Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bản tin 67 HAWA - Go & Noi that

239 views

Published on

Tầm nhìn của ngành gỗ Việt

Published in: Data & Analytics
 • GOUT gone for good in three days... ♥♥♥ https://url.cn/5sAm1gG
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bản tin 67 HAWA - Go & Noi that

 1. 1. AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA) Nhaø xuaát baûn Thoâng Taán Tầm nhìn của ngành gỗ Việt 67
 2. 2. www.tavicowood.com - hotline 1900 2345 19 Đặt Biệt: Xẻ sấy - Gia công theo quy cách Tải ứng dụng TAVICO từ : Chính xác đến từng thanh Tinh hoa Thế giới Gỗ
 3. 3. 3 6 giải pháp tháo rào cản, khơi nguồn lực, tạobứtpháchongànhgỗ Ngaøy 22/2/2019, taïi Dieãn ñaøn “Ngaønh coâng nghieäp cheá bieán, xuaát khaåu goã, laâm saûn naêm 2018 - Thaønh coâng, baøi hoïc kinh nghieäm; giaûi phaùp böùt phaù naêm 2019” toå chöùc ôû Haø Noäi, Thuû töôùng Nguyeãn Xuaân Phuùc ñaõ coù nhöõng chæ ñaïo cuï theå cho caùc boä, ban ngaønh lieân quan. N haø nöôùc xaùc ñònh, röøng vaø kinh teá laâm nghieäp luoân giöõ vai troø heát söùc quan troïng ñoái vôùi neàn kinh teá vaø an ninh chính trò. Quaù trình phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc ñaõ khaúng ñònh ngaønhlaâmnghieäpluoânlaømoättrongcaùc truï ñôõ vöõng chaéc cho phaùt trieån. Trong nhieàu naêm qua, Ñaûng vaø Nhaø nöôùc ta luoânquantaâm,daønhnhieàuchuûtröông, chính saùch phaùp luaät veà phaùt trieån laâm nghieäp, cheá bieán laâm saûn. Ngoaøivieäcnhaändieänñaàyñuûveàtieàm naêng,lôïitheácuûangaønhñeåphaùthuy;taän duïng, naém baét thôøi cô cuõng nhö thaúng thaén nhìn nhaän nhöõng toàn taïi, haïn cheá baát caäp cuûa ngaønh thì chuùng ta raát caàn nhöõng giaûi phaùp cuï theå. Giaûi phaùp naøo ñeå Vieät Nam coù theå taïo böùt phaù trong naêm 2019 vaø nhöõng naêm tieáp theo? Toâi coù 6 ñeà nghò daønh cho caùc cô quan, ban ngaønh. Moät laø, laøm theá naøo ñeå ñaûm baûo ñöôïc nguoàn cung nguyeân lieäu beàn vöõng,hôïpphaùpchocheábieán,xuaátkhaåu saûnphaåmgoã,laâmsaûnkhimaøxuaátkhaåu saûn phaåm goã taêng leân, trong khi phaûi thöïc hieän nghieâm vieäc ñoùng cöûa röøng, khoâng khai thaùc goã röøng töï nhieân, goã nhaäp khaåu thì ngaøy caøng khoù khaên? Toâi ñeà nghò Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noângthoân(NN&PTNT)chuûtrìphoáihôïp vôùicaùcboä,ngaønhñeàxuaátxaâydöïngcaùc chính saùch ñeå hoã trôï cho ñaàu tö troàng röøng, cho xaây döïng vaø phaùt trieån caùc coâng trình haï taàng laâm sinh. Beân caïnh ñoù,ngaønhngaânhaøngnghieâncöùucoùgoùi tínduïngcuïtheåvôùilaõisuaátöuñaõiñeåcaùc DN môû roäng ñaàu tö saûn xuaát, mua saém trang thieát bò, ñeå ngöôøi daân troàng röøng coù theå thuaän lôïi tieáp caän, vay voán troàng röøng saûn xuaát, taïo vuøng nguyeân lieäu. Hailaø, theá giôùi ñang öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä cao, coâng ngheä tieân tieán, coâng ngheä 4.0 trong saûn xuaát. Vì vaäy, chuùng ta phaûi laøm theá naøo, phaûi coù nhöõng giaûi phaùp gì, thöïc hieän nhöõng giaûi phaùp ñoù ra sao ñeå tieáp thu ñöôïc khoa hoïc coâng ngheä tieân tieán hieän coù cuûatheágiôùivaøosaûnxuaát.ToâiñeànghòBoä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä phoái hôïp vôùi Boä NN & PTNT vaø caùc boä, ngaønh choïn nhöõng khaâu ñoät phaù ñeå hoã trôï caùc DN hieäu quaû nhaát. tieáng noùi ngöôøi laøm ngheà
 4. 4. 4 tieáng noùi ngöôøi laøm ngheà Ba laø, veà ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, lao ñoäng coù trình ñoä cao, laønh ngheà ñaùp öùng yeâu caàu cuûa ngaønh trong xu theáhoäinhaäp,caïnhtranhveànaêngsuaát laoñoäng.BoäLaoñoäng-Thöôngbinh vaø Xaõ hoäi phaûi chuû trì phoái hôïp vôùi Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, caùc heä thoáng tröôøng ñaïi hoïc, daïy ngheà; chính saùch hoã trôï caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng, caùc tröôøng daïy ngheà coù caùc chuyeân ngaønhñaøotaïophaùttrieånnguoànnhaân löïc cheá bieán goã, laâm saûn. Boánlaø, taïo moái lieân keát giöõa ngöôøi troàngröøngvaøDNcheábieánxuaátkhaåu, toå chöùc saûn xuaát laâm nghieäp hieäu quaû, ñaûm baûo nguoàn nguyeân lieäu hôïp phaùp, naâng cao giaù trò gia taêng cho ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã vaø laâm saûn ngoaøi goã, naâng cao thu nhaäp cho ngöôøi troàng röøng. Toâi ñeà nghò Boä NN & PTNT caàn coù ñaùnh giaù thaätcuïtheåmoâhìnhcaùcDNñangtrieån khaicoùhieäuquaû;phoáihôïpvôùicaùcboä, ngaønh ñeà xuaát ban haønh chính saùch lieân doanh, lieân keát giöõa ngöôøi troàng röøng vaø DN cheá bieán xuaát khaåu phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá. Naêm laø, giaûm chi phí saûn xuaát, vaän chuyeån cho ngaønh cheá bieán laâm saûn taêng khaû naêng caïnh tranh cuûa saûn phaåm goã vaø laâm saûn treân thò tröôøng quoác teá, ñeà nghò Boä Coâng Thöông chuû trì, phoái hôïp vôùi caùc boä, ngaønh caàn phaân tích, ñaùnh giaù vaø tìm ra nhöõng giaûi phaùp ñoät phaù phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp phuï trôï, logistics. Saùu laø, veà thò tröôøng; caùc boä, ngaønh vaø caùc hieäp hoäi ngaønh haøng xem xeùt tìm giaûi phaùp ñeå tieáp tuïc duytrìvaøphaùttrieånthòtröôøngtruyeàn thoáng,xuùctieánthöôngmaïi,môûroäng thò tröôøng tieàm naêng vaø xaây döïng thöông hieäu saûn phaåm ñeå ñaûm baûo muïc tieâu xuaát khaåu cuûa ngaønh trong naêm 2019 vaø caùc naêm tôùi. Thöïc hieän toát, coù hieäu quaû thieát thöïc caùc hieäp ñònh thöông maïi quoác teá maø chuùng ta ñaõ tham gia kyù keát. Trieån khai toát 6 höôùng giaûi phaùp nhaèm thaùo gôõ caùc vöôùng maéc cuûa DN, toâi tin raèng, muïc tieâu phaán ñaáu ñaït 13 tyû USD vaøo naêm 2020 vaø ñeán naêm 2025 ñaït 20 tyû USD; cuõng nhö khaùt voïng vöôn leân laø quoác gia haøng ñaàu veà xuaát khaåu saûn phaåm goã vaø laâm saûn; laø trung taâm saûn xuaát, xuaát khaåu ñoà goã vaø laâm saûn cuûa theá giôùi hoaøn toaøn coù theå thaønh hieän thöïc. Nguyeãn Traàn ghi On February 22nd, 2019, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc gave directives to relevant ministries and departments at the “Timber, forest product processing and exporting industry 2018 - Success and lessons learned; breakthrough solution for 2019” forum that took place in Hanoi. T he government affirmed that woodlands and forest economics have always held an important role in the economy and contributed to political stability. Our country’s development path shows that forestry has always been a stable support for growth. Over the years, the Party and our Government have always reserved manypoliciesandguidelinesinfavor ofthedevelopmentofthewoodand forest product processing industry. Apart from fully recognizing the potential and advantage of the industry, seizing the opportunity as well as openly acknowledging its restrictions, the industry is in need of specific solutions. What solutions are there for Vietnam to breakthrough in 2019 and
 5. 5. 5 Six solutions on how to tear down barriers, revitalize andmake breakthroughsinthewoodindustry subsequent years? The Prime Minister had 6 recommendations for agencies and departments. One, how can we maintain a steady, legal source of material for processingandexportingwhenthe needforforestryproductexportrises, at the same time strictly respecting forest closure, not cutting down natural forest, while importing timber gets increasingly difficult? The Prime Minister recommends theMinistryofAgricultureandRural Development (MARD) work with otherdepartmentstocreatepolicies aiding in afforestation investment, buildinganddevelopingsilviculture infrastructures. In addition, the banking industry should come up with a particular credit package with favorable interest rates so companies can invest in producing, purchasing equipment and forest growers can easily get a loan to create areas for growing material. Two, the world is applying new and advanced 4.0 technology in production. We need to figure out solutions and how to properly executetheminordertoapplythose solutions into our production line. ThePrimeMinisterrecommendsthe Ministry of Science and Technology work alongside MARD and related departments in selecting efficient and groundbreaking processes to aid firms. Three, in regards to manpower, we need a skillful and educated workforce to satisfy the industry's demands in an ever-growing drive for productivity interdependence and competition. The Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs must cooperate with the Ministry of Education and Training, universities and vocational schools to implement policies aiding universities, colleges, vocational schools with faculties concerning wood and forest product workers. Four, create connections between forest growers and processing, export firms; organize production efficiently, ensuring a legal material source, increasing wood processing and non-timber forest product industry's added value as well as forest growers income. PM Nguyen Xuan Phuc proposed MARD make detailed evaluationsonwhethercompanies’ current models are efficient in conjunction with ministries and departments to promulgate joint- venture policies; connecting forest growers with suitable export processing firms. Five, lower the wood industry's productionandtransportationcosts toincreasewoodandforestproducts’ competitivenessontheinternational market. The PM recommended the Ministry of Industry and Trade work with concerned departments in analyzing, evaluating and finding creative solutions to develop subsidiaries and logistics industries. S i x , r e g a r d i n g m a r k e t : departmentsandassociationswork to come up with a plan to maintain and develop the existing market, speed up trade, expand potential markets and build brands to ensure the industry's goal in 2019 and the years to come; strictly complying with signed international trade agreements. In following these six solutions aimed at resolving company issues, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc believes the goal of reaching 13 billion USD in 2020 and 20 billion USA in 2025 is possible; as well as the dream of becoming the world’s leading exporter of timber and forest products, becoming the world'scenterofmanufacturingand exporting wood and forest product is achievable. Tónh Phong The voice of artisans
 6. 6. 3220 6 In 2.500 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 542-2019/CXBIPH/04-06/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 17/QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy 28 thaùng 2 naêm 2019 Soá ISBN: 978-604-9809-41-5 In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 3 naêm 2019 Ñoái taùc lieân keát: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM Ñòa chæ: 185 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP.HCM Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Chuû bieân: Traàn Vieät Tieán Bieân soaïn: Nguyeãn Quoác Khanh, Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng, Pam Buckley Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït Phuï traùch taøi trôï - Söûa baûn in: Traàn Mai 80 muïc luïc 8 Tiêu điểm IKEAtính gì ở Việt Nam? Doanh nghiệp nội trước áp lực ngoại 14 Đối thoại Ông Nguyễn Văn Quý - Giám đốc Công ty TNHH Hố Nai: “CỜ ĐẾN TAY NGÀNH GỖ RỒI...” Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn: Đích đến 11 tỷ USD cho năm 2019 Ministry of Agriculture and Rural Development, Permanent Deputy Minister Ha Cong Tuan: 11 billion USD goal for 2019 28 Hoạt động hội Điểm son cho ngành ĐI TÌM “GU” NỘI THẤT CỦA NGƯỜI VIỆT VIFA Gu Sân chơi của những người sáng tạo VIFA Gu - PLATFORM for creativity CỘNG ĐỒNG SÁNG TẠO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC HƯỞNG ỨNG VIFA GU 44 Chính sách - Pháp luật Đồng hành với gỗ Accompanying the wood industry's journey HAWA RA MẮT CƠ SỞ DỮ LIỆU nguồn GỖ HỢP PHÁP VÀ BỘ CHỨNG TỪ GIẢI TRÌNH CƠ BẢN HAWA INTRODUCES VIETNAM LEGAL TIMBER SOURCES DATABASE & BASIC DOCUMENTS SET 62 Xúc tiến thương mại VIFA EXPO 2019: Bứt phá và bất ngờ VIFA EXPO 2019: Vigorous and surprising Bức tranh toàn cảnh ngành gỗ 2018 Mảnh ghép FDI Missouri greets VietNam 74 Thiết kế Điểm sáng Hoa Mai 2018 - 2019 POSITIVE POINTS IN HOA MAI DESIGN COMPETITION 2018 - 2019 80 Thủ công mỹ nghệ Ông Mai Phúc - Giám đốc Saigon Palm: KHOÁC ÁO MỚI CHO THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 84 Vật liệu mới Hinoki: gỗ của gia đình 86 Công nghệ GIẢI BÀI TOÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN GỖ Hiện thực giấc mơ tự động hóa
