Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ban tin 68 HAWA - Go & Noi that

216 views

Published on

Gia tăng hàm lượng chất xám cho Gỗ Việt

Tạp chí đem đến những thông tin về thị trường ngành Gỗ, tiêu điểm tập trung vào các thức để giúp DN nâng giá trị gia tăng của đồ gỗ.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ban tin 68 HAWA - Go & Noi that

 1. 1. NHAØ XUAÁT BAÛN THOÂNG TAÁN Gia tăng hàm lượng chất xám cho gỗ Việt AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA)68
 2. 2. www.tavicowood.com - hotline 1900 2345 19 Đặt Biệt: Xẻ sấy - Gia công theo quy cách Tải ứng dụng TAVICO từ : Chính xác đến từng thanh Tinh hoa Thế giới Gỗ
 3. 3. CÔNG TY TNHH TM & SX SAO NAM Lô P4 đường D7, KCN Nam Tân Uyên, P. Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, T. Bình Dương Điện thoại: 0274.3653601 - 0274.3653602 l Fax: 0274.3653600 Email: trangtransaonam@gmail.com l Website: saonamflooring.com Sản phẩm xanh cho sức khỏe người tiêu dùng
 4. 4. 4 TIEÁNG NOÙI NGÖÔØI LAØM NGHEÀ TỪ VIỆN THIẾT KẾ CÁC NƯỚC NHÌN VỀ VIỆTNAM Hieäp hoäi Thieát keá Singapore... theå hieän quyeát taâm cuûa ñaûo quoác sö töû trong vieäc öùng duïng caùc thieát keá trong phaùt trieån kinh teá, ôû taát caû caùc ngaønh ngheà. Noù cuõng theå hieän tínhbaoquaùtcuûanhöõngngöôøilaøm chieán löôïc phaùt trieån cho caû moät quoác gia. Vaø chieán löôïc naøy giuùp Singapore coù nhöõng lôïi theá caïnh tranh raát lôùn. Neáu chæ rieâng ngaønh cheá bieán goã, khoâng khoù ñeå nhaän ra, Singapore khoâng coù ñoäi nguõ nhaân löïc laønh ngheà ñeå saûn xuaát, cuõng khoâng may maén coù ñöôïc nguoàn nguyeân lieäu baûn ñòa, quyõ ñaát vaø khoâng gian coâng nghieäp ñeå saûn xuaát cuõng khoâng coù. Chæ vôùi nguoàn löïc thieát keá maïnh, theâm coâng taùc xuùctieánthöôngmaïihieäuquaû,quoác gia naøy deã daøng ghi teân mình treân baûnñoàcungcaápsaûnphaåmnoäithaát cho theá giôùi. Töông töï laø Thaùi Lan, nôi thuû töôùng chính phuû tröïc tieáp khuyeán khích caùc hoaït ñoäng saùng taïo. Hôn 10 naêm tröôùc, nhöõng trung taâm phaùt trieån saùng taïo hay vieän thieát keá cuûa Thaùi Lan ñaõ ñöôïc xaây döïng NGUYEÃNCHAÙNHPHÖÔNG Phoùchuûtòch,ToångthökyùHAWA Neáu coâng taùc phaùt trieån thieát keá ñöôïc toå chöùc toát, caùc ngaønh saûn xuaát cuûa quoác gia ñeàu ñöôïc höôûng lôïi bôûi ñoù laø ñoøn baåy ñöa doanh nghieäp ñeán vôùi nhöõng giaù trò thaëng dö cao hôn. M oättrongnhöõnghoaïtñoäng thöôøng nieân cuûa HAWA laø toå chöùc ñoaøn doanh nghieäp (DN) ñeán tham quan, hoïc taäp kinh nghieäm taïi caùc quoác gia phaùt trieån ngaønh cheá bieán goã. Nhieàunaêmqua,VieänThieátkeáQuoác gia Singapore (National Design Centre - NDC) laø ñieåm ñeán cuûa chuùng toâi trong haønh trình naøy. Vôùi ngöôøi laøm ngheà, NDC laø theá giôùi cuûa nhöõng trieån laõm, hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø caùc nguoàn löïc hoã trôï veà thieát keá, truyeàn caûm höùng cho caû nhöõng ngöôøi ñam meâ thieát keá khoâng chuyeân. Khaùch tham quan coù theå gheù qua NDC ñeå xem trieån laõm noäi thaát hay döï nhöõng buoåi hoäi thaûo chuyeân ñeà thieát keá hoaëc tham döï nhöõng söï kieän khuyeán khích, coå vuõ cho nhöõng saùng taïo daønh cho treû nhoû. NDC cuõng laø truï sôû cuûa Hoäi ñoàng Thieát keá Singapore, moät cô quan quoác gia veà lónh vöïc thieát keá. Hoäi ñoàng naøy chòu traùch nhieäm phaùt trieån lónh vöïc thieát keá vaø hoã trôï DN söû duïng thieát keá ñeå ñoåi môùi, phaùt trieån. Vieäc toå chöùc baøi baûn NDC cuõng nhö Hoäi ñoàng Thieát keá Singapore, vaø ñaët ôû vò trí laø cô quan tröïc thuoäc nhaø nöôùc. Tieâu bieåu, coù theå keå ñeán TrungtaâmSaùngtaïovaøThieátkeáThaùi Lan (TCDC). Ñöôïc xem laø trung taâm hoïc thuaät haøng ñaàu quoác gia veà thieát keá vaø saùng taïo, TCDC mang ñeánchocaùcnhaøthieátkeávaønhaøsaûn xuaát cuûa quoác gia naøy moät nguoàn taøi nguyeân aán töôïng ñeå caïnh tranh vôùi thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Trong ñoù, phaûi keå ñeán moät thö vieän thieát keá coù hôn 50.000 aán phaåm thieát keá, hôn 200 taïp chí xuaát baûn ñònh kyø vaø 7.000 taøi nguyeân thieát keá ña phöông tieän phong phuù, nhöõng caäp nhaät môùi nhaát veà kinh doanh, marketing, xu höôùng thieát keá, thôøi trang vaø truyeàn thoâng. Khoâng chæ döøng ôû quy moâ toå chöùc quoác gia, Vieän Thieát keá Quoác gia Thaùi Lan ngoaøi truï sôû ôû thuû ñoâ Bangkok, coøn môû vaên phoøng ôû caùc tænh. Taát caû nhaèm höôùng ñeán vieäc coå vuõ, phaùt trieån coâng nghieäp saùng taïo, toân vinh thieát keá vaø öùng duïng thieátkeámôùivaøophaùttrieånsaûnxuaát. Keát quaû, coâng nghieäp Thaùi Lan, bao goàm caû ngaønh thuû coâng myõ ngheä Coäng ñoàng thieát keá khoâng gian saùng taïo Agohub (Haø Noäi)
 5. 5. 5 vaø cheá bieán goã, nhôø trôï löïc cuûa coâng nghieäp saùng taïo, ñaõ vöôn vai, lôùn maïnh. Vieät Nam cuõng töøng xaùc ñònh seõ phaùt trieån coâng nghieäp saùng taïo ñeå hoã trôï caùc ngaønh saûn xuaát. Song ñònh höôùng naøy thöïc hieän chöa hieäu quaû, môùi chæ döøng ôû möùc ñoä keâu goïi. Cuõng phaûi thoâng caûm raèng, xuaát phaùt töø noâng nghieäp luùa nöôùc, neàn coâng nghieäp Vieät Nam coøn quaù môùi meû, taát caû caùc ngaønh ngheà saûn xuaát ñeàu chöa theå coù thaønh töïu. Trong böùc tranh chung naøy, thieát keá, coâng nghieäp saùng taïo coøn non treû cuõng laø ñieàu deã hieåu. Vì ngaønh coøn yeáu neân ñoäi nguõ thieát keá, ñöôïc ñaøo taïo ôû Vieät Nam cuõng môùi döøng laïi ôû vieäc ñaùp öùng coâng vieäc, nhu caàu ngaén haïn. Nghóa laø, chæ môùi veõ laïi theo caùc thieát keá coù saün chöù chöa hình thaønh tö duy phaûi taïo neân caùi môùi. Thôøi gian gaàn ñaây, coäng ñoàng thieátkeábaétñaàuxuaáthieänmoätcaùch nhen nhoùm nhöõng khoâng gian saùngtaïonhöAgohub(HaøNoäi),ADL vaø Fablab (TP.HCM)... Ñaây laø böôùc caàu lieân keát nhaø saûn xuaát vôùi ñoäi nguõ saùng taïo. Sau ñoù, laø coâng taùc xuùc tieán cuï theå baèng vieäc toå chöùc Vifa GU. ÔÛ trieån laõm naøy, chuùng toâi khuyeán khích DN ñaàu tö thieát keá, mang ñeán nhöõng saûn phaåm môùi nhaát, rieâng nhaát cuûa mình nhaèm giôùi thieäu ñeán coäng ñoàng thieát keá laãn ngöôøi tieâu duøng trong nöôùc. Nghóa laø, HAWA laãn DN ñeàu xaùc ñònh seõ khoâng tieáp caän khaùch haøng baèng nhöõng tieâu chí cuõ nhö giaù reû, chaát löôïng... maø khaúng ñònh khaû naêng saùng taïo. Gaàn 100 DN trong ngaønh höôûng öùng ñeà xöôùng cuûa HAWA trong laàn trieån laõm ñaàu tieân thöïc söï laø söï coå vuõ maïnh meõ cho ñoäi nguõ toå chöùc Vifa GU. Taát nhieân, moät trieån laõm saùng taïo khoâng theå laøm thay ñoåi cuïc dieän cuûa caû moät ngaønh. DN vaãn raát caàn moät chính saùch phaùt trieån thieát keá töø phía caùc cô quan nhaø nöôùc. Xaây döïng neân Vifa GU, Ban chaáp haønh HAWA thöïc söï hy voïng, caùnh eùn ñaàu tieân naøy coù theå baùo hieäu vaø khôûi xöôùng cho moät muøa xuaân saùng taïo ôû phía tröôùc. Chieán löôïc xaây döïng coâng nghieäp saùng taïo, phaùt trieån thieát keá khoâng theå do töøng DN thöïc hieän, hay noã löïc cuûa rieâng moät hieäp hoäi ngaønh ngheà maø phaûi laø caâu chuyeän cuûa caû quoác gia vaø phaûi coù nhöõng noã löïc, haønh ñoäng cuï theå töø phía cô quan nhaø nöôùc. tieán coù yù nghóa raát lôùn vôùi ngaønh bôûi khi nhöõng ngöôøi laøm thieát keá taäp hôïp laïi seõ kích thích nhöõng yù töôûng saùng taïo trong coäng ñoàng aáy.Tuynhieân,ñeåtaïoneânsöïchuyeån bieán thöïc söï, ngaønh saùng taïo vaãn caàn nhöõng hoã trôï thích ñaùng vaø moät chính saùch quyeát lieät. Chieán löôïc xaây döïng coâng nghieäp saùng taïo, phaùt trieån thieát keá khoâng theå do töøng DN thöïc hieän hay noã löïc cuûa rieâng moät hieäp hoäi ngaønh ngheà naøo. Ñaây phaûi laø caâu chuyeän cuûa caû quoác gia vaø phaûi coù nhöõng noã löïc, chieán löôïc vaø haønh ñoäng cuï theå töø phía cô quan nhaø nöôùc vaøo caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo, khuyeán khích ñoåi môùi saùng taïo, thieát laäp nhöõng khoâng gian, cô quan chuyeân traùch phaùt trieån coâng taùc naøy. Tröôùc maét laø söï hieän dieän cuûa moät vieän thieát keá ñeå khôi daäy caùc hoaït ñoäng saùng taïo. Trong vai troø cuûa moät hieäp hoäi, HAWA ñang raát noã löïc ñeå giuùp caùc DN gia taêng haøm löôïng chaát xaùm. Cuï theå laø keát noái hôïp taùc vôùi Hoäi kieán truùc sö Vieät Nam ñeå taïo nhòp Vieän Thieát keá Quoác gia Singapore (NDC) Trung taâm Saùng taïo vaø Thieát keá Thaùi Lan (TCDC)
 6. 6. 2612 6 In 2.500 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 878-2019/CXBIPH/05-11/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 101/QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy 09 thaùng 5 naêm 2019 Soá ISBN: 978-604-9809-87-3 In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 5 naêm 2019 Ñoái taùc lieân keát: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM Ñòa chæ: 185 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP.HCM Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Chuû bieân: Traàn Vieät Tieán Bieân soaïn: Nguyeãn Quoác Khanh, Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng, Pam Buckley Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït Phuï traùch taøi trôï - Söûa baûn in: Traàn Mai 44 MUÏC LUÏC 8 Tiêu điểm ĐÓN SÓNG THỊ TRƯỜNG HƠN 4 TỶ USD 4 XU HƯỚNG MỚI TRONG THỊ TRƯỜNG NỘI THẤT THẾ GIỚI “ÔNG LỚN” VƯƠN VAI MẶT TRÁI CỦA BỨC TRANH BÙNG NỔ BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP 18 Đối thoại CEO Insidesaigon: CÒN GỖ LÀ CÒN CƠ HỘI 24 Hoạt động hội HIỆU QUẢ LỚN TỪ THAY ĐỔI NHỎ VIFA GU - FESTIVAL CỦA NHỮNG NHÀ SÁNG TẠO BẮT TAY NHỮNG NGƯỜI THIẾT KẾ ẤN TƯỢNG VỚI CẨM NANG “1.001 CẢI TIẾN TRONG NGÀNH GỖ” TẬP 2 36 Chính sách - Pháp luật MỞ CÁNH CỬATỪ VPA/FLEGT Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Cao Chí Công: DOANH NGHIỆP LÀ MẮT XÍCH QUAN TRỌNG TRONG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG TẠI VIỆT NAM 44 Xúc tiến thương mại VIFA EXPO 2019: TĂNG LƯỢNG LẪN CHẤT 46 Chân dung GIẤC MƠ CỦA FURNIST 48 Thiết kế HOA MAI 2019: KHỞI ĐẦU CHO HÀNH TRÌNH TRẺ Kiến trúc sư Lê Cao Anh, Công ty CP Thiết kế và Xây dựng LAB Concept: SAU NHÀ BẮC HỒNG LÀ SHOP HOUSE KHI WILSONS HILL LỘI NGƯỢC DÒNG HOA SEN TRỞ LẠI Kiến trúc sư Nguyễn Thu Phong: ĐÃ ĐẾN LÚC VIỆT NAM “XUẤT KHẨU” KHÔNG GIAN SỐNG 68 Góc quản trị GIẢI MÃ NĂNG SUẤT NHẢY VỌT CỦA DOANH NGHIỆP TRUNG QUỐC 72 Thủ công mỹ nghệ CƠ HỘI CHO SẢN XUẤT SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỪ TRE 72 Vật liệu mới FIBERGUARD LÊN NGÔI 76 Công nghệ HIỂU MÌNH, HIỂU MÁY 74
 7. 7. 8 TIEÂU ÑIEÅM ngöôïc doøng. Laàn ñaàu tieân, thöông hieäu naøy thieát keá, saûn xuaát moät boä söu taäp rieâng cho thò tröôøng Vieät Nam. 12 maãu vaùn saøn trong boä söu taäp môùi coù ñeán 4 maãu ñuùng "gu" cuûa ngöôøi Vieät xöa vôùi beà maët laø maøu cuûa lim, xoan, giaùng höông... Baø Ñoã Thò Kim Loan, Toång Giaùm ñoác Coâng ty Vaùn saøn Sao Nam tieát loä: "Hieän ngöôøi duøng trong nöôùc ngaøy caøngthíchñoàgoãñeålaømñeïpkhoâng gian soáng. Rieâng vaùn saøn goã, caøng coù cô hoäi neân chuùng toâi quyeát taâm thöû söùc". Kim ngaïch xuaát khaåu ñoà goã cuûa Vieät Nam taêng töø 3,4 tyû USD naêm 2010 leân treân 9,3 tyû USD vaøo naêm 2018, ñöùng thöù 2 chaâu AÙ vaø thöù 5 theá giôùi. Caû nöôùc hieän coù khoaûng 4.500 DN cheá bieán goã, trong ñoù DN tham gia xuaát khaåu khoaûng 1.500 ñaõ taïo ra gaàn 500.000 vieäc laøm. Vôùi vòtheánaøy,vieäcDNnoäithaátVieätNam taïo daáu aán ôû thò tröôøng theá giôùi laø chuyeänkhoânglaï.Tuynhieân,coùmoät thöïc teá, vieäc phuïc vuï thò tröôøng noäi ñòa töø laâu laïi laø moät khoaûng troáng. "Vôùi taâm lyù tin töôûng haøng ngoaïi NGUYEÃNÑAËNG Ñöôïc ñaùnh giaù laø coù giaù trò thöông maïi hôn 4 tyû USD, nhu caàu thò tröôøng noäi ñòa ñang ngaøy moät taêng cao, khi maø theá heä Millennial (theá heä sinh töø naêm 1980 ñeán 1998) chieám 35% daân soá Vieät Nam böôùc vaøo giai ñoaïn sinh con, xaây döïng maùi aám gia ñình. Nhöng, chinh phuïc thò tröôøng tieàm naêng naøy baèng caùch naøo vaãn laø caâu hoûi lôùn. ÑI THAÄT XA ÑEÅ TRÔÛ VEÀ Naêm 2005, vaùn saøn Sao Nam chính thöùc böôùc vaøo saûn xuaát. Vôùi nhöõng caûi tieán lieân tuïc veà maët saûn xuaát, Sao Nam töøng böôùc chinh phuïc nhöõng thò tröôøng khoù tính nhö Myõ, Nhaät, chaâu AÂu... Hieän, Sao Nam Flooring ñöùng vaøo TOP ñaàu veà chaát löôïng, ñöôïc Cô quan Kieåm ñònh Chaát löôïng Hoa Kyø caáp giaáy chöùng nhaän. Chính phuû UÙc cuõng xeáp haïng Sao Nam vaøo danh saùch doanhnghieäp(DN)chieánlöôïccaïnh tranh toaøn caàu... Traûi qua hôn 14 naêm“chinhchieán”ôûthòtröôøngquoác teá, baát ngôø Sao Nam tuyeân boá loäi cuûa ngöôøi Vieät, ngöôøi duøng thöôøng öa chuoäng ñoà noäi thaát nhaäp khaåu cuõng laø bình thöôøng. Tuy nhieân, khi bieát ñöôïc saûn phaåm noäi thaát Vieät ñaõ chinh phuïc thò tröôøng theá giôùi, ngöôøi duøng hoaøn toaøn coù theå öu tieân trong choïn löïa bôûi hoï luoân daønh tình caûm cho saûn phaåm trong nöôùc", oâng Nguyeãn Chaùnh Phöông,PhoùChuûtòchHoäiThuûcoâng Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) nhaän xeùt. Theo oâng Phöông, HAWA cuõng nhö caùc DN trong ngaønh ñaõ quan taâm thò tröôøng noäi ñòa töø 10 naêm tröôùcvaøraátquyeáttaâmvôùithòtröôøng naøy nhöng caùch tieáp caän chöa thöïc söï hieäu quaû, chæ chuù troïng yeáu toá chaát löôïng vaø giaù reû. Nhöng nay, nhöõng nhaø saûn xuaát ñoà noäi thaát Vieät Nam cuõng ñaõ baét kòp nhu caàu, khuynh höôùng tieâu duøng theá giôùi, gia taêng nhieàu hôn haøm löôïng chaát xaùmbaèngthieátkeárieâng,ñaàutöthôøi gian ñeå tìm hieåu thò tröôøng noäi ñòa. Ñoàng quan ñieåm, oâng Buøi Huy Huøng, Giaùm ñoác Coâng ty An Cô cho raèng, duø ñaùnh giaù cao thò tröôøng ĐÓN SÓNG THỊ TRƯỜNG HƠN4TỶUSD
