Revista Lanbide 2009

1,310 views

Published on

Revista Lanbide 2009

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revista Lanbide 2009

 1. 1. LANBIDE 20092009ko urria H E T E L - H E z I k E TA T E k N I k o k o E L k A r T E A asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de euskadi 28 zkoctubre 2009October 2009 A s s o c i a t i o n o f Vo c a t i onal Training Centres of the Basque Country Nº 28Elkarrizketa David Urzainquiri, LanbideHeziketako eta Etengabeko PrestakuntzakoSailburuorde berriaEntrevista al nuevo Viceconsejero de FormaciónProfesional y Aprendizaje PermanenteDavid UrzainquiInterview with David Urzainqui, New RegionalVice-Minister for Vocational Training and Life-longLearning of the Basque CountryLanbide Heziketalo itunpeko zentroak etapublikoak: proiektu batuen balio erantsiaColaboración de centros de Formación Profesionalconcertados y públicos: el valor añadido de losproyectos conjuntosCo-operation between public and privateVocational Training schools: the added value ofjoint projectsNetwork of Networks: Hiru LH ikastetxeensarek sortutako nazioarteko lantaldeaNetwork of Networks: Una comunidadinternacional de tres redes de centros de FPNetwork of Networks: A International communityof three VET Schools´ NetworksHETELek Lanbide Heziketa zentroak bisitatu dituAlemanian, prestakuntza dualaren herrialdeanHETEL visita centros de Formación Profesional enAlemania, el país de la formación dualHETEL visits Vocational Training schools inGermany, the dual education countryLanbide Heziketako ikasgelen eta tailerrenjardunbide onetarako sariakPremios a Buenas prácticas en aulas y talleres deFormación ProfesionalBest Practice Awards for Vocational TrainingClassrooms and WorkshopsIkASTETxEEI BUrUzko BErrIAkNovedades eN los ceNtrosNews from the schools BErLIN-rEICHSTADT-Norman Foster 1
 2. 2. LANBIDE 20092009ko urria Octubre 2009 october 2009 Aurkibidea Índice Index editoriala/ Editorial/editorial ........................3 Hezkuntzaren lana eta krisi larri larria Hetelek lanbide Heziketa zentroak El trabajo de la Educación y la gran crisis bisitatu ditu alemanian, prestakuntza the work of education and the big crisis dualaren herrialdeanekoizpena Alfonso Vázquez..........................................5 HETEL visita centros de Formación ProfesionalProduce en Alemania, el país de la formación dualProduced by Krisialdi garaia, transformazio garaia hetel visits Vocational training schools inHETEL euskadin: lanbide Heziketan eragina Germany, the dual education countrywww.hetel.org Tiempos de crisis, tiempos de transformación Jorge Urrutia .............................................32 en Euskadi: impacto en la FormaciónKoordinazioa Profesional Praktikak europako beste herrialdeCoordinación times of crisis, times of transformation in batean. Zeren zain zaude?coordinated by the Basque country: Impact on Vocational Prácticas en otro país europeo: ¡¿A qué estásAmaia Guijarro training esperando?! Carlos Peña..................................................9 work experience in another europeandiseinua eta country: what are you waiting for?!maketazioa elkarrizketa david Urzainquiri, Iraide Escobés...........................................36Diseño y maquetación lanbide Heziketako eta etengabekoDesigned by Prestakuntzako sailburuorde berria diseinua – Fabrikazioa proiektua: Heteldi-da Entrevista al nuevo Viceconsejero de zentroetako ikasleek taldean Ikasi, Formación Profesional y Aprendizaje arazoak ebatzi eta urrutiko lankidetzanInprimaketa Permanente David Urzainqui diharduteImpresión Interview with David Urzainqui, New regional El proyecto Diseinua – Fabrikazioa: alumnosPrinted by Vice-minister for Vocational training and life- de centros HETEL aprenden en equipo,Gráficas Lizarra long learning of the Basque country resuelven problemas y colaboran a distancia Ana Aizpiri .................................................13 the Diseinua – fabrikazio Project: students at hetel schools learn in teams, solve problems lanbide Heziketako itunpeko zentroak eta and cooperate at a distance publikoak: proiektu batuen balio erantsia Juan Jesús Capellán y Emilio Jurado ..41 Colaboración de centros de Formación Profesional concertados y públicos: el valor lanbide Heziketako ikasgelen eta añadido de los proyectos conjuntos tailerren jardunbide onetarako sariak co-operation between public and private Premios a Buenas prácticas en aulas y Vocational training schools: the added value talleres de Formación Profesional of joint projects Best Practice Awards for Vocational training Luis Alberto Aramburu.............................21 classrooms and workshops Begoña Arraiz............................................45 ceret zentro berria: Mondragon Goi eskola Politeknikoaren mikromekanizazio simulatutako enpresa Proiektua: PraktikaOndorengo hauen kidea: proiektua pedagogiko egokia Hetel hainbatAsociado a: Un nuevo centro CERET: El proyecto de ikastetxetanmember of: micromecanizado de Mondragón Goi Eskola El proyecto Empresa Simulada: una buena Politeknikoa práctica en varios centros HETEL A new ceret centre: the micro-milling the simulated company project: a best project of the mondragon Goi eskola practice in several hetel schools Politeknikoa school Natalia Gastón ..........................................48 Javier Aperribay .......................................24 Network of Networks: Hiru lH ikastetxeen sarek sortutako nazioarteko lantaldea Network of Networks: Una comunidad internacional de tres redes de centros de FP Network of Networks: An Internacional IKastetXeeI BUrUZKo BerrIaK community of three Vet schools´ Networks NOVEDADES EN LOS CENTROS Joke Schel .................................................28 News from the schools .......................52 2
 3. 3. LANBIDE 2009Editoriala Editorial editorialHetelen beti pentsatu izan dugu En HETEL siempre In hetel we have always understood thatheziketa oinarri-oinarrizkoa hemos entendido education is the fundamental basis ofdela nork bere burua garatzeko, que la formación personal fulfilment, collective welfare andguztion ongizaterako eta es la base fun- social progress.gizartearen aurrerakuntzarako. damental para la realización perso- Because of this, working towards aBeraz, norberaren garapena eta nal, el bienestar comprehensive education model thathiritarren lanbide trebakuntza colectivo y el pro- guarantees the personal development andbermatuko dituen heziketa greso social. professional competences of citizens is theeredu integralaren alde lan best investment that society can make.egitea, gizarteak egin dezakeen Por ello, trabajarinbertsiorik onena da. por un modelo furthermore, at times of economic crises, de formación in- such as the present one, our responsibility asHorrezaz gain, lanbide tegral que garan- Vocational training schools is even greater,Heziketako ikastetxeon tice el desarrollo as harnessing the talent of individuals anderantzukizuna are handiagoa personal y la developing our human capital is the mainda egungoa bezalako krisialdi honetan, Eduardo Fernández capacitación pro- resource available to us to win the future. Inpertsonen gaitasunaz baliatzea eta gure fesional de los ciu- a knowledge society, what is truly strategicgiza kapitala garatzea etorkizuna irabazteko dadanos es la mejor inversión que puede realizar is to count on a top level system of educationbaliabide nagusiak direlako. ezagueraren una sociedad. and lifelong learning.gizartean lehen mailako hezkuntza etaetengabeko prestakuntza sistema iraunkorra Además, en una etapa de crisis como la presente, this context forces Vocational trainingizatea estrategikoa da. nuestra responsabilidad como centros de Forma- schools to behave as flexible, dynamic, ción Profesional es aún mayor porque el aprove- creative organisations; organisations thattestuinguru horretan, lanbide Heziketako chamiento del talento de las personas y el desa- learn, teach and co-operate; seeking toikastetxeoi nahitaezkoa zaigu ikasi, irakatsi rrollo de nuestro capital humano es el principal create value through shared work giveneta elkarrekin lan egiten duten erakunde recurso con el que contamos para ganar el futuro. that, in a changing environment, a staticbizi, dinamiko eta sortzaile modura jardutea. En una sociedad del conocimiento, lo realmente organisation will never be able to provideelkarrekin egindako lanaren bitartez, balioa estratégico es contar con un sistema educativo y adequate responses.sortzea bilatu behar da, erakunde estatiko de formación permanente de primer nivel.batek ez baitu inoiz erantzun