 7. 7. 8 tieâu ñieåm IKEA tính gì ởViệt Nam?NGOÏCTHUÛY IKEA - taäp ñoaøn Thuïy Ñieån chuyeân saûn xuaát, baùn leû ñoà noäi thaát, thieát keá noåi tieáng theá giôùi, seõ sôùm vaøo Vieät Nam. Theo tieát loä töø phía chính quyeàn Haø Noäi, IKEA döï kieán ñaàu tö phaùt trieån heä thoáng trung taâm baùn leû, kho haøng taïi Haø Noäi, vôùi voán ñaàu tö khoaûng 450 trieäu USD. Gaõ khoång loà mang teân IKEA Ñaây laø thoâng tin gaây chuù yù cho ngaønh baùn leû Vieät, nhaát laø trong maûng baùn leû noäi thaát, duø IKEA ñaõ töøngheùloädöïñònhnaøy.Cuïtheå,naêm 2017, oâng Torbjorn Loof - Giaùm ñoác ñieàuhaønhcuûaIKEAtöøngñeàcaäpñeán vieäc gia nhaäp thò tröôøng Vieät Nam. Nhöngthôøigianchínhthöùcmôûcöûa haøng ôû Vieät Nam laø luùc naøo thì IKEA vaãn chöa cho bieát. IKEA vaãn ñang chuaån bò, theo Bloomberg, loä trình ñeå môû roäng sang Vieät Nam noùi rieâng, caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ vaø Nam Myõ (Chi Leâ, Colombia,Mexico,Peru...)noùichung laø 5 naêm. Taïi khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, IKEA döï tính seõ tieán vaøo Vieät Nam, Philippines sau khi ñaõ coù maët ôû Singapore, Malaysia vaø Thaùi Lan. Coâng ty cuõng ñaët muïc tieâu seõ môû trung bình 25 cöûa haøng/naêm. Tínhra,chieánlöôïccuûaIKEAlaøkhaù thaäntroïng,ñuùngnhötoânchæ“chaäm maøchaéc”maøIKEAñaõaùpduïngtrong böôùc ñöôøng phuû soùng toaøn caàu. Hieän nay, haõng baùn leû ñoà noäi thaát IKEA ñaõ thoáng lónh toaøn caàu khi gaày döïng hôn 400 cöûa haøng taïi 49 thò tröôøng treân khaép chaâu AÂu, Baéc Myõ, TrungÑoâng,chaâuAÙvaøUÙc.Trongñoù, maëthaøngnoäithaátcuûaIKEAraátñöôïc öa chuoäng taïi chaâu AÂu. IKEA ñang tìm ñoäng löïc taêng tröôûng môùi, sau thôøi gian môû roäng thò tröôøng taïi Trung Quoác, Nga, AÁn Ñoä,Latvia.RieângôûVieätNam,thöông
 8. 8. 9 hieäucuûaIKEAñaõnoåitieángñeánmöùc, duø chöa coù cöûa haøng chính thöùc thì caùc maët haøng cuûa IKEA vaãn ñöôïc nhieàu gia ñình Vieät chôø ñoùn, thoâng qua ñöôøng xaùch tay. Nhieàu doanh nghieäpVieätNamnhöGilimex,Theùp Nam Phaùt... ñaõ laø ñoái taùc gia coâng cho taäp ñoaøn naøy. Veà kinh doanh, naêm 2017, IKEA ñaït doanh thu leân tôùi 39,3 tyû USD, moät con soá aán töôïng, nhöng theo oâng Torbjorn Loof laø coù chöõng laïi. Vì theá, IKEA kyø voïng, chieán löôïc môû roängthòtröôøngseõgiuùphaõngñaïttôùi taêng tröôûng 8% - 9% trong nhöõng naêm tôùi. IKEA môû roäng thò tröôøng theo caû 2 hình thöùc, vöøa töï môû cöûa haøng thuoäc quyeàn sôû höõu vöøa trieån khai nhöôïng quyeàn. Trong 49 quoác gia maø IKEA coù maët, ñeán 25 quoác gia laø hieän dieän döôùi hình thöùc nhöôïng quyeàn. Nhöng ñieàu ñoù khoâng laøm giaûm söùc haáp daãn cuûa IKEA. Bôûi IKEA noåi baät vôùi moâ hình cöûa haøng khoång loà (gaàn baèng 5 saân ñaù banh), ñoùng vai troø nhö kho haøng (2 trong 1) vaø tröng baøy, thieát keá nhö nhöõng caên hoä hoaøn chænh. IKEA cuõng noåi tieáng vôùi söï linh hoaït khi baùn caû nhöõng vaät duïng nhö khaên traûi, ñoà laøm beáp, ñoà laøm vöôøn, ñoà gia duïng. Treân phaân nöûa saûn phaåm taïi IKEA laïi ñöôïc saûn xuaát bôûi nguyeân lieäu taùi cheá nhöng vaãn ñaït chaát löôïng vaø ñoä beàn cao, theo nghieân cöùu cuûa The Times (Anh). IKEA laïi chuû tröông ñôn giaûn trong thieát keá vaø ít duøngnguyeânlieäu,laømvieäcvôùihaøng ngaøn nhaø cung caáp ñeå coù nhieàu cô hoäi löïa choïn maãu maõ, giaù caû vaø chuù yù quaûn lyù nhaäp haøng/löu kho khoa hoïc. Taát caû ñaõ giuùp IKEA coù theå haï giaù saûn phaåm 2 - 3%/naêm. Nhöõng saùng taïo, ñoåi môùi, khoâng ngöøng caûi tieáncuõngñaõgiuùpIKEAthuhuùthaøng traêmtrieäulöôïtkhaùchgheùthaêmmoãi naêm vaø ghi nhaän 2,3 trieäu truy caäp vaøo mua saém online naêm 2017. Baùn leû noäi thaát Vieät ra sao? Duø chöa chính thöùc ñaët chaân nhöngsöïhieändieäncuûachuoãibaùnleû IKEAôûVieätNamdöïbaùoseõtaùcñoäng maïnh ñeán böùc tranh ngaønh baùn leû noäi thaát Vieät Nam, buoäc caùc doanh nghieäp phaûi thay ñoåi. Laâu nay, ngaønh noäi thaát ñöôïc ñaùnhgiaùtieàmnaêng,khinhucaàutieâu thuïñoàgoãbìnhquaânôûVieätNamlaø21 USD/ngöôøi/naêm.Tínhra,quymoâtieâu thuïnoäithaáttrongnöôùcnaêm2018ñaõ leânñeánconsoákhoaûng4tyûUSD,chöa keå xuaát khaåu, theo Hoäi Myõ ngheä vaø CheábieángoãTP.HCM(HAWA).Vìtheá, thòtröôøngnoäithaátghinhaänsöïtham gia cuûa haøng ngaøn coâng ty. Trong ñoù, ñaùng chuù yù coù caùc teân tuoåi Nhaø Xinh(naylaøAKA),PhoáXinh,NhaøVui, X’Home, Tavico, Home’Furni... Thò tröôøng noäi thaát Vieät cuõng ñaõ thu huùt nhieàu haõng nöôùc ngoaøi, vôùi haøng loaït sieâu thò, showroom khaép nôi. Coù theå keå ra UMA (Thuïy Ñieån), Ashley (Myõ) Index Living Mall (Thaùi Lan), Kimsfullhouse (Haøn Quoác). Ñaùng chuù yù, Muji, thöông hieäu baùn leû ñoà noäi thaát, gia duïng laãn thôøi trang, myõ phaåm vôùi giaù phaûi chaêng, ñeán töø Nhaät môùi ñaây cuõng cho bieát seõ thaâm nhaäp Vieät Nam. Tröôùc maét trong thaùng 8 tôùi, Coâng ty Muji Vieät Nam seõ thaønh laäp vaø cöûa haøng ñaàu tieân cuûa Muji coù theå seõ khai tröông vaøo ñaàu naêm 2020. Caùc haõng nöôùc ngoaøi tìm caùch baønh tröôùng hoaït ñoäng vaøo Vieät Nam vì nhìn thaáy cô hoäi töø nhaäp khaåu goã noäi thaát ôû Vieät Nam. Naêm 2018,VieätNamdöïkieánchi500trieäu USD cho nhaäp khaåu ñoà goã noäi thaát. Trong ñoù, ñoà goã noäi thaát töø Trung Quoácñangaùpñaûo,chieámñeán63%, keá ñoù laø Haøn Quoác 11%, tieáp theo môùi ñeán noäi thaát YÙ. Tuynhieân,nhöñaùnhgiaùcuûaoâng Nguyeãn Tuaán Duõng, CEO - ngöôøi saùng laäp Coâng ty Noäi thaát thoâng minh X’Home, baùn leû noäi thaát Vieät Nam hieän ñang phaûi ñoái maët vôùi chi phí maët baèng cao. Caùc ñôn vò baùn leû cuõng thöôøng khoâng coù ñôn vò tö vaán veà thieát keá ñeå khaùch haøng coù theå leân yù töôûng. Trong khi töø naêm 2018 trôû ñi, xu höôùng baùn leû noäi thaát laø ñi veà giao haøng nhanh, chuù yù khaâu thieát keá... Vì theá, ñeå taïo ra chuù yù, söùc huùt caïnh tranh, caùc doanh nghieäp ñoàng tình laø phaûi suy tö, tìm caùch thoûa maõn caùc xu höôùng tieâu duøng môùi. Veà phaàn mình, oâng Lyù Quí Trung, Toång giaùm ñoác AKA Furniture Group chia seû, xaây döïng moät thöông hieäu baùn leû raát quan troïng. Laøm sao ñeå khi coù nhu caàu veà haøng noäi thaát toát maø giaù caû khoâng quaù ñaét, ngöôøi tieâu duøng seõ choïn löïa cöûa haøng mình. Trong giai ñoaïn naøy, oâng Trung chöa nhìn thaáy nhieàu thöông hieäu Vieät laøm ñöôïc ñieàu ñoù. Caùcdoanhnghieäpbaétbuoäcphaûi taêng toác, chuyeån mình maïnh meõ, tích cöïc thay ñoåi, ñeå taêng söùc thu huùt, nhaát laø khi thò tröôøng noäi thaát saép tôùi coù theâm nhöõng teân tuoåi nhö IKEA taïi Vieät Nam. Nhöõng saûn phaåm cuûa IKEA
 9. 9. 10 tieâu ñieåm Doanh nghiệp nội trướcáplựcngoại phaûi chaêng... Hieän taïi, thöông hieäu naøy coù 928 cöûa haøng treân khaép theá giôùi, trong ñoù 454 cöûa haøng taïi Nhaät Baûn. Duø chöa coù cöûa haøng taïi Vieät Nam, caùc maët haøng cuõng nhö thöông hieäu cuûa Muji ñaõ ñöôïc khaùch haøng Vieät Nam bieát ñeán vaø öa chuoäng. Tröôùc Muji, Ikea cuõng coâng boá seõñaëtböôùcchaânñaàutieâncuûamình vaøo Vieät Nam ôû thò tröôøng Haø Noäi. Chöa keå, tröôùc ñoù, Ashley Furniture, moät trong nhöõng thöông hieäu saûn xuaát ñoà goã noäi thaát lôùn nhaát theá giôùi, coù 4 truï sôû chính ñöôïc ñaët taïi Arcadia,WIvaøBrandon,Floridacuõng ÑaëngQuyùYeân Sau nhöõng thöông hieäu noäi thaát lôùn nhö Ashley Furniture, Ikea... Muji, chuoãi cöûa haøng baùn leû noåi tieáng theá giôùi cuõng tuyeân boá tham gia vaøo thò tröôøng Vieät Nam. Vieäc nhöõng “tay chôi” lôùn cuûa ngaønh noäi thaát theá giôùi xuaát hieän seõ khieán cho doanh nghieäp (DN) noäi ñòa phaûi coù nhöõng tính toaùn hôn trong chieán löôïc cuûa mình? Mieáng baùnh noäi ñòa Trungtuaànthaùng2/2019,Ryohin Keikaku, coâng ty meï cuûa thöông hieäubaùnleûMujirathoângbaùothaønh laäp Coâng ty TNHH Muji Vieät Nam ñeå phaùt trieån kinh doanh taïi Vieät Nam.Theokeáhoaïch,coângtynaøyseõ ñöôïc thaønh laäp vaøo thaùng 8, coù truï sôû chính taïi TP.HCM vaø do Ryohin Keikakusôûhöõu100%voán.Cöûahaøng ñaàutieâncuûaMujiseõkhaitröôngvaøo ñaàu naêm 2020 taïi TP.HCM. Mujilaøchuoãicöûahaøngbaùnleûnoåi tieáng theá giôùi vôùi ña daïng caùc loaïi saûn phaåm töø ñoà gia duïng, noäi thaát cho ñeán quaàn aùo, myõ phaåm vôùi giaù ñaõ töøng böôùc xaây döïng chuoãi cöûa haøng ôû Vieät Nam, thì thoâng tin Ikea hay Muji vaøo Vieät Nam, taát nhieân gaây ñöôïc söï chuù yù lôùn cho ngöôøi tieâu duøng, cuõng nhö nhöõng doanh nghieäp (DN) trong ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam bôûi töø laâu, thò tröôøng trong nöôùc vaãn thieáu nhöõng caùi teân ñình ñaùm. “Thò tröôøng chaéc chaén seõ coù nhieàu caïnh tranh hôn, gaây khoù hôn cho DN”, oâng Lyù Quí Trung, CEO-ToånggiaùmñoácAKAFurniture Group ñaùnh giaù. Tuy nhieân, theo oâng Trung, vieäc caùc thöông hieäu theá giôùi oà aït nhaûy vaøo seõ môû ñöôøng
 10. 10. 11 cho thò tröôøng noäi thaát Vieät Nam lôùn maïnh hôn. Ñaëc bieät, phaân khuùc cao caáp cuõng seõ ñöôïc hình thaønh nhanh choùng vaø maïnh meõ. Vaø cuõng chính nhôø nhöõng caùi teân lôùn maø giaù caû cuûa caùc thöông hieäu noäi ñòa seõ trôû neân thaân thieän hôn vôùi ngöôøi tieâu duøng. Chöa keå nhöõng ngöôøi laøm ngheà trong nöôùc coøn hoïc hoûi ñöôïc caùch laøm, chaát löôïng vaø maãu maõ. Ñöôïc nhieàu hôn maát Khoâng chæ döøng ôû vieäc môû roäng caïnh tranh vaø kích thích tieâu duøng noäi ñòa, trong boái caûnh ñoà noäi thaát "made in Vietnam" ñang ñöôïc xuaát ñinöôùcngoaøiraàmroähieännay,chinh phuïc ñöôïc taát caû nhöõng thò tröôøng khoù tính nhöng chuû yeáu laø haøng gia coâng, nghóa laø vaãn coøn mang treân mình thöông hieäu nöôùc ngoaøi thì vieäc caùc thöông hieäu lôùn cuûa theá giôùi xuaát hieän, cuõng laø ñoäng löïc ñeå DNnoäiñòachuùyùhôntrongcoângtaùc ñaàu tö xaây döïng, quaûng baù thöông hieäu. OÂng Trung döï baùo: “DN trong nöôùcchuûyeáutaäptrungvaøosaûnxuaát gia coâng, nay tröïc tieáp nhìn thaáy moâ hình kinh doanh vaø caùc giaù trò thöông maïi lôùn hôn raát nhieàu laàn seõ phaûi coù nhöõng chieán löôïc rieâng cho mình”. Nhö vaäy, söï xuaát hieän cuûa caùc DN ngoaïi coù nhöõng giaù trò khaù tích cöïc cho thò tröôøng, nhöng beân caïnh caâu chuyeän phaân phoái, doøng dòch chuyeån cuûa caùc DN lôùn cuõng taïo ra taâm lyù baát an cho khoái DN saûn xuaát bôûi söï xuaát hieän naøy coù theå ñi keøm vôùi nhu caàu gia coâng thueâ vôùi caùc DN trong nöôùc. “Trong töông lai, khi nhöõng hieäp ñònh kinh teá maø Vieät Nam tham gia coù hieäu löïc, DN nöôùc ngoaøi coù theå muoán coù “xuaát xöù Vieät Nam” ñeå coù öu ñaõi nhaát ñònh, giaù thaønh, nhaân coâng... Taâm lyù chung cuûa DN noäi laø e ngaïi cuõng laø ñieàu deã hieåu”, oâng Nguyeãn Vaên Quyù, Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Hoá Nai nhaän xeùt. Theo oâng Quyù, cuõng nhö nhieàu DN khaùc, Hoá Nai töøng soáng trong traïng thaùi e sôï ñoù. Coâng nhaân nhaáp nhoåm ra ñi vì löông beân ngoaøi haáp daãn. Ñeå thoaùt khoûi tình traïng naøy, ban laõnh ñaïo Hoá Nai phaûi ngoài laïi vaø quyeát ñònh thay ñoåi veà phöông phaùpquaûntrò,löông,cheáñoävaøphuùc lôïi cho ngöôøi lao ñoäng, maïnh daïn thay ñoåi veà ñaàu tö maùy moùc... Keát quaû, khoâng chæ giöõ ñöôïc nhaân löïc maønhaâncoângñeánnoäpñônxinlaøm cuõngnhieàuhôn.OÂngQuyùnhaänxeùt: “ChínhengaïibanñaàuñoùlaïigiuùpDN thay ñoåi nhaän thöùc, DN trong nöôùc seõphaûitìmcaùchlaømsaoñeåtheokòp veà giaù thaønh, chaát löôïng, quaûn trò... Ngaønhgoãcaànnhöõngcôn“soùnggioù” nhö vaäy ñeå tröôûng thaønh. Chuùng ta seõ ñöôïc nhieàu hôn maát”. Ñoàng quan ñieåm, oâng Nguyeãn Chieán Thaéng, Chuû tòch Scansia Pacific cuõng cho raèng, noãi lo khoù khaên trong caïnh tranh khoâng ñaùng ngaïi. Bôûi, laøn soùng FDI vaøo ngaønh goã ñaõ dieãn ra taïi Vieät Nam khaù laâu vôùi söï tham gia cuûa nhieàu thöông hieäu lôùn töø Myõ, Trung Quoác... Thöïc teá ñaõ chöùng minh, vieäc caïnh tranh naøy caøng laøm DN noäi ñòa phaùt huy hieäu quaû hôn. Theo thoâng tin phaûn hoài töø phía caùc DN, trong naêm 2018 vöøa qua vaø ñaëc bieät laø 2019, löôïng DN ñaàu tö theâm nhaø xöôûng, trang bò theâm caùc chuyeàn saûn xuaát hieän ñaïi khoâng heà nhoû. Laøn soùng ñaàu tö naøy, vöøa ñeå ñoùn ñaàu nhöõng ñôn haøng môùi, ñang khoâng ngöøng ñoå vaøo Vieät Nam, vöøa ñeå gia taêng chính noäi löïc, vöõng vaøng hôn tröôùc nhöõng vaän hoäi môùi ñang môû ra khi haøng loaït caùc hieäp ñònh kinh teá maø Vieät Nam tham gia coù hieäu löïc. “DN Vieät coù noäi löïc, coù taâm huyeát vôùi ngheà, neáu luoân noã löïc, luoân laøm môùi vaø tieáp thu coâng ngheä thì duø caïnh tranh ôû saân nhaø hay saân ngöôøi, cuõng seõ phaùt huy ñöôïc theá maïnh”, oâng Thaéng noùi.
