Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ban tin 70 HAWA - Go & Noi that

89 views

Published on

Rethinking wood processing models - Tư duy lại mô hình sản xuất chế biến gỗ

Published in: Environment
 • Get access to 16,000 woodworking plans, Download 50 FREE Plans... ★★★ https://url.cn/ktFCrsHZ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Ban tin 70 HAWA - Go & Noi that

 1. 1. Nhaø xuaát baûn Thoâng Taán Tư duy lại mô hình sản xuất chế biến gỗ AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA)70 Tieâu ñieåm:
 2. 2. CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Khu Dịch Vụ Tân Cảng - Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. 200.000 m³ Gỗ Tròn/ năm 200.000 m³ Gỗ Xẻ Sấy/ năm ....................... ....................... Scan Google Maps Tải ứng dụng TAVICO từ: Website: tavicowood.com Hotline: 1900 2345 19 Đặc Biệt: Xẻ sấy - Gia công theo quy cách Chính xác đến từng thanh Gỗ
 3. 3. CÔNG TY TNHH TM & SX SAO NAM Lô P4 đường D7, KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, T. Bình Dương Điện thoại: 0274.3653601 - 0274.3653602 l Fax: 0274.3653600 Email: trangtransaonam@gmail.com l Website: saonamflooring.com Sản phẩm xanh cho sức khỏe người tiêu dùng
 4. 4. 4 tieáng noùi ngöôøi laøm ngheà NGUYEÃNQUOÁCKHANH ChuûtòchHAWA Caùch ñaây 15 naêm, toâi coù dòp sang Ñan Maïch, thaêm nhaø maùy Fritz Hanzen vôùi maãu gheá noåi tieáng ANT. Chæ vôùi 5 coâng nhaân nhöng coù theå saûn xuaát hôn 2.000 gheá/ngaøy. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù, ngöôøi ñieàu haønh doanh nghieäp (DN) phaûi tính toaùn raát kyõ moïi chi phí, nguyeân lieäu... Ñaëc bieät laø ñaàu tö moät daây chuyeàn maùy moùc thieát bò toái öu, khai thaùc toái ña khaû naêng cuûa maùy. cuoäc chôi coâng ngheä, khoâng ñaàu tö theophongtraøo.Caâuchuyeänñaàutö phaûi baét ñaàu töø nhu caàu cuûa chính mình. Ñeå hieåu ñöôïc nhu caàu thöïc söï, vieäc nghieâm tuùc trong coâng taùc nghieân cöùu laø ñieàu khoâng theå boû qua. Nghieân cöùu noäi taïi laãn nghieân Chủ động trong cuộcchơicôngnghệ cheá bieán goã Vieät Nam phaûi ñoái maët. Neáu chæ döøng laïi ôû möùc duy trì khaû naênghieäntaïithìcuõngñaõlaøbaønthua trong nhöõng ngaøy phía tröôùc. Vöøa phaûi giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà noäi taïi ñeå ñaûm baûo chaát löôïng, ñaùp öùng ñôn haøng ñang coù, vöøa phaûi gia taêng naêng suaát, chaát xaùm... ñeå coù theå giöõ vaø ñoùn khaùch haøng môùi; laïi phaûi linh hoaït ñeå ñoùn ñaàu nhöõng thay ñoåi trong töông lai, baøi toaùn maø DN cheá bieán goã Vieät Nam ñangñoáimaëtkhoângphaûilaøchuyeän ngaøy moät ngaøy hai. Do ñoù, DN caàn coù moät chieán löôïc nghieâm tuùc vaø hieäu quaû. Tröôùc thaùch thöùc naøy, caàn coù moät taàm nhìn môùi, moät tö duy saâu, trong ñoù chìa khoùa ñeå cuøng luùc giaûi hai baøi toaùn aáy chæ coù theå laø ñaàu tö coâng ngheä. Vôùi söï tieán boä cuûa kyõ thuaät saûn xuaát chính xaùc CNC, keát hôïp caùc coâng ngheä môùi nhö trí tueä nhaân taïo,döõlieäulôùn,ñieäntoaùnñaùmmaây, robot...coângngheächeábieángoãñang tieán ñeán nhöõng böôùc phaùt trieån ñaùng ngaïc nhieân, mang laïi cho DN raát nhieàu cô hoäi caûi tieán chaát löôïng, kieåm soaùt toát tieán ñoä, giaûm söï leä thuoäc vaøo lao ñoäng, buøng noå saûn xuaát. Khoái DN saûn xuaát, ñaëc bieät laø DN cheá bieán goã ñaõ nhaän thaáy böùc xuùc veà maët öùng duïng coâng ngheä. Nhöng, baøi toaùn ñaàu tö, phaûi baét ñaàu töø ñaâu? Thöù nhaát, caàn phaûi quaùn trieät, DN seõ phaûi giöõ theá chuû ñoäng trong K hi ñaët vaán ñeà, neáu moät ngaøy naøo ñoù, thò tröôøng khoâng ñaët haøng saûn xuaát gheá aáy nöõa, nhaø maùy seõ ra sao? Caâu traû lôøi laø: Ñoùng cöûa! Ñoù laø hai maët cuûa vaán ñeà. Moät, DN ñaàu tö raát saùt vôùi thöïc teá, khai thaùc heát toaøn boä nguoàn ñaàu tö. Nhöng maët coøn laïi, laø khoaûng troáng trong döï lieäu töông lai. Vôùi moät thò tröôøng lieân tuïc thay ñoåi veà thò hieáu, ñoái thuû caïnh caïnh tranh, kinh teá chínhtrò...neáukhoângchuaånbòñeåcoù theå linh hoaït thích öùng, khoaûn ñaàu töhieäntaïihoaøntoaøncoùtheålaømkhoù DN trong töông lai. Caâu chuyeän cuûa DN aáy chöùa trong noù nhöõng thaùch thöùcmaøhieännayDNVieätNamñang gaëp phaûi. Trong 5 thaùng ñaàu naêm 2019, toång soá voán FDI ñaàu tö taêng gaáp gaàn 1,2 laàn so vôùi ñaàu tö FDI cuûa caû naêm 2018. Trong ñoù, soá döï aùn FDI môùi ñaàu tö vaøo ngaønh goã laø 49, töông ñöông 73% soá döï aùn FDI cuûa caû naêm 2018. Ñaëc bieät, chieám treân 60%trongtoångsoádöïaùnñaàutövaøo ngaønh goã taïi Vieät Nam laø 32 coâng ty hoaïtñoängtrongmaûngcheábieángoã. Consoánaøychothaáythöïctraïngcaïnh tranhtrongtöônglairaátgaànmaøDN
 5. 5. 5 cöùu caùc giaûi phaùp ñang coù treân thò tröôøng. Coâng taùc tö vaán töø phía nhaø cung caáp thieát bò, caùc ñôn vò phaân phoái cuõng nhö nhöõng ñôn vò tö vaán chuyeân nghieäp ñeàu laø nguoàn tham khaûoñaùngquyùtröôùckhiquyeátñònh ñaàu tö. Caøng coù nhieàu thoâng tin, caøng hieåu roõ nhu caàu phaùt trieån cuûa DN trong nhöõng naêm tôùi, hoï seõ giaûi ñöôïc baøi toaùn ñaàu tö moät caùch hieäu quaû nhaát. Bôûi daây chuyeàn saûn xuaát laø moät phaàn cuûa heä thoáng, caøng keát noái chaët cheõ vôùi nhau, DN caøng khai thaùc theâm ñöôïc nhieàu giaù trò. Vaø Doanh nghieäp phaûi giöõ theá chuû ñoäng trong cuoäc chôi coâng ngheä, khoâng ñaàu tö theo phong traøo. Caâu chuyeän ñaàu tö phaûi baét ñaàu töø nhu caàu cuûa chính mình. naêng suaát cuûa caû nhaø maùy seõ phuï thuoäc vaøo khaâu coù naêng suaát thaáp nhaát. Do ñoù, quyeát ñònh ñaàu tö thieát bò caàn coù tö duy caû heä thoáng töø kinh doanh, thieát keá, vaän haønh quaûn trò, roài môùi ra daây chuyeàn vaø trong chuyeàn caàn coù söï caân baèng giöõa thieát bò môùi vaø cuõ. Mua nhö theá naøo ñeå thieát bò môùi phuø hôïp vôùi toång theå thay vì chæ moät vaøi ñôn vò maùy raát tieân tieán veà coâng ngheä nhöng laïi khoâng ñöôïc khai thaùc toát coâng suaát. Taát nhieân, khoâng theå phuû ñònh, ñoùn ñaàu ñöôïc coâng ngheä laø moät nguoàn löïc lôùn. DN naém coâng ngheä caøngtoát,döïtínhñöôïcxachoquyeát ñònhñaàutöcuûamìnhthìñoùseõlaølôïi theá trong töông lai. Khoaûng caùch döï ñoaùn naøy, neáu ñi tröôùc 3 ñeán 4 naêmthìnguoànkinhphíñaàutöhieäu quaû. Tuy nhieân, DN cuõng caàn phaûi tính toaùn ñöôïc nhöõng ruûi ro phaùt sinh. Vaø quan troïng hôn caû vaãn laø baøi toaùn caân baèng. Vieät Nam höôùng ñeán con soá 20 tyû USD doanh thu xuaát khaåu vaøo naêm 2025. Ñaàu tö cho ngaønh goã laø ngaønh saûn xuaát haøng loaït, DN phaûi coù nhöõng tính toaùn chính xaùc ngay töø ñaàu. Thaáu hieåu tính chaát quan troïng cuûa nhöõng quyeát ñònh ñaàu tö, DN caàn nguoàn thoâng tin tham khaûo vaø töông taùc vôùi caùc chuyeân gia trong ngaønh, ñoàng haønh cuøng Yorkers, HAWA vaø caùc hieäp hoäi DN khaùc giôùi thieäu ñeán DN trong ngaønh taïi VietnamWood - moät trieån laõm thieát bò coâng ngheä phuïc vuï chuyeân ngaønh cheá bieán goã. Trieån laõm laø moät böùc tranh toaøn caûnh veà khaû naêng toái öu hoùa saûn xuaát maø DN coù theå tham khaûo ñeå töø ñoù coù ñöôïc nhöõng quyeát saùch ñuùng ñaén nhaát cho mình. Trieån laõm laø cô hoäi cho DN coù theâm nhöõng goùc nhìn môùi, môû roängtöduysaûnxuaátvaøñaàutöcoâng ngheä. DN ñeán vôùi hoäi chôï cuõng caàn coù tö duy chuû ñoäng, hieåu mình caàn gì, muoán tieáp caän coâng ngheä gì, chuyeângianaøocoùtheåhoãtrôï...Ñieàu naøygiuùpchoDNtöïtinvaøcoùnhöõng quyeát ñònh xaùc ñaùng khi ra quyeát ñònhñaàutö.Trongnoãlöïcmangñeán nhöõnggiaùtròthieátthöïcchohoäivieân, chuùngtoâihyvoïngVietnamWoodseõ goùp theâm tieáng noùi ñeå DN coù theå hoaïch ñònh ñuùng ñaén chieán löôïc ñaàu tö cuûa mình.
