Per què l’Hostal Empúriesés un allotjament sosteniblei solidari?¿Por qué el Hostal Empúrieses un alojamiento sostenibley s...
Català.Perquè tota la nostra gestió està impregnada d’una     Els aliments i les restes vegetals: es realitza una par...
Castellano.Porque toda nuestra gestión está impregnada de una       Los alimentos y los restos vegetales: se realiza...
English.Because our management is infused with a philosophy    Food and garden waste: we compost both the organic wast...
Français.Parce que notre gestion est empreinte d’une philosophie tout    Les aliments et les restes végétaux. On fait ...
1= 2L’Hostal Empúries desenvolupa un Programa Solidari liderat pels mateixostreballadors i del qual fa partícips els clien...
Platja del Portitxol s/n    t. +34 972.77.02.07Ap. Correus 174, 17130     f. +34 972.98.29.36L’Escala, Girona, Spai...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hostal Empúries, sustainable philosophy

520 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hostal Empúries, sustainable philosophy

 1. 1. Per què l’Hostal Empúriesés un allotjament sosteniblei solidari?¿Por qué el Hostal Empúrieses un alojamiento sostenibley solidario?Why is the Hostal Empúriesa sustainable and solidarityaccommodation?Pourquoi l’Hostal Empúriesest un établissement durableet solidaire?
 2. 2. Català.Perquè tota la nostra gestió està impregnada d’una Els aliments i les restes vegetals: es realitza una part del compostatge in situ, tant de la fabricació orgànica de la cuina com de les restes vegetals del jardí.filosofia absolutament respectuosa amb el medi El compost es reutilitza com a adob a l’hort i al jardí.ambient, d’acord amb els principis de l’ecofilosofia Els materials a base de fibres naturals: s’utilitzen materials com ara el surodel Cradle to Cradle (cicle de vida íntegrament verd) negre aglomerat amb resines naturals (suberina), la fusta d’explotacionsi amb els estàndards constructius de la certificació certificades FSC i el bambú (fustes de cicle de creixement ràpid) per aïllarLEED. I perquè participa amb la seva activitat en el la coberta, la fusteria i el sòl. Aquests materials s’instal·len de manera que puguin ser fàcilment separables, i eventualment compostables o reciclables,desenvolupament de comunitats del Tercer Món en mantenint el carboni en el cicle de producte.clara situació de vulnerabilitat i desequilibri econòmic Producció i consum d’energia: la reducció de la demanda s’ha aconseguiti social. amb estratègies passives com ara la ventilació natural, la ubicació dels edificis o les cobertes vegetals i la màxima eficiència dels sistemes actius a través deL’Hostal Empúries és el primer hotel a Europa que la instal·lació de plaques d’energia solar tèrmica, la il·luminació certificada Green Power o mitjançant LED, entre moltes d’altres. El 100% de l’energiaha rebut el certificat LEED Gold, que l’acredita com que consumeix l’Hostal prové d’energies renovables i a més, amb les plaquesa líder en eficiència i disseny sostenible segons els solars, produeix un 33% de l’energia que consumeix.estàndards internacionalment acceptats. Hidrosfera (cicle de l’aigua): les aigües grises i pluvials que són reutilitzables s’utilitzen per a aplicacions de reg i l’ompliment de cisternes. El consum mitjà per hoste es redueix a la meitat a través de la instal·lació de reguladorsL’ecofilosofia del Cradle to Cradle se centra en de cabal en aixetes, dutxes, urinaris, cisternes, etc. Els jardins amb plantesel redisseny de qualsevol producte o servei de característics de la zona eviten l’erosió del terreny i permeten que l’aiguamanera que no només sigui respectuós amb el medi sigui un generador de vida i no un agent agressiu.ambient, sinó que també l’enriqueixi i participi de Blocs de formigó lleuger (Ytong) per a tota l’estructura envoltant, unl’ecodiversitat del seu entorn. Defensa l’ús de l’energia material totalment orgànic i molt aïllant tant a nivell tèrmic com acústic.solar com a principal font d’energia, la celebració de Pintures, coles i segellants: per aconseguir la màxima qualitat de l’airel’abundància i la diversitat dels sistemes biològics i, interior, que repercuteix positivament tant en la salut dels ocupants comsobretot, l’emulació d’aquests sistemes en què tots els en una menor demanda de ventilació electromecànica, s’han utilitzat majoritàriament pintures, coles i materials segellants amb el mínimelements són nutrients i no existeixen els residus. contingut de substàncies orgàniques volàtils, sense ureaformaldehid ni formaldehid, i un contingut controlat de metalls pesats.Exposem a continuació alguns dels exemples de Cortines, mobiliari i disseny interior: s’han seguit els mateixos criterisl’aplicació d’aquesta ecofilosofia a l’Hostal Empúries: inspirats pel Cradle to Cradle. Edificació sense PVC.