 11. 11. (ext: 19) tools@vetta.com.vn / FB: freud.vetta
 12. 12. 14 ñoái thoaïi goã saïch. Toâi nghó laø ngaønh ñaõ taïo ra ñöôïcmoätchuoãikheùpkíntöønguyeân lieäu ñaàu vaøo ñeán saûn xuaát chi tieát, thieát keá, maãu maõ vaø ñaàu ra. Vôùi ñaø taêng tröôûng hieän nay toâi hoaøn toaøn tin ngaønh goã Vieät Nam seõ coøn ñi xa hôn. Taïi dieãn ñaøn vöøa qua toâi taâm ñaéc quan ñieåm cuûa Chính phuû laø neáu muïc tieâu 2019 laø 11 tyû USD thì vaãn coøn khieâm toán. 9,5 tyû USD xuaát khaåu naêm 2018 coøn quaù nhoû, môùi chieám 6% thò tröôøng toaøn caàu. Hieän nay DN gaëp thuaän lôïi vì nhaø nöôùc ñaõ taïo ñieàu kieän toát, theá giôùi thöøa nhaän nguoàn nguyeân lieäu röøng troàng hôïp phaùp cuûa Vieät Nam, ñôn haøng khoâng thieáu. Ngay nhö Coâng ty Hoá Nai hieän nay ñôn KhoaTöthöïchieän Laøm ngheà töø caùi xöôûng nhoû, chöùng kieán nhöõng thaêng traàm trong töøng giai ñoaïn, oâng Nguyeãn Vaên Quyù - Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Hoá Nai haøo höùng cho bieát chöa bao giôø thaáy ngaønh goã coù ñieàu kieän toát ñeå böùt phaù nhö baây giôø. Trôû veà töø Dieãn ñaøn “Ngaønh coâng nghieäp cheá bieán, xuaát khaåu goã, laâm saûn naêm 2018” vaø laø 1 trong 20 doanh nghieäp, caù nhaân ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû taëng baèng khen, oâng Quyù chia seû cuøng Goã vaø Noäi thaát. KHOÂNG THEÅ BAÉT CAÙ BAÈNG TAY KHOÂNG Cuøng vôùi nhöõng thoâng tin tích cöïc, söï phaùt trieån ñeàu ñaën haèng naêm vaø khí theá chung cuûa toaøn ngaønh goã, oâng ñoùn nhaän vaø nhìn nhaän vaän hoäi ñoù nhö theá naøo? Hainaêmgaànñaâyngaønhgoãñöôïc quan taâm nhieàu hôn. Chính phuû cuõng xaùc ñònh ñaây laø ngaønh kinh teá muõi nhoïn, khuyeán khích vaø taïo ñieàu kieän ñeå phaùt trieån. Caùc doanh nghieäp (DN) cuõng taïo ñöôïc neàn taûng toát sau moät thôøi gian daøi loay hoay vaø theá giôùi ñaõ nhìn ngaønh goã Vieät Nam vôùi vò theá khaùc. Hieän 70% xuaátkhaåucuûangaønhcoùnguoàngoác töø goã röøng troàng hôïp phaùp, 98% laø haøng ñaõ kín caû naêm 2019. Chuùng toâi ñaõ ñaàu tö moät nhaø maùy thöù 3 taïi Taân An (Vónh Cöûu - Ñoàng Nai) vôùi quy moâ 60.000m2 . Muïc tieâu cuûa chuùng toâi vaøo khoaûng 200 container/thaùng. Thöïcteálaømieángbaùnhlôùnñoùmuoán môû roäng cuõng khoâng phaûi deã. Theo oâng, ñeå môû roäng thò phaàn phaûi laøm theá naøo vaø ñònh höôùng ra sao? Veà maët chính saùch toâi khoâng lo. Ñônhaøngcuõngkhoângthieáu.Nguoàn voán nhieàu vì ngaân haøng hieän khaù haøo höùng vôùi ngaønh, saün saøng ñaûm baûo voán. Toâi nhôù khi môû nhaø maùy ñaàu tieân taïi Hoá Nai, chaïy vay khaép nôi môùi vay ñöôïc chöøng 800.000 USD, tyû giaù khi ñoù quy ra chöa tôùi 20 “CỜĐẾNTAYNGÀNHGỖRỒI...” OÂNG NGUYEÃN VAÊN QUYÙ - GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY TNHH HOÁ NAI:
 13. 13. 15 tyû ñoàng, laõi suaát laïi cao. Vaán ñeà coøn laïi laø giaù thaønh vaø chaát löôïng. 4.500 DNngaønhgoãhieännayseõcoùsöïsaøng loïc,neáuchaátlöôïngkhoângñaûmbaûo seõ khoù toàn taïi. Ñònhhöôùngtöônglaicuûangaønh laø lieân keát. Ñaàu tö ít nhöng thaønh moät chuoãi saûn xuaát naêng suaát cao. Tröôùc ñaây nhaän ñöôïc moät caùi gheá roài giao laïi cho gia coâng, caøng reû caøng toát vaø caøng... deã cheát. Baây giôø phaân chia roõ raøng: caùi chaân sau 2 ñoàng,chaântröôùc1,5ñoàng,maëtgheá 2 ñoàng, sôn 3 ñoàng. Ai laøm coâng ñoaïn naøo aên coâng ñoaïn ñoù. Phaân chia roõ raøng caùi baùnh nhoû ñeå cuøng nhau aên caùi baùnh lôùn. Toâi nghó caùc hieäphoäicaànngoàilaïivôùinhauñeålieân keát, hoã trôï caùc DN nhoû. Hôn 1 naêm nay Hoá Nai ñi theo höôùng lieân keát vôùinhieàuñônvòkhaùc,giacoângtöøng coâng ñoaïn. Chuùng toâi ñöa KCS, trôï giuùp kyõ thuaät, ñöa ñôn giaù toát vaø roõ raøng.Hieännaychuùngtoâilieânkeátvôùi 20 ñôn vò. Ra soâng khoâng theå baét caù baèng tay khoâng. Nhöõng thay ñoåi veà thò tröôøng taïi Myõ, chaâu AÂu hay caùc thò tröôøng môùi noåiseõtaùcñoängtheánaøoñeánngaønhvaø DN cuûa oâng? Theo suy nghó laïc quan, toâi nghó 20 naêm nöõa vaãn khoâng nhieàu taùc ñoäng xaáu ñeán ngaønh goã Vieät Nam. Neáu theo chæ tieâu cuûa chính phuû vaø boä, ngaønh ñaët ra laø 20 tyû USD xuaát khaåu ñeán 2020-2025 thì khoâng coù gì naëng neà. Luùc ñoù cuõng chæ 8-10% thòtröôøngtoaøncaàu.Chínhphuûñònh höôùng phaùt trieån beàn vöõng laø phaûi khai thaùc ñöôïc giaù trò gia taêng cuûa saûn phaåm; maø giaù trò gia taêng naèm ôû thieát keá, coâng ngheä, giaûm giaù trò nhaân coâng. Caùc hieäp hoäi, DN trong ngaønh ñaõ vaø ñang thuùc ñaåy xaây döïng baûn saéc rieâng cho ngaønh goã Vieät, theo oâng hình haøi baûn saéc ñoù nhö theá naøo? Noäi löïc tröôùc heát khoâng bò phuï thuoäc. Chuùng ta thaáy roõ nhaát qua caâu chuyeän nguyeân lieäu hieän nay ñaõ töï chuû phaàn nhieàu. DN phaûi theå hieän ñöôïc thieát keá vaø thöông hieäu. Thieátkeácoùtheåthueâcuûanöôùcngoaøi hoaëcngöôøitöøchínhthòtröôøngñang baùnñeådeãnaémbaétñöôïcthòhieáu.Coù ñieàutrôùtreâulaøhieännaychuùngtacoù nhieàu thöông hieäu nhöng laïi chöa ñeántayngöôøitieâuduøngduøhoïthöøa bieátxuaátxöùtöøVieätNam.MoâhìnhAA ñöa ñöôïc thöông hieäu Vieät ra nöôùc ngoaøi khaúng ñònh ñöôïc vò theá, laø baøi hoïc toát cho caùc DN. Toâi laøm ngheà maáy chuïc naêm, chöa bao giôø thaáy ñieàu kieän cho ngaønh goã toát nhö hieän nay. Côø vaøo ñeán tay roài phaûi phaát thoâi chöù coøn chôø gì nöõa. Chính phuû ñònh höôùng phaùt trieån beàn vöõng laø phaûi khai thaùc ñöôïc giaù trò gia taêng cuûa saûn phaåm; maø giaù trò gia taêng naèm ôû thieát keá, coâng ngheä, giaûm giaù trò nhaân coâng.