 6. 6. 628 6 In 3.000 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 2546-2019/CXBIPH/04-32/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 269/QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy 13 thaùng 9 naêm 2019 Soá ISBN: 978-604-9843-55-6 In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 9 naêm 2019 Ñoái taùc lieân keát: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM Ñòa chæ: 185 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP.HCM Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Phoù Toång bieân taäp: Phuøng Thò Myõ Bieân taäp: Phöông Lam Giang Chuû bieân: Traàn Vieät Tieán Bieân soaïn: Nguyeãn Quoác Khanh, Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït Phuï traùch taøi trôï - Söûa baûn in: Traàn Mai 68 muïc luïc 8 Tiêu điểm Tư duy lại mô hình sản xuất CHUYÊN MÔN HÓATRÊN TỔNG THỂ Đón làn sóng cá nhân HÓA nhu cầu nội thất 4 nghịch lý trong thời đại số 20 Đối thoại Ông Steven Chen - Chuyên gia quản lý dự án Công ty Tổ chức hội chợ Quốc tế Chanchao: Ứng dụng kỹ thuật số là tương lai của ngành gỗ Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd. Digital Technologyapplication in Wood Industry 26 Hoạt động hội Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh: “CẦN THÁCH THỨC ĐỂ NHÌN RÕ CƠ HỘI” TỪ VIỆT NAM NHÌN SANG LAS VEGAS HỌC TỪ THỰC TIỄN 32 Chính sách - Pháp luật Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ViỆt Nam: lợi ích khi có nguồn nguyên liệu gỗ từ rừng được quản lý bền vững 36 Xúc tiến thương mại Bà Thượng Mỹ An, Giám đốc Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC: Công nghiệp triển lãm là ”nhiệt kế” của nền kinh tế VietnamWood 2019: Công nghệ chế biến gỗ ”dạm ngõ” 4.0 Wood Processing Tech touches 4.0 SỨC HÚT TỪ ẤN ĐỘ CƠ HỘI TỪ KOFURN 2019 46 Thiết kế Hoa Mai, 17 năm nhìn lại NÂNG TẦM GIẢI HOA MAI Giải nhất Hoa Mai 2019: LÀM VIỆC VỚI NHỰA, TÌNH YÊU VỚI GỖ TrưởngthànhcùngHoaMai Bạn đồng hành của Hoa Mai Xu hướng nội thất 2020 - 2022: Gần thiên nhiên, đa phong cách và thông minh 66 Thủ công mỹ nghệ ĐỘC ĐÁO NHƯ LEM DÉCOR 68 Công nghệ Giải bài toán kinh doanh bằng lựa chọn công nghệ Cơ hội trị giá 4,4 tỷ USD Bài học từ Đức - Ý Ông Ingo Bette, Giám đốc Marketing Hiệp hội Máy móc Đức VDMA: Công nghệ không phải là tất cả 78 Góc quản trị Thách thức trong tái đào tạo nhân lực Ông Bernd Kahnert, chuyên gia tư vấn cấp cao Công ty HOMAG: Thách thức lớn nhất của Việt Nam Là nhân lực 52
 7. 7. CÔNG TY CỔ PHẦN OSMO VIỆT NAM Trụ sở: Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM Kho hàng: 1137A Nguyễn Xiễn, P. Long Bình, Q.9, TP.HCM - ĐT: 02862785307 - 0909149366 Email: info@osmovietnam.com.vn - Website: osmovietnam.com.vn
 8. 8. 8 tieâu ñieåm ÑaëngQuyùYeân Ngaøy 10/9, gaàn 100 doanh nghieäp cheá bieán goã ñaõ coù maët taïi hoäi thaûo chuyeân ngaønh “Tö duy laïi quy trình saûn xuaát” do Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) keát hôïp cuøng Coâng ty Yorkers toå chöùc. Ñaây laø söï kieän ñoùn ñaàu cho trieån laõm thieát bò coâng ngheä chuyeân ngaønh cheá bieán goã - VietnamWood 2019, seõ dieãn ra töø ngaøy 18 - 21/9 taïi Trung taâm Hoäi chôï vaø Trieån laõm Saøi Goøn (SECC). thay ñoåi raát lôùn ngaønh coâng nghieäp thieát keá saûn phaåm vaø caùch saûn xuaát ra noù", oâng Phöông noùi. ÑoùchínhlaølyùdoDNtrongngaønh caàn coù moät taàm nhìn môùi, moät tö duysaâutrongvieäcñònhhöôùngphaùt trieån ñeå kieän toaøn caû coâng taùc saûn xuaát laãn quaûn trò. "Chuùng toâi daønh hôn 50 tyû ñoàng cho vieäc ñaàu tö moät chuyeàn saûn xuaát ñoà noäi thaát phoøng nguû, phoøng khaùch", oâng Nguyeãn Phöông - Giaùm ñoác kinh doanh Coâng ty TNHH Minh Thaønh tieát loä. Ñaõ choïn ñöôïc coâng ngheä nhöng chöa töï tin vôùi quyeát ñònh, nhöõng ngöôøi ñieàu haønh Minh Thaønh ñang daønh thôøi gian laéng nghe theâm yù kieán töø nhöõng ñôn vò tö vaán. Ñoàng thôøi, cuøng vôùi vieäc ñaàu tö daøn maùy môùi, Minh Thaønh coøn phaûi saép xeáp laïi quy trình saûn xuaát, ñeå coù ñöôïc guoàng maùy töông thích, hieäu quaû cao nhaát. Theo oâng Phöông, boû ra khoaûnñaàutönaøy,DNñangkyøvoïng seõ giaûm ñöôïc khoaûng 30% nguoàn nhaân löïc, giaûm aùp löïc khoù khaên veà con ngöôøi. Tính toaùn xa hôn cho töông lai TheooângBerndKahnert,chuyeân gia tö vaán caáp cao cuûa Coâng ty HOMAG - nhaø cung caáp caùc giaûi phaùp tích hôïp haøng ñaàu theá giôùi veà saûnxuaátvaøcheábieángoã,khoângchælaø chuyeän taêng tröôûng, maø ñaàu tö vaøo caùc giaûi phaùp saûn xuaát thoâng minh ñeå ñaùp öùng caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuõng nhö chaát löôïng ngaøy caøng cao hieän nay laø yeáu toá soáng coøn ñeå coù theå caïnh tranh trong moâi tröôøng quoác teá. Tuy nhieân, vaán ñeà lôùn cuûa DN Vieät Nam khoâng phaûi laø coâng ngheä maø laø nhaân löïc nhaän chuyeån giao vaø öùng duïng caùc coâng ngheä saûn xuaát. “Thöïc teá raát khoù tìm ñöôïc nhaân löïc coù trình ñoä hieåu vaø coù theå Tư duy lại môhìnhsảnxuất Saép xeáp laïi quy trình Phaùtbieåukhaimaïc,oângNguyeãn ChaùnhPhöông,PhoùchuûtòchHAWA cho bieát, duø taêng tröôûng xuaát khaåu nhöng noäi taïi ngaønh goã ñang noåi leân nhöõng thaùch thöùc caàn phaûi giaûi quyeát sôùm. Trong ñoù, noåi baät laø tính caïnh tranh saûn xuaát taïi Vieät Nam taêng cao do caùc doanh nghieäp (DN) FDI tham gia thò tröôøng Vieät Nam ngaøy caøng lôùn. Dòch chuyeån ñôn haøng töø thöông chieán Myõ - Trung khieán löôïng khaùch haøng môùi gia taêng vaøo Vieät Nam. Caùc DN naêng ñoäng, laøm coâng taùc baùn haøng vaø chaêm soùc khaùch haøng toát coù theå nhaän ñöôïc nhieàu ñôn haøng. Tuy nhieân, löôïng ñaët haøng treân moãi khaùch haøng cuõ giaûm. Nguyeân nhaân laødonhucaàutieâuduøngnoäithaáttheá giôùi baét ñaàu chöõng laïi. Söï dòch chuyeån ñôn haøng cuõng gaây ra tình traïng khan hieám lao ñoäng. Theo caùc DN saûn xuaát, laøn soùng FDI ñaõ goùp phaàn khieán nhu caàu nhaân coâng taêng leân. Hieän giaù nhaân coâng ôû caùc khu coâng nghieäp ñaõ taêng töø 10 ñeán 20% nhöng DN vaãn raát khoù tuyeån ngöôøi. Ñaùng chuù yù giaù nhaân coâng taêng nhöng chaát löôïng lao ñoäng vaãn ôû möùc thaáp. Ñoáitroïngvôùitìnhtraïngnhaânlöïc laø neàn taûng soá hoùa ñang thay ñoåi raát lôùn coâng nghieäp cheá bieán, quaûn trò, thieát keá, mua baùn haøng... ôû taát caû lónh vöïc, trong ñoù coù ngaønh goã. "Kinh doanh online cuõng laø xu theá baét ñaàu lan vaøo ngaønh noäi thaát laøm OÂng Leslie, ñaïi dieän Weinig phaùt bieåu
 9. 9. 9 vaän haønh caùc thieát bò cho nhaø maùy. Ñoù laø chöa keå söï bieán ñoäng ñoâi khi raát cao cuûa nhaân löïc, gaây ruûi ro cho caûcaùccoângtycuõngnhöchonhöõng ñôn vò cung caáp maùy moùc”, oâng Bernd Kahnert chia seû. Tieáp caän vôùi thöïc teá DN, baø NguyeãnThòLaønh-GiaùmñoácCoângty Thuaän Hieàn cho bieát, nhu caàu nhaân löïc bieát söû duïng maùy moùc trong töông lai seõ ngaøy caøng quan troïng. Neáu chæ ñaàu tö coâng ngheä maø queân chuaån bò nhaân löïc, coâng taùc naøy Doanh nghieäp trong ngaønh caàn coù moät taàm nhìn môùi, moät tö duy saâu trong vieäc ñònh höôùng phaùt trieån ñeå kieän toaøn caû coâng taùc saûn xuaát laãn quaûn trò. cuõngseõkhoùñaïtñöôïchieäuquaûnhö mong muoán. Coâng ty Thuaän Hieàn cuõng döï lieäu seõ keát hôïp vôùi caùc toå chöùc ñeå ñaàu tö trung taâm ñaøo taïo, ñoùn ñaàu nhu caàu cuûa DN. Tuy chöa aánñònhñöôïcthôøigiandöïaùnñivaøo thöïc tieãn nhöng baø Laønh khaúng ñònh raát quyeát taâm. "Nhöõng ngöôøi thôï bieát maùy, hieåu maùy cheá bieán goã seõ giuùp DN giaûi quyeát ñöôïc baøi toaùn ñaàu tö coâng ngheä hieäu quaû", baø Laønh noùi. Ñoàng quan ñieåm, oâng Cao Duy Taâm - Giaùm ñoác Coâng ty Vetta, ñôn vò ñaïi dieän cho SCM taïi thò tröôøng VieätNamchoraèng,thaùchthöùcnhaân löïc trong töông lai khoâng theå moät mìnhDNgiaûiquyeát.Coângtaùcchuaån bò cho nguoàn nhaân löïc ngaønh phaûi coù söï tham gia cuûa Nhaø nöôùc, ñaëc bieät laø heä thoáng giaùo duïc. Theo oâng Taâm, ñeå ñaït ñeán doanh soá 20 tyû USD naêm 2025, vieäc ñaøo taïo lao ñoängchongaønhcheábieángoãlaøcaáp thieát. Hieän caùc tröôøng ñaïi hoïc taïi Vieät Nam cuõng ñaõ xaây döïng khoa Cheá bieán goã (HAWA hôïp taùc vôùi Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm kyõ thuaät) nhöng coâng taùc naøy caàn phaùt trieån hôn nöõa môùi coù theå taïo ra söï phaùt trieån beàn vöõng cho ngaønh. Baø Nguyeãn Thò Laønh - Coâng ty Thuaän Hieàn Ban toå chöùc cuøng ñaïi dieän caùc ñôn vò
 10. 10. 10 tieâu ñieåm TraànVieätTieán BanThöôøngvuïHAWA Chuyeân moân hoùa caàn söùc maïnh toång hôïp. Doanh nghieäp phaûi coù chieán löôïc phaùt trieån baøi baûn, coù muïc tieâu kinh doanh, ñaàu tö phaùt trieån thò tröôøng töø nghieân cöùu saûn phaåm, marketing, baùn haøng, heä thoáng maùy moùc thieát bò saûn xuaát - töùc laø chuyeân moân hoùa treân bình dieän toång theå chöù khoâng ñôn thuaàn chæ ôû khaâu saûn xuaát. ñöôïc chæ daãn taän töôøng? Thoâng tin thì ít oûi; töï moø maãm, hoïc hoûi ñeå ñi leân. Ngaønh goã xuaát khaåu Vieät Nam ñöôïc hình thaønh nhö theá ñoù. Tö duy saâu khoâng boû lôõ cô hoäi Quy luaät cuûa thò tröôøng laø muoán toàn taïi, phaùt trieån thì phaûi caïnh tranh, muoán coù thò phaàn lôùn thì phaûi gioûi, phaûi hôn ngöôøi. Theá giôùi coù 3 thò tröôøng saûn xuaát ñoà goã coù quymoâlôùnñoùlaø:TrungQuoác,chaâu AÂu vaø Ñoâng Nam AÙ. Saûn phaåm noäi thaát ñöôïc saûn xuaát chuû löïc ôû chaâu AÂu laø doøng saûn phaåm töø goã vaùn (panel) coù tính chaát saûn xuaát ñôn giaûn, deã chuyeàn hoùa, töï ñoäng hoùa, caàn raát ít lao ñoäng (vì chi phí tieàn löông ôû chaâu AÂu quaù cao). Coøn doøng haøng töø Trung Quoác laø saûn xuaát haøng loaït, saûn löôïng raát lôùn, chuûng loaïi ña daïng, giaù toát, giao haøng nhanh, phaân khuùc khaùch haøng cuõng raát roäng. Thò tröôøng Ñoâng Nam AÙ thì coù tính linh hoaït, ñôn haøng nhoû hôn: Thaùi Lan, Malaysia thì khai thaùc yeáu toá thieát keá coù haøm löôïng giaù trò gia taêng, doøng haøng panel cuõng töông ñoái, nhöng Indonesia thì maïnh doøng haøng ngoaøi trôøi vôùi goã teak (giaù tî), VieätNamlaømtoátñoàsolidtrongnhaø vôùi goã traøm, cao su... Theo ghi nhaän sô boä cuûa caùc chuyeân gia, coù hôn 90% DN ñang thöïc hieän gia coâng, thuï ñoäng ñôn haøng, khoâng laøm chuû ñöôïc thò tröôøng neân buoäc phaûi toå chöùc chuyeàn saûn xuaát linh hoaït cao ñeå CHUYÊN MÔN HÓA TRÊNTỔNGTHỂ ñôn saéc. Khi aáy, moät naêm xuaát ñöôïc 400 - 500 ngaøn USD laø haïnh phuùc laém roài. Coøn baây giôø, DN coù 500 -700 coâng nhaân, maãu maõ ña daïng, maùy moùc thieát bò nhieàu chuûng loaïi, khi coù ñôn haøng laïi tuyeån theâm coâng nhaân, ñaàu tö maùy moùc, moät naêm trung bình cuõng ñöôïc caû chuïc trieäu USD. Neáu quay laïi quaù khöù, haún nhieàu ngöôøi seõ nghó: Giaù nhö mình ñaàu tö sôùm, nhaø maùy coù ñöôïc quy moâ nhö baây giôø thì mình chaéc ñaõ laø “truøm” cuûa ngaønh goã! Nhöng nghó ñi roài cuõng phaûi nghó laïi: Ngaøy aáy ai cuõng nhö mình, ai cuõng quaån quanh trong caùi “ao laøng”, moïi thöù raát xa laï; phaûi vöøa hoïc, vöøa laøm vaø töï lôùn chöù coù maáy ai ñöôïc ñaøo taïo, Caâu chuyeän ngaøy aáy... Coù theå nhìn thaáy söï khaùc bieät roõ reät giöõa theá heä doanh nghieäp (DN) laøm goã xuaát khaåu ñôøi ñaàu vaøo nhöõng naêm 2000 vôùi hieän nay treân bình dieän quy moâ, chuûng loaïi saûn phaåm, caùch thöùc saûn xuaát. Hoài ñoù nhaø xöôûng chaät heïp, dieän tích chöøng 1.000m2 , laø ñaõ thaáy beà theá, coâng nhaân thì vaøi chuïc ngöôøi, coù ñöôïc maùy lieân hôïp thì ñaõ cho laø “xòn”, ñôn haøng chæ laø gia coâng nhöõng maãu maõ ñôn giaûn, maøu saéc
 11. 11. 11 nhaän ña daïng doøng haøng. Ñieàu naøy laøm cho naêng suaát vaø coâng suaát coù nhöõng haïn cheá. Phaàn coøn laïi, khoaûng döôùi 10% DN ñoà goã Vieät Nam coù chieán löôïc phaùt trieån baøi baûn, coù muïc tieâu kinh doanh, ñaàu tö phaùt trieån thò tröôøng töø nghieân cöùusaûnphaåm,marketing,baùnhaøng, heä thoáng maùy moùc thieát bò saûn xuaát - töùc laø chuyeân moân hoùa treân bình dieäntoångtheåchöùkhoângñônthuaàn chæ ôû khaâu saûn xuaát. Moät ví duï veà chuyeân moân hoùa: Khi moät nhaø maùy coù chieán löôïc kinh doanh maïch laïc, chuyeân saûn xuaát vaø kinh doanh saûn phaåm baøn gheá cho phoøng aên (dinning set) moâ típ hieän ñaïi ñöôøng neùt trôn thaúng, coù hoaøn thieän (finishing) caøo cöôùc chuyeân treân doøng goã traøm thì vieäc phaûi laøm laø nghieân cöùu kyõ nhu caàu thòtröôøngñeåtöøñoùchoranhöõngboä söu taäp vöøa coù thieát keá toát, vöøa phuø hôïp vôùi sôû tröôøng saûn xuaát cuûa nhaø maùy ñeå coù giaù thaønh toát nhaát. Caùc boä söu taäp ñöôïc ñaàu tö hình aûnh ñeïp, coù file 3D hay video moâ taû tính öùng duïng tieän lôïi, coù caâu chuyeän thieát keá hay, giaûi phaùp bao bì toát... cuøng vôùi ñoäi nguõ marketing vaø baùn haøng gioûi thì chaéc chaén soá löôïng Quy luaät cuûa thò tröôøng laø muoán toàn taïi, phaùt trieån thì phaûi caïnh tranh, muoán coù thò phaàn lôùn thì phaûi gioûi, phaûi hôn ngöôøi. saûn phaåm baùn ñöôïc treân moãi thieát keá seõ raát cao; ñuû saûn löôïng ñeå chaïy daây chuyeàn hay töï ñoäng hoùa. Moät khi saûn phaåm ñöôïc laëp ñi laëp laïi, heä thoáng caøng coù ñieàu kieän ñeå caûi tieán ñoàng boä hoùa, naêng suaát ñöôïc caûi thieän vaø moät ngaøy moät toái öu. Nhö vaäy,khaùchhaøngcaøngñöôïcgiöõchaët vìhoïkhoùcoùtheåtìmñöôïcngöôøinaøo laøm toát hôn veà giaù, chaát löôïng cuõng nhötieánñoä.DNñivaøomoâhìnhphaùt trieån chuyeân nghieäp chuyeân moân hoùa cao vaø ñoàng boä. Khi ñoù, DN seõ khoâng ngaàn ngaïi töø choái nhöõng ñôn haøng khoâng thuoäc sôû tröôøng cuûa mình vaø baûn saéc thöông hieäu cuûa DN seõ ñöôïc hình thaønh töø quaù trình naøy vaø chuyeân moân hoùa toång theå laø theá. Moãi DN caàn coù lôøi giaûi rieâng cuûa mình Moâ hình chuyeân moân hoùa taïo neân söùc maïnh cho DN nhöng taïi sao coù hôn 90% DN goã Vieät Nam chöa laøm hoaëc chöa choïn con ñöôøng naøy? Vaäy ñaâu laø moâ hình toái öu cho DN? Thöïcteá,noùithìdeãnhönglaømthì khoâng deã bôûi chuyeân moân hoùa caàn söùc maïnh toång hôïp vaø ñoàng boä. Ngöôøi chuû DN caàn tö duy saâu, coù muïc tieâu roõ raøng, nhaân löïc maïnh, taøi chính vöõng. Taâm lyù phaàn ñoâng DN laø muoán an toaøn, ñaàu tö tröôùc luoân laøm hoï ngaïi vì chöa bieát keát quaû seõ ra sao. Song coù moät thöïc teá khaùc laø khoâng DN naøo muoán mình boû lôõ cô hoäi phaùt trieån hay bò thuït luøi. Vaäy neân ñieàu maø caùc DN caàn phaûi laøm laø luoân caäp nhaät thoâng tin, gia taêng kieán thöùc, coù tö duy phaân tích, tính toaùn, caân nhaéc vaø neáu chöa töï tin thì coù theå söû duïng tö vaán beân ngoaøi ñeå naâng taàm nhìn, taïo goùc nhìn môùi ñeå choïn nhöõng böôùc ñi phuø hôïp cho töøng giai ñoaïn phaùt trieån cuûa DN.
