Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ban tin 62 HAWA - Go va Noi that

208 views

Published on

Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp.HCM (HAWA) phát hành bản tin số 62, tháng 5/2018.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ban tin 62 HAWA - Go va Noi that

 1. 1. AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA)TAÄP 62 Chế biến gỗ là ngành kinh tế mũi nhọn? Tieâu ñieåm: NHAØ XUAÁT BAÛN THOÂNG TAÁN Ngành gỗ giữ màu xanh OÂng Nguyeãn Chieán Thaéng, Chuû tòch Scansia Pacific: 12
 2. 2. C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N T Â N V Ĩ N H C Ử U C Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N T Â N V Ĩ N H C Ử UC Ô N G T Y C Ổ P H Ầ N T Â N V Ĩ N H C Ử U
 3. 3. 4 TIEÁNG NOÙI NGÖÔØI LAØM NGHEÀ 4 Dưđịapháttriển củangànhcònrấtlớn C oâng baèng maø noùi, söï thaønh coâng cuûa ngaønh coù ñöôïc laø nhôø söï phoái hôïp chaët cheõ cuûa ba truïc: Chính phuû - doanh nghieäp (DN) vaø doanh nhaân - toaøn daân. ÔÛ truïc Chính phuû, chuùng ta thaáy roõ, töø nhieàu naêm qua, Chính phuû luoân nhaát quaùn trong vieäc xaùc ñònh ngaønh cheá bieán goã laø ngaønh kinh teá muõi nhoïn cuûa Vieät Nam vaø seõ phaùt trieån laâm nghieäp theo höôùng beàn vöõng, choáng bieán ñoåi khí haäu. Nhaø nöôùc luoân ñeà cao vaø keâu goïi DN thöïc hieän coâng taùc kieåm soaùt nguoàn cung theo chuoãi. Daáu aán quan troïng cuûa Chính phuû trong naêm 2017 laø vieäc kyù taét Hieäp ñònh Ñoái taùc töï nguyeän VPA/FLEGT vaø Quoác hoäi thoâng qua Luaät Laâm nghieäp söûa ñoåi, boå sung theâm chöông Cheá bieán goã. Ñaây cuõng laø söï thöøa nhaän cuûa Nhaø nöôùc veà vai troø cuûa ngaønh cheá bieán goã. Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân ñang xuùc tieán caùc chuaån bò caàn thieát ñeå Hieäp ñònh sôùm ñöôïc kyù chính thöùc. Cuøng vôùi ñoù laø söï chuaån bò theå cheá hoùa Hieäp ñònh thaønh caùc vaên baûn phaùp luaät vaø caùc vaên baûn höôùng daãn thi haønh Luaät Laâm nghieäp ñeå taïo moâi tröôøng phaùp lyù thuaän lôïi hôn cho DN. Nhöõng noã löïc treân cho thaáy, Chính phuû ñeà OÂNGHAØCOÂNGTUAÁN ThöùtröôûngBoäNoângnghieäpvaøPhaùttrieånnoângthoân Kheùp laïi naêm 2017, ngaønh laâm nghieäp Vieät Nam ñaõ ñaït 8 tyû USD giaù trò xuaát khaåu goã, saûn phaåm goã vaø laâm saûn ngoaøi goã. Rieâng saûn phaåm goã ñaït 7,66 tyû USD, taêng 10,2% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc. Con soá naøy chöùng toû ngaønh goã ñaõ veà ñích tröôùc muïc tieâu chieán löôïc cuûa ngaønh ñeán naêm 2020. cao vieäc chuoãi saûn xuaát ngaønh goã vaø xaùc ñònh, chuoãi saûn xuaát goã Vieät Nam laø chuoãi saûn xuaát hôïp phaùp, minh baïch khi böôùc ra thò tröôøng theá giôùi. Truïc thöù hai: doanh nghieäp. Chuùng ta deã daøng nhaän thaáy söï phaùt trieån raát lôùn cuûa ngaønh coâng nghieäp cheá bieán vaø xuaát khaåu goã trong nhöõng naêm trôû laïi ñaây. Taàm voùc vaø doanh thu cuûa ngaønh chöùng toû ñaây laø moät trong nhöõng ngaønh muõi nhoïn, nhieàu tieàm naêng phaùt trieån. Trong naêm 2018, döï baùo nhu caàu tieâu thuï ñoà noäi thaát treân toaøn theá giôùi seõ taêng 3,5%, thöông maïi ñoà goã taêng 4%. Ñoù chính lyù do, DN khai thaùc vaø cheá bieán goã ñang höôùng ñeán con soá xuaát khaåu 9 tyû USD trong naêm naøy. Ñeå thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu aáy, ngoaøi vieäc taäp trung ñoåi môùi coâng ngheä theo höôùng töï ñoäng hoùa, ñaàu tö chaát löôïng nguoàn nhaân löïc vaø naêng löïc quaûn lyù, DN trong ngaønh coøn phaûi môû roäng thò phaàn xuaát khaåu. AÛnh: Quyù Hoøa
 4. 4. 5 Coù leõ, hieám coù ngaønh coâng nghieäp naøo coù dö ñòa phaùt trieån toát nhö ngaønh cheá bieán goã taïi Vieät Nam. Trong 10 naêm qua, möùc phaùt trieån cuûa ngaønh luoân treân 10%. Vì ñieàu naøy maø Chính phuû raát quyeát lieät trong vieäc phaùt trieån ngaønh neân ñaõ vaø ñang nhieät tình vaø saün saøng hoã trôï caùc DN trong ngaønh, nhaát laø vieäc phaùt trieån nguoàn cung hôïp phaùp. Bieát ñieåm khoù DN cheá bieán goã maéc phaûi, Chính phuû cuõng ñaõ coùkeáhoaïchphaùttrieåncoângnghieäp phuïtrôï,phuïcvuïchuyeânngaønhnaøy trong thôøi gian tôùi. Vôùi taát caû nhöõng kyø voïng vaø hoã trôï,Chínhphuûcuõngmongraèngcaùc DN trong ngaønh töï tin, maïnh daïn ñaàu tö hôn. Taát nhieân, nhö ñaõ noùi, khoaûn ñaàu tö naøy phaûi treân cô sôû phaùttrieåncoângngheämôùi,taênghaøm löôïng chaát xaùm ñeå naâng cao giaù trò saûnphaåmthayvìchægiacoâng,töøñoù taêng thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng. Chính phuû cuõng ñeà nghò DN tuaân thuû caùc quy ñònh ñaûm baûo nguoàn cung hôïp phaùp cuûa ngaønh. Chuùng ta quyeát lieät khoâng ñaùnh ñoåi vì baát cöù lyù do naøo, khoâng chaáp nhaän con saâu laøm raàu noài canh ñeå giöõ vaø laøm taêng uy tín cuûa ngaønh. Ñöôïc nhö vaäy, cuõng laø vieäc chuùng ta taêng uy tín quoác gia. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu ñoù, Chính phuû keâu goïi DN tham gia nhieàu hôn vaøo vaán ñeà taêng dieän tích troàng röøng, quaûn lyù röøng beàn vöõng. Chính phuû luoân ñoàng haønh vaø seõ tieáp tuïc taïo saân chôi bình ñaúng cho DN trong nöôùc laãn DN nöôùc ngoaøi. Hieän, trong caû nöôùc coù khoaûng 4.500 DN cheábieángoã,khuvöïctönhaânchieám 95%. Coù khoaûng 1.500 DN cheá bieán goã tröïc tieáp xuaát khaåu, trong ñoù DN FDI chæ chieám khoaûng 450. Phaân loaïi quy moâ thì DN nhoû vaø sieâu nhoû chieám tôùi 93%. Chính phuû saün saøng taïo ñieàu kieän toái ña cho caùc DN môùi khôûi nghieäp, DN vöøa vaø nhoû ñeå hoï coùñieàukieänphaùttrieånhôn,goùpsöùc vôùi ngaønh. Chæ caàn DN trong ngaønh vöõngtinvaøcoágaéng,toâitin,töônglai cuûangaønhchaécchaénseõlaøböùctranh töôi saùng hôn hieän nay raát nhieàu. Hieám coù ngaønh coâng nghieäp naøo coù dö ñòa phaùt trieån toát nhö ngaønh cheá bieán goã taïi Vieät Nam. Taàm voùc vaø doanh thu cuûa ngaønh chöùng toû ñaây laø moät trong nhöõng ngaønh muõi nhoïn, nhieàu tieàm naêng phaùt trieån. AÛnh:QuyùHoøa
 5. 5. 6 In 2.000 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 817-2018/CXBIPH/02-08/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 77/QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy 27 thaùng 4 naêm 2018 Soá ISBN: 978-604-953-674-8 In xong vaø noäp löu chieåu quyù II naêm 2018 Ñoái taùc lieân keát: Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM Ñòa chæ: 185 Lyù Chính Thaéng, Phöôøng 7, Quaän 3, TP.HCM Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Tröôûng ban Bieân taäp: Traàn Vieät Tieán Bieân soaïn: Nguyeãn Quoác Khanh, Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng Thieát keá myõ thuaät: Ñoã Tieán Ñaït Söûa baûn in: Thieàu Hoa Phuï traùch taøi trôï: Ngoïc Hieáu, Traàn Kim AÛnh bìa: Quyù Hoøa 12 28 50 MUÏC LUÏC 8 Tieâu ñieåm CHEÁ BIEÁN GOÃ LAØ NGAØNH KINH TEÁ MUÕI NHOÏN? 12 Ñoái thoaïi OÂng Nguyeãn Chieán Thaéng, Chuû tòch Scansia Pacific: NGAØNH GOÃ GIÖÕ MAØU XANH 16 Hoaït ñoäng hoäi THEÁ BA CHAÂN CUÛA MOÂ HÌNH HÔÏP TAÙC XAÕ LAÂM NGHIEÄP BEÀN VÖÕNG XUÙC TIEÁN THAØNH LAÄP TRUNG TAÂM ÑAØO TAÏO HAWA 22 Chính saùch - Phaùp luaät CSGs CHO XUAÁT NHAÄP KHAÅU GOÃ VIEÄT NAM - UÙC 32 Xuùc tieán thöông maïi VIFA - EXPO 2018: GOÃ VIEÄT KHOE MÌNH NHÖÕNG AÁN TÖÔÏNG ÑEÏP TAÏI VIFA - EXPO 2018 Chuyeân vieân tö vaán Michael Buckley: CAÀN ÑÒNH VÒ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG XUÙC TIEÁN CHO NGAØNH GOÃ Thò tröôøng Ñöùc: LÔÙN NHÖNG NHIEÀU THAÙCH THÖÙC 44 Thuû coâng myõ ngheä TÌM LAÏI VEÛ ÑEÏP SÔN MAØI CUOÄC CHÔI VÔÙI GIAÁY CARTON PHEÁ THAÛI CUÛA THIERRY VOELTZEL 52 Vaät lieäu môùi GIAÛI PHAÙP MÔÙI VÔÙI GOÃ MEÀM HOA KYØ VAÛI CHOÁNG CHAÙY LEÂN NGOÂI Martin Schiessl - Toång giaùm ñoác Coâng ty TNHH Blum Vieät Nam: COÂNG NGHIEÄP PHUÏ TRÔÏ LAØ TÖÔNG LAI CUÛA NGAØNH GOÃ GOÃ SOÀI BIEÁN NHIEÄT CUÛA MYÕ TAÏI IFFS GOÃ KYÕ THUAÄT PHAÀN LAN 66 Thieát keá HOA MAI "DAÄY THÌ” KHOE SAÉC ÔÛ HOA MAI 2017 - 2018 NIEÀM TIN LÔÙN CUÛA COÂ GAÙI NHOÛ 74 Coâng ngheä Wood Taiwan 2018: BÖÙC TRANH TÖÔNG LAI CUÛA COÂNG NGHEÄ CHEÁ BIEÁN GOÃ 76 Goùc quaûn trò Trieån khai coâng ngheä: "CUOÄC CHÔI" VAØ "LUAÄT CHÔI" 66 70 44
 6. 6. MAC Co., Ltd 102/65/38 Lê Văn Thọ, Quận Gò Vấp, HCMC Tel: 0944 99 8067 Fax: (028)73068786 Email:lephuocvan@hanhgia.com Web: www.hanhgia.com/ www.lean.com.vn Make Leaders Happier! Các chương trình đào tạo - tư vấn dành cho ngành gỗ Chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm ngành gỗ Top Google search "loai bo lang phi"Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Hạnh Gia "Lean Factory Design" PHƯƠNG PHÁP CĂN BẢN GIÚP LOẠI BỎ 7 LOẠI LÃNG PHÍ "CHẾT NGƯỜI" TRONG SẢN XUẤT!