 14. 14. 16 ñoái thoaïi TIN VAØO NGÖÔØI TREÛ Töø ngaøy ñaàu ñeán hoâm nay, oâng coù theå keå nhöõng traûi nghieäm qua nhöõng giai ñoaïn soùng gioù cuûa ngaønh? Toâibaétñaàuvôùingheàhoïavieânvaø nhôø khaû naêng ñoïc ñöôïc baûn veõ kyõ thuaät maø beùn duyeân vôùi ngheà goã. Ñaàunhöõngnaêm90cuûatheákyûtröôùc, haivôïchoànggomheátvoánlieánglaøm ñöôïc caùi xöôûng nhoû. Cô hoäi ñeán khi moät khaùch haøng Phaùp thoâng qua anh Thaéng (Scansia Pacific) tìm ñeán ñaët haøng gheá. Khi moïi thöù khaù leân, nhaø nöôùc khuyeán khích DN vôùi nhieàuKCNmôûra,toâicuõngvaymöôïn ñeå xaây nhaø maùy ñaàu tieân. Thôøi ñieåm 1995 - 2005 khaùch ngoaïi nhieàu. Nhieàu ñôn haøng chæ caàn baám sô baèng maùy tính cuõng thaáy lôøi 30%. DN Vieät Nam saûn xuaát oà aït roài rôi vaøo voøng xoaùy khuûng hoaûng. Luùc ñoù môùi loøi ra caùi thieáu hieåu bieát veà chaát löôïng, coù ngöôøi laøm qua loa, thaäm chí thieáu trung thöïc. Khaùch haøng cuõng khoâng “ngaây thô” nöõa. Ai laøm ñaøng hoaøng thì soáng, aên xoåi thì phaù saûn. Giai ñoaïn naøy ñaõ chæ ra cho chuùng ta moät baøi hoïc lôùn laø söï chuyeân nghieäp, tay ngheà chæ laø moät phaàn nhoû trong laøn soùng khoa hoïc kyõ thuaät, maùy moùc, coâng ngheä ñaõ baét ñaàu chieám lónh. Trong hoaøn caûnh nhö vaäy, DN cuûa oânglaømcaùchnaøoñeåtoàntaïi,vöôïtqua vaø phaùt trieån ñeán hoâm nay? Khi dôøi xöôûng ra nhaø maùy ñaàu tieân, chuùng toâi phaûi mua töøng con oác, caây ñinh vì khoâng theå taän duïng ñöôïc gì nöõa. Roài voán lieáng, laõi suaát, nguyeânlieäu,nhaâncoâng...Thôøiñieåm 2005 trôû ñi, haøng ngoaïi thaát cho thò tröôøngchaâuAÂu,Myõ...phaùttrieånoàaït. Vaøi naêm sau kinh teá chaâu AÂu khuûng hoaûng, khoâng ai mua saém ngoaïi thaát nöõa, DN phaù saûn haøng loaït. Caùimaycuûatoâiluùcñoùlaøtuyhaøng ít nhöng ñeàu ñaën, ngoaøi ra coøn coù khaùch Haøn Quoác. Ñeå toàn taïi, chuùng Toâi coù loøng tin vôùi theá heä treû. Khi ñaõ giao quyeàn thì trao luoân söï tin töôûng vaø hoã trôï heát mình. Ñaët loøng tin yeâu vaøo nhau thì khoâng va chaïm. toâi phaûi ñaùp öùng taát caû caùc yeâu caàu cuûa khaùch töø maãu maõ. Chaúng coù caùchnaøokhaùcngoaøivieäctöïthieátkeá caùc maãu, tham khaûo caùc catalogue, ñi hoäi chôï roài hoïc hoûi caùc maãu ñeå taïo neân saûn phaåm môùi cho DN. Coù maãu roài ñi hoäi chôï, khaùch thaáy ñeïp vaø giaù toát hoï ñoøi xuoáng nhaø maùy thaáy ngöôøi thaät, vieäc thaät, ñöa QC kieåm tra. Coù nhöõng ñôn haøng chæ maáychuïccaùigheámaøvaãnlaømvìnhôø vaäy mình môùi gioûi. Nhöõng naêm 2005 - 2010, thò tröôøng chaâu AÂu rôùt thì may thay thò tröôøng Myõ leân. Moät laàn ñi hoäi chôï toâi gaëp moät khaùch haøng ngöôøi Myõ teân Michael. Anh ta thích maãu giöôøng nguû do toâi veõ, ñeán taän nhaø maùy ñeå kieåm tra vaø ñöa ñôn haøng. HoáNaichuyeånhöôùngsangMyõ.Hieän chuùng toâi xuaát 150 - 160 container moãi thaùng, 90% vaøo Myõ, coøn laïi laø chaâu AÂu. Michael ban ñaàu laø khaùch haøng, sau vaøi naêm thì thaønh... con reå toâi (cöôøi). Nhöõng traûi nghieäm quyù giaù ñoù giuùp oângnhìnnhaäntheánaøoveàvieäctoàntaïi, phaùt trieån trong ngaønh goã? Toâi nghó ñôn giaûn laø laøm aên ñaøng hoaøng, coù taâm, tuaân thuû luaät phaùpthìsoángñöôïc.Ñaõcoùthôøigian daøi chuùng ta nhaàm laãn vaø hieåu raát
 15. 15. 17 sô saøi veà chaát löôïng cho haøng xuaát khaåu. Keo daùn thì duøng loaïi keùm, ruùt ngaén thôøi gian saáy goã ñeå tieát kieäm... Raát nhieàu DN phaù saûn vì khaùch boû ñi. Roài thueá maù, söû duïng lao ñoäng treû em, phuùc lôïi coâng nhaân thaáp... laø nhöõng thöù toái kî vôùi nöôùcngoaøinhöngchuùngtalaïixem ñoù laø bình thöôøng. Theo toâi, phaûi laøm sao ñeå coâng nhaân cuûa mình soáng ñöôïc, taän taâm vôùingheà.Muoánvaäyphaûiñoànghaønh vôùi hoï. Toâi nghó caùc DN ngaønh goã toàn taïi ñeán ngaøy hoâm nay ñeàu nghó vaø laøm nhö vaäy. Quaûn trò coâng ty theo höôùng gia ñình,oângcoùengaïiñieàura,tieángvaøo? Khoâng chæ 2 con vaø con reå maø coønnhieàuanhem,hoïhaønglaømvieäc ôû Hoá Nai. Gia ñình trò hay khoâng laø do mình, caùn boä vaø nhaân vieân beân döôùi ñaùnh giaù ra sao cuõng do mình. Toâinghóquantroïngnhaátlaøsöïcö xöûñuùngmöïc,treândöôùiroõraøngtheo noäi quy chöù khoâng theo caûm höùng. Toâi noùi vôùi con vaø caùc anh em ñaây laø coâng ty chöù khoâng phaûi ôû nhaø. Moïi thöùphaûitheocoângvieäc.Ñoàngphuïc, giôø giaác... nhö nhau, ai nghæ phaûi xin pheùp,khenthöôûng,cheátaøitheoquy ñònh vaø coâng khai. Coù khi hoï haøng vi phaïm toâi coøn phaït naëng hôn. Toâi ñoøi hoûi cao vaø traû coâng xöùng ñaùng. Nhôø vaäy nhaân vieân raát trung thaønh, nhieàungöôøiñaõtheotoâitöønaêm1990 ñeán giôø. Chuùng toâi phaùt trieån Hoá Nai beàn vöõng nhôø luoân luoân caûi tieán, thay ñoåi coâng ngheä vaø töï thieát keá. Trong nhaø maùy Hoá Nai luoân treo raát nhieàu khaåu hieäu, vaø caû thô veà caûi tieán, 5S cuûa coâng nhaân. Ai coù caâu hay ñöôïc thöôûng. Bôûi ngöôøi ta va chaïm, tröïc tieáp saûn xuaát seõ hieåu coâng vieäc, aên vaøocaùchnghóroàineânnoùiraseõñuùng vaø laøm ñöôïc. Vieäc chuyeån giao cho theá heä F1 ñöôïc oâng tính toaùn theá naøo? Con gaùi toâi töø luùc coøn laø sinh vieân ñaõ ñöôïc cho vaøo nhaø maùy ñeå va chaïm thöïc teá. Khoâng coù caùch chuyeån giao naøo toát hôn taïo cho con yù thöùc lao ñoäng vaø gieo vaøo loøng tình yeâu, traùch nhieäm vôùi coâng vieäc cuûa gia ñình. Con uùt toâi vöøa toát nghieäp veà nöôùc cuõng baét ñaàu ñöôïc giao nhöõng coâng vieäc ñaàu tieân ôû coângty.Hieäntaïitoâichæthamgiavaøo caùccoângvieäcôûtaàmchieánlöôïchoaëc vieäc quan troïng. Coøn laïi vôï choàng con gaùi caùng ñaùng moïi thöù. Theá heä treû coù söùc baät vaø taàm nhìn hôn theá heä chuùng toâi nhieàu maët, caû ñoái noäi vaø ñoái ngoaïi. Trong quaûn trò coâng ty gia ñình, nhieàungöôøisôïnhaátlaøsöïkhaùcbieätveà caùch nghó, caùch laøm, giöõa tö duy môùi vaø cuõ daãn ñeán va chaïm, ñieàu naøy coù xaûy ra vôùi oâng khoâng? Vaø giaûi quyeát theá naøo ñeå haøi hoøa? Ngöôøi ñaàu tieân caàn thay ñoåi laø chính mình. Khoâng theå baét ngöôøi khaùc theo yù mình, vì ngöôøi lôùn ñoâi khi... dôû eïc (cöôøi). Con gaùi toâi töø luùc chaäpchöõngvaøongheàñaõlaênloäncoøn hôn caû coâng nhaân. Toâi noùi vôùi noù: “Ñöøng nghó laø con cuûa ba maø phaûi nghó laø coâng vieäc. Con ñieàu haønh ñöôïc hay khoâng laø do thaùi ñoä vaø phaûi bieát ngheà. Muoán bieát thì phaûi hoïc hoûi baèng söï nheï nhaøng vaø teá nhò laãn traùch nhieäm chöù khoâng hoïc theo kieåu con oâng chuû. Maø khoâng laømñöôïcthìveànhaø,ñitìmvieäcgìñoù maø soáng”. Toâi coù loøng tin vôùi theá heä treû. Khi ñaõ giao quyeàn thì trao luoân söï tin töôûng vaø hoã trôï heát mình. Ñaët loøng tin yeâu vaøo nhau thì khoâng va chaïm.Chæmoätthôøigiannöõa,khivieäc chuyeångiaohoaøntaát,coângvieäccuûa toâi laø... ñi caâu caù (cöôøi). Caûm ôn nhöõng chia seû cuûa oâng!
 16. 16. 20 ñoái thoaïi Thaønh tích cuûa ngaønh cheá bieán goã trong naêm 2018 aét haún seõ ñaët ra nhieàu aùp löïc taêng tröôûng cho naêm môùi. Theo Thöù tröôûng, chieán löôïc phaùt trieån laâm nghieäp cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân ñaët ra trong naêm 2019 laø gì? - Naêm 2019, chuùng ta raát vui möøng trieån khai Luaät Laâm nghieäp. Ñaây laø luaät môùi raát quan troïng, coù taùc ñoäng toaøn dieän ñoái vôùi ngaønh laâm nghieäp. Ñoàng thôøi ñaây cuõng laø thôøi ñieåm Hieäp ñònh CPTPP coù hieäu löïc vaø chuùng ta cuõng vöøa keát thuùc vieäc ñaøm phaùn, kyù keát Hieäp ñònh VPA - FLEGT vôùi EU cuøng caùc hieäp ñònh thöông maïi töï do khaùc. Taát caû ñeàu môû ra tieàm naêng raát lôùn cho NgoïcQuyønhthöïchieän Naêm 2018, kim ngaïch xuaát khaåu goã vaø laâm saûn Vieät Nam ñaït khoaûng 9,4 tyû USD, chieám treân 25% kim ngaïch xuaát khaåu cuûa ngaønh noâng nghieäp. Giaù trò suaát sieâu ñaït 7,1 tyû USD. Nhöõng con soá aán töôïng naøy ñöa cheá bieán, xuaát khaåu goã vaø laâm saûn trôû thaønh ngaønh haøng noâng nghieäp coù giaù trò xuaát khaåu cao nhaát. Theo ñaùnh giaù cuûa Thöù tröôûng Haø Coâng Tuaán, trong naêm 2019, söï phaùt trieån cuûa ngaønh seõ coøn aán töôïng hôn nöõa. söï phaùt trieån ngaønh laâm nghieäp beàn vöõng. Ñaàuxuaânnaêmnay,cuõngnhöcaùc naêm tröôùc, chuùng ta vöøa thöïc hieän Teát troàng caây. Ñuùng vôùi tieâu chí laø phaùt ñoäng phong traøo troàng caây, gaâyröøngtrongtoaønquoác,Teáttroàng caây vöøa roài chuùng ta gieo nhöõng caây röøng coù giaù trò kinh teá cao gaén vôùi vieäc cheá bieán, xuaát khaåu, naâng cao giaù trò. Chöông trình naøy cuõng höôùng ñeán muïc tieâu baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi vaø thích öùng vôùi bieán ñoái khí haäu. Naêm2019,VieätNamtieáptuïcñaët ra chæ tieâu raát cao trong phaùt trieån laâm nghieäp, vôùi ñònh höôùng ñaït Đích đến 11 tỷ USD chonăm2019 Thöù tröôûng Thöôøng tröïc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Haø Coâng Tuaán:
 17. 17. 21 trieån röøng naêm 1991 vaø naêm 2014. Laàn naøy, Luaät Laâm nghieäp boå sung chöông coù yù nghóa lôùn laø chöông veà cheá bieán vaø thò tröôøng laâm saûn. Chöông naøy muïc tieâu laø taïo ra lieân keát chuoãi, quaûn lyù chuoãi trong suoát quaùtrìnhsaûnxuaátlaâmnghieäptöøcheá bieán, khai thaùc ñeán xuaát khaåu. Hieåu ñôn giaûn laø caùc doanh nghieäp (DN) trongsuoátquaùtrìnhsaûnxuaát,töøkhai thaùc ñeán thaønh phaåm, ñöa vaøo thò tröôøng, phaûi baûo ñaûm nguoàn goác goã hôïp phaùp. Luaät höôùng tôùi caûi caùch thuû tuïc haønh chính nhöng naâng cao vai troø, traùch nhieäm cuûa ngöôøi saûn xuaát, ngöôøi cheá bieán vaø cung öùng saûn phaåm. Hoï phaûi coù traùch nhieäm giaûi trình, chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät ñeå ñaûm baûo nguoàn goác goã hôïp phaùp trong suoát chu trình. Luaät cuõng quy ñònh nhöõng cheá taøi, cheá ñònh veà vieäc quaûn lyù röøng beàn vöõng, vieäc kieåm soaùt nguoàn goác goã hôïpphaùpvaøvaitroøcaohôncuûachuû röøng. Nhöõng ñoøi hoûi môùi trong luaät buoäc caùc DN phaûi caån troïng hôn trong vieäc löïa choïn nguyeân lieäu nhöng seõ ñöa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam ñeán vôùi vieäc toân troïng vaø thích öùng vôùi quy ñònh quoác teá veà nguoàn goác nguyeân lieäu cuõng nhö baûo veä moâi tröôøng. Chuùng ta troàng caây, troàng röøng, muïc tieâu khoâng chæ laø phuû xanh ñaát troáng, ñoài troïc, maø laø höôùng tôùi cung caáp nguyeân lieäu cho ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã ñang phaùt trieån raát nhanh. ñöôïc ñoä che phuû röøng laø 41,85%. Ñeålaømñöôïcñieàuñoù,chuùngtaphaûi troàng theâm 220 nghìn ha röøng taäp trung vaø khoaûng 60 trieäu caây troàng phaân taùn. Nhö vaäy thì môùi baûo ñaûm ñöôïcmuïctieâutoångquancuõngnhö nhöõngmuïctieâucuïtheåcuûatöøngñòa phöông, ñôn vò. Toùm laïi, naêm 2019 seõ laø naêm ngaønh coù nhieàu thay ñoåi tích cöïc vaø coù nhieàu vieäc phaûi laøm. Vôùi chæ tieâu ñoä che phuû röøng cao nhö theá, chuùng ta coù theå ñaùp öùng cao hôn nöõa nguoàn nguyeân lieäu cho saûn xuaát vaø cheá bieán goã trong nöôùc cuõng nhö xuaát khaåu? - Ñuùng laø chuùng ta troàng caây, troàng röøng hieän nay, muïc tieâu khoângchælaøphuûxanhñaáttroáng,ñoài troïc,maøcuõnglaøhöôùngtôùicungcaáp nguyeânlieäuchongaønhcoângnghieäp cheá bieán goã ñang phaùt trieån raát nhanh. Chính phuû raát mong muoán chuùngtatrôûthaønhcoângxöôûngcheá bieán goã cuûa theá giôùi. Hieän Vieät Nam ñaõ ñöùng thöù 5 veà giaù trò kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu goã vaø saûn phaåm goã treân theá giôùi, ñöùng thöù nhì chaâu AÙ vaø daãn ñaàu khu vöïc. Naêm 2018, Vieät Nam söû duïng khoaûng 42,8 trieäu m3 nguyeân lieäu cho ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã.Trongñoù,choxuaátkhaåukhoaûng 35,7 trieäu m3 vaø tieâu thuï noäi ñòa khoaûng 7,1 trieäu m3 . Naêm nay, nhu caàu cuûa ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã caàn theâm 2,1 trieäu ñeán 3,6 trieäu m3 goã nöõa. Nhö vaäy, chuùng ta khoâng chæ troàng caây maø coøn phaûi choïn, troàng caây toát vaø coù hieäu quaû. Ñeå ñöôïc nhö theá, ngaønh phaûi löïa choïncôcaáucaâytroàngphuøhôïp,baûo ñaûm chaát löôïng. Ñoái vôùi vieäc trieån khai Luaät Laâm nghieäp thì sao, thöa oâng? - Luaät Laâm nghieäp ñöôïc keá thöøa vaø phaùt trieån töø Luaät Baûo veä vaø Phaùt
