Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ban tin 69 HAWA - Go & Noi that

492 views

Published on

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG NGHIỆP NỘI THẤT

Published in: Environment
 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect and valuable essay and so on. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Ban tin 69 HAWA - Go & Noi that

 1. 1. NHAØ XUAÁT BAÛN THOÂNG TAÁN Chuyển đổi số trong công nghiệp nội thất AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA)69
 2. 2. CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Khu Dịch Vụ Tân Cảng - Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai. 200.000 m³ Gỗ Tròn/ năm 200.000 m³ Gỗ Xẻ Sấy/ năm ....................... ....................... Scan Google Maps Tải ứng dụng TAVICO từ: Website: tavicowood.com Hotline: 1900 2345 19 Đặc Biệt: Xẻ sấy - Gia công theo quy cách Chính xác đến từng thanh Gỗ
 3. 3. CÔNG TY TNHH TM & SX SAO NAM Lô P4 đường D7, KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, T. Bình Dương Điện thoại: 0274.3653601 - 0274.3653602 l Fax: 0274.3653600 Email: trangtransaonam@gmail.com l Website: saonamflooring.com Sản phẩm xanh cho sức khỏe người tiêu dùng
 4. 4. 4 TIEÁNG NOÙI NGÖÔØI LAØM NGHEÀ TRAÀNVIEÄTTIEÁN UÛyvieânBanThöôøngvuïHAWA Khi theá giôùi thöïc vaø theá giôùi soá hoøa quyeän vaø coäng sinh nhau phaùt trieån, neàn kinh teá soá khoâng ngöøng gia taêng veà löôïng vaø chaát. phí thueâ maët baèng raát lôùn. Caùc neàn taûng kinh doanh thöông maïi ñieän töû (Commercial Flatform) nhö Amazon, Alibaba, Haravan, Sapo,... ñang giuùp cho DN quaûn lyù baùn haøng moät caùch töï ñoäng töø vieäc ñaët haøng, giao haøng, thu tieàn chæ caàn moät ñoäng taùc click chuoät... Ñieàu quan troïng laø vôùi theá giôùi soá, DN cuøng moät luùc coù theå thöïc hieän SỰ TRỖI DẬY CỦA NỀNKINHTẾSỐ Söï phaùt trieån cuûa theá giôùi soá ñaõ thay ñoåi cô baûn nhu caàu saûn xuaát, tieâu duøng cuûa raát nhieàu ngaønhngheà.CoângngheäVR(Virtual reality - thöïc teá aûo) giuùp ngöôøi tieâu duøng ngoài taïi nhaø coù theå tham quan, traûi nghieäm mua saém thoâng qua showroom aûo. Nhôø vaäy, doanh nghieäp (DN) giaûm ñaàu tö showroom, tieát kieäm ñöôïc chi S öï phaùt trieån nhö vuõ baõo caùc neàntaûngkhoahoïccoângngheä soá ñaõ thay ñoåi moät caùch cô baûn moâi tröôøng sinh thaùi saûn xuaát, quaûn trò, kinh doanh laãn tieâu duøng cuûanhaânloaïi.Conngöôøihöôûngöùng raát nhanh moâi tröôøng soáng môùi do khoa hoïc vaø coâng ngheä môùi ñem laïi, ngöôøi ta daønh nhieàu thôøi gian cho khoâng gian soá trong hoaït ñoäng ngheànghieäp,hoïctaäp,muasaém,giaûi trí, sinh hoaït... Soá lieäu ghi nhaän trong thaùng 1/2019, theá giôùi coù hôn 4,3 tyû ngöôøi söû duïng internet. Cöù moãi phuùt coù 1 trieäu ngöôøi ñaêng nhaäp Facebook; 59,7 trieäu tin nhaén; 4,5 trieäu video ñöôïcxem;188trieäuemailñöôïcgiao dòch; 3,8 trieäu löôït tìm kieám treân Google...Doanhsoábaùnleûtröïctuyeán haøngtieâuduøngñaït2.489tyûUSDvôùi 1,79 tyû ngöôøi duøng trong naêm 2018 vaø toác ñoä gia taêng doanh soá baùn leû trung bình khoaûng 20%/naêm. Söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa tieâu duøng online taát yeáu keùo theo söï thayñoåivaøthaùchthöùcmoâhìnhkinh doanh truyeàn thoáng, trong ñoù saûn phaåm laép raùp, goïn nheï seõ thay daàn nhöõng saûn phaåm coàng keành, maãu maõ thay ñoåi nhanh hôn, giaù caïnh tranh hôn vì khaùch haøng quaù deã daøng tìm kieám saøng loïc...
 5. 5. 5 raát nhieàu ñôn haøng maø khoâng phaûi maát nhieàu nhaân löïc vaø thôøi gian ñeå vaän haønh showroom aûo. Trí tueä nhaân taïo (Artificial Intelligence- AI) vôùi coâng cuï chatbot coù theå töï ñoäng traû lôøi phaûn hoài nhöõng yeâu caàu thaéc maéc cuûa ngöôøi duøng, khoa hoïc hoïc maùy (Machine Learning) cuûa AI coù theå hoïc caùc tình huoáng, nhöõng öùng xöû cuûa con ngöôøi ñeå roài ñöa ra caùch giao tieáp treân theá giôùi aûo moät caùch töông ñoàng. Nhöõng ñieàu naøy seõ thuùc ñaåy ngöôøi tieâu duøng mua haøngtreâninternetnhieàuhônvìtính tieäníchcuûanoùvaøvìhoïñuûthoângtin ñeå ra quyeát ñònh mua haøng online. Robot ñaõ thay daàn nhöõng coâng vieäccuûaconngöôøi,nhöõngcaùnhtay robot coù theå thay theá daàn ngöôøi thôï sôn, gaép naâng haï haøng hoùa; CNC thöïc hieän caùc thao taùc cöa, caét,tieän,chaïm,...raáttinhvivôùinaêng suaát cao maø khoâng thaáy meät vaø muoán thöïc hieän bao nhieâu coâng vieäcrobotcuõngsaünsaøng.Caùcphaàn meàm thieát keá, maùy in 3D ñaõ giuùp cho coâng vieäc taïo maãu thöïc hieän moätcaùchdeãdaøngvaønhanhchoùng. Thoâng qua maùy tính, vieäc thöïc hieän caùc chi tieát file kyõ thuaät, khuoân maãu raäp,... trôû neân ñôn giaûn vaø chính Ñaõ ñeán luùc DN khoâng ngöøng caäp nhaät, naâng cao kieán thöùc soá cho nhaân söï ñeå DN coù theå taän duïng toát cô hoäi nhaân laøn soùng bieán ñoåi coâng ngheä ñang buøng leân maïnh meõ. xaùc. Nhöng, nhöõng ñieàu vöøa keå treân vaãn chöa ñuû. Coøn quaù nhieàu phaïmtruønhöinternetvaïnvaät(IoT), ñieän toaùn ñaùm maây (cloud), côû sôû döõ lieäu lôùn (big data), ...ñang ñöôïc DN öùng duïng moãi ngaøy. Trong ñoù, phaàn meàm ERP laø truïc xöông soáng keát noái döõ lieäu quaûn trò taïo thaønh heä thoáng cho DN töø nhieàu module khaùc nhau, töø quaûn lyù khaùch haøng (CRM), quaûn trò nhaân söï (HR), keá toaùn, kho, logistic, quaûn trò muïc tieâu (MBO)... Taát caû cho thaáy, soá hoùañanggiuùpDNquaûntròsaûnxuaát kinh doanh nhanh vaø hieäu quaû hôn bao giôø heát. Soá hoùa gaén lieàn vôùi töï ñoäng hoùa. Bieát bao öùng duïng soá giuùp DN taêng naêng suaát lao ñoäng giaûm söï leä thuoäc vaøo lao ñoäng, kieåm soaùt heä thoáng moät caùch chaët cheõ, môû roäng taàm quaûn trò treân quy moâ lôùn, laø sôïi daây lieân keát caùc boä phaän - caù nhaân trong moät toå chöùc. Bôûi vaäy, taän duïng trieät ñeå söùc maïnh cuûa coâng ngheä laø naâng cao tính caïnh tranh cuûa DN vaø söï löïa choïn soáng coøn trong moät theá giôùi vôùi nhieàu söï bieán chuyeån khoâng ngöøng vaø nhanh choùng. Roõ raøng, kinh teá soá laøm thay ñoåi cô baûn veà loái soáng, caùch thöùc laøm vieäc,giaûitrí,sinhhoaït,giaotieáp...Tuy nhieân,duøsoáhoùanhötheánaøothìcon ngöôøicuõngnguûtreângiöôøng,aêntreân baøn,ngoàitreângheá,uoángbaèngly,aên baèng cheùn... sinh hoaït bình thöôøng nhö ñaõ töøng. Do vaäy, coâng nghieäp noäithaátcôbaûnvaãnkhoângcoùgìbieán chuyeån veà nhu caàu. Nhöng, söï taêng tröôûng lieân tuïc vaø thoùi quen tieâu duøng online laïi ñaët ra thaùch thöùc cho baát kyø nhaø saûn xuaát. Caùc ñôn vò vaän chuyeån khoâng nhaän giao caùc maët haøng coàng keành. Ngöôøi mua haøng cuõng caàn saûn phaåm thaùo laép ñôn giaûn ñeå hoï coù theå duøng ngay maø khoâng caàn ñoäi nguõ kyõ thuaät hoã trôï. Yeâu caàu naøy buoäc DN phaûi ñaàu tö thay ñoåi veà maët thieát keá, thay ñoåi coâng naêng, vaät lieäu, taêng tieän ích... Chi phí vaän chuyeån cuûa haøng noäi thaát truyeàn thoáng laø raát cao, bôûi vì haøng hoùa kích thöôùc lôùn maø ñi töø nhaø saûn xuaát ñeán kho trung taâm, qua nhaø baùn leõ, roài ñeán ngöôøi tieâu duøng. Pheùp tính ñôn giaûn moãi container haøng xuaát ñi maø töøng saûn phaåm nhoû goïn ñöôïc 1/3 laàn thì DN ñaõ coù lôïi hôn veà maët chi phí vaän chuyeån theá naøo. Bôûi vaäy, neáu ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu treân cuûa khaùch haøng thöông maïi ñieän töû thì vieäc thay ñoåi doøng haøng truyeàn thoángsanghaønglaépraùplaønuùtthaét buoäc caùc nhaø kinh doanh noäi thaát caàn phaûi ñaàu tö thay ñoåi töø thieát keá phaùt trieån saûn phaåm, daây chuyeàn saûn xuaát caøng sôùm caøng toát ñeå taïo lôïi theá ngöôøi ñi tröôùc. Töø neàn taûng kinh doanh caùc saûn phaåm laép raùp nhö IKEA cuõng nhö vaøi caùc DN kinh doanh noäi thaát lôùn treân theá giôùi thôøi gian gaàn ñaây ñaõ öùngduïngcoângngheäthöïcteáaûocho khaùch haøng cuûa mình coù theå hình dungñöôïcphoáicaûnhsaûnphaåmnoäi thaát hoï mua seõ theá naøo. Chuùng ta ñang böôùc vaøo kyû nguyeân soá hoùa, theá giôùi ñang höôùng tôùi nhaø - ñoâ thò thoâng minh, vieäc phaùt trieån neàn kinh teá vôùi kinh teá soá laø troïng taâm trong nhöõng naêm tôùi, DN trong ngaønhgoãvaøñoãgoãmuoántaänduïng thôøi cô kyõ ngheä soá caàn phaûi coù taàm nhìn, xaây döïng chieán löôïc vaø öùng duïng thöïc thi vieäc soá hoùa taïi DN caøng nhanh, caøng saâu, caøng toát. Ñaõ ñeánluùc,DNkhoângngöøngcaäpnhaät, naâng cao kieán thöùc soá cho nhaân söï ñeå DN coù theå taän duïng toát cô hoäi nhaân laøn soùng bieán ñoåi coâng ngheä ñang buøng leân maïnh meõ. Ñaàu töø chuyeån ñoåi soá chaéc chaén seõ laø böôùc ñi soáng coøn cuûa DN trong nhöõng naêm tôùi. Tuy nhieân, vaán ñeà laø moãi DN caàn löïa choïn höôùng ñaàu tö nhö theá naøo ñeå thích hôïp vôùi ñieàu kieän, nguoàn löïc cuûa chính mình. Laøm ñöôïc ñieàu naøy, chuùng ta seõ vöõng vaøng trong haønh trình soá hoùa.
 6. 6. 5116 6 In 2.500 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 2098-2019/CXBIPH/02-28/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 204/QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy 01 thaùng 8 naêm 2019 Soá ISBN: 978-604-9843-17-4 In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 8 naêm 2019 Ñoái taùc lieân keát: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM Ñòa chæ: 185 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP.HCM Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Chuû bieân: Traàn Vieät Tieán Bieân soaïn: Nguyeãn Quoác Khanh, Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït Phuï traùch taøi trôï - Söûa baûn in: Traàn Mai 54 MUÏC LUÏC 8 Tiêu điểm KHAI THÁC GIÁ TRỊ GIATĂNG TRONG HOẠT ĐỘNG SỐ HÓA CƠ HỘI TỪ XUẤT KHẨU TRỰC TUYẾN CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI MỸ-TRUNG CÓ THỂ KHIẾN KINH TẾ TOÀN CẦU ẢNH HƯỞNG ĐỂ VIỆT NAM LÀ NGƯỜI KẾ NHIỆM 20 Đối thoại Ông Michael Snow - Giám đốc Điều hành AHEC: THỜI ĐIỂM VÀNG CHO LIÊN KẾT THỊ TRƯỜNG VIỆT - MỸ 28 Hoạt động hội NGÀNH GỖ TRONG KỶ NGUYÊN XANH BƯỚC TIẾN MỚI CỦAAHEC GIẢI PHÁP KEO HENKEL 36 Chính sách - Pháp luật NGÀNH GỖ ĐI NHƯ THẾ NÀO TRÊN CAO TỐC EVFTA? KHI VPA FLEGT SONG HÀNH CÙNG PEFC 42 Xúc tiến thương mại Hội chợ Đồ gỗ và Trang trí nội thất Việt Nam - VIFA Home 2019: CƠ HỘI BÙNG NỔ DOANH SỐ CUỐI NĂM HẤP DẪN THỊ TRƯỜNG SINGAPORE Thương mại hóa "GU": TỪ NẮM BẮT ĐẾN CHIẾM LĨNH THỊ TRƯỜNG VietnamWood 2019: BỨC TRANH VỀ SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GỖ 56 Thiết kế ÁNH SÁNG VÀ MÀU SẮC CHO KHÔNG GIAN NỘI THẤT Kiến trúc sư Phạm Thị Ái Thủy: MẢNG XANH NHỎ TRONG KHOẢNG KHÔNG LỚN Những cung bậc thiết kế Ý: ĐẲNG CẤP “MADE IN ITALY” CÓ GÌ Ở SALONE DEL MOBILE 2019? 66 Vật liệu mới THÂN THIỆN NHƯ OSMO GIẢI PHÁP MỚI CHO BỀ MẶT GỖ NỘI THẤT 70 Công nghệ GIẢI PHÁP HỮU HIỆU CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ ĐỂ TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ Ông Phạm Hữu Ngôn, Đồng sáng lập - Giám đốc Điều hành ứng dụng AhaMove: CẢI TIẾN THIẾT KẾ ĐỂ ĐI CÙNG SỐ HÓA Công nghiệp nhà lắp ráp: GIẢI PHÁP LÝ TƯỞNG CHO KHÔNG GIAN SỐNG Ông Bùi Sỹ Nguyên, CEO Công ty công nghệ House3D: ĐÓN ĐẦU C2M BẰNG HOUSE3D 78 Công nghệ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ, HIỆU QUẢ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP GỖ BẰNG ERP 64 44
 7. 7. 8 TIEÂU ÑIEÅM soáng coøn trong töông lai khoâng xa neân ñaõ chuaån bò cho vieäc chuyeån ñoåi soá töø raát sôùm. Nhôø vaäy maø hieän nay, chuùng toâi coù theå taïo ra giaù trò gia taêng cho saûn phaåm vaø dòch vuï du lòch”, oâng Nguyeãn Trung Coâng cho bieát. Khoâng chæ lónh vöïc dòch vuï, nhöõng DN saûn xuaát vaø xuaát khaåu cuõngñangmaïnhdaïnchuyeånñoåisoá ñeå gia taêng lôïi theá caïnh tranh. Ñôn cöû, Taäp ñoaøn Thuûy saûn Minh Phuù, thöông hieäu xuaát khaåu toâm töø Vieät Nam ñeán thò tröôøng hôn 50 quoác gia cuõng ñaõ trieån khai nhöõng döï aùn IoT cho taäp ñoaøn. Trong ñoù, noåi baät laødöïaùnxaâydöïngmoâhìnhnhaømaùy thoâng minh, öùng duïng coâng ngheä tieân tieán vaøo toaøn boä quy trình saûn xuaát,naângcaochaátlöôïngsaûnphaåm ñaàu cuoái. Keát quaû, vôùi vieäc töï ñoäng hoùa töø nhöõng khaâu nhö phaân loaïi, cheábieán,ñoùnggoùiñeánquaûnlyùmaùy moùc, Minh Phuù ñaõ coù theå ruùt ngaén quy trình saûn xuaát nhöng vaãn ñaûm baûo chaát löôïng. TheoñaùnhgiaùcuûaMicrosoft,ñôn vò cung öùng khaù nhieàu goùi dòch vuï chuyeån ñoåi soá, nhöõng DN saûn xuaát ÑAËNGQUYÙYEÂN Lao ñoäng treû, vò trí trung taâm cuûa khu vöïc chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông, taêng tröôûng kinh teá cao... laø nhöõng lôïi theá cuûa Vieät Nam trong chuyeån ñoåi soá neàn kinh teá. Xu höôùng naøy höùa heïn taïo taêng tröôûng ñoät phaù cho caùc doanh nghieäp trong ngaønh saûn xuaát. Ngaønh goã, lieäu coù baét kòp xu höôùng naøy? môùi thöïc söï laø ñoái töôïng ñeå taïo ñoät phaùtöøvieäcöùngduïngchuyeånñoåisoá. “GDP cuûa chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông seõ ñaït theâm 387 tyû USD vaøo naêm 2021 vaø taêng theâm 1,0% haøng naêm neáungaønhsaûnxuaátcuûakhuvöïcnaøy thöïchieänchuyeånñoåisoá”,oângLucky Gani,GiaùmñoácTieápthòvaøVaänhaønh Microsoft Vieät Nam ñaùnh giaù. Theo oâng Lucky Gani, thöïc hieän chuyeån ñoåi soá laø moät ñoøi hoûi caáp thieát ñoái vôùi caùc nhaø saûn xuaát. Ghi nhaän töø thöïc teá, nhöõng DN tieân phong trong cuoäc haønh trình chuyeån ñoåi soá ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng caûi thieän veà maët naêng suaát, lôïi nhuaän vaø chi phí töø 13% ñeán 17% trongnaêm2018.Consoánaøyleânñeán ít nhaát 40% trong voøng ba naêm tôùi. Trongñoù,söïuûnghoäcuûakhaùchhaøng coù tyû leä caûi thieän cao nhaát. NGAØNH GOÃ COÙ THÔØ Ô? Tieán só Lucy Cameron, chuyeân vieân tö vaán nguyeân cöùu cao caáp CSIRO ñaùnh giaù, Vieät Nam ñang coù moät töông lai saùng trong phaùt trieån neàn kinh teá soá nhôø löôïng lao ñoäng treû, coù trình ñoä vaø khaû naêng öùng duïng coâng ngheä cao. Trong KHAI THÁC GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRONGHOẠTĐỘNGSỐHÓA C aùc chuyeân gia coâng ngheä theá giôùi döï baùo, 2019 laø thôøi gian caùc doanh nghieäp (DN) saûn xuaát seõ ñaàu tö vaøo coâng ngheä ñaùm maây vaø phaân tích döõ lieäu lôùn (BigData),sauñoùlaøcaùcgiaûiphaùpTrí tueä nhaân taïo (AI), coâng ngheä Nhaän thöùc (Cognitive), Robot vaø Internet Vaïn vaät. TAÊNG TRÖÔÛNG GAÁP 10 LAÀN Cuoái 2018, Thieân Minh, moät trong nhöõng thöông hieäu du lòch lôùn cuûa Vieät Nam coâng boá thoâng tin gaây baát ngôø. Nhôø maïnh daïn aùp duïng chuyeån ñoåi soá maø taäp ñoaøn ñaït doanh thu cao gaáp 10 laàn chæ sau3naêm.TheooângNguyeãnTrung Coâng, Giaùm ñoác Coâng ngheä vaø Phoù toånggiaùmñoáctaäpñoaønThieânMinh, coâng ngheä AI vaø Machine Learning ñaõ hoã trôï coâng ty raát nhieàu trong vieäc chaêm soùc khaùch haøng. Cuï theå nhö ra nhöõng gôïi yù töï ñoäng phuø hôïp cho khaùch haøng söû duïng trang web iVIVU.com. Ñoàng thôøi, trí tueä nhaântaïocuõnggiuùpDNnaøytaïoneân nhöõng kòch baûn giao tieáp vaø chaêm soùckhaùchhaøngtoáthôn.“ThieânMinh xaùc ñònh, chuyeån ñoåi soá laø yeâu caàu
 8. 8. 9 hôn, DN cheá bieán goã Vieät Nam seõ höôùng ñeán ñaàu tö thieát keá, tieáp thò, giaonhaän...ñeåcoùtheåtieápcaänngöôøi duøngcuoáitreântoaøncaàu.“ÖÙngduïng trí tueä nhaân taïo vaø cô sôû döõ lieäu lôùn seõ hoã trôï DN thöïc hieän nhieäm vuï treân toát hôn phöông phaùp truyeàn thoáng raát nhieàu. Hoaït ñoäng soá hoùa chaéc chaén seõ giuùp DN khai thaùc giaù trò gia taêng cao hôn”, oâng Tuaán noùi. Ñoàng quan ñieåm, oâng Nguyeãn Hoàng Chaâu, Tröôûng ñaïi dieän HTC Vieät Nam cho bieát, coâng ngheä coù khaû naêng giuùp ngaønh cheá bieán goã coù nhöõng böôùc chuyeån lôùn trong kinhdoanh,ñaëcbieätlaøcoângtaùcbaùn haøng.Nhöõngshowroomaûo,caùccöûa haøng baùn leû, caùc ñôn vò tö vaán thieát keá öùng duïng coâng ngheä thöïc teá aûo ñeå ngöôøi duøng deã daøng löïa choïn saûn phaåm noäi thaát phuø hôïp... ñaõ ngaøymoätnhieàuhônôûcaùcnöôùc.“Ñaõ coù moät vaøi DN Vieät Nam tìm hieåu vaø treânloätrìnhtrieånkhaicaùcöùngduïng naøy.Tieàmnaêngmaøthöïcteáaûomôûra cho DN raát lôùn”, oâng Chaâu noùi. Tuy höùa heïn mang laïi nhieàu böùt phaù nhöng chuyeån ñoåi soá cuõng ñang haøm chöùa nhieàu thaùch thöùc, ñoøi hoûi DN phaûi caûi tieán saûn xuaát laãn ñieàu chænh caùc moái quan heä ñoái taùc. OÂng Traàn Vieät Tieán, UÛy vieân Ban thöôøng tröïc HAWA nhaän xeùt, theá maïnh vaø neàn taûng cuûa DN cheá bieán goã Vieät Nam laø gia coâng theo ñôn haøng, khi tieán ñeán khaâu baùn haøng cho ngöôøi duøng cuoái, DN coù theå caïnh tranh tröïc tieáp vôùi ñoái taùc cuûa mình. Do ñoù, DN caàn coù söï chuaån bò töø tröôùc ñeå maâu thuaãn quyeàn lôïi khoâng xaûy ra. Töông töï, ôû khaâu saûn xuaát, vieäc tham gia chuoãi cung öùng toaøn caàu ñoøi hoûi DN phaûi hieåu thoùi quen tieâu duøng vaø ñaëc thuø cuûa caùch thöùc kinh doanh. “Seõ phaûi chuaån bò raát nhieàu vaø kyõ löôõng cho coâng taùc öùng duïng cuõng nhö chuyeån ñoåi soá. Nhöng thaønh quaû maø noù mang laïi cho DN thì khoâng heà nhoû”, oâng Nguyeãn Trung Coâng khaúng ñònh. boái caûnh Vieät Nam ñang trôû thaønh ñieåm ñeán cuûa caùc ñôn haøng saûn xuaáttoaøncaàuthìvieäcñaåymaïnhöùng duïng coâng ngheä seõ taïo neân ñöôïc nhöõng taêng tröôûng ñoät phaù. “ÖÙng duïng coâng ngheä seõ giuùp Vieät Nam taêng tröôûng 0,38% moãi naêm. Neáu coù theå höôùng ñeán xuaát khaåu soá vaø tieâu duøng soá, con soá naøy coøn taêng cao hôn nöõa”, baø Lucy Cameron nhaän xeùt. Ñoàng quan ñieåm, chuyeân gia tö vaán Phí Anh Tuaán, Phoù chuû tòch Hoäi Tin hoïc TP.HCM - HCA cho bieát, DN Vieät Nam ñang toû ra nhanh nhaïy trong vieäc naém baét vaø öùng duïng chuyeån ñoåi soá vaø ngaønh cheá bieán goã laø moät ví duï. OÂng khaúng ñònh: “Cheá bieán goã laø ngaønh thaâm duïng lao ñoäng cao, vieäc öùng duïng coâng ngheä thoâng tin seõ giuùp DN saûn xuaát noäi thaát giaûi quyeát ñöôïc nhieàu baøi toaùn lôùn trong quaûn trò saûn xuaát laãn con ngöôøi”. Trong boái caûnh Chính phuû Vieät Nam ñaõ ñònh höôùng phaùt trieån thaønh trung taâm saûn xuaát noäi thaát cuûatheágiôùi,oângTuaánchoraèng,vieäc öùngduïngchuyeånñoåisoágiuùpDNdeã daøng truy xuaát nguoàn goác nguyeân lieäu, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa thò tröôøng theá giôùi. Khoâng döøng laïi ôû ñoù, trong tieán trình phaùt trieån cao Vieäc öùng duïng chuyeån ñoåi soá giuùp DN deã daøng truy xuaát nguoàn goác nguyeân lieäu, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa thò tröôøng theá giôùi.
 9. 9. 10 TIEÂU ÑIEÅM phaåm phuø hôïp vôùi thoùi quen tieâu duøng cuûa "cö daân maïng" ñeán baùn chöù khoâng phaûi baùn caùi coù saün. Thôøigianvöøaqua,trongchöông trình hoã trôï DN Vieät Nam tham gia TMÑT, chuùng toâi coù dòp ñöa caùc ñoái taùc lôùn nhö Amazon, Alibaba... ñeán tìm hieåu ñaëc thuø cuûa caùc DN cheá bieángoã,saûnxuaátnoäithaát.Duønhöõng ngöôøi ñieàu haønh cho bieát, hoï nhaän thöùcñöôïctieàmnaêngkhoângnhoûcuûa vieäc baùn haøng xuyeân bieân giôùi, tieáp caän ngöôøi duøng cuoái ñeå coù theå baùn B aùo caùo môùi ñaây cuûa DHL cho thaáy,toácñoätaêngtröôûngtrung bình cuûa thöông maïi ñieän töû (TMÑT) xuyeân bieân giôùi treân toaøn caàu seõ giöõ vöõng ôû möùc 25% trong 3 naêm tôùi. Vaøo naêm naøy, seõ coù ñeán 900 trieäu ngöôøi treân khaép theá giôùi seõ trôû thaønh "ngöôøi tieâu duøng quoác teá" nhôø mua haøng nöôùc ngoaøi qua internet. Khaûo saùt cuûa VECOM cho thaáy, thôøi gian qua, caùc doanh nghieäp (DN) Vieät Nam tham gia TMÑT phaùt trieån theo toác ñoä töø 30 - 35%/naêm. Chöùng toû, söï nhaïy beùn vaø möùc ñoä saün saøng öùng duïng soá hoùa trong coâng taùc kinh doanh cuûa DN noäi ñòa raát ñaùng ghi nhaän. Tuy nhieân, tröôùc xu theá gia taêng TMÑT, khoâng phaûi chæ laø chuyeän ñoùn ñaàu. Ñeå tham gia cuoäc chôi naøy, DN Vieät Nam caàn chuaån bò vaø naém baét xu höôùng. Bôûi, baùn haøng treân maïng coù nhöõng ñaëc thuøraátrieâng,raátkhaùcbieätsovôùibaùn haøng truyeàn thoáng. Ñoù laø khoâng gian ñeå DN phaûi mang thieát keá saûn NGUYEÃNNGOÏCDUÕNG PhoùchuûtòchHieäphoäiThöôngmaïiñieäntöû(VECOM) TröôûngVaênphoøngñaïidieänVECOMtaïiTP.HCM Moät thò tröôøng xuyeân bieân giôùi, ñaày tieàm naêng ñang chôø doanh nghieäp Vieät Nam tham döï. Vaán ñeà laø doanh nghieäp löïa choïn phöông thöùc phaùt trieån naøo vaø caàn caûi tieán gì ñeå coù theå tieáp caän ngöôøi duøng toaøn caàu. CƠ HỘI TỪ XUẤTKHẨUTRỰCTUYẾN