 12. 12. Bản lề mới cho đồ nội thất mang dấu ấn riêng Các loại bản lề mới với giảm chấn BLUMOTION tích hợp tạo ra các đồ nội thất đặc biệt – cho dù là các tủ cao với nhiều tầng, tủ nội thất có cửa mỏng, cửa kính hay cửa gương. Cho các tủ có gỗ màu tối, Blum cũng cung cấp bản lề CLIP top BLUMOTION màu đen mã não. Nói cách khác, Blum cung cấp tất cả các giải pháp phụ kiện cho vô số ứng dụng khác nhau. www.blum.com BLUM LIFESTYLE SHOWROOM 3 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM 9h - 19h Thứ hai đến Thứ bảy Tel: (028) 3822 3304 www.blum.com Blum Vietnam
 13. 13. thay thế cho dao mộng dương thẳng hàn hợp kim trên máy mộng dương Ổ dao đánh mộng dương xoắn 1. Tiết kiệm điện 2. Thiết kế tốt nhất, quy cách chính xác, không cần mài bén 3. Tiết kiệm giá thành 4. Giảm tiêu hao
 14. 14. 14 tieâu ñieåm LeslieLye GiaùmñoáckinhdoanhWeinig Ñeå ñaùp öùng nhu caàu môùi cuûa thò tröôøng, caùc nhaø saûn xuaát ñoà noäi thaát seõ caàn phaùt trieån moät heä thoáng ñeå phuïc vuï cho vieäc thieát keá vaø quaûn lyù saûn xuaát ñöôïc cho caùc ñôn haøng vôùi caùc loâ caù nhaân hoùa khaùc nhau. Ñieàu naøy ñang aûnh höôûng ñeán caùc nhaø saûn xuaát ñoà noäi thaát treân toaøn caàu vaø ñaëc bieät laø ôû Vieät Nam, quoác gia ñang coù neàn coâng nghieäp cheá bieán goã phaùt trieån maïnh meõ. Choñeánnay,caùcnhaømaùyVieätNam coù theå noùi ñaõ ñaàu tö coâng ngheä lôùn vaø nhieàu hôn so vôùi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ khaùc. Nhöng, DN seõ khoâng theå ñaàu tö maùy moùc theo caùch tö duycuõ.Giaûiphaùpñaàutöcoângngheä seõ theá naøo ñeå ñaùp öùng “Bespoke”? Caâu traû lôøi laø, nhaø saûn xuaát ñoà noäi thaát seõ caàn phaûi thieát laäp nhaø maùy cuûa hoï sao cho khaû naêng saûn xuaát khoâng chæ ñaùp öùng cho caùc saûnphaåmñaïitraømaøcoøncoùtheålaøm ñöôïc nhöõng ñôn haøng nhoû, leû moät caùch linh hoaït. Ñeå coù lôïi nhuaän, DN caàncoùmoätbieåuñoàchínhxaùcveàquy trình saûn xuaát vaø caùch thöùc chuyeån ñoåi saûn xuaát giöõa caùc saûn phaåm deã daøng vaø nhanh choùng. Khaâu chuaån bò nguyeân lieäu phuïc vuï nhu caàu caù nhaân hoùa noäi thaát cuõng laø moät trong nhöõng khaâu toái quan troïng, quyeát ñònh thaønh coâng cho vieäc saûn xuaát. DN caàn toå chöùc laïi ñeå giaûm bôùt söï laõng phí, quaûn lyù hieäuquaûnguyeânlieäuvaølöïachoïncaùc thaønh phaàn phuø hôïp. Caùc giaûi phaùp toái öu hoùa söû duïng vaät lieäu seõ giuùp DN taïo ra moät moâi tröôøng saûn xuaát hieäu quaû vaø beàn vöõng. Beân caïnh ñoù, vieäc giaûm taàn suaát pheá phaåm, giaûm möùc ñoä phuï thuoäc cuûa nguoàn nhaân löïc,taêngnaêngsuaát...seõchopheùpcaùc coâng ty coù theâm nguoàn löïc maïnh meõñeåtieánnhanhhônveàphíatröôùc. Ngay baây giôø Nhö ñaõ noùi, caùc nhaø maùy Vieät Nam ñaõ vaø ñang ñaàu tö coâng ngheä nhieàu hôn, möùc ñoä ñaàu tö cuõng lôùn hôn so vôùi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ Đón làn sóng cá nhânHÓAnhucầunộithất vöøa vaën ñang laø xu höôùng. Thay vì mua ñoà noäi thaát ñöôïc saûn xuaát vôùi soá löôïng ñaïi traø, haøng loaït, khaùch haøng ngaøy nay caøng saün saøng chi tieàn ñeå mua nhöõng ñoà noäi thaát ñöôïc caù nhaân hoùa ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa hoï. Vôùi söï hieän dieän cuûa caùc coâng ngheä môùi, caùc doanh nghieäp (DN) noäi thaát coù theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu naøy. Tuy nhieân, thaùch thöùc maø DN phaûi ñoái maët laø ngöôøi duøng seõ ñoøi hoûi chi phí saûn xuaát cuûa nhöõng ñoà noäi thaát tuøy bieán naøy phaûi coù giaù caû töông ñöông vôùi caùc saûn phaåm saûn xuaát haøng loaït môùi coù theå caïnh tranh. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, caùc nhaøsaûnxuaátñoànoäithaátseõcaànphaùt trieån moät heä thoáng ñeå phuïc vuï cho vieäc thieát keá vaø quaûn lyù saûn xuaát ñöôïc cho caùc ñôn haøng vôùi caùc loâ caù nhaân hoùa khaùc nhau. Thaùch thöùc mang teân “Bespoke” Treân theá giôùi, xu höôùng caù nhaân hoùa, thöôøng goïi laø “Bespoke” ñaõ voâ cuøng phoå bieán trong caùc lónh vöïc töø thôøi trang ñeán xe hôi vaø ñaëc bieät trong lónh vöïc noäi thaát. Xuaát phaùt cuûa xu höôùng naøy laø do nhu caàu cuûa nhöõng khaùch haøng cao caáp, hoï khoâng muoán caên hoä cuûa hoï gioáng baát kyø ai vaø laïi caøng khoâng muoán söû duïng nhöõng saûn phaåm noäi thaát saûn xuaát ñaïi traø mua taïi caùc showroom. Xuhöôùngthieátkeá“Bespoke”höôùng caùc khaùch haøng ñeán noäi thaát thieát keá ñuùng vôùi nhu caàu veà maøu saéc, kieåu daùng... Hieän taïi, söû duïng noäi thaát “Bespoke” vôùi nhöõng ñieåm nhaán, nhöõng daáu aán mang ñaäm phong caùch caù nhaân cuõng gioáng nhö may cho mình moät boä leã phuïc rieâng,
 15. 15. 15 Trong xu höôùng caùc nhaân hoùa noäi thaát, DN caàn coù moät bieåu ñoà chính xaùc veà quy trình saûn xuaát vaø caùch thöùc chuyeån ñoåi saûn xuaát giöõa caùc saûn phaåm. - Tích hôïp: Heä thoáng maùy môùi phaûi coù khaû naêng tích hôïp ñoäc laäp hoaëc ñöôïc cô giôùi hoùa vôùi nhau. - Ña daïng: Khaû naêng saûn xuaát phong phuù, coù theå tuøy chænh quy trình theo nhu caàu cuûa baïn. Ngoaøi ra, DN cuõng caàn sôû höõu moät heä thoáng coù theå keát noái maïng töï ñoäng. Bôûi, moät heä thoáng trung taâm ñöôïc soá hoùa seõ gíup DN ñaûm baûo vieäc trao ñoåi thoâng tin ña chieàu giöõa con ngöôøi vaø maùy moùc ñöôïc thöïc hieän deã daøng. Caàn khaúng ñònh raèng, vieäc ñaàu tö nhaø maùy theo xu höôùng Coâng nghieäp 4.0 khoâng chæ phuø hôïp ôû nhöõng coâng ty coù quy moâ raát lôùn, tieàm löïc taøi chính maïnh, ñôn haøng nhieàu maø cuõng coù theå phuø hôïp cho nhöõng DN vöøa vaø nhoû cho duø nhaân coâng chæ döôùi 500, 200 hoaëc thaäm chí 50. Caùc DN cheá taïo maùy ñaõ coù nhöõng giaûi phaùp thieát keá ñuùng vôùi nhu caàu, qui moâ cuûa töøng DN. Weinig cuõng ñaõ ñieàu chænh caùc giaûi phaùp cuûa mình cho khaùch haøng coù nhöõng löïa choïn ñuùng vôùi thöïc teá kinh doanh hieän taïi. Töø ñoù, cho pheùp DN ñaït ñöôïc lôïi ích toái ña trong ñaàu tö. Caùch thöùc maø caùc DN cheá taïo maùyñanglaømhöùaheïntrongtöông lai,vôùisöïhoãtrôïcuûacoângngheä,böùc tranhngaønhcheábieángoãtoaøncaàuseõ coù nhöõng thay ñoåi baát ngôø. khaùc. Nhöng, vieäc ñaàu tö cho Caùch maïng coâng nghieäp 4.0(4IR)neân baét ñaàu ngay baây giôø vaø caøng sôùm caøng toát.Taátnhieân,ñaàutöcoângngheäphaûi giuùp giaûi quyeát taát caû caùc ñôn haøng khaån caáp tröôùc tieân, ñeå phuø hôïp vôùi vieäc saûn xuaát cho nhu caàu cuûa khaùch haøng hieän taïi, toái ña hoùa lôïi nhuaän caøng nhieàu caøng toát taïi thôøi ñieåmñoù.Nhöngveàlaâuveàdaøi,caùcDN neânnhìnxatroângroäng,löïachoïncaùc coâng ngheä coù theå giuùp mình toái öu hoùa quy trình ñeå coù theå ñaûm baûo lôïi nhuaän oån ñònh vaø beàn vöõng. Tieâu chí ñeå löïa choïn coâng ngheä, vaän haønh maùy moùc, DN neân chia nhoû vaø giaûi quyeát caùc ñoøi hoûi cuï theå sau: - Linh hoaït: Heä thoáng maùy moùc phaûicoùkhaûnaêngmanglaïilôïinhuaän ngaycaûvôùivieäcsaûnxuaátnhöõngñôn haøng nhoû, leû. - Khaû naêng kieåm soaùt: Heä thoáng phaûi giuùp DN coù caùi nhìn tröïc quan trong vieäc saûn xuaát. - Söû duïng hieäu quaû nguoàn taøi nguyeân: Söû duïng toái öu vaät lieäu vaø maùy moùc baèng caùch hieåu maùy, baûo trì maùy moùc ñuùng yeâu caàu cuûa nhaø cung caáp.
 16. 16. 16 tieâu ñieåm TónhPhong Cuoäc Caùch maïng coâng ngheä 4.0 ra ñôøi döôøng nhö ñaõ ñaùp öùng ñöôïc caùc xu höôùng phaùt trieån taát yeáu cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp. Theá nhöng, vaán ñeà naèm ôû choã töøng doanh nghieäp (DN) seõ naém baét vaø öùng duïng coâng ngheä ra sao ñeå moâ hình saûn xuaát cuûa mình hoaït ñoäng toát vaø hieäu quaû hôn. ñoängcuûaconngöôøiñaõtaêngleânkhi caùc tieâu chuaån an toaøn ñaõ taêng leân; vaø nhöõng tieán boä cuaû AI seõ giuùp giaûm thieåu chi phí tích hôïp caùc heä thoáng nhö vaäy. Moät moâ phoûng cuûa McKinsey Global Institute cho thaáy raèng, nhöõng ngöôøi ñi tröôùc seõ naâng cao doøng tieàn cuûa hoï leân 122% khi ñoùn ñaàu coâng ngheä, aùp duïng trí tueä nhaân taïo trong khi nhöõng ngöôøi chôø ñôïi seõ chæ coù ñöôïc 10%. Ñoäng löïc chính laø chi phí chuyeån ñoåi vaø nguoàn voán cuûa nhöõng ngöôøi ñi tröôùccaohôn,seõbuøñaépñöôïcbaèng saûn phaåm ñaàu ra. 4 nghịch lý trongthờiđạisố Hieän taïi, khi xem xeùt caùc khoaûn ñaàu tö lôùn cho coâng ngheä, chuùng toâi nhaän ra, ngoaøi vieäc giaù caû ñaõ coù phaàn giaûm thì, chính coâng ngheä cuõng ñaõ laøm raát toát boån phaän cuûa mình, giaûi quyeát baøi toaùn veà löông coâng nhaân ñang taêng vôùi khaû naêng ñaûm nhieäm coâng vieäc cuûa con ngöôøi caøng ñöôïc caûi thieän. Ví duï, phaïm vi chuyeån ñoäng cuûa caùnh tay robot ñaõ taêng gaáp 6 laàn trong 25 naêm qua, heä thoáng laäp trình ñaõ ñöôïc caûi tieán thuaän tieän cho vieäc ñieàu khieån vaø linh hoaït, nhieàu tính naêng ñaëc bieät hôn ví duï nhö khaû naêng ghi aâm; khaû naêng hoã trôï hoaït T rong moät cuoäc khaûo saùt gaàn ñaây, nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu ngaønh saûn xuaát coù chia seû, nhöõng lyù do coát yeáu caûn trôû vieäc aùp duïng coâng ngheä 4.0 ñoù laø chi phí ñaàu tö quaù lôùn, vaø laøm sao ñoái maêt toát vôùi nhöõng taùc ñoäng ngaén haïn. Lieäu nhöõng raøo caûn naøy coù laø tieàn ñeà cho caùc tieán boä trong cuoäc caùch maïng coâng nghieäp laàn thöù 4 naøy hay khoâng? Ñoåi môùi trong saûn xuaát thöïc söï deã tieáp caän hôn nhieàu so vôùi nhöõng gì caùc nhaø laõnh ñaïo nghó... Thöïc teá hoaøn toaøn khoâng phaûi nhö vaäy. Döôùiñaâylaø4trongsoánhöõngcaâu chuyeän nghòch lyù trong vieäc ñaàu tö IndustrialRevolution4.0(IR4),coùtheå môû khoùa lôïi ích voán coù cho ngaønh coângnghieäpsaûnxuaáttreântoaøncaàu. 1. Coâng ngheä 4.0 quaù ñaét ñoû Nhaéc ñeán coâng ngheä vaø söï ñoåi môùi thì DN seõ nghó ngay chi phí ñaét ñoû. Tuy nhieân, ñieàu hay ho cuûa cuûa cuoäc caùch maïng naøy laø chuùng ta seõ laøm ñöôïc raát nhieàu vieäc maø khoâng phaûi traû quaù nhieàu chi phí. Chaúng haïn,baèngcaùchkeátnoáicaùcgoùiphaàn meàm phaân tích ñeán moät Hoà döõ lieäu (Data Lake - thuaät ngöõ ñöôïc ñöa ra bôûi Pentaho CTO Dixon vaøo naêm 2011ñeåchæmoätkhodöõlieäulôùndöôùi daïng töï nhieân, khoâng coù caáu truùc), baogoàmcaâydöõlieäuhieäncoùkeáthôïp vôùi döõ lieäu ñöôïc thu thaäp töø thieát bò Internet vaïn vaät (IoT) töông ñoái reû tieàn. DN coù theå taïo ra nhöõng thoâng tin chi tieát töø kho döõ lieäu khoång loà naøy ñeå coâng taùc quaûn lyù, vaän haønh trôû neân hieåu quaû vaø nhanh choùng hôn.