 8. 8. 9 trongnöôùcnhöngthôøigianqua,DN chöa quan taâm ñuùng möùc bôûi vaãn baän chaïy theo "côm aùo" töø caùc ñôn haøng xuaát khaåu, thieáu löïc ñeå tham gia thò tröôøng trong nöôùc. "Ngöôøi duøng Vieät raát saønh ñieäu, thích saûn phaåm ñeïp. Neáu saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ngöôøi duøng nhö chaát löôïng, maãu maõ... seõ ñöôïc ñoùn nhaän toát", oâng Huøng khaúng ñònh TAÏO LIEÂN KEÁT ÑEÅ TIEÁP CAÄN TOÁT HÔN Thò tröôøng chính laø chaâu AÂu, voâ tình thaáy raát nhieàu saûn phaåm cuûa mình quay ngöôïc laïi thò tröôøng trong nöôùc baèng con ñöôøng nhaäp khaåu vôùi giaù ñoäi leân raát nhieàu laàn, oâng Huøng töï hoûi, vì sao phaûi ñeå con ñöôøng aáy toàn taïi? Nghòch lyù treân khieán oâng quyeát ñònh thöû môû showroom, gaây döïng thöông hieäu Calucky, baùn haøng trong nöôùc töø 2007. Hai naêm ñaàu, Calucky gaëp khaù nhieàu khoù khaên nhöng daàn daàn, saûn phaåm ñaõ ñöôïc ñoùn nhaän nhieàu nôi treân caû nöôùc. Theo oâng Huøng, neáu nhö caùch ñaây 10 naêm, nhu caàu thò tröôøng chöa cao laém nhöng nay thì ñaõ khaùc. Ngöôøi Vieät baét ñaàu töï haøo vôùi saûn phaåm noäi thaát Vieät. Tính chuyeân nghieäp cuûa DN cuõng taêng leân. DN caàn quaûng baù ñeå ngöôøi duøng hieåu hôn veà saûn phaåm Vieät Nam chaát löôïng vaø tieàm naêng theá naøo, ñöôïc ñoùn nhaän ra sao ôû thò tröôøng caùc nöôùc. Tuy nhieân, ñaây laø thò tröôøng ñoøi hoûi DN phaûi kieân trì, ñeå khaùch haøng coù thôøi gian traûi nghieäm. Cuøng vôùi söï kieân trì, baø Kim Loan cho raèng, caùch tieáp caän khaùch haøng noäi ñòa cuõng seõ phaûi hoaøn toaøn khaùc, phaûi môû roäng caùc keânh phaân phoái hieän ñaïi hôn. Cuï theå, vôùi Sao Nam, thöông hieäu naøy choïn caùch lieân keát vôùi caùc ñôn vò thieát keá noäi thaát ñeå tieáp caän khaùch haøng. "Chuùng toâi ñaõ coù 3 ñôn vò thieát keá chaáp nhaän laøm nhaø phaân phoái cho Sao Nam. Vôùi kinh nghieäm laøm vieäc laïi vôùi DN ñeå thieát keá neân nhöõng khoâng gian soáng ñuùng vôùi thò hieáu cuûa ngöôøi Vieät. "Ngöôøi duøng caùc nöôùc raát aán töôïng vôùi saûn phaåm cuûa Vieät Nam, bôûi chuùng ta laø nôi saûn xuaát ñoà goã cuûa theá giôùi. Nhieàu DN quoác teá coøn töï haøo ghi treân saûn phaåm cuûa hoï laø coù nhaø maùy ôû Vieät Nam. Do ñoù, vieäc chinh phuïc khaùch haøng laø khoâng khoù, neáu chuùng ta coù caùch tieáp caän toát hôn. Vifa GU laø nôi DN thöû nghieäm caùch tieáp caän môùi naøy", oâng Phöông khaúng ñònh. Theo oâng Phöông, thò tröôøng noäi ñòa laø 100 trieäu daân nhöng thò tröôøng khu vöïc ASEAN ñeán 600 trieäu daân. Neáu tieáp caän böôùc ñaàu baèng thieát keá, thöông maïi, DN Vieät Nam seõ coù cô hoäi chinh phuïc khaùch haøng ôû phaân khuùc giaù trò gia taêng cao hôn. "Neáu lieân keát toát, DN goã seõ ñi xa hôn, tieán ra caùc nöôùc trong khu vöïc chöù khoâng chæ ôû Vieät Nam. Vifa GU chæ laø chaát xuùc taùc ban ñaàu, taïo ñaàu moái ñeå hình thaønh neân caùc moâ hình lôïi ích cho caùc beân. Neáu DN trieån khai caùc lieân keát toát, chaéc chaén, lôïi theá seõ thuoäc veà hoï", oâng Phöông khaúng ñònh. Neáu tieáp caän böôùc ñaàu baèng thieát keá, thöông maïi, DN Vieät Nam seõ coù cô hoäi chinh phuïc khaùch haøng ôû phaân khuùc giaù trò gia taêng cao hôn. tröïc tieáp vôùi khaùch haøng, nhöõng nhaøthieátkeácoøntraoñoåi,tövaáncho Sao Nam nhieàu ñeå hieåu hôn “gu” cuûa ngöôøi duøng, giuùp chuùng toâi coù theå laéng nghe thò tröôøng, kòp thôøi caûi tieán saûn phaåm", baø Loan chia seû. Moái lieân keát giöõa nhaø saûn xuaát - ñôn vò thieát keá cuõng laø con ñöôøng maøHAWAñangtrieånkhaiñeåhoãtrôï DN. Böôùc ñi ñaàu tieân cho vieäc gaây döïng quan heä naøy laø Vifa GU, moät trieån laõm maø HAWA toå chöùc daønh rieâng cho ngöôøi duøng trong nöôùc. Taïi Vifa GU, caùc kieán truùc sö seõ ngoài
 9. 9. 10 TIEÂU ÑIEÅM soá löôïng tham gia cuûa caùc DN khaù ñoâng. Tuy nhieân, baùo caùo gaàn ñaây cuûa thò tröôøng ñoà goã theá giôùi cho thaáy, coù khoaûng 200 taäp ñoaøn saûn xuaát trong ngaønh naøy ñang ngaøy moät lôùn maïnh, caû veà quy moâ laãn khoânggianhoaïtñoäng.Caùchthöùcñeå caùc DN lôùn maïnh hôn khaù ña daïng, töø vieäc noã löïc môû roäng nghieân cöùu, saûn xuaát, thò tröôøng... laãn mua baùn, saùt nhaäp (M&A). Taäp trung hoùa ñang giuùp 200 DN lôùn trong ngaønh noäi thaát theá giôùi vöôn xa hôn, chieám 22% thò phaàn toaøn theá giôùi. Nhö vaäy, xu höôùngM&Atrongngaønhñoàgoãtheá giôùi roõ raøng ñang môû ra cho coäng ñoàng DN nhöõng caùi nhìn ña chieàu hôn trong vieäc ñaàu tö, gia taêng noäi löïc. Taïi Vieät Nam, ñaùng möøng laø thò TRANGTRAÀN Dòch chuyeån doøng ñaàu tö quoác teá, dòch chuyeån chuoãi giaù trò theo khu vöïc, saûn phaåm ña chöùc naêng, tuøy chænh, coâng nghieäp 4.0 vaø soá hoùa laø nhöõng xu höôùng noåi leân treân thò tröôøng saûn phaåm ñoà goã toaøn caàu. Giaûi ñöôïc caâu hoûi caùc doanh nghieäp caàn thay ñoåi, thích öùng nhö theá naøo ñeå ñoùn ñaàu nhöõng xu höôùng naøy seõ laø lôïi theá cho ngaønh cheá bieán goã cuûa Vieät Nam trong töông lai. M&A VAØ ÑOAØN KEÁT ÑEÅ LÔÙN MAÏNH Hoäinghòquoácteáthöôøngnieânveà thò tröôøng ñoà goã theá giôùi, do CSIL, Centre for Industrial Studies - Trung taâm Nghieân cöùu Coâng nghieäp cuûa YÙ, toå chöùc taïi Milan, thaùng 4/2019, thu huùt ñoâng ñaûo doanh nghieäp (DN), caùc toå chöùc, hieäp hoäi ñang hoaïtñoängtrongngaønh.Thaønhvieân banchaáphaønhHAWAcuõngñaõvinh döï tham gia söï kieän lôùn naøy. Coù raát nhieàu baùo caùo ñöôïc coâng boá trong Hoäi nghò. Nhöõng keát quaû nghieân cöùu ñeán töø caùc chuyeân gia khu vöïc chaâu AÂu hay Myõ, AÙ... ñeàu cho thaáy, thò tröôøng noäi - ngoaïi thaát toaøn caàu seõ coù nhöõng böôùc chuyeån raát lôùn trong töông lai khoâng xa. Roõ neùt nhaát, coù theå keå ñeán xu theá taäp trung hoùa (centralization). Khaùc vôùi caùch DN ngaønh saûn xuaát thoâng thöôøng, coù söï vöôn leân cuûa nhöõngcaùiteânlôùn,ngaønhnoäi-ngoaïi thaát khoâng taäp trung hoùa ñöôïc vì tröôøng cuõng ñaõ baét ñaàu ghi nhaän nhöõng tín hieäu ñaàu tieân cuûa xu theá naøy. Trong boái caûnh DN goã Vieät Nam chöa ñuû lôùn veà quy moâ thì ñaõ baét ñaàu chia nhoû löïc nhö töø tröôùc ñeán nay thì vieäc coù moät vaøi DN ñaõ tìm caùch baét tay phoái hôïp theo xu höôùng chung cuûa toaøn theá giôùi mang ñeán hy voïng cho böùc tranh chung toaøn ngaønh. THEÂM THÒ TRÖÔØNG MÔÙI Song song vôùi xu höôùng taäp trung hoùa, thò tröôøng ñoà goã theá giôùi cuõngchöùngkieánnhöõngthayñoåilôùn veà maët cô caáu. Cuï theå, vôùi möùc taêng veà thu nhaäp vaø ñôøi soáng, chaâu AÙ vaø chaâu Ñaïi döông (Asia - Pacific) ngaøy caøngchieámmoätvòtríquantroïngveà thò phaàn tieâu thuï ñoà noäi ngoaïi thaát cuûa theá giôùi. Öôùc tính taêng tröôûng 4 XU HƯỚNG MỚI TRONG THỊ TRƯỜNG NỘITHẤTTHẾ GIỚI
 10. 10. 11 cuûa thò tröôøng naøy seõ daãn ñaàu vôùi möùc trung bình treân 4% so vôùi möùc 3% cuûa thò tröôøng toaøn caàu. Trong khi ñoù, chaâu AÂu tieáp tuïc laø moät trong nhöõng thò tröôøng daãn daét cuûa ngaønh vôùi giaù trò saûn xuaát ñaïtgaàn94tyûeuro,chuûyeáuphuïcvuï trongchínhkhuvöïc.Thòtröôøngnaøy hieän ñang nhaäp khaåu 16 tyû euro/ naêm vaø xuaát khaåu 14 tyû euro/naêm. Naêm 2017, toång giaù trò saûn xuaát caùc loaïigoãvaùnkyõthuaätcuûachaâuAÂuñaït 57.6tyûeuro,taêngtröôûngtrungbình ñaït 3% haøng naêm. Theo chia seû cuûa oâng Nazzareno Mengoni, Chuû tòch EFIC - Hieäp hoäi Ñoà goã chaâu AÂu, caùc DN chaâu AÂu ñang coù nhöõng bieán chuyeån raát lôùn trong vaán ñeà taùi cô caáu. Cuï theå, DN maïnh daïn hôn vôùi vieäc soá hoùa (digitalization) cuõng nhö thöông maïi tröïc tuyeán (online trade). Trong vieäc ñaåy maïnh neàn kinh teá tuaàn hoaøn (circular economy), caùc DN ñang chuù yù hôn tôùi tính beàn vöõng, taùi cheá... “linh hoaït” trong nhaø taém ñeå coù theå thay ñoà, saáy toùc, ngoài trang ñieåm, ñi keøm ñoà trang trí göông, treo töôøng, traûisaønphoøngtaém...ñoàngboä.Song song vôùi ñoà goã, caùc chuyeân gia cho raèng cô hoäi thò tröôøng cuõng ñang môû ra vôùi caùc saûn phaåm trang trí (furnishing/decor). Theo oâng Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phoù chuû tòch HAWA, nhöõng xu höôùng laãn nhu caàu môùi töø thò tröôøng buoäc caùc DN cung öùng treân theá giôùi, nhö Vieät Nam chaúng haïn, seõ phaûi thay ñoåi neáu muoán tieáp tuïc trôû thaønh nhaø cung caáp cho thò tröôøng khoù tính treân. Cuï theå, DN trong ngaønh caàn kòp thôøiñaàutö,phaùttrieåntheâmcaùcsaûn phaåm coù khaû naêng tuøy chænh, keát noái ñieàu khieån töï ñoäng vaø khoâng ngöøng caûi tieán thieát keá, maãu maõ, maøu saéc... “DN cuõng caàn naâng caáp quy trình saûn xuaát theo höôùng môùi cuûa thò tröôøng nhö öùng duïng coâng ngheäthoângtin,söûduïngdöõlieäuvaøo saûn xuaát vaø caû thöông maïi, keát noái vaøo heä thoáng baùn haøng online... ñeå coù theå baét kòp nhöõng thay ñoåi tích cöïc cuûa caùc ñoái taùc”, oâng Phöông khaúng ñònh. Caùc saûn phaåm goã vaãn chieám öu theá trong vieäc thieát keá khoâng gian soáng daønh cho caù nhaân theo caùc gu vaøkieåurieângcuûatöøngñoätuoåi,theáheä. Tuy nhieân, theá giôùi ñang chöùng kieán vieäc thay ñoåi thò hieáu ngöôøi duøng theo töøng thò tröôøng khaùc nhau. Ví duï, khaùch haøng Chaâu AÂu quay trôû laïi söû duïng ngaøy caøng nhieàu caùc loaïi goã vaùn kyõ thuaät töø goã röøng troàng (wood-based panels, harvested wood products) cho ñoà noäi ngoaïi thaát (50%) vaø xaây döïng (35%). Thò tröôøng Myõ thì ñang coù bieán chuyeån daàn veà caùc yeâu caàu veà chöùc naêng cuûa saûn phaåm. Ví duï, moät soá saûn phaåm trong phoøng nguû khoâng coøn ñöôïc coi quaù caàn thieát bôûi möùc ñoä söû duïng ngaøy caøng ít. Khaùch haøngkhoângchæsöûduïngbaønaênvaøo muïc ñích aên uoáng maø coù theå ñöôïc taän duïng cho laøm vieäc, hoïc taäp... Do vaäy, hoï caàn caùc saûn phaåm ña chöùc naêng vôùi giaù trò thieát keá cao. Ví duï nhö baøn cafe kieâm chöùc naêng chöùa ñoà, coù theå môû naép, aån daây caém hay keøm oå caém ñieän. Baøn laøm vieäc coù theå tuøy chænh thaønh baøn laøm vieäc côõ lôùn, coù khu vöïc ñeå keøm caùc thieát bòaâmthanh.Hoaëcnhöõngchieácgheá Taäp trung hoùa ñang giuùp 200 DN lôùn trong ngaønh noäi thaát theá giôùi vöôn xa hôn, chieám 22% thò phaàn toaøn theá giôùi OÂNG WALLACE EPPERSON, GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY MANN, ARMISTEAD & ARMISTEAD: CÔ HOÄI TÖØ THÒ TRÖÔØNG MYÕ Thò tröôøng Myõ roäng lôùn vôùi hôn 320 trieäu daân soáng trong hôn 127 trieäu caên nhaø. Ñaây laø thò tröôøng maø caùc keânh tieâu thuï online coù theå taêng tröôûng nhanh, coù theå chieám tôùi 20% tôùi naêm 2020 vaø öu tieân taäp trung cho nhoùm saûn phaåm nheï, goïn. ÔÛ thò tröôøng naøy, nhoùm saûn phaåm côõ lôùn, caàn laép raùp phöùc taïp vaãn phuï thuoäc vaøo maïng löôùi cöûa haøng baùn leû.