 10. 10. 11 haøngñeánngöôøiduøngcuoái,nghóalaø caét ñöôïc khaâu trung gian, naâng cao giaù trò thaëng dö... nhöng vaãn chöa chuaån bò saün saøng ñeå ñöa haøng leân saøn TMÑT. Thöïc teá hieän nay phaàn lôùn caùc xöôûng chæ saûn xuaát theo ñôn haøng nöôùcngoaøi.Neáucoùñaàutöchothieát keá, DN cuõng ngaïi tham gia TMÑT vì noãi lo sao cheùp maãu khi ñöa saûn phaåm cuûa mình quaûng baù treân maïng.Nhaøphaânphoáinoäithaátquoác teá ñeán Vieät Nam mua taän goác, baùn khaâu naøy, coù moät ñaëc thuø maø DN caàn löu yù: ngöôøi mua haøng online caàn nhöõng saûn phaåm coù tính saün saøng.Nghóalaøtöïhoaøntaátsaûnphaåm nhaän ñöôïc ñeå söû duïng maø khoâng caàn ñoäi nguõ laép raùp. Saûn xuaát noäi thaát laø ngaønh raát ñaëc thuø, DN phaûi caàn nghieân cöùu ñeå caûi tieán thieát keá saûn phaåm cuûa mình theo höôùng goïn nheï, töï laép raùp... thì môùi coù theå baùn treân caùc saøn giao dòch. Moät löu yù khaùc laø saøn giao dòch TMÑTnaøocuõngcoùluaät.Muoánböôùc chaân vaøo TMÑT phaûi nghieân cöùu thoâng leä quoác teá ñeå xem haøng hoùa trong ngaønh cuûa mình ñang kinh doanh theá naøo, tìm hieåu qui ñònh cuûa caùc saøn. Hieåu luaät chôi thì taát nhieân, chuùng ta seõ chôi toát hôn. Cuoáicuøng,cuøngvôùisöïphaùttrieån cuûa quoác teá, Vieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù laø moät trong nhöõng quoác gia coù möùctaêngtröôûngTMÑTnhanhnhaát theá giôùi, vôùi toác ñoä 35% moãi naêm, gaáp 2,5 laàn so vôùi Nhaät Baûn. Ñaây cuõng laø tieàn ñeà ñeå phaùt trieån TMÑT xuyeânbieângiôùi,höôùngcaùcDNquoác teá phaûi coù chính saùch "chaêm soùc" ngöôøi duøng Vieät Nam. Theá neân, DN cuõngñöøngboûqueânthòtröôøngtieàm naêng naøy.Toå chöùc toát ñeå öùng duïng TMÑTtrongkinhdoanh,toâitinlaøDN goã Vieät Nam seõ sôùm laáy laïi ñöôïc thò tröôøng noäi ñòa, ñaåy maïnh doanh soá xuaát khaåu vaø quan troïng hôn caû laø tieáp caän ñöôïc giaù trò thaëng dö cao hôn so vôùi hieän nay. Muoán thoaùt ñöôïc phaän gia coâng, laáy ñöôïc giaù trò thaëng dö cao hôn khi ñöa haøng ra thò tröôøng theá giôùi, DN Vieät Nam phaûi toå chöùc ñöôïc khaâu thieát keá, coâng taùc quaûng baù vaø quan troïng hôn laø heä thoáng phaân phoái toaøn caàu. taän ngoïn, DN khoâng phaûi lo nhieàu veà caùc khaâu khaùc neân taát nhieân chæ nhaän ñöôïc phaàn lôïi nhuaän thaáp. Muoán thoaùt ñöôïc phaän gia coâng, laáyñöôïcgiaùtròthaëngdöcaohônkhi ñöa haøng ra thò tröôøng theá giôùi, DN Vieät Nam phaûi toå chöùc ñöôïc khaâu thieátkeá,coângtaùcquaûngbaùvaøquan troïng hôn laø heä thoáng phaân phoái toaøn caàu - nhieäm vuï döôøng nhö baát khaû thi trong thôøi gian tröôùc. Nhöng nay, vôùi TMÑT, söï hieän dieän cuûa caùc saøn giao dòch caû B2C laãn B2B ñeàu ñaõ coù saün cho DN moät heä thoáng phaân phoái xuyeân quoác gia. DN chæ caàn ñaàu tö nghieâm tuùc khaâu thieát keá vaø coâng taùc quaûng baù laø ñaõ coù theå caét ñöôïc khaâu trung gian, naâng cao giaù trò thaëng dö cho chính mình. Con ñöôøng naøy hoaøn toaøn khoâng gaây maâu thuaãn vôùi caùc ñoái taùc ñang ñaët haøng gia coâng hieän nay, bôûi chuùng ta ñang kinh doanh döïa treân ñaàu tö chaát xaùm vaø khoâng xaâm phaïm baûn quyeàn thieát keá rieâng cuûa hoï. Chæ laø, DN saûn xuaát Vieät Nam phaûi choïn löïa, ñaàu tö coâng söùc nhieàu hôn ñeå baùn haøng baèng thöông hieäu cuûa mình ñeå coù lôïi nhuaän toát nhaát hay baùn haøng döôùi teân caùc coâng ty quoác teá, khoâng caàn tham gia caùc khaâu khaùc cho an toaøn? Neáu choïn con ñöôøng thöù nhaát, vaø döïa vaøo TMÑT ñeå ñi xa hôn, DN caàn coù thieát keá rieâng ñeå coù theå taïo daáu aán vôùi khaùch haøng theá giôùi. ÔÛ
 11. 11. Bản lề mới cho đồ nội thất mang dấu ấn riêng Các loại bản lề mới với giảm chấn BLUMOTION tích hợp tạo ra các đồ nội thất đặc biệt – cho dù là các tủ cao với nhiều tầng, tủ nội thất có cửa mỏng, cửa kính hay cửa gương. Cho các tủ có gỗ màu tối, Blum cũng cung cấp bản lề CLIP top BLUMOTION màu đen mã não. Nói cách khác, Blum cung cấp tất cả các giải pháp phụ kiện cho vô số ứng dụng khác nhau. www.blum.com BLUM LIFESTYLE SHOWROOM 3 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM 9h - 19h Thứ hai đến Thứ bảy Tel: (028) 3822 3304 www.blum.com Blum Vietnam
 12. 12. 14 TIEÂU ÑIEÅM HOAØNGLAÂM döïa vaøo caùc quoác gia khaùc, Trung Quoác khoâng vaø cuõng chöa bao giôø chaáp nhaän moâ hình, luaät leä cuûa Myõ cuõng nhö caùc nöôùc phöông Taây. Trong caêng thaúng thöông maïi laàn naøy, Trung Quoác xaùc ñònh phaûi noã löïc quaûn trò quan heä vôùi Myõ; ñoàng thôøi gia taêng aûnh höôûng, vai troø taïi caùc khu vöïc vaø quoác gia khaùc. "Nhöõngcaêngthaúngseõcoøndieãntieán phöùc taïp. Trong moái töông quan 2 chieàu naøy, baát cöù quoác gia naøo ngaû sang moät höôùng thì ñeàu coù ruûi ro", TS. Leâ Ñình Tónh khaúng ñònh. CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI MỸ-TRUNG CÓ THỂ KHIẾNKINHTẾTOÀNCẦUẢNHHƯỞNG DIEÃN BIEÁN COØN PHÖÙC TAÏP Ñaùnh giaù veà nhöõng dieãn bieán môùi nhaát trong caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung, TS. Leâ Ñình Tónh, Quyeàn Vieän tröôûng Vieän Nghieân cöùu chieán löôïc, Boä Ngoaïi giao cho bieát baát cöù neàn kinh teá naøo coù thu nhaäp quoác gia töông ñöông GDP cuûa Myõ ñeàu naèm trong taàm ngaém. MyõkhoângcoùyùñònhlaømTrungQuoác suïp ñoå maø xem Trung Quoác laø ñoái taùc lôùn. Vôùi thò tröôøng leân ñeán 1,4 tyû ngöôøi duøng, Myõ hoaøn toaøn khoâng muoán boû qua thò tröôøng tieàm naêng. Muïc ñích cuûa nhöõng quyeát saùch aùp thueá maø Toång thoáng Myõ ñöa ra chæ vôùi muïc ñích laøm kinh teá Trung Quoác suy yeáu, khoâng coøn khaû naêng ñe doïa vò trí soá 1 cuûa Myõ. ÔÛ chieàu ngöôïc laïi, vôùi tinh thaàn töï löïc caùnh sinh vaø khoâng bao giôø KHOÂNG THEÅ QUAY VEÀ Theo South China Morning Post, neáu thoång thoáng Trump höôùng tôùi muïc tieâu ñöa vieäc laøm trôû veà nöôùc Myõ baèng caùc ñoøn aùp thueá vôùi Trung Quoác, ñoù coù theå laø moät tính toaùn sai laàm bôûi noù khoâng theå giuùp oâng ñaït ñöôïc muïc ñích ñeà ra. Vieäc Myõ ñaùnh thueá haøng hoùa xuaát khaåu töø Trung Quoác ñoàng nghóa chi phí seõ gia taêng. Tröôùc aùp löïc ñoù, caùc nhaø saûn xuaát Myõ ôû Trung Quoác seõ tìm caùch rôøi Trung Quoác tôùi nhöõng nôi môùi, chaúng haïn nhö AÁn Ñoä, Bangladesh hay Mexico, thay vì quay veà nöôùc Myõ. Daniel Ikenson, giaùm ñoác Trung taâm Nghieân cöùu Chính saùch Thöông maïi thuoäc Vieän Cato, truï sôû ôû Washington DC, nhaän xeùt, nguyeân nhaân laø do chi phí saûn xuaát ôû Myõ giôø ñaây quaù ñaét ñoû. Caùc DN Myõ vì theá seõ choïn giaûi phaùp khaùc, hôn laø quay veà.
 13. 13. 15 nhöõng haøng raøo thueá quan cuõ maø Myõ aùp ñaët leân 250 tyû USD haøng hoùa Trung Quoác ñaõ baét ñaàu gaây khoù khaên cho caùc DN. Theo Quyõ Tieàn teä Theá giôùi (IMF), neáu caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trungtieáptuïcleothang,toácñoätaêng tröôûng kinh teá cuûa caû hai nöôùc seõ bò aûnhhöôûngnaëngneà,GiaûsöûMyõñaùnh thueávôùitaátcaûhaønghoùaTrungQuoác ñuùng nhö lôøi Toång thoáng Trump ñe doïa,aûnhhöôûngñoáivôùinieàmtincuûa ngöôøi tieâu duøng vaø doanh nghieäp keát hôïp vôùi phaûn öùng tieâu cöïc töø thò tröôøng taøi chính seõ khieán GDP cuûa Myõ giaûm hôn 0,9%, trong khi möùc giaûm cuûa Trung Quoác laø 1,6%. Ñieàunaøykhoângchædaãnñeánvieäc Myõ-Trungñeàugaùnhthieäthaïimaøraát nhieàu neàn kinh teá khaùc cuõng bò aûnh höôûng. Toác ñoä taêng tröôûng thöông maïi toaøn caàu ñaõ coù daáu hieäu suït giaûm 4% so vôùi cuøng kyø naêm 2018. Tình hình trôû neân xaáu hôn khi ngay caû giaù trò giao dòch thöông maïi cuûa moät soá trung taâm saûn xuaát cuûa theá giôùi nhö Ñöùc, Nhaät Baûn vaø Trung Quoác ñaõ baét ñaàu taêng tröôûng aâm trong caùc thaùng ñaàu naêm 2019. Caùc chuyeân gia quoác teá ñeàu nhaän ñònh, duø coù aûnh höôûng ñeán kinh teá toaøn caàu nhöng ñaây cuõng laø cô hoäi ñeå caùc nöôùc leä thuoäc, gaén boù vôùi 2 thò tröôøng lôùn laø Myõ vaø Trung Quoác coù nhöõng tính toaùn môùi. Tình hình naøy cuõng seõ goùp phaàn laøm taêng lieân keát giöõa caùc neàn kinh teá taàm trung nhö Nhaät Baûn, EU, Haøn Quoác... Trong boái caûnh kinh teá suy giaûm chung, theo tieán só Caán Vaên Löïc, chuyeângiaKinhteátröôûng,Giaùmñoác Vieän ñaøo taïo vaø nghieân cöùu BIDV thì baûn thaân DN cuõng neân tích cöïc, chuû ñoängtheodoõiñeåcoùnhöõnggiaûiphaùp linh hoaït cho vieäc kinh doanh. Ñoàng thôøi phaûi chuû ñoäng ñoåi môùi, trang bò coângngheäsaûnxuaát,öùngduïngcoâng ngheäthoângtintrongquaûnlyùnguoàn löïc ñeå taêng naêng löïc caïnh tranh. Taêng noäi löïc cuõng laø giaûi phaùp ñeå doanhnghieäptaêngkhaûnaêngchoáng chòu taùc ñoäng töø beân ngoaøi. Caêng thaúng thöông maïi keùo daøi ñaõ gaây thieät haïi ñaùng keå ñoái vôùi caû MyõvaøTrungQuoác.Moätphaântíchcuûa SCMP cho thaáy xuaát khaåu cuûa Trung Quoác tôùi Myõ ñaõ suït giaûm 7% trong 5 thaùng ñaàu naêm nay, giaûm maïnh so vôùi möùc taêng tröôûng 2 con soá tröôùc khi aùp thueá. Sau khi Toång thoáng Myõ Donald Trump quyeát ñònh aùp thueá vôùi250tyûUSDhaønghoùaTrungQuoác, löôïng haøng bò ñaùnh thueá cuûa nöôùc naøy tôùi Myõ ñaõ giaûm 30%. Baùo caùo ñöôïc Cuïc Thoáng keâ Quoác gia Trung Quoác coâng boá hoâm 15/7 cho thaáy taêng tröôûng kinh teá nöôùc naøy giaûm coøn 6,2% trong quyù II naêm nay, möùc thaáp nhaát trong gaàn 30 naêm qua. Veà phía Myõ, thieät haïi chuû yeáu naèmôûcaùcnhaøxuaátkhaåu.Xuaátkhaåu töø Myõ sang Trung Quoác ñaõ giaûm 38% sau 3 voøng ñaùnh thueá, khieán nöôùcnaøyñaùnhmaátthòphaànôûTrung Quoác vaøo tay caùc nöôùc chaâu AÙ. TAÊNG LIEÂN KEÁT GIÖÕA CAÙC NEÀN KINH TEÁ TAÀM TRUNG Dieãn bieán ñaùng ngaïi hôn laø 1/8, Toång thoáng Trump thoâng baùo Myõ seõ tieáp tuïc aùp thueá 10% ñoái vôùi 300 tyûUSDhaønghoùavaøsaûnphaåmnhaäp khaåu Trung Quoác töø ngaøy 1/9, baát chaápcaùccuoäcñaømphaùnñangdieãn ra. Duø lôøi ñe doïa ñaùnh thueá vôùi 300 tyû USD haøng hoùa Trung Quoác ñöôïc trì hoaõn tôùi thaùng 9, taâm lyù lo laéng laø khoâng theå traùnh khoûi, trong khi Duø coù aûnh höôûng ñeán kinh teá toaøn caàu nhöng caêng thaúng thöông maïi cuõng laø cô hoäi ñeå caùc nöôùc leä thuoäc, gaén boù vôùi 2 thò tröôøng lôùn laø Myõ vaø Trung Quoác coù nhöõng tính toaùn môùi.
