Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HRT 2016 - Nominujte svoj talent

Cena HRTalent je určená pre výrazné osobnosti spomedzi šikovných mladých ľudí, ktorí pôsobia v oblasti HR.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HRT 2016 - Nominujte svoj talent

 1. 1. HPIALENT 20l6
 2. 2. Vel”mÌ ndm zóleãí no tom, Oby Oblost' l”UdSlr‹ýCh zdrojov bolo Otroktívno pre ẫìkovných l'udlỆ CJ Oby mlodí l'ỤdÍ<:l V HR svete moli dosf Ìnăpirócìe O motívócle.
 3. 3. Vel'mÌ núm zớleãí no tom, Oby Oblclst' l'udSkýCh zdrojov bolo Otrũktívno pre Ễikovných l'UdlỆ O Oby mlodí l'udÍ<:l V HR Svete moli dosf Ínăpírócle O motívócie. Vzorom O iněpìrớcìou pre rnlodých HR profesíonólov nemusíơ byf len Ễpiěkoví mỢnOZérÍ olebo mGnO2érkỵ Ole oj rovesníci O mlũdé tolenty V HR oblosti, ktoré preukũzujú svoju profesionolitu, ũktívny prístup O Zonietenie UỈ OVel'‹J Skôr, Olr‹o SG Stơnú HR monũăérmì.
 4. 4. 'V Preto Sme SCI rozhodli Ocenìf tých ncljschopnejễích mlodých l'Ụdí pôsobìocich V HR.
 5. 5. Preto Sme SCJ rozhodli Ocerììtf tých ncljschopnejễích mlcldých l'Udí pôsobiocich V HR. Ceno HRTOlentje Urõenó pre Výrũzné osobnostì spomedzi Ễikovných mlodých lludlj pôsobiocich V oblosti HR.
 6. 6. II Nomínoěné krÍtérl‹:l - pÔSobl”V oblostì HR ~VeL‹ do 30 roL‹oV -Svoje Ciele plnl' nod 100% (nod oěokovonio) -prooktívne prindẫo orgorììzocìì dobré nopody o rìóvrhy no zlepẫenio *Vedie olebo So zopdjo do HR projeL<to/, ktoré mojú dopod no Viocero oddelenlj olebo iniciuje o Ụskutoěñuje zlepěenio V HR oblosti V romci orgonizocie ~je mo2né Dovoằovot' ho/ju zo Vzor o Ìněpirociu Dre ostotných côestnost', Íérovosf, Dornoc druhým...)
 7. 7. Nomínócíe HF2Tolent 2016 mÔ2e nominovot nodríodený prostredníctvom nomìnoõného Íormuloro. Nomìnoěný formulor, oko oj nominoěné kritérió no Stiohnutie nójdete tu: Wwwhrtolent Sk Formulor zoễíite prosím no: IñÍOíçẵ"FTìOXfĨ”ìO[-ì^COĨ-ì'5UỈ`ỈO[`ìJ[SCOỮỮ nojneskôr do 29.2.2016.
 8. 8. HRTolent 2016 Vyberie Spomedzì nomìnovoných odborno komisio, lø<toro so sklodo Z profesionolov Z oblostì HR o biznìsu no Slovensku. Výber prebehne V 2 kolóch o Vít”oz/ko bude Vyhldsený/Ó no konferencii HRLeOders 2016 dño 16.6.'l6
 9. 9. Ỗolěie Ínýormocie prìebeăne dopíñome o ndjdete Ích tu: ì www.hrleclders.sk httpS://WWW.]°oCebooL<.CorTì/ H RLd rs https://WWW.linL<edÌn.Com/Com po ny/ hrleoders http://WWW.SlÍdeShore.net/HRLeoderS olebo nos kontoktujte no: ínfo@hrleoders.sk
 10. 10. Teăíme So no Văetkých Ễìkovných mlodých HR profeSÍon‹Íllo/, ktorých nomỉnujete, pretoỈe....
 11. 11. Tolent mo cenu! =“'Ỷ7rALENT
 12. 12. Orgonlzotor 'VUøỒsg*VIAp(ÀH FỈRTCJỈGỮỈ LÚÙFỈỮGĨ trenkwalder

×