egokirik emango At this point we would like to underscore ainguru aldakor batean. Este contexto nos obliga a los centros de For- trait that is shared by the majority of social mación Profesional, a comportarnos como orga- processes. Increasingly, political, functionalPuntu honetan, gizarte prozesu gehienei nizaciones ágiles, dinámicas y creativas, orga- and sectoral borders are crossed. this hasdagokien ezaugarri bat azpimarratu nahi nizaciones que aprenden, enseñan y cooperan. led to a situation in which, in many cases,dugu: geroz eta gehiago gainditzen dira Buscando la creación de valor a través del trabajo public service tasks are not carried outmuga politikoak nahiz muga funtzional edo compartido, ya que en un entorno cambiante, una within traditional institutional limits.sektorialak. Horrek, zerbitzu publikoari organización estática nunca podrá dar respuestasdagozkion zereginak ohiko erakundeetatik adecuadas. It is a question of developing Governmentkanpo garatzea ekarri du askotan. policies through co-operation. this co- En este punto queremos destacar un rasgo co- operation should take place in an atmosphereKontua da administrazioaren politikak mún en la mayoría de los procesos sociales: de of integration, trust and legitimacy in a newlankidetzaren bitartez garatzea. Integrazioa, manera creciente se sobrepasan los límites tanto playing field that allows us to implementkonfiantza eta legitimazioa biltzen dituen políticos, como funcionales o sectoriales. Esto ha policies that most efficiently focus onlankidetza sustatzea, hain zuzen, interes conducido a que, en muchos casos, las tareas de general interests.orokorrari zuzendutako politikak modu servicio público ya no se desarrollan dentro de loseraginkorragoan burutzeko aukera emango límites institucionales tradicionales. the administration of educational issues isdigun joko eremu berri batean. also subject to this reasoning, particularly Se trata de desarrollar las políticas de la Adminis- in the Basque country. At hetel, weHezkuntza gaien administrazioa ere logika tración a través de la cooperación. Cooperación view education as a public asset of socialhorren barruan murgilduta dago, eta are en clave de integración, confianza y legitimación, management and that is why we understandgehiago euskadin. Hetelen kideok heziketa en un nuevo espacio de juego que nos permite lle- that public-private collaboration is ofeta prestakuntza kudeaketa sozialeko var a cabo políticas orientadas al interés general strategic significance for our country.ondasun publikoa direla uste dugunez, de forma más eficaz.publikotasunaren eta pribatutasunaren arteko furthermore, with respect to Basquelankidetza hori gure herrirako estrategikoa La administración de los temas educativos y más Vocational training, these operationaldela irizten diogu. en el País Vasco, no escapa de esta lógica. Desde guidelines have proven that they contribute 3
 4. 4. LANBIDE 2009Editoriala Editorial editorialeuskadiko lanbide Heziketari dagokionez, HETEL consideramos la formación como un Bien an added value which would be good togainera, funtzionamendu-eskema horrek público de gestión social y por ello entendemos maintain. It is a unique case in spain andbalio erantsia dakarrela erakutsi du, eta que esta colaboración público - privada es estra- in europe that has contributed to turningmesedegarri izango litzateke bere horretan tégica para nuestro País. Vocational training in the Basque countryeustea. Kasu bakarra da espainian eta into a benchmark.europan, eta horri esker euskadiko lanbide Además, en lo que respecta a la FormaciónHeziketako erreferentzia puntu bilakatu da. Profesional vasca, este esquema de funciona- that is the reason why we now understand miento ha demostrado aportar un valor añadido that the most important thing is toHori dela eta, une honetan garrantzitsuena que sería bueno mantener. Se trata de un caso consolidate what has been achieved to dateorain arte lortutakoa sendotzea eta único en España y Europa, que ha contribuido a and face the challenges of the future in theetorkizuneko erronkei ahalik eta egoera hacer de la Formación Profesional del País Vasco best possible conditions. In this reasoningonenean aurre egitea dela uste dugu. un referente. of co-operation, we believe that the schoolslankidetza logika horren barruan, diru that are sustained with public funds shouldpublikoez finantziatutako ikastetxeek eskubide Por ello, entendemos que ahora lo importante es have the same rights and obligations.berdinak eta betebehar berdinak izan behar consolidar lo alcanzado y afrontar los retos de fu-dituztela uste dugu. turo en las mejores condiciones. En esta lógica de If we wish to develop and implement cooperación, creemos que los centros sostenidos Vocational training as a strategiclanbide Heziketa apustu estrategiko modura con fondos públicos deben tener iguales derechos commitment, this should be based on agaratu eta abiarazi nahi badugu, kalitate e iguales obligaciones. proposal of quality and equity and in termseta berdintasun proposamena oinarritzat of innovation. to achieve this, we need toharturik egin behar da, eta berrikuntzaren Si queremos desarrollar e implementar una For- have the necessary means available, inesparrupean. eta horretarako nahitaezkoa mación Profesional con carácter de apuesta es- tune with its projection as a future strategicda behar-beharrezkoak diren baliabideak tratégica, ha de ser en base a una propuesta de axis for Basque society.izatea, euskal gizartearen etorkizuneko ardatz calidad y equidad y en términos de innovación. Yestrategiko modura duen hedadurarekin para ello es necesario contar con los medios ne- It is essential that we advance towardsbat etorriz. cesarios, en consonancia con su proyección como the organisation of the coming Integrated eje estratégico de futuro de la sociedad vasca. Vocational training system in terms ofezinbestekoa da etorkizuneko lanbide shared participation and responsibility of allHeziketaren sistema Integratua antolatzeko Es imprescindible avanzar hacia la organización stakeholders with regard to the main goalsbidean aurrera egitea, eragile guztien aldetik del futuro Sistema Integrado de Formación Pro- and challenges posed by the system. thissistemak mahaigaineratzen dituen helburu fesional en clave de coparticipación y correspon- can be achieved through specific formulaseta erronka handietan partaidetasuna eta sabilidad en los grandes objetivos y retos que el (special agreements, etc.) guaranteeingerantzukizuna partekatuz: formula espezifikoen Sistema plantea, por parte de todos los agentes. the transparency of management andbitartez (programa-kontratuak…), kudeaketa A través de fórmulas específicas (contratos pro- a culture of continuous assessment ofalorrean gardentasuna bermatuz eta emaitzak grama,...), con garantías de transparencia en la results. Because it would be irresponsibleetengabe ebaluatzeko kultura garatuz. Gure gestión y con una cultura de evaluación perma- on our part to forget the need for socialaldetik arduragabekeria izango litzateke diru nente de resultados. Porque sería irresponsable control and evaluation of the activities ofpublikoez mantendutako lanbide Heziketako por nuestra parte olvidar la necesidad de control Vocational training schools maintainedikastetxeen jarduera ebaluatu eta sozialki social y de evaluación de la actividad de los cen- with public funds.kontrolatu behar dela ahaztea. tros de Formación Profesional sostenidos con fondos públicos. In this sense, we assume that society hasZentzu horretan, gizarteak ikastetxeen esku the right to receive information on howipintzen diren baliabideen kudeaketari eta En este sentido, asumimos que la sociedad tiene the resources that it places in the handslortzen diren emaitzei buruzko informazioa derecho a conocer la información sobre la gestión of schools are managed and on the resultsizateko eskubidea duela onartzen dugu. de los recursos que pone en manos de los centros they obtain. y de los resultados que se obtienen.amaitzeko, Hezkuntza, Unibertsitatea eta to conclude, we would like to manifest toIkerkuntza saileko lantalde berriari, eta, Para finalizar, queremos trasmitir al nuevo equipo the Department of education, Universitiesbereziki, david Urzainqui lanbide Heziketako del Departamento de Educación, Universidades e and research, and, particularly, to thesailburuorde berriari jakinarazi nahi diegu, Investigación y en especial al nuevo Viceconse- new regional Vice-minister in charge ofHetelek Hezkuntza sailarekin izandako jero de Formación Profesional, David Urzainqui y Vocational training, David Urzainqui, andharremanetan ohikoa izan den bezala, a todo su equipo, que, como ha sido habitual en his team that, as usual in relations betweengure babesa eta lankidetza izango dituztela la relación de HETEL con el Departamento, cuen- hetel and the Department, they have oureuskadiko lanbide Heziketa sendotu eta ta con nuestro apoyo y colaboración en cuantas full support and co-operation in any stepshobetzeko hartu eta burutuko dituzten neurri medidas y actuaciones tome y que redunden en or actions they may take that improveeta jarduera guztietan. la mejora y el fortalecimiento de la Formación and strengthen Vocational training in the Profesional en el País Vasco. Basque country.Eduardo Fernández Eduardo Fernández Eduardo FernándezHETELen presidentea Presidente de HETEL President of HETELefernandez@hetel.org efernandez@hetel.org efernandez@hetel.org 4