 14. 14. 16 TIEÂU ÑIEÅM nhieàu aùp löïc veà chaát löôïng nguoàn nhaân löïc cuõng nhö tình traïng caïnh tranhnguoànnhaânlöïcxaûyrathöôøng xuyeân trong nhöõng naêm gaàn ñaây taïo ra tình traïng thieáu lao ñoäng vaø nhu caàu taêng löông ôû coâng nhaân Vieät Nam. OÂng Lao Holmes, Phoù chuû tòch quaûn lyù chaát löôïng Coâng ty Noäi thaát Riverside cho bieát: “Daân soá ôû giai ñoaïn "vaøng" cuõng khoâng MAGICWIN Trong boái caûnh theá giôùi ñoå xoâ tìm ñoái taùc cung öùng ñoà noäi thaát thì Vieät Nam ñaõ tieán gaàn hôn treân con ñöôøng trôû thaønh nhaø cung caáp quan troïng cho thò tröôøng Myõ, chaâu AÂu... Cuøng vôùi caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung, nhieàu nhaø nhaäp khaåu Myõ ñang dòch chuyeån sang caùc thò tröôøng khaùc maø Vieät Nam laø moät löïa choïn. laøm cho Vieät Nam coù ñuû khaû naêng ñeå caûi thieän ñieàu naøy. Thôøi gian saûn xuaát ñaõ bò aûnh höôûng vaø chuùng toâi ñang phaûi chöùng kieán söï giaùn ñoaïn ôû khaâu saûn xuaát". OÂng Lao Holmes cuõngñaõnhìnthaáysöïrañicuûanhieàu nhaân löïc ôû moïi trình ñoä. Theo quan saùt cuûa Tom Russel, ngöôøicoùhôn15naêmlaømvieäctrong lónhvöïcnoäithaátôûchaâuAÙ,tìnhtraïng ĐỂ VIỆT NAM LÀ NGƯỜIKẾNHIỆM THAÙCH THÖÙC VEÀ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC Khoâng theå phuû nhaän, lôïi theá caïnh tranh maø Vieät Nam coù ñöôïc khaù lôùn. Ñoù laø chi phí saûn xuaát laãn nguoàn nhaân coâng coù naêng löïc. Tuy nhieân, ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam vaãn coøn toàn taïi nhieàu thaùch thöùc. Cuï theå, Vieät Nam laø ñaát nöôùc coù dieän tích nhoû hôn nhieàu so vôùi Trung Quoác, vôùi 95,5 trieäu daân so vôùidaânsoáTrungQuoáclaø1,4tyû.Ñieàu naøy cuõng ñoàng nghóa vôùi khaû naêng saûn xuaát seõ ít hôn. Chaúng haïn, naêm 2018, Trung Quoác ñaõ thu veà 13,5 tyû USD ñoà noäi thaát xuaát khaåu cho Hoa Kyø, gaáp hôn 3 laàn so vôùi con soá 4,2 tyû USD cuûa Vieät Nam. Ñieàu ñoù coù nghóa caùc nhaø maùy Vieät Nam seõ phaûi vaän haønh hôn nöõa ñeå taêng coâng suaát môùi coù theå buø ñaép phaàn naøo khoaûn cheânh leäch treân. Thöïc teá, caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc cuõng ñang ñaët chaân vaøo thò tröôøng Vieät Nam vaø ñaët ra
 15. 15. 17 moät löïa choïn tích cöïc cho DN noäi thaát toaøn caàu", oâng Bill Dominguez khaúng ñònh. Maëc duø vaäy, vieäc thieáu huït coâng nghieäp phuï trôï taïi Vieät Nam cuõng khieán nguoàn cung nguyeân lieäu phuï (nhö ñaù, kim loaïi hay thuûy tinh...) phaûi ñöôïc vaän chuyeån töø Trung Quoác hoaëc caùc quoác gia khaùc, coäng theâm caùc chi phí phaùt sinh seõ laøm giaù thaønh saûn phaåm taêng leân. Theo oângScottOstrander,ChuûtòchAustin Group, tuy chöa thaáy baát kyø söï taêng giaù tröïc tieáp naøo ñoái vôùi caùc ñôn haøng ñaõ ñaët nhöng saûn phaåm môùi coù theå bò aûnh höôûng vôùi giaù cao hôn bôûi ñôn haøng ñoå veà ngaøy moät nhieàu. DN saûn xuaát Vieät Nam seõ coù ñieàu kieän löïa choïn khaùch haøng hôn trongthôøigiantôùi."NhöõngDNquaûn lyù ñöôïc nguoàn haøng trong kho vaø kieåm soaùt ñöôïc giaù caû seõ coù nhieàu öu theá hôn trong vieäc chieám lónh thò tröôøng",oângScottOstrandertövaán. Theo chia seû töø nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu caùc coâng ty saûn xuaát, cheá bieán goã Vieät Nam, chìa khoùa thaønh coâng laø duy trì caùc moái quan heä, uy tínhieäncoùvôùiDNcungcaápnoäithaát lôùn cuûa theá giôùi. Beân caïnh nhöõng chieánlöôïccuïtheånhötieápcaäncoâng ngheäsaûnxuaáttieântieánthìmoáiquan heä beàn vöõng vôùi baïn haøng chính laø yeáu toá coát loõi giuùp Vieät Nam töøng böôùc chieám lónh thò tröôøng quoác teá. Hôn 20 naêm gaén boù vôùi DN Vieät, caùc chuyeân gia trong ngaønh noäi thaát theá giôùi ñeàu cho raèng ñaây thöïc söï laø mieàn ñaát höùa bôûi caùc nhaø maùy coù quy moâ toát, chuaån chaát löôïng vaø ñaëc bieät laø nieàm tin coù ñöôïc giöõa ñoâi beân. Vaän hoäi môùi ñang ñoøi hoûi ngaønh goã Vieät Nam ra söùc hôn nöõa ñeå ñaûm baûo naêng löïc nhaân coâng, chaát löôïng nhaø maùy, kho haøng phaûi luoân trong tình traïng oån ñònh ñeå coù theå cuûng coá giaù trò DN. Laøm ñöôïc ñieàu ñoù, trong töông lai khoâng xa, Vieät Nam chaéc chaén seõ laø moät ñaïi dieän cuûa chaâu AÙ daãn ñaàu ngaønh goã toaøn caàu. (Theo Furniture Today) thieáu coâng nhaân vaø nhu caàu ngaøy caøng taêng veà naêng löïc cuõng gaây ra söïgiaùnñoaïnthôøigiansaûnxuaát.Neáu nhö ñaàu naêm 2018, thôøi gian saûn xuaát cho moät ñôn haøng keùo daøi töø 60 ñeán 75 ngaøy thì nay leân 90 ñeán 120 ngaøy. Coù nghóa laø xuaát hieän söï cheânh leäch khoaûng 60 ngaøy keå töø thôøi ñieåm ñaët haøng cho ñeán khi haøng ñöôïc xuaát kho. XAÂY DÖÏNG CHUOÃI KHO HAØNG TOÀN Vieäc keùo daøi thôøi gian giao haøng ñoøi hoûi caùc coâng ty phaûi leân keá hoaïchvaøxaâydöïngtheâmnhöõngkho haøngtoàn,boåsungchomoâhìnhkinh doanhcuûacoângtyveàvaänchuyeåntöø haøng toàn kho so vôùi saûn xuaát. Thöïc teá ghi nhaän, caùc nhaø maùy coù quy moâ lôùn hôn ñang daàn hình thaønh taïi Vieät Nam nhieàu hôn, ñieàu ñoù seõ laø moät böôùc ñeäm an toaøn giuùp doanh nghieäp (DN) ñaûm baûo thôøi gian saûn xuaát. Tuy nhieân, theo oâng Bill Dominguez, Phoù chuû tòch phaùt trieån saûn phaåm taïi New Classic Home Furnishings, ñaõ coù tình traïng vaøi nhaø maùy coá gaéng nhaän moïi ñôn haøngquaùkhaûnaêng,khoângñaùpöùng ñöôïctieánñoä.Ñieàunaøyveàlaâudaøi,coù theå gaây maát hình aûnh tích cöïc voán coù cuûa DN cheá bieán goã Vieät Nam. "Tuy nhieân, vaãn phaûi ghi nhaän vieäc chuyeån ñôn haøng sang Vieät Nam laø Chaát löôïng ñôøi soáng ngaøy caøng ñöôïc naâng cao vaø nhu caàu trang trí noäi thaát cuûa thò tröôøng cuõng taêng leân. Vì vaäy, caâu hoûi laøm sao ñeå ñaùp öùng ñöôïc thò hieáu cuûa khaùch haøng cuõng laø moät vaán ñeà lôùn. Theo oâng Tom Russel, ôû Vieät Nam vieäc phaùt trieån coâng taùc thieát keá vaãn chöa ñöôïc chuù troïng, ñaëc bieät laø söï thieáu huït nhöõng cöûa haøng tröng baøy xöùng taàm. Taát caû nhöõng ñieàu naøy trôû thaønh haïn cheá trong chuoãi cung - caàu noäi thaát cuûa Vieät Nam.
 16. 16. 20 ÑOÁI THOAÏI noäi thaát theá giôùi ñuû lôùn, ñaëc bieät laø Hoa Kyø, ñeå mang ñeán doanh soá cho moät quoác gia nhieàu lôïi theá nhö Vieät Nam. OÂng nghó sao veà khaû naêng taêng cöôøng trao ñoåi kinh teá Vieät - Myõ trong boái caûnh naøy? - Treân thöïc teá, töø laâu, Vieät Nam ñaõ vaø ñang giöõ vò trí haøng ñaàu trong hôïp taùc song phöông ngaønh goã vôùi Hoa Kyø. Rieâng ngaønh goã, Vieät Nam coù vò theá cöïc kyø ñaùng chuù yù. Chuùng toâi luoân coi Vieät Nam laø moät trong nhöõng ñoái taùc thöông maïi quan troïng, ñoàng thôøi cuõng coù nhöõng quan taâm ñaëc bieät. Chuùng toâi thaáy tieàm naêng raát lôùn töø thò tröôøng Vieät Nam vaø treân toaøn khu vöïc. Tính ñeán thôøi ñieåm hieän taïi thì Vieät Nam ñang laø ñoái taùc nhaäp khaåu goã lôùn thöù 2 cuûa Myõ. Trong naêm 2018, Vieät Nam laø ñoái taùc mang laïi nguoàn lôïi leân ñeán 224 trieäu USD cho Hoa Kyø, taêng gaàn MAGICWINthöïchieän Trong boái caûnh caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung, tæ troïng giao thöông trong ngaønh goã giöõa Vieät Nam vaø Hoa Kyø seõ coù nhöõng dieãn bieán. OÂng Michael Snow - Giaùm ñoác Ñieàu haønh Hoäi ñoàng Xuaát khaåu goã cöùng Hoa Kyø (AHEC) cho bieát, Vieät Nam coù theå caûi thieän vò theá trong baûn ñoà xuaát khaåu goã theá giôùi nhöng khoâng phaûi vì nhöõng lôïi ích xuaát phaùt töø tình hình caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung. 19%. Vaø döôøng nhö ñaây laø thôøi ñieåm vaøng ñeå caùc DN Hoa Kyø lieân keát vôùi caùc DN Vieät Nam. Beân caïnh nhöõng nguoàn nguyeân lieäu quen thuoäc vôùi ngöôøi tieâu duøng, Hoa Kyø ñaõ chuaån bò gì ñeå phaùt trieån caùc nguoàn goã môùi cho thò tröôøng theá giôùi vaø Vieät Nam? - Khoâng phaûi luùc naøo khaùch haøng vaø caùc DN cuõng gaëêp nhau deã daøng, ñaëc bieät laø nhöõng khaùch haøng tieàm naêng. Chính vì theá, chuùng toâi luoân ra söùc xaây döïng vaø phaùt trieån hình aûnh cuûa mình ñeán vôùi theá giôùi. Thay vì cung caáp caùc loaïi goã thoâng thöôøng, chuùng toâi mong muoán ñem laïi nhöõng traûi nghieäm môùi laï cho ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam. Chaúng haïn nhö goã soài ñoû Myõ, hieän ñang thu huùt raát nhieàu söï chuù yù ôû nhieàu thò tröôøng khaùc nhöng cuõng chæ môùi phoå bieán ôû Vieät Nam gaàn ñaây. Ngoaøi ra, chuùng toâi coøn coù ñònh höôùng giôùi thieäu caùc coâng ngheä bieán ñoåi nhieät trong thôøi gian tôùi. Coâng ngheä naøy laø giaûi phaùp hoaøn haûo cho nhöõng vuøng coù khí haäu nhö Vieät Nam, vì chuùng hoaït ñoäng toát trong ñieàu kieän thôøi tieát noùng hay aåm öôùt. Noù coù theå xöû lyù goã döông tulip vaø goã soài ñoû ñeå coù theå duøng laøm ra ñoà ngoaïi thaát, thaäm chí laø saøn vaø vaùn oáp ngoaøi trôøi. Caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung coù nhieàu dieán bieán môùi. Theo oâng, ngaønh goã Vieät Nam coù bò aûnh höôûng? - Toâi ñaùnh giaù cao ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam vaø tin raèng caùc baïn seõ sôùm caûi thieän vò theá trong töông lai khoâng xa. Trong caêng thaúng thöông maïi laàn naøy, caâu chuyeän vaãn ñang dieãn ra vaø chöa coù daáu hieäu döøng laïi. Vieät Nam coù höôûng ñöôïc lôïi ích töø ñoù hay khoâng vaø tranh thuû ñeå höôûng lôïi ích theá naøo, toâi nghó nhaän ñònh baây giôø laø coøn quaù sôùm. Cô hoäi lôùn thöôøng keøm theo thöû thaùch khoâng nhoû. Doanh nghieäp (DN) Vieät Nam caàn taäp trung chuù yù caûi thieän noäi löïc, gia taêng coâng ngheä, öùng duïng coâng ngheä trong saûn xuaát laãn quaûn lyù ñeå coù theá ñaùp öùng toát nhaát caùc ñôn haøng ñang ñoå veà ngaøy caøng nhieàu. Khi chuùng ta coù cô hoäi maø thieáu noäi löïc thì khaû naêng naém baét cuõng baèng khoâng. Nhu caàu thò tröôøng THỜI ĐIỂM VÀNG CHO LIÊN KẾTTHỊ TRƯỜNGVIỆT-MỸ OÂNG MICHAEL SNOW - GIAÙM ÑOÁC ÑIEÀU HAØNH AHEC: QUAÛNGCAÙO W : portland.com.vn E : info@portland.com.vnPortLand
 17. 17. 21 duïng, caùch ñieän toát vaø hôn heát laø söùc choáng chòu cao cuøng tuoåi thoï ñaùng kinh ngaïc. Ngöôøi söû duïng goã seõ coù ñöôïc caûm giaùc thö thaùi trong chính caên phoøng mình ôû, nôi mình laøm vieäc, hieäu quaû saùng taïo seõ ñöôïc naâng cao. Vì leõ ñoù maø so vôùi tröôùc ñaây ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi quan taâm ñeán nhöõng khoâng gian soáng xanh do goã mang laïi. Trong töông lai, tieâu duøng noäi thaát goã chaéc chaén seõ coøn phaùt trieån. Caûmônoângveànhöõng chiaseû! Laø toå chöùc xuùc tieán thöông maïi uy tín ôû thò tröôøng Vieät Nam, AHEC coù keá hoaïch gì ñeå thuùc ñaåy giao dòch giöõa caùc DN cuûa hai nöôùc khoâng? - Chuùng toâi quaûn lyù moät heä thoáng toaøn caàu nhaèm cung caáp thoâng tin, truyeàn caûm höùng vaø caû hoã trôï kyõ thuaät cho caùc nhaø thieát keá, kieán truùc sö vaø nhaø saûn xuaát. Ñieàu naøy coù nghóa laø beân caïnh vieäc keát noái DN, chuùng toâi coøn chia seû nhöõng xu höôùng thieát keá môùi vaø tieán boä kyõ thuaät treân theá giôùi. Hôn nöõa, trong thôøi ñaïi maø chaát löôïng vaø uy tín ñöôïc ñaùnh giaù haøng ñaàu thì chuùng toâi coøn mang ñeán cho ngöôøi tieâu duøng söï an toaøn ñoái vôùi nhöõng gì hoï mua ñöôïc. Taát caû nguyeân lieäu goã ñeàu phaûi coù giaáy tôø xuaát xöù roõ raøng, coù nguoàn goác hôïp phaùp töø caùc khu röøng ñaõ ñöôïc quaûn lyù coù traùch nhieäm. AHEC seõ tieáp tuïc noã löïc hoã trôï DN Vieät Nam ñaùp öùng caùc nhu caàu veà nguyeân lieäu ngaøy caøng khaét khe cuûa thò tröôøng quoác teá. OÂng ñaùnh giaù nhö theá naøo veà tieàm naêng söû duïng goã trong xaây döïng hieän nay? - Khoâng chæ ôû Hoa Kyø maø khaép nôi treân theá giôùi ñang thay ñoåi ñeå thích nghi vôùi bieán ñoåi khí haäu toaøn caàu, ñoù cuõng chính laø caâu chuyeän veà vieäc thay ñoåi vaät lieäu xaây döïng. Khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, ñaëc bieät laø thò tröôøng Vieät Nam trong thôøi gian gaàn ñaây raát naêng ñoäng vaø coù söï taêng tröôûng nhanh choùng trong xaây döïng vaø söû duïng noäi thaát thaân thieän vôùi moâi tröôøng. Toâi nghó, nhu caàu nguyeân lieäu goã seõ tieáp tuïc taêng trong thôøi gian tôùi. Rieâng veà nhu caàu noäi thaát goã thì sao, thöa oâng? - Xeùt veà maët tieän ích, chaát lieäu goã coù tính öu vieät, an toaøn hôn so vôùi nhieàu chaát lieäu khaùc. Bôûi leõ, goã giaûi quyeát ñöôïc baøi toaùn moâi tröôøng, coù theå taùi cheá, taùi söû Nhu caàu thò tröôøng noäi thaát theá giôùi ñuû lôùn, ñaëc bieät laø Hoa Kyø, ñeå mang ñeán doanh soá cho moät quoác gia nhieàu lôïi theá nhö Vieät Nam.