 11. 11. 12 TIEÂU ÑIEÅM vuï chaát löôïng cao cho haøng trieäu gia ñình treân theá giôùi. Trong khi ñoù, NATUZZI laø moät thöông hieäu noäi thaát coù hôn 60 naêm lòch söû hoaït ñoäng taïi thò tröôøng chaâu AÂu. Theá maïnh cuûa NATUZZI laø nhöõng chieác sofa coù thieát keá ñaëc bieät nhöng saûn phaåmcuûathöônghieäunaøytraûiroäng töø noäi ñeán ngoaïi thaát. Söï keát hôïp giöõa NATUZZI vaø KUKA Home ñöôïc ví nhö "hoå theâm caùnh" cho DN ñeán töø Trung Quoác bôûi vieäc mua laïi caùc thöông hieäu cao caáp, ñaàu tö phaùt trieån vaøo caùc saûn phaåm ôû phaân khuùc cao caáp vaø chuyeån ra caùc khu vöïc saûn xuaát môùi seõ mang laïi lôïi theá raát lôùn cho thöông hieäu naøy, caû veà giaù trò NGUYEÃNCHAÙNHPHÖÔNG Söï lôùn maïnh cuûa ngöôøi ñang ôû vò trí daãn ñaàu thò tröôøng theá giôùi ñang ñaët ra thaùch thöùc cho doanh nghieäp Vieät Nam. Trong boái caûnh caêng thaúng thöông maïi Myõ - Trung vaãn chöa coù hoài keát, lieäu cô hoäi cho doanh nghieäp noùi chung vaø ngaønh cheá bieán goã noùi rieâng laø coù thaät? TÖØ LAØN SOÙNG M&A QUOÁC TEÁ Chöa bao giôø, doanh nghieäp (DN) noäithaátTrungQuoácmaïnhtay vôùivieäcmuabaùn,saùpnhaäpnhöthôøi gian qua. Ñaùng chuù yù, khoâng phaûi thaâu toùm, saùp nhaäp DN trong nöôùc, caùc DN Trung Quoác ñang höôùng ñeán ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi. Naêm 2018, KUKA Home, moät trong nhöõng thöông hieäu lôùn nhaát cuûa ngaønh coâng nghieäp trang trí noäi thaát Trung Quoác, ñöôïc xem laø gaõ khoång loà veà ñoà noäi thaát treân thò tröôøng theá giôùi gaây baát ngôø khi tuyeân boá mua laïi coå phaàn cuûa NATUZZI(YÙ).Laøthöônghieäuchuyeân nghieân cöùu, phaùt trieån, saûn xuaát vaø phaân phoái caùc saûn phaåm gia duïng, noäi thaát cho caùc gia ñình treân toaøn theá giôùi, KUKA Home coù saûn phaåm xuaátkhaåusanghôn120quoácgiavaø khu vöïc treân theá giôùi vaø sôû höõu hôn 4.000 cöûa haøng ñoäc quyeàn thöông hieäu, cung caáp saûn phaåm vaø dòch thöông maïi laãn giaù trò lôïi nhuaän. Chöa keå tröôùc ñoù, naêm 2017, KUKA Home cuõng ñaõ mua laïi Rolf Benz, moät thöông hieäu lôùn cuûa ngaønh noäi thaát Ñöùc. Tieáp böôùc KUKA Home, nhöõng oâng lôùn noäi thaát khaùc cuûa Trung Quoác cuõng duøng M&A nhö moät caùch ñeå lôùn maïnh nhanh nhaát. Nature Home mua laïi thöông hieäu Wellmann cuûa Ñöùc ñeå ñaåy maïnh phaân khuùc tuû cao caáp. Qumei keát hôïp Huatai Zijin mua laïi Ekornes, nhaø saûn xuaát ñoà noäi thaát cao caáp cuûa Na Uy. Tröôùc ñoù laø thöông vuï Markor International Home Furnishing mua laïi thöông hieäu noäi thaát Row cuûa Myõ. Töông töï, “ÔNGLỚN”VƯƠNVAI AÛnh: Kuka Home AÛnh: Kuka Home
 12. 12. 13 Man Wah (Hoàng Koâng) cuõng mua laïi Home Group, moät thöông hieäu noäithaátlôùncuûathòtröôøngÑoângAÂu ñeå coù theå thaâm nhaäp saâu hôn vaøo thò tröôøng chaâu AÂu. ÑEÁN GIA TAÊNG NOÄI LÖÏC Cuøng vôùi laøn soùng M&A, DN noäi thaát Trung Quoác cuõng ñang môû roäng ñaàu tö, nhaát laø vaøo thò tröôøng Vieät Nam. Töø cuoái 2018, Man Wah ñaõ mua laïi nhaø maùy ôû Vieät Nam ñeå giaûm ruûi ro veà thueá nhaäp khaåu vaøo caùcthòtröôøngkhaùc.Gaànñaâynhaát,3 taäp ñoaøn lôùn cuûa Trung Quoác laø UE Chairs, Henglin vaø Markor Funiture ñeàu ñaõ coù nhöõng coâng boá veà vieäc ñaàu tö taïi Vieät Nam. Cuï theå, UE Chairs chuaån bò xaây nhaø maùy noäi thaát vaên phoøng vôùi möùc ñaàu tö 10 trieäu USD, Henglin ñang xuùc tieán thaønhlaäpHenglinVietNamvôùimöùc ñaàu tö 48 trieäu USD. Cuoái cuøng laø Markor Furniture, döï kieán taêng voán ñaàu tö taïi 3 lieân doanh ôû Vieät Nam theâm gaàn 27 trieäu USD. Furniture World ñaùnh giaù, vieäc ñaåy maïnh ñaàu tö trong caùc lieân minh naøy seõ giuùp Markortaêngcöôøngmaïnglöôùichuoãi cungöùngtoaøncaàu,môûroängheäsinh thaùi toaøn caàu veà vaän haønh ñoà noäi thaát gia ñình vôùi caùc nguoàn löïc saûn xuaát tieân tieán cuûa Vieät Nam. Khoâng chæ taäp hôïp nguoàn löïc, veà noäi taïi, caùc DN Trung Quoác cuõng raát quyeát lieät trong vieäc gia taêng lôïi theá caïnh tranh. Ghi nhaän thöïc teá cho thaáy, DN Trung Quoác cuõng ñang ñaåy maïnh vieäc tích hôïp caùc öùngduïngcoângngheätrongcaûkhaâu phaân phoái laãn saûn xuaát nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng khaép theá giôùi. Xu höôùng saûn xuaát nhöõng saûn phaåm noäi thaát thoâng minh, tích hôïp coâng ngheä, coù khaû naêng tuøy chænh theo nhu caàu ngöôøi duøng... ñang phoå bieán trong coäng ñoàng DN Trung Quoác. Cuøng vôùi ñoù laø vieäc ñaåy maïnh öùng duïng thöông maïiñieäntöûñeåphaânphoáisaûnphaåm toaøn caàu deã daøng hôn. taêng tröôûng 8%. Neáu so saùnh vôùi Vieät Nam thì roõ raøng, khoaûng caùch laø raát lôùn. Chöa theå thu heïp khoaûng caùch vôùi "ngöôøi khoång loà", trong boái caûnh caùc DN Trung Quoác maïnh daïn ñaàu tö, phaùt trieån saûn phaåm, maãu maõ vaø ñaåy maïnh saùp nhaäp ñeå vöôn leân phaân khuùc cao hôn trong chuoãi giaù trò, mang veà giaù trò thaëng dö toát hôn, thaùch thöùc maø DN cheá bieán goã Vieät Nam phaûi ñoái maët ñaõ lôùn caøng theâm lôùn. Ñoù laø chöa keå, thò tröôøng theá giôùi cuõng ñang thay ñoåi quaù nhanh vaø maïnh. Xu höôùng saûn xuaát nhöõng saûn phaåm noäi thaát thoâng minh, tích hôïp coâng ngheä, coù khaû naêng tuøy chænh theo nhu caàu ngöôøi duøng... ñang phoå bieán trong coäng ñoàng DN Trung Quoác. Hieän, Trung Quoác ñang tieáp tuïc naèm trong danh saùch caùc quoác gia daãn ñaàu thöông maïi ngaønh vôùi löôïng tieâu thuï ñoà noäi ngoaïi thaát trong nöôùc ñaït 33 tyû USD, taêng tröôûng aán töôïng vôùi möùc treân 10%. Kim ngaïch xuaát khaåu cuûa ngaønh cheá bieán goã Trung Quoác ñaït 55 tyû USD/naêm, Tröôùc nhöõng thaùch thöùc môùi cuûa thôøi ñaïi, ñaõ ñeán luùc caùc DN laãn hieäphoäi,banngaønhcuûangaønhcheá bieán goã Vieät Nam phaûi coù chieán löôïc môùi ñeå khoâng chæ truï vöõng vôùi vò trí hieän taïi maø coøn phaùt huy theá maïnh,ñoànghaønhvôùinhöõngxutheá môùinhaèmphaùttrieånmaïnhmeõhôn trong thôøi gian tôùi. AÛnh: Markor Funiture
 13. 13. 14 TIEÂU ÑIEÅM Sau Samsung, Vieät Nam ñang coù cô hoäi ñoùn nhaän theâm caùc taäp ñoaøn coâng ngheä haøng ñaàu theá giôùi. Foxconnchobieátñangxemxeùtdòch chuyeån daây chuyeàn laùp raùp iPhone ñeán Vieät Nam, vaø môùi ñaây, haõng LG döïñònhchuyeånhoaïtñoängsaûnxuaát ñieän thoaïi thoâng minh ôû Haøn Quoác sang Vieät Nam. Tieàm naêng taêng giaù cho thueâ ñaát, nhaø xöôûng ñang thu huùt nhieàu nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc tham gia ñaàu tö. Coâng ty Khu coâng nghieäp Nam Taân Uyeân döï kieán seõ baét ñaàu khôûi ñoäng döï aùn khu coâng nghieäp Nam Taân Uyeân 3 vaøo cuoái quyù 2 naêm nay vôùi quy moâ 255 ha. Coâng ty coå phaàn Long Haäu ñaàu tö ra Ñaø Naüng, oâng lôùn haøng ñaàu veà haï taàng khu coâng nghieäp laø VSIP môû roäng quy moâ ñaàu tö ra haøng loaït caùc ñòa phöông ôû mieàn Trung nhö Ngheä An, Quaûng Ngaõi, Bình NAMMINH Traùi ngöôïc vôùi thöïc traïng coù phaàn aûm ñaïm cuûa phaân khuùc nhaø ôû, baát ñoäng saûn coâng nghieäp tieáp tuïc nhòp ñieäu roän raõ nhôø doøng voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi taêng voït, ñi keøm vôùi xu theá dòch chuyeån caùc nhaø maùy saûn xuaát töø Trung Quoác ñeán Vieät Nam. KHU COÂNG NGHIEÄP “COÙ GIAÙ” Caùc khu coâng nghieäp töøng traûi qua giai ñoaïn heát söùc khoù khaên nhöõngnaêm2008-2009khicônbaõo khuûng hoaûng kinh teá queùt qua. Tæ leä laáp ñaày cuûa khaù nhieàu khu coâng nghieäp vaøo naêm 2013 chæ ñaït 60%, thaäm chí nhieàu nôi chöa tôùi 50%, khieán nhieàu chuû ñaàu tö ñieâu ñöùng. Nhöngcuïcdieänhieäntaïibaátngôø thay ñoåi choùng maët. Nhôø neàn kinh teá phuïc hoài trôû laïi maïnh meõ trong caùc naêm gaàn ñaây, laøn soùng ñoå boä cuûa doøng voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi vaø môùi ñaây nhaát laø cuù hít mang teân “cuoäc chieán thöông maïi Myõ - Trung”, caùc khu coâng nghieäp ñaõchuyeånmìnhñeåghinhaännhöõng böôùc tieán vöôït baäc veà tæ leä cho thueâ vaø hieäu quaû kinh doanh. Theo haõng tö vaán JLL Vieät Nam, tæ leä laáp ñaày trung bình cuûa gaàn 100 khu coâng nghieäp ôû khu vöïc Ñoâng Nam boä ñaõ leân ñeán 74%. Giaù thueâ trung bình taïi khu vöïc naøy ñaït möùc 63,3USD/m2 /chukyø.“Giaùthueâñöôïc döï baùo seõ taêng nheï trong töông lai, khi nhu caàu veà dieän tích coâng nghieäp taêng cao nhôø Vieät Nam thu huùt nhieàu löôïng voán FDI vaø nhieàu hieäp ñònh thöông maïi ñöôïc coâng boá”, JLL nhaän ñònh. Ñoù coøn laø nhôø öu theá veà vò trí ñòa lyù. Theo caùc chuyeân gia, Vieät Nam coù tieàm naêng trôû thaønh ñieåm trung chuyeån haøng hoùa töø caùc nöôùc chaâu AÙ ñeå xuaát sang Myõ vaø EU. Vôùi lôïi theá chieán löôïc, Vieät Nam coù tieàm naêng to lôùn phaùt trieån caùc caûng bieån saâu treâncaûnöôùc,taïoñieàukieänthuaänlôïi cho xuaát nhaäp khaåu haøng hoùa caùc ngaønh coâng nghieäp, thuùc ñaåy phaùt trieån logistics. Ñònhnhôøhaïtaàngkhuvöïcnaøyngaøy caøng caûi thieän. Quyõ ñaàu tö Hoàng Koâng Gaw Capital Partners môùi ñaây ñaõ kyù hôïp taùc vôùi NP Captial Partners ñeå roùt voánvaøocaùcdöïaùnkhucoângnghieäp vaø dòch vuï logistics cuûa Vieät Nam. Nhaø ñaàu tö Singapore Mapletree Logistics Trust chi ra hôn 30 trieäu USD thaâu toùm kho chöùa haøng taïi Bình Döông cuûa Unilever Vietnam hay CapitaLand döï tính thaâu toùm caùckhucoângnghieäpcuûaAscendas- Singbridge. “Chiphílaoñoängtrung bình taïi Vieät Nam öôùc tính thaáp hôn 43% vaø 10% so vôùi Thaùi Lan vaø Indonesia. Beân caïnh ñoù, tæ leä laáp ñaày caùc khu coâng nghieäp taïi Vieät Nam ghinhaänkhoaûng73%trongkhihôn 90% ñaát thöông phaåm taïi Thaùi Lan ñaõñivaøokhaithaùckhitínhñeáncuoái quyù 2/2018”, Coâng ty chöùng khoaùn Roàng Vieät ñaùnh giaù. MẶT TRÁI CỦA BỨC TRANH BÙNG NỔ BẤTĐỘNGSẢNCÔNGNGHIỆP