 7. 7. 8 TIEÂU ÑIEÅM NHÖÕNG BÖÔÙC CHAÂN BEÀN VÖÕNG Theo thoáng keâ cuûa Toå chöùc ThöôngmaïiTheágiôùi(WTO),thöông maïi toaøn caàu naêm 2017 taêng 4,9%. Ñaây laø con soá khaù aán töôïng bôûi noù caûi thieän ñaùng keå so vôùi möùc taêng tröôûngmôønhaït1,3%cuûanaêm2016. Trong böùc tranh chung naøy, thò tröôøngñoànoäithaáttheágiôùivôùigiaùtrò saûnphaåmchöakeåkhaâuphaânphoáilaø 428 tyû USD, vaø döï kieán seõ taêng 3,5% trong naêm 2018. Cuøng vôùi möùc tæ leä taêng tröôûng cuûa ngaønh treân toaøn caàu, cheá bieán goã Vieät Nam thôøi gian qua cuõng coù nhöõng böôùc phaùt trieån vöôït baäc. Theo oâng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM - HAWA, trong 15 naêm qua, chæ soá phaùt trieån ngaønh raát toát. Duø ôû thôøi kyø kinh teá toaøn caàu coù khoù khaên thì ngaønh vaãn phaùt trieån ñöôïc 8 - 15%. “Ñaây laø ngaønh kinh teá coù möùc phaùt trieån beàn vöõng, ñoùng goùp khoâng nhoû cho GDP caû nöôùc”, oâng Khanh noùi. Naêm 2017, toång kim ngaïch xuaát khaåu goã, saûn phaåm goã vaø laâm saûn CHẾ BIẾN GỖ LÀ NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN? NEÁU TÍNH CAÛ THÒ TRÖÔØNG QUOÁC NOÄI VÔÙI GIAÙ TRÒ SAÛN PHAÅM 1,65 TYÛ USD, NGAØNH KHAI THAÙC VAØ CHEÁ BIEÁN GOÃ ÑOÙNG GOÙP CHO DOANH SOÁ QUOÁC GIA NAÊM 2017 LAØ 9,65 TYÛ USD. ÑEÅ LAØM NEÂN CON SOÁ HAÁP DAÃN NAØY, TOAØN NGAØNH ÑAÕ SÖÛ DUÏNG HÔN 420.000 LAO ÑOÄNG VÔÙI NAÊNG SUAÁT BÌNH QUAÂN ÖÔÙC KHOAÛNG 23.000 USD/NGÖÔØI/NAÊM. CAÙC CHUYEÂN GIA CHO RAÈNG, ÑAÂY LAØ MOÄT TRONG NHÖÕNG NGAØNH KINH TEÁ MUÕI NHOÏN CUÛA VIEÄT NAM TRONG HIEÄN TAÏI VAØ CAÛ TÖÔNG LAI 20 NAÊM NÖÕA. LIEÄU NHAÄN ÑÒNH NAØY COÙ QUAÙ LÔØI? Ñöùng ñaàu ASEAN, ñöùng thöù 2 chaâu AÙ vaø thöù 5 treân theá giôùi, chæ sau Trung Quoác, Ñöùc, YÙ vaø Ba Lan, Vieät Nam laø quoác gia coù vò theá treân baûn ñoà xuaát khaåu theá giôùi duø lòch söû cuûa ngaønh chæ hôn 20 naêm. Möùc taêng tröôûng haáp daãn cuûa ngaønh chính laø ñieàu maø caùc quyõ ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc phaûi thöøa nhaän. HOAØNGLAÂM-MINHTHY Địnhvịmớichotầmvócmới
 8. 8. 9 ngoaøi goã ñaït möùc 8 tyû USD, taêng 10,2% so vôùi naêm 2016. Beân caïnh ñoù, ngaønh goã cuõng ñoùng goùp cho thò tröôøng quoác noäi vôùi giaù trò saûn phaåm 1,65 tyû USD, naâng toång saûn phaåmcuûangaønhnaêm2017leân9,65 tyû USD. CAÂU CHUYEÄN DAÂN SINH Theo oâng Nguyeãn Quoác Khanh, khoâng chæ taêng tröôûng vaø mang cô hoäi thu nhaäp oån ñònh cho haøng traêm ngaøn lao ñoäng treân caû nöôùc, cheá bieán goã coøn laø ngaønh kinh teá vì daân sinh. Bôûi, khoâng coù ngaønh saûn xuaát naøo coù chuoãi saûn xuaát daøi vaø kheùp kín nhö ngaønh goã. Neáu nhö deät may, da giaøy chæ tham gia phaân ñoaïn gia coâng vì thieáu nguyeân lieäu, thuûysaûnchæxuaátkhaåunguyeânlieäu... thì chuoãi sinh phaåm ngaønh goã keùo daøi töø troàng röøng, khai thaùc, cheá bieán,thöôngmaïi,xaâydöïng,trangtrí noäi ngoaïi thaát... Trong ñoù, cheá bieán goã laø trung taâm, keùo theo söï lan toûa cuûaraátnhieàungaønhkhaùcphaùttrieån nhö vaän chuyeån, coâng nghieäp phuï trôï, vaûi voùc, thuoäc da, kim loaïi, bao bì, oác vít, thieát keá, cô khí, marketing, hoäi chôï, du lòch... Chuû tòch HAWA cho bieát: “Tyû leä noäi ñòa hoùa trong saûn phaåm cheá bieán goã Vieät Nam 10 naêm qua ngaøy moät cao. Cöù 1 ngöôøi saûnxuaáttröïctieáptrongcheábieángoã thì coù khoaûng 3 ngöôøi coù lieân quan. Hieän toaøn ngaønh ñaõ vaø ñang söû duïnghôn420.000laoñoängthöôøng xuyeântaïicaùcnhaømaùyvôùinaêngsuaát bìnhquaânöôùckhoaûng23.000USD/ ngöôøi/naêm”. Nhö vaäy, neáu 500.000 lao ñoäng trong saûn xuaát cheá bieán goã thì coù theâm 1,5 trieäu lao ñoäng lieân quan, töùc laø 2 trieäu lao ñoäng treân toång soá khoaûng 55 trieäu löïc löôïng lao ñoäng treân caû nöôùc. Vieäc phaùt trieån coâng nghieäp ñoà goã seõ keùo theo, lan toûa söï phaùt trieån cuûa taát caû caùc vuøng kinh teá cuûa caû nöôùc. Ñoàngquanñieåm,oângVuõQuang Thònh, Giaùm ñoác ñieàu haønh Coâng ty Quaûn lyù quyõ ñaàu tö VietNam Holding cuõng cho raèng, cheá bieán goã laø moät trong ngaønh coù taêng tröôûng raát haáp daãn caùc quyõ ñaàu tö. BaèngchöùnglaøñaõcoùnhieàuDNtrong ngaønh keâu goïi ñöôïc nhöõng khoaûn ñaàu tö haáp daãn. Beân caïnh ñoù, laø laøn soùng ñaàu tö maùy moùc raát lôùn, thieát bòhieänñaïiñeågiataêngnoäilöïc.“Hieän giaùtrògiataêngngaønhgoãkhoângcao vì löôïng DN tham gia ngaønh vaãn coøn ít, tæ suaát caïnh tranh chöa phaûi laø aùp löïc thöïc söï. Toâi nghó, khoaûng 10naêmnöõa,löôïngDNmôùithamgia ngaønh goã seõ leân ñeán caû ngaøn”, oâng Thònh döï baùo. VAØ TIEÀM NAÊNG COØN ROÄNG MÔÛ Keát thuùc quyù ñaàu tieân naêm 2018, theo soá lieäu môùi nhaát cuûa Toång cuïc Thoángkeâ,xuaátkhaåugoãvaøsaûnphaåm goã ñaït 1,94 tyû USD, taêng 9,5% so vôùi cuøngkyønaêmtröôùc.Möùctaêngtröôûng naøy chöùng toû caùc chuyeân gia trong ngaønh döï ñoaùn xuaát khaåu goã naêm 2018 laø 9 tyû USD vaø sau ñoù laø 10 tyû USD trong naêm 2020 laø hôïp lyù. OÂng Huyønh Vaên Haïnh, Phoù chuû tòch HAWA cho bieát, trong naêm 2018, thöông maïi trong lónh vöïc ñoà goã, nhôø tình hình thuaän lôïi, döï kieánseõtaêngkhoaûng4%,vôùisöïtaêng tröôûng taäp trung chuû yeáu ôû chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông. Hieän nay, caùc nhaø xuaát khaåu ñöôïc ñaùnh giaù laø coù möùc taêng tröôûng toát laø Trung Quoác vôùi35%thòphaàn,Ñöùcoånñònh8%,YÙ vaø Ba Lan ôû möùc 7%, Vieät Nam ñang taêng tröôûng toát vôùi 6%. Naêm nöôùc xuaátkhaåuhaøngñaàunaøychieám63% toång xuaát khaåu ñoà goã theá giôùi. Vò trí maø ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam coù ñöôïc laø khoâng heà nhoû. Tuy nhieân, theo oâng Huyønh Vaên Haïnh, naêng löïc saûn xuaát cuûa Vieät Nam tuy coù gia taêng lieân tuïc nhöng so vôùi tieâu duøng ñoà noäi thaát toaøn caàu naêm 2017, toång saûn xuaát cuûa Vieät Nam chæ ôû möùc 2,06%. Vaø, so saùnh toång thöông maïi ñoà goã naêm 2017 cuûa 100 quoác gia xuaát khaåu laø 141tyûUSD,VieätNamchieámkhoaûng 6%. Töø 2 con soá so saùnh naøy cho thaáy xuaát phaùt ñieåm cuûa chuùng ta coøn raát thaáp trong khi cô hoäi thò tröôøng phía tröôùc coøn raát nhieàu. “Tieàm naêng veà thò tröôøng raát lôùn trong nhieàu naêm tôùi, neáu chuùng ta thöïcsöïnghieâmtuùcñaàutöthìcôhoäi khôûi nghieäp, cô hoäi phaùt trieån kinh doanh trong ngaønh goã vaãn coøn raát lôùn”, oâng Haïnh khaúng ñònh. Döï baùo ñeán naêm 2020, giaù trò toång saûn phaåm cuûa ngaønh khoaûng 13,34 tyû USD. Naêng suaát lao ñoäng bình quaân khoaûng 25.000 USD/ ngöôøi/naêm, toaøn ngaønh seõ söû duïng 533,720 lao ñoäng. Neáu ñöôïc ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä hôïp lyù, döï kieán ñeán naêm 2025, toång saûn phaåm cuûa ngaønh khoaûng 26,72 tyû USD, naêng suaát bình quaân khoaûng 30.000 USD/ ngöôøi/naêm, toaøn ngaønh seõ söû duïng 890.500 lao ñoäng.
 9. 9. 10 TIEÂU ÑIEÅM 4 GIAÙ TRÒ COÁT LOÕI Ngaønhgoãlaøngaønhthuoäcnhoùm khoù quaûn lyù, ñoøi hoûi trình ñoä tay ngheà kheùo leùo, nhanh nhaïy, coù nhieàu yeáu toá kyõ thuaät, raát phuø hôïp vôùi ngöôøi coâng nhaân vaø noâng daân Vieät Nam. Raát hieám quoác gia laøm ñöôïc ngheà goã neân cuõng vì vaäy maø ñoái thuû caïnh tranh trong töông lai cuûa chuùng ta cuõng raát ít. Caàn phaûi xaùc ñònh, saûn xuaát goã khoâng phaûi laø ngaønh coâng nghieäp saùng taïo. Nhöng coâng nghieäp saùng taïo phuïc vuï raát lôùn cho coâng nghieäp cheá bieán goã. Coâng nghieäp saùng taïo ñöôïc xem laø moät lónh vöïc taêng tröôûng chính cuûa kinh teá toaøn caàu. Nhieàu quoác gia treân theá giôùi ñaõ coi ñaây nhö chieán löôïc ñeå xaây döïng thöông hieäu quoác gia. Vôùi ngaønh goã, coâng nghieäp saùng taïo coù theå laø ñoøn baåy, ñöa giaù trò saûn phaåm cuûa ngaønh leân moät taàm cao môùi. TRAÀNVIEÄTTIEÁN,CoângtyCPMyõthuaätGiaLong Chìakhóacôngnghiệpsángtạo ÔÛ chaâu AÂu, ngaønh coâng nghieäp saùng taïo ñoùng goùp lôùn cho neàn kinh teá, taïo ra khoaûng 3% GDP (theo giaù thò tröôøng khoaûng 500 tyû Euro) vaø taïo vieäc laøm cho khoaûng 6 trieäu ngöôøi. ÔÛ Anh, xuaát khaåu dòch vuï bôûi caùc ngaønh coâng nghieäp saùng taïo chieám hôn 10% toång soá kim ngaïch xuaát khaåu dòch vuï. Trong quaù trình hoäi nhaäp vaø toaøn caàu hoùa, saùng taïo trôû thaønh nhöõng phöông tieän maïnh meõ thuùc ñaåy phaùt trieån trong taát caû caùc ngaønh kinh teá. Khaùi nieäm cuûa coâng nghieäp saùng taïo laø kinh teá tri thöùc, nhöng khaùc vôùi kinh teá tri thöùc, kinh teá saùng taïo coù theå ño löôøng ñöôïc vaø tính ñöôïc doanh thu, laø moät boä phaän keát noái giöõa vaên hoùa vaø thöông maïi. Vôùi ngaønh goã, coâng nghieäp saùng taïo chính laø chìa khoùa ñeå töø nhöõng neàn taûng heát söùc thuaän lôïi hieän nay, coù theå böôùc leân moät taàm cao hôn. Vì sao vaäy? Naêm 2017, toång ñoùng goùp cuûa ngaønh cho GDP caû nöôùc laø 9,65 tyû USD. Xuaát khaåu goã vaø saûn phaåm goã ñöùng thöù 5 toaøn caàu, thöù 2 chaâu AÙ, thöù nhaát Ñoâng Nam AÙ. Ñaây laø ngaønh kinh teá xuaát sieâu treân 70% vaø laø ngaønh saûn xuaát coù giaù trò gia taêng treân 40%. Ngöôøi Vieät Nam ñaõ khaithaùcgiaùtròcaonhaátlaøxuaátbaùn caû khoâng gian noäi thaát. Nhieàu DN trongngaønhthamgiacaûthieátkeávaø thicoângnoäithaátchocaùccoângtrình chuaån 5 sao chöù khoâng ñôn thuaàn chæ gia coâng saûn xuaát hay baùn saûn phaåm. Moâ hình cuûa AA laø moät ví duï thaønh coâng cuûa ngaønh. Tuy nhieân, con soá naøy chæ ñeám ñöôïc treân ñaàu ngoùn tay. Phaàn ñoâng, DN cheá bieán goã Vieät Nam vaãn ñang mieät maøi gia coâng theo ñôn ñaët haøng cuûa caùc ñôn vò kinh doanh quoác teá. Nhöng neáu ñöùng ôû goùc nhìn khaùc thì ñaây seõ laø cô hoäi chöa khai thaùc, dö ñòa cho hoaït ñoäng ñaàu tö, môû roäng, caûi tieán, naâng caáp ñeå taïo theâm giaù trò, naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Bôûi, trong hoaït ñoäng kinh doanh cuûa DN, coù ñeán 4 giaù trò coát loõi: Saûn xuaát - Saùng taïo, thieát keá - Thöông maïi - Thöông hieäu. Ña soá caùc DN trong ngaønh môùi khai thaùc
 10. 10. 11 giaù trò ñaàu laø saûn xuaát, chöa ñöa vaøo ñoù caùc giaù trò trí tueä thoâng qua thieát keá hay quaûn trò coù hieäu quaû trong khi tieàm naêng veà thò tröôøng raát lôùn laø giaûi phaùp khoâng thöïc söï hieäu quaû. Neáu chuù yù ñaàu tö theâm haøm löôïng saùng taïo vaøo saûn phaåm, nghóa laø DN ñang taïo ra cô hoäi kinh doanh cho chính mình. Ví duï, khi gia coâng, chuùng ta phaûi chôø ñôn haøng nhöng khi coù thieát keá, DN coù theåchuûñoängchaøohaøng,chuûñoäng tìm kieám ñoái taùc môùi thay vì vaät loän vôùi baøi toaùn laøm sao coù giaù saûn xuaát coù theå ngaøy moät reû hôn nöõa. Ñaàu tö cho saùng taïo, DN coøn coù theå taän duïng hieäu quaû nguoàn löïc cuûa mình. Thay vì chaïy theo nhöõng ñôn haøng hay chaïy theo thò hieáu cuûa thò tröôøng ñeå ñaùp öùng, khi ñaàu tö thieát keá döïa treân nhöõng haï taàng mìnhcoù,DNcoùtheåtaänduïngmoïitaøi nguyeâncuûamình,bieánnoùthaønhtheá maïnh. Nhö vaäy, khoaûn ñaàu tö naøy giuùp DN traùnh laõng phí vaø khaáu hao taøi nguyeân moät caùch hôïp lyù. Neáu quy ra con soá, chaéc chaén, ñaây seõ laø nguoàn taøi chính khoâng nhoû. Taøi nguyeân cuûa coâng nghieäp saùng taïo chính laø khaû naêng saùng taïo voâ taän cuûa con ngöôøi. Vieät Nam ñang coù lôïi theá daân soá treû, coù khaû naêng tieáp caän vaø phaùt trieån coâng ngheä, ñaëc bieät laø coâng ngheä soá thuoäc loaïi nhanh nhaát theá giôùi. Ñaây chính laø nguoàn löïc raát lôùn cuûa quoác gia. Khi nhöõng ngöôøi treû theo ñuoåi coâng nghieäp saùng taïo nhìn thaáy tieàm naêng cuûa ngaønh, chaéc chaén, hoï seõ bieát ñaây chính laø cô hoäi cuûa mình. Vaäy, nhieäm vuï cuûa nhöõng ngöôøi laøm ngheà laø môû roäng söï ñoùn nhaän vaø daønh “ñaát” cho ngöôøi treû theå hieän mình. 4 TIEÂU CHÍ HOAØN THIEÄN Taïi leã möøng xuaát khaåu laâm saûn Vieät Nam 2017 vöôït kyø voïng, moät DN ñaõ phaùt bieåu: “Chuùng toâi khoâng chæ baùn saûn phaåm maø theâm vaøo ñoù laøgiaùtròsaùngtaïothoângquathieátkeá, noù ñaõ giuùp chuùng toâi laøm chuû cuoäc chôi chöù khoâng phaûi khaùch haøng”. Ñieàu naøy cho thaáy, nhieàu DN cheá bieángoãñaõnhaänthöùcgiaùtrògiataêng töø thieát keá raát cao so vôùi giaù trò phaàn cöùng cuûa saûn phaåm neân ñaõ ñaàu tö vaøo thieá keá saûn phaåm môùi. Chöa coù muøa giaûi naøo, Hoa Mai laïi ñöôïc DN nhieät tình hoã trôï nhö Hoa Mai 2017 - 2018. Ñoàng haønh cuøng ñoäi nguõ thieát keá treû, caùc DN mang ñeán dieän maïo raát môùi cho saân chôi thieát keá cuûa nhöõng ngöôøi treû. Haàu heát, caùc saûn phaåm ñaït giaûi ñeàu coù tính öùng duïng cao. Nhieàu saûn phaåm ñöôïc khaùch quoác teá mua ngay khi chöa keát thuùc hoäi chôï. Roõ raøng, laøn gioù thieát keá môùi coäng vôùi kinh nghieäm saûn xuaát thöïc teá cuûa DN, cô hoäi ñoà goã Vieät Nam, vôùi haøm löôïng chaát xaùm cao chinh phuïc theá giôùi laø ñieàu hoaøn toaøn coù theå. Nhieàu DN trong ngaønh tham gia caû thieát keá vaø thi coâng noäi thaát cho caùc coâng trình chuaån 5 sao chöù khoâng ñôn thuaàn chæ gia coâng saûn xuaát hay baùn saûn phaåm. Giaù trò cuûa moät DN ñöôïc taïo neân treân 4 tieâu chí khaû naêng saûn xuaát, tính ngheä thuaät, chi phí saûn xuaát vaø tính ñoùn ñaàu xu höôùng. Nhö vaäy, DN khoâng chæ caàn chuù troïng ñaàu tö trong taïo daùng, thieát keá... maø coøn phaûi hoaøn thieän caùc kyõ naêng khaùc. Raát möøng laø hoaøn thieän mình cuûa DN ñaõ vaø ñang ngaøy moät nhieàu hôn. Ví duï, ñeå theo kòp yeâu caàu veà löôïng vaø chaát treân thò tröôøng, nhieàu nhaø maùy Vieät Nam ñaõ ñaàu tö coâng ngheä, daây chuyeàn thieát bò cuûa caùc nöôùc phaùt trieån nhö Nhaät Baûn, Ñöùc, YÙ... ÔÛ höôùng ñi khaùc, nhieàu DN chuyeån höôùng söû duïng töø 100% nguyeân lieäu goã sang caùc loaïi nguyeân vaät lieäu goã nhaân taïo hoaëc keáthôïpgoãvôùicaùcvaätlieäukhaùcnhö kim loaïi, ñaù, kieáng, composite, maây, tre...Chöaheát,coùDNcoønöùngduïng coâng ngheä hoùa hoïc goã ñeå laøm taêng ñoä beàn, taän duïng pheá, phuï phaåm trong quaù trình cheá bieán ñeå ñöa chuùng trôû laïi saûn phaåm chính ñang ñöôïc quan taâm nghieân cöùu, öùng duïng... Taát caû ñeàu laø saùng taïo vaø öùng duïng coâng nghieäp saùng taïo ñeå mang ñeán giaù trò cao hôn cho saûn phaåm, giaûm giaù thaønh vaø ñoùn ñaàu nhu caàu cuûa ngöôøi duøng. Vôùi nhöõng noã löïc naøy, toâi tin caâu chuyeäncuûangaønhcheábieángoãVieät Namtrongtöônglaikhoângxaseõcoù nhöõng böôùc ngoaët lôùn.
