Tendulkar fans must read this..

938 views

Published on

Sachin Tendulkar fans must read this article..
(Written by Pratap Simha )

Published in: Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
938
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tendulkar fans must read this..

  1. 1. 6 ËÚ¬ÈÛÁÚ 19 ÈÚáÛ^é% 2011 ÑÚ_«é ÑæM^Úß ÔÚæàsæ¥ÛVÚÅæÄÇ ºÛÁÚ}Ú ÑæàÞÄß}Û?¡ ! @M~ÈßÚ ÈÛW ÅOQOQæ ¶ÁßÚ È¥ßÚ VÄßÈâÚ ÈáÚ Û}ÃÚ . @M}ÔÚ VÄßÉVæ ÕM¥æ ¥ÛÃÉsé Asß~¥,§Ú CVÚ Ñ_«é }àÞÁßÚ ~¡ÁßÈÚ ®ÃÚ ¶ß¥ªÚ Al ¶ÔßÚ ÈßÚ ßRÀ æÚ âÚ æ Ú æ Ú Ú æ Ú ÑÚMÑÚ¦Þ¾Úß ÈÚÀÈÚÑæ¤VæÞ ÑÚÈÛÄß A~½Þ¾Úß ÑÚ_«é, ÔÛVÚà ¬«Úò ¬ÈÚä~¡¾Úß «ÚM}ÚÁÚ PÃOæmé «æàÞsÚßÈÚâ¥Ú«æòÞ ¬ÆÇÑÚÆÁÚßÈÚ 1 ÉOæmé, 295OæQ AÅèmé. 29 ÁÚ«éVÚØVæ 9 ÉOæmé ®Ú}Ú«Ú. «Ú«ÚVæ ¬dOÚàQ ·æÞÑÚÁÚÈÛVÚß~¡¥æ. B®Ú°}æ¡ÁÚsÚß ÈÚÎÚ%VÚ×Ú OÛÄ ¥æÞËÚ ÔÚß^Úß` @»ÈÚáÛ¬... @M~ÈÚßÈÛW ®ÚM¥ÚÀ¥ÚÆÇ ÑæàÞÄß. B¥ÚOæQÄÇ ÑÚ_«é«Ú«Úßò ¥ÚàÁÚßÈÚâ¥Úß2008 ÁÚ dßÅæç 22 ÁÚM¥Úß ºÛÁÚ}Ú-@ÈæßÂOÚ «ÚsÚßÈÚy @yß J®Ú°M¥ÚOæQ OæàQÞÑÚQÁÚ At¥ÚÁÚà HOÛMW¾ÚáÛW ¬Þ«Úß ®ÚM¥ÚÀ VæÆÇÑÚ·æÞOÚß GM¥Úß JM¥æsæ, ÈÚáÛ^é% 12ÁÚM¥Úß ¥ÚPÐy @²ÃOÛ ÉÁÚߥڪ ºÛÁÚ}Ú¥Ú GÎÚßo ÑÚÂ?ÑÚM¶M©Ò¥ÚM}æ, ®Úè۬ ÈÚß«ÚÈæàÞÔÚ«Ú ÒMVé }ÚÈÚß½ ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú @Ò¡}ÚÊÈÚ«æòÞ d«Ú BM¦VÚà ¬ÂÞPÐÑÚß}Û¡Áæ. ºÛÁÚ~Þ¾Úß PÃOæmé }ÚMsÚ¥ÚÆÇ ¬Þ«ÚÄÇ¥æ ·ÛÀméÓÈÚß«éVÚ×Úß }ÚÁÚVæÅæVÚ×ÚM}æ D¥Úß ÑæàÞ}ÛVÚ SÛÀ}Ú ·ÛÀméÓ ÔÛVÛ¥ÚÁæ ºÛÁÚ}Ú GsÚÉ¥æ§ÆÇ?®ÚyÈÛWlßo ÅæàÞOÚÑÚºæ¾ÚßÆÇ @ÉËÛÊÑÚ ÑÚà^ÚOÚ ¬y%¾ÚßÈÚ«Úßò G¥ÚßÂÒ¥Ú§ÁÚß. B«Úàò 10 AlVÛÁÚÂ¥Û§Áæ GM¶ß¥Ú«æòÞ «ÛÈÚâ ÈÚßÁæ¾Úßß}æ¡ÞÈæ. ÈÚß«é ÑÚ_«é }æMsÚàÄQÁé @ÈÚÁÚ OÚmÛo @»ÈÚáÛ¬¾æඹ ¶Áæ¥Ú @¥Úß Oælo¥Ú§OæàQÞ, J×æÙ¾Úß¾ÚߥÚOæàQÞ, JmÛoÁæ I¯GÅé@¥ÚßÈÚÁæVÚà ÑÚOÛ%ÁÚOæQ ·æM¶Ä ¬Þt¥Ú§ OÚÈÚßßÀ¬ÑÚoÁÚß @ÉËÛÊÑÚ¥Ú ¬y%¾Úß OÚ×æ¥Ú 5 ÉËÚÊOÚ®éVÚØM¥ÚÄà ¬Þ«Úß ÁÚ«é BM¢Ú¥Ú§æàM¥Úß ±æÞÑé¶ßOé AOÚß%mé ÈÚßßM}Û¥Ú D^Ûcñ¾Úß Ò¤~Væ ¶M¥Ú PÃOæmé OÚàsÚ ÈÚß«ÚÁÚMd«æ¾ÚáÛW¥Úߧ «æàÞsÚßÈÚ«Úßò ·æM¶ÆÒ¥Ú§ÁÚß. ÑæàÞϾÚßÅé Èæ·éÑæçméVÚ×Úß, ·ÛÇVé, BMlÁé ÈÚÈÚÁÚß, @sÚßÈÚÈÚÁÚß B¶¹ÂVÚà }Û×æ½ BÄÇ¥ÛW¥æ. @}ÚÀM}Ú ÈæÞVÚÈÛW A Õ«æòÅæ¾ÚßÆÇ ÑÚOÛ%ÁÚOæQ B¥æàM¥Úß @Wò®ÚÂÞOæоæßÞ AW}Úß¡. C ¬y% ÈÚßÏÞ«é«ÚM}æ 60ÁÚ ÑÚÁÛÑÚ¾ÚßÆÇ ÑæàQÞÁé ÈÚáÛt¦§Þ¾Úß. Èæà«æò OÚàsÚ DØ¥ÚÈÚÁæÄÇ ®ÚM¥ÚÀ ·æ}Ú¡Åæ dVÚ}Úß¡ «æmé«Ú }ÚßM·æÄÇ ÔÚÂ¥ÛsÚß~¡¥æ. B«ÚòæàM¥æsæ ÁÚ«é ÈÚáÛsÚ·æÞOÚß, ¶ÂÞ ±æãÞÁé, ÒOÚÓÁéVÚ×æÞ BÁÚ·æÞOÚß. d«ÚÁÚ¾Úß¥Ú ÈæßÞÆ«Ú ^Ú^æ%¾Úß OÛÄ¥ÚÆÇ AW«Ú ®ÚÃ~®ÚOÚÐ¥Ú «Û¾ÚßOÚ ÅÛÅéOÚäÎÚ| ÈÚ«Úßò ÄYÚßÈÛW }æVæ¥ÚßOÚæàMsÚÁæ, ·æÞdÈ۷ۧ ÑÚ_«é ÑæM^Úß ÔÚæàsæ¥ÛVÚÅæÄÇ ºÛÁÚ}Ú ÑæàÞÄß}æ¡ ¬ÂÞOæÐ ÔÛVÚà JM¥æÞ ®ÚM¥ÚÀ¥ÚÆÇ ÕÞÁæàÞ @W¸sÚ·æÞOæM¶ AlVÛ AsÛÊ{ ÔÛVÚà ®Úè۬ ÈÚß«ÚÈæàÞÔÚ«Ú ÒMVé «ÚsÚßÈæ }Ú«Ú }æàÞÂ¥ÚÁæ ¬Þ«Úß ÈÚáÛ}Úà 111 ÁÚ«é Ôæàsæ GM¶ ÈÚáÛ}ÚßVÚ×Úß OæÞضÁÚß~¡Èæ. B¥ÚPQM}Ú OÚä}Ú ÁÚÁÚ ÈÚßÔÚ}ÛÊOÛMOæÐVÚ×Úß }Û×æ½VætÒ A}ÚßÁÚ}æ ÈæßçVÚàsÚßÈÚM}æ ÈÚáÛtÈæ. B¥Ú§ ÈÚÀP¡VÚ}Ú ÉÁÚÑÚ ®Úè۫ÚÈÛW ®ÚÃOÚlÈÛW}Úß¡. ÈÚß}Ú¥Û ¾ÚßßÈÚ ÈÚßàÄOÚ ¬«Úò ËæÃÞÎÚr}æ¾Úß«Úßò ÑÛ¸Þ}Úß YÚò}æ, Ò¬OÚ}æ, ~ØVæÞt}Ú«Ú B«æòÞ«Û¥ÚÁÚà BÁÚÄß ÔÛÆ ºÛÁÚ~Þ¾Úß }ÚMsÚ¥ÚÆÇÁÚßÈÚ ¶ÔÚß}æÞOÚÁÚ OÚ¢æ B¥æÞ AW¥æ. ¶ÂÞ «ÚOæQ Væà}Û¡¥Ú ÑÚÈÚß¾ÚßOæQ ÈÚßßM^æ ¸e毾Úß OæÄÈÚâ ÑÚ¥Ú ÈÚáÛt¦§Þ¾Úß. OæÄÈÚÁÚß OÛÀ^éVÚ×Ú«Úßò Oæç^æÄßÇ~¡ ÑÛ¨ÚÀÈæ? BM}ÚÔÚ ÈÚáÛ}Úß, @ÁæàÞ®ÚVÚ×ÚÆÇ ¬eÛM Ò°«ÚòÁéVÚØVÚÎæoÞ ·ÛÂÑÚßÈÚ ¾ÚßàÑÚß±é ®ÚpÛzé OÚàsÚ ¥æàsÚu ÑÚÀÁÚß «æàÞlßVÚ×Ú OÚM}æVÚ×Ú«æòÞ Ôæà}Úß¡ ÑÚ¥Ú«Ú¥Ú J×ÚVæÞ ¥Ú§Áæ, ÑÚ·éÒolàÀmé ²ÞÄuÁéVÚ×Ú«Úßò OÚ×ÚßÕÒ ËÚÈæÞ«Û¥ÚÁÚà B¥æ¾æßÞ? ¥ÛMtVÚ. ÔÚÁÚºÚd«éVæ Heé A¥ÚÁÚà dÈ۷ۧ¾Úßß}Ú Al ÈæßçVÚà ¶M¥Úß ÑÚOÛ%ÁÚÈÚ«Úßò DØÒOæà×ÚÙÄß ÑÚMÑÚ¥ÚÁÚ KnVÛW ®ÚM¥ÚÀ¥Ú ÈÚߨæÀ¾æßÞ ÉËÛÃM~¾Úß ÈæàÁæ ÔæàÞVÚß ÑÚ_«é B¥ÚßÈÚÁæVÚà 48 HOÚ¦«Ú ËÚ}ÚOÚVÚ×Ú«Úßò sÚÆÄÇ. OÚ×æ¥Ú 10 ÈÚÎÚ%¦M¥Ú PÃOæmé AsÚß~¡¥Ú§ÁÚà ¾ÚßßÈÚÁÛeé «æàÞlß OæàsÚßÈÚ ºÚÃÎÚo ÈÛÀ®ÛÁÚÈÚ«Úßò OÛMVæÃÑé AÁÚM» ~¡¥Ú§Áæ, ¬Þ«Úß ÈÚáÛ}Úà Lmé²ÞÅéu«ÚÆÇ ¬M}Úß ·ÛÂÒ¥Û§«æ. @¥ÚÁÚÆÇ 33 ËÚ}ÚOÚVÚ×Úß ºÛÁÚ}ÚOæQ ÒMVéVæ dÈÛ·Û§Â, ®Úöߥڪ}æ ¶ÁÚÆÄÇ. ®ÚÃ~ºæ B¥Ú§ÁÚà ÉËÛÊÑÛÔÚ% Ò¥æ GM¥Úß YæàÞÎÚzæ¾Úß«Úßò OÚàW¥Ú§ÁÚß. ·ÛÄ«Úßò ·æ«Úòlßo~¡¥æ§, ÉOæmé ¶Ø ¸Þ×ÚßÈÚM}æ VæÄßÈÚâ }ÚM¥ÚßOÚæànoÈæ. ÔÚ¦ÈÚßàÁÚß ·Û ºÛÁÚ}Ú ·ÛÀméÓÈÚß«é G¬ÒOÚæà×ÚÙÆÄÇ. dÕÞÁé SÛ«é ÔæàÁÚ}Úß®ÚtÒ ºÛÁÚ}Ú AW«Ú Ò°ÞOÚÁé ÑæàÞÈÚß«Û¢Ú ^Úlf%, ¸eæ¯ ÑÚ¥Ú GÑæ¾Úßß~¡¥æ§. ®ÚÃ}Û®é ÒMÔÚ ÑæàÞ~¥æ. JM¥Úß ®ÚM¥ÚÀ ¾ÚáÛÈÚâ¥æÞ ±ÚÆ}ÛMËÚ }ÚMsÚ¥ÚÆÇ ¾æàÞVÚÀ ·èÄÁéVÚ×æÞ BÄÇ¥ÛW¥æ. BM}ÚÔÚ JM¥ÚæàM¥Úß ÑÚÀÁÚß }ÚM¦¥Ú§ «æàÞn«Ú OÚM}æVÚ×Ú«æòÄÇ ÈÚËÚ®ÚtÒOæàMsÚß, t¾ÚßÁé ÑÚ_«é, ¬«ÚòM¢ÚÈÚ«Ú«Úßò ®Úsæ¾ÚßßÈÚ pratap@kannadaprabha.com OÚæànoÄÇÈÛ¥ÚÁæ ÈÚß}Ú¡æàM¥Úß mæç @W¥æ. ¥è¶%ÄÀVÚ×Úß JM¥ÚæàM¥Úß ®ÚM¥ÚÀVÚ×ÚÆÇ OÛ{ÒOÚæàMsÚß ±ÚÆ}ÛMËÚ¥Ú YÚl«æ¾Úß }Ú¬SæVæ ÒMVé¥æÞÈé «æÞ}Úä}ÚÊ¥ÚÆÇ ÑÚÉß~¾Úß«Úßò ¾æàÞVÚÀ}æ RMt}Ú ÔÛÆ ºÛÁÚ~Þ¾Úß PÃOæmé IÈÚ}Ú¡æàM¥Úß mæÑéo ËÚ}ÚOÚVÚ×ÚÆÇ 20 ·Û ºÛÁÚ}Ú ÈæßÞÅæ ®ÚÂzÛÈÚß ¸ÞÁÚß~¡Èæ. ÔÛWÁÚßÈÛVÚ ÑÚ_«é J¶¹«Ú«æòÞ ®ÚãÈÚ% ÁÚ_Ò, ÈÚß}Ú¥Û«Ú¥Ú ®ÚÃPþæß¾Úß«Úßò ÈÚßßWÒ¥ÚÁÚß. ÑÚOÛ%ÁÚ }ÚMsÚPQÄÇ! V榧¥æ. 12 ®ÚM¥ÚÀVÚ×ÚÆÇ ÑæàÞÄßMmÛW¥Ú§Áæ 19 ËÚ}ÚOÚVÚ×Úß ®ÚM¥ÚÀÈÚ«Úßò VÚÃÔÚ¦M¥Ú ¥ÚàÁÚßÈÚâ¥Úß GÎÚßo ÑÚÂ? V榧}Úß¡. CVÚÄà, ÑÚMÑÚ¦Þ¾Úß ÑÚÉß~¾Úß }Ú¬Sæ¾Úß «ÚàÁÚß OæàÞn ºÛÁÚ~Þ¾ÚßÁÚ ÑÚÄßÈÛW ¥æÞËÚOÛQW ·æÈÚÁÚß, ÁÚOÚ¡ sÛà ÈÚáÛtÒÈæ. GÄÇOÚàQ ÉßWÅÛW, PÃOæmé GM¶ß¥Úß ÑÛMZOÚ ÑÚ_«é ÔÛVÚà ÑæÔÚÈÛVé ¥ÚPÐy @²ÃOÛ¥Ú ·èÄÁéVÚ×Ú«Úßò ÕVÛX@«ÚM}ÚÁÚÈÚã, ¸eæ¯ ÑÚ¥ÚÑÚÀÁÚß Ôæà}Úß¡}ÚM¦¥Ú§ «æàÞlßVÚ×Ú ÈÚßàÄ Væà}Û¡WÄÇ. ¶Ò¾ÚßßÈÚâ¥ÚÁÚ ÈÚßÔÚ}ÚÊ H«Úß GM¶ß¥Úß @ÈÚÂVæ VÚæà~¡ÄÇ. @ÈÚÂVæ AlÈÛWÁÚßÈÛVÚ B¥ÚPQM}Ú J×æÙ¾Úß ¥ÛRÅæ B«æòÞ¬ÁÚÄß ÑÛ¨ÚÀ? ÈÚßßVÚX ^Ú^Úß`~¡¥Û§Áæ GM¶ ÑÚߦ§ VÚæà}Û¡¿ß}Úß. ÑÚÊÄ° ÑÚÈÚß¾ÚߥÚÅæÇÞ}Ú¬SÛ ÑÚÉß~¾Úß ÈÚÁÚ¦¾ÚßÆÇ¥Ú§ }Ú¬Sæ¾Úß«Úßò ÈÚßßM¥ÚßÈÚÂÑÚ·æÞOæ«ÚßòÈÚ ÑÚÄÔæ, @ÈÚÁÚ @ÔÚ%}æ, ¾æàÞVÚÀ}æ ÉßÞ ÔÚy, ÔæÑÚÁÚß ¶M¥Ú߸no¥æ. @ÈÚÁÚÆÇ BM¦«Ú }ÚÅæÈÚáÛÂVæ ÑÚ_«é Al ÑæàµÞlOÚÈÛW, VÛÇÈÚßÁÚÑé AW OÛ{ ÈÚß«æVæ ¨ÛÉÒ nÞÉ A«é ÈÚáÛt¥ÚÁæ OÚMt¥æ§Þ ·æÞÁæ. JM¥Úß OÚÐyOæQeÛÂVæ ¶ÁÚßÈÚ ÈæÞ×æVæ ^Úß«ÛÈÚzæ «Úsæ¥Úß, A ÅæàÞOÚÑÚºæ¾Úß ÉÑÚd%«æ¾ÚáÛW, ÁÚßÈÚ ®ÚÃ~ºæVÚà @ÈÚÂVæ ¶M¦ÁÚßÈÚ SÛÀ~, OÛÒVÚà ÔÚæàM¥Û{ ÑÚ¥æÞ BÁÚ¶ÔÚߥÚß. A¥ÚÁæ 20«æÞ ËÚ}ÚÈÚáÛ«Ú¥Ú OÚsæ¾Úß ¥ÚËÚOÚÈÚ«Úßò ¦VÚ¼ñÈæß¾ÚáÛ¿ß}Úß. B¥æÞ«Úß ·ÛÀméÓÈÚß«éVÚ×Ú ÁÛÀM®éËæàÞ «Úsæ¾ÚßßÔæàÑÚ ÅæàÞOÚÑÚºæ @Ò¡}ÚÊ¥ÚÆÇ ¶M¥Úß B«æàòM¥Úß ÑÚM¾ÚßßOÚ¡ ®ÚÃVÚ~®ÚÁÚ OÚàl Oæ¾æßÞ AVÚßÈÚâ¦ÄÇ. ÑÚ_«é, 1989, @M¥ÚÁæ PÃOæméVæ ®Ú¥Û®Ú%zæ @«ÚߺÚÉÒ¥ÚÈÚÂVæ ÈÚáÛ}Úà VÚæà}Úß¡ ÑÚ_«é @l¥Ú ÑÚÉ. BM^Úß®Úno ~¡¥æ¾ÚáÛ GM¥Ú¬Ò}Úß. ®æÃÞOÚÐOÚÁÚ OÚÁÚ}ÛsÚ«Ú «ÚsÚßÈæ ·ÛÀmé ÁÚhß×Ú¯ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ®Úè۬¾ÚáÛW ÈÚß«ÚÈæàÞÔÚ«Ú ÒMVé @©OÛÁÚÈÚ«Úßò ÈÚÕÒOæàMt¥ÚৠÈÚáÛt¥Ú }ÚÁÚßÈÛ¾Úß mÛÈÚáé AÄoÁéVæ ¬Þt¥Ú ÑÚM¥ÚËÚ%«Ú¥Ú ÈæÞ×æ Õt¥Úß VæÁæ G×æ¥ÚM}æ ÔÚæàsæ¾Úßß~¡¥Ú§ Ñæoñ>çmésæîÈéVÚ×Úß, A ·ÛÀOé ÑÚß}Û¡ ¯^é«Ú}Ú¡ AVÚÉßÑÚß~¡¥Ú§ ·ÛÀméÓÈÚß«éVÚ×Úß ±ÛÀËÚ«éËæàÞ«ÚM}æA¿ß}Úß. KnVÛW OÛÑÚß @¢ÚÈÛ OÛÒVÛW Kn«Ú ÉÈÛ¥Ú ^Ú^æ%¾Úß ÔÚM}Ú¥ÚÅæÇÞ ¬Þ«Úß ÔæÞØ¥Úߧ ¬«ÚVæÞ «æ«Ú¯¥æ¾ÚáÛ? ±Úâmé ®ÚM^é, ·ÛÀOé ±Úâmé ÔÚßOé... @ÔÛ! }Ú«Úò ¶VæX ÄYÚßÈÛW JM¥Úß OÚÐy ¬M}Úß ·ÛÀlß }æàÞ J¶¹ÁÚ ÕM¥æ J¶¹ÁÚß ®æÉƾÚß«éDØ¿ß}Úß. AsÚØ}Ú¥Ú ÈæßÞÅæ C ÉÈÛ¥Ú ¾ÚáÛÈÚ ®ÚÂzÛÈÚßÈÚ«Úàò ¸ÞÁÚÆÄÇ. I just want to play cricket! ÈÚáÛ}Ú«Ût¥Ú BMVæÇMsé ·èÄÁé OÛÀtOéVæ ÈÚáÛOé% ÈÚáÛt ÔÚæàsæ «Ú}Ú¡ ÑÛVÚß~¡¥Ú§ÁÚß. ¾ÚáÛOÚ%ÁéVæ @sÛu¦tu ·ÛÀlß ¸ÞÒ¥Ú ÔÚÁÚºÚd«é CVÚ ÈÚß}æ¡ ÉÈÛ¥ÚOæQ ÑÚMÑÚ~¡«ÚÆÇ fÞÈÚ¶ÁÚÄß OÛÁÚy ÉPÆÞOéÓ«Ú }Ú¬Sæ¾Úß ÑÚ_«é, ¬¬òM¥Ú ÑÚ}ÚÀÈÚ«Úßò ÈÚß_`sÚÄß «Ú«ÚWÎÚoÉÄÇ. RMt}Ú ¬Þ«Úß ¦¥Ú§«Úßò, fM·Û·æʾÚß Ôæ¬Ã ÒMVé, ÔÛ ÔæàÞ¥Ú ÉOæÈÚÁÚ¦¾ÚßÆÇ JM¥Úß ºÛVÚÈÚ«Úßò ÕM¥Úà ®Ú~ÃOæ ÈÚÁÚ¦ ÈÚáÛt¥ÛVÚÅæÞ. A ÈÚÁÚ¦ «Ú«Úò «æ_`«Ú PÃOæmé AlVÛÁÚ«ÚÄÇ! BÎÚoOÚàQ «æ_`«Ú, @^Úß`Èæß_`«Ú KÅÛMVæàÞ, AÑæoñÞƾÚáÛ¥Ú lo«Úßò ÕM~ÁÚßW «æàÞsÚ¾ÚßÆÇ ÑÚOÛ%ÁÚÈÚ«Úßò DØÒOæà×ÚÙÄß 25 ÂM¥Ú 60 OæàÞn ÁÚ߮ۿßVÚ×ÚÎÚßo ÉÎÚ¾Úß G¥ÚßÁÛVÚßÈÚâ¥Úß ÈÚß«ÚßÎÚÀ, ÈÚß«ÚßÎÚÀÁÚ «ÚsÚßÈæ¾ÚßÎæoÞ!! A OÛÀÑÚ°ÁæàÞÉ^éVæ ·ÛÂÒ¥Ú§«Úßò ¥æ¾æßÞ, ¾ÚáÛÈÚ ÔÛÈÚºÛÈÚA×ÚßÈÚ ÁÚMVÚOæQ R^Û%W¥æ GM¥Úß ¥æÔÚƾÚß @ÈæßÂOÚ¥Ú ¥Úà}ÛÈÛÑÚ¥Ú ¥æÞÈÚÁÚ«Úßò «ÛÈÚâ AÁÛ©ÑÚß}æ¡ÞÈæ, ÈæßÞÄ°MP¡¾ÚáÛWlßoOÚæà×ÚßÙ}æ¡ÞÈæ ÈÚßÁæ¾ÚßÄß ÑÛ¨ÚÀÈæ? }æàÞÁÚ¥æ¾æßÞ ®æÉƾÚß«é@©OÛ @ÆÇ«Ú ÑÚOÛ%ÁÚOæQ ÑÚM¥æÞËÚÈÚ«Úßò ÈÚßßnoÒ¥Ú ®ÚÃÑÛ¡®Ú A ÈÚÁÚ¦¾Úß JM¥Úß ÔÛVÚà @}ÛÀËÚ`ÁÚÀ¦M¥Ú @ÈÚ«Ú«Úßò ¦noÑÚß}æ¡ÞÈæ!!! C ºÛ¾Úß ÉËÚÊ JM¦tÞ }ÚÅæÈÚáÛÁÚ«æòÞ ®æÃÞÁæÞ «Ú}Ú¡ ¥Û®ÚâVÛÆloÁÚß. C «Û_ºÛVÚ. A ÈÚÁÚ¦¾Úß«Úßò ¬d GM¥æÞ ®ÚÂVÚ{Ò¥ÚÁÚà (@¥ÚOæQ ·æÞÁæ ¾ÚáÛÈÚ OÚ®é @«Úßò Væ¥ÚߧOÚæàsÚßÈÚM}æ «ÛÈÚâ ÑÚ_«é¬M¥Ú ¬ÂÞPÐÑÚß~¡¥æ§ÞÈæ. ¯Ò¥Ú, BtÞ ¥æÞËÚÈÛÒVÚ OæVæÞtVÚØVæ eÛÕÞÁÛ~¬M¥ÚA¨ÛÁÚÈÚã BÄÇ) @¥ÚÁÚÆÇ ºÛÁÚ~Þ¾ÚßÂVæ ~ؾÚߥæÞ BÁÚßÈÚ ¾ÚáÛÈÚâ¥æÞ ÔæàÑÚ ÔÛVÛ¥ÚÁæ DØ¥Ú AlVÛÁÚÁÚ OæÄÑÚÈæÞ«Úß? @ÈÚÁÚ OæÄÑÚ ×Ú«æòÞ ÈÚßM}ÚÃÈÚßßVÚªÈÛWÒ¥Ú ÔÚy ÔÚÂ¥Úß ¶ÁÚß~¡ÁÚßÈÛVÚÉÎÚ¾Úß BÄÇ. ÑÚMÑÚ}é ÑÚ¥ÚÑÚÀÁÚß ÕM¥æ ®ÚÃËæò OæÞ×ÚÄß ÔÚy ®Ús榥Úߧ, «ÚÁÚÒMÔÚ sæÃÒÓMVé ÁÚàÉß«ÚÆÇ ""ÄßsæàÞ AlÈÛsÚßÈÚâ¥Û? ÉËÚÊOÚ®é là¬% ÈÚÀP¡ ÑÚ_«é. BÈÚ}Úß¡ ÑÚ_«é ¥æÞËÚ ÈÚßßRÀÈÛVÚßÈÚâ¦ÄÇ.ÁÛ¾ÚßÁÚ ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ÉÁÚߥڪ @ÉËÛÊÑÚ ¬y%¾Úß¥Ú ÈÚßMsÚ«æ¾ÚáÛ¥ÛVÚ ¬y% ¾ÚßÆÇ @sÚßÈÚâ¥ÚÎæoÞ }ÚÈÚß½ OæÄÑÚÈÚÄÇ, VæÄÇ·æÞOÚß GM¶ß¥Ú«Úßò ºÛÁÚ Al @¶¹ÁÚ¦M¥Ú OÚàtÄÇ¥æÞ I¯GÅé«ÚÆÇ ºÛÂÞ ¥ÚßsÚßu¾Úß¥Ú ÉÁÚߥڪ ÈÚß}Ú ¬ÞsÚÄß eÛR%MsÚ ÈÚßßP¡ ÈæàÞ^Û%¥Ú «ÛÄÊÁÚß ÑÚ¥ÚÑÚÀÁÚß ~Þ¾Úß PÃOæmé}ÚMsÚ¥Ú DØ¥ÚÈÚÁÚß @¥ÚÎÚßo ·æÞVÚ @Â}ÚßOÚæà×ÚßÙ}Û¡ BÁÚ¶ÔÚߥÚß. GÄÇÁÚà OÛ¾Úßß~¡ÁÚßÈÛVÚ ÈÚÅéu%OÚ®éÔÚy ®Úsæ¥Ú É^ÛÁÚOÚàQ CW«Ú ÉPÆÞOé ÈÚÁÚ¦VÚà ÈÚßàĺÚà}ÚÈÛW ÈÚÀ}ÛÀÑÚ ÁæM¥Úß @ÌÑÚß}æ¡Þ«æ. @¶¹ÁÚ¥Ú ÕM¥æ ¸¥Ú§Áæ ¥ÚPÐy «ÚÆÇ ¾ÚáÛOæ Èæßç Oæç «æàÞ¿ßÒÈæÞ«Úà BÄÇ. ¥Ú¾ÚßÉlßo VÚÈÚ߬Ò: B¥æÞ ¥ÚPÐy @²ÃOÛ¥Ú ÉÁÚߥڪ 1992ÁÚÆÇ @²ÃOÛ¥Ú ÉÁÚߥڪ A¥ÚM}æ 29 OÚæàMsÚß VÛ¾Úß ÈÚáÛtOÚæà×ÚÙ ÔÚy ®Úsæ¥Ú É^ÛÁÚ OÚßÂ}Úß ·æÞOÛ¥ÚÁæ }Ú¬Sæ «ÚsæÑÚ¶ÔÚߥÚß. A¥ÚÁæ ÑÚMÑÚ}é OæàÞÄQ}Û¥Ú CsÚ«é VÛsÚ%«é«ÚÆÇ «Úsæ¾Úßß~¡¥Ú§ "ÕÞÁæàÞ OÚ®é ÁÚ«éVæ 9 ÉOmé OÚ×æ¥ÚßOÚæà×ÚÙ ·æÞOÚß? ÔÛVæM¥Úß @»ÈÚáÛ¬ÑÚ¥ÚÑÚÀÁÚß ÈÚß}Ú ¬Þt¥Ú Õ«æòÅæ¾Úß }Ú¬SæVæ @ÈÚOÛËÚÉÄÇ. ÈÚß}Ú¥Û«Ú¥Ú ÔÚOÚßQ ÑæÉß±æç«ÚÅé«ÚÆÇ Èæà«æò¾ÚßM¢Ú¥æ§Þ ÑÚ¬òÈæÞËÚ ÑÚäÏo¾ÚáÛW}Úß¡. OÚsæ¾Úß ·æÞOÛW¶ÁÚ¶ÔÚߥÚß! BÁÚÆ, ¾æඹÁÚß @ÄÈÚ}Úß¡OÚæàMtÑÚMÑÚ}é ÑÚ¥ÚÑÚÀÂVæ BÁÚßÈÚ ÈÚßßOÚ¡ ÔÚOÚßQ. @¥Úß ®ÚÃËÛò~Þ}ÚÈÛ¥Ú ÑÚMÈæç¨Û¬OÚ KÈÚÁé«Ú 6 ·ÛÄßVÚ×ÚÆÇ VæÄÇÄß ¥ÚPÐy A²ÃOÛOæQ ·æÞP¦§¥Úß OæÞÈÚÄ BÈÚ}Úß¡ ÑÚ_«é Al ÕM¦«Ú ¥Û§Áæ. ÑÛÈÚáÛ«ÚÀÈÛW GM¥ÚàÔÚOÚßQ. C É^ÛÁÚ¥ÚÆÇ ÑÚ߯ÃÞÈÚáé OæàÞn%«Ú ÑÚMÉ¨Û«Ú ¯ÞpÚ¥Ú ~Þ®Úâ% B¥æ, 6 ÁÚ«é. ¥æç}ÚÀ ¥ÛMtVÚ ¸Ã¾ÚáÛ«é ÈÚáÛÀOéÉßÄ«é ·ÛÀmé Õt¥Úß @OÚÎÚ%zæ OÚ×æ¥ÚßOÚæàMtÁÚßÈÚâ ¾ÚáÛÁÚ«Úàò ¥ÚàÁÚ¥Ú, J¶¹ÕM¦«Ú ÅæàÞOÚÑÚºæ «æÞÉßÒ¥Ú§ ÒMVé ¥æÞÈéÁÚ }Ú¬SÛ ÈÚÁÚ¦¾ÚßÄàÇ ÑÚ°ÎÚoÈÛ ¬M~¥Ú§. ¾ÚáÛÂVæ KÈÚÁé OæàsÚßÈÚâ¥Úß GM¥Úß _M~}ÚÁÛW¥Ú§ «Û¾ÚßOÚ ¥ÚOÚàQ OÛÁÚyÉ¥æ. A ÈÚß«ÚÈæàÞÔÚOÚ ·ÛÀOé ±Úâmé ®ÚM^é, ·ÛÀOé ·èÄÁé @¢ÚÈÛ ·ÛÀméÓÈÚß«é OÚ×Ú®æ¾ÚáÛW, ·æÞdÈÛ·Û§Â}Ú«Ú¦M¥ÚW¥æ. ÑÚMÑÚ}é ÑÚ¥ÚÑÚÀÁÚ ÈÚßßM¥æ ÔÚy¥Ú ®ÚúÛÈÚ ¸ÞÁÚßÈÚ ÑÛ¨ÚÀ}æ¾Úß«Úßò ¾ÚáÛÁÚà @dÁÚߦ§Þ«é @ÈÚÁÚ Oæç¿ßM¥Ú ·ÛÄß OÚÒ¥ÚßOÚæàMsÚ ÑÚ_«é, BtÞ ±Úâmé ÔÚßOéVÚ×æÞ }Ú«Úò ·æ«Úßò«æàÞÉVæ OÛÁÚy GM¥Úß VÚæà}Û¡¥Ú At }ÚMsÚ ÑæàÞ}ÛVÚÄà A AlVÛÁÚ«Ú«Úßò ÑÚÈÚߣ%ÒOÚæà×ÚßÙÈÚ¬ÁÛOÚÂÒÄÇ. ÁÛdÀÑÚºæ¾Úß ÑÛ¤«ÚVÚØVæ É¨Û«Ú ÑÚºæ¿ßM¥Ú «Úsæ¾ÚßßÈÚ ^Úß«ÛÈÚzæ ¥æÞËÚÈæÞ ÔæÈæß½¿ßM¥Ú ¸ÞVÚßÈÚM¢Ú ·èÆMVé ÈÚáÛt ºÛÁÚ}ÚOæQ VæÄßÈÚâ OÚàsÚÅæÞ @sÚßÈÚ ®Ú¾Úß«æòÞ ¶¥ÚÅÛ¿ßÒOÚæàMt¥Û§«æ. BÎÛoW¾Úßà «Û¾ÚßOÚ ÈÚßÔæÞM¥Úà ÒMVé ¨æàÞ¬¾æßÞ OÚ߯}ÚVÚæàMt¥Û§Áæ.¾ÚßÆÇ ÔÚyOÛQW ËÛÑÚOÚÁÚß }ÚÈÚß½ KlßVÚ×Ú«Úßò ÈÚáÛÂOæàMsÚ ®ÚÃOÚÁÚyVÚ×Úß ÑÚMÑÚ }ÚM¥ÚßOÚæàlo. A KÈÚÁé«ÚÆÇ A}Ú OÚæàno¥Úߧ OæÞÈÚÄ 3 ÁÚ«é. G¥æVÛ A}Ú«Ú JmÛoÁæ ÁÚ«é VÚØOæVæ ¾ÚáÛÈÚ}Úà¡ OÚæàÁÚ}æ ¸Þ×ÚÆÄÇ. @¶¹ÁÚ¥Ú ""OæÄÈÚÁÚß ¥æÞËÚOæQ ¶¥ÚÄß ®æÃÞOÚÐOÚÂVÛW AsÚß~¡¥Ú§ÁÚß. @M}ÚÔÚ¦Þ¾Úß B~ÔÛÑÚ¥ÚÆÇ ÔæÞÁÚ×ÚÈÛWÈæ. C ÈÚáÛ~Væ OÚ«Û%lOÚÈæÞ«Úà @®ÚÈÛ¥Ú ÂOæ, ËèÁÚÀ H«æM¶ß¥Ú«Úßò @¾ÚßßÈÚâ¥ÚOÛQ¥ÚÁÚà «ÚÈÚß½ nÞÈÚáé ·ÛÀnMVé «ÚÈÚßVæ BÎÚoÈÛVÚ¶ÔÚߥÚß. @¥ÚÁæ @M~ÈÚßÈÛW ÅæOÚQOæQ ºÛÂÞ ÔÚæàsæ}ÚVÚ×Ú«Úßò ·ÛÂÑÚßÈÛVÚ }ÛÈÚâ ¥æÞËÚOÛQW AsÚß~¡¥æ§ÞÈæÈÚÄÇ.C OÚpæàÞÁÚ ÑÚ}ÚÀ GÄÇÂVÚà ~ئÁÚßÈÚâ¥æÞ. BÎÚoOÚàQ CVÚ ÉPÆÞOé ÈÚÁÚ BMt¾ÚáÛ AlVÛÁÚÁÚß A KÈÚÁÚ«Úßò ÈÚß}Ú¡æàÈæß½ «æàÞsÚ·æÞOÚß. ¶ÁÚßÈÚâ¥Úß VæÄßÈÚâ ÈÚáÛ}ÚÃ. @M}ÚÔÚ VæÄßÉVæ ÕM¥æ ÁÛÔÚßÅé ¥ÛÃÉsé GM¶ß¥Ú«æòÞ ÈÚßÁæ}Úß ¸sÚß}Û¡Áæ. 20 ÁÚ«é Ôæ_`Væ ÔÚæàsæ¾ÚßßÈÚ ºÚÁÚ¦¾Úß DÅæÇÞR ÕM¥Úà ®Ú~ÃOæ¾ÚßÆÇ ®ÚÃOÚlÈÛWÁÚßÈÚâ¥Úß ÔÚ¦«ÛÄQ«æ¾Úß ÅæàÞOÚ ÑÚ_«é, ÈÚßßM·æç«Ú ÈÛMSæsæ Èæßç¥Û«Ú¥ÚÆÇ «Úsæ¾ÚßßÈÚ ±æç«ÚÅé«ÚÆÇ AsÚß~¥Ú§, CVÚ ÑÚ_«é }æàÞÁÚß~¡ÁÚßÈÚ ®Úöߥڪ Al ¶ÔÚßÈÚßßRÀ. ¥ÚÆÇ OÚæà«æVæ 40 ÁÚ«é OæàÁÚ}æ ¸¦§ÁÚß}Ú¡¥æ GM¥Úß «æÞÁÚ ÔÛVÚà OÚlßÑÚºæ¾Úß É^ÛÁÚ¥ÚÆÇ. ÔÚ¦«æç¥Ú«æ¾Úß ÅæàÞOÚÑÚºæ A É^ÛÁÚ¥ÚÆÇ H«Ú«Úàò ÈÚáÛsÚß ºÛÁÚ}Ú VæÄßÇ}Ú¡¥æM¥Úß AÌÑÚß}æ¡Þ«æ. BÄÇÈÛ¥ÚÁæ ËÚ}ÚOæàÞn ºÛÁÚ~Þ HOÚ¦«Ú ®ÚM¥ÚÀ¥ÚÆÇ ¾ÚáÛÁÛ¥ÚÁÚà 200 ÁÚ«é ·ÛÂÑÚßÈÚâ¥Û¥ÚÁæ @¥Úß ÈÛW¾æßÞ ÈÚߨÚÀÈÚß OÚÃÈÚáÛMOÚ¥Ú ·ÛÀméÓÈÚß«éVÚ×Ú«Úßò nÞPÒ¥Û§Áæ.ÈÚM~ÄÇ. C ®ÚÃÑÛ¡®ÚÈÚ«Úßò ÅæàÞOÚÑÚºæ¾Úß ÑÚ¥Ú«Ú¥Ú «Û¾ÚßOÚ ®ÚÃy·é ÈÚßßRf% ¾ÚßÁÚß @ÈÚÈÚáÛ«Ú¦M¥Ú }ÚÅæ}ÚWXÒ ¬«Úò OÚÐÈæß OæÞ×Ú·æÞOÛVÚß}Ú¡¥æ. ÑæÔÚÈÛVé¬M¥Ú ÈÚáÛ}Úà ÑÛ¨ÚÀ GM¶ ÈÚáÛ}Úß OæÞ×Úß~¡ÁÚßÈÚ ÑÚM¥ÚºÚ% CVÚÄà OÛÄ ÉßM_ÄÇ. ·èÆMVé ɺÛVÚ¥ÚÆÇ«Ú OÚæàÁÚ}æ¾Úß«Úßò@ÈÚÁæÞ ÉÈÚÁÚÈÛW ÔæÞØ¥Û§Áæ. VèÁÚÈÚVÚ×ÚæàM¦Væ, ¥ÚÆÇ A ÑÛ¨Ú«æ ÈÚáÛt¥ÚÈÚ«Úß ÈÚáÛ}Úà ÑÚ_«é. ÈÚßàÈÚ}æ¡Þ×ÚÁÚ ®ÛþÚß ·ÛÀnMVé«ÚÆÇ ÑÚÂ¥ÚàWÑÚßÈÚ ÑÛÈÚߢÚÀ% ºÛÁÚ~Þ¾Úß }ÚMsÚPQ¥æ. A¥ÚÁæ ÔÛW¥Ú§Áæ CVÚ ºÛÁÚ~Þ¾Úß d«Ú}Û ®Ûn% ÔÛVÚà ÈÛÈÚßÁÚMVÚ¥Ú ®ÚÃ~¬©VÚ Ñæoñ>çmésæîÈé ÈÚáÛt, ·ÛÀn«Ú ÈæßÞÆ«Ú eÛÕÞÁÛ}Ú«Úßò }æàÞÂ¥Û ¥ÚÄàÇ HOÚ¦«Ú ®ÚM¥ÚÀ¥ÚÆÇ 200 ÁÚ«é VÚØÑÚß}Û¡«æM¥ÚÁæ ÑÚ_«é dÈ۷ۧ¾Úß«ÚòÂ}Úß AsÚ·æÞOÚÎæo. BÄÇÈÛ¥ÚÁæ ÈÚßßM¦«Ú ÉËÚÊ OÚ®éØVæ ·æÞOÛWÁÚßÈÚâ¥Û¥ÚÁÚà H«Úß? @ÈÚÁæÞ ÔæÞØOæàMsÚM}æ ®Úè۬ ÑÛ¤«ÚOæQ ÈÚß«Ú VÚÅæÄÇ ÔÚß^æ`¥Úߧ OÚß{¾ÚßßÈÚ, ÈÚßÁÚØ«Ú ¸ÁÚßVÛØVæ G¥æ¾æàtu ¬Þ«Úß BM¦VÚà PÃOælo«Úßò GÎÚßo ËÚå檿ßM¥Ú AsÚß}Û¡«æ, BM¦VÚà PÃOæmé ¶M¥ÛVÚÄà 1983ÁÚ VæÄßÈÚ«æòÞ ^Ú®Ú°ÂÑÚß~¡ÁÚ·æÞOÛVÚß}Ú¡¥æ. «Û×æÈæàÞÔÚ«Ú ÒMVé @ÈÚÁÚ ÁÛf«ÛÈæß. A J}Û¡¾ÚßOæQ ¸eæ¯ ÔÛVÚà ÈÛÈÚßÁÚMVÚOæQ ÑæM^Úß ÔÚæàsæ¥ÛVÚ ¬¥æølßo «æàÞt¥Ú, 1998ÁÚÆÇ ÉËÚÊÉSÛÀ}Ú ¶VæX @}Ú«ÚÆÇ GM}ÚÔÚ @~ÞÈÚ ¯ÃÞ~¿ß¥æ, ¥æÞËÚOÛQW AsÚßÈÛVÚ Èæç¾Úß ÈæÑéoBMtÞÑé ÉÁÚߥڪ Èæßç¥Û«ÚPQؾÚßßÈÛVÚ }ÛÈÚâ ËÚ}ÚOæàÞn ºÛÁÚBÁÚßÈÚ A¨ÛÁÚÈæÞ«Úß? ÉPÆÞOé«ÚÆÇÁÚßÈÚ ¥Úà}ÛÈÛÑÚ¥Ú ÈÚÁÚ¦. A ÈÚÁÚ¦¾Úßà Ò°«ÚòÁé ËæÞ«éÈÛ«é% GÑæ¾Úßß~¡¥Ú§ ®ÚÃ~·ÛÆVÚà ¬Þ«Úß ÔÚæàsæ¾Úßß P¡OÚ ¶ÔÛ¥Úà§ÂOæ ®ÚÃ¥ÚËÚ%«ÚPQM}Ú }Û×æ½ ÈÚßßRÀ GM¶ß¥Ú«Úßò ÔæÞVæ A}Ú ~Þ¾ÚßÂVÛW AsÚß~¡¥æ§ÞÈæ GM¶ @ÂÈÚâ «ÚÈÚß½ AlVÛÁÚÁÚÆÇ ÈÚßàtÕM¦«Ú ÅæàÞOÚÑÚºæVæ ÑÚM¶M©Ò¥Úߧ. ®Úè۬ ÈÚß«ÚÈæàÞÔÚ«Ú ÒMVé @ÈÚÁæÞ }ÛÈÚâ ~¡¥Ú§ ÔÚæàsæ}Ú «æàÞt RßÏ®Úlo, 2003ÁÚ ÉËÚÊOÚ®é«ÚÆÇ }æàÞ®Ú%tÑÚß}Û¡«æ GM¶ß¥Ú VÚÈÚ߬Ò. ÑÚ_«éVÚà B}ÚÁÚ AlVÛÁÚ ¥ÚÁæ d¾Úß RMt}Ú.Klß OæàMtÄÇ, Klß Oæà×ÚÙÄß ¾ÚáÛÂVÚà @©OÛÁÚ ¬ÞtÁÚÆÄÇ GM¥Úß ÔæÞØ ËæàÞ¾æß·é @R¡Áé«Ú«Úßò @mÛotÒ ÔÚæàsæ¥ÛVÚ Õ Õ ÕWX¥Ú ÂVÚà BÁÚßÈÚ ÈÚÀ}ÛÀÑÚÈæÞ B¥Úß. ¥ÚPÐy A²ÃOÛ ÉÁÚߥڪ 267 ÁÚ«éVæ AÅé ¦ ·æÑéo!¥Û§Áæ. @¥Ú«Úßò J®Ú°·æÞOÚß. BÆÇ ¸eæ¯ - ÈÛÈÚßÁÚMVÚ¥Ú «Û¾ÚßOÚÂVæ «æç~OÚ«æÅæ¾Úß ®ÚÃÑÛ¡®ÚOæQ ÔÚPQÄÇ. ¬d. ¥æÞËÚ¥ÚÆÇ ÑÚMÑÚ~¡«Ú ÈÚßlo¥ÚÄàÇ ºÚÃÎÛo^ÛÁÚ¥Ú}ÛMsÚÈÚ «Ús榥æ. @¥ÚÁÚ ÉÁÚߥڪ¥Ú ÔæàÞÁÛl¥Ú ®ÚÃÑÛ¡®Ú ®Úè۬¾Úß ÁÛf«ÛÈæß OæÞ×ÚÄß «æ®ÚÈÛVÚ·ÛÁÚ¥Úß. ÑÚMÑÚ~¡«Ú OÛÁÚÀ OÚÅÛ®ÚÈÚ«Úßò ÑÚ¤W}ÚVæàØÑÚßÈÚâ¥ÚOæQ «æç~OÚ ¬ÄÈÚã OÚàsÛ «æ®ÚÈÛVÚ·ÛÁÚ¥Úß. CVÚ OÚMsÚß ¶M¦ÁÚßÈÚâ¥Úß ÑÚMÑÚ¦Þ¾Úß ÈÚÀÈÚÑæ¤VæÞ ºÚÃÎÛo^ÛÁÚ JtuÁÚßÈÚ ÑÚÈÛÄß. A ÑÚÈÛÄ«Úßò G¥ÚßÂÑÚßÈÚâ¥ÚOæQÑÚMÑÚ¦Þ¾Úß OÛÁÚÀ OÚÅÛ®ÚOæQÞ @tu DMlß ÈÚáÛsÚßÈÚâ¥Úß ÑÚ¾ÚßÄÇ. GsÚ®ÚM£Þ¾Úß ¶ß¦ªfÞÉVÚ×Ú ÈæàÑÚ×æ OÚ{|ÞÁÚß! OÚÅÛÌòOæàÞÈé ¶M¥ÚàOÚßVÚ×Ú ÈæàÁæ}Ú ÑÚ¡¶§ÈÛ¥Ú ¶ØOÚ @ÆÇ DØ¥Ú¥Úߧ ·æM¶ÄOæQ ¬M~¦§ÞÂ. ¨ÚÈÚß% ¬M¥Ú«æ OÛ«Úà«Úß ®ÚÁÛÈÚßËæ% ÑÚÉß ¾ÚáÛ¥Ú AÔÛÁÚ ®æãÞÎÚzæ BÄÇ¥æ «ÚÄßW¥Û§Áæ. C ¥ÚßÁÚß×ÚÁæÞ ®ÛPÑÛ¡ OÚ«ÚòsÚ®ÚúÚ, «ÚM.1 PÊÞ«éÓ ÁÚÑæ¡, ·æMVÚ×ÚàÁÚß-560001. VÚßMsÚßVÚ×Ú OæàÁæ}ÚOæàQ×ÚVÛ¥Ú, ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú ¨ÛÉß%OÚ ÈÚß}Úß¡ @Ä° ~¾Úß ÈÚßßRÀÑÚ¤«Ú«ÛòW ¬ÞÈÚâ OæîÑÚ¡ ÈÚß}Û»ÈÚáÛ¬ ËÚÔÛ·Ûeé ºÚno «Ú¥Ú Jsæ¾ÚßÁÛW¥Û§Áæ. B¥Úß «Ú«Úò«Úßò ºÛÁÚ}Ú¥ÚÆÇ«Ú GsÚ®ÚM£Þ¾Úß email: anisikeprabha@gmail.com ÑÚMSÛÀ}Ú ÑÚ_ÈÚ ËÚÔÚ·Ûeé ºÚno @ÈÚÁÚ ËÚÂÞÁÚ ÈÚß}Úß¡ VÛؾÚßÆÇ @ÈÚÁÚ«Úßò «æÞÉßÒ¦Â. B¥æÞ A}Ú¬Væ OæÞsÛW ®ÚÂyÉßÒ}Úß. B«Úßò ®ÚÃ~®Û¥ÚOÚÁÚß ÈÚß}Úß¡ ¶ß¦ªfÞÉVÚ×Ú ¶VæX ¾æàÞ^Ú«æ ÈÚáÛsÚßÈÚM}æ ÔÛÁÛsÚß~¡¥Ú§ OÚÁÚ®Ú}ÚÃVÚ×Úß. OÚàÃÁÚ ÈÚß}Úß¡ @ÈÚáÛ«ÚÉÞ¾Úß ¨ÚÈÚß% @ÅÛÇ«Ú OÚä®æ¿ßM¥ÛW ÈÛ¾ÚßÁéÓ A±é BÑÛÇM ¬Èæß½ÄÇÁÚ«Úàò ÈÚáÛsÚß~¡¥æ. ÑÚÅÛ½«é }ÛÒÞÁé ÔÚ}æÀ¾Úß ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚM}æ¾æßÞ ËÚÔÛ ÉÁæàÞ© OÛ«Úà¬«Ú ÉÁÚߥڪ ¨Úʬ¾æß~¡¥Ú ÈÚß}æࡶ¹ ÈÚÀP¡¾Úß«Úßò ÑÚʾÚßM J·æ๶¹ÁÚ«ÛòW «ÚÁÚOÚOæQ OÚ×ÚßÕÑÚß}Û¡Áæ. ·Û¥é ºÚno ÔÚ}æÀ¾ÚáÛ¥ÛVÚÄà ºÛÁÚ}Ú¥Ú GsÚ®ÚM£Þ¾ÚßÈÛ¦VÚ×Úß CÑÚß«ÛÉß «Ú«Úò ¯ÃÞ~¾Úß«Úàò P}Úß¡Oæà×ÚÙÆÄÇ! YæàÞÏ}Ú BÑÛÇM ÁÚOÚÐOÚÁÚß, OÚÁÚ®Ú}ÚÃ¥ÚÆÇ ÔæÞØOæàMsÚM}æ "ÈÛ¾ÚßÁéÓ ""1986ÁÚÆÇ d«ÚÁÚÅé f¾ÚáÛ DÅé ÔÚOé «ÚM}ÚÁÚ ®ÛPÑÛ¡«Ú¥ÚÆÇ OæàÅæ¾Úß«Úßò RMtÒ ·æู¥ÚÁÚß. JM¥ÚÎÚßo ÈæàÑÚ×æ OÚ{|ÞÁÚß ÑÚßÂÒ A±é BÑÛÇM ÈÚßÁÚy¥ÚMsÚ«æVæ VÚß®ÚtÒ¥Ú§ÁÚß. ¨ÚÈÚß% ¬M¥Ú«æ OÛ«Úà«Ú«Úßò ÔæÞÁÚÅÛ¿ß}Úß. }Ú¥Ú ¥ÚÁÚß. BÈÚÁÚ ÑÚM}Û®Ú ÈÚß«Ú}ÚlßoÈÚM~}Û¡¥ÚÁÚà ÈÛÑÚ¡ÈÚ GM¥ÚÁæ C"OÚ«ÚòsÚ ®ÚÃºÚ¥Ú ®Úúæ¾Úß«Úßò Ôæ_`ÒÁÚßÈÚ ÉËæÊÞËÚÊÁÚºÚloÁÚ "«ÚàÁæMlß ÈÚáÛ~Væ«ÚàÁæMlß «ÚÈÚß«ÚVÚ×Úß. fÞÈÚ«Ú¥ÚÆÇ H«æÞ A¥ÚÁÚà ¯ÃÞ~ÑÚßÈÚâ¥Ú«Úßò, ¯ÃÞ~ÑÚß OæÄÈæãM¥Úß É^ÛÁÚVÚ×ÚÆÇ, ÈÚßßRÀÈÛW ºÛÁÚ}Ú¥Ú É^ÛÁÚ¥ÚÆÇ ÈÚáè«ÚÈÛW¥Ú§ ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú ÈÚßà ÒOÚÅé aæÞÁé À «ÚM}ÚÁÚ ¨ÚÈÚß% ¬M¦Ò¥Ú AÁæàÞ®Ú¥ÚÆÇ ÑÚʾÚßM YæàÞÏ}Ú BÑÛÇM ÁÚOÚÐOÚÁÚß 500 ÈÚßßÒÇÈÚßÁÚ«Úßò, ÑÚM}Û®Ú, OÚ{|ÞÁÚß OæÞÈÚÄ }æàÞÂOæ¾ÚߥÚߧ. C GsÚ®ÚM£Þ¾Úß ®ÚÃ~®Û ¥ÚOÚÁÚß ÈÚß}Úß¡ ¶ß¦ªfÞÉVÚ×Úß, ·ÛMVÛÇ ÅæÞRP }ÚÒÇÈÚáÛ «ÚÒÃÞ«éÁÚ«ÚßòÈÚÈÚÁÚ«Úßò @¾ÚßßÈÚ, ¯ÃÞ~¾Úß«Úßò @«ÚߺÚÉÒ @¥ÚÁÚ «æ«Ú¯«ÚÅæÇÞ ¶¥ÚßOÚß OÚ×æ 340 @ÔÚ½¦VÚ×Ú«Úßò, 119 OæîÑÚ¡ÁÚ«Úßò, 14 ÕM¥Úß @ÆÇ«Ú ÈÚßßÅÛÇVÚ×Úß @noÒ¥ÛVÚ, AOæ¾Úß ÔÚßsÚßOÛlOÛQW ºÛÁÚ}ÚOæQ¾Úßß~¡ÁÚßÈÚÈÚÁÚ ÂÞ~¾Úß«Úßò ~ØÑÚßÈÚ C ¶ÁÚÔÚ ¬dÈÛW ¯ÃÞ~ÑÚ·æÞOæ«ÚßòÈÚ ®ÚMeÛ·é ®ÛÃM}Ú¥Ú Vè«Ú%Áé ÑÚÅÛ½«é }ÛÒÞÁé @ÈÚÁÚß d«ÚÈÚ AÁÚMºÚ¥ÚÆÇ ÔÚ}æÀWÞsÛW¥Ú§ÁÚß. VÚ×Ú«Úßò ÈÚß}Úß¡ B}ÚÁÚ 10 ÈÚßM¦¾Úß«Úßò ÌOæÐVæ VÚ߮ڡ^ÚÁÚÁÚ«Úßò OÚ×ÚßÕÒ¥ÛVÚ ÈÚáè«ÚÈÛW¥Ú§ÁÚß. JM¥æÞ JM¥Úß ¨ÚʬÈÚÂVæ ¥Û¦ޯ¡. B¥Ú«Úßò K¦ fÞÈÚ«Ú¥ÚÆÇ ¶M¥Ú ÑÚß«ÛÉßVÚ×Ú «ÚsÚßÈæ¾Úßà VÚß®ÚtÒ¥Û§Áæ. C ®æçP 32 ÈÚßM¦¾Úß«Úßò ÔÚ}æÀ VÚMlÄß ¥Ûn ¶ÁÚÆÄÇ. JM¥Úß ¸OÚQØOæ¾Úßà BÁÚÆÄÇ. ÈÚáÛfÇÑé-«Ú«ÚVæ ¯ÃÞ~¾Úß AÑÚÁæ¾ÚáÛWÁÚßÈÚ «Ú«Úò fÞÈÚ«Ú ÑÚMVÛ~¾Úß ¯ÃÞ~¾Úß ¶VæX @ÈÚÁÚ @MVÚÁÚOÚÐOÚ, ÉËæÞÎÚ ®Úsæ¾Úß Ò¶¹M¦, fÔÛ¦¿ßM¥Ú ®ÚúÛÉ}Ú«Û¥Ú ÈÚßÆOé Væ禥ۧÁæ. «Ú«Úò }ÚM¥æ }ÛÒÞÁé ÔÚ}æÀ¾Úß ¶ØOÚ G-B}æ¡ÔÛ¥ÚßÅé«Ú VÚàMsÛVÚ×Úß Ôæç¥ÚÁÛ·Û¥é«ÚÆÇ AOæ¾Úß ÈæßÞÅæÔæÞØOÚæà×ÚÙ·æÞOæ¬Ò}Úß. "ÑÚß«ÛÉß GM¥ÚæàsÚ«æ «æ«Ú®ÛVÚßÈÚâ¥Úß 2004ÁÚ tÑæM¶ BM¢Ú 16 ®ÚÃOÚÁÚyVÚ×Úß ·æ×ÚPVæ ¶M¦¥Úߧ 23 ¥ÛØ «ÚsæÒ¥ÛVÚ JM¥æÞ JM¥Úß ®ÚÃ~ºÚl«æ ÈÚÀOÚ¡ÈÛVÚÆÄÇ. ¶¥ÚÅÛW ÈÚßßÈÚáÛ¡eé ÔÚßÑæç«é @ÈÚÁÚ«Úßò OæàÅæVæ禥ڧ.«ÚÆÇ A¥Ú ¥ÚßÁÚM}Ú. A¥ÚÁæ «ÚÈÚßVæ @¥æÞ ÈæÞ×æ «ÚÈÚß½ 5 ÈÚÁÚßÎÚ¥Ú ÈÚßVÚßÉVæ }ÛÒÞÁé ÈÚß}Úß¡ ºÚno B¶¹ÁÚà ¨ÚÈÚß% ÉÁæàÞ© ÈÚßM¦Væ ÑÚÈÚßÑæÀ¾ÚáÛW¥æ. B¥Úß ®ÛPÑÛ¡«Ú¥ÚÆÇ«Ú }ÚÒÇÈÚáÛÁÚ«Úßò OæàÞÄQ}Û¦M¥Ú ÔæàÁÚÔÛOÚ·æÞOæM¥Úß Ò¯I(GM) OÚä}ÚOÚA¥Ú "Èæß«æ¬gnÑé¬M¥Ú AYÛ}ÚÈÛW}Úß¡. @¥ÚÂM¥Ú ®ÛÁÛW ÑÚM}æàÞÎÚÈÛW¥æ§ OÛ«Úà¬«Ú ~¥Úߧ®Út ¶¾ÚßÒ¥Ú§ÁÚß. C OÛÁÚy ®ÚÂÒ¤~. AVÚÎæoÞ }ÛÁÚßyÀOæQ OÛÆsÚß~¡ÁÚßÈÚ OæàÞ®ÚÈÚ«Úßò ®ÚÃ¥ÚÌ%Ò¥ÛVÚ @ÅæàÇM¥Úß ÕVÚßX OÚMsÚß ¶M¦}Úß¡. "®ÛPÈÛ¥ÚÁÚà ÈÚßßM¥æ "tÑæM¶Áé GM¥ÚÁæ ·æ^Úß`ÈÚM}ÛVÚß~¡}Úß¡. OÚæà«æVÚà «ÚÈÚß½«Úßò OÛQW¾æßÞ ÑÚʾÚßM YæàÞÏ}Ú BÑÛÇM ÁÚOÚÐOÚÁÚß @¢ÚÈÛ ÔÚ¦ÔÚÁæ¾ÚßOæQ ®ÚÃÈæÞÌÑÚß~¡ÁÚßÈÚ ¾ÚßßÈÚ ÑÛ¡«Ú¥ÚÆÇ ÈÚßßOÚ¡ ÈÛ}ÛÈÚÁÚy ÈÚß}Úß¡ @»ÈÚÀP¡ ÑÛÊ}ÚM}ÚÃ=À¥Ú ¶VæX ®ÚâMSÛ ·æ_`Ò «ÚÈÚßVæ Èæç¾ÚáÛ¥Ú tÑæM¶Áé 2010ÁÚ @ÈÚ¶¹ÁÚ«Úàò "ÈÚßÁÚy¥ÚMsÚ«æVæ VÚß®ÚtÑÚßÈÚ OÛM^Ú«é VÚ߮ڡ OÚÁÚß ·ÛM·é ÒtÒ, VÚßMt«Ú ÈÚß×æVÚÁæ¥Úß BÑÛÇM «Úß®ÚâMRÈÛW ÈÚáÛ~«Ú ËÚÁÚVÚ×Ú«Úßò GÑæ¾ÚßßÈÚ ºÛÁÚ~Þ¾Úß ¶ß¦ªfÞÉ ÈÚÁÚßÎÚ¥Ú OÚsæ¾Úß ¦«ÚÈÛ¥Ú 31ÁÚM¥Úß ·æ×ÚOÚß ¬¨Û%ÁÚ OæçVæàMsÚÁÚß. patra@kannadaprabha.com ÈæßÞÅæ }ÚÈÚßWÁÚßÈÚ "ºÚP¡, "¬Îær¾Úß«Úßò ®ÚÃ¥ÚÌ% VÚ×Úß @¥æÞ }ÚÒÇÈÚáÛ «ÚÒÃÞ«éVæ ¬Þt¥Ú AËÚþÚß ®ÚÁÚÈÛ«ÚW¾Úß«Úßò ÉÑÚ¡ ÈÚßàsÚßÈÚ Èæà¥ÚÅæÞ ·ÛØ«Ú ·æ×ÚOÛW¥Ú§ 12 ÈÚÁÚß "®ÚÃVÚ~®ÚÁÚ GM¥æÞ ÔæÑÚÁÚß ®Ús榥ڧ }ÛÒÞÁé ÑÚß}Û¡Áæ! RßÁÛ«é H«Úß ÔæÞ×Úß}Ú¡¥æ, H«Úß ÔæÞ×Úß ÂÑÚ·ÛÁÚ¥Úß GM¥Úß }ÚÈÚß½ "®ÚúÛÈÚ ¶×ÚÒ OÛMVæÃÑéVæ "PÉÈÚáÛ}Úß ÎÚ¥Ú ÈÚßVÚ "ÑÚ}ÚÀ¨ÚÁÚ«Ú ¶¥ÚßPVæ OÚæà«æ ÔÛt¾æßÞ ¨ÚÈÚß% ÉÁæàÞ© OÛ«Úà«Ú«Úßò ÉÁæàÞ©Ò¥Úߧ ÈÚáÛ}ÚÃÈÚÄÇ, ÑÚy| }Ú®Úâ>° ÈÚâ¦ÄÇ GM¶ß¥Úß ÈÚßßRÀÈÚÄÇ. ¨ÚÈÚß%ËÛÑÚ¡ð¥Ú ÔæÑÚ«ÚÆÇ OÚ}Úß¡ OÚß¾ÚßßÀ ÔæÞØ¥Ú§ÁÚß. ¸no}Úß. JM¥æsæ ÈÚßVÚß ÕÞVÛ¥ÚÁæ ÈÚß}Ú¡æàM¥æsæ ÈÚáÛt¥Ú ÈÚÀP¡VÚ×Ú«Úàò VÚÄßÇ ÌOæÐVæ VÚß®ÚtÑÚ·æÞOÚß GM¶ ÑÚÈÛ%©OÛ ÈÚM¢Ú OÚÁÚß×Úß ÕMsÚßÈÚ ¥ÚäËÚÀÈÚ«Úßò «ÛÈÚâ ®ÛP BÈÚÁÚ ¶VæX ÔæÞ×æàÞOæ B«Úàò ÑÛOÚÏo¥æ. «Ú«ÚVÛWÁÚßÈÚ OÛÀ«ÚÓÁé ¶VæX A}ÚMOÚ. ¾Úß A¥æÞËÚ¥Ú ÉÁÚߥڪ ¨Úʬ¾æß~¡¥Úߧ ÔÛVÚà C A¥æÞËÚOæQ ¶Æ¾ÚáÛW ÑÛ¡«Ú¥ÚÆÇ ®ÚÃ~ ¦«ÚÈÚã OÚzÛ|Áæ OÛy·æÞOÛW ºÛÁÚ~Þ¾Úß ÈÚßßÒÇM ÈÚßÕ×æ¾ÚßÁÚ ÁÚOÚÐzæVÛW «Ú«ÚVæ 2007ÁÚÆÇ GsÚVÚ{|«Ú ÅÛÀPÃÈÚßÅé VÚÆÇVæÞÁÚßÈÚ ¦«ÚÈÚ«Úßò B¦ÁÚßÈÚ «æàÞsÚß}Û¡ eæçÄß ÑæÞÂ¥Ú AÒ¾ÚáÛ ¶ÁÚß~¡¥æ. JM¥Úß ¥æÞËÚ¥Ú ÈÚÀÈÚÔÛÁÚVÚØVÚà ËÚ¾ÚáÛ ÈÚß}Úß¡ ÈÚßßÒÇM Èæç¾ÚßP¡OÚ OÛ«Úà«Ú«Úßò VÚÃM£¾Úß OÛÀ«ÚÓÁé AW ËÚÑÚ¡ð_P}æÓ¿ßM¥Ú @¥Ú«Úßò ¸Þ¸ @ÈÚÁÚ«Úßò ®Ú¥æÞ ®Ú¥æÞ ºæÞn ÈÚáÛsÚß~¡¥Úߧ¥Úà ÑÚÔÚ ®ÛPÑÛ¡«Ú eÛ~, ¨ÚÈÚß%OÚàQ ¾ÚáÛÈÚâ¥æÞ ÑÚM¶M¨ÚÉÄÇ. }æVæ¥ÚßÔÛP HOÚÁÚà®Ú¥Ú OÛ«Úà«Úß eÛÂVæ }V¦¥Áà ÈßßM¥æ @¥ß ÔÁs¶ÔߥM¶ OÛÁy æ æ §Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú æ Ú OÚmÛo ÈÚßßÒÇM ÁÛÎÚoñÈÛVÚ·æÞOæM¶ ¶¾ÚßOæ ÔæàM¦¥Ú§ ÑÚʾÚßM YæàÞÏ}Ú 1947ÁÚ A.11ÁÚM¥Úß ÈæàÔÚÈÚß½¥é AÆ }ÚÁÚ·æÞOÚß GM¥Úß OÚàW ÔæÞØ¥ÚÈÚÁÚ ÈæßÞÅæ Èçæ ¥ÀÁß Oy«òæ Þ ®ã~% }V¾ß·ÞOM¥ß ÔÞØ Ú Ú Ú | Ú æ æ Ú æ æ Ú æ BÑÛÇM ÁÚOÚÐOÚÂM¥Ú "ÈÚßÔÛ®ÚÁÛ¨ÚÈæM¥Úß ®ÚÂVÚ{ÑÚÄ°no}Úß. "®ÚÃÈÛ¦ f«Ûò ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú ÑÚMÑÚ~¡«ÚÆÇ ÈÚáÛt¥Ú ºÛÎÚzæ ÔÚÅæÇ «Úsæ¥ÛVÚ B¥æÞ BsÚ®ÚM£Þ¾Úß É^ÛÁÚ ¥ÛÁ.æ A¥Áæ «Û«¥OQæ J¯°Ä.Ç fÞÈ«¥Ú OzÛW¥§Ú § Ú Ú Ú Ú Ú Ú | ¾Úß«Úßò ¬M¦Ò¥Û§×æ GM¶ AÁæàÞ®Ú¥ÚÆÇ ¶sÚ PÃÌ`¾Úß«é ÈÚßÕ×æ ¥æÞËÚÈÚ«Úßò JM¥Úß ÔæàÑÚ ®Ú¢Ú¥Ú}Ú¡ ÈÚßß«Úòsæ ÈÛ¦VÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ ¶ß¦ªfÞÉVÚ×Úß ¬ÎÚQÁÚß{ OM¥««òæ Þ A ¥ÞÈÁß P}ßOàMs߸lo. B«òæ ÞOæ Ú Ú Ú æ Ú Ú Ú ¡ æÚ Ú AÒ¾ÚáÛ ¸Þ¸ ÈÚßÁÚy¥ÚMsÚ«æVæ VÚß¾ÚáÛW¥Û§×æ. AOæ¾Úß OæàÞÂOæVæ ÑÚßÈÚ ºÚÁÚÈÚÑæ ÈÚßàtÒ}Úß¡. H«Úà BÄÇ¥Ú ¾ÚáÛW¥Ú§ÁÚß. BÈÚÁÚß ÈÚßßÅÛÇVÚ×Ú ¶ÔÚß}æÞOÚ ««òÚ O{«Ú _M}æ BM}ÔÚ Ñß«ÛÉßV×Ú «sßȾßà Ú Ú | Ú Ú Ú Ú Ú æ Ú OÛ«Úà¬«Ú J}Û¡Ñæ ¬ÞsÚ·æÞOÛW¥Ú§ ËÚ¾ÚáÛ «ÛÀ¾ÚáÛľÚßÈæÞ AOæVæ JM¥Úß ¥æÞËÚ, ¥Ú߶%Ä ÑæÞ«æ¾Úß«Úßò ÔæàM¦¥Ú§ GÅÛÇ OÚàÃÁÚ OÚä}ÚÀVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ DÈÛ^ÚVÚ×Úß«Û«ß ¶¥ßPÁßÈ¥Û¥Áæ @¥OQæ OÛÁy ««òÚ ·Û×ÑMVÛ~ *¨ÁÁÚ ¯ÃÞ~¾ß Ú Ú Ú âÚ Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú VÚÄßÇ É©Ò}Úß ÈÚß}Úß¡ @¨ÚÀOÚÐ AÒ±é AÆ d¥Û% AOæ¾Úß«Úßò OÚÐÈæß ¥æÞËÚ BM¥Úß ÑÚOÚÄ ËÚÑÛ¡ðÑÚ¡ðVÚ×Ú«Úàò, @yÊÑÚ¡ðVÚ ÔÛVÚà BÑÛÇÈæàÞ±æãÞ¸¾ÚáÛ ¶VæX ~ÞOÚÐú|«s, «ßt, @»ÈáÛ«Ú Èß}ß¡ ÈáÛ«ÉÞ¾ß}.