 14. 14. 15 DOANH NGHIEÄP LO GAÙNH NAËNG CHI PHÍ Giaù thueâ ñaát ñang taêng ôû möùc hai con soá. Theo JLL Vieät Nam, tính ñeánquyù3/2018,giaùthueâtrungbình trong caùc khu coâng nghieäp ôû mieàn Nam ñaõ ñaït möùc 80 USD/m2 /chu kyø thueâ,taênggaàn11%sovôùiquyùtröôùc. Ñaëc bieät hôn, do haïn cheá veà nguoàn cung vaø naèm ôû vò trí troïng ñieåm, caùc khu coâng nghieäp toïa laïc taïi TP.HCM ñaït möùc giaù cho thueâ leân ñeán 156,8 USD/m2 , caùc tænh laân caän nhö Ñoàng Nai, Bình Döông, Baø Ròa-VuõngTaøucoùmöùcchothueâdao ñoäng trong khoaûng 60 - 85 USD/ m2 . Muoán coù möùc giaù meàm hôn thì doanh nghieäp buoäc phaûi ñi xa hôn, nhö thò tröôøng Taây Ninh vaø Bình Phöôùc.Caêngthaúngthöôngmaïigiöõa MyõvaøTrungQuoácñaõtaïotieàmnaêng lôùn cho Vieät Nam ñeå chaøo ñoùn laøn soùng ñaàu tö coâng nghieäp môùi. Do ñoù, tyû leä laáp ñaày vaø giaù thueâ ñaát döï kieán seõ ñaït böôùc tieán lôùn trong naêm 2019, JLL Vieät Nam döï ñoaùn. Söùc haáp daãn cuûa baát ñoäng saûn coâng nghieäp ñang loâi keùo nhieàu chuû ñaàu tö tham gia, döï kieán seõ boå sung theâm haøng nghìn ha ñaát ñoái thuû chính laø Thaùi Lan vaø Trung Quoác. Theo baûng xeáp haïng chi phí Logistics naêm 2018 cuûa WorldBank, vò trí cuûa Vieät Nam laø 39, thaáp hôn 7 baäc so vôùi Thaùi Lan vaø keùm Trung Quoác ñeán 13 baäc. Thöïc traïng quaù taûi veà haï taàng giao thoâng ñang theå hieän roõ neùt khi vaán naïn keït xe ngaøy caøng traàm troïngôûcaùcthaønhphoálôùn,heäthoáng caùc caûng bieån quoác teá nhö Caùt Laùi luoân trong tình traïng quaù taûi, trong khi saân bay Taân Sôn Nhaát, Noäi Baøi tieáp tuïc chòu aùp löïc cöïc lôùn khi möùc khai khaùc thöïc teá vöôït quaù xa coâng suaát thieát keá. So vôùi ñoái thuû chính laø Trung Quoác, ngoaøi öu theá veà nhaân coâng reû hôn, Vieät Nam vaãn coøn haïn cheá ôû moätsoákhíacaïnhtroïngyeáukhaùc.Ñoù laø quy moâ thò tröôøng tieâu thuï, naêng suaátlaoñoängvaømöùcñoähoaønthieän cuûachuoãicungöùngsaûnxuaát.Doñoù, neáu chi phí thueâ ñaát tieáp tuïc duy trì ñaøtaêngôûmöùchaiconsoá,chaátlöôïng haï taàng giao thoâng khoâng theo kòp, thì öu theá veà chi phí nhaân coâng coù theå khoâng coøn laø söï khaùc bieät lôùn khieán caùc taäp ñoaøn ña quoác gia löïa choïn Vieät Nam. Neáu chi phí thueâ ñaát tieáp tuïc duy trì ñaø taêng ôû möùc hai con soá, chaát löôïng haï taàng giao thoâng khoâng theo kòp, thì öu theá veà chi phí nhaân coâng coù theå khoâng coøn laø söï khaùc bieät lôùn khieán caùc taäp ñoaøn ña quoác gia löïa choïn Vieät Nam. trong 3 naêm tôùi. Ñieàu naøy moät maët seõkhoûalaápphaànnaøokhoaûngtroáng veànguoàncung,nhöngmaëtkhaùc,coù theå taïo theâm gaùnh naëng chi phí haï taàng giao thoâng neáu caùc khu coâng nghieäp môùi khoâng ñöôïc quy hoaïch kyõlöôõng,naèmôûvuøngsaâuthieáutính keátnoái.Ruûirocoønñeántöøtieánñoäcaùc döïaùnhaïtaàngquantroïngnhötuyeán vaønhñai3,metro,caùctuyeáncaotoác, ñöôøng saét toác ñoä cao, saân bay quoác teá... bò ñình treä. Beân caïnh nieàm vui cho chuû caùc khu coâng nghieäp, söï buøng noå laàn naøy cuõng khieán caùc doanh nghieäp saûn xuaát lo ngaïi: Ñoù laø nguy cô giaù thueâ ñaát ngaøy caøng leo thang. Cuøng vôùigiaùñieänbaátchôïttaênggaàn9%,xu theá tieáp tuïc gia taêng cuûa möùc löông toái thieåu (khoaûng 7%/naêm), vieäc gia taêngchiphíthueâñaátôûcaùckhucoâng nghieäpcoùtheåseõbuoäcmoätsoádoanh nghieäpvöøavaønhoû(SME)phaûitínhlaïi phöông aùn ñaàu tö kinh doanh. Nhö vaäy roõ raøng, noãi lo chi phí gia taêng khi ñi xa laø coù thöïc. Duø chaát löôïng haï taàng cuûa Vieät Nam ñaõ caûi thieän ñaùng keå trong caùc naêm gaàn ñaây nhöng vaãn coøn thua xa caùc ñoái thuû trong khu vöïc, nhaát laø hai
 15. 15. Bản lề mới cho đồ nội thất mang dấu ấn riêng Các loại bản lề mới với giảm chấn BLUMOTION tích hợp tạo ra các đồ nội thất đặc biệt – cho dù là các tủ cao với nhiều tầng, tủ nội thất có cửa mỏng, cửa kính hay cửa gương. Cho các tủ có gỗ màu tối, Blum cũng cung cấp bản lề CLIP top BLUMOTION màu đen mã não. Nói cách khác, Blum cung cấp tất cả các giải pháp phụ kiện cho vô số ứng dụng khác nhau. www.blum.com BLUM LIFESTYLE SHOWROOM 3 Võ Văn Tần, Q.3, Tp.HCM 9h - 19h Thứ hai đến Thứ bảy Tel: (028) 3822 3304 www.blum.com Blum Vietnam
 16. 16. woodwm@thuongnguyen.vn +84 902 98 58 98 Land parcel 59-60-70, Map No.1,Phuoc Thai Hamlet, Thai Hoa Ward, Tan Uyen Dist, Binh Duong Province VietNam. www.maychebiengo.net - www.tnmaychebiengo.com GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NGUYÊN LIỆU GỖ MÁY XẺ GỖ TRÒN ĐƯA PHÔI TỰ ĐỘNG LẠNGĐƯỢCGỖTƯƠIVÀGỖĐÃSẤY. -Tiếtkiệm đượcphôigỗtưởngchừngđãbỏđi . - Máy cân chỉnh kích thước dày phôi bằng kỹ thuật số, máy cân chỉnh một lúc thaotác đượchai quicách phôigỗkhác nhautrongmột lầnthao tácmáy. - Đưa phôi bằng biến tần. Sử dụng lưỡi cưa hợp kim phôi ra đẹp và chất lượng gỗ chính xác tuyệt đối mà chưa có Máy CD nào chế tạo tại Việt Nam cóthể làmđược.THƯỢNGNGUYÊNĐÃLÀM ĐƯỢC. - Mong muốn của THƯỢNG NGUYÊN chế tạo ra CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GỖ với chất lượng tốt nhưng giá thành đầu tư tiết kiệm 30 - 40% so vớimáynhậpkhẩu. -CHÚNGTÔILÀMĐƯỢCTHÌBẠN CŨNGSẼ LÀMĐƯỢC..! MÁY GHÉP GỖ BẰNG SÓNG CAO TẦN Chúng tôi, CÔNG TY TNHH MÁY CHẾ BIẾN GỖ THƯỢNG NGUYÊN có giải pháp để giúp bạn tiết kiệm được phôi nguyên liệu, có được quy cách ván lớn mà chỉ từ những phôi nhỏ hay nguồn phôi tái sử dụng. Đó là MÁY GHÉPGỖBẰNGSÓNGCAOTẦN. Máy được sản xuất tại THƯỢNG NGUYÊN, sử dụng các linh kiện mang thương hiệu củ Đài Loan và Nhật - Teco, AVN TOSHIBA. Cùng chuyên gia Đài Loan. Họ đã có kinh nghiệm trên 40 năm về Máy Chế Biến Gỗ. Hơn thế nữa Máy được giám sát bởi Công Ty Kuo Hung đã có 32 nămchuyênvềmáy caotần. Máy Ghép Gỗ Bằng Sóng Cao Tần, sóng cao tần từ mặt bàn phóng qua các khe hở giữa mỗi thanh gỗ đã có keo, tần sóng làm khô keo rất nhanh với thời gian keo khô nhanh 1/100 lần so với thời gian chết keothôngthường. NGƯỜIVIỆTDÙNG HÀNG VIỆT
 17. 17. 18 ÑOÁI THOAÏI NAMKHUEÂthöïchieän Hai möôi naêm sau khi theo gia ñình ñònh cö, Trònh Tyû baát ngôø nhaän ñöôïc lôøi môøi ñaëc bieät: Laøm ñaïi dieän taïi Vieät Nam cho Habufa, thöông hieäu kinh doanh noäi thaát uy tín ôû chaâu AÂu. Duø ñang sôû höõu chuoãi cöûa haøng thôøi trang khaù noåi tieáng ôû moät thò traán taïi Haø Lan, chuû ñoäng moïi vieäc trong kinh doanh, Trònh Tyû vaãn quyeát ñònh nhaän lôøi, bôûi oâng tin con ñöôøng môùi seõ giuùp mình tìm ñöôïc nhieàu giaù trò khaùc. Möôøi naêm tröôùc, caâu chuyeän oâng “ngöôïc doøng”, töø laøm chuû veà Vieät Nam laøm thueâ ñaõ khieán ngöôøi trong ngaønh raát ngaïc nhieân. Ñieàu gì khieán oâng ñöa ra löïa choïn kyø laï aáy. Tieàm naêng cuûa ngaønh chaêng? - Khi toâi quay veà Vieät Nam thì ngaønh cheá bieán, xuaát khaåu goã trong nöôùc môùi böôùc ñaàu hình thaønh. Thôøi ñieåm ñoù, chöa coù nhieàu doanh nghieäp (DN) trong nöôùc naém ñöôïc kyõ thuaät cheá bieán cuõng nhö thoâng thaïo phöông caùch laøm vieäc vôùi thò tröôøng chaâu AÂu, Myõ...Taátcaûñeàucoønraátnontreû neân duø coù nhöõng taêng tröôûng ñaùng keå nhöng chöa theå noùi ñoù laø moät ngaønh tieàm naêng lôùn ñeán möùc toâi giao heát söï nghieäp mình gaây döïng ôû Haø Lan cho ngöôøi khaùc. Habufa Furniture ñöôïc thaønh laäp naêm 1968, baét ñaàu vôùi vieäc saûn xuaát noäi thaát oáng theùp roài môû roäng thaønh thöông hieäu kinh doanh ñoà noäi thaát phuû soùng khaép thò tröôøng caùc nöôùc chaâu AÂu. Töông töï IKEA, Habufa Furniture ñaët nguoàn haøng gia coâng ôû caùc nöôùc roài ñaûm CÒNGỖLÀCÒN CƠHỘI CEO INSIDESAIGON: nhaän khaâu thöông maïi. Khi trao ñoåi vôùi toâi, hoï cho bieát ñaát nöôùc, con ngöôøi Vieät Nam raát thích hôïp ñeå phaùt trieån ngaønh saûn xuaát, cheá bieán goã. Soáng ôû Haø Lan laâu, toâi bieát nhöõng ñôn haøng cuûa Habufa Furnitureñoøihoûiraát cao töø chaát löôïng, kyõ thuaät gia coâng ñeán xuaát xöù nguyeân lieäu. Khi laøm vieäc vôùi ngöôøi Haø Lan, hoï cöïc kyø côûi môû trong vieäcchiaseûthoângtin kyõ thuaät, saün saøng tö vaán nhöõng kieán thöùc ñeå hôïp taùc ñaït keát quaû toát nhaát chöù khoâng giaáu ngheà. Neáu ñoái taùc naøy vaøo Vieät Nam, nghóa laø raát nhieàu DNseõñöôïcchuyeångiaocoâng ngheä, môû ñöôøng hôïp taùc vôùi thò tröôøng theá giôùi. Vieäc trôû veà ñeå taïo ra nhöõng cô hoäi môùi cho nhieàu ngöôøi khaùc, cuõng laø cho caû chính mình thöïc söï haáp daãn toâi. Khi böôùc qua tuoåi 40, ngöôøi ta seõ muoán coù nhöõng löïa choïn khaùc, khoâng chæ laø kieám tieàn.