 18. 18. 22 ñoái thoaïi Toâi mong caùc DN hieåu, nhaø nöôùc vaø chính quyeàn caùc caáp ñang taïo ñieàu kieän raát thuaän lôïi cho söï phaùt trieån chung cuûa ngaønh. Nhaø nöôùc kyø voïng caùc chuû röøng troàng röøng goã lôùn, phaùt trieån lieân keát theo chuoãi ñeå naâng cao giaù trò saûn phaåm. Nghóa laø, trong naêm 2019 muïc tieâu ñaët ra cho ngaønh seõ raát cao? - Ngaønh cheá bieán goã vaø xuaát khaåu laâm nghieäp Vieät Nam môùi chieám 6% thò phaàn theá giôùi, chuùng ta coù raát nhieàu cô hoäi ñeå phaùt trieån. Cuøng vôùi ñoù laø thò tröôøng trong nöôùc phuïc vuï khoaûng 100 trieäu khaùch haøng coù phong tuïc taäp quaùn, nhu caàu söû duïng ñoà goã raát cao, trong raát nhieàu naêm. 10 naêm qua, chuùng ta luoân ñaït kim ngaïch vaø giaù trò taêng cuûa ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã töø 12 ñeán 15%/ naêm. Trong naêm 2019 naøy, chuùng ta quyeát taâm ñeå böùt phaù. Nhaø nöôùc ñang raát kyø voïng ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã naêm 2019 phaûi taêng tröôûng, ñaït giaù trò kim ngaïch khoaûng 10,5 - 11 tyû USD. Vôùi nhöõng thoâng tin tích cöïc töø phía caùc hieäp hoäi, caùc DN cung caáp thì naêm nay, ngaønh coâng nghieäp naøy hoaøn toaøn coù theå phaùt trieån ôû toác ñoä cao nhö nhöõng naêm vöøa qua, thaäm chí coøn cao hôn. Cuõng caàn noùi theâm raèng, cao hôn ôû ñaây laø chuùng ta ñaàu tö, keâu goïi ñaàu tö trong lónh vöïc cheá bieán, nhaát laø caùc DN trong nöôùc. Raát möønglaøcaùcDNcoùvoánñaàutönöôùc ngoaøi (FDI) 5 naêm tröôùc chieám gaàn 70% giaù trò xuaát khaåu thì naêm 2018 chæ coøn 44,1%. Trong xu höôùng caùc DN trong nöôùc xuaát khaåu ñang taêng leân thì tyû troïng naøy giaûm ñi. Taát nhieân, giaù trò tuyeät ñoái cuûa caùc doanh nghieäp FDI vaãn taêng, nhöng goùp phaàn vaøo taêng tröôûng chung aáy thì caùc DN trong nöôùc ñaõ phaùt trieån raát maïnh. Chuùng toâi hi voïng naêm 2019 seõ coù khoaûng 5 - 7 nhaø maùycheábieángoãcoângsuaátcao,cheá bieán tinh, ñöôïc ñöa vaøo vaän haønh. Lieäu coâng ngheä coù thöïc söï giuùp DN taêng khaû naêng caïnh tranh khoâng, thöa oâng? - Coâng ngheä maø caùc DN trong nöôùc trang bò ñeàu laø coâng ngheä môùi. Trong 3 ñeán 5 naêm trôû laïi ñaây, chuùng ta ghi nhaän vieäc caùc DN maïnh daïn ñaàu tö öùng duïng coâng ngheä raát môùi, coù nhöõng coâng ngheä töï ñoäng trong saûn xuaát. Thaäm chí coù caû nhöõng DN maïnh daïn saùng taïo, phoái hôïp caùc nguyeân lieäu töø goã vôùi chaát lieäu beà maët nhö ñaù, kim loaïi... ñeå taïo neân nhöõng saûn phaåm ñaùp öùng nhu caàu raát cao cuûa khaùch haøng, chaúng haïn nhö caùc khaùch saïn 5 - 6 “sao” trong nöôùc vaø quoác teá. Toâi nghó vaán ñeà cuûa chuùng ta laø ngay moät luùc DN khoâng theå ñaàu tö ñöôïc taát caû nhöng trong ñònh höôùng chung caùc DN cuõng ñaõ xaùc ñònh ñaàu tö coâng ngheä ñeå laøm ra saûn phaåm coù chaát löôïng cao. Ñaàu naêm môùi, thoâng ñieäp maø Thöù tröôûng muoán nhaén nhuû ñeán caùc DN trong ngaønh laø gì? - Toâi mong caùc DN hieåu, nhaø nöôùc vaø chính quyeàn caùc caáp ñang taïo ñieàu kieän raát thuaän lôïi cho söï phaùt trieån chung cuûa ngaønh. Nhaø nöôùc kyø voïng caùc chuû röøng troàng röøng goã lôùn, phaùt trieån lieân keát theo chuoãi ñeå naâng cao giaù trò saûn phaåm. Ngoaøi ra, toâi cuõng muoán nhaén nhuû vôùi caùc DN raèng thò tröôøng trong nöôùc cuõng raát roäng môû. Trong tình hình hieän nay, khi caùc quanheäquoácteáñaõvaøñangtaïoñieàu kieän cho ngaønh thì chuùng ta hoaøn toaønvöõngtinraèngñaàutö vaøotroàng röøng,ñaàutövaøocheábieánxuaátkhaåu goã... thì DN ñaõ vaø seõ tieáp tuïc coù lôïi nhuaän cao. Xin caûm ôn oâng veà nhöõng trao ñoåi naøy!
 19. 19. Hơn cả Sơn Phủ: từ màu đến bóng, với NC-PU hoặc sơn nước, công nghệ phun sơn AIRMIX® luôn thân thiện đồng hành cùng mọi thể loại sản phẩm: mỗi lô hàng là một TUYỆT TÁC chinh phục thế giới. Thẩm mỹ & chất lượng lớp phủ Chi phí sản xuất: giảm thiểu thất thoát Môi trường: giảm thiểu ô nhiễm AIRMIX là một phát minh có cầu chứng của SAMES KREMLIN (KREMLIN REXSON) - PHÁP AIRMIX tối ưu hoá: AIRMIX CTY TNHH TM VƯỢT SÓNG Số 79, đường 55A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM ĐT: 028 3762 6534 – vuotsong2@gmail.com
 20. 20. LAMINATE FLOORING TOUCH | NATURAL | MODERN
 21. 21. 25 The wood processing industry’s ac- complishmentin2018wouldhaveno doubt posed many growth expecta- tions in the coming year. Mr. Deputy Minister, what kind of development strategy do you think the Ministry of Agriculture and Rural Development will set forth in 2019? - In 2019, the Forestry Law will come into force. This is an important new law that will have a profound impact on the forest industry. This is around the same time the CPTPP comes into effect aswellaswrappingupnegotiations and signing of the VPA - FLEGT agreement with the EU, alongside other free trade agreements. All of it opens up enormous potential for a sustainable forest industry development. CaåmAn In 2018, timber and forest product export turnover in Vietnam hit around 9.4 billion USD, more than 25% of the agriculture industry export turnover. Trade surplus reached 7.1 billion USD. These impressive numbers have turned manufacturing, timber and forest product into industries with the highest export value. According to Deputy Minister Ha Cong Tuan's assessment, 2019 will see an even more dramatic development. This spring, like previous years, we will launch the Teát tree planting festival. True to the goal of nationwide afforestation, the previous Teát holidays yielded many trees with high economic value for processing and exporting with added profit. The program also focuses on preserving ecological environment and adapting to climate change. Vietnam continues to set a high forestry development quota, aiming to reach a forest cover rate of41.85%.Tomakethispossible,we need an additional 220 thousand hectaresofconcentratedforestand around 60 million dispersed trees. Thatwillguaranteetheoverarching goal as well as the specific local 11 billion USD goalfor2019 Ministry of Agriculture and Rural Development, Permanent Deputy Minister Ha Cong Tuan: 2019 billion USD 11 It is true that our current afforestation effort is aimed not only at covering barren land and hills but also to provide material for the rapidly growing wood processing industry. Dialogue
 22. 22. 26 Dialogue accountability and responsibility beforethelawtoassurethetimber’s legal source. The law also stipulates sanctions,regulationsonsustainable management, supervising legal timber source and a greater role of the forest owner. These new requirements force companies to be more thorough in choosing their material, which would aid in elevating Vietnam’s standing as wellascomplyingwithinternational regulation on material source and environmental protection. Would this mean that the goal set for the industry in 2019 will be very high? -Vietnam’swoodprocessingand exporting forest product industry only hold 6% of the world's market share so far, so we have a lot of room to grow. Alongside that is the domestic market, catering to around 100 million consumers with different customs and high demand for wood product in many years to come. In the last 10 years, we have always had the wood ones. In short, 2019 will be a year of many positive change and actions. With such a high forest coverage target,willwebeabletomeetthedo- mestic and export material demands for manufacturing and processing? - It is true that our current afforestation effort is aimed not onlyatcoveringbarrenlandandhills but also to provide material for the rapidly growing wood processing industry. The government hopes that we will become the world’s wood processing workshop. Presently, Vietnam has the fifth highest timber and wood product import-exportturnoverintheworld, second in Asia and leading in the region. In 2018, Vietnam used around 42.8 million cubic meters for the wood processing industry. Specifically, around 35.7 million cubic meters was exported and 7.1 million cubic meters for domestic consumption. This year, the wood processing industry demands an additional 2.1 to 3.6 million cubic meters of wood, hence, we not only need to grow more trees, but to choose trees with high timber yield. The industry must have an appropriate plan for growing and ensuring timber quality. And what about the Forestry Law coming into effect? - The Forestry Law was based and expanded upon the Forest ProtectionandDevelopmentLawof 1991and2014.Thistimeround,the Forestry Law adds a major chapter concerning processing and the forest product market. The goal of this chapter is to create a chain of connection and management for the forestry production line, from processing, logging to exporting. In a nutshell, companies must ensure the timber's legal source, from raw material to finished product to market. The law aims to reform administrative procedures but with greater emphasis on the role and responsibility of the producers and product providers. They must have
 23. 23. 27 I would like firms to understand that the government and authority are creating very favorable conditions for the collective growth of the industry. The government hopes forest owners to focus on growing large tree variety and develop a connective chain to boost product value. processing industry's turnover and added value at around 12 to 15% peryear.Wearedeterminedtohave a big breakthrough in 2019. The governmentisputtingitsfaithinthe wood processing industry to reach a turnover of 10.5 - 11 billion USD in 2019. With positive news provided by associations and companies, it is perfectly reasonable to expect the industrytogrowatthesamepaceas previous years, maybe even higher. It must be added that achieving such an increase means more investment and call for investment into manufacturing sectors, especially domestic ones. The good newsisthatcompanieswithforeign direct investment (FDI)'s export value have dropped from almost 70% share in the last 5 years to only 44.1% in 2018. With domestic firms export on the rise, this ratio is expected to drop. Even though absolute values of FDI firms will continue to rise, domestic firms play no small part in the total development. We hope that in 2019 there will be around 5 to7high-poweredwoodprocessing factories in operation. Will technology be able to help companies improve their competi- tiveness? - Technologies currently utilized by domestic firms are all new ones. In the last 3 to 5 years, we have notedcompanieswillingtoinvestin applyingextremelynewtechnology andautomationinproduction.There are even companies that dared to be creative, combining wood materials with surface materials like stone and metal to create products capable of satisfying clients with high expectations, such as 5 - 6 star domestic and international hotels. I think our problem is that firms cannot invest in everything all at once, but as a whole, firms have recognized the benefit of investing in technology to produce high quality goods. This new year, what message would you like to send to firms in the industry? -Iwouldlikefirmstounderstand that the government and authority are creating very favorable conditionsforthecollectivegrowth of the industry. The government hopes forest owners will focus on growing large tree variety and developaconnectivechaintoboost productvalue. Additionally,Iwould like to remind companies that the domestic market is very open. Presently, international relations have and are creating the perfect condition for us to wholeheartedly invest in plantations, in processing and exporting timber, which will surely yield high profits in return. Thank you for this exchange!