 18. 18. 22 ÑOÁI THOAÏI chieán löôïc döïa treân “döõ lieäu” chuaån xaùc cao nhôø ñoù maø hieäu quaû vaän haønh, saûn xuaát cuõng tinh goïn maø hieäu quaû vôùi ruûi ro thaáp nhaát. Laø ñôn vò cung caáp giaûi phaùp cho vieäc quaûn lyù baùn leû ña keânh, thöông maïi ñieän töû, cuõng nhö giaûi phaùp marketing, Haravan ñaùnh gía theá naøo veà nhöõng hieäu quaû maø chuyeån ñoåi soá mang ñeán cho DN Vieät Nam, rieâng trong coâng taùc baùn haøng? - Doanh soá taêng, chi phí vaän haønh giaûm vaø taïo ñöôïc traûi nghieäm tuyeät vôøi cho khaùch haøng ôû khaép MINHSANGthöïchieän Caùc doanh nghieäp (DN) Vieät Nam ñang tìm ñeán caùc giaûi phaùp chuyeån ñoåi soá treân nhieàu phöông dieän töø caùch baùn haøng, marketing, vaän haønh quaûn lyù cho ñeán chaêm soùc khaùch haøng... nhö moät neàn taûng coâng ngheä giuùp taïo söï ñoät phaù trong kinh doanh. Theo oâng Nguyeãn Ngoïc Tuaán - Giaùm ñoác Chuyeån ñoåi soá, Taäp ñoaøn Coâng ngheä Haravan, töø nhöõng DN chæ coù 1-2 cöûa haøng, cho ñeán nhöõng taäp ñoaøn taàm côõ nhö Vinamilk, Bitis, Thieân Long... hay thaäm chí laø nhöõng taäp ñoaøn quoác teá, ñeàu xaùc ñònh phaûi chuyeån ñoåi soá ñeå daãn ñaàu xu theá vaø tieáp caän khaùch haøng moät caùch hieäu quaû hôn. caùc keânh tieáp caän laø nhöõng lôïi ích coù theå thaáy ngay ñöôïc khi DN thöïc hieän chuyeån ñoåi soá ôû caùc khaâu nhö baùn haøng hay vaän haønh. DN cuõng seõ nhaän ra raèng caùch maø ngöôøi tieâu duøng treû hieän nay töông taùc vôùi DN cuõng ñaõ thay ñoåi, khoâng coøn chæ qua moät keânh laø cöûa haøng truyeàn thoáng hay goïi chaøo haøngnhötröôùcmaøhoïcoùtheåtöông taùc vôùi baát kyø DN, thöông hieäu naøo moïi luùc, moïi nôi chæ thoâng qua ñieän thoaïi di ñoäng. 70% ngöôøi Vieät Nam söû duïng internet vaø online trung Thôøi gian gaàn ñaây, DN Vieät Nam ñeà caäp nhieàu ñeán vieäc öùng duïng coâng ngheä cuõng nhö chuyeån ñoåi soá ñeå taïo söùccaïnhtranhlôùnhôn.OÂngñaùnhgiaù theá naøo veà xu höôùng naøy? - Chuyeån ñoåi soá laø xu höôùng taát yeáu vaø laø cô hoäi raát lôùn cho caùc DN môùi, DN nhoû vaø vöøa ñeå coù lôïi theá caïnhtranhvôùicaùcDNlôùncoàngkeành vaøkhoùkhaêntrongvieäcdòchchuyeån. Vieäc chuyeån ñoåi soá giuùp baùn haøng hieäu quaû hôn, tieáp caän khaùch haøng tröïc tieáp deã daøng, giaûm chi phí, thôøi gian ñeå marketing. Caùc quyeát ñònh CHUYỂN ĐỔI SỐ, CÂU CHUYỆN ĐỘT PHÁTRONGKINHDOANH OÂng Nguyeãn Ngoïc Tuaán Giaùm ñoác Chuyeån ñoåi soá, Taäp ñoaøn Coâng ngheä Haravan:
 19. 19. 23 - DN saûn xuaát môùi laø ñoái töôïng höôùng ñeán giaûi quyeát nhu caàu khaùch haøng nhieàu nhaát. Ñaõ qua roài thôøi cöù saûn xuaát ñaïi traø roài ñi baùn, roài tìm khaùch haøng, nhieàu DN treân theá giôùi öùng duïng coâng ngheä vaø chuyeån ñoåi soá ñeå naém baét nhu caàu khaùch haøng, ñöa khaùch haøng vaøo vieäc ñoùng goùp yù töôûng saûn phaåm. Caùch laøm naøy giuùp DN sôû höõu khaùch haøng thaät tröôùc - saûn phaåm coù sau. Coù theå tham khaûo ôû caùc döï aùn saûn xuaát goïi voán coäng ñoàng, DN goùp ñuû soá tieàn vaø khaùch haøng roài môùi böôùc vaøo saûn xuaát ra saûn phaåm maø khaùch haøng mong ñôïi. Khi hieåu khaùch haøng, DN taát nhieân seõ chinh phuïc ñöôïc hoï. Moïi hình thöùc chuyeån ñoåi soá ñeàu coù ñieåm chung laø höôùng moïi thöù xoay quanh khaùch haøng ñeå hieåu hôn veà kyø voïng, nhu caàu... Töø ñoù ñieàu chænh moâ hình kinh doanh theo nhu caàu thò tröôøng. Haravan cung caáp dòch vuï troïn goùi cho DN, töø xaây döïng website, heä thoáng quaûn lyù baùn leû ña keânh, thöông maïi ñieän töû vaø caû coâng ngheä marketing baèng trí tueä nhaân taïo... theo oâng, hieän DN Vieät Nam ñang kyø voïnggìkhitieápcaänneàntaûngñakeânh cuõngnhöthöïchieänchuyeånñoåisoánoùi chung? - Tröïc tieáp laøm vieäc vôùi caùc DN, toâi coù theå caûm nhaän ñöôïc DN ñang lo ngaïi raèng thò tröôøng offline daàn bò thay theá. Hoï ñaõ baét ñaàu hieåu taàm aûnh höôûng cuûa coâng ngheä trong vieäc kinh doanh online, dòch chuyeån giöõa online vaø offline ñeå mang laïi traûi nghieäm lieàn laïc cho khaùch haøng. Chuyeån ñoåi soá thöïc söï laø moät löôïng nhu caàu raát lôùn hieän nay. Löu yù cuûa Haravan daønh cho DN khi tieán ñeán tham gia tieáp thò, baùn haøng treân neàn taûng soá? - DN caàn coù söï ñaàu tö vaø kieân ñònh trong vieäc öùng duïng coâng ngheä, hieäu quaû 3-6 thaùng ban ñaàu seõ chaäm nhöng lôïi ích sau ñoù lôùn hôn raát nhieàu. Ngoaøi ra, vieäc tieáp thò, baùn haøng treân caùc neàn taûng soá khoângmaøuhoàngneânDNcaànnaâng cao kieán thöùc qua vieäc tham gia caùc coängñoàng,tövaántöøchuyeângiañeå ñöôïc hoã trôï kieán thöùc toát hôn. Ngoaøi vieäc xaây döïng neàn taûng quaûn lyù baùn leû, thöông maïi ñieän töû, website, marketing thì haï taàng veà logistic, thanh toaùn, kho baõi... cuõng laø moät trong nhöõng nhu caàu lôùn cuûa DN trong boái caûnh kinh doanh môùi? - Haravan seõ taäp trung vaøo coát loõicuûamìnhlaølaømcoângngheäphuïc vuï nhu caàu kinh doanh neân trong töông lai 5-10 naêm tôùi maûng dòch vuï logistic chuùng toâi chöa nghó ñeán. Nhöng chuùng toâi ñaõ coù keát noái ñoàng boä heä thoáng quaûn lyù vaän chuyeånvôùi10nhaølogisticphoåbieán nhaát ôû Vieät Nam laãn ra quoác teá ñeå ngöôøi kinh doanh deã daøng quaûn lyù vaän chuyeån ngay treân heä thoáng coâng ngheä cuûa Haravan. Xin caûm ôn oâng veà nhöõng trao ñoåi naøy. bình ñeán 28 giôø moãi tuaàn, cho thaáy moät tieàm naêng voâ cuøng lôùn cho DN neáu bieát caùch tieáp caän haøng chuïc trieäu khaùch haøng, vôùi chi phí thaáp. Nghóa laø, chuyeån ñoåi soá, öùng duïng coâng ngheä coù theå giuùp DN ñoät phaù trong kinh doanh? - Traûi nghieäm khaùch haøng ôû nhieàu keânh khaùc nhau cuûa online laãn offline ñang ñöôïc coi troïng trong kinh doanh. Chuyeån ñoåi soá giuùp cho moïi thoâng tin veà khaùch haøng ñöôïc lieàn laïc, töø ñoù coù söï am hieåu saâu saéc khaùch haøng cuûa mình hôn vaø coù chieán löôïc tieáp caän phuø hôïp, giuùp DN toái ña ñöôïc tyû leä chuyeån ñoåi ñôn haøng. Khoan haõy noùi ñieàu gì to taùt, khi baïnhieåukhaùchhaøng,öùngxöûvôùihoï ñeå ñaùp öùng kyø voïng, mong muoán cuûa khaùch haøng, ñaët khaùch haøng leân haøng ñaàu ñeå moïi boä phaän cuûa toå chöùc ñeàu höôùng ñeán vieäc mang laïi söï traûi nghieäm cuûa khaùch haøng... thì ñoù chính laø ñoät phaù trong kinh doanh. Vaäy theo oâng, DN caàn chuaån bò gì cho quaù trình chuyeån ñoåi soá, öùng duïng coâng ngheä, öùng duïng neàn taûng baùn haøng hieän ñaïi? - DN caàn coù taâm theá tieáp thu caùi môùi, can ñaûm thay ñoåi vaø ñaàu tö naêng löïc vaän haønh treân neàn taûng coâng ngheä. Cuõng caàn noùi theâm, coâng ngheä nhö con dao hai löôõi, neáu baïn khoâng bieát caùch vaän haønh vaø khai thaùc noù sai muïc ñích thì thieät haïi cuõng seõ lôùn. Do ñoù, DN caàn chuaån bò tinh thaàn höôùng ñeán phuïc vuï cho lôïi ích cuûa khaùch haøng vaø caùc boä phaän phaûi xoay quanh lôïi ích töø khaùch haøng. Khi ñoù, coâng ngheä chuyeån ñoåi soá laø sôïi daây toát nhaát cho vieäc gaén keát, laøm cho moïi thöù nhòp nhaøng, trôn tru. Rieâng vôùi nhöõng ñôn vò saûn xuaát, chuù troïng coâng taùc xuaát khaåu nhö ngaønh cheá bieán goã thì sao? DN caàn chuaån bò tinh thaàn höôùng ñeán phuïc vuï lôïi ích cuûa khaùch haøng vaø caùc boä phaän phaûi xoay quanh lôïi ích töø khaùch haøng. Khi ñoù, coâng ngheä chuyeån ñoåi soá laø sôïi daây toát nhaát cho vieäc gaén keát laøm cho moïi thöù nhòp nhaøng, trôn tru.
 20. 20. 26 HOÄI VIEÂN MÔÙI COÂNG TY CP QUOÁC TEÁ KHANG NAM Thöûa ñaát soá 24, Tôø baûn ñoà soá 30, Khu phoá 7, P. Uyeân Höng, TX. Taân Uyeân, Bình Döông Ngaønh haøng: Baøn, gheá, tuû goã Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Ngoâ Nhaát Thaønh Website: http://khangnam.net - Email: info@khangnam.net Ñieän thoaïi: 0929 000 607 COÂNG TY TNHH LIVAX VIEÄT NAM Nhaø xöôûng X5, KCN Ñoà Sôn Haûi Phoøng, phöôøng Ngoïc Xuyeân, TP. Haûi Phoøng Ngaønh haøng: Gheá sofa Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Baba Yoshio Website: http://babakagu.asia - Email: info@babakagu.asia Ñieän thoaïi: 0225 381 6531; 0225 381 6532 COÂNG TY TNHH H.B.FULLER (VIEÄT NAM) 17A VSIP II-A, Ñöôøng 27, KCN Vieät Nam - Singapore II-A, X. Vónh Taân, TX. Taân Uyeân, T. Bình Döông Ngaønh haøng: Keo vaø chaát keát dính Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Crail Dietrich Joel Website: https://www.hbfuller.vn/en-au/ - Email: tran.hung@hbfuller.com Ñieän thoaïi: 0274 2222 650 COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI NTSH 115 Ñöôøng 711, Khu phoá 2, phöôøng Phuù Höõu, quaän 9, TP.HCM Ngaønh haøng: Saûn xuaát giöôøng, tuû, baøn gheá Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Matheson Matthew Andrew Website: https://www.ashburnefurniture.com/ - Email: matt@ashburnefurniture.com Ñieän thoaïi: 028 2739 1462 COÂNG TY TNHH MINH LONG SANG TROÏNG 18A Phan Vaên Trò, Phöôøng 10, Goø Vaáp Ngaønh haøng: Goã töï nhieân nguyeân khoái Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Ngoâ Ñöùc Troïng Website: https://minhlongsangtrong.com - Email: tkngoductrong@gmail.com Ñieän thoaïi: 0886 720 888 COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ WOODPRO VIEÄT NAM Toå 28, Thò traán Ñoâng Anh, Haø Noäi Ngaønh haøng: Baøn gheá goã Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Nguyeãn Thanh Tuøng Website: http://woodpro.com.vn/ - Email: info@woodpro.vn, info@woodpro.com.vn Ñieän thoaïi: 0943 19 1111 VPÑD MFC GROUP (UK) LTD TAÏI THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Soá 10, ñöôøng soá 4, khu phoá 6, P. Hieäp Bình Phöôùc, Q. Thuû Ñöùc, TP.HCM Ngaønh haøng: Saûn phaåm ñoà goã noäi thaát vaø ngoaïi thaát Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Phaïm Ñöùc Ñaïi Website: www.mobler-furniture.com - Email: info@mobler-furniture.com Ñieän thoaïi: 0283 5161 711
 21. 21. 27 COÂNG TY TNHH R.P 232 Leâ Vaên Löông, phöôøng Taân Höng, quaän 7, TP.HCM VPÑD: Phoøng 802, Thaùp R1, Toøa nhaø The Everich, 968 Ñöôøng 3/2, P. 15, Q. 11, TP. HCM Ngaønh haøng: quaûng caùo, noäi thaát Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Phaïm Tieán Duõng Website: www.rparch.com.vn - Email: rp@redpoint.com.vn - Ñieän thoaïi: 0282 225 0662 COÂNG TY TNHH TRIWIN 16/9 Buøi Vaên Ba, Phöôøng Taân Thuaän Ñoâng, Quaän 7, TP.HCM Ngaønh haøng: Saûn phaåm noäi ngoaïi thaát Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Dieäp Theá Chinh Website: http://triwin.com.vn/ - Email: cd@triwin.com.sg Ñieän thoaïi: 0283 622 6639 / 0902607105 COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI BÌNH NGA 9 Phoá Tieåu Nam, Toaø nhaø Caûnh Vieân 1, P. Taân Phuù Quaän 7, Phuù Myõ Höng, TP.HCM Ngaønh haøng: Gaáu boâng len vaø ñoà chôi len handmade Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Ngoâ Xuaân Bình Website: https://wowlen.vn/ - Email: wowlen.vn@gmail.com Ñieän thoaïi: 0283 453 7070 COÂNG TY TNHH ÑAÀU TÖ ALAN 14/5 Lam Sôn, phöôøng 6, quaän Bình Thaïnh, TP.HCM Ngaønh haøng: Noäi thaát, trang trí noäi thaát Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Hoaøng Lan Website: https://www.alan.vn/ - Email: hoanglan@alan.vn Ñieän thoaïi: 028 3932 9777 - 0904740278 COÂNG TY COÅ PHAÀN QUOÁC TEÁ GOÁM SÖÙ VIEÄT (VIETCERAMICS) 778K/2 Nguyeãn Kieäm, phöôøng 4, quaän Phuù Nhuaän, TP.HCM Ngaønh haøng: Gaïch Vaø Thieát Bò Veä Sinh cao caáp nhaäp khaåu töø Chaâu AÂu Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Ñoã Hoàng Phuùc Website: www.vietceramics.com - Email: vietceramics@vietceramics.com.vn Ñieän thoaïi: 0283 845 7699 COÂNG TY TNHH TL TRUNG VIEÄT Loâ D12, D13 KCN Ñình Traùm, xaõ Hoaøng Ninh, huyeän Vieät Yeân, Baéc Giang Ngaønh haøng: Goã vaùn eùp Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Leâ Thò Lieân Website: http://tltrungviet.com/ - Email: tltrungvietbacgiang@gmail.com Ñieän thoaïi: 0204 366 1499 COÂNG TY TNHH XAÂY DÖÏNG TRANG TRÍ NOÄI THAÁT TAÂM AN Phoøng 502, toøa nhaø Sabay, 288 Phaïm Vaên Hai, Phöôøng 5, Quaän Taân Bình, TP.HCM Ngaønh haøng: Noäi thaát töø goã töï nhieân Ngöôøi ñaïi dieän coâng ty: Laâm Thò Bích Phöôïng Website: http://tamaninterior.com/ - Email: xaydung1616@gmail.com Ñieän thoaïi: 0938044937 - 0938028833