 3. 3. Castellano.Porque toda nuestra gestión está impregnada de una Los alimentos y los restos vegetales: se realiza una parte de compostaje in situ tanto de la fracción orgánica de la cocina como de los restos vegetales del jardín. El compost sefilosofía absolutamente respetuosa con el medio ambiente, reutiliza como abono en el huerto y jardín propio.de acuerdo con los principios de la eco – filosofía Los materiales a base de fibras naturales: se utilizan materiales tales como el corchodel CRADLE TO CRADLE y con los estándares negro aglomerado con resinas naturales (suberina), la madera de explotacionesconstructivos de la Certificación LEED. certificadas FSC y el bambú (maderas de ciclo de crecimiento rápido) para elY porque participa con su actividad en el desarrollo aislamiento de la cubierta, la carpintería y el suelo. Estos materiales se instalan de manera que puedan ser fácilmente separables, y eventualmente compostables ode comunidades del Tercer Mundo en clara situación de reciclables, manteniendo el carbono en el ciclo de producto.vulnerabilidad y desequilibrio económico y social. Producción y consumo de energía. La reducción de la demanda se ha conseguido con estrategias pasivas como la ventilación natural, la ubicación de los edificios oEl Hostal Empúries es el primer hotel en Europa las cubiertas vegetales y la máxima eficiencia de los sistemas activos a través de laen recibir la Certificación Leed Gold que lo acredita como instalación de placas de solar térmica, la iluminación mediante LED’s o la Green power certificada, entre muchas otras. El 100% de la energía que consume el HostalLíder en Eficiencia y Diseño Sostenible según estándares proviene de energías renovables y además produce, con placas solares, un 33% de lainternacionalmente aceptados. que consume. Hidrosfera (Ciclo del Agua): Las aguas grises y pluviales que son reutilizables seLa eco- filosofía del Cradle to Cradle se centra utilizan para aplicaciones de riego y rellenado de cisternas. El consumo medio por huésped se reduce a la mitad a través de la instalación de reguladores de caudal enen el rediseño de cualquier producto o servicio de manera grifos, duchas, urinarios, cisternas, etc. Los jardines con plantas características de laque no solo sea respetuoso con el medioambiente sino que lo zona evitan la erosión del terreno y permiten que el agua sea un generador de vida yenriquezca y participe de la eco-diversidad de su entorno. no un agente agresivo.Defiende el uso de la energía solar como principal fuente de Bloques de hormigón ligero (Ytong) para toda la estructura envolvente, un materialenergía, la celebración de la abundancia y la diversidad de totalmente orgánico y muy aislante tanto a nivel térmico como acústico.los sistemas biológicos y, sobre todo, la emulación de estos Pinturas, colas y sellantes: Para conseguir la máxima calidad del aire interior,sistemas en los que todos los elementos son nutrientes y no que repercute positivamente tanto en la salud de los ocupantes como en una menorexisten los residuos. demanda de ventilación electromecánica, se han utilizado mayoritariamente pinturas, colas y materiales de sellado con el menor contenido de sustancias orgánicas volátiles posibles, sin urea-formaldehido ni formaldehído, y un contenido en metales pesadosAlgunos de los ejemplos de la aplicación de esta controlado.eco-filosofía en el Hostal Empúries: Cortinas, mobiliario y diseño interior: Se han seguido los mismos criterios inspirados por el Cradle to Cradle. Edificación PVC free building.