 5. 5. LANBIDE 2009Hezkuntzaren lana eta krisi larri larriaEl trabajo de la Educación y la gran crisisthe work of education and the big crisisUdaldian barrena heldu balitzaigu bezala, Casi por sorpresa, deslizándose por el estío, Almost as a surprise, sliding through theia ezustean etorrita, guztiok espazioan el espectro que todos veíamos vagar por el summer, the spectre that we all saw won-noraezean ikusten genuen mamua, krisi espacio, la gran crisis, la mayor desde hace dering through space, the great crisis, thehandia, hamarkadetan handiena -mundu decenas de años –si excluimos las guerras greatest in many decades —if we excludegerrak kontuan hartu gabe- gauzatu egin mundiales- se ha corporeizado. Y nosotros, the world wars— has become corporeal.da. eta gu, berrikuntzaren espiritua ausarki pobres mortales que estábamos trabajando And we, poor mortals, who were workinglantzen ari ginen mortal gaixook, muturreko denodadamente el espíritu de la innovación, so industriously on the spirit of innovation,egoera “arrotz” batekin egin dugu topo, nos vemos abocados a una situación “ajena”, now find ourselves subject to an extreme,esaten eta egiten ari ginen oro zalantzan extrema, que pone en cuestión lo que está- “alien” situation that questions everythingjarriz. Baina ez da komeni nahastea, bamos diciendo y haciendo. Pero no debemos that we were saying and doing. But weegungoa ez da ohiko ekonomia krisia, krisi equivocarnos, esta no es una crisis económi- should not be mistaken, this is not just an-sistemikoa da, zibilizazio osoari eragiten ca más, es una crisis sistémica, civilizatoria. other economic crisis, it is a systemic crisis,diona, zibilizatorioa. absurduaren mugara Sencillamente, hemos llegado al límite del a civilatory crisis. to put it simply, we haveiritsi gara, besterik gabe. absurdo. reached the limit of the absurd.eta orain, zer? Krisiak gizarte sistema ¿Y ahora? Ha quebrado el sistema social, un And now? the social system has brokenhautsi du, “kanpoan” ezer ez duen sistema sistema que ya no tiene “afuera”, que todo lo down, a system that has no “outside”, thatda, dena du barnean, eta beraz, ez dago contiene, con lo que ya no existen referencias contains everything, for which there are nokanpoko erreferentziarik, ez dago gure externas, modelos que nos iluminen en nues- external references, models that will light 5
 6. 6. LANBIDE 2009Hezkuntzaren lana El trabajo de la Educación the work of educationeta krisi larri larria y la gran crisis and the big crisisibilbidean eredu izango den eredurik. Zer tro caminar. ¿Qué nos queda? La posibilidad our path. what do we have left? the pos-daukagu, orain? Kritika inmanentea egiteko de la crítica inmanente, de descifrar en las sibility of immanent criticism, of decipher-aukera, sistemaren erraietan eragile izan entrañas del sistema las dinámicas subya- ing of the subjacent dynamics that havediren -eta egun ere eragile diren- dinamikak centes que han operado –y están operando- been —and continue to be— operating inargitzea, horiek irauliz, gizartea eraikitzeko para, revirtiéndolas, abrir nuevos espacios the entrails of the system, to reverse themeremu berriak, planeta ezezik gizarte de construcción social, vías, no sólo hacia un and open new spaces of social constructioniraunkorrerako bideak sortzeko. planeta sostenible, sino hacia una sociedad that will form ways, not only towards a sus- sostenible. tainable planet, but also towards a sustain-Krisiaren sustraiak azaltzeko hainbat able society.ikuspegi daude, eta interesgarriak dira Hay múltiples enfoques explicativos de lasgehienak. Baina horietako bat ez da ia raíces de la crisis, la mayoría interesantes. there are numerous approaches explain-kontuan hartzen, eta nire ustez, funtsezkoa Pero, sin embargo, hay uno de ellos que ape- ing the roots of the crisis, most of whichda krisi handi honi aurre egiteko, eta hura nas se contempla y que, en mi opinión, es are interesting. however, there is one thatgainditzeko: azken mende erdian lanaren fundamental para afrontarla y superarla: Se is barely contemplated and which, in myesentzia aldatu da, eta horrek eragina izan du trata de la mutación de la esencia del traba- opinion, is fundamental in order to face andgizarte, ekonomia eta politika baldintzetan1. jo en el último medio siglo y de su impacto overcome the crisis. It is the mutation of the sobre las condiciones sociales, económicas y essence of work in the last half century andGure ekonomien kontraesan nagusia bi políticas.1 its impact on social, economic and politicalfaktoreren arteko harremanean datza: conditions.1batetik, lan kognitiboa ekoizpen eragile La contradicción fundamental en nuestrasmasibo gisa zabaltzen dugu; eta bestetik, formas económicas se está ubicando en la the fundamental condition in our economicsisteman nagusi diren ekoizpen harremanak relación entre el despliegue del trabajo cog- forms is located in the relation between thedaude, balioari eta ondorioz, lan denborari nitivo como factor masivo de producción y deployment of cognitive work as a massivedagozkionak. las relaciones de producción imperantes en production factor and the production rela- el Sistema, referidas a la forma valor y, por tionships that rule the system, referring toazken hiru hamarkadetan berrikuntzak tanto, al tiempo de trabajo. Las repetidas “lla- the value form and, therefore, to workingabiadura ikaragarria ezagutu duela ahaztu madas” a innovar olvidan que en las últimas time. the repeated “calls” for innovation for-dute Berrikuntza bultzatzeko etengabe tres décadas se ha “innovado” a velocidad get that, in the last three decades, we haveeginiko “deiek”, baina berrikuntzak ez du exponencial, pero esto no ha evitado la catás- been “innovating” at an exponential speed,zibilizazioaren halabeharrezko gaur egungo trofe civilizatoria a la que nos estamos viendo but this has not avoided the civilisational ca-hondamendia saihestu. Hondamendi honen abocados. No es la solución. Tenemos que tastrophe to which we are condemned. It isirtenbidea ez da Berrikuntza. ekoizpen innovar –y, por qué no, subvertir- las bases not the solution. we have to innovate —and,harremanen oinarri artifizial abstraktuak artificialmente abstractas de las relaciones why not, subvert— the artificially abstractberritu behar ditugu -eta noski, irauli ere de producción, y, por derivación, de las rela- bases of production relations and, by anal-bai-, eta ondorioz, baita gizarte harremanen ciones sociales, que subsumen en un pozo sin ogy, of social relations, which subsume in aoinarriak ere, hondorik gabeko putzuan fondo cualquier atisbo de desarrollo de rique- bottomless well any hint of developing oursartzen baitute aberastasun material, sozial za material, social o cultural. material, social and cultural wealth.edo kulturala garatzeko ekimen oro.Hain zuzen ere, sistematik modu The repeated “calls” for innovation forget that, ininmanentean zabaltzen da guztiz fisikoaden lana erabat kognitiboa den lanarekin the last three decades, we have been “innovating”azkar ordezkatzea, lana erreproduzitzekobaldintza gisa, baita antagonismo berri at an exponential speed, but this has not avoided thebat sortzeko eta haren figura izateko ere. civilisational catastrophe to which we are condemned.Izan ere, duen izaeragatik, lan kognitiboakezin du lan fisikorako sortutako egituretan“harrapatuta” egon, baina aldi berean,kapitalismoaren oinarria lan fisikoaren balio Pues, en efecto, lo que se despliega de for- In fact, what is deployed immanently fromlehiakorra bilatzean datza, eta ez du lan ma inmanente desde el propio sistema es la the system itself is the rapid replacementkognitiborako lekurik. veloz sustitución del trabajo masivamente of massively physical work with massively físico por el trabajo masivamente cognitivo, cognitive work, as a condition of its repro-Hori horrela, aipaturiko argudio hori beste como condición de reproducción del mismo duction and as a generator and figure oferemu batera garamatza: Hezkuntzaren eta al tiempo que como generador y figura de un a new antagonism. Because of its nature,1 Honen gaia sakonago ezagutzeko, begi- 1 for a more thorough essay on this sub-ratu a.vázquez en “Política de la riqueza, 1 Para un tratamiento más completo de ject, please consult A. Vázquez “Política deriqueza de la política” (aberastasunaren este tema, puede verse A. Vázquez “Polí- la riqueza, riqueza de la política (Politics ofpolitika, politikaren aberastasuna) tica de la riqueza, riqueza de la política” en wealth, wealth of politics)” inhttp://www.hobest.es/temasinteres1/temas.html http://www.hobest.es/temasinteres1/temas.html http://www.hobest.es/temasinteres1/temas.html 6