 11. 11. 12 ÑOÁI THOAÏI Naêm2017,coùmoätcaâuchuyeänñöôïc cho laø “noùng” cuûa ngaønh cheá bieán goã laø vieäc giaù nguyeân lieäu goã cao su, traøm... taêng khieán doanh nhieäp (DN) khoùkhaên.Laøñônvòsaûnxuaátsoálöôïng haøng khaù lôùn, phuïc vuï cho nhöõng ñôn haøng xuaát khaåu, Scansia Pacific coù cuøng böùc xuùc? Trong nhöõng ngaøy luoàng thoâng tin thieáu nguyeân lieäu cuïc boä ñöôïc ñöa ra, toâi ñaõ ñaët ra nhöõng caâu hoûi. DN thieáu nguyeân lieäu thaät khoâng? Chuùngtacoùnhaømaùynaøoñoùngcöûa vìthieáunguyeânlieäukhoâng?Neáucaâu traû lôøi laø khoâng thì khoâng theå noùi laø chuùng ta thieáu nguyeân lieäu ñöôïc. Chæ coù theå noùi thieáu khi naøo cung khoâng ñuû ñaùp öùng cho caàu. Xeùt veà vaán ñeà cung caàu thì thò tröôøng coù giaù vaø tuøy chænh theo quy luaät thuaän mua, vöøa baùn. Nhaäp goã nöôùc ngoaøi veà phaûi chòu giaù cao. Ví duï, nhöõng ngaøy gaàn ñaây giaù goã soài traéng cuõng taêng 20 - 30% chöù ñaâu coù ít, nhöng DN mua coøn khoâng coù. Trong caâu chuyeän nhieàu DN than giaù goã cao su thôøi gian vöøa qua, toâi nghónguyeânnhaânlaødotaâmlyùquan nieäm goã cao su laø nguoàn nguyeân lieäu trong nöôùc, giaù goã leân cao khoù chaáp nhaän hôn. Treân thöïc teá, hieän dieän tích röøng cao su cuûa daân troàng khaù lôùn so vôùi toång cuïc cao su. Trong boái caûnh giaù muûcaosukhoânghaápdaãnnhötröôùc ñaây, ngöôøi daân thaáy giaù goã khaù khaù moät chuùt laø saün saøng chaët baùn, ñôïi chukyøsau,giaùmuûhoàiphuïcthìchaéc chaén, khoâng coù chuyeän ngaønh goã Vieät Nam thieáu nguyeân lieäu cao su. Kinh doanh theo cô cheá kinh teá thò tröôøngthìthuaänmua-vöøabaùnluoân laø yeáu toá ñieàu tieát thò tröôøng. Nhöng vôùi toác ñoä taêng giaù nhö vaäy, chuùng ta coù theå noùi, goã cao su khoâng phaûi laø nguyeân lieäu haáp daãn? Neáu noùi rieâng veà nguoàn nguyeân lieäu trong nöôùc thì chuùng ta coù vaøi löïa choïn khaùc, dieän tích nhieàu hôn. Víduï,hieändieäntíchgoãkeoñeánthôøi kyø khai thaùc trong nöôùc nhieàu hôn goã cao su. Lôïi theá cuûa troàng goã keo laø thôøi gian troàng ngaén, sau khoaûng 6, 7 naêm laø coù theå khai thaùc neân voøng quay ñaàu tö cuõng nhanh hôn. Theo soá lieäu maø toâi coù ñöôïc thì dieän tích troàng cao su hieän nay khoaûng 700 - 800 ngaøn hecta. Neáu ñuùng voøng quay cuûa noù phaûi ñôïi ñeánhôn20naêm,khiñaõkhaithaùcheát muû môùi chaët. Goã keo thì khaùc, röøng troàng keo hieän nay khoaûng hôn 3 trieäu hecta, maø nhö ñaõ noùi, voøng quay cuõng ngaén hôn neân löôïng goã cung caáp cho thò tröôøng laø lôùn hôn raát nhieàu. Noùi nhö vaäy ñeå thaáy raèng,neáulaønguyeânlieäutrongnöôùc thì ngaønh goã ñöôïc baûo ñaûm töø nay ñeán 20 naêm nöõa. Chæ caàn khai thaùc ñuùng,coùchieánlöôïcdaøihaïnñeåphaùt trieån röøng troàng, toâi tin laø ngaønh goã seõ tieáp tuïc taän duïng ñöôïc lôïi theá nguyeân lieäu baûn ñòa. OÂng Nguyeãn Chieán Thaéng, Chuû tòch Scansia Pacific: Ngành gỗ giữ màu xanh Khai thaùc goã röøng töï nhieân giaûm töø 200 nghìn m3 naêm 2011, xuoáng 89 nghìn m3 naêm 2013. Naêm 2017, Chính phuû ñoùng cöûa röøng töï nhieân nhöng ngaønh cheá bieán goã vaãn phaùt trieån. Nguoàn nguyeân lieäu phuïc vuï söï phaùt trieån ngaønh ôû ñaâu? Vaø, khai thaùc vaø cheá bieán goã laø ngaønh xaâm haïi ñeán söï beàn vöõng cuûa moâi tröôøng hay ngöôïc laïi? Nhöõng caâu hoûi naøy ñöôïc oâng Nguyeãn Chieán Thaéng chia seû raát thaúng thaén vôùi Goã vaø Noäi Thaát. Coù thoâng tin cho raèng Trung Quoác ñoùng cöûa röøng, seõ laø nguyeân nhaân thöông nhaân cuûa hoï sang “huùt” nguyeânlieäugoãnöôùcta,gaâykhoùkhaên cho DN Vieät? Chaéc chaén laø chuû tröông treân aûnh höôûng nhöng toâi khoâng nghó THOAÏIHAØthöïchieän
 12. 12. 13 laø quan troïng. Con soá haûi quan ghi nhaän cho thaáy goã noäi ñòa xuaát khaåu sangTrungQuoáckhoângtaêngnhieàu. Hieän, löôïng goã noäi ñòa xuaát khaåu chæ chieám khoaûng 30% trong toång saûn löôïng saûn xuaát, 60 - 70% coøn laïi laø phuïc vuï cho thò tröôøng noäi ñòa. Ñaây laø ñieàu raát ñaùng möøng. Coù moät chuyeän vui maø toâi muoán chia seû laø coù laàn, caùc thaønh vieân nhoùm F1 ñi TrungQuoáctìmhieåuthòtröôøngnhìn thaáy thöïc teá: Giaù nhaân coâng Trung Quoác taêng cao, DN Trung Quoác baét ñaàu sang Vieät Nam mua ñoà goã ñem veàphuïcvuïthòtröôøngnoäiñòacuûahoï. Neáu ñoái chieáu hai caâu chuyeän thì roõ raøng, vôùi thò tröôøng Trung Quoác, chuùng ta coù lôïi nhieàu hôn laø nhöõng nguy cô. Trôû laïi caâu chuyeän nguyeân lieäu cuûa DN trong nöôùc, toâi nghó, vieäc Toâi raát töï haøo khi noùi raèng, cheá bieán goã laø ngaønh coâng nghieäp cuûa moâi tröôøng. Khi xaây döïng chöông trình khai goã hôïp phaùp, chuùng ta ñang chung tay baûo veä maøu xanh. Caøng xuaát khaåu cheá bieán nhieàu thì phaûi troàng röøng nhieàu. Ñaây laø giaûi phaùp baûo veä röøng vaø ñaây cuõng laø luùc coäng ñoàng phaûi thay ñoåi nhaän thöùc. Ngaønh goã khoâng heà phaù röøng maø laø ngaønh kinh teá gaén lieàn vôùi baûo veä moâi tröôøng.
 13. 13. 14 ÑOÁI THOAÏI taêng giaù thôøi gian qua cuõng laø baøi hoïc toát ñeå chuùng ta nghó ñeán vieäc ña daïng hoùa nguoàn nguyeân lieäu. Taát nhieân, vôùi ñôn vò saûn xuaát, nguyeân lieäu laø tuøy theo nhu caàu vaø löïa choïn cuûa khaùch haøng nhöng chuùng ta coù nhieàu giaûi phaùp ñeå xöû lyù thay theá nhöng vaãn ñaûm baûo reû, ñeïp. Toâi nghó, caùch toát nhaát laø thuyeát phuïc vaø cho khaùch haøng thaáy ñöôïc giaù trò cuûa nguyeân lieäu môùi. Kinh nghieäm cuûa Scansia Pacific cho thaáy, khi khaùch haøng hieåu vaø thaáy ñöôïc lôïi ích töø söï thay ñoåi, hoï seõ caûm thoâng chöù khoâng cöùng nhaéc laém ñaâu! Ngoaøi vaán ñeà thuyeát phuïc khaùch haøng, Scansia Pacific coù chuyeän ñaàu tö keát noái vôùi laâm daân, taïo ra giaù trò chuoãi beàn vöõng. OÂng coù theå chia seû theâm veà chieán löôïc naøy? Ñeå chuaån bò cho nguoàn nguyeân lieäu, Scansia Pacific lieân keát vôùi gaàn 600 hoä troàng röøng taïi caùc tænh mieàn Trung nhö Thöøa Thieân Hueá, Quaûng Trò... Chuùng toâi kyù thoûa thuaän bao tieâu nguoàn goã nguyeân lieäu vôùi caùc nhoùm hoä troàng röøng. Ñoàng thôøi, coâng ty taøi trôï cho caùc nhoùm hoä ôû ñaây chi phí ñaùnh giaù caáp chöùng chæ FSC; cam keát cho caùc hoä daân troàng keo coù chöùng chæ FSC coù tuoåi caây keo töø naêm thöù 6 trôû ñi vay toái ña 4 trieäu ñoàng/ha/naêm vôùi laõi suaát thaáp hôn so vôùi möùc laõi suaát trung bìnhcuûacaùcngaânhaøngthöôngmaïi trong nöôùc ñeå giuùp caùc hoä keùo daøi chu kyø troàng caây, taïo nguoàn goã lôùn. Chuùngtoâicuõngcamkeátmuagoãkeo coù chöùng chæ FSC cao hôn toái thieåu töø 15 - 18% so vôùi giaù thò tröôøng cuûa goã khoâng coù chöùng chæ. Taát nhieân, nhöõng naêm ñaàu tieân, chi phí coâng ty phaûi traû cho hoaït ñoängnaøykhoângnhoûnhöngñaõlaøm vieäc vôùi laâm daân, mình cuõng phaûi ñaàutövaøtaïosöïantaâmchohoï.Chöa keå, cuõng phaûi ñoàng haønh, höôùng daãn hoï ñeå tìm kieám gioáng toát ñeå laøm ra goã toát ñeå ñöôïc giaù cao hôn. Sau thôøi gian cuõng töông ñoái daøi, oâng thaáy hôïp taùc naøy coù yù nghóa theá naøo vôùi Scansia Pacific? Toâinghócaâuchuyeänhôïptaùcnaøy raát ñôn giaûn: Chæ caàn laâm daân vaø mình cuøng coù lôïi. Khi DN ñaõ ñaûm baûo ngöôøi noâng daân tin caäy mình thì khi hoï khai thaùc hoï seõ öu tieân baùn cho DN. Yeáu toá oån ñònh nguoàn nguyeân lieäu seõ laø lôïi theá lôùn cho DN. Ngöôøi noâng daân hoï chòu ñi theo chöôngtrìnhchöùngnhaänbeànvöõng FSCcuõngkhaùkhoùkhaên.Muoánñöôïc chöùngnhaän,caûheäthoángtroàngphaûi ñi theo caùc ñieàu kieän cuûa toå chöùc ñöa ra. Nhöng, khi ñaõ thuyeát phuïc ñöôïc hoï tham gia, veà maët lôïi ích xaõ hôïi, seõ ñaûm baûo ñöôïc vaán ñeà ñaûm baûo taùi taïo röøng troàng, khoâng phaù hoaïi ñaát. Nhö vaäy, dieän tích laãn chaát löôïng röøng troàng Vieät Nam chaéc chaén caøng ngaøy caøng toát hôn. Vôùi DN, khi söû duïng nguoàn nguyeân lieäu beàn vöõng, ñaàu ra cuõng kieám deã hôn vì hieän nay treân toaøn theá giôùi, khaùch haøng, ñaëc bieät laø
 14. 14. 15 Töø naêm 2017, ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam töï tin böôùc vaøo giai ñoaïn môùi trong boái caûnh Chính phuû vöøa kyù taét Hieäp ñònh VPA/FLEGT vôùi EU, sau tieán trình ñaøm phaùn keùo daøi 6 naêm. Thöïc thi Hieäp ñònh naøy, Vieät Nam seõ phaûi ñaûm baûo toaøn boä saûn phaåm goã naèm trong danh muïc ñaõ thoáng nhaát vôùi EU, bao goàm saûn phaåm tieâu thuï noäi ñòa vaø xuaát khaåu laø caùc saûn phaåm goã hôïp phaùp. Cuøng thôøi gian naøy, Chính phuû cuõng thoâng qua Luaät Laâm Nghieäp môùi, coù theâm chöông Cheá bieán goã. Ñaây laø hai söï kieän coù yù nghóa quan troïng, taïo ra nhöõng thay ñoåi caên baûn trong toaøn boä chuoãi cung, goàm caû thò tröôøng noäi ñòa vaø xuaát khaåu. chaâu AÂu ñeàu buoäc phaûi coù chöùng chæ naøy, hoï môùi mua haøng. Vieäc DN quan taâm ñeán xuaát xöù hôïp phaùp cuûa nguoàn nguyeân lieäu cuõng seõ caûi thieän vò theá trong maét khaùch haøng. Khaùch haøng seõ ñaùnh giaù cao uy tín DN hôn. Theo oâng, khoù khaên cuûa DN khi theo ñuoåi caâu chuyeän nguyeân lieäu beàn vöõng laø gì? Vôùi thò tröôøng chaâu AÂu, vieäc coù chöùngchæFSClaøbaétbuoäc.Gaànnhö, vôùi xuaát khaåu, 70 - 80% thò tröôøng ñeàu buoäc DN coù chöùng nhaän naøy. Noù khoâng phaûi laø ñieàu kieän ñeå mua saûnphaåmvôùigiaùcaohônnhöngvôùi DNsaûnxuaátthìkhaùc.KhuvöïcchaâuAÙ môùibaétñaàuyùthöùcveàkhaùinieämFSC neânDNmuagoãcoùchöùngchænaøyseõ phaûi traû giaù cao hôn duø vieäc baùn ra khoângcaohôn.Ñoùlaøcaùikhoùmaøvaøi DN vaãn chöa chòu ñaàu tö. Tuy nhieân, caùi khoù aáy khoâng theå laø raøo caûn bôûi xu höôùng tieâu duøng hieän nay laáy moâi tröôøng laø troïng taâm. Chuùng ta khoâng chuù yù ñeán vaán ñeà naøy laø ñi ngöôïc vôùi thôøi ñaïi. Toâi raát töï haøo khi noùi raèng, cheá bieán goã laø ngaønh coâng nghieäp cuûa moâi tröôøng. Khi xaây döïng chöông trình khai goã hôïp phaùp, chuùng ta ñang chung tay baûo veä maøu xanh. Ví duï ñôn giaûn nhaát laø moät caây goã muoán khai thaùc thì phaûi maát ít nhaát 10 naêmtroàng.Nghóalaø1naêmkhaithaùc röøng thì coù ít nhaát 9 naêm phuû xanh. Caøng xuaát khaåu cheá bieán nhieàu thì phaûi troàng röøng nhieàu. Ñaây laø giaûi phaùp baûo veä röøng vaø ñaây cuõng laø luùc coäng ñoàng phaûi thay ñoåi nhaän thöùc. Ngaønh goã khoâng heà phaù röøng maølaøngaønhkinhteágaénlieànvôùibaûo veä moâi tröôøng. Chính phuû cuõng ñaõ xaùc ñònh ngaønh cheá bieán goã laø ngaønh kinh teá muõi nhoïn cuûa Vieät Nam vaø seõ phaùt trieån laâm nghieäp theo höôùng beàn vöõng, choáng bieán ñoåi khí haäu, goùp phaàn xaây döïng nguoàn nguyeân lieäu röøngtroànglaøcaùchDNtaïolôïitheácho mình trong töông lai. Cuï theå, ñoù laø nhöõng lôïi theá naøo, thöa oâng? Khi maø nguoàn nguyeân lieäu oån ñònh, DN coù theå tính ñeán chuyeän caûi tieán saûn xuaát. Ví duï, khi caàn mua nguyeânlieäu,DNñeántrungtaâmcung öùng nguyeân lieäu taïi Hoá Nai chaúng haïn, chuùng ta phaûi chaáp nhaän quy caùch cöa xeû cuûa thò tröôøng. Thò tröôøng ôû Hoá Nai hieän nay cöa beà roäng 70, 80, 90mm, chieàu daøi 1,2m. DNmuaveàcaétlaïi,khoaûngoãhaophí tính ra khoâng heà nhoû. Khi Scansia Pacific mua goã töø nguoàn troàng, chuùng toâi yeâu caàu laâm daân cöa theo quy caùch mình caàn, nhö vaäy thì taát nhieân seõ lôïi veà goã. Chaát löôïng goã cuõng vaäy, treân thò tröôøng baùn mình ñi mua veà phaûi loïc laïi, coøn baây giôø thì laâm daân löïa vaø cung caáp ñuùng thöù DN caàn. Nhö vaäy,tínhra,duøgiaùnguyeânlieäumình mua cao hôn thò tröôøng nhöng hao huït laïi giaûm thieåu ñaùng keå. Cho ñeán thôøi ñieåm naøy thì toâi daùm khaúng ñònh, chæ coù con ñöôøng lieân keát vôùi laâm daân, tieán ñeán phaùt trieån röøng troàng hôïp phaùp vaø ñuùng quy chuaån FSC laø con ñöôøng phaùt trieån beàn vöõng ñuùng ñaén nhaát cuûa ngaønh. Caûmônoângveànhöõngtraoñoåinaøy!
