như vậy thì có những thao tác nào phải thực hiện? Dự kiến câu trả lời : sửa điểm sai, điền thêm thông tin người mới vào và không cho phép thay đổi đối với hs nghỉ học…
 19. 19. 08/08/1319 Hoạt động 3 (tt): Tìm hiểu các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức (20’) Tiết 1 GV GV đặt vấn đề: Trường hợp là nhà quản lý điểm (ví dụ Hiệu trưởng), em dùng kết quả cuối cùng của bảng điểm để làm gì? Dự kiến câu trả lời: Nhà quản lý sau cùng dùng bảng điểm để thống kê hs khá giỏi, số lượng lên lớp, thi lại, ở lại lớp… GV GV nêu những điểm cần lưu ý đối với dữ liệu trong bảng điểm vì đó là căn cứ để đánh giá kết quả học tập của học sinh toàn trường.
 20. 20. 08/08/1320 Hoạt động 3 (tt): Tìm hiểu các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức (20’) Tiết 1 GV GV tổng hợp từ các vấn đề đã gợi mở và nêu ra các công việc phải thực hiện như sau:  Tạo lập hồ sơ về các đối tượng cần quản lý;  Cập nhật hồ sơ (thêm, xóa, sửa hồ sơ);  Khai thác hồ sơ (tìm kiếm, thống kê, sắp xếp, lập báo cáo…) Thông qua liên hệ thực tế và phân tích các ví dụ, GV hướng dẫn, hình thành dần cho HS có thể hiểu, hệ thống hóa các đặc trưng của bài toán quản lý.
 21. 21. 08/08/1321 Hoạt động 4: Củng cố và cho bài tập về nhà (5’)Tiết 1 GV GV nhắc lại, tóm tắt lại nội dung đã dạy trong tiết 1:  Các vấn đề cần một bài toán quản lý  Các công việc thường gặp trong bài toán quản lý GV cho bài tập về nhà:  Tự liệt kê (trên giấy) các trường thông tin trong một bảng quản lý điểm – vẽ ra thành cột –  Tự điền một vài dòng vào bảng GV dặn HS đọc trước phần còn lại của bài học trong sách
 22. 22. 08/08/1322 Hoạt động 1: Ổn định và nhắc lại bài cũ (5’)Tiết 2 GV GV nhắc lại hoặc gọi HS nhắc lại tại chỗ phần nội dung đã học.  Các vấn đề cần một bài toán quản lý  Các công việc thường gặp trong bài toán quản lý
 23. 23. 08/08/1323 GV GV đưa ra một số câu hỏi hay gặp trong thực tế, có tính gợi mở nhằm phân tích cho HS thấy các vấn đề sau: 1.Sự đa dạng trong nhu cầu sử dụng dữ liệu của người dùng 2.Để đáp ứng các yêu cầu khai thác thông tin về một tổ chức nào đó phải tổ chức thông tin thành một hệ thống với sự trợ giúp của máy tính điện tử 3.Họat động của con người rất đa dạng, khối lượng thông tin về mỗi lĩnh vực rất lớn, khó có thể tổ chức tất cả trong 1 CSDL  phải tổ chức nhiều CSDL, mỗi CSDL chỉ liên quan đến một hoặc một số đối tượng và phục vụ cho một người hoặc một số người Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm CSDL và hệ QTCSDL (25’) Tiết 2 Khái niệm CSDL
 24. 24. 08/08/1324 GV GV đưa ra một số câu hỏi hay gặp trong thực tế, có tính gợi mở nhằm phân tích cho HS thấy các vấn đề sau: 4.Định nghĩa về CSDL phải chứa 3 yếu tố cơ bản:  Dữ liệu về hoạt động của một tổ chức;  Được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài; - quan trọng -  Nhiều người khai thác. Hoạt động 2 (tt): Tìm hiểu khái niệm CSDL và hệ QTCSDL (25’) Tiết 2 Khái niệm CSDL (tt)
 25. 25. 08/08/1325 GV GV đưa ra một số câu hỏi hay gặp trong thực tế, có tính gợi mở nhằm phân tích cho HS thấy các vấn đề sau: 1.Một CSDL luôn luôn gắn liền với phần mềm để xây dựng, cập nhật CSDL và khai thác thông tin trong CSDL. Phần mềm này được gọi là hệ quản trị CSDL 2.Hệ quản trị CSDL bao gồm các môđun chương trình thực hiện các chức năng đã nêu và chứa một thành phần quan trọng là ngôn ngữ giao tiếp. 3.Hệ CSDL bao gồm hai thành phần CSDL và hệ quản trị CSDL cùng tồn tại và thống nhất với nhau, khi đó mới có thể khai thác thông tin từ CSDL. Hoạt động 2 (tt): Tìm hiểu khái niệm CSDL và hệ QTCSDL (25’) Tiết 2 Khái niệm hệ quản trị CSDL
 26. 26. 08/08/1326 GV GV giải thích về hình 3 SGK, đơn thuần chỉ để minh họa rằng, hệ CSDL bao gồm CSDL và hệ quản trị CSDL, tuy nhiên muốn khai thác CSDL thuận lợi hơn cần phải có các chương trình ứng dụng, các thiết bị vật lí khác… Tránh HS hiểu nhầm hệ CSDL gồm 3 lớp khác nhau. Hoạt động 2 (tt): Tìm hiểu khái niệm CSDL và hệ QTCSDL (25’) Tiết 2 HS HS lắng nghe câu hỏi, trả lời theo thực tế quan sát và những gợi ý của GV. Ghi chép các ý cần ghi nhớ và đặt câu hỏi nếu chưa hiểu bài.