 7. 7. LANBIDE 2009Hezkuntzaren lana El trabajo de la Educación the work of educationeta krisi larri larria y la gran crisis and the big crisisHezkuntzaren krisiaren arlora. elkarri estu nuevo antagonismo. Pues, por su naturaleza, cognitive work cannot be “trapped” in thelotuta dauden bi galdera egin nahi ditut, el trabajo cognitivo no puede quedar “atrapa- structures created to contain physical worklanbide Heziketari bereziki (baina ez soilik) do” en las estructuras creadas para contener but, at the same time, capitalism is baseddagozkionak: trabajo físico, pero a su vez el capitalismo se on competitive valuing of physical work and fundamenta en la valorización competitiva del does not find a space for cognitive work.• Nolako lanetarako hezten dira trabajo físico y no encuentra cabida para el ikasleak? Zereginetan, lanpostuaren trabajo cognitivo. And, projecting the argument, we find a con- betebeharretan, enplegagarritasunean nection with education and its proclaimed oinarrituriko lanetarako, balore, talde-lan Y, proyectando el argumento, surge la conexión crisis. I wish to pose two questions that are eta antzekoez apaindu arren? Halakoetan, con la Educación y su proclamada crisis. Quie- closely interrelated and very focused, albeit porrot egiten ari den lanerako prestatzen ro plantear dos interrogantes, altamente not exclusively, on Vocational training: ari gara etorkizuneko belaunaldiak. interconectados, muy centrados, aunque no exclusivos, en la Formación Profesional: • For what type of work are we educating• Baina, hori baino garrantzitsuagoa our students? for a work that is based on da beste galdera hau: nola egiten • ¿Para qué tipo de trabajo se está educando tasks, on performing a job, on employ- dute lan gaur egungo irakasleek? a los alumnos? ¿Para un trabajo basado en ability, even if it is seasoned with values, ezarritako ordutegietan, programatutako la tarea, en el desempeño del puesto de team work and the like? If this is the case, zereginetan, bizitzaren errealitatearekin trabajo, en la empleabilidad, aunque se we are preparing the future generations duen harremanarekin zerikusirik ez duten aderece con valores, trabajo en equipo, y for a type of work that is falling apart; programetan oinarrituta baldin badago cosas por el estilo? En este caso, estamos irakasleon lana, borondate ona izan arren, preparando a las generaciones futuras para • But, even more importantly, what form -eta orain krisian ere bai- ezarritako un trabajo que quiebra; of work are teachers deploying? If it is sistema heziketan erreproduzitu besterik based on established timetables, pro- ez dute egingo eta sistema hori da hain • Pero, más importante todavía, ¿qué forma grammed tasks, programmes that are zuzen krisi larrian dagoen sistema! Nik de trabajo despliegan los enseñantes? Pues alien to contacts with vital reality and izandako esperientzian oso adierazgarria si está basada en horarios establecidos, ta- so on, they cannot but reproduce the 7
 8. 8. LANBIDE 2009 iruditu zait berrikuntza, kalitate, heziketa reas programadas, programas ajenos a su established system —which is now in bikaintasun eta bestelako batzordeak contacto con la realidad vital... ¡no pueden a crisis— in their education, no matter sortzen dira, baina lanaren gunea azaletik sino reproducir en su educación el sistema how well they mean! In my experience, aztertzen da, inoiz ere ez sakonduz! establecido –y ahora en crisis- por muy it is still significant that committees on buena voluntad que tengan! En mi expe- innovation, quality, educational excel-egoerak leher egin du, eta orain oinarri, riencia, no deja de ser significativo que se lence, etc are created always flutteringikuspegi eta kontzeptu berrietatik, gizartea creen comisiones de innovación, calidad, around the core of the work, withoutulertzeko modu berri batetik abiatuta eraiki excelencia educativa... ¡siempre sobrevo- ever entering it!behar dugu guztia. orain dela gutxi esan lando el núcleo del trabajo, sin penetrarlonuenez, berrikuntza gaur egun berrikuntza jamás! the scenario has exploded and now it is ourkontzeptua berritzean datza. Gertatzen ari turn to construct from new tenets, from newzena ezkutatzen zuten fikzioak desagertu El escenario ha hecho explosión, y ahora nos approaches, from new concepts and from aeta gero, errealitateari aurrez aurre begiratu toca construir desde nuevas premisas, desde different idea of society. As I already saidbehar diogu, eta geure buruari galdetu: Zer nuevos enfoques, desde nuevos conceptos, some time ago, innovating today is innovat-demontre egin behar dugu orain? desde una idea distinta de sociedad. Como ing the concept of innovation. And I believe dije hace algún tiempo, innovar hoy es innovar that, having swept away the fictions that el concepto de innovación. Y creo que, barri- have made us hide what was happening, it das las ficciones que nos han hecho ocultar lo is our turn to a face-to-face look at harsh que ocurría, nos toca mirar de cara a la dura reality and ask ourselves: what should we realidad y preguntarnos: ¿Ahora qué tenemos do now? que hacer?Alfonso Vázquez Alfonso Vázquez Alfonso VázquezHOBEST Consultores HOBEST Consultores HOBEST Consultoresavazquez@hobest.es avazquez@hobest.es avazquez@hobest.es 8
 9. 9. LANBIDE 2009krisialdi garaia, transformazio garaiaEuskadin: Lanbide Heziketan eraginaTiempos de crisis, tiempos de transformación enEuskadi: Impacto en la Formación Profesionaltimes of crisis, times of transformation in theBasque country: Impact on Vocational trainingegungoa bezalako ziurgabetasun garaietan, En tiempos de incertidumbre como los actua- At times of uncertainty such as now, it islogikoa da atzeraldi honek gizartean eta les, es lógico preguntarse sobre el impacto que normal to ask oneself what the impact ofekonomian izango duen eragina zer-nolakoa la presente recesión tendrá en la sociedad y en the current recession will be on society andizango den galdetzea. Batik bat, krisialditik la economía. Nos preocupa, sobre todo, cómo the economy. we are particularly worriedahal bezain laster eta etorkizunera begira ondo podremos salir cuanto antes de la crisis y lo about how we will be able to come out ofprestatuta ateratzeak kezkatzen gaitu. artikulu mejor preparados posible de cara al futuro. En the crisis with the best preparation for thehonetan, lanbide Heziketaz hitz egingo dugu, este artículo y apoyados en las conclusiones future. In this article, we rely on the conclu-WoKa euskadi 20091 jardunaldietan ateratako obtenidas en los WOKA Euskadi 20091, nos sions of woKA euskadi 20091, to focus onondorioetan oinarrituta. centramos en la Formación Profesional. Vocational training.1- 5.000 pertsona baino gehiagok krisiarengaineko gogoeta egin zuten 113 partaidetza 1- Más de 5.000 personas reflexionaron so- 1- over 5,000 people reflected on the cri-World café moduko tailerretan. Jasotako bre la crisis en 113 talleres participativos el sis in 113 world café style workshopsneurrien % 19k hezkuntzaren arloari egin 18 de mayo de 2009. Un 19% de las medi- hold the 18th may 2009. 19% of the pro-zioten erreferentzia. Informazio gehiago- das recogidas se refirieron al ámbito de la posed measures had to do with education.rako, kontsulta ezazu honako webgune hau: educación. Para mayor información consultar for further information, please consult:http://wokaeuskadi.wordpress.com/ http://wokaeuskadi.wordpress.com/ http://wokaeuskadi.wordpress.com/ 9