 18. 18. 19 Dieãn bieán cuûa chuyeán “ngöôïc doøng” naøy, ñuùng nhö döï tính cuûa oâng chöù? - Raát möøng laø coøn hôn caû mong ñôïi. Taát caû caùc kyõ thuaät cheá bieán goã tieân tieán nhö caøo xöôùc, giaû coå ñeàu ñöôïc caùc chuyeân gia Haø Lan höôùng daãn tæ mæ. Ban ñaàu, do “gu” noäithaátcuûangöôøiVieätlaøroàng phöôïng,chaïmtroã...hoaøntoaøn khaùc vôùi xu höôùng giaû coå, toái giaûn cuûa ngöôøi phöông Taây neân khi Habufa ñeán ñaët haøng, nhieàu DN cuõng nghi ngaïi. Hoï sôï maát thôøi gian tieáp nhaän, nghieân cöùu coâng ngheä saûn xuaát môùi. Toâi cuøng vôùi ngöôøi 30 ngaøy nhöng öùng duïng taïi Vieät Nam, nhöõng ngöôøi thôï cuøng nhau caûi tieán, chæ coøn 21 ngaøy nhöng chaát löôïng cuøng caùc thoâng soá khaùc ñeàu ñöôïc ñaûm baûo. Ñieàu naøy khieán caùc chuyeân gia nöôùc ngoaøi phaûi khaâm phuïc. Nhôø caùc hôïp ñoàng vôùi Habufa maø raát nhieàu DN Vieät Nam tieáp caän ñöôïc caùch laøm vieäc vôùi caùc ñoái taùc chaâu AÂu, töï tin böôùc ra thò tröôøng theá giôùi. Nhöõng caùi teân ñaàu tieân naøy chính laø chaát xuùc taùc cho vieächìnhthaønhmoätthòtröôøng cungcaápñoàgoãchotheágiôùitaïi Vieät Nam nhö hieän nay. Nhôø caùc hôïp ñoàng vôùi Habufa maø raát nhieàu DN Vieät Nam tieáp caän ñöôïc caùch laøm vieäc vôùi caùc ñoái taùc chaâu AÂu, töï tin böôùc ra thò tröôøng theá giôùi. OÂng töï haøo vì ñieàu naøy chöù? -Ñöôïcgoùpmaëttronghaønh trình vöôn vai, lôùn maïnh cuûa ngaønh cheá bieán goã thöïc söï laø ñieàu khieán toâi haïnh phuùc. Beâncaïnhkyõthuaät,nhöõngñôn haøng ñaàu tieân töø chaâu AÂu coøn ñoøi hoûi phaûi söû duïng goã coù nguoàn goác hôïp phaùp. Nhôø laømvieäcvôùinhöõngñônvòtieâu thuï yù thöùc cao veà traùch nhieäm cuûangaønhvôùimoâitröôøngnhö theá neân DN trong ngaønh môùi baét ñaàu nhaän thöùc ñöôïc tính beàn vöõng cuûa ngaønh. Ñeán nay, khaùi nieäm goã hôïp phaùp khoâng coøn xa laï ôû Vieät Nam. Ñaây chính laø lôïi theá lôùn trong baïn thaân lang thang khaép caùc tænh Ñoàng Nai, Bình Döông... ñeå tìm nhaø cung caáp, chia seû caùch laøm môùi. Ñuùng nhö caùc chuyeân gia Haø Lan nhaän xeùt, toá chaát laøm goã, voán coù saün trongñoâibaøntaykheùoleùocuûa ngöôøi Vieät, neân caùc DN hoïc raát nhanh. Nhieàu coâng ngheä saûn xuaát, ngöôøi Vieät treân neàn taûng cuûa Habufa coøn caûi tieán toát hôn, tieát kieäm hôn caû thôøi gian laãn nguyeân lieäu saûn xuaát. Toâi coøn nhôù, quy trình saáy goã chaâu AÂu aùp duïng maát ñeán
 19. 19. 20 ÑOÁI THOAÏI vieäc chuùng ta trôû thaønh nhaø cungcaápsaûnphaåmgoãchothò tröôøngtheágiôùi.Neáukhoângcoù nhöõngñoøihoûitöøbanñaàunhö theá, DN Vieät Nam chaéc seõ maát thôøi gian nhieàu hôn ñeå chuaån bò cho coâng taùc naøy. Nhöng caùch ñaây 10 naêm thì chuyeän nhaäp khaåu goã hôïp phaùp cuõng chöa phoå bieán nhö baây giôø? - Ñoù laø thaùch thöùc môû ra cho caùc DN trong ngaønh. Toâi coøn nhôù, ñeå coù goã hôïp phaùp, toâicuøngcoängsöïvaøñoáitaùcñaõ cuøngnhautìmtoøithöûnghieäm caùc nguyeân lieäu trong nöôùc, töø saàu ñaâu, muoàng, thao lao, xoaøi... Nguoàn goã “vöôøn” naøy chæ caàn ñöôïc UBND xaõ caáp giaáy chöùng nhaän laø ñaõ ñuû ñieàu kieän duøng laøm nguyeân lieäu, xuaát khaåu sang chaâu AÂu. Trong haønh trình ñoù, chuùng toâi may maén tìm ñöôïc caây traøm boâng vaøng vaø caây keo. Hai loaïi goã naøy ñöôïc thò tröôøng theá giôùi ñoùn nhaän raát toát. Caøng möøng hôn khi bieát nguoàn nguyeân lieäu naøy raát lôùn, nhôø chöông trình Chính phuûtrieånkhainhaèmphuûxanh ñoài troïc nhieàu naêm tröôùc ñoù. Nguoàn goã röøng troàng treân ñaûm baûo cho DN khoâng laøm toån haïi moâi tröôøng, vöøa ñöôïc thò tröôøng theá giôùi uûng hoä. Ñeán nay, nguyeân lieäu baûn ñòa ñaõ ñöôïc xem laø moät trong nhöõng lôïi theá lôùn cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam. Laøm ñöôïc nhöõng ñieàu mình thích, laïi ñöôïc trôû veà soáng vôùi queâ höông, ñieàu gì khieán oâng quyeát ñònh rôøi xa Habufa? - Laøm vieäc vôùi ñoái taùc nöôùc ngoaøi, DN bieát ñöôïc nhöõng ñoøi hoûi veà saûn xuaát, veà nguyeân lieäu... vaø daàn ñaùp öùng ñöôïc taát caû nhöõng ñoøi hoûi ñoù. Tuy nhieân, neáu theá maïnh cuûa ngöôøi Vieät trong ngaønh goã laø saûn xuaát thì ñaây cuõng chính laø khaâu coù nhieàu loã hoång. Chæ coù tröïc tieáp tham gia vaøo coâng vieäc naøy thì môùi tìm ñöôïc giaûi phaùp cuï theå. Toâi nuoâi moäng tham gia vaøo saûn xuaát vì leõ ñoù. Tuy nhieân, thôøi gian ñaàu, do toân troïng cam keát vôùi Habufa, toâi taïm ngöng hoaït ñoäng trong ngaønh. Sau ñoù, toâi coù keát hôïp vôùi moät ngöôøi em môû xöôûng ñeå saûn xuaát, thöû nghieäm nhöõng ñieàu mình nghó. Ñaùng tieác, ñoù khoâng phaûi laø böôùc ngoaët ñuùng neân chuùng toâi ñaõ sôùm bò thaát baïi. Hình nhö, töø thöông maïi ñeán saûn xuaát laø moät khoaûng caùch raát lôùn? - Ñuùng laø nhöõng kieán thöùc maø toâi coù trong maûng thöông maïikhoângñuûñeåtoâivaänhaønh moät DN saûn xuaát. Nhöng thaát baïi khoâng laøm toâi naûn maø ngöôïc laïi, buoäc toâi phaûi tính toaùn kyõ hôn. Toâi daønh 2 naêm nghieân cöùu thò tröôøng, tính toaùn laïi phöông caùch laøm vieäc. Toâi nghieäm ra, trong caâu chuyeän cuûa mình, caùch toát nhaát laø phaûi hôïp taùc, thay vì moät mình moät chôï. Toâi quyeát ñònh thöû söùc laàn nöõa vôùi caùch laøm môùi. Nghóa laø...? - Toâi gaây döïng laïi thöông hieäu Mr.Ty Furniture. Roài hôïp taùc vôùi nhöõng ngöôøi baïn thaân cho ra ñôøi thöông hieäu Insidesaigon,chuyeânsaûnxuaát ñoà goã, kinh doanh xuaát khaåu goã nhöng vôùi moâ hình hoaøn toaøn môùi. Chuùng toâi khoâng ñaàutötoaønboäcaùcdaâychuyeàn nhöthoângthöôøngmaølieânkeát vôùi nhieàu DN trong ngaønh,
 20. 20. 21 Ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam raát nhieàu tieàm naêng, chuùng ta ñuû naêng löïc ñeå trôû thaønh ñieåm ñeán cuûa thò tröôøng theá giôùi. Cho neân, cuøng nhau ra bieån lôùn vaãn hôn laø moät mình böôn chaûi. chia nhoû ñeå moãi DN coù theå phuï traùch töøng coâng ñoaïn. Mr.Ty Furniture Insidesaigon seõñaûmtraùchvaitroøphaùttrieån maãu môùi vaø thöïc hieän vieäc kieåm soaùt khaâu thaønh phaåm vaø ñaåy maïnh xuùc tieán thöông maïi. Caùc coâng ñoaïn coøn laïi chuùngtoâichocaùcxöôûngkhaùc ñeå saûn xuaát. Chuùng toâi chuù troïng kieåm soaùt khaâu cuoái cuøng ñeå ñaûm baûo ñöôïc chaát löôïng cuûa saûn phaåm tröôùc khi ñeán tay khaùch haøng. Ngaøy nay, vôùi coâng ngheä chính xaùc cao nhö CNC, DN coù theå ñaûm baûo ñöôïc vieäc chuyeân moân hoùa saûn xuaát nhö theá. Coát yeáu vaãn laø khaâu thaønh phaåm. Nhöng, moâ hình saûn xuaát keát hôïp, ñoøi hoûi DN phaûi quaûn lyù ñöôïc chaát löôïng ñoàng ñeàu caùc caáu thaønh cuûa moät saûn phaåm? - Ñoù laø moät thaùch thöùc nhöng neáu choïn ñöôïc ñoái taùc toát, hôïp yù thì seõ coøn phaùt trieån raát nhanh. Caùch laøm cuûa chuùng toâi hoaøn toaøn khoâng môùi vì caùc thöông hieäu toaøn caàu nhö Samsung, Heniken, Philips... ñeàu ñaõ öùng duïng töø laâu. Neáu nhìn sang caùc quoác gia saûn xuaát noäi thaát haøng ñaàutheágiôùicuõngvaäy.Chuyeân moân hoùa giuùp DN khoâng phaûi ñaàu tö töø A ñeán Z cho moïi coângñoaïncuûamoätsaûnphaåm, giaûmñöôïcchiphíñaàutö.Vieäc laøm quen tay moät chuûng loaïi cuõng giuùp DN khai thaùc toái ña ñöôïc nguoàn löïc. Vôùi toaøn ngaønh thì caùch laøm aáy cho pheùpDNnhaänñöôïcñônhaøng vôùisoálöôïngcöïclôùnthayvìchæ vaøi chuïc container/thaùng. Gaàn 10 naêm öùng duïng moâ hình lieân keát saûn xuaát, toâi nghieäm ra, ñieàu quan troïng nhaát trong hôïp taùc laø phaûi soøng phaúng vôùi nhau, roõ raøng vaø tuaân thuû caùc cam keát ngay töø ñaàu. Ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam raát nhieàu tieàm naêng, chuùng ta ñuû naêng löïc ñeå trôû thaønhñieåmñeáncuûathòtröôøng theágiôùi.Choneân,cuøngnhaura bieån lôùn vaãn hôn laø moät mình böôn chaûi. Coùcaûthaátbaïilaãnthaønhcoâng, theo oâng, chìa khoùa quan troïng nhaát cuûa vieäc kinh doanh trong ngaønh cheá bieán goã taïi Vieät Nam laø gì? - Trong xu höôùng tieâu duøng xanh hieän nay, ngöôøi ta chuoäng ñoà goã vì ñoù laø vaät lieäu thaân thieän, khoâng gaây haïi moâi tröôøng. Vôùi toâi, ngaønh goã laø ngaønh bieán hoùa vaø tieàm naêng. Ngöôøi Vieät gioûi xoay sôû neân seõ ñaùp öùng ñöôïc taát caû caùc yeâu caàu cuûa ngaønh goã. Do ñoù, duø coù thaát baïi hay thaønh coâng thì toâi vaãn luoân tin, coøn goã laø coøn cô hoäi. Tuy nhieân, kinh doanh trongngaønhgoã,conngöôøivaãn laø yeáu toá quan troïng nhaát. Sau ñoù, môùi laø maùy moùc, heä thoáng hieän ñaïi vaø taát nhieân, khoâng theåthieáulaøkhaûnaêngvaänhaønh nguoàn taøi chính vöõng vaøng. Xincaûmônoângveànhöõngtrao ñoåi naøy. QUAÛNGCAÙO W : portland.com.vn E : info@portland.com.vnPortLand
 21. 21. 24 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI saûn xuaát, laøm caùch naøo ñeå thích öùng vôùi söï thay ñoåi naøy?”. Baø Thuøy cho raèng, sau moät naêm ñaàu tö vaøo chuyeàn sôn, Wilsons Hill nhaän thaáy ñaâylaøconñöôøngñuùngñaénvôùimuïc tieâu giöõ ñöôïc giaù trò coát loõi veà chaát löôïng saûn phaåm vaø thieát keá. Chieán löôïcnaøynhaèmmôûroängvaøtìmkieám caùc ñoái taùc vôùi phöông chaâm cuøng ñoànghaønhvaøhoãtrôïnhauphaùttrieån hônlaøquanheäñônthuaànmuabaùn. Nhôø ñoù, Wilsons Hill tieáp tuïc taïo döïng ñöôïc moái quan heä toát vôùi heä thoáng ñoái taùc, nhaø cung caáp. Caùc thaønh vieân ñoaøn HAWA ñaõ ñi thaêm showroom, nhaø xöôûng vaø duøng côm tröa thaân maät ngay taïi nhaø maùy cuûa Wilsons Hill. Nhöõng caâu chuyeän giöõa caùc thaønh vieân trong ñoaøn vôùi CEO Ñoan Thuøy höùa heïn nhieàu nhöõng hôïp taùc trong töông lai. CHIEÁN LÖÔÏC VAØ TAÀM NHÌN MÔÙI CUÛA TEKCOM RôøiWilsonsHill,ñoaønHAWAñeán KhucoângnghieäpNamTaânUyeânñeå thaêm Coâng ty Tekcom. Thaønh laäp naêm 2005, Tekcom laø moät trong LAÏCLAÂM Cuøng töï nhaän laø nhöõng doanh nghieäp non treû trong ngaønh, nhöng nhöõng gì maø Wilsons Hill vaø Tekcom ñaït ñöôïc ñaõ taïo aán töôïng maïnh vôùi caùc thaønh vieân ñoaøn HAWA trong chuyeán thaêm vaø laøm vieäc vôùi hoäi vieân thaùng 3/2019. nhöõngcoângtyñiñaàutrongñoåimôùi saùng taïo saûn xuaát caùc saûn phaåm vaùn eùp, coáp pha phuû phim, vaùn neàn saøn goã vaø caùc saûn phaåm vaùn eùp cho öùng duïng noäi ngoaïi thaát. Coâng ty Tekcom coù dieän tích 5,5ha, hôn 700 coâng nhaân, saûn löôïng hôn 144.000m3 /naêm. Caùc saûn phaåm vaùn cuûa Tekcom hieän phuïc vuï roäng raõi thò tröôøng trong nöôùc vaø coù maët taïi 25 quoác gia. Quyù III/2018, Tekcom cuõng ra maét boä nhaän dieän thöông hieäumôùi,baogoàmtoaønboähìnhaûnh veà thöông hieäu, taàm nhìn vaø ñònh höôùng môùi trong töông lai. Giaùm ñoác ñieàu haønh Nguyeãn Vaên Vuõ cho bieát: “Tekcom thaønh laäp ñöôïc 13 naêm, vaãn coøn môùi meû so vôùi nhieàu DN trong ngaønh. Töø moät ñôn vò chuû yeáu saûn xuaát caùc saûn phaåm vaùn eùp phuû phim phuïc vuï ngaønh xaây döïng, caùch ñaây 3 - 4 naêm, vôùi tö vaán töø Taäp ñoaøn Ogilvy (Myõ) vaø chieán löôïc môùi cuûa coâng ty, Tekcom baét ñaàu chuyeån höôùng saûn xuaát caùc saûn phaåm vaùn vaø caùc giaûi phaùp veà goã chöù khoâng chæ phuïc vuï ngaønh xaây döïng”. HIỆU QUẢ LỚN TỪTHAY ĐỔINHỎ OÂng Nguyeãn Vaên Vuõ - CEO Tekcom giôùi thieäu veà coâng ty vôùi ñoaøn HAWA WILSONS HILL TÌM KIEÁM SÖÏ ÑOÀNG HAØNH CUØNG PHAÙT TRIEÅN Vöôït hôn 40km töø Saøi Goøn ñeán Beán Caùt (Bình Döông), Wilsons Hill taïo aán töôïng vôùi ñoaøn tham quan bôûicôngôikhangtrang,ñeïpvaøhieän ñaïi, goàm hai taàng Showroom tröng baøy saûn phaåm, vaên phoøng laøm vieäc cuûa nhaân vieân vaø khuoân vieân nhaø xöôûng roäng 3.000m2 . Giôùi thieäu vôùi caùc doanh nghieäp (DN) baïn, CEO Nguyeãn Thò Ñoan Thuøy cho bieát, Wilsons Hill ñöôïc thaønh laäp caùch ñaây 7 naêm khi baø vaø moät ngöôøi baïn Haø Lan quyeát ñònh khôûi nghieäp vôùi ngaønh goã. Ban ñaàu, Wilsons Hill thuaàn veà thöông maïi, thieát keá vaø thi coâng noäi thaát coâng trình vôùi lieân keát thieát laäp heä thoáng ñoái taùc laø caùc xöôûng, coâng ty baïn. Nhôø noã löïc hoïc hoûi vaø neùt rieâng trong phong caùch thieát keá, Wilsons Hill coù ñöôïc nhieàu khaùch haøng vaø doanh soá luoân taêng 300%/naêm. Hôn moät naêm nay, Wilsons Hill môû roäng saûn xuaát vôùi ñaàu tö vaøo chuyeàn sôn. Caùc saûn phaåm cuûa Wilsons Hill chuû yeáu töø goã traøm, thoâng, soài... coù maët taïi thò tröôøng Myõ, Haø Lan, UÙc... vôùi naêng löïc 30 - 35 cont/thaùng. Ñaïi dieän Coâng ty An Khang ñaët caâu hoûi: “Laøm thöông maïi haáp daãn hôn saûn xuaát vì nhaân löïc goïn, deã quaûn lyù, chuû ñoäng ñöôïc khaùch haøng nhöng Wilsons Hill töø thöông maïi ñôn thuaàn nhaûy sang