æ @ÈÁß OàsÚ _OQÚ M¦«ÅÞ Ô}ÈÚ Ú æ Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Çæ æ ¡Ú OæàÞÁÚßÈÚâ¥Ú«Úßò }Ú¯°Ò}Úß. ×Ú«Úàò, @ÈæßÂOÚ¥Ú @®ÛÁÚ «æÁÚÈÚ«Úàò ®Úsæ ÉÈÚßËæ%¾Úß AÁæàÞ®Ú ¶M¥ÛVÚÅæÄÇ @ÈÚâVÚÁ«ßò O×¥ßOàMsß B}ÁÁÚ AÑÁ¾ßÆÇ ·×¥ß, ®ÛÃÈáÛ{OÈÛW ÑÊÚ M}Ú ®ÂËÃÚ Èß Ú Ú Ú æ Ú æÚ Ú Ú Ú Ú æ Ú æ æ Ú Ú Ú Ú Ú OæîÑÚ¡ ¨ÚÈÚß%¥Ú ÈæßÞÅæ @®ÛÁÚ «ÚM¸Oæ ÔæàM¦ÁÚßÈÚ ËÚÔÚ·Ûeé ¾ÚßÄß ÑÛ¨ÚÀÈÛW¥æ GM¥Û¥ÚÁæ @¥ÚOæQ ×æàM¦Væ ¢Ú×ÚOÚß ÔÛPOæàMsÚÁÚß. BM¢ÚÈÚÁÚߦM¥Ú ÈßÞÅæ ¶M¥ß, GÄÂVæ ·ÞOÛ¥ÈÁÛWÁß鴧 ÔÞØOà×ÙÚÄß ««Væ ÔÈß½. æ Ú Ç æ Ú Ú Ú âÚ Ú æ æÚ Ú Ú æ æ ºÚno @ÈÚÁÚß }ÛÒÞÁé ÔÚ}æÀ¾Úß ¶VæX ÈÚáè«ÚÈÛWÁÚ·æÞOæM¶ J}Ú¡sÚ ÈÚßàÄ f«Ûò. A¥ÚÁæ BM¥Úß ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú ÑÚÅÛ½«é }ÛÒÞÁé ÈÚß}Úß¡ ËÚÔÛ·Ûeé ºÚnoÑMÑÛÁÚ «èO¾ßÆÇ ÑM}àÞΦM¥Ú ÑÛVß~¥§Ú ÑÈ߾ߥÆÇ @ÈÂVæ JM¥sæ Ú æ Ú Ú æ Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú æ ¶M¥ÚÁÚà @ÈÚÁÚß ÑÚßÈÚß½«ÛVÚÆÄÇ. Oæà«æVæ ÑÚʾÚßMYæàÞÏ}Ú BÑÛÇM ÁÛdOÛÁÚ{VÚ×Úß ÑÚʾÚßM YæàÞÏ}Ú BÑÛÇM ÔÚ}æÀVæ OÚ{|ÞÁÚß ÔÛOÚß}Û¡ÁæM¥ÚÁÚß @¥ÚßÈßV«Ú @ØÉ«Ú ¥ßNR Èß}àM¥sæ ««òÚ DØÉ«Ú ¶VXæ A}MO.Ú BM¢Ú ¥ßÒ~ Ú Ú Ú Ú æ¡Ú æ Ú Ú Ú ¤ ÁÚOÚÐOÚÁÚ VÚßMtVæ ¶Æ¾ÚáÛ¥ÚÁÚß. ÁÚOÚÐOÚÁÚ eæà}æ OæçeæàÞtÒ¥Û§Áæ. @ÈÚÁÚ Ay~ ÔÛÑÛÀÑÚ°¥Ú.¾ßÄàÇ @ÈÁß Ñ¥Û ««VÛW OÛ×f ÈÕÑßÈ, ««òÚ «ßò ÑM}àÞÎÈÛWsÄß Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú æ Ú Ú OæàÅæVÛÁÚÁÚß GÑæ¥Úß ÔæàÞW¥Ú§ OÚÁÚ®Ú}ÚÃ¥Ú JM¥Úß ®ÚÃ~¾Úß«Úßò Væ×æ ¾ÚßM}æ ÑÚOÛ%ÁÚ «ÚsæÑÚß~¡¥Û§Áæ. ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú ®ÛPÑÛ¡«Ú ÔÚM}Ú ÔÚM}ÚÈÛW ®Úât ®Úât®ÃÚ ¾ß~òÑßÈÚ ®Â ¯ÃÞ~Væ ÈáÛ¥Â. «Èß½ ¶¥ßP«ÆÇ A ¥ÞÈÁß B«ßò H«Þ«ß Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú Ú æ Ú Ú Ú æ Ú ¾Úß«æඹ «Ú«ÚVæ OÚ×ÚßÕÒ¥Ú§. D¥Úß% ºÛÎæ¾ÚßÆÇ¥Ú§ B¥Ú«Úßò ÑÚÅÛ½«é ÅÛÇVÚß~¡ÁÚßÈÚ ¥ÚßYÚ%l«æVÚØVæ, OÚßOÚä}ÚÀVÚØVæ ¾ÚáÛVÚß~¡ÁÚßÈÚ Ò¤~¾ÚßÆÇ¥æ. D®ÚRMsÚ¥ÚAsßÈ«àÞ AsÆ, «ÛÉÁßÈÈâÚ «Èß½ Èßߥߧ OM¥«Ú ««®V×às«æ Ú Ú æ Ú Ú æ Ú Ú Ú Ú Ú Ú æ Ú âÚ Ú æÚ Ú }ÛÒÞÁé ®Úâ~à ËæÔÚÁé·Û«æàÞ }ÛÒÞÁé "¦ VÛt%¾Úß«é«ÚÆÇ ¶Áæ¥Ú ºÛÁÚ}ÚÈæÞ OÛÁÚy GM¥Úß d«Ú }ÚM¶ß~¡¥Û§Áæ ÈÚßßÒÇÈÚßÂVÛW¾æßÞ ®ÚÃ}æÀÞOÚ ¥æÞËÚ ÑÛ¤¯ÑÚßÈÚdà}¾áÛW, «àM¥ÈÁÚ ÑÞÈVÛW, Ñß«ÛÉßVØVæ b¥ÃÚ ÈÛV¥Ú ¯ÃÞ~, ·ÛM¨Ú æ æ Ú æÚ Ú Ú æ æ Ú Ú Ú ÅæÞR«Ú¥ÚÆÇ BMWÇÎéVæ ºÛÎÛM}ÚÂÒ OæàloÁÚß. C OÚÁÚ®Ú}Úà ¶Áæ¥Ú¥Úߧ @¢ÚÈÛ C ÂÞ~ «ÚM¶ßÈÚM}æ ÑÚOÛ%ÁÚ ÈÚß}Úß¡ ÈÛ¾ÚßÁéÓ A±é f«Ûò OÚ«ÚÑÚß CVÚ ÈÚßßÒÇÈÚßÁÚß ÈÚß}Úß¡ ÈÚßßÒÇÈæßÞ}ÚÁÚÁÚ «ÚsÚßÉ«Ú OÛ¥ÛÈÀOQæ D¥ÛÔÁz¾áÛW, OzÁÑßÈ, OyàÁÑßÈ, ¶¥ßPVæ Ñàµ~% }ßM¶ßÈÚ Ú Ú Ú æ Ú Ú ¡æ æ Ú Ú Ú æ| æ Ú Ú Ú Ú Ú }æÔÚÂÞOé-G-}ÛÆ·Û«é ®ÚMeÛ·é. @¥ÚÁÚÆÇ ÕÞVæ ÔæÞ×ÚÅÛW}Úß¡- BÑÛÇM d«ÚÁÚ«Úßò ·æÃÞ«éÈÛÎé ÈÚáÛtÈæ G«Úßò}Û¡Áæ ËæÔÚÁé·Û«æàÞ l¥Ú ®æsÚMºÚà}ÚÈÛW ¶¥ÚÅÛW¥æ. ®ÛPÑÛ¡«Ú¥Ú Ò¤~ Jsæ¥Ú Èæàmæo"O«òÚ sÚ ®ÃÚ º¥Ú "«àÁMlß ÈáÛ}ß @MOÚyÈÚ«ßò K¥ßÈ¥OÛQW. Ú Ú Ú æ Ú Ú Ú Ú âÚ Ú ÈÚßßÒÇM OÛ«Úà«Ú«Úßò ÉÁæàÞ©ÑÚßÈÚÈÚÂVæ B¥æàM¥Úß G^Ú`ÂOæ¾Úß OÚÁæ. }ÛÒÞÁé. ¾ÚßM}ÛW¥æ. ®ÛPÑÛ¡«ÚÈÚ«Úßò ÈÚß}æ¡ JM¥ÛWÑÚÄß OæÞÈÚÄ @ÈæßÂOÚ¥Ú -ÉßÞ«Û, ÑÚÔÚOÛÁÚ«ÚVÚÁÚ, ·æMVÚ×ÚàÁÚß @ÅÛÇ«Ú ÉÁÚߥڪ ¬ÞÈÚâ ÔæàÞÁÛsÚß}Û¡ ®ÚÃÈÛ¦¾Úß«Úßò ¥ÚàÏÑÚßÈÚÈÚÁÚ ®ÛPÑÛ¡«Ú BM¥Úß ¥ÚßÁÚß×ÚÁÚ Oæç¾ÚßÆÇ ÒÄßP¥Úߧ, BÆÇ«Ú d«Ú ÑÚ ËÚÑÛ¡ðÑÚ¡ðVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ sÛÄÁéVÚØM¥Ú ÑÛ¨ÚÀÉÄÇ!. }ÚàOÚ¥Ú ÈÚáÛ}Úß ÈÚOÚÃ}ÚßMsæàÞP¡ nʺÛÏ}Ú B¶¹ÁÚß ÈÚáÛ}Ú«ÛsÚß~¡ÁÚßÈÛVÚ «ÚÈÚß½ @VÚ}ÚÀÉÄǦ ¯ÃÞ~ ÑÛQ^éÉÒQ¾Úß ¬ÈÚß½ÆÇ ®ÚÂy~¿ß¥Ú§Áæ ¬ÞÈÚâ ÑÚßĺÚÈÛW D¥æàÀÞVÚÈÚ«Úßò WnoÑÚ¶ÔÚߥÚß. ¥Ú§ÁÚà ÑÚßÈÚß½«æÞ ÈÚßàVÚß }ÚàÂÑÚßOæàMsÚß ÔæàÞVÚß ÔÛWÁÚ·æÞOÚß. ÑÛQ^é ÉÒQ¾Úß ¬ÈÚß½ÆÇ eÛk«ÚÉ¥Ú§Áæ D¥æàÀÞVÚÈÚ«Úßò ÑÚäÏoÑÚ¶ÔÚߥÚß. «æOéÓýo d«ÚÁæÞËÚ«é ÈÚâ¥Úß ÑÚ¾ÚßÄÇ. ÈæßÞÅæ ¯ÃÞ~¾ÚáÛVÚ·ÛÁÚ¥Úß. B¥æ¾ÚßÄÇ, @¥Úß «æmé d«ÚÁæÞÎÚ«é! ¦ - «ÚÁæÞM¥Úà ÈæàÞ¦

×