 15. 15. 16 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI Thếbachâncủamôhình hợptácxãlâmnghiệp bền vững TRAÀNVIEÄTTIEÁN Phaán ñaáu ñeán naêm 2020 xaây döïng 16.000 ha röøng goã lôùn, trong ñoù, tyû leä röøng ñöôïc caáp chöùng chæ FSC- Forest Stewardship Council (Hoäi ñoàng Quaûn lyù röøng) so vôùi dieän tích röøng goã lôùn ñaït 9.000 ha röøng troàng saûn xuaát. Thöøa Thieân - Hueá ñang laø ñòa phöông theå hieän söï quyeát lieät cuûa mình trong vieäc chaêm lo ñôøi soáng cho laâm daân vaø caân baèng sinh thaùi, baûo veä moâi tröôøng beàn vöõng. luyeän veà maët kyõ thuaät öôm troàng, canhtaùc,traùchnhieämxaõhoäi,choáng bieánñoåikhíhaäu,caámñoátphaùröøng, veäsinh.. Töøñoù,ngöôøidaândaànnhaän thöùc vaø thay ñoåi haønh vi höôùng tôùi baûoveämoâitröôøngraátnhieàu.Ñôncöû nhö bao nilon, hoäp côm, chai nöôùc, raùc khoù phaân huûy... phaùt sinh trong quaù trình laøm röøng ñeàu ñöôïc hoï doïn saïch seõ tröôùc khi rôøi ñi. HÖÔÙNG ÑEÁN SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CHUNG Phaùt trieån röøng troàng theo tieâu chuaån FSC thöïc chaát xuaát phaùt töø nhu caàu cuûa DN cheá bieán goã. Bôûi trong chuoãi cung öùng cuûa ngaønh, vieäcoånñònhnguoànnguyeânlieäuñaàu vaøo luoân laø vaán ñeà DN raát löu taâm vì noùlaønhaântoáquantroïngtrongvieäc phaân boå theo vò trí ñòa lyù. Trong moâ hình lieân keát naøy, chính quyeàn ñòa phöông ñoùng goùp vai troø raát quan troïng trong söù meänh laøm caàu noái vöõng chaéc, taïo nieàm tin cho DN laãn noâng daân troàng röøng. Ñoàng haønh vôùikeáhoaïchnhieàuyùnghóadaânsinh laãn moâi tröôøng naøy laø Toå chöùc Baûo toànthieânnhieântheágiôùitaïiVieätNam (WWF).WWFseõñoùnggoùpveàmaëttö vaán chuyeân moân kyõ thuaät. OÂng Nguyeãn Vuõ, Giaùm ñoác Döï aùn maây - tre - keo beàn vöõng cuûa WWFchobieátkhiñöôïccamkeátthu mua, laïi ñöôïc tö vaán veà kyõ thuaät, chuyeân moân, noâng daân tin töôûng vaø nhieät tình hôn trong vieäc ñaàu tö röøng troàng. Theo oâng Vuõ, quaù trình thöïc hieän, noâng daân ñöôïc huaán CHÍNH QUYEÀN, DOANH NGHIEÄP VAØ DAÂN TROÀNG RÖØNG CUØNG COÁ GAÉNG Thaùng 12/2016, keá hoaïch ñieàu chænh phaùt trieån röøng troàng goã lôùn tænh Thöøa Thieân - Hueá giai ñoaïn 2017 - 2020 chính thöùc ñöôïc trieån khai. Theo ñoù, caùc coâng ty laâm nghieäp nhaø nöôùc, doanh nghieäp (DN) tö nhaân, ban quaûn lyù röøng phoøng hoä vaø hoä gia ñình, chuû trang traïi... seõ cuøng hôïp taùc vôùi nhau ñeå phaùt trieån röøng troàng treân ñòa baøn caùc huyeän: A Löôùi, Nam Ñoâng, Phuù Loäc, Phong Ñieàn vaø caùc thò xaõ: Höông Thuûy, Höông Traø. Voán laø ñòa phöông coù dieän tích ñaát laâm nghieäp tö nhaân khaù lôùn, ngöôøi daânñòaphöôngnhanhchoùnghöôûng öùng keá hoaïch. OÂng Voõ Vaên Döï - Phoù giaùm ñoác Sôû Noâng Nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân (NN&PTNT) tænh cho bieát hieän nay,tænhThöøaThieân-Hueácoùkhoaûng hôn 60.000 ha röøng troàng caây keo. Ban ñaàu, ñeå coù theå quaûn lyù vaø keâu goïi laâm daân tham gia, chính quyeàn ñaõ toå chöùc moâ hình hoäi phaùt trieån laâm nghieäp beàn vöõng vôùi gaàn 30 chi hoäi, Töø traùi qua: OÂng Traàn Vieät Tieán, ñaïi dieân HAWA - oâng Nguyeãn Vuõ, ñaïi dieän WWF, oâng Voõ Vaên Döï - Phoù giaùm ñoác Sôû NN&PTNT tænh Thöøa Thieân Hueá - oâng Hoà Ña Theâ - Giaùm ñoác HTX Laâm Nghieäp Beàn Vöõng Hoøa Loäc vaø oâng Nguyeãn Chieán Thaéng, Chuû tòch Scansia Pacific.
 16. 16. 17 quyeátñònhgiaùthaønhsaûnphaåm.Moät trong nhöõng DN cheá bieán goã Vieät Nam ñaàu tieân tieán ñeán hôïp taùc vôùi laâm daân laø Scansia Pacific. Ñeå chuaån bò cho nguoàn nguyeân lieäu, Scansia Pacific lieân keát vôùi gaàn 600 hoä troàng röøng taïi caùc tænh mieàn TrungnhöThöøaThieân-Hueá,Quaûng Trò... DN naøy kyù thoûa thuaän bao tieâu nguoàngoãnguyeânlieäuvôùicaùcnhoùm hoä troàng röøng. Ñoàng thôøi, coâng ty taøi trôï cho caùc nhoùm hoä ôû ñaây chi phíñaùnhgiaùcaápchöùngchæFSC,cho noâng daân vay vôùi laõi suaát thaáp hôn so vôùi möùc laõi suaát trung bình cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi trong nöôùc ñeå giuùp caùc hoä keùo daøi chu kyø troàngcaây,taïonguoàngoãlôùn.Scansia Pacificcuõngcamkeátmuagoãkeocoù chöùng chæ FSC cao hôn toái thieåu töø 15-18%sovôùigiaùthòtröôøngcuûagoã khoâng coù chöùng chæ. Nhöõng naêm ñaàu tieân, chi phí coâng ty phaûi traû cho hoaït ñoäng naøy khoâng nhoû, chöa keå, cuõng phaûi ñoàng haønh, höôùng daãn hoï ñeå tìm kieám gioáng toát ñeå laøm ra goã toát ñeå ñöôïc giaù cao hôn. Cuøng vôùi Scansia Pacific laø nhieàu caùi teân khaùc nhö Woodsland, NAFOCO... Ñöôïc hoã trôï voán, kyõ thuaät, laïi cam keát ñaàu ra, ngöôøi daân caûm thaáy phaán khôûi khi ñôøi soáng khoâng coøn baáp beânh nöõa. Keát quaû caùc hoä thuaàn noâng taäp trung cho vieäc troàng röøng. Nhôø vaäy, ñôøi soáng kinh teá khaù hôn, töø nhöõng xaõ ñöôïc xeáp nhoùm ngheøo maø nay nhieàu hoä daân ñaõ coù xe hôi, nhaø cöûa khang trang, con caùi ñöôïc ñaàu tö hoïc haønh ñaày ñuû. OÂng Hoà Ñöùc Löïc, noâng daân xaõ HTX Beàn vöõng Hoøa Loäc, Thöøa Thieân - Hueá cho bieát ban ñaàu, oâng vaø gia ñình cuõng nhieàu e ngaïi nhöng khi tham gia moâ hình lieân keát, thöïc teá nhaän ñöôïc nhöõng quan taâm töø caùc cô quan quaûn lyù laãn DN ñoái taùc, caùc hoä noâng daân yeân taâm hôn raát nhieàu. Keát quaû nhaän ñöôïc sau 4 naêm cuõng khaû quan hôn, kinh teá gia ñình thoaûi maùi hôn haún. Vì ñieàu naøy maø ngaøy caøng coù nhieàu noâng daân maïnh daïn tham gia chöông trình lieân keát. Soá löôïng thaønh vieân ñoâng, moâ hình chi hoäi cuûa Hoäi phaùt trieån laâm nghieäp beàn vöõng khoâng coøn ñaùp öùng ñöôïc veà maët quy moâ. Ñoù chính laø lyù do, moâ hình Hôïp taùc xaõ (HTX) laâm nghieäp beàn vöõng ra ñôøi. Saùng ngaøy 27/4, UBND xaõ Loäc Boån, huyeän Phuù Loäc toå chöùc Ñaïi hoäi thaønh laäp HTX Laâm nghieäp beàn vöõng Hoøa Loäc. Ñaây laø HTX laâm nghieäp beàn vöõng ñaàu tieân cuûa tænh Thöøa Thieân - Hueá, ñöôïc thaønhlaäpvôùi30thaønhvieânñaêngkyù tham gia, coù 410 ha röøng troàng cuûa caùc thaønh vieân. Trong ñoù, coù 146 ha röøng troàng coù chöùng chæ FSC, toång voán ñieàu leä do caùc thaønh vieân ñoùng goùp laø 690 trieäu ñoàng. HTX ñöôïc thaønh laäp vôùi muïc tieâu vì lôïi ích cuûa thaønh vieân HTX, ñaûm baûo cung caáp ñaày ñuû dòch vuï cho thaønh vieân phaùt trieån beàn vöõng röøng troàng FSC. HTX öu tieân söû duïng dòch vuï maø thaønh vieân ñaùp öùng.Ñoàngthôøimôûroängdòchvuï,saûn suaát, kinh doanh ñaùp öùng nhu caàu cuûa caùc thaønh vieân trong HTX, tieán tôùiñaùpöùngnhucaàuthòtröôøng.OÂng Voõ Vaên Döï cho bieát ñaây laø moâ hình HTX laâm nghieäp ñaàu tieân cuûa tænh neân phöông thöùc hoaït ñoäng vöøa thöïc hieän theo Luaät HTX vöøa phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa HTX; coøn veà maët chuyeân moân kyõ thuaät, Sôû NN&PTNT seõ quan taâm taïo ñieàu kieän vaø hoã trôï HTX nhaèm ñaït hieäu quaû nhö mong muoán. Khoâng chæ noâng daân ñöôïc lôïi, moâ hình HTX beàn vöõng cuõng giuùp DN yeân taâm hôn bôûi khi coù toå chöùc HTX ñaïi dieän, tính cam keát cuõng seõ cao hôn, ngang taàm hôïp taùc. Khi khoâng lo bò eùp giaù, caû hai phía, ngöôøi troàng vaø ngöôøi mua goã ñeàu yeân taâm cho vieäc phaùt trieån chuyeân moân cuûa mình. Nhö vaäy, roõ raøng ñaây laø moâ hình phaùt trieån beàn vöõng kieåumaãucaànñöôïcnhaânroängôûcaùc ñòa phöông khaùc. Bôûi noù goùp phaàn hoaønthieänchuoãicungöùngnguyeân lieäu vaø taïo theá oån ñònh cho ngaønh coâng nghieäp saûn xuaát vaø cheá bieán goã trong nöôùc. Phaùt trieån röøng troàng theo tieâu chuaån FSC thöïc chaát xuaát phaùt töø nhu caàu cuûa DN cheá bieán goã. Bôûi trong chuoãi cung öùng cuûa ngaønh, vieäc oån ñònh nguoàn nguyeân lieäu ñaàu vaøo luoân laø vaán ñeà DN raát löu taâm vì noù laø nhaân toá quan troïng trong vieäc quyeát ñònh giaù thaønh saûn phaåm. Röøng troàng Thöøa Thieân Hueá laø nguoàn nguyeân lieäu hôïp phaùp cuûa ngaønh cheá bieán goã
 17. 17. 18 HOAÏT ÑOÄNG HOÄI CBG thuoäc trong nhoùm coù nhu caàu ñöôïc ñaøo taïo vaø laøm vieäc cao nhaát. Qua ñoù, Hieäp hoäi coù theå keát hôïp vôùi Cuïc Vieäc laøm ñeå laøm khaûo saùt chaát löôïng nguoàn nhaân löïc cuûa ngaønh CBG, töø ñaây seõ tieán tôùi xaây döïng chöông trình ñaøo taïo cuï theå ñeå ñaùp öùng hai nhu caàu lôùn cuûa Hieäp hoäi: tuyeån duïng môùi lao ñoäng vaø ñaøo taïo löïc löôïng lao ñoäng phoå thoâng vaø kyõ thuaät. Theo döï ñoaùn ñeán 2025, ngaønh CBG caàn ñeán 400.000 lao ñoäng, ñeå ñaùp öùng ñuû con soá naøy laø ñieàu khoâng deã daøng. Nhöõng khaûo saùt ôû quy moâ nhoû giöõa HAWA vaø VCCI cuøng caùc toå chöùc khaùc cho thaáy tæ leä lao ñoäng qua ñaøo taïo cuûa ngaønh khoâng cao. Ñaây laø thaùch thöùc lôùn, ñaët ra yeâu caàu hôïp taùc giöõa HAWA vaø Cuïc Vieäc laøm ñeå khaûo saùt, quy hoaïch nguoàn nhaân löïc cuûa ngaønh CBG. Sau ñoù chuùng toâi seõ tieáp tuïc phoái hôïp vôùi caùc ñôn vò khaùc ñeå thöïc hieän coâng taùc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa ngaønh”. Xúctiếnthànhlập TrungtâmđàotạoHAWABÌNHAN Ngaøy 6/4, taïi Trung taâm Hoäi nghò tænh Tieàn Giang, oâng Nguyeãn Quoác Khanh - Chuû tòch Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) vaø oâng Nguyeãn Hoàng Minh - Toång cuïc tröôûng Toång cuïc Giaùo duïc ngheà nghieäp Boä Lao ñoäng- Thöông binh vaø Xaõ hoäi ñaõ kyù keát thoûa thuaän phoái hôïp coâng taùc giai ñoaïn 2018 - 2020 giöõa hai ñôn vò. nhaân löïc lónh vöïc ngaønh TCMN vaø CBG ñeå chæ ñaïo caùc cô sôû giaùo duïc ngheà nghieäp löïa choïn xaây döïng chöông trình tuyeån sinh, ñaøo taïo nhaân löïc theo nhu caàu cuûa caùc DN, ñôn vò thaønh vieân HAWA. OÂng Nguyeãn Chaùnh Phöông - Phoù Chuû tòch kieâm Toång thö kyù HAWA cho bieát: “Ngaønh CBG coù khoaûng 4.500 DN vôùi hôn 300.000 lao ñoäng vôùi doanh soá 8 tæ USD, neân caàn coù chieán löôïc phaùt trieån maïnh meõ. HAWA ñaõ laøm vieäc chaët cheõ vôùi Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân veà chieán löôïc phaùt trieån ngaønh, vôùi Boä Coâng Thöông veà chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng. Tuy nhieân, moät vieäc quan troïng laø xaây döïng löïc löôïng lao ñoäng ñeå ngaønh phaùt trieån beàn vöõng vaãn coøn khoaûng troáng. Tröôùc ñaây, DN chuû yeáu töï ñaøo taïo, löôïng nhaân coâng do caùc tröôøng cung caáp vaãn coøn haïn cheá. Nhöõng baùo caùo chi tieát veà soá lieäu lao ñoäng cuûa Cuïc Vieäc laøm cho thaáy ngaønh noäi thaát, T heo ñoù, hai beân seõ trao ñoåi thoâng tin thöôøng kyø veà hoaït ñoänggiaùoduïcngheànghieäp,caùc thoâng tin coù lieân quan ñeán ngaønh cheá bieán goã (CBG) vaø thuû coâng myõ ngheä(TCMN),nhucaàuñaøotaïonhaân löïc cho ngaønh, nhaèm gaén keát giöõa cô sôû giaùo duïc ngheà nghieäp, heä thoáng caùc tröôøng ñaïi hoïc vôùi caùc doanh nghieäp (DN), ñôn vò thaønh vieân thuoäc HAWA trong tuyeån sinh, ñaøotaïovaøtuyeånduïngnhaânlöïclónh vöïc TCMN vaø CBG. Ñeå cuï theå hoùa muïc tieâu naøy, HAWA vaø Toång cuïc Giaùo duïc ngheà nghieäp seõ phoái hôïp xaây döïng heä thoáng quy chuaån nghieäp vuï cuûa ngaønhCBGVieätNam,tieántôùithaønh laäpTrungtaâmñaøotaïothuoäcHAWA ñeå toå chöùc ñaøo taïo, boài döôõng, ñaùnh giaù, caáp chöùng chæ nghieäp vuï chonhaânlöïclónhvöïcTCMNvaøCBG. Toång cuïc Giaùo duïc ngheà nghieäp seõ höôùng daãn vaø hoã trôï phaùp lyù cho HAWA thaønh laäp, vaän haønh trung taâm, cung caáp thoâng tin nhu caàu