 10. 10. LANBIDE 2009krisialdi garaia, transformazio Tiempos de crisis, tiempos de transformación times of crisis, times of transformation ingaraia Euskadin en Euskadi the Basque countrydenak bat datoz krisialdiaren eztandaren Todos coinciden en que el principal detonante everyone agrees that the main cause of theeragile nagusitzat, batik bat, higiezinen de esta crisis fue la llamada crisis financiera, current crisis was the so-called financialburbuilak eta arrisku handiko hipoteken motivada principalmente por la burbuja inmo- crisis, mainly provoked by the real-estateesleipenak eragindako finantza krisia biliaria y la concesión de hipotecas de alto bubble and the awarding of sub-primehartzean. Izan ere, arriskuak gutxi ebaluatu riesgo, junto a una deficiente evaluación de loans, together with defective risk assess-eta gainbegiratu ziren. Finantza sistemaren riesgos y su falta de supervisión. El desmoro- ment and a lack of supervision. the col-lur jotzeak likidezia falta ekarri zuen, baita namiento del sistema financiero trajo consigo lapse of the financial system brought withkredituen esleipenean murrizketa zorrotza desconfianza, falta de liquidez y una reducción it mistrust, a lack of cashflow, and a drasticere. Horrek 1929az geroztik aurrekaririk drástica en la concesión de créditos, lo que reduction in the awarding of credits, whichizan ez duen atzeraldi globala eragin zuen terminó provocando una recesión global, sin resulted in a global recession without prec-(2009an aurreikusitako BPGren % -1,3). precedentes desde 1929 (-1,3% del PIB mun- edent since 1929 (-1,3% of worldwide GDP dial previsto en 2009). forecast for 2009).ekonomia analisi horren atzean, ordea,arrazoi sakonagoak daudela esaten da, Más allá de este análisis economicista, tam- Beyond the economicist analysis, there arehain zuzen ere, egitura eta sistema arazoak; bién se atribuye esta crisis a razones más also deeper reasons of a structural or sys-esaterako, balioen krisia, ezagutzaren profundas, de carácter estructural y sistémi- temic nature attributed to this crisis, havinggizartearen garapena eta baliabide natu- co, relacionadas por ejemplo con la crisis de to do with, for example, a value crisis, theralen eta energia baliabideen urritasuna. valores, el desarrollo de la sociedad del cono- development of the society of knowledge cimiento, y la escasez de recursos naturales y and a shortage of natural resources andGlobalizazioaren ondorioz, euskadik energéticos. energy.krisiaren ondorioak jasan ditu: gureekonomia jarduera asko murriztu da (2009an Como consecuencia de la globalización, Eus- As a consequence of globalisation, theaurreikusitako BPGren % -2,5), langabezia kadi también se ha visto afectada por esta Basque country has also been affected bytasak gorantz egin du eta kontsumoa eta crisis, reduciéndose fuertemente nuestra ac- this crisis, with a major recession in ourzerga bilketa era nabarmenean gutxitu dira. tividad económica (-2,5% del PIB previsto en economic activity (-2,5% of GDP forecast 2009), con aumento del desempleo y bajadas for 2009), with increased unemploymentegungo atzeraldiari aurre egiteko, drásticas del consumo y la recaudación fiscal. and sharp drops in consumption and taxgobernuek larrialdi ekintzak ezarri dituzte, collection.finantza sistemak orekatzeko, eskaria Frente a la recesión actual, los gobiernossuspertzeko eta kalte gehien jaso dituzten han establecido acciones de carácter más faced with the current recession, Govern-kolektiboak babesteko. epe laburreko urgente, que buscan estabilizar los sistemas ments have established measures of aneurri horiek beharrezkoak badira ere financieros y estimular la demanda, al tiempo more urgent nature that seek to stabilise(denbora irabazten laguntzen bait digute), que proteger a los colectivos más impactados. financial systems and stimulate demand,ez dira nahikoa. Ziklo ekonomiko berriarekin Pero este tipo de medidas de corto plazo, aun- at the same time that they attempt to pro-lotutako etorkizuneko erronkei aurre egiteko que necesarias (nos permiten ganar tiempo), tect the most affected groups. But suchprestatu behar dugu, susperraldi eutsia eta no son suficientes. Debemos prepararnos para short-term measures, although necessaryiraunkorra bermatzeko. afrontar los retos de futuro ligados al nuevo (they allow us to play for time), are not 10
 11. 11. LANBIDE 2009krisialdi garaia, transformazio Tiempos de crisis, tiempos de transformación times of crisis, times of transformation ingaraia Euskadin en Euskadi the Basque countryerronka horiek sortzen ari diren eta ciclo económico, para garantizar una recupe-XXI. mendean garrantzia hartuko duten ración sostenida y duradera.paradigmekin dute zerikusia: Estos retos tienen que ver con una serie de paradigmas emergentes, que cobrarán mayor • Teknologiaren eta komunikazio sareen importancia a lo largo de este siglo XXI: nagusitasuna •La preponderancia de la tecnología y las • Ezagutzaren gizartea eta antolaketa redes de comunicaciones eredu berriak •La sociedad del conocimiento y sus nuevos • Mundu mailako lehengaien eta energia modelos organizativos iturrien urritasuna •La escasez de materias primas y fuentes • Mugimendu migratzaile sendoak eta energéticas a nivel mundial zahartzea •Los fuertes movimientos migratorios y el • Maila guztietan geroz eta handiagoa envejecimiento izango den emakumearen protagonismoa •El creciente protagonismo de la mujer a todos los nivelesetorkizuneko erronka horiek guztiek epe Estos retos de futuro precisan actuaciones enough. we need to prepare to face futureertaineko eta luzeko jarduerak izan behar con una perspectiva de medio y largo plazo, challenges tied to the new economic cycledira, gure hazte eredua aldatzeko eta que ayuden a cambiar nuestro modelo de cre- in order to guarantee a sustained, long-ezagutzan eta berrikuntzan oinarritutako cimiento, hacia una sociedad más sostenible lasting recovery.gizarte iraunkorragoa lortzeko. Horrek, basada en el conocimiento y la innovación.ezinbestean, kultura eta balioen aldaketa Ello pasará, necesariamente, por un cambio these challenges have to do with a seriesekarriko du. cultural y de valores. of emerging paradigms that will become increasingly important throughout the 21st century: •The preponderance of technology and communications networks •The society of knowledge and its new organisational models •The worldwide shortage of raw materials and energy sources •The major migrations and ageing •The growing leading role of women at all levels these future challenges require actions with a mid- and long-term perspective that will help to change our model of growth towards a more sustainable society based on knowledge and innovation. this will nec- essarily have to involve a change in culture and values. Based on all of the above, we would like to underscore the major role that Vocational training can and should play in this process of transformation. In co-ordination with the other agents, Vet should become involved in the change of 11
 12. 12. LANBIDE 2009krisialdi garaia, transformazio Tiempos de crisis, tiempos de transformación times of crisis, times of transformation ingaraia Euskadin en Euskadi the Basque countryaurrez esandakotik abiatuta, lanbide A partir de todo lo anterior, queremos resaltar values, as the main driver. thus, valuesHeziketak bilakaera prozesu honetan el importante papel que la Formación Profe- such as sustainability, creativity, entrepre-izan dezakeen eta eduki beharko lukeen sional puede y debe jugar en este proceso de neurship, internationalisation, the value ofeginkizun garrantzitsua nabarmendu nahi transformación. work and personal effort, long-term vision,dugu. ... should be integrated in educational proc- En coordinación con el resto de agentes, la esses in order to make students more com-Gainerako eragileekin koordinatuta, lHk FP debe implicarse en el cambio de valores, petent, responsible and innovative.balioen aldaketan inplikatu behar du, como cadena transmisora principal. Así valo-kate igorle nagusi gisa. Hala, hezkuntza res como la sostenibilidad, la creatividad, el Vocational training schools should also turnprozesuan iraunkortasuna, sormena, emprendizaje, la internacionalización, el valor into active drivers of innovation in theirikaskuntza, nazioartekotzea, lanaren del trabajo y el esfuerzo personal, la visión a respective spheres of influence in order tobalioa, ahalegin pertsonala eta epe luzeko largo plazo…, deben integrarse en los proce- bridge the existing gap between the scienceikuspegia bezalako balioak integratu behar sos educativos, con el