 22. 22. 25 ñaõ xaây döïng nhieàu boä quy chuaån, heä thoáng baùo caùo vaø giaùm saùt veà an toaøn saûn xuaát. Coâng ty coøn trieån khai vaø aùp duïng heä thoáng SCORE, thaønh laäp ban caûi tieán vaø heä thoáng ghi nhaän yù kieán ñoùng goùp caûi tieán. Sau moät thôøi gian aùp duïng, coâng ty ñaõ coù hôn 600 caûi tieán vaø öùng duïng gaàn70%.Keátquaûcaûitieángiuùpnhaân vieânthayñoåinhaänthöùcveàsaûnxuaát, caûitieánchaátlöôïng,antoaønsaûnxuaát. Laøm sao ñeå vieäc caûi tieán saûn xuaát trôû neân deã daøng, saâu roäng, beàn vöõng, ñaït hieäu quaû cao laø caâu hoûi maø caùc DN trong ñoaøn ñaët ra. Chia seû cuøng Tekcom vaø caùc DN, oâng Döông Ñình Hoïc - Giaùm ñoác saûn xuaát Coâng ty Tieán Höng, ñôn vò ñi ñaàu veà caûi tieán ñöôïc raát nhieàu Ñeå phuïc vuï muïc tieâu naøy, Tekcom chuaån bò khaùnh thaønh nhaø maùy soá 2 taïi Khu coâng nghieäp Nam Taân Uyeân môû roäng (xaõ Hoäi Nghóa, thò xaõ Taân Uyeân), vôùi dieän tích 10ha, hôn600coângnhaân,coùtheåsaûnxuaát 90.000m3 /naêm. Ñaây seõ laø nhaø maùy öùng duïng trang bò maùy moùc hieän ñaïi, naâng cao haøm löôïng töï ñoäng hoùa, chuyeân saûn xuaát caùc saûn phaåm vaùn eùp chuyeân bieät cho caùc ngaønh ngoaøi xaây döïng. Döï kieán thaùng 6/2019 seõ vaän haønh thöû nghieäm vaø chính thöùc saûn xuaát sau 2 thaùng. Tekcom gaây aán töôïng maïnh vôùi quy trình saûn xuaát chuyeân nghieäp, xaâydöïngcaùcquychuaånantoaønlao ñoäng. OÂng Traàn Vónh An - Giaùm ñoác nhaø maùy cho bieát, hieän nay Tekcom DN hoïc hoûi, cho raèng: SCORE chuû yeáu höôùng ñeán caùc coâng nhaân. Hoï tröïc tieáp saûn xuaát, va chaïm thöïc tieãn haèng ngaøy neân neàn taûng cuûa caûi tieán phaûi baét ñaàu töø ñaây. Ñaây laø caùch maø Tieán Höng trieån khai, phaùt ñoäng ñeán töøng toå, töøng boä phaän vaø töøng coâng nhaân. Ban caûi tieán seõ gôïi yù ñeå coâng nhaân ñöa ra giaûi phaùp. YÙ kieán khaû thi nhaát seõ ñöôïc choïn vaø coùkhenthöôûngxöùngñaùng.Khianh emcaùnboätröïctieápñöùngmaùyhaèng ngaøy ñöa ra saùng kieán, hoï seõ duy trì vaø thöïc hieän toát hôn, laâu hôn so vôùi laõnh ñaïo trieån khai xuoáng thöôøng bò vaáp do taâm lyù “ñaây khoâng phaûi saùng kieán cuûa toâi”. Chia seû cuûa oâng Hoïc nhaän ñöôïc söï ñoàng thuaän cao töø chính Tekcom vaø caùc DN khaùc. Ñaây cuõng chính laø caùch maø Tekcom ñang trieån khai ñeán töøng boä phaän trong coâng ty. OÂng Phuøng Ñöùc Hoaøng - Giaûng vieân döï aùn SCORE cuõng cho raèng: “Coâng nhaân tröïctieápsaûnxuaátchính laø nguoàn löïc ñeå caûi tieán. Neáu DN chæ xem hoï laø ngöôøi laøm ñôn thuaàn “saùngvaøoca-chieàutanca”seõkhoâng khai thaùc ñöôïc nguoàn löïc naøy. Khi caùnboäquaûnlyùtaïochohoïsöïantaâm, taâm lyù thoaûi maùi, bieát ñoäng vieân vaø gôïi yù seõ taïo ra söï gaén boù vaø suy nghó laømsaoñeåmoâitröôønglaømvieäcngaøy caøng toát hôn. Ñoù laø moät quaù trình laâu daøi, vaát vaû ñoøi hoûi noã löïc cuøng kyõ naêng quaûn trò cuûa moãi DN”. Saûn xuaát vaùn eùp taïi Tekcom
 23. 23. 26 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI Chínhphuû,ngaønhnoäithaátVieätNam ñang taäp trung noäi löïc ñeå chinh phuïcngöôøiduøngnoäiñòa,songsong vôùinoãlöïcñaåymaïnhxuaátkhaåu."Vifa GU laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng ñaàu tieân cuûa haønh trình chinh phuïc ngöôøi duøng trong nöôùc. HAWA ñaùnhgiaùraátcaogiaùtròcuûathòtröôøng noäi ñòa. Neáu DN Vieät Nam hieän dieän saâu hôn ôû thò tröôøng naøy, ngaønh cheá bieán goã cuõng seõ theâm cô hoäi phaùt trieån vöõng maïnh", oâng Khanh khaúng ñònh. Ñeå hoã trôï cho söï xuaát hieän cuûa caùc thöông hieäu noäi thaát trong laàn ra maét ngöôøi duøng trong nöôùc naøy, Ban toå chöùc Vifa GU ñaõ maïnh daïn xaây döïng moät Ban giaùm tuyeån, laø nhöõng ngöôøi coù uy tín vaø kinh nghieäm trong ngaønh noäi thaát laãn kieántruùc.Ngoaøivieäcchoïnlöïanhöõng DN coù saûn phaåm ñoäc ñaùo, phuø hôïp vôùi thò hieáu ngöôøi tieâu duøng, Ban giaùm tuyeån coøn laøm nhieäm vuï tö vaán xeáp ñaët ñeå DN tham gia taïi trieån laõm coù theå xuaát hieän moät caùch aán töôïng nhaát. Theo oâng Nguyeãn Quoác Khanh, trong boái caûnh môùi, NAMKHUEÂ Taäp hôïp gaàn 100 doanh nghieäp trong ngaønh cheá bieán goã, thuû coâng myõ ngheä, kieán truùc, baát ñoäng saûn, thôøi trang, aåm thöïc... Vifa GU mang ñeán cho khaùch tham quan nhöõng xu höôùng trang trí noäi thaát, kieán truùc hoaøn toaøn môùi. Ñaây cuõng laø trieån laõm giôùi thieäu phong caùch soáng vaø giaûi phaùp troïn goùi cho khoâng gian noäi thaát ñuùng vôùi nhu caàu vaø thò hieáu thaåm myõ cuûa ngöôøi Vieät. caùc trieån laõm, hoäi chôï quoác teá ñeàu laø nôi theå hieän xu höôùng tieâu duøng cuûa töông lai, Vifa GU cuõng khoâng ngoaïi leä. DN seõ mang ñeán nhöõng thieát keá môùi nhaát, aán töôïng nhaát cuûa mình ñeå khaùch tham quan laãn ñoái töôïng tham döï ñaëc bieät laø caùc nhaø thieát keá coù theå naém baét vaø sau ñoù,chuyeånñeánchokhaùchhaøngcuûa mình thoâng qua nhöõng döï aùn. BÖÔÙC THÖÛ MÔÙI TRONG COÂNG TAÙC TRIEÅN LAÕM XaùcñònhVifaGUlaøsöïkieänmang tính tieân phong trong coâng taùc toå chöùc xuùc tieán thöông maïi, Ban toå chöùc Vifa GU höôùng ñeán moät hình thöùc toå chöùc hoaøn toaøn khaùc bieät, nhaèm mang ñeán nhöõng giaù trò khoâng chæ cho DN tham gia maø coøn cho caû khaùch tham quan laãn nhöõng ngöôøi hoaït ñoäng trong caû ba ngaønh: saûn xuaát cheá bieán goã, thieát keá vaø baát ñoäng saûn. Cuï theå, ñeå phuïc vuï khaùch tham quan coù caùi nhìn roõ hôn veà töøng khuynh höôùng noäi thaát, ban toå chöùc chia khoâng gian trieån laõm ra laøm nhöõng khu vöïc coù ñieåm nhaán khaùc nhau. Ñôn VIFA GU -FESTIVAL CỦANHỮNG NHÀSÁNGTẠO XUÙC TAÙC CHO THÒ TRÖÔØNG TRONG NÖÔÙC Dieãn ra töø ngaøy 16 ñeán ngaøy 19/5/2019, duø laø laàn ñaàu tieân toå chöùc, Vifa GU vaãn ñaït qui moâ 500 gian haøng, phuû kín khoâng gian saûnh trieån laõm chính cuûa Trung taâm Hoäi chôï vaø Trieån laõm Saøi Goøn (SECC, quaän 7, TP.HCM). "Vifa GU laø caâu chuyeän daønh rieâng cho thò tröôøng noäi ñòa. Ngay töø ban ñaàu, chuùng toâi ñaõ xaùc ñònh seõ giôùi haïn soá löôïng doanh nghieäp (DN), chæ nhöõng DN xaùc ñònh phuïc vuï khaùch haøng trong nöôùc môùi ñöôïc quyeàn tham gia trieån laõm naøy. Traûi qua khaâu tuyeån choïn, löôïng DN tham döï ñoâng ñaûo nhö hieän nay chính laø nguoàn ñoäng vieân raát lôùn cho coâng taùc toå chöùc", oâng Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phoù chuû tòch - Toång thö kyù HAWA chia seû. Ñoàng quan ñieåm, oâng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch HAWA cho bieát, töø chæ ñaïo phaûi giöõ vöõng thò tröôøng trong nöôùc cuûa Thuû töôùng
 24. 24. 27 ñöôïc phoái trong khoâng gian naøy söû duïng töø nhöõng saûn phaåm cuûa caùc DN tham gia trieån laõm. Ñaëc bieät, 4 goùctrongkhoânggiansaûnhtrieånlaõm seõ ñöôïc duøng laø caùc goùc AÅm thöïc - RuNam (F&B Corner), goùc Sieâu xe Lamboghini, goùc Söï kieän, goùc Ngheä thuaät-DieãnñaønTinhteá(ArtCorner), nhaèm mang ñeán khaùch tham quan caùi nhìn môû roäng veà phong caùch cuõng nhö "gu" trong ñôøi soáng cuûa ngöôøi Vieät hieän nay. cöû nhö khu vöïc Khoâng gian Tinh hoa (Eclectic Pavilion) vôùi söï tham gia cuûa caùc thöông hieäu lôùn nhö: Elle Deùcor, Duõng Yoko, Travipome, Lusso, CARA, Sieâu Chung Kyø, TOÂT, Baxter, Casa Nhaø... Bantoåchöùccuõngñaõthieátkeáneân 3ngoâinhaøtrungtaâm(ThreeHouses) ñaïi dieän cho 3 xu höôùng trang trí noäi thaát khaùc nhau, seõ ñöôïc toå chöùc song song vôùi khu Tinh hoa treân quaûngtröôøngGU.Nhöõngsaûnphaåm Ngoaøi ra, Vifa GU coøn coù 2 ñieåm nhaán khaùc laø khoâng gian tröng baøy caùcthieátkeáñaïtgiaûithöôûngKieántruùc quoácgiaVieätNamvaøConñöôøngcaây xanh cuûa Tavico, theå hieän xu höôùng soáng ngaøy moät gaàn hôn vôùi thieân nhieân.Vieäctröngbaøycaùcthieátkeáñaït giaûi thöôûng Kieán truùc quoác gia Vieät Nam cuõng chính laø bieåu hieän cuûa söï keát noái giöõa HAWA vaø Hoäi Kieán truùc sö Vieät Nam, Caâu laïc boä Kieán truùc sö treû Vieät Nam. Moái lieân keát naøy höùa heïn seõ phaùt trieån ñöôïc heä sinh thaùi caàn thieát trong vieäc kinh doanh noäi thaátôûthòtröôøngtrongnöôùc."Guhay nhu caàu cuûa ngöôøi duøng laø nhöõng thöù seõ thay ñoåi theo thôøi gian. Vieäc keát hôïp giöõa ngöôøi thieát keá vaø nhaø saûn xuaát laãn ñôn vò kinh doanh baát ñoäng saûn seõ laø moái lieân keát ñeå caùc DN naém baét ñöôïc nhöõng thay ñoåi trong thò hieáu, kòp thôøi cung caáp saûn phaåm cho thò tröôøng. Trong tinh thaàn ñoù, Vifa GU laø moät hoaït ñoäng coù lôïi khoâng chæ cho DN caùc ngaønh keå treân maø cho caû khaùch haøng", oâng Khöông Vaên Möôøi, Phoù chuû tòch Hoäi Kieán truùc sö Vieät Nam ñaùnh giaù. NHIEÀU HOAÏT ÑOÄNG BEÂN LEÀ TAÏI VIFA GU Vifa GU seõ môû cöûa töø 9 giôø - 18 giôø haøng ngaøy (rieâng ngaøy ñaàu tieân môû cöûa ñeán 20 giôø). Ñeå Vifa GU khoâng ñôn thuaàn laø trieån laõm, hoäi chôï maø thöïc söï laø moät festival cuûa nhöõng ngöôøi saùng taïo, Ban toå chöùc thieát keá raát nhieàu caùc hoaït ñoäng beân leà, chuû yeáu taäp trung cho nhöõng ngöôøi ñang hoaït ñoäng trong lónh vöïc saùng taïo, nhöõng khaùch tham quan thöïc söï quan taâm ñeán phong caùch soáng cuûa ngöôøi Vieät. Cuï theå, nhö toå chöùc caùc hoäi thaûo: “Coâng nghieäp nhaø laép raùp”, “AÙnh saùng vaø Maøu saéc”, “Xu höôùng nhaø ôû ñöông ñaïi”, “Nhöõng cung baäc cuûa thieát keá YÙ chuaån möïc”... Ñaëc bieät, Talkshow “Soáng coù Gu” vôùi söï tham gia cuûa caùc chuyeân gia vaên hoùa, nhaø nghieân cöùu Huyønh Ngoïc Traûng, KTS. Nguyeãn Vaên Taát - Toång bieân taäp Taïp chí Nhaø ñeïp vaø oâng Lyù Quí Trung - CEO Taäp ñoaøn noäi thaát AKA Furniture Group...