 18. 18. 19 ngheà nhaèm ñaûm baûo taùc ñoäng lan toaû vaø tính beàn vöõng. “Döï aùn seõ môû ra nhieàu cô hoäi ñeå phaùt trieån caùc phaân khuùc tieàm naêng khaùc nhö goã kyõ thuaät... thoâng qua vieäc hoïc hoûi kinh nghieäm töø chaâu AÂu”, oâng Phöông nhaän ñònh. Vôùi söï phaùt trieån laâu ñôøi vaø coù moái quan heä chaët cheõ vôùi hoäi vieân, caùc cô quan chính phuû töø trung öông ñeán ñòa phöông cuøng vôùi nhöõng kinh nghieäm töø caùc döï aùn quoác teá tröôùc ñaây cuûa HAWA, SIPPO hoaøn toaøn tin töôûng veà söï thaønh coâng cuûa döï aùn. Vôùi nhieàu hoaït ñoäng veà xuùc tieán thöông maïi, tìm kieám ñoái taùc, thieát keá saûn phaåm, baùn haøng... döï aùn kyø voïng seõ hoã trôï caùc thaønh vieân cuûa HAWA chuyeån töø theá bò ñoäng chôø khaùch haøng sang theá chuû ñoäng tìm kieám, phaùt trieån, duy trì moái quan heä vôùi khaùch haøng ñeå taêng doanh thu vaø lôïi nhuaän. BắttaySIPPO,HAWAnângcao chấtlượngdịchvụchohộiviên THIEÀUHOA Ngaøy 26/4/2018, taïi vaên phoøng Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA), ñaõ dieãn ra buoåi leã kyù keát Bieân baûn ghi nhôù (MoU) giöõa HAWA vaø Toå chöùc HELVETAS Vieät Nam - ñôn vò trieån khai chöông trình xuùc tieán xuaát nhaäp khaåu Thuïy Syõ cuûa Cuïc Kinh teá Lieân bang Thuïy Só (SIPPO). moät trong nhöõng chöông trình hôïp taùc coù thôøi gian laâu nhaát maø HAWA ñaõ thöïc hieän cho tôùi thôøi ñieåm naøy. Ñaïi dieän SIPPO cho bieát, tröôùc ñaây, SIPPO hoã trôï tröïc tieáp cho moät soá DN vöøa vaø nhoû nhöng hieän ñaõ thay ñoåi caùch tieáp caän, chuyeånhöôùngsanghoãtrôïcaùchieäp hoäi, ñaëc bieät caùc hieäp hoäi ngaønh T hoâng qua bieân baûn ghi nhôù naøy, trong giai ñoaïn 2018 - 2020, hai beân seõ phoái hôïp trieån khai caùc hoaït ñoäng cuï theå ñeå caûi thieän vaø naâng cao chaát löôïng caùc dòch vuï xuùc tieán thöông maïi maø HAWA ñang hoã trôï cho caùc doanh nghieäp (DN) hoäi vieân, cung caáp thoâng tin chuyeân saâu veà thò tröôøng (marketintelligence)vaøñaøotaïocaùc kyõ naêng caàn thieát ñeå DN hoäi vieân coù khaû naêng thaâm nhaäp toát hôn vaøo thò tröôøng Thuïy Só, chaâu AÂu cuõng nhö caùc thò tröôøng muïc tieâu tieàm naêng khaùc. OÂng Nguyeãn Chaùnh Phöông, Phoù chuû tòch kieâm Toång thö kyù HAWA cho bieát, vieäc hôïp taùc vôùi SIPPO laàn naøy seõ laø böôùc tieán lôùn trong vieäc naâng cao chaát löôïng cuûa caùc hoaït ñoäng Hoäi. Xa hôn nöõa laø thuùc ñaåy söï phaùt trieån khoâng nhöõng cuûa töøng thaønh vieân HAWA, maø coøn laø cuûa coäng ñoàng ngaønh cheá bieán goã. Vôùi chöông trình hôïp taùc daøi haïn trong 12 naêm vaø ñöôïc chia thaønh ba giai ñoaïn ñeå coù theå ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa töøng giai ñoaïn, thoûa thuaän naøy ñöôïc ghi nhaän laø
 19. 19. HOÄI VIEÂN MÔÙI 20 COÂNG TY TNHH HAØO HÖNG Ñòa chæ: 47/46 - 47/48 Laïc Long Quaân, P.1, Q.11, TP.HCM Ngaønh haøng: Daêm goã, vieân neùn, caûng bieån, kinh doanh vaän taûi ñöôøng bieån vaø ñöôøng boä,... Ngöôøi ñaïi dieän: Thang Vaên Hoùa Website: https://haohungwoodchip.com - Ñieän thoaïi: 028 3969 8230 COÂNG TY COÅ PHAÀN DA COÂNG NGHIEÄP VIEÄT NAM Ñòa chæ: CN TP.HCM: 58/4 Nguyeãn Vaên Maïi, P.4, Q. Taân Bình, TP.HCM Ngaønh haøng: Da coâng nghieäp (Microfiber Leather) Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Thò Tuyeát Mai Website: www.microfiber.com.vn Ñieän thoaïi: 0286 296 9944 / 0243 555 3291 VPÑD KAWANISHI WAREHOUSE CO.,LTD taïi TP.HCM Ñòa chæ: Taàng 07, soá 161-163 Kyù Con, P. Nguyeãn Thaùi Bình, Q.1, TP.HCM Ngaønh haøng: Dòch vuï Logistics (thò tröôøng chính: Nhaät Baûn) Ngöôøi ñaïi dieän: Tatsunori Kimura Website: www.kawanishi.co.jp Ñieän thoaïi: 028 3915 2011 COÂNG TY TNHH ÑAÏI PHUÙC VINH Ñòa chæ: Soá 3/7, KP4, P. Taân Hoøa, TP. Bieân Hoøa, T. Ñoàng Nai Ngaønh haøng: Maùy moùc cho ngaønh cheá bieán goã Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Anh Tuaán Website: http://daiphucvinh.com.vn Ñieän thoaïi: 0251 3602 262 DNTN PHÖÔNG THANH VINH Ñòa chæ: 334 Laïc Long Quaân, P.5, Q.11, TP.HCM Ngaønh haøng: Caùc maët haøng trang trí myõ ngheä, ñoà giaû coå xuaát khaåu, caùc loaïi baûn leà, logo, hardware cho ngaønh goã Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Vaên Vónh Website: http://ngukimnganhgo.net - Ñieän thoaïi: 028 5415 9006 COÂNG TY COÅ PHAÀN GOÃ MDF VRG DONGWHA Ñòa chæ: Toøa nhaø Pearl Plaza, Phoøng VP31-03, Laàu 31, 561 Ñieän Bieân Phuû, P.25, Q. Bình Thaïnh, TP.HCM Ngaønh haøng: Vaùn MDF Ngöôøi ñaïi dieän: Hoà Vaên Phuù Website: www.dongwha.com/vn - Ñieän thoaïi: 028 3899 2889
 20. 20. 21 cho bieát, toång ñôn haøng DN naøy ñaõ nhaän ñeán ngaøy 21.4 coù giaù trò leân ñeán 180,5 tyû ñoàng, ñaït gaàn 50% keá hoaïchnaêm.Vôùiñaøtaêngtröôûngnaøy, laõnh ñaïo Goã Ñöùc Thaønh kyø voïng trongnaêm2018seõtieáptuïcgiöõvöõng lôïi nhuaän treân 100 tyû ñoàng vaø tyû leä chia coå töùc haøng naêm luoân töø 60% trôû leân. N.K Doanh thu goã Ñöùc Thaønh vöôït moác 362 tyû ñoàng TaïiÑaïihoäi,caùccoåñoângñaõthoâng qua keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh naêm 2018 vôùi kyø voïng doanh thu naêm nay seõ caùn moác 410 tyû ñoàng, taêng 13% vaø lôïi nhuaän sau thueá seõ laø 93 tyû. Tính ñeán cuoái quyù 1/2018, doanh thu Ñöùc Thaønh ñaõ ñaït 82,9 tyû ñoàng, taêng 32% so vôùi cuøng kyø, ñaït20%keáhoaïchnaêm2018.Thoâng tin töø Ban ñieàu haønh Ñöùc Thaønh Coâng ty CP Cheá bieán goã Ñöùc Thaønh vöøa thoâng baùo keát quaû toång keát naêm taøi chính 2017 vaøo saùng ngaøy 21/4 taïi Ñaïi hoäi coå ñoâng thöôøng nieân, toå chöùc taïi TP.HCM. Theoñoù,keátthuùcnaêm2017,doanh thu toaøn coâng ty ñaït 362 tyû ñoàng, taêng 12% so vôùi naêm 2016. Lôïi nhuaän tröôùc thueá ñaït 125 tyû ñoàng, taêng 8% so vôùi naêm 2016. Sau thueá, lôïi nhuaän coâng ty ñaït 101 tyû ñoàng, taêng 6% so vôùi cuøng kyø. Vôùi keát quaû kinh doanh naøy, ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng ñaõ thoâng qua tyû leä chia coå töùc 70%. Trong naêm, GDT ñaõ taïm öùng 40% coå töùc baèng tieàn maët, 30% coøn laïi seõ chia 20% baèng tieàn maët vaø 10% baèng coå phaàn, uûy quyeàn cho HÑQT quyeát ñònh thôøi gian thöïc hieän. Boä söu taäp môùi cuûa An Cöôøng An Cöôøng vöøa tung haøng loaït saûn phaåm môùi phuïc vuï ngaønhgoãnoäithaát.Ñaâylaøkeátquaûcuûaquaùtrìnhnghieân cöùu vaø hoïc taäp nhöõng xu höôùng cuûa theá giôùi. Ñieån hình nhö doøng saûn phaåm Piano Gloss, mang caûm höùng ngheä thuaätvaøonoäithaát,öùngduïnglaømheäthoángtuû,goùpphaàn laøm taêng theâm neùt sang troïng vaø naâng taàm ñaúng caáp cho khoâng gian soáng. Vôùi daây chuyeàn hieän ñaïi trò giaù haøng trieäu USD töï ñoäng töø A-Z, toaøn boä xöôûng sôn hôn 6.000m2 vaø 100 coâng nhaân do chuyeân gia YÙ ñaûm traùch, nhöõng saûn phaåm cuûa An Cöôøng ñöôïc ñaûm baûo ñuùng tieâu chuaån quoác teá... Dòp naøy, An Cöôøng cuõng coâng boá hôïp taùc cuøng taäp ñoaønKRONOSPANdanhtieángtreântheágiôùiñeåtrôûthaønh ñôn vò phaân phoái ñoäc quyeàn doøng vaùn saøn ñaëc bieät daøy 15mm, laàn ñaàu tieân coù maët taïi thò tröôøng Vieät Nam. T.H Tay naâng cho tuû beáp treo töôøng töø Blum Tay naâng cho tuû beáp treo töôøng ñaõ trôû thaønh xu höôùng môùi nhaát hieän nay vaø cung caáp voâ soá löïa choïn thieát keá cho ngöôøi duøng hoaëc nhaø saûn xuaát noäi thaát. SöûduïngtaynaângAVENTOSvôùinhieàuhìnhdaùngvaø maãu maõ khaùc nhau, caùc thieát keá caùnh tuû lôùn ñaõ khoâng coøn laø trôû ngaïi vôùi ñoä roäng cuûa caùnh cöûa tuû leân ñeán 1,8m. Vieäc söû duïng cuõng trôû neân thaät deã daøng khi naáu beáp nhôø vaøo ñoä eâm möôït khi ñoùng tuû vaø deã daøng môû caùnh cöûa leân treân, thaäm chí nhaán môû töï ñoäng. Tìm hieåu theâm veà caùch thieát keá tuû beáp theo xu höôùngnaøytaïiBlumLifestyleShowroom(3VoõVaênTaàn, P.6, Q.3, TP.HCM). T.H
 21. 21. 22 CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT CSGs cho xuất nhập khẩu gỗ Việt Nam - Úc Vôùi söï baûo trôï cuûa Boä Noâng nghieäp - Taøi nguyeân nöôùc UÙc, Ñaïi söù quaùn UÙc taïi Vieät Nam, Toång cuïc Laâm nghieäp (Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân), HAWA ñaõ toå chöùc hoäi thaûo xaây döïng “Höôùng daãn quoác gia veà goã hôïp phaùp CSGs” (Country specific guidelines) giöõa UÙc vaø Vieät Nam vôùi söï tham gia cuûa hôn 30 doanh nghieäp. BÌNHAN THÒ TRÖÔØNG LÔÙN, YEÂU CAÀU CAO UÙc laø thò tröôøng lôùn, nhieàu tieàm naêng vaø coù nhieàu tieâu chuaån cao ñoái vôùi goã vaø saûn phaåm goã. Theo soá lieäu cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Taøi nguyeân nöôùcUÙc,tronggiaiñoaïn2016-2017, VieätNamñöùngthöù7trongxuaátkhaåu saûn phaåm goã vaøo UÙc vôùi 310,5 trieäu AUD(240,8trieäuAUDlaøñoànoäithaát), ñöùngthöù21veànhaäpkhaåusaûnphaåm goã töø UÙc (14,8 trieäu AUD, chuû yeáu laø goã troøn, goã xeû, daêm vaø giaáy). Xu höôùng quaûn lyù goã beàn vöõng, hôïp phaùp laø yeâu caàu chung treân theá giôùi, trong ñoù UÙc laø quoác gia ñi ñaàu. Nguyeân nhaân Chính phuû UÙc phaûi taêng cöôøng quaûn lyù vì giaù trò khai thaùc goã baát hôïp phaùp leân ñeán 100 tæ USD moãi naêm treân theá giôùi, töông ñöông 30% giaù trò thöông maïi goã. Naêm 2012, UÙc ñaõ ban haønh ñaïo luaät caám khai thaùc goã baát hôïp phaùp vaø moät boä quy ñònh keøm theo coù hieäu löïc töø 30/11/2014. Caùc saûn phaåm chòu söï ñieàu chænh cuûa quy ñònh naøy goàmcaùcsaûnphaåmthuoäcchöông44 veà goã, 47 veà boät giaáy, 48 veà giaáy vaø 94 veà ñoà goã noäi thaát. OÂng Nguyeãn Phuù Huøng - Vuï tröôûng Vuï Khoa hoïc coângngheävaøHôïptaùcquoácteá,Toång cuïcLaâmnghieäp,BoäNoângnghieäpvaø Phaùt trieån noâng thoân (NN & PTNT) cho bieát, sau khi UÙc thoâng baùo söûa ñoåi luaät choáng khai thaùc goã baát hôïp phaùp naêm 2012, hai beân ñaõ thoáng nhaáthôïptaùcxaâydöïngCSGsñeåcoâng nhaän laãn nhau vaø hoã trôï caùc doanh nghieäp (DN) Vieät Nam ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa Luaät nhaèm ngaên chaën goã baát hôïp phaùp. Baø Amy Guihot - Tuøy vieân Noâng nghieäp (Ñaïi söù quaùn UÙc taïi Vieät Nam) trình baøy veà laâm nghieäp UÙc
 22. 22. 23 nhaäp khaåu, Chöùng chæ töï nguyeän ñöôïc Vieät Nam coâng nhaän hoaëc taøi lieäu khai thaùc hôïp phaùp theo quy ñònh cuûa UÙc. Coøn vôùi DN xuaát khaåu sang, phaûi tuaân thuû quy ñònh veà goã hôïp phaùp theo quy ñònh môùi; DN bò xeáp vaøo Nhoùm 2 (trong loä trình phaân loaïi DN) seõ bò kieåm tra thöïc teá toái thieåu 20% loâ haøng tröôùc khi cô quan Kieåm laâm sôû taïi xaùc nhaän baûng keâ laâm saûn xuaát khaåu. Tröôøng hôïp DN bò xöû phaït maø chöa chaáp haønh xong quyeát ñònh xöû phaït thì laâm saûn khoâng ñöôïc xaùc nhaän cuûa cô quan kieåm laâm sôû taïi (loâ haøng seõ khoâng ñöôïc pheùp xuaát khaåu, trong moïi tröôøng hôïp, keå caû loâ haøng ñoù coù nguoàn goác hôïp phaùp. MUÏC ÑÍCH VAØ LOÄ TRÌNH CSGs CSGs khoâng phaûi laø vaên baûn phaùp lyù maø laø moät boä coâng cuï ñeå höôùng daãn caùc nhaø nhaäp khaåu ñoà goã vaøo UÙc phaûi laøm traùch nhieäm giaûi trình veà nguoàn goác goã vaø caùc doanh nghieäp xuaát khaåu ñoà goã Vieät Nam vaøo UÙc aùp duïng vaø tuaân thuû ñuùng caùc qui ñònh luaät phaùp cuûa Vieät Nam vaø UÙc veà goã hôïp phaùp nhaèm thuùc ñaåy thöông maïi ñoà goã giöõa hai nöôùc. CSGs ñöôïc hai beân cuøng nhau soaïn thaûo theo höôùng ñôn giaûn, deã truy caäp vaø ñöôïc caäp nhaät ñònh kyø, ñöôïc Chính phuû (caáp Boä) hai nöôùc thoâng qua ñeå ban haønh aùp duïng. Sau hoäi thaûo naøy, phía Vieät Nam seõ tieán haønh döï thaûo vaø trao ñoåi vôùi phía UÙc ñeå goùp yù, cuøng hoaøn thieän. Vì Luaät Laâm nghieäp soá 16/2017/QH14 seõ coù hieäu löïc töø ngaøy 01/01/2019 vaø hieän nay, 04 Nghò ñònh vaø 07 Thoâng tö höôùng daãn Luaät Laâm nghieäp ñang ñöôïc xaây döïng, döï kieán seõ hoaøn thaønh vaø coù hieäu löïc cuøng thôøi ñieåm vôùi Luaät Laâm nghieäp. Do ñoù, hai beân seõ noã löïc hoaøn thaønh vaø thoâng qua CSGs ngay sau khi Luaät vaø caùc vaên baûn quy phaïm phaùp luaät treân coù hieäu löïc. CSGs ñöôïc UÙc xaây döïng nhaèm hoãtrôïnhaønhaäpkhaåunöôùcnaøytieán haønh ñaùnh giaù ruûi ro, xaùc ñònh nguy cô goã hoaëc saûn phaåm goã ñöôïc khai thaùc baát hôïp phaùp. Nhöng CSGs khoâng phaûi laø vaên baûn phaùp luaät raøng buoäc hoaëc yeâu caàu thay ñoåi vôùi luaät quoác gia hieän haønh. Caùc DN UÙc seõ döïa vaøo CSGs ñeå yeâu caàu nhaø xuaát khaåu Vieät Nam cung caáp caùc taøi lieäu chöùng minh tính hôïp phaùp cuûa saûn phaåm goã. ÔÛ goùc ñoä quaûn lyù nhaø nöôùc, oâng Traàn Vaên Trieån - Phoù tröôûng phoøngÑieàutraxöûlyùviphaïmveàlaâm nghieäp, Cuïc Kieåm laâm cho raèng khi LuaätLaâmnghieäpvaøHieäpñònhVPA/ FLEGTcoùhieäulöïcvaøvaänhaønh,moät soá taùc ñoäng coù theå phaùt sinh lieân quan ñeán hoaït ñoäng nhaäp - xuaát khaåu goã trong ñoù coù thò tröôøng UÙc. Cuï theå, vôùi DN nhaäp khaåu goã töø UÙc seõ phaûi thöïc hieän theâm caùc nghóa vuï môùi veà hoà sô laâm saûn nhaäp khaåu bao goàm: Baûng töï keâ khai veà loâ goã OÂng Nguyeãn Phuù Huøng - Vuï tröôûng Vuï Khoa hoïc coâng ngheä & Hôïp taùc quoác teá, Toång cuïc Laâm nghieäp, Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân phaùt bieåu khai maïc Hoäi thaûo
 23. 23. CHÍNH SAÙCH - PHAÙP LUAÄT Saùng laäp naêm 1955 COÂNG TY TNHH CÔ KHÍ COÂNG NOÂNG NGHIEÄP BUØI VAÊN NGOÏ Vaên phoøng: 743A Haäu Giang, P.11, Q.6, TPHCM Truï sôû: AÁp 5, xaõ Ñöùc Hoøa Ñoâng, huyeän Ñöùc Hoøa, tænh Long An ÑT:(84-28) 38766386 - 38776357 - 37550981 Fax: (84-28)38752027 Established in 1955 BUI VAN NGO INDUSTRIAL & AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD. Office: 743A Hau Giang Street, Ward 11, District 6, HCMC Headquarters: Hamlet 5, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province Tel: (84-28) 38766386 - 38776357 - 37550981 Fax: (84-28) 38752027 E-mail: info@buivanngo.com.vn Website: www.buivanngo.com.vn OÂng Tröông Vaên Taøi, Tröôûng phoøng Xuaát nhaäp khaåu, Coâng ty CP Taäp ñoaøn kyõ ngheä goã Tröôøng Thaønh Naêm naêm tröôùc khi Tröôøng Thaønh xuaát haøng sang UÙc, quy trình khoâng quaù phöùc taïp. Ñeán 2017, khaùch UÙc ñeán taän nhaø maùy Tröôøng Thaønh tieán haønh ñaùnh giaù veà nhaân löïc, baûo hoä, an toaøn lao ñoäng, phoøng chaùy chöõa chaùy, nguoàn nguyeân lieäu, nguoàngoácxuaátxöùcuûanguyeânlieäugoãñeåbaùnsang UÙc.Khixuaáthaøng,TröôøngThaønhphaûicungcaáplaïi moätlaànnöõabaûnñaùnhgiaùnaøy.KhiñeánUÙc,haûiquan seõ caên cöù khai baùo treân chöùng töø ñoù ñeå kieåm tra. Neáunguyeânlieäutrongkhaibaùobanñaàuvaøtaïithôøi ñieåm xuaát trình khaùc nhau, haøng seõ bò traû laïi vaø DN Vieät Nam coù theå bò phaït. Trong tröôøng hôïp coù söï thay ñoåi thì phaûi khai baùo tröôùc khi xuaát haøng ñi. Ngöôøi mua seõ khoâng chòu baát cöù traùch nhieäm naøo neáu coù söï thay ñoåi maø khoâng baùo tröôùc. Khi DN Vieät Nam xuaát khaåu haøng sang UÙc caàn tuaân thuû chính saùch kieåm ñònh thöïc vaät. ChínhphuûUÙclaäpdanhsaùchmoät loaït DN noäi ñòa coù giaáy pheùp, giaáy chöùng nhaän ñaùp öùng tieâu chuaån CSGs vaø DN Vieät Nam chæ laømvieäcñöôïcvôùinhoùmDNnaøy. Khi laàn ñaàu tieân xuaát khaåu qua UÙc, haûi quan seõ giöõ container laïi 2 tuaàn ñeå kieåm tra tröôùc khi relist haøng hoùa. UÙc coù dieän tích lôùnneânchiphívaänchuyeånhaøng hoùa giöõa caùc thaønh phoá raát cao, buoäc phaûi ñoùng goùi toát ñeå tieát kieäm chi phí, traùnh hö hoûng. Neáu khoâng thöïc hieän toát ñieàunaøy,caùccoângtyUÙcseõgöûibaùocaùo,ñeánluùcñoùlaømbao nhieâu cuõng khoâng ñuû buø. Kinh nghieäm xuaát haøng ñi UÙc Baø Yung Burden, Giaùm ñoác thöông hieäu PGT Reclaimed
 24. 24. http://www.hsupen.com.tw http://www.sutan.tw DRTB-100 / 250 (5 TRUÏC) CNC ÑAÙNH MOÄNG HAI ÑAÀU DRTA-100 / 250 (9 TRUÏC) CNC ÑAÙNH MOÄNG HAI ÑAÀU Moäng vuoâng Moäng troøn Moäng xieân Moäng Elip HSU PEN INTERNATIONAL PRECISION MACHINERY CO.,LTD. 351 Phuù Döông, Phong Nguyeân, Ñaøi Trung, Ñaøi Loan ÑT: +886-4-25225378 - Fax: +886-4-25235098 - Email: hsupen@ms14.hinet.net E-mail: max@working-machinery.com - Website: www.working-machinery.com ITALIAN DESIGN & TECHNOLOGY DETAIL BUILDS QUALITY WE CARE MORE THAN YOU. C400 SICAR TR408AD ATC
 25. 25. 27 “C höa bao giôø, xu höôùng xaây döïng nhaø CLT laïi phaùt trieån nhö hieännay”,StanChiao,Giaùmñoácsaûnphaåm,CoângtyWoodtek ñaùnhgiaùnhövaäyveàthòtröôøngöùngduïnggoãtrongxaâydöïng. Theo Stan Chiao, töø naêm 1996 ñeán nay, Woodtek ñaõ trieån khai hôn 25.000 döï aùn toøa nhaø baèng goã, ñöôïc ñònh danh laø nhöõng toøa nhaø xaây döïng theo coâng ngheä CLT. Ñaây laø nhöõng toøa nhaø cao, coù theå leân ñeán 100 taàng, söû duïng goã thay cho beâ toâng, coát theùp hieän nay. KhoângchæcoùWoodtek,taïihoäithaûoXaâydöïngxanh:Hieåutheâmveà kieán truùc goã vaø vaät lieäu töông lai Cross Laminated Timber, do Taitra toå chöùc ngaøy 4/4 vöøa qua, raát nhieàu chuyeân gia xaây döïng cuõng cho bieát, CLT chính laø töông lai gaàn cuûa ngaønh xaây döïng. Yeáu toá ñaàu tieân môû ñöôøng cho CLT chính laø nhöõng tieán boä môùi veà coâng ngheä cheá bieán goã. Trong ñoù, coù theå keå ñeán coâng ngheä caét chính xaùc cao CNC, coâng ngheä gheùp goã finger joint... Trong caùc toøa nhaø CLT, goã laø thaønh phaàn chính chòu taûi. Keát noái giöõa caùc beà maët goã lôùn ñeå taïo neân caùc khoâng gian laø ñinh theùp nhöng tæ leä vaät lieäu naøy chieám con soá raát nhoû. Taát caû nhöõng beà maët goãöùngduïngcoângngheäCLTñaõñöôïcquaquaùtrìnhcaùn,ñaëtcaùclôùp sôïi goã lieân keát baèng caùc chaát keát dính chuyeân duïng neân ñoä beàn vaø khaû naêng chòu löïc raát lôùn. Öu theá lôùn nhaát cuûa xu höôùng naøy laø caùc beà maët goã CLT ñöôïc cheá taïo töông öùng vôùi thieát keá coâng trình. Nhôø vaäy, laøm taêng toác ñoä xaây döïng, giaûm chaát thaûi vaø caùc yeáu toá gaây khoù chòu thöôøng thaáy trong coâng tröôøng. Neáu so vôùi beâ toâng coát theùp, caùc caáu kieän goã raát deã söûa chöõa vaø trong tröôøng hôïp caàn thaùo dôõ nhaø cöûa thì coù theå taùi söû duïng, chæ caàn chænh söûa raát ít. OÂng Paul Kremer, Giaùm ñoác baùn haøng Xlam, ñôn vò thi coâng caùc toøa nhaø goã noåi tieáng nhaát hieän nay treân thò tröôøng quoác teá cho bieát theâm, nguyeân lieäu goã laø vaät lieäu taùi taïo, coù theå ñöôïc saûn xuaát trong caùc röøng troàng vaø khai thaùchôïpphaùpneânxuhöôùngxaâydöïngtoøanhaøCLTgiuùpgiaûiquyeát nhieàu vaán ñeà töø baûo veä röøng nguyeân sinh ñeán caùc hoaït ñoäng khai thaùc taøi nguyeân khoaùng saûn. Trong khi moãi taán theùp ñöôïc saûn xuaát thaûi ra moâi tröôøng 1,5 taán CO2 , moãi taán xi maêng thaûi ra 1,125 taán CO2 thì moãi taán sinh khoái goã hình thaønh laïi giuùp haáp thuï 1,42 taán CO2 . Chöa keå, nhaø cao taàng baèng goã coøn theå hieän tính öu vieät veà myõ thuaät. Vì nhöõng öu ñieåm naøy maø trong 10 naêm trôû laïi ñaây, caùc chuû ñaàu tö choïn CLT ngaøy caøng nhieàu. Ñôn cöû nhö toøa nhaø Wood Innovation Design Center ôû Canada; Bskyb Believe In Better Building ôû Luaân Ñoân, Anh; K5 Building Brisbane ôû UÙc... Rieâng ôû New Zealand, hôn 400 coâng trình nhaø cao taàng baèng goã ñaõ ñöa vaøo söû duïng thôøi gian qua. Taïi caùc quoác gia tieân tieán nhö Anh, Myõ, Canada, Nhaät Baûn..., caâu chuyeän cuõng töông töï. Cao ốc gỗ lên ngôiHOAØNGLAN Neáu saét theùp leân ngoâi ôû theá kyû 19 vaø theá kyû 20 laø thôøi cuûa beâ toâng coát theùp thì theá kyû 21 seõ laø kyû nguyeân cuûa goã. Nhöõng ñoät phaù trong vieäc öùng duïng CLT (Cross Laminated Timber) ñaõ cho pheùp con ngöôøi taïo döïng nhöõng toøa nhaø cao taàng hoaøn toaøn laøm baèng goã, thaân thieän vôùi moâi tröôøng, giaûm thieåu hieäu öùng nhaø kính...