objetivo de conseguir and technology system and companies, par-dira, ikasle lehiakorragoak, arduratsuagoak alumnas y alumnos más competentes, respon- ticularly smes and micro-smes. this willeta berritzaileagoak lortzeko. sables e innovadores. be helped by joint innovation projects that focus on results, which in turn requires alHko ikastetxeek berrikuntzarako eragile Los centros de FP también deben transformar- firm understanding of processes, productiveaktibo ere izan behar dute, eragina duten se en agentes activos de innovación en sus technologies and markets.inguruneetan zientzia eta teknologia respectivos entornos de influencia, para cubrirsistemen eta enpresen –bereziki eteak eta el ‘gap’ existente entre el sistema de ciencia y Vet schools should also be capable ofmikro eteak– arteko “gapa” estaltzeko. tecnología y las empresas, especialmente las adapting their education offering as fast asHorretarako, emaitzak lortzera bideraturiko Pymes y micropymes. A ello ayudará el desa- possible to the new, changing business re-baterako berrikuntza proiektuak garatu rrollo de proyectos de innovación conjuntos, quirements, that should therefore be identi-beharko dira; eta horrek, prozesuen, orientados a resultados, lo que requiere de un fied as soon as possible.ekoizpen teknologien eta merkatuen fuerte conocimiento de los procesos, de lasezagutza sakona edukitzea eskatuko du. tecnologías productivas y de los mercados. to conclude, Vet centres, like other play- ers, should modernise, applying new open innovation models which focus more on the stakeholders (students, local companiesLos centros de FP deberán ser capaces de adaptar su and institutions, teachers, parents …) cre- ating ways of learning that are closer to cur-oferta educativa, lo más rápido posible, a las nuevas y rent youths (learn by doing, social networks,cambiantes demandas empresariales, que deberán ser etc.) and fostering entrepreneurship among students.identificadas, por tanto, de forma temprana.Gainera, lHko ikastetxeak beren hezkuntza Además, los centros de FP deberán ser ca-eskaintza enpresen eskari berri eta paces de adaptar su oferta educativa, lo másaldakorretara ahal bezain laster egokitzeko rápido posible, a las nuevas y cambiantes de-gai izan beharko dute, eta eskari horiek goiz mandas empresariales, que deberán ser iden-identifikatu beharko dira. tificadas, por tanto, de forma temprana.amaitzeko, lHko ikastetxeek, gainerako Para finalizar, los centros de FP, como el restoeragileek bezala, modernizatu egin beharko de agentes, deberán modernizarse y aplicardute, eta berrikuntza eredu ireki eta berriak los nuevos modelos de innovación abierta,aplikatu beharko dituzte, beren interes-taldei orientándose más a sus grupos de interés(gurasoak, inguruko enpresa eta erakundeak, (alumnos, empresas e instituciones del en-irakasle eta ikasleak) are arreta handiagoa torno, docentes, padres y madres...), crean-eskaintzeko, egungo gazteriari hurbilagokoak do formas de aprendizaje más cercanas a lazaizkion ikaskuntza moduak sortzeko (eginez juventud actual (aprender haciendo, redesikastea, gizarte sareak, etab.) eta ikasleen sociales…) y promoviendo el emprendizajeartean ekintzaile izatea sustatzeko. entre sus alumnos y alumnas.Carlos Peña Carlos Peña Carlos PeñaEnpresa Bilakaera Saila Area de Transformación Empresarial Business Transformation AreaInnobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación Innobasque, Basque Innovation Agencycpena@innobasque.com cpena@innobasque.com cpena@innobasque.com 12
 13. 13. LANBIDE 2009Lanbide Heziketako eta Etengabeko IkaskuntzakoSailburuorde David Urzainquiri egindakoelkarrizketaEntrevista a David Urzainqui, Viceconsejero deFormación Profesional y Aprendizaje PermanenteInterview with David Urzainqui, regional Vice-ministerof Vocational training and lifelong learninglaNBIde david Urzainquirekin mintzatu LANBIDE conversó con David Urzainqui, lANBIDe chatted with David Urzainqui, inzen, lanbide Heziketako eta etengabeko en el despacho del Gobierno Vasco que his office at the Basque Government thatIkaskuntzako sailburuorde moduan ocupa desde mayo, como Viceconsejero he has been occupying since may 2009 as2009ko maiatzetik eusko Jaurlaritzan de Formación Profesional y Aprendizaje regional Vice-minister of Vocational trainingduen bulegoan. Historian lizentziatua, Permanente. Licenciado en Historia, and lifelong learning. Urzainqui holds aUrzainquik Irungo Plaiaundi BHI Urzainqui ha ejercido la docencia en el degree in history and taught at the Plaiaundiinstitutuan jardun du irakasle, 1973an IES Plaiaundi de Irún desde su fundación highschool in Irun since it was founded infundatu zenetik —batxilergoa ez ezik, en 1973- allí se imparte tanto bachillerato 1973. the Plaiaundi secondary school offerszerbitzuen sektoreko lanbide heziketa como formación profesional vinculada both Baccalaureate and Vocational trainingzikloak ere ematen dituzte han—. al sector servicios-. Fue el director del courses, the latter in the service sector. heHerri horretako Pedagogi aholkutegiko Centro de Orientación Pedagógica de was director of the Irun educational Guidancezuzendaria ere izan zen hiru urtez, la citada localidad durante tres años, centre for three years, and the first Director ofbai eta eusko Jaurlaritzako lanbide y el primer director de Formación Vocational training in the Basque Government,Heziketako lehen zuzendaria ere, Profesional del Gobierno Vasco, siendo when fernando Buesa was the regionalFernando Buesa Hezkuntza sailburu Consejero de Educación Fernando Buesa y minister of education and the regional Vice-eta Isabel celaá (gobernu sozialistako Viceconsejera Isabel Celaá, hoy titular del minister was Isabel celaá, who today headsegungo Hezkuntza saileko burua) Departamento de Educación del ejecutivo the Department of education under the Basquesailburuorde zirelarik. socialista vasco. socialist Government. 13
 14. 14. LANBIDE 2009Entrevista a David Urzainqui, Viceconseje- Lanbide Heziketako eta Etengabeko Interview with David Urzainqui, regionalro de Formación Profesional y Aprendizaje Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri Vice-minister of Vocational training andPermanente egindako elkarrizketa lifelong learningHezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa La Consejera de Educación, Universidades the regional minister of education,sailburuak legebiltzarraren aurrean esan e Investigación afirmó ante el Parlamento Universities and research said inzuenez, lanbide Heziketa modernizatu nahi que el nuevo gobierno pretende modernizar Parliament that the new Governmentdu gobernu berriak. Zer estrategia eta tresna la Formación Profesional ¿qué estrategias e wished to modernise Vocational training.erabiliko ditu? instrumentos va a utilizar? what strategies and instruments are going to be used?lanbide Heziketa berez modernizatzen da, La FP se moderniza ella misma diariamente.egunero. Konpetentzien aldaketa erritmoari Queremos seguir el ritmo del cambio de las Vocational training is being modernisedeutsi nahi diogu, gizartearen dinamismoari. competencias, el propio dinamismo de la so- daily. we wish to keep pace with thelanbide Heziketa sistema integratua ciedad. El principal instrumento va a ser el Sis- changes taking place in competences andizango da tresna nagusia. Heziketa Zikloak, tema integrado de formación. Los subsistemas the dynamic nature of society. the mainlangileentzako eta langabetuentzako lanbide de formación reglada, ocupacional y continua instrument will be the comprehensiveHeziketa azpisistemak bateratuz joan dira han ido confluyendo gradualmente, nosotros system for Vocational traininig. the initialarian-arian; guk, baina, erabateko konexiora queremos llegar a la conexión total. Vocational training and the continuousheldu nahi dugu. Vocational training, both for the employed La Formación Profesional va a ser única, es and the unemployed training subsystemslanbide Heziketa bakarra izango da, hau da, decir, el currículo será exactamente el mismo have gradually come closer and we wishcurriculum berbera izango dute bai hasierako para los alumnos de FP inicial, para los ocupa- to achieve a complete coalescence.lHko ikasleek bai langabeek baita langileok dos y para los desempleados. Programaremosere. azpisistema batetik bestera erraz samar un sistema integrado que permita, con relativa there will only be one type of Vocationalpasatzeko aukera emango duen sistema facilidad, pasar de un subsistema a otro. Para training. that is, the syllabus will beintegratua programatuko dugu. Horretarako, ello