 25. 25. M A D E I N I T A L Y F PEFC/18-31-212 E1 Ask for ours FSC® certified products Fantoni Campus, Italy Raw and melamine faced MDF and Chipboard MDF from 1,8 to 60 mm thickness Chipboard from 8 to 40 mm thickness Sales contact: LEVICO LTD Mobile: +84 938798385 Office: +84 28 35194273 Email: levico@levico.vn
 26. 26. Made in Taiwan
 27. 27. 30 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI Ñoù cuõng laø lyù do HAWA chính thöùc môøi taát caû caùc KTS ñang hoaït ñoängtreânñòabaøncaûnöôùcñeántham quan Trieån laõm Phong caùch soáng - VifaGU,dieãnratöø16-19/5taïiSECC, TP.HCM. Trong khoâng gian cuûa Vifa GU, HAWA phoái hôïp vôùi Hoäi KTS treû Vieät Nam tröng baøy caùc taùc phaåm ñaït Giaûi Kieán truùc Quoác gia 2018 vaø taïo ñieàu kieän laãn khoâng gian cho caùc KTS treû theå hieän söï saùng taïo cuûa mình taïi Vifa GU. Ñaùnh giaù veà söï hôïp taùc naøy, KTS. Nguyeãn Thu Phong, UÛy vieân Ban NAMBÌNH Saùng ngaøy 18/3, HAWA ñaõ coù buoåi kyù keát vôùi Caâu laïc boä Kieán truùc sö treû Vieät Nam, tröïc thuoäc Hoäi kieán truùc sö Vieät Nam nhaèm tieán ñeán vieäc ñoàng haønh cuøng caùc kieán truùc sö treû ñang hoaït ñoäng treân caû nöôùc. Thöôøng vuï Hoäi KTS Vieät Nam, Chuû nhieäm Caâu laïc boä KTS Treû Vieät Nam cho bieát, trong quaù trình laøm ngheà, caùc KTS cuõng raát mong tìm ñöôïc nhöõng saûn phaåm noäi thaát phuø hôïp, chaát löôïng cho gia chuû. Ñaùng tieác, ñaëc thuø thò tröôøng hieän nay vaãn coøn nhöõng khoaûng caùch giöõa KTS vaø DN noäi thaát, daãn ñeán nhöõng ñieåm cheânh khoâng ñaùng coù. Ñieån hình laø vieäc ñaõ coù nhöõng coâng trình ngöôøi duøng phaûi tìm mua nhöõng saûn phaåm "made in Vietnam" töø thò tröôøng nöôùc ngoaøi, nhaäp khaåu ngöôïc trôû laïi thò tröôøng trong nöôùc. Theo oâng Phong, 3 naêm trôû laïi ñaây,cuøngvôùisöïphaùttrieåntrôûlaïicuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn, nhu caàu thieát keá laãn mua saém noäi thaát cuõng ñang taêng nhanh. Neáu coù ñöôïc söï hôïp taùc giöõa hai giôùi, thieát keá vaø saûn xuaát, thì thò tröôøng noäi thaát Vieät Nam seõ coù theâm cô hoäi phaùt trieån. "HoäiKSTVieätNamcuõngnhöCaâulaïc boä KTS Treû seõ laøm baø ñôõ, hoã trôï cho nhöõng hôïp taùc giöõa hai giôùi ngaøy caøng saâu roäng hôn", oâng Phong khaúng ñònh. BẮT TAY NHỮNG NGƯỜITHIẾTKẾ H oaït ñoäng theå hieän söï ñoàng haønh ñaàu tieân vôùi nhöõng ngöôøilaømcoângtaùcsaùngtaïo laøHAWAñoùnggoùpngaânsaùchñeåtoå chöùcLieânhoanKieántruùcsötreû(KTS) Vieät Nam, dieãn ra vaøo thaùng 4/2019 taïi thaønh phoá Vuõng Taøu. Cuøng vôùi vieäc hoã trôï taøi chính, trong khuoân khoå lieân hoan naøy, caùc chuyeân gia cuûa HAWA ñaõ giao löu, tö vaán cho caùc KTS treû. Ñoàng thôøi, môû roäng caùc keát noái ñeå ñoäi nguõ thieát keá coù theå tieáp caän deã daøng hôn vôùi nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc saûn xuaát. Theo oâng Huyønh Vaên Haïnh, Phoù chuû tòch HAWA, moái lieân keát giöõa toå chöùc cuûa caùc nhaø thieát keá vaø maùi nhaø chung cuûa nhöõng ngöôøi saûn xuaátmôûranhieàutrieånvoïnghôïptaùc, phaùt trieån thöông maïi cho ngaønh cheá bieán goã. "Hieän nay, khaùch haøng khoâng chæ mua saûn phaåm maø coù nhu caàu mua caû khoâng gian soáng. Ñoäi nguõ KTS seõ laø keânh giuùp doanh nghieäp (DN) tieáp caän khaùch haøng hieäuquaûhôn",oângHaïnhnhaänñònh.
 28. 28. 31 WOODWORKING MACHINERYWOODWORKING MACHINERY Saùng laäp naêm 1955 COÂNG TY TNHH CÔ KHÍ COÂNG NOÂNG NGHIEÄP BUØI VAÊN NGOÏ Vaên phoøng: 743A Haäu Giang, P.11, Q.6, TPHCM Truï sôû: AÁp 5, xaõ Ñöùc Hoøa Ñoâng, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An ÑT:(84-28) 38766386 - 38776357 - 37550981 Fax: (84-28)38752027 Established in 1955 BUI VAN NGO INDUSTRIAL & AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD. Office: 743A Hau Giang Street, Ward 11, District 6, HCMC Headquarters: Hamlet 5, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province Tel: (84-28) 38766386 - 38776357 - 37550981 Fax: (84-28) 38752027 E-mail: info@buivanngo.com.vn Website: www.buivanngo.com.vn GS-135A MÁY ÉP NHIỆT VÁN LẠNG TỰ ĐỘNG VENEER PRESS LINE WITH AUTOMATIC FEED VPA-13727A MÁY XÉN VENEER VENEER GUILLOTINE VGS - 2900A MÁY QUÉT BỤI DOUBLE-SIDED BRUSH APPLICATING DC - 135A Goã Ñöùc Thaønh ñaït 30% keá hoaïch 2019 K eát thuùc naêm taøi chính 2018, Coâng ty Goã ÑöùcThaønh(GDT)vöøa coâng boá keát quaû khaû quan veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Cuï theå, doanh thu toaøn coâng ty naêm 2018ñaït389tyûñoàng,taêng8%sovôùinaêm2017. Lôïi nhuaän sau thueá ñaït 89 tyû ñoàng, taêng 8%. Taïi ñaïi hoäi, caùc coå ñoâng ñaõ thoâng qua nhieäm vuï cho naêm 2019. Bao goàm, doanh thu seõ ñaït 428 tyû, taêng 10% so vôùi cuøng kyø, lôïi nhuaän sau thueá 94 tyû, taêng 5%. Trong naêm 2019, vôùi tyû leä taêng tröôûng theo keá hoaïch naêm 2019, Ñöùc Thaønh thoáng nhaát thoâng qua tyû leä chia coå töùc lyùtöôûnglaø50%/meänhgiaùcoåphieáuphoåthoâng baèng tieàn maët hoaëc baèng coå phieáu hoaëc vöøa tieànmaëtvöøacoåphieáu,ñoàngthôøiuûyquyeàncho HÑQT quyeát ñònh thôøi gian thöïc hieän. ThoângtintöøHÑQTchobieát,toångñônhaøng Ñöùc Thaønh ñaõ nhaän ñeán ngaøy 30/3/19 ñaõ leân ñeán 114 tyû, ñaït gaàn 30% keá hoaïch naêm 2019. Q.Y HAWA hôïp taùc cuøng HREC N gaøy25/4/2019,HoäiMyõngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) vaø BCH CLB Baát ñoäng saûn TP.HCM (HREC) ñaõ coù buoåi gaëp gôõ, laøm vieäc vaø trao ñoåi phöông höôùng hôïp taùc giöõa hai ñôn vò. ÑaïidieänBCHHAWAñaõthoángnhaátvôùiHRECnhöõngphöông aùn hôïp taùc cuï theå. Theo ñoù, trong khuoân khoå Trieån laõm Vifa GU, HAWAvaøHRECseõphoáihôïptoåchöùchoäithaûochuyeânñeàchogiôùi baátñoängsaûnvaøcaùcDNtrongngaønhgoã,noäithaát.Thoângquahoäi thaûo naøy, caû hai toå chöùc seõ cung caáp nhöõng thoâng tin, xu höôùng phaùt trieån môùi nhaát cuûa hai ngaønh, taïo tieàn ñeà tích cöïc cho söï tìm kieám vaø hôïp taùc phuø hôïp ñeå cuøng phaùt trieån. CLBHRECtröïcthuoäcHieäphoäiDoanhnghieäpTP.HCM(HUBA), laøtoåchöùctöïnguyeäncuûacaùctoåchöùc,caùnhaânvaøchuyeângiatrong lónh vöïc baát ñoäng saûn. HREC hieän coù hôn 100 thaønh vieân. Theo oâng Nguyeãn Quoác Baûo - Chuû tòch HREC, söï phuïc hoài cuûa ngaønh baát ñoäng saûn trong nhieàu naêm vöøa qua ñaõ taïo ra löïc ñaåy cho caùcngaønhthuoäc“heäsinhthaùibaátñoängsaûn”taêngtröôûngmaïnh, trong ñoù coù ngaønh goã vaø noäi thaát. Trong thôøi gian tôùi, HAWA vaø HREC seõ tieáp tuïc coù nhieàu hoaït ñoäng phoái hôïp toå chöùc cuøng nhau nhaèm taêng cöôøng söï hieåu bieát vaø hôïp taùc giöõa hai beân. K.T
 29. 29. 32 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI vôùi heä thoáng piston, bình chöùa keo, van, daây daãn vaø caàn gaït. “Maùy pha keo ñuùng tyû leä” cho hieäu quaû vöôït troäi, ñaït tyû leä theå tích keo - chaát xuùc taùclaø4:1,hoãnhôïpkeoñuùngtyûleäcoù ñoäbaùmdínhcao,thaotaùcnhanhvaø ñôn giaûn. Ñaâylaømoättrongvoâsoácaûitieántaïi CoângtyMinhDöôngvaølaømoättrong nhöõng tình huoáng maø Caåm nang “1.001 caûi tieán trong ngaønh goã” taäp 2toånghôïplaïi.50tìnhhuoángñeàcaäp trongtaäp2khoângchælaønhöõngsaùng taïoveàmaùymoùc,saépxeápchuyeàn,5S, saûn xuaát tinh goïn maø coøn veà quaûn lyù nhaân coâng, hôïp taùc taïi nôi laøm vieäc. Ñoù coøn laø nhöõng khaåu hieäu ngaén goïn, suùc tích, deã nhôù, deã laøm, do chính coâng nhaân toång keát töø thöïc tieãn. LAÏCLAÂM Tieáp noái thaønh coâng cuûa taäp 1, Caåm nang “1.001 caûi tieán trong ngaønh goã” taäp 2 ñaõ ra maét ñoäc giaû. Cuõng nhö Minh Döông, Tieán Höng laø doanh nghieäp (DN) ñi ñaàu trong caûi tieán saûn xuaát ñaït hieäu quaû cao. Trong taäp 2 naøy, ngöôøi ñoïc coù theå thaáy ñieàu ñoù ñöôïc löôïng hoùa thaønh nhöõng con soá lyù töôûng. Nhö vôùi “Boá trí maùy baøo cuoán theo moâ hìnhchöõLhoaëclieânhoaøn”giuùpgiaûm 3 coâng nhaân/8 giôø, tieát kieäm 58,3 trieäuñoàng/naêm,haytìnhhuoáng“Boá trí maùy nhaùm thuøng lieân hoaøn” giuùp giaûm 4 nhaân coâng/8 giôø, tieát kieäm 187,2 trieäu ñoàng/naêm. Caù bieät nhö vieäcaùpduïng“Baêngtaûi24mchocoâng ñoaïnnhaùmsôn”giuùpTieánHöngthu laïi hôn 248 trieäu ñoàng/naêm... Trong chuyeán thaêm vaø laøm vieäc cuûa ñoaøn ñaïi bieåu Thuïy Syõ môùi ñaây, oâng Nguyeãn Phi Huøng - Giaùm ñoác Coâng ty Tieán Höng khaúng ñònh vieäc caûi tieán ñaõ giuùp naêng suaát lao ñoäng cuûa nhieàu khaâu taêng töø 10% ñeán 50%, tyû leä loãi naêm 2018 giaûm 63% so vôùi cuøng kyø. Öôùc tính caùc caûi tieán ñaõ giuùp coâng ty tieát kieäm ñöôïc treân 1,3 tyû ñoàng moãi naêm. Coâng ty cuõng khuyeán khích vaø trao quyeàn cho ngöôøi lao ñoäng tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng caûi tieán taïi nôi laøm vieäc. Ñoùng goùp nhieàu tình huoáng caûi tieán hay trong taäp 2 coøn coù DAFI Tropicdane. Giaùm ñoác ñieàu haønh Phaïm Xuaân Hoøa cho bieát ngay sau khichuyeångiaochochuûsôûhöõumôùi, coâng ty ñaõ tieán haønh caûi toå toaøn boä vaø öu tieân saép xeáp laïi saûn xuaát, ñaàu tö vaø öùng duïng caûi tieán nhaèm ñaït naêng suaát cao nhaát. Nhöõng thay ñoåi cuûa DAFI Tropicdanetheåhieänquatìnhhuoáng boá trí chuyeàn caét, loïng. Chæ vôùi vieäc saép xeáp laïi “lay out” caùc maùy loïng, caéthoaïtñoängñônleûtöøhaøngngang thaønh haøng doïc, coâng ty ñaõ taêng naêng suaát gaáp 2-3 laàn, giaûm 2-4 ẤN TƯỢNG VỚI CẨM NANG “1.001 CẢITIẾNTRONGNGÀNHGỖ”TẬP 2 T aïi Coâng ty Minh Döông, tröôùc ñaây vieäc pha troän keo ñeå traùm treùt ñeàu thöïc hieän thuû coâng. Coâng nhaân öôùc löôïng tyû leä keo ñeå muùc vaø troän treân moät taám bìa carton. Thao taùc thoâ sô khieán chaát löôïng keo khoâng ñeàu, aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm. Ñeå khaéc phuïc, Ban Caûi tieán cuûa nhaø maùy ñaõ vaøocuoäcvaøsaumoätthôøigian,chieác maùy pha keo ñöôïc chính caùc coâng nhaân vaø Ban Caûi tieán cho ra ñôøi chæ
