Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Model pengajaran behaviorisme disediakan oleh norhayati

 • Login to see the comments

Model pengajaran behaviorisme disediakan oleh norhayati

 1. 1. MODEL PENGAJARAN BEHAVIORISME
 2. 2. PENGAJARAN LANGSUNG• Pengajaran langsung merupakan satu pendekatan untuk pengajaran kemahiran – kemahiran asas, dimana pelajaran terarah matlamat dan persekitaran pembelajaran adalah berstruktur.
 3. 3. Pengajaran langsung terdiri daripada tiga aspek:• Jenis hasil pembelajaran pelajar.• Aliran aktiviti pengajaran.• Persekitaran pembelajaran.
 4. 4.  Pengajaran langsung direka bentuk untuk meransang pembelajaran pengetahuan pelajar yang distrukturkan serta diajar ecara langkah demi langkah. Berpusatkan guru
 5. 5. PENGAJARAN LANGSUNG MENGANDUNGI LIMALANGKAH.1. Penentuan set2.Penerangan / demonstrasi3.Praktis/latihan terbimbing4.Maklum balas5.Amalan/praktis lanjutan
 6. 6. PENGAJARAN LANGSUNG BERTUJUANUNTUK MENCAPAI DUA HASILPEMBELAJARAN UTAMA IAITU :1. Penguasaan kandungan berstruktur2. Penguasaan pelbagai kemahiran
 7. 7. PRINSIP-PRINSIP PENGAJARAN LANGSUNG 1. Pengenalan 2. Perkembangan 3. Amalan terbimbing 4. Penutup 5. Latihan kendiri 6. penilaian
 8. 8. Proses pengajaran langsung1.Pengenalan• untuk menarik minat pelajar.• dirujuk kepada peristiwa folus.• pelajar dimaklumkan matlamat pembelajaran, hasil pembelajaran dan kepentingan pelajaran berkenaan.• mengenal maklumat baru.
 9. 9. 2. Perkembangan guru memodelkan tingkah laku (pengetahuan atau kemahiran) pelajar diharap dapat menunjuk cara tingkah laku tersebut. memastikan pelajar dapat memperoleh penguasaan serta memberikan ulangan latihan. guru boleh membuat semakan tentang kefahaman pelajar.
 10. 10. 3. Latihan terbimbing Latihan secara aktif dapat meningkatkan ingatan. Pembelajaran akan lebih automatik, membolehkan pelajar memindahkan pembelajaran kepada situasi baru. Guru perlu membantu pelajar yang belum menguasai pengajaran dan memerlukanpengajaran langsung.
 11. 11. 4. Penutup Pelajaran yang dirumuskan dan guru berpeluang untuk mengimbas kembali apa- apa yang diajar di dalam pelajaran. Untuk mengingatkan pelajar tentang matlamat pengajaran dan sebagai persediaan untuk pelajar menyelesaikan aktiviti dan latihan kendiri yang diberikan oleh guru.
 12. 12. 5. Latihan kendiri. Aktiviti atau tugasan diberikan berkaitan dengan hasil pembelajaran. Latihan diberikan setelah pelajar menunjukkan kemahiran dalam langkah ketiga.
 13. 13. 6. Penilaian Digunakan untuk mentaksir kemajuan pelajar. Dilakukan secara formatif dan sumatif. Boleh dilakukan di dalam bentuk : a. lembaran kerja b. Tugasan bilik darjah c. Gabungan bentuk ujian dan projek Penilaian penting untuk menguji kefahaman atau pencapaian pelajar.
 14. 14. Pembelajaran masteriPembelajaran masteri ialah satu kaedahpengajaran secara individu yangmenggunakan kurikulum berstrktur dandibahagikan kepada unit-unit kecilpengetahuan serta kemahiran yang akandipelajari.
 15. 15. Mengikut Bloom(1968) Pembelajaran masteri merupakan pendekatan dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar. Berasaskan falsafah bahawa semua/ hampir semua pelajar boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh keyakinan.
 16. 16. Mengikut Anderson dan Block(1975)Pembelajaran masteri ialah satu set idea dan amalan pengajaran secara individu yang dapat membantu murid untuk belajara secara konsisten.Idea dan amalan ini menghasilkan pengajaran secara sistematik, membantu murid apabila menghadapi masalah pembelajaran dan memeruntukan masa yang mencukupi.
 17. 17. Prinsip-prinsip pembelajaran masteri• Semua murid normal boleh menguasai apa- apa yang diajar oleh guru.• Pembelajaran dipecahkan kepada unit-unit kecil yang disusun dari mudah ke sukar.• Masa diperuntukkan harus mencukupi dan fleksibel untuk mencapai objektif.• Guru perlu mendorong pelajar untuk menguasai perkara yang diajar .
 18. 18. • Guru harus merancang dan mempelbagaikan kaedah mengajar dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza.• Guru digalakkan untuk mempelbagaikan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya dapat menguasai di dalam masa yang singkat.
 19. 19. Kemahiran guru di dalam pembelajaran masteria. Mendiagnosis murid untuk mengethau tahap pencapaian murid.b. Mengetahuai perbezaan antara murid.c. Merancang dan menggunakan pelbagai kaedah dan aktiviti p&p yang menyeronokkan.d. Menguruskan pelbagai bahan batu mengajar.e. Menyimpan rekod kemajuan murid.f. Menjalankan penilai sumatif untuk mengesan hasil pembelajaran.g. Melaksanakan aktiviti pemulihan dan pengayaan.
 20. 20. IMPLIKASI TEORI BEHAVIORISME TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.• 1. Guru hendaklah menetapkan matlamat  yang spesifik.• Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas.• Matlamat tersebut hendaklah yang realistik dan boleh dicapai.
 21. 21. 2. Guru hendaklah menetapkan objektif bagi  setiap langkah pengajaran.• Objektif hendaklah khusus.• Satu objektif bagi satu langkah kecil.
 22. 22. 3. Buat analisis tugasan.• Pecahkan tugasan pembelajarankepada langkah- langkah kecil.
 23. 23. 4. Sediakan langkah pengajaransecara  berperingkat.• Satu aktiviti khusus bagi satu langkahpengajaran.• Susunan langkah hendaklah secaraprogresif/ ansur maju.• Penguasaan langkah awal perlu dipastikan sebelum berpindah kepada langkah seterusnya.
 24. 24. • 5. Aplikasi teknik peneguhan yang sesuai.• Peneguhan berterusan semasa proses pembentukan tingkah- laku.• Peneguhan berkala selepas tingkah-laku dikuasai:• Berdasarkan masa : masa tetap danmasa berubah• Berdasarkan kandungan : nisbah tetap dan nisbah berubah
 25. 25. 6. Aplikasi hukum kesediaan.• Kaitkan pembelajaran baharu dengan  pengetahuan sedia ada.• Sediakan situasi yang merangsangkan.• Cungkil rasa ingin tahu/motivasi pelajar.
 26. 26. 7. Aplikasi hukum latihan.• Banyakkan pengulangan dan latih tubi.• Sediakan latihan yang banyak danpelbagai.
 27. 27. 8. Aplikasi hukum kesan/ akibat.• Adakan aktiviti pengukuhan.• Pilih dan aplikasikan peneguhan yang sesuai.• Amalkan teknik hukuman dan ganjaran.
 28. 28. 9. Sediakan amalan disiplin bilik darjah yang  mesra.• Amalan rutin belajar.• Amalan rutin keceriaan.• Peraturan bilik darjah yang positif.• Pembelajaran koperatif dankolaboratif.

×