es necesaria la existencia de módulos for- exactly the same for initial Vt students,iraupen laburreko prestakuntza moduluak mativos de corta duración. for the jobless and for the employed. wetaxutu behar dira. will program a comprehensive system that will make it relatively easy to move from one field to the next. to do this, itLa Formación Profesional va a ser única, es decir, el will be necessary to have short training modules.currículo será exactamente el mismo para los alumnos deFP inicial, para los desocupados y para los desempleados. the number of hours required to earn a degree in initial Vocational training are about 2,000, 400 of which are in-companyHeziketa Zikloen tituluek 2.000 ikaskuntza Las horas de aprendizaje de un título vienen training. It is difficult for adults to attendordu inguru izan ohi dituzte, horietatik a ser 2.000, 400 de ellas de formación en 120-hour training courses. employees400 enpresan prestakuntzakoak. Helduei empresa; a un adulto le cuesta atender una prefer short modules —which we willzaila egiten zaie 120 orduko prestakuntzari formación de 120 horas seguidas, al empleado call ‘credits’— of about 40 to 50 hours.jarraitzea, eta langileentzat egokiagoak le vienen mejor pequeños módulos a los que Naturally, there will still be completeizaten dira kreditu izena emango diegun 40-50 llamaremos ‘créditos’, de unas 40 a 50 horas. training of high Degree and middleordu inguruko modulu txikiak. Prestakuntza Naturalmente, seguirá habiendo una formación Degree training courses, but there will beosoa ere emango da, jakina, Heziketa ziklo completa, de ciclos formativos, pero habrá a lot of credit-based training which willosokoa alegia; baina, kredituen bidezko mucha formación por créditos, a la que podrá be accessible for practically all adults. Itprestakuntzarako aukera handia egongo acceder prácticamente la totalidad de los will be lifelong learning.da, eta ia heldu guztiek egin ahal izango adultos. Será el aprendizaje para toda la vida.dute holako prestakuntza. Bizitza osorako Among the deficits of Vt in the Basqueikaskuntza izango da. Entre los déficits de la FP en Euskadi, figura country there is the paradoxical lack of la paradójica poca querencia por los ciclos interest in industrial training courses.euskadiko lHaren urritasunen artean, de formación industriales ¿qué harán al what will you do about this?industriaren alorreko Heziketa zikloetarako respecto?joera txikia dugu, nahiz eta paradoxikoa It is certainly curious. the current offeringdirudien. Zer egingo duzue horren harira? Es curioso ciertamente; la oferta en ese área de of industrial training courses is very wide la formación en ciclos industriales de nuestra in our region —more than enough toBitxia da, bai horixe! Prestakuntza arlo Comunidad es muy amplia, más que suficiente cover needs— but it is also true that,horretako eskaintza handia da gure para cubrir necesidades, pero es verdad que, until the economic crisis, they were noterkidegoan, beharrei erantzuteko adinakoa. de hecho, hasta la crisis no se satisfacían. met. Yes, we are an industrial country,Baina, krisialdia etorri artean, ez dira Sí, somos un país netamente industrial, la with an industrial labour force of aboutbeharrizanok ase. Funtsean, herri industriala población laboral industrial gira en torno al 35% —which is very high— but wegara (langileen % 35 inguruk industrian 35%, es muy alto, pero se obvia que cerca del forget that close to 60% is in the servicedihardu), baina ahaztu egiten zaigu batzutan 60% está en el sector servicios. Y además, sector. furthermore, the first group% 60 bat zerbitzuen sektorean ari dela. eta, lo cierto es que los primeros, los empleados —industrial employees— are closelygainera, industriako langileek harreman industriales están muy vinculados a los linked to services, among other things,handia izaten dute zerbitzuekin, besteak servicios, entre otras cosas, por la importancia because of the importance of commercialbeste, merkataritzaren garrantzia dela eta. de lo comercial. factors. 14
 15. 15. LANBIDE 2009Entrevista a David Urzainqui, Viceconseje- Lanbide Heziketako eta Etengabeko Interview with David Urzainqui, regionalro de Formación Profesional y Aprendizaje Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri Vice-minister of Vocational training andPermanente egindako elkarrizketa lifelong learningZerbitzuen sektoreko eskaria handiagoa da,gaur egun. alabaina, bi arloak, bi arlootakoikasleak alegia, uztartu egin behar dira; izanere, zerbitzuetako zikloa egiten dutenekindustria zerbitzuak saltzeko zer egin jakinbeharko dute, batzuetan. Ildo horretatik,ziklo osteko prestakuntza dugu. esatebaterako, goi mailako elektrizitate zikloaegin duen edonork zerbitzuen ingurukogaitasunak beharko ditu, ekipamenduaksaltzeko kasurako.Zertan nabarituko du lHaren sektoreakkrisia?esaldi zuzen eta argiaz esango dut:«Prestakuntza eskatzen duen oroprestatuta». erantzukizun handia dugukrisiaren aurrean; prestakuntzak lagundukodigu krisia atzera uzten. Hain zuzen ere,pertsona gehiago prestatu beharko dira,eta, gai bagara, egoera hobetzea lortukodugu.2008arekin alderatuz, 11.500 lagunekotaldean 3.500 matrikula gehiago izan diraaurten, Heziketa zikloetan. Kopuru horilehen ikasturtean matrikulatu direnenadenez, nabarmena izan da hazkundea.Zer garrantzi izango du enplegurakoprestakuntzaren konpetentzia transfe-ritzeak?lan sailari dagokio hori, eta enpleguarloaren helburu diren taldeak izango diraonuradunak. Hezkuntza sailak egungoHeziketa zikloen eskaerari erantzutekopolitikak jarriko ditu abian.enplegua erregulatzeko espedienteak tra-mitatzean, ikastaroak eskaini zaizkie lan- La demanda del sector servicios es mayor the demand of the service sector is largergabezia iragankorrean daudenei. enpresa hoy día; hay que vincular las dos áreas, a los today. the two areas and the students indexentetara heldu gara, baina gehiago izan alumnos de las dos áreas, pues quienes se these areas have to be linked, becausebehar dira. Irailean, Hobetuzen bidez egin formen en servicios han de saber que lo harán those who are trained in services shouldda etengabeko prestakuntzarako deialdia, para, a veces, vender servicios industriales. know that they will sometimes be sellingeta, 2010 urtearen hasieran, beste bat egin- En ese sentido hay una formación de post- industrial services. In this sense, there is ago da. ciclo, por ejemplo, alguien que ha cursado un post-cycle training. for example, someone ciclo de electricidad de grado superior, para that has done a high Degree trainingNoiz eskuratuko dugu euskadin enplegurako vender equipamientos necesita competencias course in electricity to sell equipment willprestakuntzaren konpetentzia? propias de servicios. need skills related to the service sector.dirudienez, transferentzia 2010ko urtarrilean how is the financial crisis going toeskuratuko dugu. ¿Cómo va a acusar la crisis el sector de la FP? affect Vt?Zer erronka du euskadik, etengabeko Quiero decirlo con una frase directa y I want to say it with a clear, directprestakuntzan europako herrialde batzuk clara: “Nadie que demande formación sin statement: “No-one who requestsbaino defizitarioa dela aintzat hartuta? formación”. Nuestra responsabilidad ante la training will be left without training”. crisis es grande, la formación nos va a ayudar our responsibility in the face of the crisiseuskadin, %13k hartzen du parte etengabeko a salir de la crisis. Precisamente habrá que is significant. we will have to train moreprestakuntzan. danimarkaren edo suediaren formar a más personas y, si somos capaces, people and, if we manage to achieve this,mailara heldu behar genuke, % 50 ingurura, eso hará que salgamos en mejores we will come out stronger. 15