 30. 30. 33 Khi thöïc hieän taäp 2, Ban Bieân soaïn nhaän thaáy roõ söï tham döï vaø vai troø cuûa caùc coâng nhaân vaøo töøng tìnhhuoángcaûitieán.Laønhöõngngöôøi tröïc tieáp saûn xuaát, hoï quan saùt vaø nhìn nhaän thaáu ñaùo vaán ñeà ñeå leân yù töôûng caûi tieán. Coù theå thaáy qua tình huoáng “Naâng cao naêng suaát, giaûm loãi khi may veneer” cuûa Coâng ty Hoá Nai. Chæ vôùi moät chieác boùng ñieän vaø maët kính, coâng nhaân ñaõ taän duïng aùnh saùng chieáu leân ñeå phaùt hieän 100% loãi vaø khuyeát taät treân beà maët vaùn laïng. Nhö moät goùc “nheï nhaøng vaø thö giaõn”, trong taäp saùch naøy, ngöôøi xem coøn coù theå ñoïc nhöõng caâu thô 5S thay cho nhöõng khaåu hieäu khoâ khan, do chính coâng nhaân saùng taùc: nhaân coâng moãi chuyeàn, nhaø xöôûng saïchseõngaênnaép,coângnhaânkhoâng phaûi mang vaùc naëng neà. Hoaëc vôùi saùng taïo “Baøn caro huùt buïi 25m”, coâng ty ñaõ cung caáp töôûng môùi meû veà moät khu vöïc chaø nhaùm voán noåi tieáng buïi baëm, loän xoän, maát veä sinh thaønh moät nhaø xöôûng saïch tinh töôm, hieäu quaû cao. Coøn raát nhieàu tình huoáng aán töôïng, deã aùp duïng vaø ñaït hieäu quaû cao trong saûn xuaát ñöôïc ñeà caäp: Baøn thao taùc laép raùp keát hôïp baêng taûi, Baøn thao taùc laép raùp sofa, Maùy baét vít vuoâng goùc, Söû duïng caûo thuûy löïc trong laép raùp tuû heä khung, Pallet saétxeápchoàngthaypalletgoã,Phöông phaùp sôn tröôùc maët trong, Giao tieáp vaøchiaseûthoângtinquanhoùmZalo... “Caûi tieán chaúng coù ñaâu xa/ Taïi ta voâ yù neân ta cöù tìm”, “5S ñi tröôùc, caûi tieán ñi sau/ Hai caùi gaëp nhau khoâng coøn laõng phí”, hay dí doûm: “Moät laàn saép xeáp ñuùng nôi/ Hôn baèng moät buoåi khôi khôi ñi tìm”. Noùi nhö oâng Nguyeãn Vaên Quyù - Giaùm ñoác Coâng ty Hoá Nai: “Chuùng toâi khuyeán khích vaø thöôûng cho nhöõng coâng nhaân coù caâu noùi, khaåu hieäu hay. Tröïc tieáp saûnxuaáthaøngngaøy,hoïseõhieåucoâng vieäc, aên vaøo caùch nghó roài noùi ra seõ ñuùng vaø laøm ñöôïc”. Cuõng nhö taäp 1, caåm nang caûi tieán taäp 2 coù ñuû caùc chöông muïc Sô cheá - Tinh cheá - Laép raùp; Hoaøn thieän - Ñoùng goùi - Löu kho; Giao tieáp vaø chia seû thoâng tin; Goùc 5S; Hình aûnh ñeïp. Tuy nhieân, söï khaùc bieät laø hình aûnh saéc neùt, roõ raøng vaø ñuùng goùc giuùp ngöôøi ñoïc coù theå bao quaùt, hieåu heát tình huoáng chæ qua hình aûnh. Ngay caû aûnh tö lieäu do DN löu tröõ vaø cung caáp cuõng ñaït chaát löôïng toát hôn. Nhöõng tình huoáng caûi tieán ñöôïc trình baøy theo boá cuïc xuyeân suoát: Tröôùc caûi tieán (öu - nhöôïc ñieåm) - Moâ taû caûi tieán - Hieäu quaû ñaït ñöôïc, keøm hình aûnh minh hoïa “tröôùc - sau” ôû cuøng goùc chuïp giuùp ngöôøi xem hình dung roõ nhaát. OÂNG NGUYEÃN CHAÙNH PHÖÔNG - PHOÙ CHUÛ TÒCH KIEÂM TOÅNG THÖ KYÙ HAWA - TRÖÔÛNG BAN BIEÂN SOAÏN: “Taäp 2 cuûa caåm nang cho thaáy muïc tieâu maø döï aùn SCORE tieán haønh ñaõ ñaït thaønh quaû taïi caùc DN. Caùc chuyeân gia ñaõ öôùc tính hieäu quaû töø caùc tình huoáng maø taäp 2 naøy mang laïi coù theå ñaït con soá haøng chuïc tyû ñoàng. Tuy nhieân, hieäu quaû khoâng haún naèm ôû caùc con soá maø cao nhaát chính laø söï thay ñoåi vaø tö duy saûn xuaát cuûa DN. Chuùng toâi tin raèng hieäu quaû ñoù khoâng chæ lan roäng trong vaøi chuïc DN maø coøn thoåi moät laøn gioù maùt thoâi thuùc söï thay ñoåi vaø caûi tieán cuûa toaøn ngaønh”. Ñoäc giaû coù nhu caàu mua saùch xin lieân heä: Vaên phoøng HAWA - Hotline 0902507770
 31. 31. CNC MORTISING MACHINE MSK3722-5 MSK3722-4x2 MSK3722-5x2
 32. 32. http://www.hsupen.com.tw http://www.sutan.tw DRTB-100 / 250 (5 TRUÏC) CNC ÑAÙNH MOÄNG HAI ÑAÀU DRTA-100 / 250 (9 TRUÏC) CNC ÑAÙNH MOÄNG HAI ÑAÀU gnâouvgnäoM nøortgnäoM nâeixgnäoM pilEgnäoM HSU PEN INTERNATIONAL PRECISION MACHINERY CO.,LTD. gnurTiøaÑ,nâeyugNgnohP,gnôöDùuhP153 ÑT: +886-4-25225378 - Fax: +886-4-25235098 - Email: hsupen@ms14.hinet.net QRV - our new collection - creations based on steam-bent solid wood boards, never seen before.
 33. 33. 36 CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT thaùc goã baát hôïp phaùp vaø thuùc ñaåy thöông maïi goã vaø caùc saûn phaåm goã hôïp phaùp cuûa Vieät Nam xuaát khaåu sangthòtröôøngEUvaøcaùcthòtröôøng khaùc treân toaøn caàu. Vôùi thò tröôøng theá giôùi, Vieät Nam coù vò trí trung taâm trong thöông maïi saûn phaåm goã toaøn caàu. Moät maët, Vieät Nam nhaäp khaåu goã töø 80 nöôùc, bao goàm caùc nöôùc Myõ, chaâu Phi, chaâu AÙ vaø Nam Myõ. Maët khaùc, Vieät Nam laïi xuaát khaåu saûn phaåm goã sang 120 nöôùc, bao goàm caùc thò tröôøng chính nhö EU, Myõ, Nhaät, Trung Quoác, Haøn Quoác vaø UÙc... OÂng Nguyeãn Quoác Trò, Toång cuïc tröôûng Toång cuïc Laâm nghieäp cho bieát, töø THIEÄNPHONG Hieäp ñònh Ñoái taùc töï nguyeän veà Thöïc thi luaät laâm nghieäp, quaûn trò röøng vaø thöông maïi laâm saûn (VPA/ FLEGT) coù hieäu löïc laø böôùc chuaån bò toát nhaát cho vieäc kyù chính thöùc Hieäp ñònh Thöông maïi töï do (EVFTA) giöõa Vieät Nam vaø EU trong thôøi gian tôùi. thaùng 10/2010, Hieäp hoäi Goã vaø Laâm saûn Vieät Nam ñaõ coù vaên baûn trình Thuû töôùng Chính phuû giao cho Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân chuû trì ñaøm phaùn VPA/FLEGT vôùiEUñeåtraùnhruûirochocaùcdoanh nghieäp(DN)khiphaûithöïchieäntraùch nhieäm giaûi trình theo quy ñònh cuûa EU. Traûi qua 8 naêm, keå töø khi Vieät NamvaøEUkhôûiñoängtieántrìnhñaøm phaùn, Hieäp ñònh VPA/FLEGT môùi chính thöùc coù hieäu löïc. Ñoåi laïi khoaûn thôøi gian kieân trì naøy, laø lôïi ích raát lôùn cho DN trong ngaønh. Bôûi, khi cô cheá caáp pheùp FLEGT baét ñaàu hoaït ñoäng, moãi loâ haøng goã vaø saûn phaåm goã cuûa Vieät Nam xuaát khaåu sang EU seõ ñi keøm vôùi giaáy pheùp FLEGT. Cô cheá caáp pheùp FLEGT seõ ñaûm baûo vieäc ñaùp öùng caùc yeâu caàu theo Quy cheá goã cuûaEU,moätquycheáñöôïcxaâydöïng nhaèmngaênchaënvieäcnhaäpkhaåugoã baáthôïpphaùpvaøothòtröôøngEU.Beân caïnhnhöõnglôïiíchthieátthöïcveàkinh teá,xaõhoäivaømoâitröôøngtöøvieäcquaûn lyù röøng toát hôn taïi Vieät Nam, cô cheá caáp pheùp FLEGT seõ goùp phaàn taêng uy tín ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam khoâng chæ taïi thò tröôøng EU maø coøn taïi caùc thò tröôøng xuaát khaåu khaùc, ñang ngaøy caøng coù nhu caàu cao veà MỞ CÁNH CỬA từVPA/FLEGT K eát thuùc quaù trình pheâ chuaån Hieäp ñònh VPA/FLEGT vôùi Vieät Nam sau khi Nghò vieän Chaâu AÂu boû phieáu pheâ chuaån Hieäp ñònh vaøo ngaøy 12/3, ngaøy 23/4/2019 Chính phuû Vieät Nam ñaõ coù Nghò quyeát soá 25/NQ-CP pheâ duyeät Hieäp ñònh VPA/FLEGT giöõa Vieät Nam vaø EU. Nhö vaäy, Hieäp ñònh VPA/FLEGT seõ coù hieäu löïc vaøo ngaøy 1/6/2019. DAÁU AÁN QUAÛN TRÒ RÖØNG Theo Thöù tröôûng Thöôøng tröïc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân Haø Coâng Tuaán, ñaây laø daáu aán môùi quan troïng trong vieäc hôïp taùc giöõahaibeânnhaèmtaêngcöôøngquaûn trò röøng, giaûi quyeát tình traïng khai
 34. 34. 37 Caùc cam keát cuûa Hieäp ñònh VPA/ FLEGT phuø hôïp vôùi quy ñònh taïi Luaät Laâm nghieäp naêm 2017 cuûa Vieät Nam. Ñeå thöïc hieän Hieäp ñònh, Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân ñang khaån tröông hoaøn thieän vaên baûn quy phaïm phaùp luaät haøi hoøa hoùa caùc cam keát cuûa Hieäp ñònh VPA/FLEGT, bao goàm vieäc xaây döïng Nghò ñònh quy ñònh Heä thoáng VNTLAS. Theo keá hoaïch, Nghò ñònh naøy seõ ñöôïc trình Chính phuû ban haønh vaøo cuoái naêm 2019. Nghò ñònh naøy seõ ñieàu chænh moät soá quy ñònh phaùp luaät veà quaûn lyù goã nhaäp khaåu, phaân loaïi ruûi ro DN, xaùc minh xuaát khaåu vaø caáp pheùp FLEGT cho thò tröôøng EU. “Khi Nghò ñònh coù hieäu löïc,HeäthoángBaûoñaûmgoãhôïpphaùp Vieät Nam seõ laø coâng cuï höõu hieäu ñeå caùc cô quan quaûn lyù truy xuaát, xaùc minh nguoàn goác hôïp phaùp, baát keå ñoù laø goã ñöôïc khai thaùc trong nöôùc hay goã nhaäp khaåu”, Thöù tröôûng Haø Coâng Tuaán cho bieát. Theo oâng Tuaán, vieäc thöïc thi Hieäp ñònh trong thôøi gian tôùi seõ coøn khoù khaên vaø thaùch thöùc hôn nhieàu quaù trình ñaøm phaùn. Tuy nhieân, vôùi quyeát taâm caûi caùch maïnh meõ cuûa Chính phuû, cam keát coäng ñoàng DN vaø caùc hoä troàng röøng cuøng vôùi söï goãhôïpphaùp.“HieäpñònhVPA/FLEGT göûi moät tín hieäu maïnh meõ veà cam keát cuûa Vieät Nam vaø EU ñoái vôùi vieäc thuùcñaåythöïchieänChöông“Thöông maïi vaø phaùt trieån beàn vöõng” cuûa Hieäp ñònh EVFTA, bao goàm caùc quy ñònh veà quaûn lyù röøng beàn vöõng vaø thöông maïi laâm saûn”, oâng Trò noùi. NAÂNG CAO UY TÍN NGAØNH CHEÁ BIEÁN GOÃ VIEÄT NAM TheoñaùnhgiaùcuûaToångcuïcLaâm nghieäp, Hieäp ñònh VPA/FLEGT ñöôïc thöïc thi laø daáu moác khôûi ñaàu vieäc Vieät Nam vaø EU cuøng cam keát hôïp taùcñeågiaûiquyeáttìnhtraïngkhaithaùc vaø thöông maïi goã baát hôïp phaùp. Ñeå thöïc hieän Hieäp ñònh, Vieät Nam seõ xaây döïng vaø vaän haønh Heä thoáng Baûo ñaûm goã hôïp phaùp Vieät Nam (VNTLAS) nhaèm ñaûm baûo goã vaø saûn phaåm goã xuaát khaåu cuûa Vieät Nam coù nguoàn goác hôïp phaùp, bao goàm vieäc xaùc minh moät caùch heä thoáng ñeå ñaûm baûo caùc DN Vieät Nam nhaäp khaåu goã ñöôïc khai thaùc vaø mua baùn hôïpphaùpphuøhôïpvôùiphaùpluaätcuûa quoác gia khai thaùc. Nghóa laø, goã khai thaùc baát hôïp phaùp vaø caùc DN mua baùn goã khai thaùc baát hôïp phaùp seõ khoâng ñöôïc tham gia chuoãi cung öùng theo quy ñònh cuûa Heä thoáng VNTLAS. Beân caïnh nhöõng lôïi ích thieát thöïc veà kinh teá, xaõ hoäi vaø moâi tröôøng, cô cheá caáp pheùp FLEGT seõ goùp phaàn taêng uy tín ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam khoâng chæ taïi thò tröôøng EU maø coøn taïi caùc thò tröôøng xuaát khaåu khaùc. uûng hoä ñoàng haønh cuûa Lieân minh Chaâu AÂu, caùc toå chöùc quoác teá vaø trongnöôùc,HieäpñònhVPA/FLEGTseõ ñöôïc thöïc hieän thaønh coâng vaø Vieät Nam sôùm caáp pheùp FLEGT cho caùc loâ haøng xuaát khaåu vaøo EU. “Ñoù seõ laø ñoøn baåy thuùc ñaåy thöông maïi song phöông giöõa EU vaø Vieät Nam ñoàng thôøi taïo cô cheá phaùt trieån beàn vöõng ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam”, oâng Tuaán khaúng ñònh.

×