 4. 4. English.Because our management is infused with a philosophy Food and garden waste: we compost both the organic waste from the kitchen and the yard waste from the garden. The compost is reused as fertiliser inwhich is strictly respectful of the environment, in our own garden and yard.accordance with the principles of the eco-philosophy of Materials with natural fibres: we have used materials such as blackCRADLE TO CRADLE and with the LEED Certification agglomerated cork with natural resins (suberin) and wood from certifiedbuilding standards. And because we participate in the FSC growers and bamboo (wood with a fast growth cycle) for the insulationdevelopment of communities in the Third World in a of the green roof, the woodwork, and the floor. These materials are installed in such a way as to leave them easily separable, and eventually compostableclear situation of vulnerability and economic and social or recyclable, keeping the product’s carbon cycle going.imbalance. Production and consumption of energy: the reduction in the demand has been attained via passive strategies such as natural ventilation, the positionThe Hostal Empúries was the first hotel in Europe to of the buildings, and the green roofs, as well as maximising the efficiencyreceive the LEED Gold Certification, which accredits of the active systems through the installation of solar thermal panels, and lighting using LEDs and Green Power certification, amongst many others.us as a Leader in Energy and Environmental Design in 100% of the energy consumed at the Hostal comes from renewable energy,accordance with the internationally accepted standards. and we also produce 33% of the energy we consume via the solar panels. Hydrosphere (Hydrological Cycle): the grey water and rain water which areThe Cradle to Cradle eco-philosophy is centred on reusable are used for irrigation and for refilling cisterns. The average water consumption per guest is reduced by half due to the installation of flowredesigning any product or service in a way that is regulators on taps, showers, urinals, cisterns, etc. The gardens with plantsnot only respectful of the environment but that also characteristic of the region prevent the erosion of the land and make it soenriches it and participates in the eco-diversity of that water is a generator of life and not an aggressive agent.the environment. It promotes the use of solar energy Light-weight concrete blocks (Ytong) for all of the structure coverings, aas a principal source of energy, the celebration of completely organic material which is very insulating, both thermally and acoustically.abundance and the diversity of the biological system,and, especially, the emulation of those systems in which Paints, glues, and sealants: in order to attain the best-quality indoor air,all of the elements contribute and there is no waste. which has positive results on the health of the occupants and lowers the demand for electromechanical ventilation, we have used mainly paints, glues, and sealing materials with the lowest content of volatile organicThe following are some examples of the application of compounds possible, with no urea-formaldehyde or formaldehyde, and a controlled heavy metal content.this eco-philosophy at the Hostal Empúries: Curtains, furniture, and interior design: we have followed the same criteria inspired by Cradle to Cradle. PVC-free building.
 5. 5. Français.Parce que notre gestion est empreinte d’une philosophie tout Les aliments et les restes végétaux. On fait une partie du compostage sur place tant de la fraction organique de la cuisine que des restes végétaux du jardin. Le compost est réutiliséà fait respectueuse de l’environnement, suivant les principes comme engrais dans le potager et dans le propre jardin.de la philosophie écologique « Cradle to Cradle, créer et Les matériaux à base de fibres naturelles. On utilise des matériaux comme le liègerecycler à l’infini » et suivant les standards de construction du aggloméré noir avec des résines naturelles (subérine), le bois d’exploitations certifiéesCertificat LEED (Leadership in Energy and Environmental par le FSC (Forest Stewardship Council) et le bambou (bois à croissance rapide) pourDesign). Et parce que l’Hostal Empúries participe à l’isolement des toitures, des charpenteries et des planchers. Ces matériaux s’installent de façon à ce qu’ils puissent être facilement séparables et pouvant éventuellement êtrel’intérieur de ses activités au développement de communautés compostés ou recyclés, en conservant le carbone dans le cycle du produit.dans le Tiers-Monde qui se trouvent en nette situation de Production et consommation d’énergie. La réduction de la demande a été obtenuevulnérabilité et de déséquilibre écologique et social. grâce, entre autres, à des stratégies passives comme la ventilation naturelle, le choix de l’emplacement des édifices ou les toitures végétales et l’efficacité maximale des systèmes actifsL’Hostal Empúries est le