 26. 26. 28 Trong töông lai, CLT seõ öùng duïng roäng hôn trong caùc coâng trình nhaø ôû bôûi noù hieäu quaû veà maët kinh teá laãn moâi tröôøng. caùc toøa nhaø baèng goã cao tôùi 20 taàng khoâng bò thieät haïi trong caùc traän ñoäng ñaát nghieâm troïng. Cuoäc thöû nghieäm ñöôïc tieán haønh trong voøng vaøi phuùt, moâ phoûng traän ñoäng ñaát ôû Northridge naêm 1994.Keátquaû,toøanhaøvaøheäthoángantoaønñòachaánñaõhoaïtñoäng toát. Sau moâ phoûng, toøa nhaø khoâng gaëp thieät haïi ñaùng keå. Ñaïi dieän cuûa Xlam cho bieát, yeáu toá gaây taâm lyù e deø cho ngöôøi duøng laø goã thöôøng deã chaùy hôn beâ toâng. Theá nhöng, theo caùc chuyeângiaöùngduïngCLT,goãeùptaámlôùnCLTñöôïclaømtöøgoãkhoâ daùn, coù khaû naêng chòu löûa vaø chaéc hôn ñaùng keå so vôùi goã thoâng thöôøng.Goãnaëngneânkhichaùychuùngtaïothaønhthanôûbeânngoaøi trong khi vaãn giöõ ñöôïc ñoä raén chaéc beân trong. Ñoä raén naøy laøm chaäm quaù trình ñoát chaùy, giuùp ngöôøi coù thôøi gian di chuyeån khoûi toøanhaønhieàuhônsovôùibeâtoâng.Nhövaäy,roõraøng,giaûiphaùpnaøy coù tính an toaøn cöïc cao. Nhövaäy,vaánñeàcuûacaùctoøanhaøCLT,cuõngtöôngtöïvôùicaùctoøa cao oác beâ toâng laø phaûi coù moät heä thoáng baùo vaø choáng chaùy hieäu quaû. “Thaùch thöùc lôùn nhaát cuûa giaûi phaùp CLT laø coâng taùc thieát keá, döï baùo phöông aùn phaûi ñöôïc tính toaùn raát kyõ vaø chi tieát ñeå traùnh sai soùt. Chinh phuïc ñöôïc thöû thaùch naøy, khoâng chæ coù nhöõng toøa nhaø cao taàng, trong töông lai, CLT seõ öùng duïng roäng hôn trong caùc coâng trình nhaø ôû bôûi noù quaù tieán boä vaø hieäu quaû veà maët kinh teá laãn moâi tröôøng”, oâng Paul Kremer khaúng ñònh. Neáu nhö caùc toøa nhaø beâ toâng, coát theùp, coâng trình chæ coù theå baûo haønh trong thôøi gian 60 naêm nhöng caùc toøa nhaø CLT cho pheùp baûo haønh ñeán 80 naêm. Thöïc teá chöùng minh, sau nhöõng thaûm hoïa soùng thaàn, ñoäng ñaát... caùc oâng trình CLT ít hö haïi hôn, khaû naêng söûa chöõa phuïc hoài cao hôn haún giaûi phaùp hieän nay. Minh chöùng lôùn nhaát laø vaøo naêm 2017, baõo Typhoo Tembin ñoå vaøo Philippinesvôùisöùcgioùmaïnhleânñeáncaáp15, 16 ñaõ gaây ra lôû ñaát vaø luõ luït nghieâm troïng, khieán treân 200 ngöôøi cheát, khoaûng 70.000 ngöôøi ñaõ bò di dôøi hoaëc bò aûnh höôûng bôûi côn baõo. Raát nhieàu coâng trình bò huûy hoaïi trong ñôït thieân tai naøy nhöng nhöõng toøa nhaøgoãCLTthìvaãngiöõñöôïckeátcaáubanñaàu. Khoâng chæ coù baõo luõ, caùc nhaø khoa hoïc Myõ cuõng ñaõ tieán haønh nhöõng thöû nghieäm moâ phoûng caùc traän ñoäng ñaát vôùi caáp ñoä khaùcnhautaùcñoängleânmoätcaáutruùc2taàng baèng goã taïi San Diego. Muïc ñích cuûa thöû nghieäm naøy laø thu thaäp döõ lieäu ñeå thieát keá
 27. 27. 32 XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ BAÁT NGÔØ Chæ sau 4 ngaøy hoäi chôï, theo phaûn aûnh cuûa BTC, coù 19 doanh nghieäp (DN) kyù keát ñöôïc hôïp ñoàng hoaëc baûn ghi nhôù. Tieâu bieåu nhö: Livax,ThònhVieät,Niemi,Minigold,Pi, Nixxin,TuaánLinh,LaâmDöông... “Ñoù laøchöakeå,vaãncoønnhieàuDNkhoâng cung caáp thoâng tin hoaëc ñang toång hôïp soá löôïng ñôn haøng vaø seõ baùo caùosau”,oângHuyønhVaênHaïnh,Phoù chuû tòch HAWA nhaän ñònh. Khoâng chæ hieäu quaû kinh teá, veà maëttruyeànthoângvaønhaänbieát,VIFA - EXPO cuøng ñaït ñöôïc khaù nhieàu keát quaû aán töôïng. Thoâng tin töø BTC cho bieát, toång soá löôïng khaùch tham quan VIFA - EXPO 2018 laø 11.702 khaùch, taêng 19,76% so vôùi 2017 (9.771 khaùch). Khaùch tham quan quoác teá naêm nay ñaït 4.522 ngöôøi, taêng 17,94%. Trong ñoù, khaùch ñeán töø 88 quoác gia vaø vuøng laõnh thoå laø 83,4%,khaùchnöôùcngoaøiñangcoâng taùc hoaëc coù vaên phoøng ñaïi dieän taïi Vieät Nam laø 16,6%. Trong boái caûnh caùc hoäi chôï cuøng noäi dung dieãn ra trong khu vöïc ASEAN cuõng ñoàng toå chöùc nhö PIFS - Philippines (8 - 10/3), IFFS - Singapore (8 - 11/3); EFE - Malaysia (9 - 12/3), IFFINA - Indonesia (9 - 12/3)... VIFA - EXPO vaãn thu huùt ñöôïc löôïng khaùch aán töôïng nhö theá cho thaáy tính haáp daãn cuûa thò tröôøng saûn xuaát ñoà goã taïi Vieät Nam laø coù thaät. Theo oâng Haïnh, ña soá khaùch tham quan ñeán hoäi chôï vôùi muïc ñích tìm kieám saûn phaåm, coâng ngheä, dòch vuï môùi (chieám 28%). Tieáp sau ñoù laø tìm kieám môû roäng thò tröôøng maïng löôùi kinh doanh, ñaùnh giaù hoäi chôï ñeå tham gia trong töông lai, gaëp gôõ nhaø cung caáp hieän taïi, tìm/thay theá caùc nhaø cung caáp môùi... Nhìn chung, khaùch haøng coù chaát löôïng laø 84%. LÔØI HEÏN MUØA SAU Khoângchæaántöôïngveàmaëtkhaùch thamquan,taïiVIFA-EXPOnaêmnay soá DN nöôùc ngoaøi tham gia tröng baøycuõngtaêngñoätbieán.Coùñeán454 gian haøng cuûa 144 DN nöôùc ngoaøi, ñeántöø20quoácgiavaøvuønglaõnhthoå: UÙc,Canada,TrungQuoác,ÑanMaïch, Phaùp, Indonesia, Ireland, Nhaät Baûn, Haøn Quoác, Luxembourg, Malaysia, Haø Lan, Nigeria, Nga, Singapore, Thuïy Só, Anh vaø Hoa Kyø, chieám 37% dieän tích tröng baøy. Theo ñaùnh VIFA - EXPO 2018: GỗViệtkhoemình Dieãn ra töø ngaøy 7 - 10/3, trong boái caûnh cuøng thôøi gian vôùi caùc hoäi chôï ñoà goã khaùc trong khu vöïc ASEAN nhöng ñuùng nhö kyø voïng cuûa Ban toå chöùc (BTC), VIFA - EXPO 2018 ñaõ thaønh coâng röïc rôõ, taêng 28% gian haøng so vôùi naêm 2017. NAMKHUEÂ OÂng Haø Coâng Tuaán, Thöù tröôûng Thöôøng tröïc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân tham quan caùc gian haøng noäi thaát cuøng oâng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch HAWA.
 28. 28. 33 giaù chung cuûa nhieàu khaùch tham quan, aán töôïng lôùn nhaát maø VIFA - EXPO naêm nay taïo ra laø söï ñoät phaù trong khaâu thieát keá. Nhieàu saûn phaåm ñoäc ñaùo caû veà taïo daùng laãn xuhöôùngkeáthôïpnguyeânlieäu.Ñieàu naøy cho thaáy, DN cheá bieán goã, thuû coâng myõ ngheä Vieät Nam ñaõ baét ñaàu chuù yù hôn trong khaâu thieát keá ñeå taïogiaùtròthaëngdöcaohônchosaûn phaåm, thay vì gia coâng ñôn thuaàn. Kheùp laïi moät saân chôi lôùn, VIFA - EXPO 2018 ñöôïc caùc chuyeân gia trong ngaønh ñaùnh giaù laø thaønh coâng lôùn so vôùi tröôùc. Ngay sau khi Hoäi chôï keát thuùc, BTC ñaõ nhaän ñöôïc phieáu ñaêng kyù gian haøng cuûa 191/306 DN, töông ñöông 62% cho AÁn töôïng lôùn nhaát maø VIFA - EXPO 2018 taïo ra laø söï ñoät phaù trong khaâu thieát keá. Nhieàu saûn phaåm ñoäc ñaùo caû veà taïo daùng laãn xu höôùng keát hôïp nguyeân lieäu. Ñieàu naøy cho thaáy, DN cheá bieán goã, thuû coâng myõ ngheä Vieät Nam ñaõ baét ñaàu chuù yù hôn trong khaâu thieát keá ñeå taïo giaù trò thaëng dö cao hôn cho saûn phaåm, thay vì gia coâng ñôn thuaàn. Hoäi chôï VIFA - EXPO 2019. Ñieàu naøy chothaáy,VIFA-EXPOngaøycaøngtheå hieän taàm voùc moät hoäi chôï quoác teá chuyeân nghieäp, ñaúng caáp. “Ngoaøi vieäc ngaøy moät kieän toaøn ñeå chuyeân nghieäphôn,chuùngtoâiñangcoágaéng ñeå giaûi quyeát nhu caàu lôùn nhaát cuûa caùcDNthamgia:taêngdieäntíchtrieån laõm”, oâng Haïnh noùi. Ñaây coù theå noùi laøñônñaëthaøngvaølaønoãiböùcxuùclôùn cuûa caùc DN cheá bieán goã trong thôøi gian vöøa qua. LÖÔÏNG KHAÙCH THAM QUAN QUA CAÙC NAÊM MUÏC ÑÍCH KHAÙCH ÑEÁN HOÄI CHÔÏ Toång soá khaùch tham quan Khaùch nöôùc ngoaøi 4% 3% 13% 13% 28%8% 7% 12% 12% 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 3.132 5.796 6.911 8.161 7.164 7.506 7.901 8.153 9.635 9.771 11.702 1.710 1.936 2.472 2.489 2.777 2.701 2.448 4.096 3.806 3.834 4.522 Ñaùnh giaù ñeå tham gia trong töông lai Môû roäng maïng löôùi Tìm saûn phaåm, coâng ngheä, dòch vuï môùi Ñaët haøng Xem tính caïnh tranh Xem nhaø cung caáp hieän coù Tìm nhaø cung caáp môùi Thu thaäp thoâng tin kyõ thuaät Khaùc Gian haøng noäi thaát Saigon Mobilier International theo phong caùch xöa cuûa Phaùp, söû duïng nhoâm vaø chaát lieäu khoâng gæ ñoäc ñaùo thu huùt khaùch quoác teá.
 29. 29. 34 XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI Nhữngấntượngđẹp tạiVIFA- EXPO2018 VIFA - EXPO 2018 taêng aán töôïng veà quy moâ laãn chaát löôïng haøng hoùa tham gia trieån laõm. 450 doanh nghieäp tham döï hoäi chôï tröng baøy gaàn 1.980 gian haøng, vôùi toång dieän tích 30.000m2 , taêng 29% so vôùi naêm 2017, laøm neân boä maët aán töôïng cho söï kieän xuùc tieán thöông maïi lôùn nhaát ngaønh goã Vieät Nam. Cuøng xem laïi nhöõng hình aûnh aán töôïng cuûa hoäi chôï naøy trong 4 ngaøy trieån laõm. QUYÙHOØA OÂng Haø Coâng Tuaán, Thöù tröôûng Thöôøng tröïc Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân tham quan caùc gian haøng noäi thaát cuøng caùc thaønh vieân BCH HAWA. Levico, Coâng ty YÙ chuyeân saûn xuaát ñoà goã saân vöôøn tröng baøy saûn phaåm taïi Vifa Expo 2018. Khaùch nöôùc ngoaøi quan taâm caùc saûn phaåm gia duïng Goã Ñöùc Thaønh.
 30. 30. 35 Le Beton chuyeân cung caáp noäi thaát cao caáp coù 4 gian haøng ôû hoäi chôï. LMG world mang ñeán nhieàu saûn phaåm drap, goái, neäm cao caáp nhaäp khaåu töø chaâu AÂu vaø Myõ. Nhieàu gian haøng ôû Vifa Expo 2018 khoâng cho chuïp hình saûn phaåm vì lo ngaïi bò sao cheùp kieåu daùng. PMA funiture gaây aán töôïng bôûi söï keát hôïp nhieàu vaät lieäu trong noäi thaát
 31. 31. 36 XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI Neáu VIFA Expo ñònh höôùng phaùt trieån quoác teá, toâi cho raèng chuùng ta neân coù nhöõng trung taâm thoâng tin vaø thoâng caùo baùo chí baèng tieáng Anh.Moätgoùpyùnhoûkhaùcnöõalaøtreân baûng thoâng baùo chính, caùc doanh nghieäp tham gia khoâng ñöôïc xeáp theo baûng chöõ caùi neân raát khoù ñeå tìm kieám ñôn vò trieån laõm. Ñaây chæ laø moät tieåu tieát nhöng neáu chuù yù, caùc baïn seõ chuyeân nghieäp hôn trong maét khaùch tham döï. Duø sao thì nhö toâi ñaõ noùi, neáu so saùnh vôùi caùc hoäi chôï cuøng muïc tieâu ôû caùc nöôùc thì VIFAExpohieänñangcoùtaêngtröôûng toát ôû khu vöïc. Theo ñaùnh giaù cuûa oâng, hoäi chôï noùi chung coù yù nghóa theá naøo trong vieäc phuïc vuï cho hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi? ÔÛ taát caû caùc nöôùc, hoäi chôï trieån laõm ñeàu ñoùng vai troø heát söùc quan troïng trong vieäc thuùc ñaåy thöông maïi phaùt trieån. Ñeå thu huùt ngöôøi tham quan laãn doanh nghieäp tham döï,ñônvòlaømcoângtaùctoåchöùctrieån laõm caàn coù nhieàu hoaït ñoäng nhö ra maét caùc boä söu taäp môùi, tìm kieám caùcnhaømuahaøngmôùi,toåchöùcgiao Cầnđịnhvịcáchoạtđộng xúctiếnchongànhgỗNAMKHUEÂthöïchieän Chuyeân vieân tö vaán Michael Buckley: Theo quan saùt cuûa toâi trong nhöõng naêm trôû laïi ñaây, VIFA Expo ñaõ coù nhöõng tieán boä vöôït baäc. Naêm 2018, coù theå xem VIFA Expo ñaõ loït vaøo top caùc hoäi chôï chuyeân ngaønh taïikhuvöïcÑoângNamAÙ.Tuynhieân, vaãncoøncoùkhaùnhieàusöïcaïnhtranh vôùicaùchoäichôïôûTrungQuoácvaøcaùc nöôùc trong khu vöïc. Söï caïnh tranh toâi muoán nhaán maïnh ôû ñaây laø vieäc thu huùt khaùch tham quan ñeán vôùi hoäi chôï. Toâi nghó, VIFA Expo coù theå ñöôïc caûi thieän, phaùt trieån hôn nöõa baèng nhieàu caùch khaùc nhau. Cuï theå laø...? Ñieåm toát cuûa VIFA Expo ñoù laø vò trí nhöng khoâng gian trieån laõm laïi khoâng ñaùp öùng ñöôïc theo tieâu chuaån quoác teá. Söï caàn thieát luùc naøy laøchuùngtacoùtheâmkhoânggiantrieån laõm ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa doanh nghieäp.Theoquansaùtcuûatoâicoùñeán hôn moät nöûa doanh nghieäp tham giaphaûitröngbaøysaûnphaåmvaødòch vuï cuûa mình ôû trong caùc leàu ngoaøi trôøi, khoâng phuø hôïp vôùi saûn phaåm. Phaàn naøo, ñieàu naøy cuõng seõ khieán nhöõngsaûnphaåmñoùkhoângtheåhieän ñöôïc heát veû ñeïp voán coù cuûa noù. Laø ngöôøi ñoàng haønh vôùi HAWA trong thôøi gian daøi, ñaùnh giaù cuûa oâng veàcaùchoaïtñoängxuùctieánthöôngmaïi maø HAWA toå chöùc? OÂng ñaëc bieät aán töôïng vôùi hoaït ñoäng naøo? Toâi ghi nhaän söï noã löïc cuûa caùc thaønh vieân HAWA cuõng nhö ban thö kyù. Caùc baïn raát nghieâm tuùc vaø nhieät tình trong coâng vieäc chung cuûa coäng ñoàng cheá bieán goã vaø thuû coâng myõ ngheä. Tuy nhieân, söï thaät laø caùc hoaït ñoäng xuùc tieán thöông maïi luoân luoân ñoøi hoûi nguoàn kinh phí lôùn neân xeùt veà maët naøo ñoù, caùc hoaïtñoängnaøycuûaHAWAcoønnhieàu haïn cheá. Ba hoaït ñoäng maø HAWA ñang laøm toát laø toå chöùc thaønh coâng VIFA Expo, VIFA Home vaø mang ñeán aán phaåm Goã & Noäi thaát cho caùc doanh nghieäp trong ngaønh. Ba hoaït ñoäng naøy, theo quan ñieåm caù nhaân toâi laø raát quan troïng, giuùp coâng taùc xuùc tieán thöông maïi phaùt trieån, hoã trôï doanh nghieäp tìm kieám thoâng tin vaø khaùch haøng. Rieâng vôùi coâng taùc toå chöùc hoäi chôï trieån laõm thì sao? Töø VIFA Expo vöøa qua chaúng haïn? Laøm vieäc giaùn tieáp vôùi HAWA hôn 10 naêm thoâng qua Hoäi ñoàng Xuaát khaåu goã cöùng Hoa Kyø (AHEC) vaø Chöông trình Chöùng nhaän Chöùng chæ röøng (PEFC), nhöõng naêm gaàn ñaây trong vai troø laø nhaø tö vaán caáp cao, Michael Buckley laø caùi teân thaân thuoäc vôùi nhieàu hoäi vieân HAWA. Bôûi, oâng chính laø thaønh vieân ban giaùm khaûo cuûa cuoäc thi Hoa Mai trong nhieàu naêm lieàn, laø ngöôøi höôùng daãn cho caùc thaønh vieân cuûa CLB F1 cuøng nhö tö vaán cho caùc hoaït ñoäng cuûa HAWA... Nhieät tình ñoùng goùp cho coâng taùc coäng ñoàng, mong muoán lôùn nhaát cuûa Michael Buckley laø ñöôïc chia seû nhöõng kinh nghieäm cuûa mình veà neàn coâng nghieäp cheá bieán goã quoác teá cho coäng ñoàng doanh nghieäp Vieät Nam.