 17. 17. 17 2.Thaátnghieäptreândieänroäng? 4IR trong saûn xuaát thöôøng ñöôïc keát hôïp vôùi robot vaø thuaät toaùn thoâng minh ñaûm nhaän nhieäm vuï töø con ngöôøi, hình thaønh neân nhöõng nhaømaùyvaéngboùngnhaâncoâng.Ñaây thöïc söï laø moät caâu chuyeän ñaùng sôï cho moät thôøi kyø tieán boä. Bôûi nhöõng coâng vieäc mang tính laëp ñi laëp laïi seõ giaûm bôùt ñi nhieàu. Baùo caùo veà Töông lai vieäc laøm cuûa Dieãn ñaøn Kinh teá Theá giôùi laïi khaúng ñònh raèng: Toaøn caàu seõ laâm vaøo tình traïng thieáu lao ñoäng traàm troïng. Bôûi leõ, duø seõ xoùa soå 75 trieäu vieäc laøm truyeàn thoáng, thì 4IR seõ mang ñeán 133 trieäu coâng vieäc môùi töø nay ñeán 2022. Ñaây seõ laø tin vui nhöng cuõng ñoàng thôøi laø thaùch thöùc lôùn cho löïc löôïng lao ñoäng môùi ôû töông lai. Vì dó nhieân, nhöõng coâng vieäc naøy seõ raát ña daïng, nhieàu thöûthaùch,vaøñoøihoûikhaûnaêngsaùng taïo cao hôn. Trong quaù trình saûn xuaát, DN luoân mong muoán caét giaûm ñi lao ñoängvoáncoùnhöcoângnhaânlaépraùp, xöû lyù vaät lieäu, kieåm tra chaát löôïng vaø nhaân vieân baûo trì... Söï caét giaûm naøy seõ ñoái troïng vôùi söï gia taêng vai troø trong caùc lónh vöïc phaân tích döõ lieäu, trí tueä nhaân taïo, phaùt trieån phaànmeàmvaøöùngduïngcoângngheä. Thaùchthöùcñaëtrachínhlaøchieánlöôïc taùi ñaàu tö nhaân löïc. Ñieån hình laø caùc nhaø maùy 4IR tieân tieán nhaát theá giôùi ñang ñaàu tö ñaùng keå vaøo caùc lôùp hoïc kyõ thuaät soá, thay ñoåi caùch quaûn trò vaø ñaøo taïo, naâng cao löïc löôïng laoñoängcuûahoï.Roõraøng,cuoäccaùch maïngnaøycoùtieàmnaêngñoätphaùlôùn vôùi löïc löôïng lao ñoäng trong ngaønh saûn xuaát. 3. Doanh nghieäp phaûi töø boû lôïi nhuaän? Khi öùng duïng nhöõng giaûi phaùp coâng ngheä tieân tieán hôn coù theå laøm cho DN vaän haønh hieäu quaû hôn, mang laïi giaù trò beàn vöõng hôn. Nhöng, söï beàn vöõng cuõng moät daáu hieäu cho thaáy coâng ty seõ phaûi queân ñi nhöõng khoaûng lôïi nhuaän ñeå trôû neân “xanh” hôn. DN phaûi ñöa ra quyeát ñònh ñieàu gì laø ñuùng ñaén giöõa nhöõng gì phuø hôïp vôùi thöïc teá hoaëc phaûi thay ñoåi ñeå coù ñöôïc söï beàn vöõng. Ñeå hieän thöïc hoùa ñieàu naøy, DN caànthayñoåicaùchtöduyvaøxaùclaäplaïi tínhbeànvöõng,khoângchæñônthuaàn laø troàng caây hay laø ñaët vaøi taám pin maëttrôøileânmaùinhaø.Víduï,DNcoùtheå thieát laäp heä thoáng ñeøn thoâng minh coùtheåtieátkieämhôn40%naênglöôïng tieâu thuï, vaø heä thoáng quaûn lyù naêng löôïng ñeå toái öu hoùa vieäc söû duïng naêng löôïng coù theå tieát kieäm ñöôïc ñeán 30% möùc tieâu thuï ñieän naêng. Moät soá khoaûn tieát kieäm deã nhaát coù theå ñöôïc thöïc hieän thoâng qua vieäc quaûn lyù lòch trình chính xaùc hôn. 4. 4IR laø daønh cho moïi ñoái töôïng coâng ty Theo baùo caùo “4IR: Ngöôøi daãn ñöôøng vaø Ñoåi môùi trong saûn xuaát” môùi ñaây cuûa Dieãn ñaøn Kinh teá Theá giôùi coù trình baøy chi tieát 16 nhaø maùy4IRtieântieánnhaáttreântheágiôùi. Ñieån hình nhö caùc nhaø maùy thuoäc sôû höõu cuûa Rold, moät DN YÙ vôùi 250 nhaân vieân, ñaõ khai trieån coâng ngheä 4IR vôùi khoaûng ñaàu tö töông ñoái haïn cheá. Coâng ty ñaõ toái öu quy trình saûn xuaát nhaèm xaùc ñònh vaø giaûi quyeát caùc nguyeân nhaân goác reã cho söï sai leäch chaát löôïng vaø toån thaát hieäu suaát. Chæ sau moät naêm, coâng ty ñaõ coù möùc taêng tröôûng doanh thu 7-8%, taêng 11% hieäu quaû cuûa heä thoáng thieát bò. Enno de Boer, moät ñoái taùc taïi McKinsey, cho bieát, ngaøy caøng coù nhieàu nhaø maùy hieän ñaïi ôû Trung Quoác, duø quy moâ khaù nhoû. Ñaây laø caùch coâng xöôûng theá giôùi duy trì vaø taêngcöôøngcôsôûsaûnxuaátcuûamình trongkhichiphílaoñoängngaøymoät taêng leân, ñeå traùnh vieäc dòch chuyeån coângvieäcsaûnxuaátsangcaùcnöôùccoù möùc löông thaáp hôn. Töø 4 nghòch lyù treân, coù theå thaáy 4IR thöïc teá khoâng quaù xa vôøi vaø seõ giuùp DN coù theå môû khoùa toaøn boä tieàmnaêngDN,cuõngnhömôûramoät kyûnguyeânveàñoåimôùi,naêngsuaátvaø taêng tröôûng treân toaøn dieän. (Theo WEF)
 18. 18. MAC Co., Ltd 102/65/38 Lê Văn Thọ, Quận Gò Vấp, HCMC Tel: 0944 99 8067 Fax: (028)73068786 Email:lephuocvan@hanhgia.com Web: www.hanhgia.com/ www.lean.com.vn"Làm cho các nhà quản lý thích thú hơn” Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Hạnh Gia Make Leaders Happier! Chuyên tư vấn, đào tạo quản lý sản xuất ngành gỗ Giải pháp loại bỏ lãng phí và tăng năng suất Giải pháp phát triển bền vững cho doanh nghiệp
 19. 19. Gỗ Canada rất bền và linh hoạt. Việc sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và các đặc tính chế tạo vượt trội khiến cho các chủng loại gỗ Canada trở thành vật liệu lý tưởng để sản xuất đồ gỗ nội thất, cửa ra vào, cửa sổ và đồ ngoại thất. Với các đặc tính vật lý và chế tạo tuyệt vời, gỗ có thể được uốn cong, định hình hoặc lắp ghép theo yêu cầu. Tìm hiểu thêm về gỗ Canada tại www.canadianwood.vn GỗCanadarấtbền vàlinhhoạt.
 20. 20. 20 ñoái thoaïi NamKhueâthöïchieän Cuøng vôùi ngaønh goã, söï taêng tröôûng vöôït baäc cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát ñang bieán Vieät Nam thaønh thò tröôøng tieâu thuï maùy moùc, thieát bò coâng ngheä haáp daãn. Löïa choïn coâng ngheä naøo thích hôïp ñang laø caâu chuyeän nhieàu doanh nghieäp trong ngaønh quan taâm. baét ñaàu höôùng ñeán thò tröôøng Malaysia, Singapore, Thaùi Lan, Philippines vaø Vieät Nam nhaèm tìm kieám moâi tröôøng saûn xuaát thích hôïp. Tuy nhieân, nhöõng naêm gaàn ñaây, cô caáu DN tham gia trieån laõm coù söï hieän dieän cuûa caùc DN ñeán töø YÙ, Ñöùc, AÙo, Trung Quoác, Taây Ban Nha, Myõ... Ñaây ñeàu laø caùc quoác gia xuaát khaåu maùy moùc cheá bieán goã haøng ñaàu theá giôùi. Söï tham gia cuûa caùc DN naøy giuùp VietnamWood trôû thaønh taâm ñieåm cho khaùch tham quan chuyeân ngaønh. Ñoàng thôøi cho thaáy thò tröôøng Vieät Nam ñang voâ cuøng haáp daãn. Hieän quoác gia naøo ñang laøm chuû ôû thò tröôøng maùy cheá bieán goã taïi Vieät Nam, thöa oâng? - Maëc duø caùc nhaø saûn xuaát maùy cheá bieán goã ôû chaâu AÂu vaø nhieàu nöôùc ñaõ thaâm nhaäp thò tröôøng Vieät Nam vôùi soá löôïng lôùn nhöng töø naêm 2015 ñeán 2018, maùy moùc cheá bieán goã ñeán töø nöôùc chuùng toâi vaãn duy trì taêng tröôûng vaø caïnh tranh toát treân thò tröôøng duø giaù gaàn baèng giaù maùy moùc nhaäp töø chaâu AÂu. Lôïi theá cuûa caùc DN naøy naèm ôû chaát löôïng vaø dòch vuï. Toâi cho raèng neáu maùy moùc cuûa laõnh thoå aáy duy trì giaù caû oån ñònh vaø naâng caáp nhieàu coâng ngheä hôn, hoaëc giaûm giaù caùc maãu cuï theå, ruùt ngaén thôøi gian giao maùy... thì seõ ñaûm baûo ñöôïc caïnh tranh. Vieät Nam ñang ñöôïc nhaø nöôùc xaây döïng chöông trình phaùt trieån ñeå trôû thaønh trung taâm saûn xuaát ñoà goã cuûa theá giôùi. Theo oâng, nhu caàu maùy vaø thieát bò coâng nghieäp cheá bieán goã taïi Vieät Nam nhö theá naøo? - Vieät Nam coù neàn coâng nghieäp ñoà goã phaùt trieån maïnh. Nhôø chính saùch phaùt trieån ngaønh töø phía nhaø nöôùc maø ngaønh coâng nghieäp myõ ngheä vaø cheá bieán goã Vieät Nam ñaõ duy trì söï taêng tröôûng oån ñònh vôùi thaønh tích aán töôïng laø nhaø saûn xuaát goã, saûn phaåm goã lôùn thöù 5 theá giôùi vaø lôùn nhaát taïi khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Vôùi söï taêng tröôûng taïi thò tröôøng Myõ vaø thöïc thi Hieäp ñònh Thöông maïi töï do Vieät Nam - chaâu AÂu (EVFTA) cuøng Hieäp ñònh Ñoái taùc Toaøn dieän vaø Tieán boä xuyeân Thaùi Bình Döông (CPTPP), trong töông lai caùc ñôn haøng cho caùc nhaø xuaát khaåu ñoà goã vaø saûn phaåm goã Vieät Nam seõ tieáp tuïc taêng maïnh. Vieät Nam chaéc chaén laø moät thò tröôøng coù tieàm naêng lôùn cho caùc loaïi maùy moùc vaø thieát bò cheá bieán goã. Tieàm naêng thò tröôøng coù phaûi laø nguyeân nhaân khieán ChanChao vaø Yorkers quyeát ñònh toå chöùc trieån laõm VietnamWood töø hôn 10 naêm tröôùc? - TronggiaiñoaïnñaàucuûatrieånlaõmVietnamWood, 80% khoâng gian trieån laõm ñeán töø caùc doanh nghieäp (DN) nöôùc chuùng toâi. Caùc DN ñeán töø laõnh thoå naøy Ứng dụng kỹ thuật số làtương laicủangànhgỗ OÂng Steven Chen - Chuyeân gia quaûn lyù döï aùn Coâng ty Toå chöùc hoäi chôï Quoác teá Chanchao: VietnamWood 2019
 21. 21. 21 "Coâng ngheä 4.0 coù theå öùng duïng vaøo ngaønh goã, giuùp DN naâng cao hieäu quaû saûn xuaát, giaûm laõng phí taøi nguyeân vaø toái öu hoùa toaøn boä chuoãi giaù trò". OÂng döï ñoaùn theá naøo veà tieàm naêng cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam? - Vieät Nam coù toång daân soá hôn 90 trieäu ngöôøi, khoâng khoù ñeå tìm ñöôïc nhaân coâng vaø möùc löông vaãn coøn thaáp so vôùi caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ khaùc. Quan troïng hôn laø nguoàn taøi nguyeân goã phong phuù. Trong 10 naêm tôùi, caùc nhaø maùy saûn xuaát ñoà noäi thaát taïi Vieät Nam seõ khoâng di dôøi ñi nôi khaùc. So saùnh vôùi caùc nöôùc laân caän thì nhaân coâng cuûa Thaùi Lan raát cao, gaáp ñoâi so vôùi Vieät Nam. Indonesia laïi laø moät quoác gia Hoài giaùo vaø baát lôïi hôn khi xuaát khaåu sang chaâu AÂu vaø Hoa Kyø. Myanmar coù vaán ñeà veà naêng suaát thaáp vaø chaát löôïng lao ñoäng keùm. Vì vaäy Vieät Nam seõ tieáp tuïc ñoùng vai troø laø trung taâm saûn xuaát ñoà noäi thaát lôùn nhaát theá giôùi. Xin caûm ôn oâng veà nhöõng trao ñoåi naøy! Hôn 10 naêm toå chöùc hoäi chôï taïi Vieät Nam, theo oâng, vieäc naøy coù nhöõng thaùch thöùc naøo? - Thaønh coâng cuûa moät trieån laõm hoäi tuï raát nhieàu yeáu toá: töø ñaêng kyù, xaây döïng gian haøng, logistics, ñòa ñieåm, chöôngtrình,tieápthò,hoäithaûo...Moïithöùdieãnracoùphaàn chaämchaïptronggiaiñoaïnñaàu,nhönghieäntaïiñaõkhaùc. Moâ hình trieån laõm ñaõ ñaït tieâu chuaån quoác teá, caùc ñôn vò thi coâng cuõng ñaõ ñöôïc huaán luyeän kyõ caøng, coù kinh nghieäm vaø laøm vieäc raát hieäu quaû. Thaùch thöùc duy nhaát cuûa chuùng toâi luùc naøy laø taêng quy moâ vaø khoâng gian trieån laõm ñeå ñaùp öùng nhu caàu cho caùc ñôn vò tham gia. OÂng kyø voïng gì ôû VietnamWood 2019? - Naêm nay laø laàn ñaàu tieân Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA), Chan Chao vaø Yorkers hôïp söùc toå chöùc vôùi söï uûng hoä maïnh meõ töø caùc cô quan chính phuû lieân quan, caùc hieäp hoäi coâng nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc. Trieån laõm taäp trung vaøo nhu caàu maùy moùc vaø coâng ngheä nhaèm môû roäng ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã taïi Vieät Nam. Naêm nay, trieån laõm ñaït 2 kyû luïc veà dieän tích tröng baøy vôùi hôn 25.000 meùt vuoâng vaø 483 ñôn vò, thöông hieäu ñeán töø hôn 30 quoác gia, khu vöïc tham gia. Chuùng toâi kyø voïng thu huùt hôn 12.000 löôït khaùch tham quan. Coâng ngheä môùi vôùi caùc hình thöùc nhö AI, Big Data, Blockchain, Cloud... ñang öùng duïng ngaøy moät nhieàu hôn vaøo caùc lónh vöïc khaùc. Caùc coâng ngheä naøy coù xuaát hieän taïi VietnamWood? - Nhö caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc, coâng nghieäp 4.0, neàn taûng IoT, coâng ngheä xöû lyù beà maët thoâng minh... ñeàu coù theå öùng duïng vaøo coâng nghieäp cheá bieán goã. Ñôn cöû, maùy moùc cheá bieán goã tích hôïp heä thoáng giaùm saùtsaûnxuaátñeågiaûmthieåusaisoùt,robotkeáthôïpvôùidaây chuyeàn saûn xuaát thoâng minh giuùp khaùch haøng naâng cao hieäu quaû saûn xuaát, giaûm laõng phí taøi nguyeân vaø toái öuhoùatoaønboächuoãigiaùtròtöøkhaâucöaseûnguyeânlieäu, cheá bieán ñeán thaønh phaåm. Cuï theå laø coâng ngheä W4.0 digital cuûa coâng ty Weinig Ñöùc seõ ñöôïc tröng baøy taïi VietnamWood naêm nay, taäp trung vaøo vieäc keá hoaïch vaø saûn xuaát hieäu quaû, tieát kieäm taøi nguyeân vaø baûo trì thoâng minh.