premier hôtel en Europe qui ait reçu par l’installation de plaques solaires thermiques, l’éclairage par leds ou l’énergie verte certifiée. La totalité de l’énergie que consomme l’hôtel provient d’énergies renouvelables, etle Certificat Leed Gold qui lui accorde le statut de leader l’hôtel produit aussi, grâce à des panneaux solaires, 33 % de l’énergie qu’il consomme.en efficacité et en conception durable selon des standards Hydrosphère (cycle de l’eau). Les eaux grises et les eaux pluviales réutilisables alimententinternationalement reconnus. les systèmes d’arrosage et les réservoirs de chasse d’eau. La consommation moyenne d’un hôte est réduite à la moitié par l’installation de régulateurs de débit dans les robinets, dans les douches, dans les urinoirs, dans les réservoirs de chasse d’eau, etc. Les jardinsLa philosophie écologique du Cradle to Cradle porte sur la peuplés de plantes caractéristiques de la région permettent d’éviter l’érosion du terrain etnouvelle conception d’un produit ou d’un service qui non permettent à l’eau d’être un générateur de vie et non un agent agressif.seulement doit être respectueux de l’environnement mais Blocs de béton léger (Ytong). On les utilise pour toute la structure enveloppante ; ilqui doit également l’enrichir et aussi faire partie de la s’agit d’un matériel tout à fait organique et très isolant tant au niveau thermique qu’audiversité écologique qui l’entoure. Cette philosophie se base niveau acoustique.sur l’utilisation de l’énergie solaire comme principale source Peintures, colles et agents d’étanchéité. Pour atteindre une qualité maximale de l’aird’énergie, la mise en valeur de l’abondance et de la diversité extérieur, qui répercute favorablement sur la santé des occupants et exige moins dedes systèmes biologiques et, surtout, le recours à ces systèmes ventilation électromécanique, on a utilisé surtout de la peinture, de la colle et des matériaux d’étanchéité présentant la plus faible teneur possible en substances organiquesoù tous les éléments constituent une substance nutritive et ne volatiles, sans urée-formaldéhyde ni formaldéhyde et un contenu en métaux lourdsproduisent pas de résidus. contrôlé. Rideaux, mobilier et décoration d’intérieur. On a suivi les mêmes critères, inspiré duVoici quelques exemples de l’application de cette philosophie Cradle to Cradle.écologique à l’Hostal Empúries : Bâtiment sans PVC.
 6. 6. 1= 2L’Hostal Empúries desenvolupa un Programa Solidari liderat pels mateixostreballadors i del qual fa partícips els clients, de forma que per cada euroque ells inverteixen en el projecte, l’Hostal posa la mateixa quantitat.L’anomenat programa 1=2 desenvolupa un centre cultural a la ciutat deKoudougou, a Burkina Faso, per tal d’escolaritzar un total de 150 infants ifer que entrin en un programa sanitari i nutricional complet. Burkina Fasoes troba entre els cinc països més pobres del món i presenta una de les xifresde mortalitat infantil i analfabetisme més altes del continent.El Hostal Empúries desarrolla un Programa Solidario cuyo liderazgo ejercen los mismostrabajadores y del que hace partícipe a sus clientes de manera que por cada euro queellos invierten en el proyecto, el Hostal pone la misma cantidad. El llamado programa1=2 desarrolla un centro cultural en la ciudad de Koudougou en Burkina Faso paraescolarizar a un total de 150 niños y hacer que entren en un completo programasanitario y de nutrición. Burkina Faso se encuentra entre los 5 países más pobres delmundo y tiene una de las cifras de mortalidad infantil y analfabetismo más altas delcontinente.The Hostal Empúries has implemented a Solidarity Programme which isled by our employees and which makes our customers participants in thatthe Hostal matches each euro that they invest in the project. The “1=2Programme” has created a cultural centre in the city of Koudougou inBurkina Faso to educate a total of 150 children and help them get into acomplete health and nutrition programme. Burkina Faso in one of the 5poorest nations in the world and has one of the highest infant mortality ratesand lowest literacy rates of the African continent.L’Hostal Empúries a mis en œuvre un Programme Solidaire qui est dirigé par lespropres travailleurs et dans lequel sont invités à participer les clients ; pour chaqueeuro que les clients versent au projet, l’Hostal fournit un autre euro. Ce programme,appelé 1=2, a permis de mettre sur pied un centre culturel dans la ville de Koudougouau Burkina-Faso pour scolariser 150 enfants et faire en sorte qu’ils participent dansun programme sanitaire et nutritionnel complet. Le Burkina-Faso est l’un des cinqpays les plus pauvres au monde et qui présente des taux de mortalité enfantine etd’analphabétisme parmi les plus élevés sur le continent africain.
 7. 7. Platja del Portitxol s/n t. +34 972.77.02.07Ap. Correus 174, 17130 f. +34 972.98.29.36L’Escala, Girona, Spain info@hostalempuries.comGPS. 42.13182400, 3.12234900 www.hostalempuries.com First Hotel in Europe

×