 24. 24. 28 hoaït ñoäng hoäi nghieäp cheá bieán, xuaát khaåu goã, laâm saûn naêm 2018 - Thaønh coâng, baøi hoïckinhnghieäm;giaûiphaùpböùtphaù naêm 2019”, dieãn ra saùng 22/2 taïi Haø Noäi. Thuû töôùng Chính phuû Nguyeãn Xuaân Phuùc, Phoù thuû töôùng Trònh Ñình Duõng, Boä tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân HoaøiPhöông Taïi Dieãn ñaøn “Ngaønh coâng nghieäp cheá bieán, xuaát khaåu goã, laâm saûn naêm 2018 - Thaønh coâng, baøi hoïc kinh nghieäm; giaûi phaùp böùt phaù naêm 2019”, Thuû töôùng Chính phuû ñaõ ghi nhaän keát quaû cuûa ngaønh vaø bieåu döông, khen thöôûng caùc taäp theå, caù nhaân coù thaønh tích noåi troäi. H ôn 600 ñaïi bieåu laø ñaïi dieän caùcboä,ngaønh,toåchöùcquoác teá,toåchöùcphichínhphuû,toå chöùc chính trò xaõ hoäi, caùc hieäp hoäi vaø treân 300 doanh nghieäp (DN) hoaït ñoäng trong ngaønh cheá bieán xuaát khaåu goã vaø laâm saûn ñaõ cuøng coù maët taïi Dieãn ñaøn “Ngaønh coâng (NN&PTNT) Nguyeãn Xuaân Cöôøng chuû trì söï kieän quan troïng naøy. Theo Boä tröôûng Nguyeãn Xuaân Cöôøng,dieãnñaønñöôïctoåchöùcngay töø ñaàu naêm 2019 nhaèm nhìn nhaän, ñaùnh giaù nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc trongnaêm2018vaøñeàxuaátgiaûiphaùp thöïc hieän thaønh coâng chæ tieâu naêm 2019 cho ngaønh coâng nghieäp cheá bieán, xuaát khaåu goã vaø laâm saûn. Dieãn ñaøn cuõng theå hieän söï quan taâm, ghi nhaän cuûa Thuû töôùng Chính phuû daønh cho nhöõng coá gaéng, noã löïc khoâng ngöøng cuûa caùc DN, doanh nhaân trong quaù trình xaây döïng vaø phaùt trieån ngaønh. Thoáng keâ töø Boä NN&PTNT cho thaáy, naêm 2018, kim ngaïch xuaát khaåu goã vaø laâm saûn Vieät Nam ñaït 9,382 tyû USD, chieám treân 23% kim ngaïch xuaát khaåu cuûa ngaønh noâng nghieäp, giaù trò suaát sieâu ñaït treân 7,1 tyû USD. Vieät Nam ñaõ trôû thaønh quoác gia ñöùng thöù 5 treân theá giôùi, thöù 2 Chaâu AÙ, thöù nhaát Ñoâng Nam Điểmsonchongành
 25. 25. 29 AÙ veà xuaát khaåu goã vaø laâm saûn. Thò tröôøng xuaát khaåu goã, laâm saûn môû roängñeánhôn120quoácgiavaøvuøng laõnh thoå. Caû nöôùc hieän coù 4.500 DN cheá bieán goã vaø laâm saûn, trong ñoù 95% laø DN tö nhaân, 3,5% DN coù voán ñaàu tö treân 50 tyû ñoàng. Soá DN cheá bieán saûn phaåm xuaát khaåu treân 1.800 DN, taêng hôn 300 DN so vôùi naêm 2017. Nhieàu DN ñaõ quan taâm ñaàu tö, nghieân cöùu vaø ñöa vaøo öùng duïng saûn xuaát vaø cung öùng thieát bò maùy moùc, saûn phaåm phuï trôï thay theá haøng nhaäp khaåu, naâng cao giaù trò gia taêng. Phaùt bieåu taïi Dieãn ñaøn, Thuû töôùngNguyeãnXuaânPhuùcñaùnhgiaù thaønh quaû cuûa ngaønh laâm nghieäp ñaõ khaúng ñònh söï noã löïc, tinh thaàn vaø söï vöôn leân cuûa coäng ñoàng DN cheá bieán goã vaø laâm saûn. Thuû töôùng ghi nhaän keát quaû cuûa ngaønh vaø bieåu döông caùc thaønh tích noåi troäi trong troàng röøng, baûo veä röøng, chaêm soùc röøng vaø cheá bieán xuaát khaåu laâm saûn ñaõ ñoùng goùp quan troïng vaøo söï phaùt trieån kinh teá quoác gia noùi chung vaø xuaát khaåu cuûa ngaønh noâng nghieäp noùi rieâng. Ñoàng thôøi, chæ ra nhöõng toàn taïi, haïn cheá, baát caäp cuûa ngaønh, ñöa ra nhöõng ñònh höôùng nhaèm khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm, phaùt huy theá maïnh. Thuû töôùng ñaët ra yeâu caàu ngaønh caàntieáptuïcböùtphaùtrongnaêm2019 vaø nhöõng naêm tieáp theo, phaán ñaáu ñaït 13 tyû USD vaøo naêm 2020 vaø ñeán naêm 2025 ñaït 20 tyû USD gaén vôùi khaùtvoïngvöônleânlaøquoácgiahaøng ñaàuveàxuaátkhaåugoãvaølaâmsaûn,sôùm trôû thaønh trung taâm saûn xuaát, xuaát khaåu ñoà goã vaø laâm saûn cuûa theá giôùi. Ngöôøi ñöùng ñaàu Chính phuû cam keát tieáp tuïc laéng nghe nhöõng yù kieán goùpyù,kieánnghòcuûacoängñoàngDN, doanh nhaân, caùc hieäp hoäi... ñeå kòp thôøi hoã trôï, thaùo gôõ nhöõng vöôùng maéc. Ñeå tuyeân döông thaønh tích cuûa ngaønh, ngöôøi ñöùng ñaàu Chính phuû ñaõtuyeândöôngvaøvinhdanh41taäp theå vaø 5 caù nhaân coù thaønh tích xuaát saéc, ñoùng goùp vaøo söï thaønh coâng cuûa ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã vaø laâm saûn xuaát khaåu. Trong ñoù coù15taäptheåñöôïcnhaänbaèngkhen cuûaThuûtöôùngChínhphuû;26taäptheå vaø5caùnhaânnhaänbaèngkhencuûaBoä tröôûng Boä NN&PTNT. Dòp naøy, Hoäi Myõ ngheä vaø cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) vinh döï ñöôïc nhaän baèng khen cuûa Thuû töôùng Chính phuû cho nhöõng noã löïc cuûa HAWA trong ñoùng goùp cho vieäc ñònh höôùng vaø phaùt trieån ngaønh cheá bieán goã TP.HCM noùi rieâng vaø caû nöôùc noùi chung. Theo oâng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch HAWA, ñaây laø nguoàn ñoäng vieân lôùn ñeå nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc hoäi tieáp tuïc coá gaéng, goùp theâm tieáng noùi cho ngaønh. Tuyeân döông 5 laõnh ñaïo DN xuaát saéc trong ngaønh goã Cuøng vôùi HAWA, 5 laõnh ñaïo DN thaønh vieân HAWA ñöôïc nhaän baèng khen cuûa Thuû töôùng Chính phuû laàn naøy bao goàm: oâng Nguyeãn Quoác Khanh - Chuû tòch AA Corporation, oâng Nguyeãn Chieán Thaéng - Chuû tòch Coâng ty Scansia Pacific, oâng Nguyeãn Vaên Ngheä - Toång giaùm ñoác Coâng ty Kyõ ngheä Goã Vieät, oâng Nguyeãn Lieâm - Giaùm ñoác Coâng ty Laâm Vieät vaø oâng Nguyeãn Vaên Quyù - Toång giaùm ñoác Coâng ty Hoá Nai.
 26. 26. Made in Taiwan
 27. 27. 32 hoaït ñoäng hoäi ñang ngaøy moät taêng cao. Keùo theo ñoù, chaéc chaén seõ laø nhu caàu veà caùc saûn phaåm noäi thaát. Ñieàu ñaùng chuù yù laø khoâng chæ taêngveàlöôïng,ñoøihoûitöøphíangöôøi duøng trong nöôùc cuõng taêng cao, ñoøi hoûi saûn phaåm noäi thaát mang ra thò tröôøng phaûi taêng caû veà chaát. Nguyeânnhaânchínhlaønhaänthöùcvaø ñoøi hoûi veà phong caùch soáng ñaõ baét ñaàu hình thaønh töø löùa ngöôøi duøng môùi. Ghi nhaän yù kieán töø kieán truùc sö Nguyeãn Hoaøng Maïnh, Coâng ty thieát keá Mia, vôùi noäi thaát cuõng nhö khoâng gian soáng, khaùch haøng Vieät Nam, ñaëc bieät laø giôùi treû, ñang theå hieän hoï coù thò hieáu raát rieâng. Trong ñoù, ngoaøi tính thaåm myõ, coâng NamKhueâ Laøm soáng laïi chöõ “gu”, nhöõng doanh nhaân taâm huyeát trong ngaønh cheá bieán goã vaø trang trí noäi thaát ñang kyø voïng seõ ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa theá heä khaùch haøng treû tuoåi ngaøy moät saønh ñieäu hôn trong phong caùch soáng. Ñoøi hoûi môùi cho nhaø saûn xuaát Ngaøy 12/2, trong khoâng khí Teát Nguyeân Ñaùn vaãn coøn vöông vaán, Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) ñaõ toå chöùc buoåi gaëp gôõ ñaàu naêm vôùi caùc kieán truùc sö, chuyeân gia cuøng caùc doanh nghieäp (DN) kinh doanh noäi thaát cuõng nhö baát ñoäng saûn taïi TP.HCM ñeå baøn veà höôùng ñi môùi cho ngaønh cheá bieán goã. OÂng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch HAWA cho bieát, chöa bao giôø ngaønh taêng tröôûng noùng nhö hieän nay. Theo ñaùnh giaù cuûa HAWA, thò tröôøng noäi thaát Vieät Nam coù giaù trò thöông maïi leân ñeán hôn 4 tyû USD. Con soá naøy khoâng döøng laïi khi maø theá heä sinh töø naêm 1980 ñeán 1998 (theá heä Millennials) chieám 32% daân soá theá giôùi vaø 35% daân soá Vieät Nam, ñaõ vaø ñang böôùc vaøo giai ñoaïn sinh con, xaây döïng maùi aám gia ñình. Baùo caùo töø Savills, taäp ñoaøn cung caáp caùc dòch vuï baát ñoäng saûn haøng ñaàu treân theá giôùi, cuõng cho thaáy taïi Vieät Nam,xuhöôùngchuyeåndòchcuûatheá heä naøy tôùi sinh soáng taïi caùc ñoâ thò naêng thì yeáu toá “xanh” laø nhu caàu ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu. Nghieân cöùu töø Nielsen cuõng ghi nhaän phaàn lôùn ngöôøi duøng hieän nay ñeàu höôùng tôùi cuoäc soáng ñeà cao söï ñoäc ñaùo cuûa moãi baûn theå. Neáu naém baét ñöôïc nhu caàu treân, caùc DN noäi thaát cuõng nhö baát ñoäng saûn hoaøn toaøn coù theå chieám ñöôïc loøng tin töø khaùchhaøng.OÂngKhanhnhaänñònh: “Ñaây cuõng laø ñoøøi hoûi buoäc caùc nhaø saûn xuaát laãn caùc ñôn vò cung caáp baát ñoäng saûn phaûi ñaàu tö nhieàu hôn, khoâng chæ veà maët thieát keá, maø coøn phaûi taïo ñöôïc khoâng gian noäi thaát cho ngöôøi duøng”. Coù moät khaùi nieäm trong tieáng Phaùp ñaõ ñöôïc Vieät hoùa laø “gu” (goût), chæ khaû naêng nhìn ñöôïc nhöõng giaù trò tinh tuùy, laøm cho ngöôøi coù “gu” trôû neân khaùc bieät. Khaùi nieäm naøy, ñöôïc hieåu phoå bieán laø phong caùch soáng (lifestyle). Nhaø thieát keá Lyù Quyù Khaùnh cho raèng, baát cöù ai trong chuùng ta cuõng ñeàu coù “gu” caù nhaân. Ñoù laø thöù ghi ñaäm daáuaáncaùnhaâncuûamình,giuùpmoïi ĐI TÌM “GU” NỘI THẤT CỦANGƯỜIVIỆT OÂng Nguyeãn Quoác Khanh OÂng Micheal Buckley OÂng Lyù Quí Trung
 28. 28. 33 ngöôøi nhaän ra mình vaø laøm cho mình thoaûi maùi, vui thích. AÊn maëc ñuùng “gu” hay soáng trong khoâng gian ñuùng “gu” seõ laø yeáu toá giuùp chuùng ta töï tin hôn raát nhieàu. Vaán ñeà laø, chuùng ta coù tìm ñöôïc “gu” cuûa mình laø gì hay khoâng. “Neáu DN nhìn ñöôïc “gu” hay phong caùch soáng cuûa khaùch haøng cuõng nhö theå hieän ñöôïc “gu” cuûa mình thì khaû naêng chinh phuïc ñöôïc khaùch haøng treû trong taàm tay”, Lyù Quyù Khaùnh chia seû. Noäi thaát ñuùng “gu” laø chìa khoùa cuûa haïnh phuùc Ñaõ coù dòp soáng ôû nhieàu quoác gia khaùc nhau vaø traûi nghieäm ñöôïc ñöôïc nhieàu phong caùch soáng hay noùi caùch khaùc laø “gu”, theo chuyeân giacoávaánnoäithaátMichaelBuckley, tranhluaänveàphongcaùchsoángnaøo toát nhaát, giuùp con ngöôøi phaùt trieån toátnhaátlaøvoânghóa.Thöïcsöï,phong caùch laø thöù ôû trong traùi tim vaø laøm cho chuùng ta haïnh phuùc. Theá neân seõ khoâng coù “gu” naøo noåi baät hôn, thuù vò hôn maø tuøy thuoäc vaøo chính moãi ngöôøi. Nhöõng thöù laøm cho chuùng ta thích thuù, vui veû haèng ngaøy ñoù laø “gu” cuûa moãi ngöôøi. “Vôùinoäithaát,thöùgiuùpchuùngtagaây döïng khoâng gian soáng, neáu choïn ñöôïc nhöõng thöù ñuùng “gu”, chuùng ta seõ raát haïnh phuùc trong maùi aám aáy. Nhöõng nhaø saûn xuaát cuõng nhö caùcñônvòkinhdoanhbaátñoängsaûn caànchuùyùñeányeáutoánaøy.Noùseõdaãn daét vaø quyeát ñònh khaùch haøng coù choïn löïa mình hay khoâng”, Michael Buckley nhaän ñònh. Ñaùng möøng laø DN Vieät Nam ñaõ böôùc ñeán phaân khuùc cao nhaát cuûa Nhaø thieát keá, chuyeân gia phong caùch soáng Marielle Genet: Nhöõng vaät duïng xung quanh duø nhoû, nhöng ñuùng vôùi sôû thích, phong caùch soáng hay “gu” cuûa ngöôøi duøng thì cuõng coù theå mang laïi nieàm vui cho chuû sôû höõu cuûa noù. Vì “gu” xuaát phaùt töø traùi tim. Do vaäy, ngöôøi duøng saün saøng traû chi phí, thaäm chí laø cao hôn ñeå coù theå mua veà. Neáu DN nghieân cöùu vaø giuùp ngöôøi duøng nhaän ra “gu” cuûa mình, giaù trò aáy seõ coøn cao hôn nöõa bôûi ngöôøi duøng seõ choïn löïa vaø gaén keát laâu daøi vôùi DN. Thò tröôøng Vieät Nam hieän nay, nhu caàu theå hieän “gu”, theå hieän phong caùch soáng ñaõ coù, neáu DN ñaùp öùng ñöôïc, toâi tin thaønh coâng seõ thuoäc veà hoï. thò tröôøng, nghóa laø, cung caáp ñöôïc khoâng gian noäi thaát cho khaùch haøng, chöù khoâng chæ ñôn thuaàn laø saûn phaåm ñôn leû. Ñôn cöû, nhieàu DN Vieät ñaõ thaéng thaàu vaø hoaøn thieän raát nhieàu döï aùn quoác teá, coù tieâu chuaån 5, 6 “sao” taïi Vieät Nam cuõng nhö theá giôùi. Nhö vaäy, DN Vieät Nam hoaøn toaøn coù theå ñaùp öùng nhu caàu töø phía ngöôøi duøng. Chæ tieác laø thò tröôøng trong nöôùc hieän vaãn chöa taïo ñöôïc heä sinh thaùi caàn thieát ñeå coùtheåphaùttrieånkinhdoanhkhoâng giannoäithaát.Nghóalaø,nhaøsaûnxuaát noäithaátvaãnchöagaëpñöôïccaùcñôn vò thieát keá vaø kinh doanh baát ñoäng saûn ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngöôøi duøng moät caùch troïn veïn nhaát. Trong boái caûnh naøy, roõ raøng thò tröôøng ñang caàn moät maûnh gheùp cuoái ñeå keát noái caùc ñôn vò thieát keá, thi coâng, saûn xuaát laãn kinh doanh noäi thaát ñeå coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu veà nhöõng khoâng gian soáng coù “gu” töø phía ngöôøi duøng. “HAWA ñang xuùc tieán ñeå toå chöùc moät saân chôi keát noái, mang ñeán cô hoäi kinh doanh cho DN cuõng nhö ngöôøi duøng. Chuùng toâi nghó, coâng taùc naøy seõ mang ñeán nhieàu lôïi ích cho DN laãn söï phaùt trieån chung cuûa ngaønh cheá bieán goã”, oâng Khanh noùi.