 22. 22. 22 ñoái thoaïi TÓNHPHONG The strong development of wood industry makes Vietnam becomes an attractive and outstanding market consuming the machines and technology equipment. So, choices for appropriate technology is highly considered. Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd. Vieät Nam is being promoted by the government to be an international wood processing center. How do you think about the demands of woodworking machines and equipment in Vietnam? - Vietnam owns its drastically developing wood industry. Thanks to policies from the government which help the handicraft and wood processing industry gets many achievements, attains the 5th position in the world 1st in South East Asia. Moreover, thanks to the growth in the US, the enforcement of EVFTA and CPTPP, there will have a lot of orders for Vietnamese Wood processing enterprises. And Vietnam will surely be a great potential market for woodworking machines and equipment. Chanchao / Yorkers have been organizing exhibitions for more than 10 years now, so what is the main reason for your choice? - At the beginning, the Taiwanese companies account for 80% space at VietnamWood exhibitions. These firms started looking for appropriate processing environment like Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines, and Vietnam. Nevertheless, there are lots of enterprises from Italy, Germany, Austria, China, Spain, America,... join VietnamWood recent years. They are the leading countries in exporting woodworking machinery in the world. So, their participation make VietnamWood more famous to the visitors in wood industry and show an attractive Vietnamese wood market. Up to now, which country runs Vietnamese Woodworking machinery market? - In spite of the mass integration of Chinese and European wood processing companies into Vietnam, but the period from 2015 to 2018 Taiwanese's play also an important role, their woodworking machines are really competitive compared to the European ones. The advantage of these companies are their quality and service. If the owners can shorten the time shipping machines, together with improve the price and condition of machines or they have promotion for certain items,... they will thus ensure their competitiveness. In your opinion, after having organized Fairs in Vietnam, what are the challenges? - The success of an exhibition consists of facts: the registration, booths, logistics, location, program, marketing, seminar... The exhibitions are much better now thanks to well-qualified construction organizations. The single challenge now is how to enlarge the scale and space for each exhibition in the future. VietnamWood 2018 Digital Technology application inWoodIndustry
 23. 23. 23 QUAÛNGCAÙO W : portland.com.vn E : info@portland.com.vnPortLand What do you expect in VietnamWood 2019? - VietnamWood 2019 is the first time Handicraft and Wood Industry Association of Ho Chi Minh city (HAWA) has cooperated with Chanchao, Yorkers with the support from governments, local and international associations. The exhibition focuses on the machinery and technology demands so as to extend wood processing industry in Vietnam. This year, the Fair achieves 2 records for 25000 square meters in area, and 483 units, brands come from 30 countries and regions. We hope the Fair attracts 12000 visitors. AI, Big Data, Blockchain, Cloud...are being applied in most of fields. Are they appear in VietnamWood 2019? - The tech 4.0, the base of IoT is the base for every single fields, the Wood industry too. For instance, woodworking machinery equipped the surveillance systems in order to minimize the mistakes, robots help the customers improve the productivity, save the natural resources and optimize the whole value chain, from raw materials to finished products. It means that, W4.0 digital, which belongs to Weinig, a German company, will be showed in VietnamWood 2019. They focus on efficient production, natural resources and smart maintenance. And, the potentiality of Vietnamese wood processing industry? - More than 90 millions of people, it is not too hard for companies to find employees. Besides, the salary in Vietnam is more reasonable than other countries in South East Asia. And, the most important thing is the abundant wood resources. In 10 years, the wood processing factories won't be moved out of Vietnam. The salary for Thailand is much more expensive, even double. The Indonesia is the Muslim country, therefore, it's hard for their wood products to be exported to Europe and the United States. Existing in Myanmar is the low productivity and employee quality. So, Vietnam continues to be the largest center of wood - furniture processing in the world. Thank you very much for the information. "Tech 4.0 can be used in wood industry, helping firms improve productivity, save the natural resources and optimize the value chain".
 24. 24. Made in Taiwan
 25. 25. 26 hoaït ñoäng hoäi KHOATÖ Thöù tröôûng Traàn Quoác Khaùnh cuøng ñoaøn Boä Coâng Thöông ñaõ coù buoåi thaêm vaø laøm vieäc cuøng Ban chaáp haønh Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) nhaèm naém baét tình hình saûn xuaát vaø xuaát khaåu cuûa ngaønh trong 7 thaùng ñaàu naêm 2019. Caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung taùc ñoäng ñeán ngaønh goã Vieät Nam coù ngay töø tröôùc khi Myõ ñaùnh thueá. OÂng Khaùnh cho raèng: “Töø ñaây ñeán cuoái naêm, söï dòch chuyeån ñôn haøng sang Vieät Nam seõ trôû neân caøng roõ raøng hôn. Baûy thaùng ñaàu naêm haøng noäi thaát Trung Quoác xuaát sang Hoa Kyø ñaït 14,3 tyû USD, giaûm 18,3%, chæ coøn chieám 50% thò phaàn Hoa Kyø. Hoï maát ñi 2,1 tyû USD trong khi Vieät Nam chæ taêng 270 trieäu USD. Coù nghóa laø chuùng ta môùichælaáyñöôïc10%“mieángbaùnh” TrungQuoácboûlaïi,phaàncoønlaïiñiveà ñaâu?”. Ñaây chính laø caâu hoûi maø caùc DN trong ngaønh phaûi coù lôøi ñaùp vaø xem ñoù nhö ñoäng löïc ñeå vöôït leân, chieámlónhvaøkhaúngñònhnoäilöïccuûa ngaønh goã Vieät. NHÖÕNG THAÙCH THÖÙC VAØ VAI TROØ CUÛA HIEÄP HOÄI Caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trungcoùtheåñemñeáncôhoäinhöng chaéc chaén seõ khoâng nhieàu nhö kyø “CẦN THÁCH THỨC ĐỂNHÌNRÕCƠHỘI” laøtæleädoanhnghieäp(DN)100%voán VieätNamtrongtoångkimngaïchxuaát khaåu vaãn chieám 57%, 43% coøn laïi thuoäc caùc DN voán FDI. Nieàm vui thöù hai laø saûn phaåm goã cheá bieán giaù trò gia taêng cao vaãn chieám 71% trong toång xuaát khaåu. Beânh caïnh nieàm vui laø hai noãi lo. Ñoùlaø:“Kimngaïchxuaátkhaåudaêmgoã vaãn quaù lôùn, khoaûng 850 trieäu USD, taêng 36% trong khi giaù daêm theá giôùi naêm qua giaûm maïnh. Coù nghóa laø löôïng xuaát khaåu cöïc lôùn môùi ñaït con soá treân, laøm aûnh höôûng khoâng nhoûñeánkhaûnaêngtaêngtröôûngvaøsöï beànvöõngveànguyeânlieäuchongaønh goã. Ñieàu ñaùng löu yù laø neáu 7 thaùng ñaàu naêm 2018, Myõ chieám 43,7% kim ngaïch xuaát khaåu toaøn ngaønh naêm nay ñaõ leân 47,5%. Gaàn 50% kim ngaïch ñi vaøo moät thò tröôøng laø ñieàukhoângtoát.Xeùtveàgoùcñoävómoâ, ñaây laø ñieàu e ngaïi khi taêng tröôûng quaù nhanh vaø ruûi ro keøm theo”, oâng Khaùnh phaân tích. 2 NIEÀM VUI VAØ 2 NOÃI LO Thöù tröôûng Traàn Quoác Khaùnh ñaùnh giaù ngaønh goã vaãn ñang giöõ ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng vaø naêng löïc xuaát khaåu toát. Baûy thaùng ñaàu naêm 2019 kim ngaïch xuaát khaåu ñaït 5,7tyûUSD,taêng17%sovôùicuøngkyø. Rieâng saûn phaåm goã taêng hôn 18%, gaáp ñoâi cuøng kyø naêm 2018, chuû yeáu laø haøng noäi thaát (trò giaù 2,1 tyû USD), do taän duïng toát cô hoäi khi xaûy ra thöông chieán Myõ - Trung. Ñaùng vui Thöù tröôûng Boä Coâng Thöông Traàn Quoác Khaùnh: Thöù tröôûng Traàn Quoác Khanh laøm vieäc cuøng Ban chaáp haønh HAWA
 26. 26. 27 voïng. Thaùch thöùc lôùn nhaát laø nguy cô laån traùnh xuaát xöù. Ñôn cöû nhö moät soá maët haøng: vaùn saøn, chi tieát gheá... cuûa Vieät Nam xuaát khaåu sang Myõ taêng voït nhöng cuõng maët haøng ñoù, haøng Trung Quoác vaøo Vieät Nam cuõng taêng töông ñöông. TheothoángkeâcuûaHAWA,löôïng vaùn daùn xuaát khaåu naêm ngoaùi taêng hôn 70% nhöng naêm nay chæ taêng 5% (phaân tích döïa treân soá lieäu cuûa ngaønh Haûi quan) coù nghóa laø bieän phaùp choáng laån traùnh ñaõ coù hieäu quaû. Tuy nhieân, moät baát ngôø laø soá lieäu Haûi quan Myõ thoáng keâ cho thaáy vaùn daùn Vieät Nam xuaát sang vaãn taêng hôn 70% trong 7 thaùng ñaàu naêm.Ñaâylaøthoângtinraátñaùnglöuyù. “Toâi ñeà nghò HAWA baèng khaû naêng quansaùtvaøtieápcaänsoálieäutöøcaùccô quanchöùcnaêngcoùtheånhìnthaáysöï gia taêng baát thöôøng cuûa nhöõng maõ haøng vaø phaùt hieän caùc DN “laï” ñeå kieán nghò Boä Coâng Thöông kieåm tra ngay laäp töùc. Boä döï kieán thieát laäp cô cheá ñaêng kyù xuaát khaåu moät soá maët haøng nhaïy caûm nhö: vaùn daùn, vaùn daêm... qua website. Caùch thöùc naøy raát ñôn giaûn nhöng giuùp kieåm soaùt töø ñaàu vaøo vaø ñaàu ra. Haûi quan caùc nöôùc coù theå vaøo website ñeå kieåm tra vaø ñoái chieáu xaùc thöïc DN xuaát khaåu chæ baèng thao taùc nhanh goïn. BaèngcaùchnaøyseõñaùnhñoängcaùcDN phaûi töø boû yù ñònh “ñi nhôø xe khoâng maát tieàn”, Thöù tröôûng Traàn Quoác Khanh noùi. Theo oâng Leâ Trieäu Duõng - Cuïc tröôûng Cuïc Phoøng veä thöông maïi (Boä Coâng Thöông), daáu hieäu laån traùnh thueá laø ôû maët haøng goã daùn. Möùc thueá trung bình maø Myõ ñang aùp leân goã daùn Trung Quoác laø 300%. Vôùi möùc naøy Trung Quoác khoù xuaát khaåu sang Myõ, daãn ñeán hieän töôïng moätsoáDNTrungQuoácchuyeånsang Vieät Nam saûn xuaát. Naêm 2018 vaø 6 thaùng ñaàu naêm 2019, Cuïc Phoøng veä thöông maïi keát hôïp cuøng Haûi quan, VCCI kieåm tra moät soá DN coù daáuhieäubaátthöôøngnhömôùithaønh laäp nhöng soá löôïng xuaát khaåu taêng ñoätbieán.CôquanHaûiquanMyõ(CPP) cuõng theo doõi vaø cöû ñoaøn kieåm tra sang Vieät Nam thaåm tra moät DN. Maëthaøngcoùbieåuhieäntaêngñoätbieán ñaùng ngaïi laø chi tieát haøng noäi thaát, xuaátrôøitöøngmaëthaøngsaukhisang ñeán Myõ seõ raùp laïi thaønh phaåm. Maët haøng naøy xuaát sang Myõ taêng maïnh vaø cuøng luùc haøng Trung Quoác nhaäp vaøo Vieät Nam cuõng taêng. Phöông phaùp maø Cuïc Phoøng veä thöông mai duøng theo doõi laø caên cöù vaøocaùcyeáutoá:xuaátkhaåuTrungQuoác sang Myõ giaûm - xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang Myõ taêng - xuaät khaåu cuûa höôùng xuaát khaåu maø boû troáng thò tröôøng noäi ñòa cho caùc DN nöôùc ngoaøi khai thaùc. Theo oâng Vuõ Tieán Thaäp - CEO D’Furni, duø phaûi ñoái maët vôùi nhöõng thaùchthöùcnhöngngaønhgoãVieätvaãn coù cô hoäi vì ñoà noäi thaát coù söï tuøy bieán caù nhaân cao, lôïi theá khaùc cuûa Vieät Nam laø saûn xuaát vaø giaù thaønh cuõng khoâng keùm Trung Quoác. Thò tröôøng caøng caù nhaân hoùa thì chi phí saûnxuaátkhoùtoáiöuvaøkhaûnaêngñaùp öùng ñôn haøng nhanh môùi laø yeáu toá quyeát ñònh. Ñieàu quan troïng laø DN Vieät “cuøng nhìn veà moät höôùng”, khoângtieáptaychogianlaän,laåntraùnh xuaát xöù, taêng cöôøng noäi löïc ñeå thích öùng vôùi chuyeån ñoäng thò tröôøng. Ñieàu quan troïng laø DN Vieät “cuøng nhìn veà moät höôùng”, khoâng tieáp tay cho gian laän, laån traùnh xuaát xöù, taêng cöôøng noäi löïc ñeå thích öùng vôùi chuyeån ñoäng thò tröôøng. TrungQuoácsangVieätNamtaêng.Neáu moät maët haøng coù ñuû 3 tieâu chí naøy, nguy cô raát lôùn laø seõ bò Myõ ñieàu tra. Vì vaäy, vai troø cuûa Hieäp hoäi voâ cuøng quantroïngtrongvieäcphaùthieän“caùc göông maët laï” nhaèm raên ñe kòp thôøi, traùnh nguy cô cho toaøn ngaønh. Caùc DN tham gia buoåi laøm vieäc cuõng ñoùng goùp nhieàu yù kieán nhaèm giuùp Boä Coâng Thöông naém baét tình hình nhaèm ñeà ra giaûi phaùp trong thôøi gian tôùi. Trong ñoù ñònh höôùng laø ñaûm baûo oån ñònh beàn vöõng veà nguyeân lieäu vaø nhaân löïc, ñaàu tö trang thieát bò vaø coâng ngheä thoâng tin, khai thaùc phaùt trieån thò tröôøng noäi ñòa. Nghòch lyù cuûa ngaønh goã cuõng nhö deät may ôû choã coù thieân Thöù tröôûng Traàn Quoác Khanh vaø Ban chaáp haønh HAWA
 27. 27. 28 hoaït ñoäng hoäi VÒ THEÁ VAØ THÖÔNG HIEÄU CHO NGAØNH GOÃ VIEÄT Naêm 2004, laàn ñaàu tieân Cuïc Xuùc tieán Thöông maïi (Boä Coâng Thöông) keát hôïp cuøng HAWA vaø moät soá doanh nghieäp (DN) toå chöùc ñoaøn tham gia hoäi chôï veà ñoà goã vaø noäi thaáttaïithaønhphoáHighPoint(North Carolina) tröôùc khi chuyeån dòch veà Las Vegas. Thôøi ñieåm ñoù, xuaát khaåu ñoà goã cuûa Vieät Nam sang Myõ khoâng ñaùng keå. Nhöng chæ sau moät thôøi gian, töø choã caùc coâng ty Myõ chöa heà bieát ñeán ñoà goã Vieät Nam, haøng xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sang Myõ ñaõ chieám lónh vaø trôû neân quen thuoäc taïi ñaây. TraànQuoácMaïnh ChuûtòchHÑQTCoângtySADACOTP.HCM Sau vaøi naêm, Boä Coâng Thöông khoângñöùngratoåchöùcñoaønxuùctieán thöôngmaïiñeánLasVegasnhöngsoá löôïng DN Vieät Nam chuû ñoäng tham gia vaãn nhieàu vaø thöôøng xuyeân. Ñieàu ñoù cho thaáy DN trong ngaønh ñaõ nhaän thaáy thò tröôøng Myõ ngaøy caøng trôû neân quan troïng vaø nhieàu tieàm naêng. Ñoà goã Vieät Nam ñöôïc öa thích vaø chieám thò phaàn lôùn taïi ñaây. Naêm 2018,VieätNamxuaátkhaåuñoàgoãsang thò tröôøng Myõ ñaït 3,6 tyû USD, chieám 43% toång kim ngaïch xuaát khaåu cuûa caûngaønh.VieätNamcuõnglaønhaøxuaát khaåuñoàgoãlôùnthöù2vaøoMyõ,chæsau Trung Quoác. Ñoaøn Vieät Nam goàm 15 thaønh vieân ñaõ tham döï Hoäi chôï ñoà goã noäi - ngoaïi thaát Las Vegas Market 2019 taïi thaønh phoá Las Vegas (Nevada - Myõ). Trong boái caûnh caêng thaúng thöông maïi Myõ -Trung ñang taïo hieäu öùng ngaøy caøng roõ, vieäc tieáp caän thò tröôøng Myõ moät caùch tröïc tieáp seõ giuùp naâng cao vò theá cuûa ngaønh goã vaø noäi thaát Vieät Nam vôùi thò tröôøng ñaày tieàm naêng naøy. Myõ coù hai hoäi chôï ñoà goã vaø noäi thaát lôùn nhaát laø Hight Point vaø Las Vegas. Vôùi Las Vegas Market, ñaây laø moät trong nhöõng hoäi chôï coù quy moâ lôùn nhaát vaø uy tín nhaát cuûa ngaønh coâng nghieäp ñoà goã vaø trang trí, noäi-ngoaïi thaát cuûa Myõ vôùi dieän tích tröng baøy leân ñeán gaàn 500.000 m2 . Naêm nay, Las Vegas Market thu huùthôn4.300DNtoaøncaàuthamgia vaø coù haún moät khu vöïc daønh rieâng cho 600 DN chæ tham döï moät kyø hoäi chôï. Ñieàu ñaëc bieät, töø khi ra ñôøi ñeán nay quy moâ toå chöùc hoäi chôï khoâng heà thay ñoåi. Ñoaøn Vieät Nam tham gia hoäi chôï laàn naøy goàm 15 DN: AA, Hoá Nai, TỪ VIỆT NAM NHÌNSANGLASVEGAS
 28. 28. 29 Minh Döông, Sadaco, Hieäp Long, Lieân Thanh, Höông Nga, Viets, Tam Long, Thieân Thöông, Vietbix, Song Ngö, Duy Thaønh, Maïnh Daàn, Hieàn Uyeân Vi. Caùc DN Vieät Nam coù moät khu tröng baøy rieâng bieät taïi Building B270 treân dieän tích hôn 300m2 , chuû yeáu laø caùc maët haøng ñoà goã noäi - ngoaïi thaát, thuû coâng myõ ngheä vaø goám söù. Ñaëc bieät, caùc maët haøng thuû coâng myõ ngheä cuûa caùc DN Vieät Nam ñöôïc khaùch haøng Myõ thích thuù vaø ñaùnh giaù raát cao. Ñoù laø ñieàu ñaùng vui vì hình aûnh vaø thöông hieäu noäi thaát Vieät Nam tieáp tuïc lan toûa vaø taïo ñöôïc hieäu öùng toát taïi ñaây. Vieäc Boä Coâng Thöông taùi laäp vai troø toå chöùc taïi Las Vegas naêm nay laø cöïc kyø thích hôïp. Khi caêng thaúng Myõ -Trung xaûy ra khieán doøng haøng goã khoång loà cuûa Myõ bò chaën laïi. 7 thaùng ñaàu naêm haøng noäi thaát Trung Quoác xuaát sang Hoa Kyø ñaït 14,3 tyû USD, giaûm 18,3%, chæ coøn chieám 50% thò phaàn Hoa Kyø. Vieäc suït giaûm ñeán 2,1 tyû USD taïo ra khoaûng troáng khoång loà vaø con soá naøy ñi ñaâu? Chuyeän gì ñang xaûy ra? Khoâng gì khaùc laø chia ñeàu cô hoäi cho caùc DN cuûa Hy Laïp, Ba Lan, Chi Leâ, Malaysia, Indonesia... Cuõng trong 7 thaùng naøy, con soá gia taêng cuûa Vieät Nam taïi Myõ chæ laø hôn 270 trieäu USD, töùc laø chæ môùi 10% “mieáng baùnh” ñoù. Cô hoäi thò tröôøng laø meânh moâng vaø vieäc toå chöùc xuùc tieán thöông maïi ngay luùc naøy laø voâ cuøng lyù töôûng ñeå DN Vieät Nam tieáp caän hôn nöõa vôùi thò tröôøng Myõ. Nhöõng con soá, hôïp ñoàng ñaït ñöôïc taïi Las Vegas Market laø ñaùng vui nhöng caùi vui hôn caû chính laø gia taêng ñoä nhaän bieát vaø uy tín cuûa thöông hieäu ñoà goã, noäi thaát Vieät Nam. Xu höôùng noäi - ngoaïi thaát phong caùch môùi taïi Las Vegas Market 2019 cho thaáy, Nhaø nöôùc, hieäp hoäi laãn DN caàn tieáp caän vaø toå chöùc phaân tích xu höôùng tieâu duøng ñeå coù theå tieáp caän khaùch haøng toát hôn, taêng giaù trò cho saûn phaåm. Myõ -Trung nhöng khoâng khí tham gia raát soâi noåi. Vieäc ngaønh goã Trung Quoác suït giaûm thò phaàn töø thöông chieán cuõng khieán nhieàu DN nhoû vaø vöøacuûaMyõbòaûnhhöôûngvaøchuyeån söï chuù yù, tìm kieám nhaø cung caáp töø Vieät Nam ñeå thay theá. Raát nhieàu DN kyùñöôïchôïpñoànglôùnchæsau2ngaøy dieãn ra hoäi chôï. ÔÛ toøa nhaø World Market Center, nôi dieãn ra hoäi chôï, ngay ôû caùc taàng phía treân gian haøng Vieät Nam cuõng coùraátnhieàuDNnoäithaátcuûaMyõthueâ ñeå môû cöûa haøng, showroom tröng baøy.Duøcoùdieãnrahoäichôïhaykhoâng thìñaâycuõnglaønôimuasaémvaøphaân phoái toát cho thò tröôøng. Nhieàu anh Vôùi thoâng ñieäp “Viet Nam - Your Furniture Destination”, ñoaøn Vieät Nam luoân muoán khaúng ñònh khaû naêngvôùithòtröôøngMyõ.Bantoåchöùc ñaõ bình choïn vaø trao giaûi moät trong nhöõng gian haøng ñeïp nhaát. Ñaây laø laàn ñaàu tieân ñoaøn Vieät Nam ñöôïc bình choïn giaûi thöôûng naøy. Tuy nhieân theo toâi muïc tieâu quan troïng nhaátchínhlaøDNVieätNamquaûngbaù ñöôïc thöông hieäu rieâng vaø thöông hieäu ñoà noäi thaát Vieät Nam. TIEÁP CAÄN TRONG THÔØI ÑIEÅM THÍCH HÔÏP Ñoaøn Vieät Nam tham döï Las Vegas Market naêm nay trong boái caûnhdieãnracaêngthaúngthöôngmaïi chò em DN chuû ñoäng mang töøng catalogueñeáncaùcgianhaøngñeåtieáp caän vaø nhaän ñöôïc phaûn hoài khaù toát. Xuhöôùngnoäi-ngoaïithaátphong caùch môùi taïi Las Vegas Market 2019 chothaáy,Nhaønöôùc,hieäphoäilaãnDN ñeàu caàn tieáp caän vaø toå chöùc phaân tích xu höôùng tieâu duøng ñeå coù theå tieápcaänkhaùchhaøngtoáthônvaøtaêng giaù trò cho saûn phaåm. Caùch tieáp caän khaùch haøng trong thôøi ñaïi 4.0 cuõng caànphaûikhaùcñi,trongñoùbaùnhaøng online caàn ñöôïc chuù troïng. Ngay taïi Las Vegas Market, nhieàu DN caùc nöôùc ñaõ tieáp caän khaùch haøng qua hình thöùc naøy beân caïnh keânh hoäi chôï truyeàn thoáng
 29. 29. 30 hoaït ñoäng hoäi HỌC TỪ THỰCTIỄN N aèm trong chöông trình ñaøo taïo cuûa Khoa Myõ thuaät coâng nghieäp, haèng naêm, sinh vieân seõ ñöôïc ñi thöïc teá ñeán caùc doanh nghieäp ñeå quan saùt, hoïc hoûi vaø traûi nghieäm quaù trình saûn xuaát. Naêm nay, Khoa Myõ thuaät coâng nghieäp keát hôïp cuøng Vaên phoøng Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) toå chöùc cho 60 sinh vieân ñang theo hoïc naêm thöù 2 ñeán thöïc teá taïi Coâng ty coå phaàn Goã Taân Thaønh, Coâng ty Curvetta vaø Coâng ty TNHH Vó Ñaïi (Vetta). TaïiCoângtyTaânThaønh(TaânUyeân - Bình Döông), caùc baïn sinh vieân ñaõ ñöôïc chuyeân vieân coâng ty höôùng daãn traûi nghieäm thöïc teá quy trình saûn xuaát moät saûn phaåm goã, töø khaâu caét phoâi ñeán taïo hình, chaø nhaùm, laép raùp, sôn, ñoùng goùi hoaøn thieän v.v..Ñoaønñöôïcthamquanquytrình saûn xuaát gheá sofa, vaùn eùp; kyõ thuaät khoan moäng, caét moäng döông; vaän haønh CNC... giuùp sinh vieân hieåu roõ hôn veà quy trình saûn xuaát cuûa moät LaïcLaâm nhaø maùy. Laø coâng ty chuyeân veà caùc maët haøng baøn, gheá, sofa xuaát khaåu cung caáp cho caùc khaùch saïn 4-5 sao taïi Myõ, chaâu AÂu, quy moâ vaø naêng löïc cuûa Taân Thaønh ñaõ gaây aán töôïng maïnh cho caùc sinh vieân. Khoâng chæ traûi nghieäm veà saûn xuaát, ñoaøn coøn ñöôïc tìm hieåu vieäc chaêm lo ñôøi soáng cho coâng nhaân vieân coâng ty thoâng qua xaây döïng cö xaù coâng nhaân, tröôøng maãu giaùo, xe ñöa ñoùn hoïc sinh laø con em coâng nhaân ñeán tröôønghoïc,toåchöùcnhaøaêntaäptheå... cuûa Coâng ty Taân Thaønh. Sau khi rôøi Taân Thaønh, ñoaøn ñeán thaêmCoângtyCurvetta(BìnhChuaån -ThuaänAn).Taïoaántöôïngmaïnhcho caùc sinh vieân chính laø söï chia seû cuûa chuyeân gia ngöôøi YÙ Angelo Moras. Laø chuyeân gia haøng ñaàu veà kyõ thuaät uoángoãñaëc,AngeloMorasñaõñaõgiôùi thieäu cho sinh vieân veà lòch söû hình thaønhcuûaCurvettavaøvieäcñöacoâng ngheä uoán goã cuûa YÙ veà Vieät Nam, keát hôïpvôùibaøntaykheùoleùocuûathôïthuû coâng baûn ñòa (ñan laùt, ñan daây... ) ñeå chorañôøinhöõngsaûnphaåmnoåithaát goã uoán tinh teá vaø ñoäc ñaùo. Curvetta laøñônvòhaøngñaàutaïiVieätNamthöïc hieän ñöôïc kyõ thuaät uoán caùc loaïi goã ñaëcthaønhcaùchìnhdaïngkhaùcnhau maø khoâng caàn ñeán caét gheùp, loïng. CaùcsaûnphaåmgoãcuûaCurvettañöôïc taïo hình thoâng qua kyõ thuaät uoán hieänñaïimaøvaãngiöõñöôïcñöôøngneùt töïnhieâncuûaphaùchgoã.Caùcsinhvieân cuõng ñöôïc höôùng daãn tìm hieåu caùc kyõ thuaät uoán, phun caùt beà maët goã... Laø ngöôøi coù nhieàu kinh nghieäm trong lónh vöïc thieát keá, oâng Angelo Moaras cho raèng: “Hieän nay theá giôùi ñang coå suùy xu höôùng toân troïng töï nhieân, vaø ngaønh saûn xuaát noäi thaát, thieát keá goã cuõng khoâng naèm ngoaøi xu höôùng ñoù”. Theo oâng, “bí quyeát ñeå trôû thaønh moät nhaø thieát keá taøi naêng trong töông lai chính laø bieát toân troïng söï töï nhieân cuûa goã, ñöøng boû phí baát cöù loùng goã naøo ngay caû ñoù laø nhöõng khuùc goã xaáu, maø haõy bieán chuùng thaønh caùc taùc phaåm theo söï saùng taïo cuûa baïn”. Keát thuùc ngaøy tham quan, ñoaøn gheù thaêm showroom cuûa Coâng ty TNHH Vó Ñaïi (Vetta) vaø ñöôïc anh Döông Xuaân Khaûi (Phoøng Kinh doanh) höôùng daãn tìm hieåu moät soá loaïi maùy duøng trong coâng nghieäp cheá bieán goã, thao taùc vaän haønh vaø hieäuquaûcuûatöøngloaïicöabaøntröôït, maùy daùn caïnh töï ñoäng, maùy nhaùm thuøng, CNC... Thu löôïm ñöôïc nhieàu kieán thöùc thöïc teá veà ngaønh saûn xuaát noäi thaát laø keát quaû cuûa chuyeán tham quan hoïc taäp taïi Bình Döông do Khoa Myõ thuaät coâng nghieäp - Ñaïi hoïc Vaên Lang vaø HAWA toå chöùc. Chuyeân gia Angelo Moras chia seû veà kyõ thuaät uoán goã cuøng sinh vieân Ñaïi hoïc Vaên Lang