 22. 22. 28 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI quyhoaïchlaâmnghieäpñangñöôïccaûi thieän theo khung thöïc thi môùi cuûa caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät vaø quaûn trò theo caùc hieäp ñònh ñöôïc kyù keát. Phaùt trieån ngaønh CBG gaén vôùi kinh teá xanh laø xu theá taát yeáu. Thöïc teá cho thaáy tæ leä che phuû röøng cuûa Vieät Nam ñaõ taêng töø 39,7% leân 41,85%. Naêm 2018, Vieät KHOATÖ Kinh teá xanh ñang trôû thaønh xu höôùng taát yeáu cuûa theá giôùi nhaèm baûo veä moâi tröôøng, coâng baèng xaõ hoäi vaø phaùt trieån beàn vöõng. Ñaây cuõng laø noäi dung chính cuûa hoäi thaûo “Phaùt trieån coâng nghieäp goã trong kyû nguyeân xanh” do HAWA cuøng Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät (Bình Döông) phoái hôïp toå chöùc. Ñoâng ñaûo dieãn giaû, khaùch môøi ñaõ tham luaän ñeå nhaän dieän yeáu toá xanh vaø ñònh höôùng phaùt trieån töông öùng cuûa ngaønh trong töông lai. Nam xuaát khaåu goã vaø saûn phaåm goã ñaït 9,34 tæ USD, chieám 23% toång kim ngaïch xuaát khaåu ngaønh noâng nghieäp, giaù trò xuaát sieâu ñaït treân 7 tæ USD. Tuy nhieân, ñieàu quan troïng khoâng phaûi laø nhöõng con soá maø chính ngaønh CBG ñaõ taïo ñieàu kieän cho laâm daân tham gia vaøo chuoãi cung öùng toaøn caàu. NGÀNH GỖ TRONG KỶNGUYÊNXANH NHIEÀU ÑOÄNG LÖÏC CHO NGAØNH GOÃ PHAÙT TRIEÅN XANH TieánsóHoaøngMaïnhDuõng(Khoa Kinh teá - Ñaïi hoïc Thuû Daàu Moät) ñeà daãn kinh teá xanh laø neàn kinh teá höôùng ñeán caûi thieän ñôøi soáng con ngöôøi, taøi saûn vaø coâng baèng xaõ hoäi, chuùtroïnggiaûmthieåuhieåmhoïamoâi tröôøng vaø khan hieám taøi nguyeân. Theágiôùiñangñitôùisöïnhaáttrícaoveà giaûm thaûi khí nhaø kính. Töø 2011, Hoäi nghòbieánñoåikhíhaäutaïiNamPhivôùi 194nöôùcthamgiañaõthaønhlaäpQuyõ khíhaäuxanhvaøthieátlaäpcaùcböôùcñi nhaèm thöïc hieän nhöõng cam keát caét giaûmkhíthaûigaâyhieäuöùngnhaøkính sau naêm 2020. Öôùc tính khoaûng 2% GDP toaøn caàu ñöôïc phaân boå ñeå laøm xanh caùc lónh vöïc, trong ñoù coù röøng. Xeùt theo yù nghóa naøy, ngaønh cheá bieán goã (CBG) coù nhieàu ñoäng löïc ñeå phaùt trieån töông öùng vôùi neàn kinh teá xanh: taêng tröôûng xuaát khaåu luoân taêng vaø cao hôn döï baùo, chaát löôïng Khaùch môøi tham döï hoäi thaûo laø caùc chuyeân gia, nhaø khoa hoïc, toå chöùc trong vaø ngoaøi nöôùc, ñaïi dieän DN ngaønh goã OÂng Stephan Ulrich (ILO) chia seû veà traùch nhieäm xaõ hoäi cuûa DN trong neàn kinh teá xanh
 23. 23. 29 tröôøng, ngöôøi tieâu duøng vaø nhieàu yeáu toá lieân quan. Nhieàu DN hieän nay ñaõ ñaàu tö maùy moùc, coâng ngheä hieänñaïiñeågiaûmthieåutaùcñoängmoâi tröôøng, tieát kieäm nguyeân vaät lieäu. VaäyDNñöôïclôïigìvaølaømgìñeåphaùt trieån töông öùng vôùi kinh teá xanh? PGS-TS.HoaøngXuaânNieânchoraèng: “Ngaønh goã vôùi ñaëc thuø rieâng ñaõ taïo ra moät chuoãi daøi töø troàng röøng ñeán saûnphaåm.Yeáutoáxanhtrongngaønh goã chính laø xanh caû chuoãi, mang laïi giaù trò cao cho coäng ñoàng vaø moâi tröôøng. Moät maûng röøng troàng seõ khoâng coù yù nghóa xanh neáu laâm daân söû duïng thuoác hoùa hoïc hoaëc caùc phöông phaùp gaây toån haïi ñeán moâi tröôøng. Theo TS. Hoaøng Maïnh Duõng, caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp phaùt trieån ngaønh CBG gaén chaët vôùi neàn kinh teá xanh nhaèm naâng cao nhaän thöùc cuûa coäng ñoàng vaø vaän ñoäng ngaønh laâm nghieäp phaùt trieån theo höôùng kinh teá xanh. Trong ñoù, phaùt trieån chuoãi giaù trò saûn phaåm laâm nghieäp töø phaùt trieån moâ hình röøng töï quaûn, phaùt trieån coâng nghieäp CBG vaø dòch vuï taøi chính, noâng laâm keát hôïp. Trieån khai troàng röøng goã lôùn, cung caáp nguyeân lieäu coù chöùng chæ quaûn lyù röøng beàn vöõng. ÖÙng duïng khoa hoïc kyõ thuaät vaøo saûn xuaát nguyeân lieäu, gioáng chaát löôïng cao vaø troàng röøng goã lôùn. Phaùt trieån nguoàn nguyeân lieäu oån ñònh vaø nhaân löïc chaát löôïng cao cho ngaønh CBG. AÙp duïng caùc heä thoáng chöùng chæ PEFC, FSC... vaøo quaûn trò röøng vaø nguyeân lieäu. Hieän nay,ngaønhlaâmnghieäpVieätNamñaõ coù söï hôïp taùc vôùi 28 ñaàu moái vaø toå chöùc laâm nghieäp quoác teá, caàn phaùt huy hôn nöõa söï hôïp taùc naøy. Xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån ngaønh giai ñoaïn 2021 - 2030. OÂng Nguyeãn Chaùnh Phöông - Phoù chuû tòch kieâm Toång thö kyù HAWA,nhaänñònh,phaùttrieånngaønh goã gaén vôùi kinh teá xanh tröôùc heát khôûiñaàutöøchínhtöduycuûaDN.Khi DN nhaän thöùc taàm quan troïng cuûa yeáu toá xanh trong saûn xuaát, seõ daãn ñeáncaùcphöôngthöùcthöïcthivaøduy trì, töø ñoù mang laïi hieäu quaû thoâng qua tieát kieäm naêng löôïng, tieát kieäm nguyeân lieäu, tuaân thuû luaät phaùp veà moâi tröôøng... DN coù quyeàn yeâu caàu chuû röøng cung caáp nguoàn ñaàu vaøo laø saûn phaåm hôïp phaùp. Khi DN yù thöùcñöôïcxaâydöïngmoâitröôønglaøm vieäc, ñaàu tö theo xu höôùng xanh seõ lan toûa caùc giaù trò taïo ra, ñoùng goùp cho xaõ hoäi. Beân caïnh ñoù, oâng Phöông cho raèng neàn kinh teá muoán xanh tröôùc heát cuõng töø nhaän thöùc cuûa ngöôøi tieâu duøng veà tính beàn vöõng vaø daáu hieäu nhaän dieän trong ngaønh goã chínhlaøPEFCvaøFSC,ñaâylaø2chöùng chæ phoå bieán nhaát giuùp ngöôøi tieâu duøng nhaän ra saûn phaåm xanh. “Thöïc teá ñaùng möøng laø ngaønh CBG ñaõ thay ñoåi, töø mang tieáng laø phaù röøng ñaõ trôø thaønh ngaønh coâng nghieäp moâi tröôøng, kinh teá daân sinh, thu huùt ñoâng ñaûo lao ñoäng, taïo ra coâng aên vieäc laøm oån ñònh vaø caûithieänñôøisoáng.Caøngsöûduïnggoã coù traùch nhieäm caøng giuùp laâm daân vaøDNcoùtheâmñoänglöïcñeålaømcho moâitröôøngsoáng,moâitröôøngxaõhoäi toát hôn”, oâng Phöông toång keát. OÂng Stephan Ulrich, Quaûn lyù döï aùn vuøng (Toå chöùc Lao ñoäng quoác teá ILO),CBGlaømoättrongnhöõngngaønh gaén chaët vôùi kinh teá xanh trong töông lai. Beân caïnh caùc yeáu toá veà nguyeân lieäu, coâng ngheä saûn xuaát... xu höôùng baét buoäc cuûa theá giôùi laø yeâu caàu caùc nhaø cung caáp tuaân thuû caùc quy ñònh veà traùch nhieäm xaõ hoäi (CSR) nhö: phuùc lôïi coâng nhaân, möùc löông, ñaûm baûo quyeàn lôïi cuûa lao ñoäng nöõ, khoâng laïm duïng taêng ca... Nhöõng quy taéc quoác teá ñaët ra buoäc caùc doanh nghieäp (DN) phaûi laøm quen vaø thay ñoåi theo höôùng “vaên minh” hôn, nhö: Luaät Caûnh giaùc cuûa Phaùp vuï (French Duty of Vigilance Law), Ñaïo luaät Noâ leä hieän ñaïi cuûa Anh (Modern Slavery Act), Ñaïo luaät Minh baïch trong chuoãi cung öùng cuûa California, Nguyeân taéc höôùng daãn veà kinh doanh vaø nhaân quyeàn (Myõ)... Nhaø mua haøng thöôøng göûi caùc ñaùnh giaù vieân ñeán nhaø maùy ñeå kieåm tra caùc yeáu toá naøy. Neáu khoâng tuaân thuû, thöôøng coù nguy cô lôùn khoâng tieáp tuïc mua haøng. NAÂNG CAO NHAÄN THÖÙC, TUAÂN THUÛ PHAÙP LUAÄT Nhöõng tham luaän cuûa hoäi thaûo chæ ra ngaønh goã vôùi ñaëc thuø rieâng laø moät chuoãi daøi töø troàng röøng ñeán khai thaùc, cheá bieán saûn phaåm, thò OÂng John Chan (AHEC) chia seû veà moâ hình laâm nghieäp taïi Myõ
 24. 24. DET PLUS DOUBLE END TENONER 大友有限公司 DAHU CO., LTD. Add: No.39 - Street No.17 - An Phu ward- Dist 2 - HCM City - Viet Nam Tel: (84-8).6.281.0536 - 37 - 38 l Fax: (84-8).6.281.0539 - 40 Email: thanh@dahuvietnam.com l Web: www.dahuvietnam.com l HP: +84.913.750.212
 25. 25. http://www.hsupen.com.tw http://www.sutan.tw DRTB-100 / 250 (5 TRUÏC) CNC ÑAÙNH MOÄNG HAI ÑAÀU DRTA-100 / 250 (9 TRUÏC) CNC ÑAÙNH MOÄNG HAI ÑAÀU gnâouvgnäoM nøortgnäoM nâeixgnäoM pilEgnäoM HSU PEN INTERNATIONAL PRECISION MACHINERY CO.,LTD. gnurTiøaÑ,nâeyugNgnohP,gnôöDùuhP153 ÑT: +886-4-25225378 - Fax: +886-4-25235098 - Email: hsupen@ms14.hinet.net QRV - our new collection - creations based on steam-bent solid wood boards, never seen before.
 26. 26. 32 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI thaûo laàn naøy ñöôïc toå chöùc vôùi muïc ñích giôùi thieäu caùc nhaø xuaát khaåu Hoa Kyø vôùi caùc nhaø nhaäp khaåu chaâu AÙ,ñoàngthôøigiuùpthuùcñaåymoáiquan heägiöõangöôøiduøngcuoáicuøngôûchaâu AÙ, nhaø nhaäp khaåu vaø ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã ñòa phöông vôùi nhaø phaân phoái goã cöùng Hoa Kyø. Theo khaûo saùt, naêm 2018, saûn löôïng xuaát khaåu nguyeân lieäu goã töø Myõ ñeán Vieät Nam taêng tröôûng 17,5% vaø ñöôïc döï ñoaùn seõ tieáp tuïc taêng trong naêm 2019. OÂng John Chan, Giaùm ñoác khu vöïc cuûa AHEC taïi Ñoâng Nam AÙ vaø Trung Quoác nhaän ñònh, söï taêng tröôûng naøy ñeán töø khaû naêng saûn xuaát, xuaát khaåu ñoà goãtöøVieätNamrathòtröôøngtheágiôùi ngaøy moät lôùn maïnh. “Vôùi muïc tieâu taêng tröôûng xuaát khaåu saûn phaåm goã ñaït 20 tæ USD vaøo naêm 2025 maø Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân ñeà ra, ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam seõ phaùt sinh theâm nhieàu nhu caàunguyeânlieäu.Ñaâychínhlaøcôhoäi cho caùc DN cung öùng goã Myõ”, oâng John Chan cho bieát. Phaùt bieåu khai maïc söï kieän, Thöù tröôûng Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieånnoângthoânHaøCoângTuaánñaùnh TRAÀNÑOAØN Naêm 2019, Vieät Nam ñaõ vöôït Canada giaønh vò trí thöù 2 trong danh saùch caùc nöôùc nhaäp khaåu goã nhieàu nhaát töø Myõ, chæ ñöùng sau Trung Quoác. Hoäi ñoàng xuaát khaåu goã cöùng Hoa Kyø (AHEC) ñang coù nhieàu hoaït ñoäng hôn nöõa ñeå laøm toát vai troø caàu noái giöõa doanh nghieäp hai quoác gia. giaù, Hoa Kyø laø thò tröôøng quan troïng baäc nhaát cuûa xuaát khaåu saûn phaåm goã Vieät Nam. Naêm 2018, kim ngaïch xuaát khaåu ñoà goã Vieät Nam vaøo thò tröôøng Myõ ñaït 42%. Trong 4 thaùng ñaàu naêm 2019, Myõ vaãn laø thò tröôøng quan troïng nhaát, chieám 45% kim ngaïchxuaátkhaåugoã,taêng34%sovôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Nguyeân nhaân chính laø do naêng löïc saûn xuaát taêng vôùinhieàunhaømaùymôùiñaõñöôïcñöa vaøo saûn xuaát taïi Vieät Nam. Ñaùnh giaù veà nguyeân lieäu, Thöù tröôûng Haø Coâng Tuaán cho raèng goã cöùng laø nguoàn nguyeân lieäu raát phuø hôïp vôùi vieäc saûn xuaát caùc maët haøng ñoàgoãcuûaDNVieätNam.Rieângnguoàn nguyeân lieäu goã cöùng ñeán töø Hoa Kyø ñaõ ñöôïc Vieät Nam öu tieân söû duïng nhieàunaêmqua.“Thòtröôønggoãcöùng Myõ xuaát khaåu vaøo Vieät Nam vaãn coøn tieàm naêng raát lôùn vì hieän môùi chieám khoaûng 1/8 nhu caàu”, oâng nhaän xeùt. VAÃN PHAÛI TUAÂN THUÛ “LUAÄT CHÔI” OÂng Dana Spessert, Giaùm ñònh vieântröôûngvaøTröôûngkhoaTröôøng Giaùo duïc phaân loaïi, Hieäp hoäi Goã cöùng xeû Quoác gia (Hoa Kyø) khaúng ñònh, goã cöùng Hoa Kyø laø saûn phaåm BƯỚC TIẾN MỚI CỦAAHEC H ôn 250 ñaïi bieåu ñaïi dieän cho caùc toå chöùc vaø 30 doanh nghieäp (DN) cung öùng nguyeân lieäu trong ngaønh cheá bieán goã ñaõ tham döï Hoäi thaûo Ñoâng Nam AÙ Hoäi ñoàng xuaát khaåu goã cöùng Hoa Kyø(AHEC)2019doAHECkeáthôïpvôùi Hieäp hoäi Goã vaø Laâm saûn Vieät Nam (VIFORES)toåchöùctaïiHaøNoäivaøongaøy 25/6vöøaqua,nhaèmkhaùmphaùcôhoäi giao thöông vôùi caùc DN ñeán töø Myõ. CÔ HOÄI CHO DN CUNG ÖÙNG NGUYEÂN LIEÄU OÂng Michael Snow - Giaùm ñoác Ñieàu haønh cuûa AHEC cho bieát, hoäi
 27. 27. 33 Ñoù cuõng laø lyù do, hieän Ñoâng Nam AÙ laø thò tröôøng nhaäp khaåu goã lôùn nhaát cuûa Hoa Kyø (chieám 79% thò phaàn). Trong ñoù, Vieät Nam naém vai troø chuû ñaïo, taêng nhanh trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Naêm 2018, Vieät Nam nhaäp khaåu 541.000m3 goã xeû, 198.000m3 goã troøn töø Myõ, chieám 58,2% toång löôïng goã xeû nhaäp khaåu cuûacaûnöôùc.Neáutínhtheothanggiaù trò,naêm2018,VieätNamnhaäptöøHoa Kyø goã vaø saûn phaåm goã treân 310,56 trieäu USD. Ñaëc bieät, trong 5 thaùng ñaàu naêm 2019, nhaäp khaåu goã töø Myõ cuûaVieätNamñaït138,490trieäuUSD, öùng vôùi löôïng cung treân 420.620m3 goãtroøn,taêng24,9%veàgiaùtròvaø19% veà löôïng so vôùi cuøng kyø 2018. OÂng Nguyeãn Toân Quyeàn, Phoù chuû tòch VIFORES cho bieát, Myõ laø moät trong soá ít caùc quoác gia treân theá giôùi coù dieän tích röøng lôùn vaø coù saûn löôïng khai thaùc goã haøng naêm khoâng döôùi 300 trieäu m3 . Duø tieàm naêng nguyeân lieäu baûn ñòa Vieät Nam raát lôùn nhöng trong muïc tieâu taêng tröôûng xuaát khaåu thì vieäc nhaäp khaåu nguyeân lieäu, taïo ñoä phong phuù cho saûn phaåm goã Vieät Nam laø raát caàn thieát. “Goã Myõ ñang ñöôïc söû duïng ngaøy caøng nhieàu ôû Vieät Nam do giaù caû caïnh tranh, nguoàn cung öùng doài daøo, goã coù nguoàn goác ñaùng tin caäy. Tuy nhieân, vôùi vieäc kyù keát caùc hieäp ñònh thöông maïi quoác teá,VieätNamcuõngraátkieânquyeátvôùi vieäc thöïc thi caùc ñieàu luaät nguoàn goác nguyeân lieäu goã. Minh baïch vaø soøng phaúng vôùi baïn haøng. Caùc nhaø cung öùng ñaït ñöôïc caùc tieâu chuaån maø thò tröôøng quoác teá ñoøi hoûi thì DN Vieät Nam saün saøng ñoùn nhaän”, oâng Quyeàn noùi. Trong khuoân khoå hoäi thaûo, caùc chuyeân gia nguyeân lieäu goã cuõng ñaõ coù nhöõng phaàn trình baøy aán töôïng veà nhöõng öùng duïng, caùch phaân haïng goã Myõ nhaèm giuùp caùc nhaø thieát keá, nhaø cheá bieán, nhaø nhaäp khaåu... coù hieåu bieát toaøn dieän hôn veà nguyeân lieäu ñaëc bieät naøy. Ñoàng thôøi, giôùi thieäu ñeán DN Vieät Nam nhöõngnguyeânlieäugoãmôùi.Keátthuùc hoäi thaûo, caùc DN hai nöôùc cuõng ñaõ coù khoâng gian giao löu, tìm kieám cô hoäi hôïp taùc trong töông lai. Goã cöùng Hoa Kyø laø saûn phaåm coù chaát löôïng cao, ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu khaét khe cuûa heä thoáng phaân loaïi ñoäc laäp. coù chaát löôïng cao, ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu khaét khe cuûa heä thoáng phaân loaïi ñoäc laäp vaø nghieâm ngaët. Do vaäy, vieäc söû duïng nguyeân lieäu naøy taïo ñieàu kieän giuùp caùc DN ñöasaûnphaåmgoãvaøothòtröôøngMyõ thuaän lôïi hôn.