 29. 29. 34 hoaït ñoäng hoäi noäi thaát cuûa mình. Ñoàng thôøi, laø nôi giuùp DN keát noái ñeå coù theå hoaøn thieän heä sinh thaùi kinh doanh noäi thaát cho thò tröôøng Vieät Nam, giuùp caùc nhaø ñaàu tö, caùc ñôn vò laøm döï aùn baát ñoäng saûn tham khaûo vaø tìm kieámñoáitaùcphuøhôïp”,oângPhöông khaúng ñònh. Thieát keá seõ laø yeáu toá thieát yeáu ñeå DN tham gia saân chôi naøy, bôûi tieâu chí cuûa VIFA Gu laø seõ trôû thaønh nôi tìm ra phong caùch, mang ñeán ÑoaønQuyùBình Töø kinh nghieäm toå chöùc thaønh coâng trieån laõm quoác teá VIFA Expo vaø trieån laõm noäi ñòa VIFA Home, HAWA quyeát ñònh trieån khai theâm VIFA Gu, moät trieån laõm phong caùch soáng vaø giaûi phaùp troïn goùi cho khoâng gian noäi thaát vaøo thaùng 5/2019. Ñaây seõ laø söï kieän ñaàu tieân quy tuï caùc “stylist” noäi thaát trong caû nöôùc khoe taøi vaø caäp nhaät khuynh höôùng tieâu duøng noäi thaát môùi nhaát. T rong khuoân khoå buoåi gaëp gôõ ñaàu naêm, baøn veà gu noäi thaát cuûa ngöôøi Vieät vôùi caùc nhaø thieát keá vaø caùc chuyeân gia trong ngaønh do HAWA toå chöùc, caùc thaønh vieân Ban Thöôøng tröïc HAWA ñaõ thoáng nhaát vaø trieån khai coângtaùctoåchöùcVIFAGu,moättrieån laõm hoaøn toaøn môùi, nhaèm tieáp tuïc goùp phaàn thuùc ñaåy coâng taùc xuùc tieán thöông maïi cho ngaønh cheá bieán goã. Ñaúng caáp cuûa doanh nghieäp tham gia Theo oâng Nguyeãn Chaùnh Phöông,PhoùchuûtòchkieâmToångthö kyù HAWA, VIFA Gu laø moät trieån laõm chöùng toû ñaúng caáp cuûa caùc doanh nghieäp (DN) bôûi ñaây seõ laø nôi gaëp gôõ cuûa caùc DN coù khaû naêng saùng taïo trong ngaønh, hoäi tuï nhöõng caùi teân coù theå mang ñeán caùi nhìn toång theåveànaênglöïckieántaïokhoânggian soáng cho ngöôøi Vieät. Vì ñieàu naøy maø caùch trieån laõm cuõng nhö löïa choïn ñoái töôïng DN tham gia cuõng seõ raát khaùc bieät. Cuï theå, VIFA Gu seõ khoâng tröng baøy saûn phaåm maø taäp trung mang ñeán nhöõng khoâng gian soáng tieâu bieåu. Ví duï nhö phoái caûnh caên hoä maãu cho khaùch haøng coù caùi nhìn cuï theå hôn veà öùng duïng saûn phaåm noäi thaát. “VIFA Gu seõ laø nôi caùc chuyeân gia giuùp ngöôøi duøng tìm thaáy “gu” chaát löôïng traûi nghieäm veà phong caùch soáng cho khaùch tham quan. Do ñoù, khoâng chæ laø nhöõng khoâng gian daønh cho DN, ban toå chöùc coøn daønh 14 gian naèm treân truïc chính cuûa trieån laõm ñeå giôùi thieäu nhöõng thieát keá khoâng gian cuûa nhöõng “stylist” noåi tieáng nhaát Vieät Nam do ELLE Decoration Vietnam giaùm tuyeån. Ngoaøi ra, VIFA Gu coøn coù khu vöïc giôùi thieäu nhöõng saûn phaåm VIFA Gu Sânchơicủanhững ngườisángtạo AÛnh: Vifa Expo
 30. 30. 35 ñoäc ñaùo, chaát löôïng cao, nhöõng thieát keá aán töôïng cuûa caùc designer treû, nhöõng cô sôû saûn xuaát nhoû vaø nhöõng laøng ngheà treân khaép Vieät Nam. “Chuùng toâi seõ coù nhöõng hoäi thaûo chuyeân ngaønh vaø hoaït ñoäng töông taùc vôùi khaùch tham quan ñeå VIFA Gu khoâng döøng laïi ôû moät trieån laõm hay moät hoäi chôï maø laø moät festival saùng taïo thieát keá noäi thaát ñaàu tieân cuûa Vieät Nam”, oâng Phöông khaúng ñònh. Kyø voïng moät khoâng gian trieån laõm hoaøn toaøn môùi Ñoùn nhaän thoâng tin veà trieån laõm phong caùch soáng vaø giaûi phaùp troïn goùi cho khoâng gian noäi thaát VIFA Gu, coäng ñoàng DN saûn xuaát vaø kinh doanh noäi thaát trong vaø ngoaøi nöôùc raát phaán khôûi. "Moät trieån laõm mang aâm höôûng cuûa festival saùng taïo laø ñieàu caàn nhaát hieän nay cuûa ngaønh cheá bieán goã”, oâng Lyù Quí Trung - Toång giaùm ñoác Nhaø Xinh vaø Taäp ñoaøn noäi thaát AKA nhaän xeùt. Theo oâng Trung, ôû caùc nöôùc phaùt trieån, hoäi chôï laø nôi tröng baøy nhöõng saûn phaåm môùi, ñeïp nhaát, aán töôïng nhaát cuûa töông lai. Trong OÂng Cao Xuaân Haûi, Giaùm ñoác CoângtySaøiGoønÑeïpcuõngchoraèng, DN trong ngaønh thöïc söï ñang caàn moät saân chôi ñeå khoe caùc thieát keá môùi, laéng nghe yù kieán ngöôøi duøng veà nhöõng thieát keá môùi aáy ñeå coù theå ñieàu chænh, sao cho saûn phaåm ñaït ñöôïc ñoä hoaøn haûo nhaát tröôùc khi chínhthöùcböôùcvaøothòtröôøng.OÂng Haûi nhaán maïnh: “Neáu DN tham gia hoäi chôï khoâng nhaèm muïc ñích baùn haøng maø laø caâu chuyeän “khoe” saûn phaåmmôùinhaát,ñeïpnhaát,“gu”nhaát cuûa mình thì seõ coù ñöôïc tính döï baùo cho söï phaùt trieån cuûa ngaønh”. Ñoàng quan ñieåm, oâng Lyù Quí Trung cho raèng, vieäc choïn löïa ñoái töôïng tham gia laø cuûa ban toå chöùc nhöng nhieäm vuï cuûa DN tham gia saân chôi naøy laø boû qua muïc ñích thöông maïi, chæ taäp trung vaøo caâu chuyeän thieát keá. “Chuùng toâi khoâng ñònh baùn baát kyø moùn haøng giaûm giaù, maãu cuõ naøo taïi söï kieän. Ñaây coù theå ñöôïc xem laø “tuaàn leã thôøi trang” cuûa ngaønh noäi thaát nhö VIFA Gu höôùng tôùi.Chuùngtoâiseõtröngbaøynhöõngboä söu taäp môùi nhaát, chöa töøng baùn taïi showroom", oâng Trung khaúng ñònh. Söï ñoàng thuaän töø phía DN cuõng chínhlaønguoànñoängvieânquyùgiaùcho bantoåchöùc.TheooângNguyeãnQuoác Khanh, Chuû tòch HAWA, ñoái töôïng thamgiatrieånlaõmVIFAguchæcoù30% laø DN saûn xuaát vaø cheá bieán goã. Phaàn lôùn coøn laïi laø caùc ñôn vò kinh doanh baát ñoäng saûn, caùc ñôn vò thieát keá, DN kinh doanh saûn phaåm trang trí... Vôùi caùch laøm naøy, VIFA Gu coù theå taïo döïng heä sinh thaùi trong kinh doanh phong caùch noäi thaát cho thò tröôøng Vieät Nam. “Khi maø vieäc kinh doanhböôùcquakhuoânkhoåcuûamoät vaøi chi tieát, tieán ñeán cung caáp goùi saûn phaåm hoaøn chænh, ngöôøi duøng aét haún seõ höôûng öùng nhieàu hôn, giaù trò DN nhaän ñöôïc cuõng seõ cao hôn hieän taïi. Nhö vaäy, trong töông lai gaàn, thò tröôøng noäi ñòa chaéc chaén seõ ñöôïc kích caàu, höùa heïn seõ vöôït qua con soá hieän taïi vaø chinh phuïc giaù trò môùi”, oâng Khanh nhaän ñònh. VIFA Gu seõ laø nôi caùc chuyeân gia giuùp ngöôøi duøng tìm thaáy “gu” noäi thaát cuûa mình. Ñoàng thôøi, laø nôi giuùp DN keát noái ñeå coù theå hoaøn thieän heä sinh thaùi kinh doanh noäi thaát cho thò tröôøng Vieät Nam. nöôùc, nhöõng naêm qua chöùng kieán nhieàu cuoäc trieån laõm noäi thaát ôû Vieät Nam coù tieán boä nhöng caùch toå chöùc vaãn khoâng laøm DN laãn ngöôøi tham quan thoûa maõn. Bôûi, caùc trieån laõm chuû yeáu taäp trung vaøo hoäi chôï, khoâng tröng baøy caùc saûn phaåm cuûa töông lai maø chuû yeáu laø baùn haøng, maø laø baùn haøng “quaù khöù”. Ít nhieàu, ñieàu naøy ñaõ laøm cho caùc trieån laõm ôû Vieät Nam maát ñi tính döï baùo töông lai cho thò tröôøng.
 31. 31. CNC MORTISING MACHINE MSK3722-5 MSK3722-4x2 MSK3722-5x2
 32. 32. http://www.hsupen.com.tw http://www.sutan.tw DRTB-100 / 250 (5 TRUÏC) CNC ÑAÙNH MOÄNG HAI ÑAÀU DRTA-100 / 250 (9 TRUÏC) CNC ÑAÙNH MOÄNG HAI ÑAÀU gnâouvgnäoM nøortgnäoM nâeixgnäoM pilEgnäoM HSU PEN INTERNATIONAL PRECISION MACHINERY CO.,LTD. gnurTiøaÑ,nâeyugNgnohP,gnôöDùuhP153 ÑT: +886-4-25225378 - Fax: +886-4-25235098 - Email: hsupen@ms14.hinet.net QRV - our new collection - creations based on steam-bent solid wood boards, never seen before.
 33. 33. 38 activities of Vietnam's Wood Industry ÑaïiAn Following the success of the international VIFA Expo and the domestic VIFA Home exhibitions, HAWA has decided to organize VIFA Gu, a lifestyle and all-in-one interior package exhibition in May 2019. This event will be a first of its kind, drawing interior “stylists” from all around the country to showcase their talent and to update visitors on the latest interior design trends. O n discussing Vietnamese taste in interior decoration withdesignersandindustry experts during the new year HAWA meeting, members of the Standing Committee were unanimous in the need for VIFA Gu, an all-new exhibition aimed at promoting trade for the wood processing industry. The scale of participating firms AccordingtoMr.NguyenChanh Phuong, HAWA's Vice Chairman and General Secretary, VIFA Gu is the exhibition that determines VIFA Gu - PLATFORM forcreativity “VIFA Gu” will be a place where experts can help consumers find their own “taste” in interior decoration. Concurrently, it will be an event connecting companies with the goal of perfecting the furniture trading scene in Vietnam. enterprises’ class, since this will be a gathering of creative firms within the industry, those who can bring about an overview of Vietnamese people’s living space design. For this reason, the organization and participating firms of the event will be very different from VIFA Expo and VIFA Home. Specifically, VIFA Gu will not be displaying products, but will instead focus on showcasing typical living spaces. For example, showcasing a model apartment to give consumers a thorough view into the application offurniture.“VIFAGu”willbeaplace where experts can help consumers find their own “taste” in interior decoration. Concurrently, it will be an event connecting companies with the goal of perfecting the furniture trading scene in Vietnam, helping investors and real estate firms with consultation and finding suitable partners”, Mr. Phuong asserts. Design will be a core element in attracting companies to the event, since VIFA Gu’s criteria is to become a place to discover style, to give visitorsaqualitylifestyleexperience. For that reason, the organizing
 34. 34. 39 boardhavealsoreserved14exhibits on the main path of the exhibition tointroducedesignsbysomeofthe most famous “stylists” in Vietnam, curated by ELLE Decoration Vietnam. In addition, VIFA Gu has an area dedicated to introducing high quality original products, concepts by inspiring young designers, small producers and traditional craft villages from all around Vietnam. “We will have seminars and interaction with visitors, so that VIFA Gu doesn’t stop at being an exhibition or a fair, but Vietnam's firstinteriorcreativedesignfestival”, claimed Mr. Phuong. Expectation in an all new exhibition space Upon receiving news of the lifestyle and all in one interior package exhibition VIFA Gu, both domestic and international manufacturing firms and furniture businesses expressed their excitement. “An exhibition with the characteristic of a creative festival is just what the wood processing industry is currently missing”, Mr. Ly Qui Trung - General Manager of Nha Xinh and AKA Furniture Group remarked.AccordingtoMr.Trung,in developedcountries,fairsarewhere the newest, most beautiful and impressive products are displayed. Domestically,therehavebeenmany furniture exhibitions in Vietnam withimprovements,butthelacking organization fails to attract firms as well as visitor satisfaction. This is due to an emphasis on creating a fair, where “outdated” products are mainly sold instead of displaying innovative ones. This has more or less caused exhibitions in Vietnam to lose their ability to predict the market. Mr. Cao Xuan Hai, Director of Saigon Dep also believes that firms within the industry are in desperate need of a place to showcase their new designs, to receive feedback on those products in order to make adjustments and perfect them before they hit the market. Mr. Hai emphasizes: “If companies participate in fairs, not with the intention to sell, but to introduce their newest and most “tasteful” productthenexhibitionswillregain their ability to predict the industry's growth”. Mr. Ly Qui Trung agrees, saying that the organizing board’s task is to choose participants, but it is the participant firm’s task to look past commercial interests and focus on designing. “We do not intend to sell anydiscountitemoroldmodelatan event considered to be the “fashion week” of the furniture industry like VIFA Gu. We will display our newest collections, which have never been sold at our showroom”, Mr. Trung affirms. The support from companies has been invaluable to the organizing board. As stated by Mr. Nguyen Quoc Khanh, Chairman of HAWA, wood manufacturing and processing companies will only take up 30% of the participants in VIFA Gu exhibition. The remaining majorityconsistsofrealestatefirms, designingdivisions,andcompanies majoring in interior decor. With this strategy, VIFA Gu can build a trading framework for Vietnam's furniture market. “When businesses innovate towards providing a complete product, consumers will surely respond positively, which in turn raises company value. In the near future, the domestic market will inevitablybestimulated,promising to surpass the current statistics and conquer new heights”, Mr. Khanh comments.