 32. 32. 37 löuthöôngmaïi,...Ñaâylaønhöõnghoaït ñoäng heát söùc caàn thieát. Cuõng ñöøng neân boû qua vieäc ñònh vò cho ngaønh trong böùc tranh lôùn cuûa ñaát nöôùc ôû caùc söï kieän xuùc tieán thöông maïi quoác teá. Ví duï gaàn nhaát laø ôû VIFA Expo, caùc baïn coù theå ñònh vò vaø neâu ra thoâng ñieäp Vieät Nam laø ñieåm ñeán cuûa caùc nhaø saûn xuaát ñoà noäi ngoaïi thaát töø nguoàn goã hôïp phaùp. Kinh nghieäm cuûa oâng, vôùi caùi nhìn quoác teá, hoäi chôï caàn caùc yeáu toá naøo ñeå coù theå thu huùt doanh nghieäp vaø khaùch tham quan? Toâi nghó chuùng ta neân xem xeùt veà ngaøy dieãn ra trieån laõm. Laïi laáy VIFA Expo laøm ví duï, neáu ñöôïc toå chöùc gaàn vôùi ngaøy dieãn ra caùc hoäi chôï töông töï taïi Trung Quoác thì roõ raøng caùc nhaø mua haøng quoác teá coù theå keát hôïp caùc chuyeán coâng taùc luoân moät laàn. Toâi ñöôïc bieát, vaøi nhaø mua haøng phaûi choïn Vieät Nam hoaëc Trung Quoác neáu ngaøy dieãn ra hoäi chôï laø quaù xa nhau, chuùng ta seõ bò ñaët vaøo caùn caân löïa choïn. Quan ñieåm caù nhaân, toâi cho raèng VIFA Expo neân ñöôïc toå chöùc sau Teát moät thôøi gian. Trong vai troø tö vaán caáp cao cho ngaønh goã Vieät Nam nhieàu naêm, oâng ñaùnh giaù theá naøo veà coâng taùc phaùt trieån ngaønh taïi ñaây? Toâi thöïc söï aán töôïng vôùi nhöõng noã löïc cuûa Chính phuû Vieät Nam ñeå hoã trôï ngaønh cheá bieán goã vaø thuû coâng myõ ngheä phaùt trieån vaø caûi thieän hôn nöõa. Caùc baïn ñang coù moâi tröôøng khaù toát ñeå kinh doanh ngaønh naøy. Vaø cuoái cuøng, kyø voïng cuûa oâng daønh cho caùc hoaït ñoâng cuûa HAWA trong thôøi gian tôùi? Taàm voùc quoác gia neân laø öu tieân haøng ñaàu cuûa HAWA. Nghóa laø, chuùng ta caàn laøm cho noäi boä HAWA lôùn maïnh hôn vaø mang tính ñaïi dieän cho ngaønh taïi Vieät Nam. Ñaây laø“ñônñaëthaøng”khaùlôùnvôùiHAWA nhöng toâi tin laø neáu laøm toát, HAWA seõlaøñônvòhaøngñaàutrongvieäcgoùp phaàn thuùc ñaåy ngaønh cheá bieán goã, thuû coâng myõ ngheä Vieät Nam phaùt trieån hôn nöõa. Xin caûm ôn oâng veà nhöõng trao ñoåi naøy! Ñeå thu huùt ngöôøi tham quan laãn doanh nghieäp tham döï, ñôn vò laøm coâng taùc toå chöùc trieån laõm caàn coù nhieàu hoaït ñoäng nhö ra maét caùc boä söu taäp môùi, tìm kieám caùc nhaø mua haøng môùi, toå chöùc giao löu thöông maïi,... Ñaây laø nhöõng hoaït ñoäng heát söùc caàn thieát. Cuõng ñöøng neân boû qua vieäc ñònh vò cho ngaønh trong böùc tranh lôùn cuûa ñaát nöôùc ôû caùc söï kieän xuùc tieán thöông maïi quoác teá. Ví duï gaàn nhaát laø ôû VIFA Expo, caùc baïn coù theå ñònh vò vaø neâu ra thoâng ñieäp Vieät Nam laø ñieåm ñeán cuûa caùc nhaø saûn xuaát ñoà noäi ngoaïi thaát töø nguoàn goã hôïp phaùp. AÛnh: VIFA EXPO 2018
 33. 33. 38 XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI Vì sao noäi thaát beáp laïi chieám phaàn lôùn? Ngöôøi Ñöùc ñaàu tö cho noäi thaát beáp vì thích “khoe” khoâng gian naøy. Ñieàu thuù vò laø tröôùc ñaây khi noùi ñeán beáp, phuï nöõ thöôøng laø ngöôøi quyeát ñònh mua saém. Nhöng vôùi vieäc ngaøy caøng nhieàu coâng ngheä aùp duïng cho khoânggiannaøy,ñasoáñaønoângÑöùclaïi laø ngöôøi ñöa ra quyeát ñònh mua saém. Lớnnhưngnhiềutháchthức KHOATÖ THÒ TRÖÔØNG ÑÖÙC: “Lôùn nhöng nhieàu thaùch thöùc” laø nhaän ñònh cuûa chuyeân gia Helmut Merkel veà thò tröôøng noäi thaát Ñöùc taïi Hoäi thaûo “Phaùt trieån thò tröôøng toaøn caàu cho caùc saûn phaåm töø goã” do HAWA phoái hôïp cuøng SIPPO toå chöùc trong khuoân khoå VIFA Expo 2018. OÂng Helmut Merkel ñöa ra nhöõng phaân tích vaø gôïi yù cho caùc doanh nghieäp toaøn caàu xaâm nhaäp thò tröôøng ñaày thaùch thöùc naøy, döïa treân nhöõng döõ lieäu khoång loà oâng coù vôùi vai troø Toång bieân taäp Mobel Mart - taïp chí noäi thaát lôùn nhaát taïi Ñöùc, kieâm Toång giaùm ñoác CRP Consulting coù truï sôû taïi Nuremberg. höôùng cuûa ngöôøi Ñöùc laø thích soáng rieâng, thích soáng trong noäi oâ ñoâ thò hôn laø ngoaïi oâ. Ngöôøi Ñöùc thích mua saém ñoà noäi thaát, doanh soá baùnleûhaøngnaêmñaït33-34tæEuro, trongñoùtaäptrungnhieàunhaátlaøñoà nhaøbeáp(28%),caùcloaïinoäithaátboïc (20%), phoøng khaùch (12%), phoøng nguû (11%) vaø caùc ñoà noäi thaát khaùc. THÖÏC TEÁ VAØ CON SOÁ Theo HelmutMerkel, Ñöùc laø moät thò tröôøng noäi thaát lôùn taïi chaâu AÂu, mang tính daãn daét veà xu höôùng. Ñöùc coù 82 trieäu daân vaø coøn taêng nhieàu hôn do löôïng nhaâp cö lôùn. Ñaëc ñieåm nhaân khaåu hoïc quan troïng laø soá hoä gia ñình coù theå taêng leân (hieän nay laø 40 trieäu hoä) vì xu
 34. 34. 39 ÔÛ Ñöùc coù khoaûng 9.000 nhaø baùn leû,chieám75%löôïnghaøngbaùnrathò tröôøng vaø coù xu höôùng phaân chia roõ raøng caùc phaân khuùc haøng hoùa taïi caùc cöûa haøng, töø thaáp - trung bình - cao caáp. Trong soá naøy, coù 10 haõng lôùn nhaát chieám 50% toång löôïng haøng baùn leû. Thöông maïi ñieäntöûtronglónhvöïcnoäithaátñang gia taêng, naêm 2017 coù khoaûng 7% löôïng haøng hoùa baùn qua keânh naøy (trò giaù 2,3 tæ Euro), nhöng thoâng qua caùc coâng ty thöông maïi laø chuû yeáu. 10 caùi teân lôùn vöøa noùi treân laïi chöa thaønh coâng laém qua phöông thöùc naøy. Xuhöôùngphaânphoáilaøtaêngdaàn caùc cöûa haøng coù quy moâ lôùn, môû ra moâ hình “ñaïi sieâu thò”. Nhöõng sieâu thò coù dieän tích treân 25.000m2 ñaõ taêngtöø116(naêm2002)leân165sieâu thò (naêm 2016). Caù bieät coù nhöõng sieâu thò cöïc lôùn nhö Mobel Inhofer (roäng 85.000m2 ) hay Mobel Mahler, Neu-Ulmroänggaàn75.000m2 vaønaèm caùch nhau chöa ñeán 10km maø vaãn thu huùt raát ñoâng khaùch. Moâ hình “ñaïi sieâu thò” khoâng chæ daønh rieâng chonoäithaátmaøcoøn“tíchhôïp”nhieàu loaïikhaùcnhömoättrungtaâmthöông maïi khoång loà: töø ñoà chôi, quaàn aùo, nhaø haøng ñeán toå chöùc hoøa nhaïc... nhaèm thu huùt khaùch haøng nhieàu hôn. Trong Top 30 coâng ty saûn xuaát haøngnoäithaátlôùnnhaátchaâuAÂu,IKEA ñöông nhieân ñöùng ñaàu vaø hoï chính laø nhaø baùn haøng lôùn nhaát taïi Ñöùc vaø Ñöùc cuõng chính laø thò tröôøng quan troïng nhaát cuûa hoï taïi chaâu AÂu. Helmut Merkel nhaän ñònh: “Vaán ñeà then choát maø doanh nghieäp (DN) Vieät Nam muoán xaâm nhaäp thò tröôøng Ñöùc caàn phaûi bieát chính laø vieäc caàn taäp trung vaøo caùc nhoùm nhaø mua haøng (buyer groups). Toâi chöa thaáy ôû ñaâu caùc nhoùm naøy maïnh nhö taïi Ñöùc. 80 - 90% caùc nhaø baùn leû noäi thaát taäp hôïp laïi, toå chöùc thaønh caùc nhoùm mua. Hoï cöû ra ñaïi dieän chòu traùch nhieäm thöông thaûo vôùi nhaø saûn xuaát, thu mua ñaàu vaøo vaø phaân phoái haøng hoùa laïi cho caùc coâng ty thaønh vieân. Caùc coâng ty naøy hoaøn toaøn ñoäc laäp vôùi nhau nhöng caùch toå chöùc naøy giuùp ích raát nhieàu cho caùc thaønh vieân, nhaát laø coâng ty nhoû, trong vieäc mua haøng. Ñoàng nghóa, aùp löïc vaø thaùch thöùc seõ doàn ñeán nhaø saûn xuaát, nhaø cung öùng neáu muoán chinh phuïc thò tröôøng Ñöùc.Moätsoánhoùmmuanoåibaätnhö: KMG, MHK Group, K3, Der Kuchen Ring, Alliance, Begros, GIGA...”. Veà saûn xuaát, Ñöùc laø quoác gia maïnh veà saûn xuaát noäi thaát chaát löôïng cao, ñöùng thöù 3 treân theá giôùi (sau Trung Quoác vaø Myõ). Xuaát khaåu ñeán cuoái naêm 2017 ñaït 7,87 tæ Euro, giaûm 0,8%. Nhöng moät thoâng tin raát ñaùng löu yù, gaàn ñaây 2 coâng ty haøng ñaàu cuûa Ñöùc ñaõ ñöôïc baùn, trong ñoù moät ñöôïc baùn cho ngöôøi Trung Quoác. CHÌA KHOÙA TÖØ CAÙC NHOÙM MUA Vì sao Ñöùc laø thò tröôøng tieàm naêng cho nhöõng quoác gia khaùc? Ngöôøi Ñöùc ít bò thay ñoåi bôûi nhöõng bieán ñoäng veà ñoàng Euro, tæ leä thaát nghieäp ôû möùc “toát”. Vì sao laïi noùi BAØ JULIANE LEMCKE (CHUYEÂN GIA CUÛA TOÅ CHÖÙC SIPPO): Thò tröôøng Myõ coù nhieàu daáu hieäu tích cöïc: nhu caàu saûn phaåm goã vaø veneer ñang taêng, nhu caàu xaây söûa khoâng gian soáng cuõng taêng do neàn kinh teá phuïc hoài tích cöïc, keùo theo nhu caàu noäi thaát. Nhö nhieàu nôi khaùc, xu höôùng söû duïng caùc saûn phaåm töø goã kyõ thuaät (Technical Wood), caû trong noäi thaát laãn xaây döïng cuõng taêng roõ reät. Taïi chaâu AÂu, söï gia taêng cuûa nhöõng phong traøo baûo veä moâi tröôøng, söû duïng naêng löôïng saïch ñaõ daãn ñeán söï gia taêng caïnh tranh nguoàn nguyeân lieäu, caïnh tranh nhieàu. Ñoà goã coâng nghieäp hay caùc vaät lieäu nhaân taïo baét ñaàu ñöôïc öa chuoäng. Taïi Ñöùc, goã kyõ thuaät ñaõ ñöôïc thöû nghieäm vaø nhieàu loaïi cho thaáy ñoä beàn vöôït caû theùp. Ñieàu naøy coäng vôùi nhöõng aùp löïc töø moâi tröôøng cho thaáy nhu caàu goã kyõ thuaät gia taêng laø ñieàu deã hieåu, DN Vieät Nam khoâng neân boû qua yeáu toá naøy. Noù coù theå daãn ñeán moät söï thay ñoåi ñaùng keå trong söû duïng nguyeân lieäu saûn xuaát taïi caùc nhaø maùy. Hieän nay, nhöõng thò tröôøng lôùn nhaát cuûa noäi thaát goã chaâu AÂu vaãn laø Ñöùc, Anh, YÙ, Phaùp. Giao dòch thöông maïi chuû yeáu giöõa caùc nöôùc trong khoái. Caùc DN Vieät Nam muoán vaøo caùc thò tröôøng naøy, nhieàu khaû naêng seõ phaûi caïnh tranh vôùi nhoùm caùc nhaø saûn xuaát töø Taây Ban Nha, Ba Lan, Thuïy Ñieån, Haø Lan... Coù ñieåm chung giöõa thò tröôøng Myõ vaø chaâu AÂu laø löôïng khaùch haøng treû nhieàu. Hoï öa thích söû duïng caùc phöông thöùc thöông maïi ñieän töû vaø thích taän duïng toái ña khoâng gian soáng vôùi nhöõng ñoà noäi thaát ña chöùc naêng phuø hôïp trong khoâng gian nhoû heïp. Tröôùc ñaây, noäi thaát phoøng taém khoâng ñöôïc chuù yù laém nhöng hieän nay baét ñaàu ñöôïc chuù troïng, ñaây laø thò tröôøng ngaùch cho DN Vieät Nam.

×