 30. 30. 31 Hơn cả Sơn Phủ: từ màu đến bóng, với NC-PU hoặc sơn nước, công nghệ phun sơn AIRMIX® luôn thân thiện đồng hành cùng mọi thể loại sản phẩm: mỗi lô hàng là một TUYỆT TÁC chinh phục thế giới. Thẩm mỹ & chất lượng lớp phủ Chi phí sản xuất: giảm thiểu thất thoát Môi trường: giảm thiểu ô nhiễm AIRMIX là một phát minh có cầu chứng của SAMES KREMLIN (KREMLIN REXSON) - PHÁP AIRMIX tối ưu hoá: AIRMIX CTY TNHH TM VƯỢT SÓNG Số 79, đường 55A, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM ĐT: 028 3762 6534 – vuotsong2@gmail.com
 31. 31. 32 chính saùch - phaùp luaät V ieäc kyù keát CP-TPP cuøng raát nhieàu hieäp ñònh khung trong thôøigianquañoøihoûiVieätNam phaûi tuaân thuû caùc yeâu caàu veà lao ñoäng. Hieän nay, raát nhieàu nöôùc ñaõ chuû ñoäng ñöa ra heä thoáng phaùp lyù nhaèmñoøihoûitraùchnhieämxaõhoäicuûa doanh nghieäp (DN). Khi xuaát khaåu haøng hoùa ñeán caùc quoác gia naøy, DN Vieät Nam baét buoäc phaûi tuaân thuû caùc ñoøi hoûi ñoù. Quyeát ñònh thaønh coâng cuûa ñôn haøng Khi ñaët haøng, nhaø mua haøng thöôøng cöû caùc ñaùnh giaù vieân ñeán taän StephanUlrich QuaûnlyùDöïaùnVuøng-ToåchöùcLaoñoängQuoácteáILO nôi ñeå kieåm tra vieäc ñaùp öùng caùc tieâu chuaån lao ñoäng, traùch nhieäm xaõ hoäi cuûa nhaø cung caáp. Neáu coù daáu hieäu veàvieäckhoângtuaânthuûcaùctieâuchuaån naøy, khaû naêng lôùn laø huûy hôïp ñoàng. Vaäy caùc tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù nhaø cung caáp goàm nhöõng gì? Coù raát nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau nhöng yù nghóa cao nhaát cuûa CSR taäp trung vaøo:Antoaønsöùckhoûelaømvieäc-thôøi gian laøm vieäc - tieàn löông - lao ñoäng cöôõng böùc - quaáy roái taïi nôi laøm vieäc -lôïiíchcuûangöôøilaoñoäng...Ñöùngôû goùc ñoä cuûa ILO, chuùng toâi nhìn nhaän ñaây khoâng ñôn thuaàn chæ laø caùc yeâu Thoâng thöôøng, khi moät nhaø mua haøng quoác teá ñaët haøng nhaø cung caáp Vieät Nam, moái quan taâm seõ laø chaát löôïng - giaù caû - thôøi gian giao haøng... Tuy nhieân, trong töông lai, ñoøi hoûi quan troïng nhaát cuûa nhaø mua haøng ñoái vôùi doanh nghieäp cung caáp chính laø vieäc tuaân thuû traùch nhieäm xaõ hoäi (corpotare social responsibility - CSR). caàu DN phaûi ñaùp öùng maø neáu bieát taän duïng seõ giuùp DN naâng cao khaû naêng caïnh tranh. Vôùi ngaønh cheá bieán goã, vaán ñeà noåi coäm laø “an toaøn lao ñoäng”, ñaëc bieät laø an toaøn chaùy noå. Nghieân cöùu cuûa ILO cho thaáy khi coâng nhaân caûm thaáy moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn, naêng suaát laøm vieäc seõ taêng cao hôn. Qua thoáng keâ töø hieäu quaû moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn mang laïi chocaùcDN,chuùngtoâinhìnnhaäncaùc DN ñaït keát quaû toát thöôøng laø caùc DN coù heä thoáng caûi tieán lieân tuïc trong saûn xuaát, ñaûm baûo an toaøn, thöôøng Nâng cao tráchnhiệmxãhội củadoanhnghiệp
 32. 32. 33 xuyeân ñaøo taïo an toaøn saûn xuaát cho coâng nhaân. Khi coâng nhaân tuaân thuû toát kyû luaät an toaøn lao ñoäng, DN seõ coù cheá ñoä thöôûng hôïp lyù vaø kòp thôøi. CaùcDNnaøycoøncoùheäthoángtraoñoåi lieân laïc thöôøng xuyeân vôùi caùc DN laân caänñeåchiaseûkinhnghieämñaûmbaûo an toaøn vaø nguoàn löïc an toaøn. Nhöõng maáu choát cuûa CSR Moät vaán ñeà maø nhieàu DN cheá bieán goã gaëp phaûi: Laøm quaù giôø. Veà maët kinh doanh, giôùi haïn thôøi gian taêng ca thaät ra raát coù lôïi cho DN. Khi taêng ca quaù nhieàu, coâng nhaân coù xu höôùng meät moûi, daãn ñeán thao taùc khoângchínhxaùclaømaûnhhöôûngñeán chaát löôïng saûn phaåm vaø laø nguyeân nhaânchínhgaâyneântainaïnlaoñoäng. Caùc DN hoaït ñoäng kinh doanh toát chia seû kinh nghieäm naâng cao naêng suaát chuû yeáu thoâng qua LEAN vaø thieát laäp quan heä gaàn guõi vôùi khaùch haøng ñeå ñaûm baûo thôøi gian giao haøng khoâng bò bieán ñoäng, taïo ñieàu kieänchoDNboátrísaûnxuaáttronggiôùi haïn taêng ca. Phaàn lôùn DN khi ñöôïc hoûi ñeàu cho raèng vieäc taêng ca laø do yù thích vaø mong muoán cuûa coâng nhaân nhaèm taêng thu nhaäp. Thöïc teá, neáu ñieàu chænh ñöôïc goùi löông chi traû haèng thaùng moät caùch hôïp lyù maø khoâng ñoøi hoûi taêng ca quaù nhieàu, seõ coù lôïi cho caû DN laãn coâng nhaân. LaømtheánaøoñeåDNtrôûthaønhnôi haáp daãn coâng nhaân trong thôøi ñieåm thò tröôøng lao ñoäng ñang thieáu huït nghieâm troïng nhö hieän nay? Trong caùc cuoäc phoûng vaán vôùi giôùi chuû, ña phaàn cho raèng tìm ñöôïc coâng nhaân coù tay ngheà ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu raát khoù nhöng giöõ ñöôïc hoï laïi caøng khoù hôn. Theo xu höôùng naøy, DN vaø boä phaän tuyeån duïng neáu cung caáp ñöôïc “goùi lôïi ích” haáp daãn cho coâng nhaân seõ laøm giaûm söï bieán ñoäng nhaân löïc. Ñeå taêng naêng suaát lao ñoäng, xu höôùng cuûa DN laø töï ñoäng hoùa(automation)-taäphuaánñaøotaïo naâng cao tay ngheà trong noäi boä (in house trainning) - thieát laäp quan heä toát vôùi caùc tröôøng daïy ngheà lao ñoäng nöõ. Ñieàu naøy seõ chöùng toû cho khaùch haøng thaáy DN coù söï quan taâm ñeán caùc tieâu chuaån traùch nhieäm xaõ hoäi vaø cho löïc löôïng lao ñoäng nöõ thaáy raèng mình coù khaû naêng coáng hieán nhieàu hôn cho coâng ty. Töïu chung laïi, taát caû caùc tieâu chuaån traùch nhieäm xaõ hoäi laø ñieàu DN phaûi tuaân thuû trong xu höôùng thöôngmaïiquoácteáhieännay.Nhöng ñaây khoâng chæ laø caùc tieâu chuaån baét buoäc,maøtheoñònhhöôùngnaøy,chính DN coù theå bieán noù thaønh theá maïnh ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Anh Khoa (ghi) YÙ nghóa cao nhaát cuûa CSR taäp trung vaøo: An toaøn lao ñoäng - thôøi gian laøm vieäc - tieàn löông - lao ñoäng cöôõng böùc - quaáy roái taïi nôi laøm vieäc vaø lôïi ích cuûa ngöôøi lao ñoäng. CSR coøn laø chính saùch ñoái thoaïi môû vôùi coâng nhaân (open dialogue withtheworkforce).TaïiVieätNam,vai troø cuûa toå chöùc Coâng ñoaøn ñaõ ñöôïc xaùc laäp nhöng vaãn coøn nhieàu vaán ñeà phaûi caûi thieän. Nhöõng quan saùt cuûa ILOchothaáynhieàuDNtoåchöùcraáttoát caùccuoäcñoáithoaïithöôøngxuyeânvôùi coâng nhaân. Vieäc trao ñoåi, ñoái thoaïi seõ giuùp hai beân hieåu roõ mong muoán cuûa nhau. Khi coâng nhaân caûm thaáy khoâng haøi loøng ñieàu gì ñoù veà coâng ty maø khoâng ñöôïc giaûi quyeát, caûm xuùc tieâu cöïc naøy coù theå laây lan raát nhanh. Caùc phöông phaùp ñoái thoaïi maø chuùng toâi ghi nhaän vaø khuyeán khích laø ñoái thoaïi thöôøng kyø, taïo caùc keânh ñoái thoaïi ña daïng thoâng qua Zalo, Viber, maïng xaõ hoäi, ñieän thoaïi tröïc tieáp... CSR cuõng nhaán maïnh choáng phaân bieät ñoái xöû vôùi phuï nöõ. Tyû leä phuï nöõ ôû caùc caáp ñoä khaùc nhau cuûa löïc löôïng lao ñoäng maø chuùng toâi quan saùt ñöôïc khi thöïc hieän döï aùn SCORE vôùi khoaûng 200 coâng ty cho thaáy: tyû leä nöõ laø coâng nhaân chieám 50,7%, leân möùc quaûn lyù cao hôn (toå tröôûng, nhoùm tröôûng ) chæ coøn 45% vaø leân ñeán caáp quaûn lyù cao chæ coøn khoaûng 25,5%. Caùc DN kinh doanh toát luoân roõ raøng veà chính saùch vôùi
 33. 33. 34 chính saùch - phaùp luaät C höùng chæ quaûn lyù röøng beàn vöõng khoâng chæ giôùi haïn ñeán cöûa röøng laø yeâu caàu xuyeân suoát chuoãi cung öùng cuûa caùc coâng ty thu mua nguyeân lieäu khi cam keát duøng saûn phaåm coù chöùng chæ. Söû duïng nguyeân lieäu goã coù chöùng chæ giuùp caùc coâng ty naøy coù nhieàu cô hoäi tieáp caän caùc thò tröôøng quoác teá hôn bôûi nhöõng thò tröôøng ñoù chuoäng söû duïng saûn phaåm töø goã coù chöùng chæ hôn. Ñaây laø moät trong nhöõng noäi dung chính cuûa Hoäi thaûo “VFCS/PEFC chöùng chæ daønh cho goã vaø saûn phaåm phi goã: Cô hoäi vaø haønh ñoäng cuûa doanh nghieäp”,ñöôïctoåchöùcvaøothaùng8/2019taïiBìnhDöông. “Chuùng toâi ñaùnh giaù cao söï quan taâm maïnh meõ ñeán nhöõng dòch vuï maø heä thoáng chöùng chæ röøng quoác gia Vieät Nam cung caáp tôùi caùc coâng ty laâm nghieäp vaø cheá bieán goã, vaø chuùng toâi mong coù cô hoäi hôïp taùc vôùi caùc beân quan taâm ñoù nhaèm phaùt trieån heä thoáng chöùng chæ röøngtaïiVieätNamtrongnhöõngthaùngtôùi,”oângBuøiChính Nghóa, Phoù giaùm ñoác Vaên phoøng Chöùng chæ röøng Vieät Nam (VFCO) noùi. Hôn90ñaïibieåucoângtaùctrongngaønhlaâmnghieäp,vôùi thaønhphaàngoàmcoùcaùcchuûröøng,toåchöùccaápchöùngchæ, ñaïi dieän caùc doanh nghieäp, ñaëc bieät laø caùc coâng ty saûn xuaátñoàgoãvaøcaùccoângtysaûnxuaátñoàgoãsöûduïngnguyeân lieäugoãcaosu,ñaõcuøngthaûoluaänveànhöõnglôïiíchthöông maïi maø heä thoáng chöùng chæ röøng Vieät Nam seõ ñem laïi. Chöùng chæ quaûn lyù röøng beàn vöõng chöùng minh coâng taùc quaûn lyù röøng coù traùch nhieäm, vaø laø yeáu toá quyeát ñònh ñeå caùc coâng ty laâm nghieäp coù theå tham gia vaøo chuoãi cung öùng baét ñaàu töø khaâu troàng röøng, cheá bieán ñeán thöông maïi goã vaø saûn phaåm goã söû duïng nguoàn nguyeân lieäu ñöôïc saûn xuaát beàn vöõng. "Ñaây laø moät nieàm töï haøo daân toäc. Taát caû caùc beân thamgiañeàucaànchungtayñeåxaâydöïngñöôïcheäthoáng chöùng chæ cuûa Vieät Nam", oâng Löông Chí Huøng, Giaùm ñoác Coâng ty tö vaán Löông chia seû. “ChuùngtoâitintöôûngraèngxaâydöïngHeäthoángchöùng chæ röøng Vieät Nam / thaønh vieân cuûa chöông trình pheâ duyeät caùc heä thoáng chöùng chæ röøng PEFC (VFCS/PEFC) laø caùch tieáp caän phuø hôïp nhaát vôùi ngaønh laâm nghieäp Vieät Nam ñeå chöùng minh coâng taùc quaûn lyù röøng beàn vöõng, giuùp truy xuaát ñöôïc nguoàn goã trong chuoãi cung öùng", oâng Traàn Minh Taøi, ñaïi dieän Coâng ty TÜV SÜD Vieät Nam baøy toû. Hoäi thaûo do Coâng ty TNHH Tö vaán quaûn lyù Löông vaø Coâng ty caáp chöùng chæ TÜV SÜD Vietnam toå chöùc, vôùi söï tham gia cuûa Heä thoáng caáp chöùng chæ quaûn lyù röøng Vieät Nam (VFCS), thaønh vieân quoác gia cuûa Vieät Nam vaø chöông trình pheâ duyeät caùc heä thoáng chöùng chæ röøng (PEFC). Chaëng ñöôøngphíatröôùccoønnhieàuthaùchthöùcñoái vôùiVFCS/PEFC.Songtöøhoäithaûotieàmnaêng hôïptaùcgiöõacaùcnhaøhoaïchñònhchínhsaùch, caùccôsôûcungcaápdòchvuï,caùcchuûröøngvaø doanh nghieäp tö nhaân ñaõ boäc loä. "Thaät tuyeät vôøi khi ñöôïc gaëp gôõ taïi ñaây caùcchuûtheåtrongchuoãicungöùngvaøcaùctoå chöùccamkeátthamgiaphaùttrieånheäthoáng”, oângRichardLaity,ñaïidieäncuûaPEEFCÑoâng Nam chaâu AÙ keát luaän. lợi ích khi có nguồn nguyên liệu gỗ từ rừngđượcquảnlýbềnvững Vieät Nam: NGAHAØ