 28. 28. 34 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI chocaùcthòtröôøngkhoùtínhnhaátnhö Myõ, chaâu AÂu... Coù theå keå ñeán caùc doøng keo goác nöôùc AQUENCE cuûa Henkel. Ñaây laø giaûi phaùp ñaùp öùng toát caùc yeâu caàu khaét khe nhö: gheùp ngang, gheùp doïc,ñoùngchoát,laépraùp,daùnfinger... AQUENCE linh hoaït vôùi moïi loaïi goã (keå caû caùc loaïi goã coù nhieàu daàu vaø khoù gheùp nhö traøm boâng vaøng, thoâng...) vaø ñaït löïc lieân keát ñaëc bieät toát vôùi goã cöùng; thích hôïp vôùi taát caû caùc öùng duïng eùp noùng, laïnh vaø cao taàn. “ÔÛ nhieät ñoä quaù cao hoaëc quaù thaáp, keo daùn deã bò bong troùc, chaát löôïng saûn phaåm bò aûnh höôûng. Ñaây laø vaán ñeà maø nhieàu doanh nghieäp gaëp phaûi khi xuaát haøng ñeán caùc vuøng coù nhieät ñoä thaáp hoaëc khí haäu thay ñoåi baát thöôøng. Caùc giaûi phaùp keo cuûa Henkel hoaøn toaøn khaéc phuïc ñöôïc ñieàunaøy”,oângJohn Wu boå sung. OÂng Yahong Cao, chuyeân gia kyõ thuaät cuûa Henkel LAÏCLAÂM Caùc chuyeân gia cuûa Henkel vöøa giôùi thieäu nhöõng xu höôùng vaø coâng ngheä môùi nhaát veà giaûi phaùp keo daùn goã nhaèm taïo lôïi theá caïnh tranh taïi hoäi thaûo “Chìa khoùa chieám lónh thò tröôøng quoác teá” do Henkel Adhesive Technologies toå chöùc. nhaän ñònh, keo noùng chaûy laø vaät lieäu quen thuoäc cuûa ngaønh cheá bieán goã. Caùc doøng keo noùng chaûy Technomelt cuûa Henkel ñaùp öùng toát vaø ña daïng veà ñoä baùm dính, chòu nhieät vaø choáng dung moâi. Theá maïnh cuûa Technomelt laø thích hôïp vôùi moïi loaïi maùy, coù theå chaïy toác ñoä cao maø khoâng gaây baùm dính beà maët, choáng hao moøn, deã daøng veä sinh. Ñaây chính laø söï khaùc bieät laøm neân thöông hieäu cuûa Henkel. Ñaëc bieät,doøngkeonoùngchaûyphaûnöùng Technomelt PUR cuûa Henkel khoâng chöùañoäaåmhaybaátkyøchaátñoännaøo neân coù khaû naêng choáng chòu toát trong caùc ñieàu kieän khaéc nghieät. GIẢI PHÁP KEO HENKEL H enkel laø coâng ty ñeán töø Ñöùc, hoaït ñoäng trong nhieàu lónh vöïc: coâng ngheä keát dính, chaát giaët taåy, chaêm soùc saéc ñeïp vôùi hôn 170 cô sôû saûn xuaát vaø 22 trung taâm R&D khaép theá giôùi. Coù maët taïi Vieät Nam töø naêm 1999, Henkel taäp trung vaøo maûng keo coâng nghieäp duøng cho nhieàu ngaønh saûn xuaát nhö giaøy deùp, tuùi xaùch, cheá bieán goã, ñoùnggoùibaobì,daùnnhaõnchai,linh kieänñieäntöû,kimloaïi...Vôùingaønhgoã, Henkel laø thöông hieäu daãn ñaàu veà lónh vöïc keo daùn. OÂng John Wu, Giaùm ñoác Phaùt trieån thò tröôøng, nhaän xeùt: Vieät Nam laø quoác gia xuaát khaåu haøng ñaàu cuûa ngaønh goã theá giôùi. Trong ñoù, Myõ laø thò tröôøng quan troïng nhaát. Tuy nhieân, Myõ cuõng laø quoác gia “khoù tính” trong kieåm soaùt chaát löôïng nhaäp khaåu saûn phaåm goã, trong ñoù keo daùn laø lónh vöïc ñöôïc quan taâm haøng ñaàu vôùi nhieàu tieâu chuaån gaét gao veà thaønh phaàn hoùa hoïc, taùc ñoäng moâi tröôøng... Naém ñöôïc ñieàu naøy, Henkel ñaõ nghieân cöùu vaø ñöa ra caùc giaûi phaùp keo daùn khoâng chæ phuø hôïp vôùi moïi loaïi vaät lieäu goã maø coøn ñaùp öùng ñaày ñuû caùc tieâu chuaån Krit Taweepansam - Giaùm ñoác Khu vöïc Ñoâng Nam AÙ ngaønh goã cuûa Henkel
 29. 29. thay thế cho dao mộng dương thẳng hàn hợp kim trên máy mộng dương Ổ dao đánh mộng dương xoắn 1. Tiết kiệm điện 2. Thiết kế tốt nhất, quy cách chính xác, không cần mài bén 3. Tiết kiệm giá thành 4. Giảm tiêu hao
 30. 30. 36 CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT N gaøy30/6,ThuûtöôùngNguyeãn Xuaân Phuùc ñaõ cuøng UÛy vieân Thöông maïi EU Cecilia Malmström vaø Boä tröôûng Kinh doanh-ThöôngmaïivaøKhôûinghieäp Rumani Ștefan - Radu Oprea kyù keát chínhthöùcchovieäcthamgiaEVFTA vaø EVIPA. Ñaây laø söï kieän lòch söû, ñöa EVFTA tieán moät böôùc gaàn hôn tôùi vieäcpheâchuaånvaøkyøboûphieáuquan troïng trong Nghò vieän chaâu AÂu thôøi gian tôùi. NGÖÔØI TIEÂU DUØNG LAÃN DOANH NGHIEÄP ÑEÀU COÙ LÔÏI EVFTAlaãnEVIPAmoätkhicoùhieäu löïc seõ laàn löôït loaïi boû gaàn nhö taát caû thueá quan ñoái vôùi haøng hoùa giao dòch giöõa EU vaø Vieät Nam, môû ra cô hoäimôùichocaùcnhaøñaàutövaøngöôøi NAMPHONG tieâu duøng ôû caû hai beân. Theo ñaùnh giaùcuûaHieäphoäiDoanhnghieäp(DN) chaâu AÂu taïi Vieät Nam (EuroCham), caùc nhaø ñaàu tö EU seõ coù cô hoäi tieáp caän saâu hôn vaøo thò tröôøng ñang phaùt trieån maïnh meõ cuûa Vieät Nam. ÔÛ chieàu ngöôïc laïi, caùc DN Vieät Nam seõ tieáp caän saâu hôn 500 trieäu ngöôøi tieâu duøng chaâu AÂu. "Thoûa thuaännaøyseõmanglaïilôïiíchchocaùc DNtrongtaátcaûngaønhngheàvaøôûtaát caû quy moâ; rieâng lónh vöïc deät may, giaøy deùp, noäi thaát, ñoà da vaø noâng saûn seõ ñöôïc lôïi ích tröôùc vöôït troäi töø vieäc loaïi boû thueá quan vaø môû roäng thòtröôøng",oângNicolasAudier,Chuû tòch EuroCham nhaän xeùt. Loä trình xoùa boû thueá nhaäp khaåu sau 10 naêm daønh cho Vieät Nam leân Chính thöùc tham gia Hieäp ñònh Thöông maïi töï do EU - Vieät Nam (EVFTA) vaø Hieäp ñònh Baûo hoä ñaàu tö EU - Vieät Nam (EVIPA), Vieät Nam ñang ñöùng tröôùc nhöõng vaän hoäi môùi ñeå xuùc tieán hôn nöõa hoaït ñoäng xuaát - nhaäp khaåu. NGÀNH GỖ ĐI NHƯ THẾ NÀO TRÊNCAOTỐC EVFTA? Hieäp ñònh Thöông maïi töï do vaø Hieäp ñònh Baûo hoä ñaàu tö giöõa Vieät Nam vaø Lieân minh chaâu AÂu ñaõ ñöôïc kyù keát. AÛnh: Q.P. ñeán 99,7%, 0,3% kim ngaïch xuaát khaåu coøn laïi seõ aùp duïng thueá 0% trong haïn ngaïch. Ñaây chính laø lyù do, caùc chuyeân gia ñaùnh giaù EVFTA laøhieäpñònhthöôngmaïithamvoïng nhaát maø EU kyù keát vôùi moät quoác gia thaønh vieân ASEAN. Ngöôøi ñöùng ñaàuEuroChamñaùnhgiaùñaâylaømoät minh chöùng cho thaáy Vieät Nam ñangngaøycaøngnaângcaovòtheácuûa mình khoâng chæ trong khu vöïc maø coøn treân theá giôùi. Hieäp ñònh seõ thuùc ñaåy thöông maïi vaø ñaàu tö, loaïi boû thueá quan, môû ra
 31. 31. 37 nhieàu cô hoäi môùi cho DN vaø ngöôøi tieâu duøng caû hai phía. Theo öôùc tính, so vôùi vieäc khoâng tham gia hieäp ñònh, EVFTA seõ giuùp kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Vieät Nam sangEUtaêngkhoaûng20%vaøonaêm 2020,42,7%vaøonaêm2025vaø44,8% vaøo naêm 2030. Tuy nhieân, theo oâng Nicolas Audier, EVFTA cuõng chöùa thaùch thöùc bôûi noù yeâu caàu phaûi naâng cao caùc tieâu chuaån quoác teá veà baûo veä quyeàn lôïi ngöôøi lao ñoäng vaø baûoveämoâitröôøng,ñaûmbaûonguoàn goác xuaát xöù saûn phaåm. MOÁC 2020 CHO NGAØNH GOÃ Baø Buøi Thò Thanh An, Phoù Cuïc tröôûng Cuïc Xuùc tieán Thöông maïi Vieät Nam (Vietrade) nhaän ñònh DN Vieät Nam seõ phaûi ñaùp öùng caùc yeâu caàucuûathòtröôøngnhaäpkhaåu,trong ñoù coù yeâu caàu veà nguoàn goác, xuaát xöù. Do vaäy, DN noùi chung vaø DN ngaønh goã noùi rieâng caàn tìm hieåu veà noäi dung cam keát nhö thueá quan, quy taéc xuaát xöù, bieän phaùp kyõ thuaät vaø bieän phaùp phoøng veä ñeå coù chieán löôïc thaâm nhaäp hieäu quaû. "DN phaûi coù chieán löôïc veà nguyeân phuï lieäu phuø hôïp vaø beàn vöõng cuõng nhö caûi tieánmaãumaõ,ñaàutövaøonghieâncöùu thieát keá phaùt trieån saûn phaåm. Taêng cöôøngchaátlöôïng,coângngheävaøxaây döïng thöông hieäu saûn phaåm rieâng cuûa mình vôùi chaát löôïng cao vaø giaù caû phuø hôïp", baø An noùi. haøng hoùa Vieät Nam nhaäp vaøo EU seõ ñöôïc xoùa boû. Sang naêm 2020 laø khoaûng 85%, trong ñoù coù maët haøng ñoà goã vaø phaàn coøn laïi ñöôïc xoùa boû trong thôøi haïn toái ña laø 7 naêm. Nhö vaäyñoàgoãvaølaâmsaûnxuaátkhaåusang chaâuAÂu,thòtröôøngñangñöùngthöù3 cuûa Vieät Nam, ñöôïc môû toang caùnh cöûa veà thueá quan. "Vôùi ñaø naøy, vieäc xuaát khaåu maët haøng ñoà goã vaø laâm saûn cuûa Vieät Nam trong naêm 2020 döï kieán seõ coù nhieàu ñoät phaù", oâng Huøng ñaùnh giaù. Ngoaøi ra, theo baø An, DN cuõng coù theå taän duïng hieäp ñònh naøy ñeå coù chieán löôïc nhaäp khaåu maùy moùc trang thieát bò töø chaâu AÂu vôùi giaù giaûm hôn do giaûm thueá ñeå naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Vôùi rieâng ngaønh goã vaø laâm saûn, oâng Löông Chí Huøng, chuyeân gia tö vaán Coâng ty TNHH Tö vaán Quaûn lyù Löông ñaùnh giaù ngay khi hieäp ñònh coù hieäu löïc thì 71% thueá quan TÖÏ DO HOÙA THÒ TRÖÔØNG ÑAÀU TÖ Beân caïnh EVFTA thì EVIPA cuõng môû ra nhieàu cô hoäi môùi cho DN hai phía. OÂng Vuõ Tieán Loäc, Chuû tòch Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam ñaùnh giaù 2 hieäp ñònh naøy seõ coäng höôûng, taïo neân söï phaùt trieån mang tính ñoät phaù, goùp phaàn hoaøn thieän khuoân khoå luaät phaùp, moâi tröôøng kinh doanh vaø mang ñeán nhöõng böôùc nhaûy voït trong quan heä hôïp taùc Vieät Nam - EU. EVIPA seõ ñöa Vieät Nam ñeán töï do hoùa thò tröôøng ñaàu tö, môû cöûa cho DN EU ñaàu tö cao hôn caùc nöôùc khaùc. DN EU seõ ñöôïc thuaän lôïi töông ñöông vôùi caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc. Ñaëc bieät, Vieät Nam cuõng cam keát baûo hoä ñaàu tö, coù caùc quy taéc nhö khoâng tröng thu vaø quoác höõu hoùa traùi phaùp luaät, hoaëc ñaûm baûo ñeàn buø thoûa ñaùng neáu tröng thu vaø quoác höõu hoùa taøi saûn cuûa nhaø ñaàu tö EU... Hieäp ñònh naøy cuõng cho pheùp caùc nhaø thaàu nöôùc ngoaøi tham gia goùi thaàu coù söû duïng voán nhaø nöôùc, caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi seõ tham gia nhieàu hôn khi ñaàu tö, nhöng ngöôïc laïi cuõng coù theå taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng ñaáu thaàu taïo söï caïnh tranh vôùi caùc DN trong nöôùc. Theo oâng Löông Vaên Khoâi, Phoù Giaùm ñoác Trung taâm Thoâng tin vaø Döï baùo Kinh teá - Xaõ hoäi Quoác gia (Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö), vôùi nhöõng quy ñònh chaët cheõ nhö vaäy, EVIPA seõ coù taùc ñoäng tích cöïc trong thu huùt ñaàu tö vaøo noäi ñòa. Ñaùng chuù yù, ñaây laø doøng voán chaát löôïng cao neân coù theå taän duïng coâng ngheä nguoàn, caùc lónh vöïc ñaàu tö xanh, saïch, naêng löôïng taùi taïo...