 35. 35. 40 hoaït ñoäng hoäi chí Heritage nhaän xeùt, vôùi söï taêng tröôûng kinh teá, ngöôøi Vieät ñaõ vaø ñang daønh nhieàu thôøi gian hôn cho vieäc xaây döïng phong caùch caù nhaân cuõng nhö khoâng gian soáng. Ñaùng tieác, phaàn lôùn ngöôøi Vieät vaãn chöa tích luõy ñöôïc nhieàu kieán thöùc cuõng nhökhaûnaêngcaûmthuïnhöõnggiaùtrò thaåm myõ. Theo baø Hoa, khi coù yù chí phaánñaáu,chuùngtacoùtheålaoñoäng ñeå caûi thieän kinh teá nhöng khi coù tieàn, vieäc duøng ñoàng tieàn ñeå trang bòñöôïcnhöõngthöùphuøhôïpvôùibaûn thaân,vôùiyùthíchcuûamìnhlaïiraátkhoù. Phaûi quan saùt nhieàu, ñeå yù nhieàu môùi coù theå trang bò ñöôïc nhöõng kieán thöùc thaåm myõ cho mình phuø hôïp vôùimoâitröôøngsoángxungquanh.Baø khaúngñònh:"Thòtröôøngñangraátcaàn ñöôïc daãn daét bôûi phong caùch tieâu duøng, phong caùch soáng cuûa nhöõng HoaøngGiang Toái ngaøy 21/2, haøng traêm kieán truùc sö vaø nhaø thieát keá trong lónh vöïc noäi thaát taïi Haø Noäi ñaõ coù maët ñeå tham döï buoåi noùi chuyeän chuyeân ñeà "GU cho ngöôøi Vieät" do Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) cuøng Ashui.com toå chöùc. Söï kieän taäp trung chia seû vaø tranh luaän veà gu thaåm myõ, loái soáng cuûa giôùi treû Vieät Nam hieän nay. Nhu caàu caàn ñöôïc daãn daét Khai maøo cho chuû ñeå khaù haáp daãn naøy, oâng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch HAWA cho bieát, gu hay phong caùch soáng laø vieäc löïa choïn nhöõng thöù phuø hôïp vôùi baûn thaân, laøm nhöõng ñieàu mình yeâu thích. Ñoù laø thöù ghi ñaäm daáu aán caù nhaân, giuùp moïi ngöôøi nhaän ra mình vaø laøm cho mình thoaûi maùi, vui thích. AÊn maëc ñuùng “gu” hay soáng trong khoâng gian ñuùng “gu” seõ laø yeáu toá giuùp chuùngtatöïtinhônraátnhieàu."Trong boái caûnh hieän nay, khi maø kinh teá phaùttrieån,nhucaàuñôøisoángcaohôn, ngöôøiduøngbaétñaàuchuùyùnhieàuhôn nhöõngsaûnphaåmphuøhôïpvôùigucuûa mình", oâng Khanh noùi. Trong vai troø laø moät chuyeân gia veà phong caùch soáng, baø Phaïm Thu Hoa, Phoù tröôûng Ban bieân taäp Taïp ngöôøi ñaàu ngaønh. Nhieäm vuï naøy thuoäcveànhöõngnhaøthieátkeá,nhöõng doanh nghieäp (DN) saûn xuaát". Ñoàngquanñieåm,PGS-TS-KTS.Vuõ Hoàng Cöông, Tröôûng khoa Noäi thaát vaø Myõ thuaät coâng nghieäp, Ñaïi hoïc KieántruùcHaøNoäichobieát,ngöôøiVieät caûmnhaängutrongnoäithaátmuoänvaø chaäm, ñoâi khi leäch laïc vôùi nhöõng boä gheátokhoångloà,chuûyeáuñeåtheåhieän hônlaøtieâuduøng.Dovaäy,neáucaùcDN trong nöôùc chuû ñoäng xaây döïng vaø ñònhhìnhphongcaùchtieâuduøngcho ngöôøi Vieät coù "gu" hôn, saønh ñieäu hônlaøvieäcraátñaùnghöôûngöùng.Bôûi, traùch nhieäm phaùt trieån gu thaåm myõ, phong caùch soáng cho coäng ñoàng cuõngthuoäcveàDN,duøñoùkhoângphaûi laø ñoái töôïng khaùch haøng cuûa mình. "Cuõngcaànlöuyùraèng,vieäcñònhhình phong caùch cuûa ngöôøi Vieät khoâng CỘNG ĐỒNG SÁNG TẠO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC HƯỞNG ỨNGVIFAGU Laõnh ñaïo HAWA vaø chuû tòch Ashui (goùc traùi) giôùi thieäu veà yù töôûng toå chöùc Vifa GU
 36. 36. 41 khôûiñoänghoaëclaømrieângleûmaøphaûi toång hoøa nhieàu ñoái töôïng DN. Neáu khoâng baét ñaàu vaø khoâng lieân keát ñeå cuøng laøm, chaéc chaén seõ khoù hình thaønh ñöôïc phong caùch cuûa ngöôøi Vieät", oâng Cöông noùi. Caùi ñeïp caàn ñöôïc toång hoøa vaø lan toûa Taïi buoåi noùi chuyeän chuyeân ñeà naøy, oâng Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phoù chuû tòch, Toång thö kyù HAWA ñaõ coâng boá thoâng tin veà hoäi chôï Vifa Gu seõ toå chöùc vaøo thaùng 5/2019 taïi TP.HCM. Theo oâng Phöông, Vifa Gu seõ laø moät trieån laõm chöùng toû ñaúng môùi, bieåu tröng cho ngaønh coâng nghieäp saùng taïo toaøn caàu. “Vì ñieàu naøy maø ban toå chöùc seõ phaûi choïn löïañoáitöôïngDNthamgiatrieånlaõm. Chuùng toâi seõ thaønh laäp hoäi ñoàng giaùm tuyeån goàm nhöõng caù nhaân, toå chöùc coù uy tín trong ngaønh”, oâng Phöôngnoùi.Khoângchælöïachoïn,hoäi ñoàng naøy coøn laøm nhieäm vuï tö vaán trong thieát keá, tröng baøy, löïa choïn saûn phaåm... giuùp DN tham gia coù ñöôïc hình aûnh, aán töôïng toát nhaát vôùi khaùch haøng. Theo tieát loä töø ban toå chöùc, ñieåm nhaán cuûa trieån laõm laø quaûng tröôøng nhöng gu thì chính laø baûn saéc cuûa moãi caù nhaân, khoâng theå baét chöôùc ñöôïc. Caâu chuyeän naâng cao tính thaåm myõ cho moïi ngöôøi vaø boäc loä ñöôïc caùi gu cuûa moãi ngöôøi laø moät quaù trình daøi. YÙ töôûng toå chöùc Vifa Gu thöôøng nieân cuõng seõ goùp phaàn tích cöïc trong vieäc ñònh höôùng toát quaùtrìnhnaøychotheáheächuûlöïccuûa ñaát nöôùc hieän nay. Ñaùnh giaù cao yù töôûng toå chöùc Vifa Gu, kieán truùc sö ñeán töø YÙ, hieän laømvieäcôûHaøNoäi,MarcoCasamonti cho bieát, thò tröôøng phaùt trieån caùi ñeïp cuûa cuoäc soáng caàn söï keát hôïp Vifa Gu seõ dieãn ra töø 16 ñeán 19/5 taïi Trung taâm Hoäi chôï vaø trieån laõm Saøi Goøn - SECC, 799 Nguyeãn Vaên Linh, Q.7, TP.HCM. Ñaêng kyù vaø môû baùn gian haøng baét ñaàu töø ngaøy 25/2/2019. caápcuûacaùcDNbôûiñaâyseõlaønôigaëp gôõcuûacaùcDNcoùkhaûnaêngsaùngtaïo trong ngaønh, hoäi tuï nhöõng thöông hieäucoùtheåmangñeáncaùinhìntoång theåveànaênglöïckieántaïokhoânggian soáng cho ngöôøi Vieät. Vifa Gu seõ coù haøng loaït hoäi thaûo chuyeân ngaønh cuõng nhö caùc hoaït ñoäng töông taùc vôùi khaùch tham quan tröôùc vaø trong suoát thôøi gian dieãn ra ñeå Vifa Gu khoâng döøng ôû moät trieån laõm hay moät hoäi chôï maø ñích thöïc laø moät festival saùng taïo thieát keá noäi thaát ñaàu tieân cuûa Vieät Nam. Do vaäy, ñoái töôïng tham gia festival naøy khoâng chæ laø nhöõng nhaø thieát keá, nhöõng ngöôøi tieân phong trong saùng taïo taïi Vieät Nam vaø theá giôùi maø coøn laø haøng traêm ngaøn baïn treû ñang tìm kieám nhöõng saûn phaåm phuø hôïp vôùi phong caùch tieâu duøng Gu, khoâng gian ñöôïc saép ñaët bôûi caùc chuyeân gia phong caùch “stylist” noåi tieáng nhaát Vieät Nam, döïa treân nhöõng saûn phaåm tieâu bieåu cuûa caùc DN tham gia trieån laõm. Khoâng gian naøy seõ toaï laïc treân truïc chính cuûa trieån laõm ñeå khaùch haøng coù theå chieâm ngöôõng. Beân caïnh laø nhöõng ngoâi nhaø mang phong caùch thieát keá tieâu bieåu, ñaïi dieän cho caùc xu höôùng tieâu duøng nhö: kinh ñieån, ñöông ñaïi, thöû nghieäm... Ngoaøi ra, seõ coù theâm caùc goùc tröng baøy veà phong caùch soáng nhö goùc aåm thöïc, goùc coâng ngheä, goùc thôøi trang, goùc ngheä thuaät... Nhaän xeùt veà yù töôûng toå chöùc "festival noäi thaát" naøy, KTS. Leâ Vieät Haø - Chuû tòch Ashui.com, ñoái taùc truyeànthoângvaøgiaùmtuyeåncuûaVifa Gu cho raèng, caùi ñeïp coù theå chung, cuûa nhieàu DN chöù khoâng chæ rieâng DNnoäithaáthaythôøitrang.Nhövaäy, yù töôûng toå chöùc hoäi chôï veà phong caùch coù söï toång hoøa, phoái hôïp, keát noái caùc ngaønh ngheà töø noäi thaát, baát ñoäng saûn, thôøi trang, thuû coâng myõ ngheä, aåm thöïc... cuûa Vifa Gu khaù tieán boä. "Caùi ñeïp luoân lan toûa. Moät khoâng gian soáng ñeïp seõ taïo neân khu phoá ñeïp, nhieàu khu phoá ñeïp thì seõ gaây döïng ñöôïc thaønh phoá ñeïp. Vaäy thì, traùch nhieäm cuûa chuùngtalaøphaûimôûroängcaùiñeïptöø chính baûn thaân mình, ñeïp töø chính khoâng gian soáng cuûa mình. Gaây döïng ñöôïc ñôøi soáng cuûa mình töôi ñeïp töø phong caùch soáng aáy seõ lan toûa, ngaùt höông cho caû coäng ñoàng, chuùng ta seõ coù moät ñôøi soáng thuù vò hôn",nhaøthieátkeáMarcoCasamonti chia seû.
 37. 37. MAC Co., Ltd 102/65/38 Lê Văn Thọ, Quận Gò Vấp, HCMC Tel: 0944 99 8067 Fax: (028)73068786 Email:lephuocvan@hanhgia.com Web: www.hanhgia.com/ www.lean.com.vn Make Leaders Happier! Các chương trình đào tạo - tư vấn dành cho ngành gỗ Chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm ngành gỗ Top Google search "loai bo lang phi"Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Hạnh Gia "Lean Factory Design" PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN GIÚP LOẠI BỎ 7 LOẠI LÃNG PHÍ "CHẾT NGƯỜI" TRONG SẢN XUẤT! Quality Assurance for wood industry NGAØNH GOÃ THIEÁT KEÁ XÖÔÛNG KEÁT HÔÏP 5S - LOAÏI BOÛ LAÕNG PHÍ Theû ñieåm caân baèng (BSC) - vôùi heä thoáng chæ soá ño löôøng (KPI)
 38. 38. Bản lề mới cho đồ nội thất mang dấu ấn riêng Các loại bản lề mới với giảm chấn BLUMOTION tích hợp tạo ra các đồ nội thất đặc biệt – cho dù là các tủ cao với nhiều tầng, tủ nội thất có cửa mỏng, cửa kính hay cửa gương. Cho các tủ có gỗ màu tối, Blum cũng cung cấp bản lề CLIP top BLUMOTION màu đen mã não. Nói cách khác, Blum cung cấp tất cả các giải pháp phụ kiện cho vô số ứng dụng khác nhau. www.blum.com BLUM LIFESTYLE SHOWROOM 3 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM 9h - 19h Thứ hai đến Thứ bảy Tel: (028) 3822 3304 www.blum.com Blum Vietnam

×