 27. 27. 08/08/1327 GV GV giải thích cho HS vì sao có các mức thể hiện của CSDL. Mỗi người dùng khi tương tác với CSDL, tùy theo mức chuyên sâu của mỗi người trong lĩnh vực công nghệ thông tin hay người dùng mà có những yêu cầu hiểu biết về CSDL khác nhau. Ba mức hiểu và làm việc với một CSDL là mức vật lí, mức khái niệm, mức khung nhìn. Giải thích các hình minh họa trong SGK (hình 6a, 6b; hình 7a, 7b & hình 8) Giúp HS nhận thức được vì sao chỉ có một CSDL vật lí, một CSDL mức khái niệm nhưng có thể có nhiều khung nhìn khác nhau Hoạt động 3: Tìm hiểu các mức thể hiện của CSDL (10’) Tiết 2
 28. 28. 08/08/1328 GV GV cho câu hỏi và bài tập về nhà: Câu 1: Phân biệt CSDL, hệ quản trị CSDL Cần thể hiện rõ 2 điểm sau: 1. CSDL là tập hợp các DL có liên quan với nhau đc lưu trữ ở thíêt bị nhớ của máy tính; 2. Hệ QTCSDL là các chương trình phục vụ tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL. Câu 2: Liệt kê những yêu cầu có thể có của quá trình quản lý điểm Gợi ý: Lớp trưởng cần gì? GVCN cần gì? BGH cần gì?... GV dặn dò HS xem trước phần còn lại của bài học, chuẩn bị cho tiết học sau Hoạt động 3: Củng cố và cho bài tập về nhà (5’) Tiết 2
 29. 29. 08/08/1329 GV GV kiểm tra bài cũ: Phân biệt CSDL, hệ quản trị CSDL Cần thể hiện rõ 2 điểm sau: 1. CSDL là tập hợp các DL có liên quan với nhau đc lưu trữ ở thíêt bị nhớ của máy tính; 2. Hệ QTCSDL là các chương trình phục vụ tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL. HS HS được kêu tên trả lời câu hỏi, các thành viên khác giữ im lặng và làm theo sự điều khiển của GV Hoạt động 1: Ổn định và ktra bài cũ(5’)Tiết 3
 30. 30. 08/08/1330 GV GV nêu vấn đề, giả thiết rằng dữ liệu được lưu trữ đã đầy đủ và hợp lí. Vậy thế nào là đầy đủ và hợp lí? Làm thế nào để đảm bảo được điều đó? GV đặt câu hỏi về các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL, ví dụ: thế nào là tính cấu trúc? Cho ví dụ… HS HS tham khảo SGK và phát biểu, phần ví dụ có thể tự suy nghĩ theo cách hiểu và tương tự gợi ý SGK. Hoạt động 2: Tìm hiểu các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL (25’) Tiết 3
 31. 31. 08/08/1331 GV GV giới thiệu và giải thích, nhấn mạnh các điểm cần lưu ý trong kiến thức về các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL. Thông qua các ví dụ (càng nhiều, càng rõ ràng càng tốt) để HS dễ cảm nhận và biết được tác dụng và sự cần thiết phải có các yêu cầu này. HS HS lắng nghe, ghi chép các ý cần ghi nhớ và đặt câu hỏi nếu chưa hiểu bài. Hoạt động 2 (tt): Tìm hiểu các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL (25’) Tiết 3
 32. 32. 08/08/1332 GV GV gợi ý và để HS nêu những ví dụ ứng dụng CSDL trong các công việc quản lý. Ở mỗi ví dụ, GV cần phân tích cho HS thấy:  Việc ứng dụng hệ CSDL đã mang lại thay đổi gì;  Trong mọi hoạt động, con người vẫn đóng vai trò quyết định;  Có nhiều mức ứng dụng hệ CSDL; HS HS tham khảo SGK, vận dụng những kiến thức đã học, đã biết, suy nghĩ trả lời các câu hỏi của GV. Lắng nghe bài giảng, ghi chép các ý cần ghi nhớ và đặt câu hỏi cho GV nếu có vấn đề chưa hiểu Hoạt động 3: Tìm hiểu một vài ứng dụng (5’) Tiết 3
 33. 33. 08/08/1333 GV GV gọi HS nhắc lại các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL, cho một ví dụ về một yêu cầu trong số các yêu cầu vừa nêu (khác ví dụ trong SGK). HS HS xem lại bài và phát biểu Hoạt động 3: Củng cố và cho bài tập về nhà (10’) Tiết 3 GV GV cho bài tập về nhà: Câu 1: Nhớ các yêu cầu của một hệ CSDL, không cần phát biểu theo thứ tự - cho ví dụ minh họa khác với ví dụ đã có trong bài học. Câu 2: Trong CSDL quản lý điểm, khi đã có cột điểm các môn thì có cần cột Điểm TB nữa không? Hãy giải thích vì sao? GV dặn dò HS ôn lại toàn bài học và xem trước bài tiếp theo
 34. 34. Cám ơn thầy và các bạn đã theo dõi! KẾT THÚC. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Nguyễn Thị Mộng Hà mongha89.dtk@gmail.com https://www.facebook.com/mongha89

×