 16. 16. LANBIDE 2009Entrevista a David Urzainqui, Viceconseje- Lanbide Heziketako eta Etengabeko Interview with David Urzainqui, regionalro de Formación Profesional y Aprendizaje Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri Vice-minister of Vocational training andPermanente egindako elkarrizketa lifelong learningalegia. Hemengo eragozpen bat hauxe da: Respecto a 2008 en el 2009 las matrículas In 2009 registration figures for Initialikastaroak luzeak izaten dira helduentzat, de Ciclos formativos se han incrementado en Vocational training rose by 3,500 peopleeta ez dago, apenas, lineako prestakuntzarik. 3.500 personas, sobre un colectivo de 11.500 y in a group of 11,500 new students. thislineako prestakuntza eta kredituen sistema hablamos de los que se matriculan por primera are first-time registrants and the growthosoa sustatu gura ditugu, nahi duenak aukera vez, es un incremento notable. rate from last year to this 2009-2010 yearizan dezan, eskuratu dituen konpetentziak is important.ziurtatzen dituen Hezkuntza sailaren edo ¿Qué importancia va a tener la transferencia deenplegu sailaren agiri bat erakusteko. la competencia de Formación para el empleo? how important is the transfer of the responsibility for continuous trainingNola egingo litzateke bide hori? Esto compete al Departamento de Trabajo; las for the jobless and the employed going personas beneficiarias serían los colectivos to be?Bi erakunde daude: Koalifikazioen euskal de los que se ocupa el área de empleo. EseInstitutua, tituluak, ziurtagiriak eta kredi- departamento pondrá en marcha políticas para this is the responsibility of the Departmenttuak diseinatu behar dituena, eta Kalitatea atender la demanda actual de formación. of employment. the beneficiaries will beeta Gaitasuna ebaluatzeko euskal agentzia, the groups normally targeted by the areaegiaztapenak egiten dituena eta egiten ja- Con la tramitación de EREs - expedientes de of employment. our education Departmentrraituko duena. Uztailean, gobernu zentrale- regulación de empleo- se han ofertado cursos will implement policies aimed at cateringko Ministro Kontseiluak ateak zabaldu zizkion para quienes están en desempleo transitorio. to the current demand for Initial Vocationalgaitasuna egiaztatzeko dispositiboari. He- Se ha llegado a bastantes empresas pero han training.men, 5 urte eman ditugu holako dispositibo de ser más. En septiembre se ha hecho labat erabiltzen. Guztira, 4.000 pertsona pasatu convocatoria de formación continua a través the current redundancies have includeddira (industriaren alorrekoak ia guztiak). Ka- de Hobetuz y a principios del 2010 habrá otra courses for those in transitionaldentziak gora egin beharko du, eta urtean de ampliación. unemployment. Quite a few companies4.000 pertsonara iristea nahi genuke. arlo have been reached but there should be ahorretan, itunpeko ikastetxeek ez ezik, pu- ¿Cuándo llegará esa competencia de Formación lot more. the call for further training hasblikoek ere hartu dute parte. para el empleo? been issued in september through hobetuz (Basque foundation for continuousagentzia lanbide Heziketako sailburuordet- Parece ser que está todo preparado para que training) and there will be another call inzaren menpe dago, nahiz eta enplegatu gu- se transfiera en enero. early 2010. 16
 17. 17. LANBIDE 2009Entrevista a David Urzainqui, Viceconseje- Lanbide Heziketako eta Etengabeko Interview with David Urzainqui, regionalro de Formación Profesional y Aprendizaje Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri Vice-minister of Vocational training andPermanente egindako elkarrizketa lifelong learningtxi izan. Ikastetxe pribatuei dei egin nahi diet, ¿Cual es el reto para Euskadi, más deficitaria when will the responsibility for continuousparte har dezaten; izan ere, aholkulari gisa que algunos países europeos en formación training for the jobless and the employeddiharduena ere prestatu egiten da, haren continua? arrive?ezagutzak handitu egiten ditu. lanean es-karmentua duen jendeari azterketak eginez En Euskadi un 13% de personas participa en esa It looks like everything is ready for theikaragarri ikasten dela ikusi dugu. laguntza formación, tendríamos que llegar a los niveles transfer to take place in January 2010.handia behar izango dugu. Gainerako lana de Dinamarca o Suecia que están en torno alda, jakina, eta irakasleek batzutan errezeloa 50%. Una de las trabas es que las formaciones what is the challenge for the Basqueizaten dute. dena den, aholkularien sare han- aquí son largas para el adulto y que no hay country, which has a greater deficit indi bat sortzea komeniko litzateke eta irakasle mucha formación on-line. Queremos potenciar continuous training than other europeanguztiek behin edo birritan, gutxienez, parte esta última y todo el sistema de créditos countries?hartzeko aukera izatea. para que, quien lo desee, pueda exhibir un documento emitido por el Departamento In the Basque country, 13% of peoplecelaá sailburuak esan duenez, hezkuntza de Educación o Empleo, acreditativo de la participate in this type of training. wesektore publikoa berpiztu nahi du. Zer posesión de ciertas competencias. should aim for the levels found in Denmarkgertatuko da lHko itunpeko ikastetxeekin? or sweden, which stand at about 50%. one ¿Cómo se desarrollaría este proceso? of the obstacles is that courses for adultssailburuak ikastetxe publikoak here are long and there is not much onlineerreferentziazko ikastetxe bihurtu nahi Hay dos entidades, el Instituto Vasco de training. we want to foster online trainingdituela esan du, bai; baina horiek beren Cualificaciones, que debe ir diseñando títulos, and the credit system so that people cankabuz lortu beharko dute erreferentziazko certificados y créditos y la Agencia Vasca de show a document issued by the Departmentizatea, ez tratamendu berezia jasoz. Ikastetxe Evaluación y Cualificación se dedica a acreditar of education or labour accrediting certainpribatuek ere egin beharko dute lan hori. y es la que va seguir haciéndolo. En julio, el competences. Consejo de ministros del gobierno centralPublikoei indarra eman behar zaie, baina dio vía libre al dispositivo de reconocimiento how would this process be developed?ez tratamendu berezia emanez; profil de la competencia. Aquí se aplicaba desdejakin batera heldu beharko dira. Ikastetxe hace 5 años. Han pasado un total de 4.000 there are two entities, the Basquepublikoek menpekotasun handiagoa dute personas, casi todas de ámbito industrial. Ha Qualifications Institute, which shouldadministrazioarekiko, baina horrek ez du de aumentar la cadencia, quisiéramos que design titles, certificates and credits andesan gura itunpeko ikastetxeak babesik gabe llegara a 4.000 personas anualmente. Ese es the Basque Assessment and Qualificationgeratuko direnik; Hezkuntza sailarekin lotura un área en la que han colaborado los centros Agency, which does the accreditation andoso zuzena dute. antzerako harremanak izan concertados y los públicos. will continue to do so. In July, the centralbehar dira. Government cabinet gave the green light to La Agencia depende de la Consejería, the competence assessment and recognitionZer rol bete behar du, zure ustez, Hetelek? aunque tiene pocos técnicos. Quiero hacer system. here, we had been applying it for una llamada a los centros privados para que five years. A total of 4,000 people haveBai Heteli bai IKaslaNi gauza bera esan participen, porque el que participa como passed through it, almost all from industrialdiet: beren ikastetxeen dinamizatzaile izan asesor también se está formando, crece su sectors. It is an area in which both publicbehar dute. sailburuordetzak ez du, hasieran conocimiento, hemos visto que se aprende and subsidised private Vet schools havebehintzat, bereizketarik egingo; Heziketa mucho al examinar a personas que tienen la participated.zikloak ematen dituzten ikastetxe guztiek experiencia concreta del trabajo profesional.aukera berberak izango dituzte deialdietan Vamos a necesitar mucho personal. Claro queparte hartzeko. Beraien ikastetxeekin es un trabajo sobrevenido, y los profesoresaitzindari izaten ahalegindu behar dute, baita suelen ser reticentes, pero sería importantehaien bilakaera sustatu ere. crear una red amplia de asesores y que, al menos una o dos veces, pudieran participarKudeaketaren kalitatearen sistema hazi todos los profesores.egin da, eta gehiago sustatu beharko luketehaien ikastetxeetan. Gu, geure aldetik, La consejera Celaá ha dicho que quiere hacerHeziketa zikloak ematen dituzten ikastetxe renacer el sector educativo público ¿qué va aguztiak bikaintasunera hel daitezen saiatuko ocurrir con los centros concertados de FP?gara, helburu zehatzak lortuz joan daitezen.antzeko tratamendua emango diegu lanbide Es verdad que la Consejera ha dicho queHeziketa eskola guztiei. quiere convertir a los centros públicos en centros de referencia, pero éstos tendránNolakoa izango da hurrengo lanbide que conseguirlo por sí mismos, no por lasHeziketako euskal Plana? diferencias de tratamiento. Esa es una labor que tiene que hacer también cada uno de losoinarrizko ildoak lanbide Heziketako euskal centros privados.Kontseiluak (lHeKek) eman ditu. organohorri garrantzi handiagoa eman nahi diogu, Los públicos hay que empoderarlos, pero nopartaidetzarako organo nagusia da eta. se trata de dar un tratamiento diferenciador, 17

×