 32. 32. 38 CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT C aùc saùng kieán mang tính beàn vöõng vaø hôïp phaùp nhö Chöông trình chöùng nhaän Chöùng chæ röøng PEFC vaø caùc Hieäp ñònhÑoáitaùctöïnguyeän;Taêngcöôøng thöïc thi laâm luaät, quaûn trò röøng vaø thöông maïi laâm saûn VPA FLEGT ñang hoaït ñoäng song haønh nhau taïi nhieàu nöôùc nhieät ñôùi chaâu AÙ. Tuy nhieân, vaãn coøn toàn taïi haïn cheá trong vieäc phoái hôïp caùc saùng kieán naøy trong cuøng moät quoác gia cuõng nhö giöõa caùc quoác gia vôùi nhau. Vì vaäy,ñeåñaûmbaûosöïphoáihôïpvaølieân keát coù yù nghóa giöõa caùc saùng kieán naøy laø moät trong nhöõng thoâng ñieäp chínhñöôïctruyeàntaûitaïiTuaànleãlaâm nghieäp chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông 2019 (APFW). Chuû ñeà ñaõ ñöôïc thöïc hieän thoâng qua söï kieän chung giöõa PEFC quoác teá vaø APFW laø “Taêng cöôøngsöïphoáihôïpgiöõaPEFCvaøcaùc saùng kieán khaùc nhö FLEGT, aùp duïng kinh nghieäm taïi khu vöïc ASEAN”. Caùc toå chöùc tham gia thöøa nhaän raèng VPA FLEGT vaø Chöùng nhaän NGAHAØ röøng töï nguyeän (PEFC) coù neàn taûng phaùt trieån, phaïm vi chính trò, quy trình vaän haønh khaùc nhau, vaø giaûi quyeát caùc khía caïnh nhaát ñònh cho muïc tieâu cuoái cuøng laø quaûn lyù röøng beàn vöõng. Moät söï khaùc bieät chính Söï phoái hôïp giöõa Hieäp ñònh veà Taêng cöôøng thöïc thi laâm luaät, quaûn trò röøng vaø thöông maïi laâm saûn (FLEGT) vôùi Hieäp ñònh Ñoái taùc töï nguyeän (VPA) vaø Chöông trình chöùng nhaän Chöùng chæ röøng (PEFC) môû ra moät töông lai töôi saùng cho ngaønh laâm nghieäp vaø saûn xuaát goã taïi Vieät Nam. KHI VPA FLEGT SONGHÀNHCÙNGPEFC laø trong muïc tieâu quaûn lyù. Chöùng nhaänPEFCñaåymaïnhcoângtaùcquaûn lyù röøng beàn vöõng, caân baèng caùc lôïi ích xaõ hoäi, kinh teá vaø moâi tröôøng, ñoàngthôøituaânthuûkieåmsoaùtnguoàn goác goã hôïp phaùp vaø minh baïch trong saûn xuaát laâm nghieäp; trong khi VPA FLEGT taäp trung vaøo tính hôïp phaùp cuûa goã vaø thöïc thi phaùp luaät. Roõ raøng, phaïm vi quaûn lyù cuûa PEFCroänghônVPAFLEGT.Hônnöõa, VPA FLEGT, moät hieäp ñònh thöông maïi song phöông raøng buoäc veà maët phaùp lyù giöõa caùc quoác gia saûn xuaát goã vaø EU, laø baét buoäc vaø ñöôïc aùp duïng treân toaøn quoác. Ngöôïc laïi, Chöùng nhaän PEFC laø moät coâng cuï laâm nghieäp döïa treân thò tröôøng töï nguyeän, ñöôïc aùp duïng ôû caáp ñôn vòlaâmnghieäphoaëcchuoãicungöùng, Baïn coù bieát raèng: 60% caùc khu röøng ñöôïc chöùng nhaän treân toaøn theá giôùi laø ñöôïc chöùng nhaän bôûi PEFC. Naêm 2019 naøy, chuùng toâi seõ kyû nieäm sinh nhaät laàn thöù 20. Tìm hieåu theâm taïi www.pefc.org.
 33. 33. 39 Chöùng nhaän PEFC coù theå trôû thaønh quy ñònh tuøy thuoäc vaøo chieán löôïc cuûa moãi quoác gia. Maëc duø coù nhöõng khaùc bieät nhöng VPA FLEGT vaø Chöùng nhaän PEFC laø nhöõng saùng kieán boå sung cho nhau, ñöa ra nhieàu ñieåm töông ñoàng vaø ñöôïc khuyeán khích maïnh meõ ñeå coù söï phoái hôïp kòp thôøi vaø chaëc cheõ hôn. Ví duï: caû hai ñeàu söû duïng caùc tieâu chuaån veà hieäu suaát ñeå ño tính hieäu quaû, Heä thoáng ñaûm baûo goã hôïp phaùp (TLAS) cho VPA FLEGT; vaø caùc tieâu chuaån veà Quaûn lyù röøng beàn vöõng vaø Chuoãi haønh trình saûn phaåm cho PEFC. Söï tham gia cuûa caùc beân lieân quan laø coát loõi vaø ñöôïc duy trì coù chuû yù trong taát caû caùcgiaiñoaïnphaùttrieån.Caùccoângcuï xaùcminhñöôïcsöûduïngñeåñaûmbaûo raèng vieäc khai thaùc ñaùp öùng taát caû caùcyeâucaàutröôùckhicaápgiaáychöùng nhaän hoaëc giaáy pheùp FLEGT. Vì vaäy, "vieäc thöøa nhaän caùc ñieåm töông ñoàng giöõa VPA FLEGT vaø Chöùng chæ röønglaøñieàucaànthieátñeåloaïiboûvieäc sao cheùp vaø traùnh caùc nguoàn goác tranh caõi ngoaøi yù muoán", Alexander Hinrichs, Vieän Laâm nghieäp Chaâu AÂu giaûi thích. Söï phoái hôïp naøy seõ mang laïilôïiíchñaùngkeåtrongvieäctaïoñieàu kieän thuaän lôïi veà maäu dòch giöõa caùc khu vöïc vaø quoác gia, caûi thieän hieäu quaû chi phí vaø khaû naêng tieáp caän thò tröôøng, khaû naêng caïnh tranh cho xaùcminhtheoTLASvôùivieäcñaùpöùng moät soá yeâu caàu boå sung nhö khoâng chuyeån ñoåi röøng lieân quan ñeán saûn xuaátcoùtheåbaogoàmyeâucaàunguoàn do PEFC kieåm soaùt. Ñaëcbieät,ChínhphuûVieätNamraát quyeát taâm trong vieäc thöïc hieän vaø cam keát maïnh meõ. Tieán só Buøi Chính Nghóa, Phoù chaùnh vaên phoøng VFCS, Vuï tröôûng Vuï Phaùt trieån saûn xuaát laâm nghieäp, Toång cuïc Laâm nghieäp cam keát: "VFCS seõ coá gaéng heát söùc ñeå ñaûm baûo raèng seõ hieän thöïc hoùa söïphoáihôïpgiöõaVFCS/PEFCvaøVPA FLEGT Vieät Nam. Chuùng ta ñang coù moät vò theá toát cho moät cuoäc ñaøm phaùn nhö vaäy, hai saùng kieán naøy do cuøng moät cô quan chính phuû haøng ñaàu cuûa ngaønh laâm nghieäp, Toång cuïc Laâm nghieäp Vieät Nam (VNFOREST) phuï traùch vaø chæ ñaïo”. Söï kieän naøy môû ra moät töông lai laïc quan cho söï hôïp taùc vaø toaøn veïngiöõaFLEGTVPAvaøChöùngnhaän PEFC khoâng chæ ôû Vieät Nam maø coøn trongkhuvöïcASEAN.RichardLaity, PEFC quoác teá, keát luaän: "PEFC quoác teá ñang hôïp taùc tích cöïc vôùi coäng ñoàng ASEAN ñeå taïo ñieàu kieän hôïp taùckhuvöïcnhaèmtoáiñahoùasöïphoái hôïp giöõa caùc chöông trình chöùng nhaän röøng quoác gia vaø FLEGT VPA. Chuùng toâi mong muoán hôïp taùc maïnhmeõhônnöõañeåhieänthöïchoùa chieán löôïc naøy trong khu vöïc”. ñôn vò saûn xuaát, kinh doanh goã hôïp phaùp vaø ñöôïc chöùng nhaän. Bruno Cammaert, Chöông trình FAO-EU FLEGT, nhaán maïnh: "Ñieàu quan troïng laø caàn caân nhaéc ñeán vieäc phoái hôïp giöõa hai saùng kieán caøng sôùm caøng toát. Chöông trình FAO-EU FLEGT coù saün nguoàn löïc vaø saün saøng hoã trôï cho noã löïc phoái hôïp naøy". Ñieàu naøy ñaëc bieät höõu ích ñoái vôùi caùc quoác gia nhö Vieät Nam, quoác gia ñang ôû nhöõng giai ñoaïn quyeát ñònh ñeå hoaøn thieän caáu truùc cho caùc hoaït ñoäng cuûa VPA FLEGT Vieät Nam; vaø phaùt trieån Heä thoáng Chöùng chæ röøng quoác gia (VFCS) ñeå caáp chöùng chæ VFCS/PEFC. Coù raát nhieàu khaû naêng phoái hôïp trong ñoù goãñöôïcchöùngnhaänVFCS/PEFCcoù theåñöôïcmieãnhoaëcchòuíttaùcñoäng töø caùc quy trình xaùc minh tính hôïp phaùpcuûagoãtheoVPAFLEGThônso vôùi goã khoâng ñöôïc chöùng nhaän. Cô quan VPA FLEGT Vieät Nam cuõng coù theå yeâu caàu goã nhaäp khaåu vaøo Vieät Nam, muoán coù giaáy pheùp FLEGT, caàn phaûi coù chöùng nhaän PEFC hoaëc yeâu caàu nguoàn goã PEFC kieåm soaùt. Caùc tieâu chuaån VFCS/PEFC vaø caùc quy trình xaùc minh caàn ñöôïc tích hôïpvaøoHeäthoángphaânloaïitoåchöùc theoVN-TLASñeåñaùnhgiaùruûirocuûa caùcnhaøsaûnxuaát.Maëtkhaùc,VN-TLAS cuõng caàn ñöôïc caùc heä thoáng chöùng nhaäncoângnhaän.Goãhôïpphaùpñöôïc
 34. 34. woodwm@thuongnguyen.vn +84 902 98 58 98 Land parcel 59-60-70, Map No.1,Phuoc Thai Hamlet, Thai Hoa Ward, Tan Uyen Dist, Binh Duong Province VietNam. www.maychebiengo.net - www.tnmaychebiengo.com GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NGUYÊN LIỆU GỖ MÁY XẺ GỖ TRÒN ĐƯA PHÔI TỰ ĐỘNG LẠNGĐƯỢCGỖTƯƠIVÀGỖĐÃSẤY. -Tiếtkiệm đượcphôigỗtưởngchừngđãbỏđi . - Máy cân chỉnh kích thước dày phôi bằng kỹ thuật số, máy cân chỉnh một lúc thaotác đượchai quicách phôigỗkhác nhautrongmộtlầnthaotácmáy. - Đưa phôi bằng biến tần. Sử dụng lưỡi cưa hợp kim phôi ra đẹp và chất lượng gỗ chính xác tuyệt đối mà chưa có Máy CD nào chế tạo tại Việt Nam cóthể làmđược.THƯỢNGNGUYÊNĐÃLÀM ĐƯỢC. - Mong muốn của THƯỢNG NGUYÊN chế tạo ra CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GỖ với chất lượng tốt nhưng giá thành đầu tư tiết kiệm 30 - 40% so vớimáynhậpkhẩu. -CHÚNGTÔILÀMĐƯỢCTHÌBẠN CŨNGSẼ LÀMĐƯỢC..! MÁY GHÉP GỖ BẰNG SÓNG CAO TẦN Chúng tôi, CÔNG TY TNHH MÁY CHẾ BIẾN GỖ THƯỢNG NGUYÊN có giải pháp để giúp bạn tiết kiệm được phôi nguyên liệu, có được quy cách ván lớn mà chỉ từ những phôi nhỏ hay nguồn phôi tái sử dụng. Đó là MÁY GHÉPGỖBẰNGSÓNGCAOTẦN. Máy được sản xuất tại THƯỢNG NGUYÊN, sử dụng các linh kiện mang thương hiệu củ Đài Loan và Nhật - Teco, AVN TOSHIBA. Cùng chuyên gia Đài Loan. Họ đã có kinh nghiệm trên 40 năm về Máy Chế Biến Gỗ. Hơn thế nữa Máy được giám sát bởi Công Ty Kuo Hung đã có 32 nămchuyênvề máycaotần. Máy Ghép Gỗ Bằng Sóng Cao Tần, sóng cao tần từ mặt bàn phóng qua các khe hở giữa mỗi thanh gỗ đã có keo, tần sóng làm khô keo rất nhanh với thời gian keo khô nhanh 1/100 lần so với thời gian chết keothôngthường. NGƯỜIVIỆTDÙNG HÀNG VIỆT
 35. 35. Gỗ Canada rất bền và linh hoạt. Việc sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và các đặc tính chế tạo vượt trội khiến cho các chủng loại gỗ Canada trở thành vật liệu lý tưởng để sản xuất đồ gỗ nội thất, cửa ra vào, cửa sổ và đồ ngoại thất. Với các đặc tính vật lý và chế tạo tuyệt vời, gỗ có thể được uốn cong, định hình hoặc lắp ghép theo yêu cầu. Tìm hiểu thêm về gỗ Canada tại www.canadianwood.vn GỗCanadarấtbền vàlinhhoạt.

×