 34. 34. 36 xuùc tieán thöông maïi SECC laø nôi haøng naêm ñoùn chaân coäng ñoàng doanh nghieäp (DN) hoaït ñoängtrongngaønhcheábieángoãthoâng quaVifaExpovaømôùiñaâylaøVifaGudo Hawatoåchöùc.Baøñaùnhgiaùtheánaøoveà caùc trieån laõm naøy? - Vifa Expo nhieàu naêm qua ñaõ laø moät trieån laõm aán töôïng veà maët quy moâ vaø söï chuyeân nghieäp, ñoùn tieáp haøngngaønkhaùchthamquanñeántöø caùc nöôùc. Toâi ñaùnh giaù cao coâng taùc quaûng baù, toå chöùc cuûa trieån laõm aáy. Sau Vifa Expo laø Vifa GU. Laàn ñaàu tieân toå chöùc, Vifa GU mang laïi cho ngöôøixemaántöôïngvìcoùnhieàuneùt môùitrongthieátkeágianhaøng,khoâng gian trieån laõm. Veà noäi dung, Vifa GU theå hieän ñöôïc xu höôùng môùi trong ngaønh noäi thaát, theå hieän ñöôïc nhu caàu phong caùch ña daïng veà khoâng gian soáng cuûa moãi ngöôøi. Ñeán trieån laõm, khaùch tham quan tìm ñöôïc HoaøngQuaânthöïchieän "style" noäi thaát cuûa rieâng mình. Hoï ñeán ñaây coù theå tham khaûo nhöõng yù töôûng ñeå trang trí cho goùc nhaø cuûa mình. Ngöôøi Vieät ña phaàn mong muoán nhaø nhoû nhöng vaãn coù GU. Ñaây laø trieån laõm maø khaùch tham quan coù theå hieåu ñöôïc phong caùch cuûa mình trong thieát keá noäi thaát, ñeå baét ñaàu phaùt sinh mô öôùc. Nghóa laø mình thích caùi khoâng gian ñoù quaù, mình phaûi laøm vieäc haêng say hôn ñeå coù nguoàn ngaân saùch lôùn hôn, ñuû ñeå mang khoâng gian ñoù veà nhaø mình.Toâiñaõñöôïcnghekhaùchtham quan chia seû nhö vaäy. Trieån laõm ñaõ vöôït ngoaøi söï mong ñôïi cuûa khaùch tham quan. Ban toå chöùc ñònh höôùng Vifa Gu khoâng naëng veà coâng taùc quaûng baù ñeå baùn haøng maø höôùng ñeán vieäc giôùi thieäu caùc saùng taïo vaø thieát keá môùi ñoùnñaàuxuhöôùngtieâuduøng.Theobaø Ñaàu thaùng 6/2019, Trung taâm Trieån laõm quoác teá SECC toå chöùc leã ñoäng thoå, khôûi coâng xaây döïng Nhaø Trieån laõm B. Döï kieán trong voøng 2 naêm, Nhaø Trieån laõm B seõ ñi vaøo khai thaùc. Theo baø Thöôïng Myõ An, döï aùn ñöôïc ñaùnh giaù khaù cao vì seõ goùp phaàn "giaûm aùp" cho nhu caàu toå chöùc trieån laõm, hoäi chôï trong khoâng gian chuyeân nghieäp, tieâu chuaån quoác teá. Vôùi ngaønh goã, döï aùn naøy seõ giuùp coâng taùc toå chöùc caùc trieån laõm lôùn nhö Vifa Expo, Vifa GU... thuaän lôïi hôn. ñònhhöôùngtoåchöùctrieånlaõmnhötheá coù ruûi ro cho DN tham gia trieån laõm? -Moãitrieånlaõmcoùmuïctieâurieâng. Toâi nghó Vifa GU ñaõ thaønh coâng ngay töø laàn ñaàu toå chöùc bôûi taát caû nhöõng gian haøng - ngöôøi tham gia ñeàu ñaùnh giaù ñaây laø söï kieän khoâng naëng veà tính quaûng baù nhöng hoï vaãn khaúng ñònh thöông hieäu cuûa mình. Thaønh quaû naøy ñeán töø vieäc DN tham gia ñaõ ñaàu tö moät caùch nghieâm tuùc, tham khaûo tö vaán töø caùc nhaø chuyeân moân... Toâi cho raèng, chuùng ta coù theå toå chöùc sôùm hôn, coù theå laø tröôùc Vifa Expo. Muïc ñích laø ñeå Vifa GU seõ trôû thaønh trieån laõm ñeå daãn daét xu höôùng trang trí noäi ngoaïi thaát, xu höôùng veà saûn xuaát ñoà goã cuûa naêm. Söïkieännaøyseõcungcaápcaùinhìncho toaøn ngaønh nhö maøu saéc gì laø chuû ñaïo cuûa naêm, chaát lieäu gì, phong Công nghiệp triển lãm là”nhiệtkế”củanềnkinhtế Baø Thöôïng Myõ An, Toång Giaùm ñoác Coâng ty Lieân doanh Hoäi chôï vaø Trieån laõm Saøi Goøn (SECC)
 35. 35. 37 caùch gì... Moâ hình aáy quoác teá ñaõ coù, rieâng Vieät Nam thì chöa. Neáu Vifa GU xaùc ñònh coù theå ñaït ñeán ñaúng caáp nhö theá chuùng toâi seõ uûng hoä heát mình. Toâitin,khiVifaGUtaïoñöôïcuytín thìtaátcaûnhöõngñônvòmuahaøngvaø DN seõ gaëp gôõ nhau taïi trieån laõm vaø taát nhieân laø seõ keùo theo nhöõng giaù trò kinh teá khaùc. Trieån laõm, hoäi chôï laø caàu noái cuûa kinh doanh nhöng nhieàu yù kieán vaãn cho raèng coâng taùc toå chöùc hoäi chôï trieån laõm chung hieän nay taïi Vieät Nam chöa xöùng taàm. Baø ñaùnh giaù sao veà ñieàu naøy? - Moãi trieån laõm, maëc duø chuû ñeà hay teân goïi khaùc nhau, nhöng moãi DN tham gia ñeàu coá gaéng mang nhöõng caùi hay nhaát, môùi nhaát, laï nhaát, saùng taïo nhaát, ñoäc ñaùo nhaát tôùigiôùithieäu.Nhieàutrieånlaõmchuaån bò khaù laø nghieâm tuùc tröôùc ñoù moät naêm cho tôùi 18 thaùng. Thöïc söï, ngaønh coâng nghieäp trieån laõm Vieät Nam caàn söï haø hôi, tieáp söùc quan taâm cuûa töøng ñòa phöông vì nhöõng trung taâm trieån laõm khoâng chæ sinh ra ñeå phuïc vuï kinh doanh cho ñôn vò khai thaùc khoâng gian trieån laõm. Moät trieån Sau vieäc ñoäng thoå khôûi coâng xaây döïng Nhaø Trieån laõm B, loä trình môû roäng SECC seõ tieáp tuïc nhö theá naøo trong thôøi gian tôùi? - Ngoaøi Nhaø Trieån laõm B, döï aùn toång theå cuûa SECC coøn Nhaø Trieån laõmCvaøNhaøTrieånlaõmD.Tuynhieân, chuùngtoâivaãnchöacoùdöïtínhchính xaùc ñeå xaây döïng vì coøn xeùt ñeán hieäu quaû kinh teá. Trong chieán löôïc naøy, Chính phuû caàn quan taâm ñeán chi phí thueâ ñaát ñeå DN yeân taâm ñaàu tö. Hieän nay, SECC ñang ôû tình traïng laø khoâng bieát ñöôïc 5 naêm sau seõ phaûi ñoùngtieànthueâñaátconsoábaonhieâu. ChínhvìtheáneânDNchöamaïnhdaïn ñaàu tö giai ñoaïn tieáp theo. Xincaûmônbaøveànhöõngtraoñoåinaøy! Coâng nghieäp trieån laõm Vieät Nam caàn söï haø hôi, tieáp söùc quan taâm cuûa töøng ñòa phöông ñeå phaùt huy ñoøn baåy kinh teá naøy. laõm ñöôïc toå chöùc thì caùc ngaønh khaùc ñeàu ñöôïc thuï höôûng lôïi ích. Ví duï, trieån laõm toå chöùc trung bình laø 7 ngaøy (3 ngaøy chuaån bò, 3 ngaøy trieån laõm, 1 ngaøy thu doïn). Ngöôøi ñeán gian haøng coù khi laø ngöôøi nöôùc ngoaøi, hoï ñi baèng nhieàu phöông tieänkhaùcnhau,hoïaênôûñaâu,hoïnguû ôûñaâuroàikhidoïndeïpxonghoïcuõng khoâng veà lieàn maø tranh thuû ñi du lòch vaø mua saém. Cho neân, khi coâng nghieäp trieån laõm phaùt trieån thì taát caû caùc dòch vuï ñi keøm ñeàu ñöôïc thuï höôûngheát.Ñaâychínhlaølôïiíchmang laïi cho caùc ngaønh dòch vuï khaùc maø mìnhkhoângtheåtínhtoaùnheátñöôïc. Chöakeå,khitoåchöùctrungtaâmtrieån laõm thì taát caû caùc baïn beø, DN treân theá giôùi ñeán giao thöông, giuùp DN trong nöôùc ñôõ maát thôøi gian, coâng söùc vaø chi phí ñeå ra nöôùc ngoaøi tìm gaëp tröïc tieáp hoï. Coùtheånoùicoângnghieäptrieånlaõm laø "nhieät keá" cuûa neàn kinh teá. Thoâng qua hoäi chôï trieån laõm, nhaø nöôùc ñaùnh giaù ñöôïc söùc khoûe cuûa ngaønh kinh teá ñoù. Toång hoøa caùc lôïi ích raát lôùn maø trieån laõm mang laïi, toâi nghó, cô quan Nhaø nöôùc caàn söï tính toaùn vaø quan taâm ñeå phaùt huy ñoøn baåy kinh teá naøy.
 36. 36. 38 xuùc tieán thöông maïi QuyønhDao VietnamWood 2019 laø böùc tranh toaøn caûnh veà khaû naêng toái öu hoùa saûn xuaát maø doanh nghieäp (DN) coù theå tham khaûo ñeå töø ñoù coù ñöôïc nhöõng quyeát saùch ñuùng ñaén nhaát cho mình. quaûn lyù nguoàn nhaân löïc hieäu quaû, môû roäng tö duy saûn xuaát vaø ñaàu tö coâng ngheä. Xuyeân suoát thôøi gian dieãn ra söï kieän, khaùch tham quan seõ coù cô hoäi tieáp caän vaø giao löu vôùi nhieàu DN ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi ñeå thieát laäp caùc moái quan heä vaø thuùc ñaåy söï phaùt trieån ngaønh goã vaø cheá bieán goã taïi Vieät Nam. OÂng Jantin chobieát,bantoåchöùcchöùngkieánraát nhieàu DN töø thôøi ñaàu tham gia trieån laõm ñeán nay ñaõ coù thò tröôøng rieâng taïi Vieät Nam. Thöïc teá ñoù chöùng toû VietnamWoodñaõthaønhcoângtrong vai troø laøm caàu noái kinh doanh, keát noái cung vaø caàu, hoã trôï DN cheá bieán Công nghệ chế biến gỗ ”dạmngõ”4.0 töø 30 quoác gia vaø khu vöïc coù saûn phaåm tröng baøy taïi trieån laõm naøy. Trong ñoù, hoäi tuï ñuû DN ñeán töø caùc nöôùc chaâu AÙ, chaâu AÂu vaø Myõ nhö: Singapore,ThaùiLan,Malaysia,Trung Quoác, Ñöùc, AÙo, Taây Ban Nha, Myõ... Ñaëc bieät, coù söï tham gia khoâng nhoû cuûa caùc DN Vieät Nam. Söï tham gia ñoâng ñaûo cuûa caùc thöông hieäu maùy cheá bieán goã quoác teá seõ mang ñeán caùi nhìn roõ neùt veà neàn taûng kinh doanh toái öu nhaát cho caùc nhaø saûn xuaát goã vaø ñoà goã noäi ngoaïi thaát, ñoái töôïng ñang noã löïc tìm kieám saûn phaåm vaø coâng ngheächaátlöôïngcaoñeågiaûibaøitoaùn naêng suaát, naâng cao chaát löôïng vaø Nhöõng kyû luïc môùi "VietnamWood 2019 phaù kyû luïc veà dieän tích tröng baøy vôùi hôn 25.000m2, taêng 40% so vôùi kyø trieån laõm tröôùc", oâng Jantin Lam, Quaûn lyù döï aùn Coâng ty Yorkers töï haøo coâng boánhövaäytaïibuoåigiôùithieäusöïkieän naøy, saùng ngaøy 10/9, taïi TP.HCM. VietnamWoodlaøtrieånlaõmmang taàmquoácteáveàmaùyvaøthieátbòcoâng nghieäp cheá bieán goã, dieãn ra 2 naêm moätlaàntaïiVieätNam.VietnamWood naêm2019doYorkersphoáihôïpcuøng Boä Coâng Thöông toå chöùc. Trieån laõm ñöôïc baûo trôï bôûi caùc hieäp hoäi coâng nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc, Lieân ñoaøn Caùc nhaø saûn xuaát maùy cheá bieán goã Chaâu AÂu (EUMABOIS), Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA), Hieäp hoäi Cheá bieán goã Bình Döông (BIFA).... Dieãn ra töø ngaøy 18 - 21/9, VietnamWood tröng baøy hôn 1.000 maùy moùc, thieát bò taân tieán cuûa 483 ñôn vò. Theo oâng Jantin Lam, löïc löôïng DN huøng haäu naøy seõ mang ñeán nhöõng giaù trò môùi cho ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam. Coù toång soá 483 ñôn vò vaø thöông hieäu ñeán VietnamWood 2019: OÂng Jantin Lam - Ñaïi dieän Yorkers

×