Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ban tin 54 HAWA - Go va Noi that

0 views

Published on

Soóố

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ban tin 54 HAWA - Go va Noi that

 1. 1. NHAØ XUAÁT BAÛN THOÂNG TAÁN AÁN PHAÅM CUÛA HOÄI MYÕ NGHEÄ & CHEÁ BIEÁN GOÃ TP. HOÀ CHÍ MINH (HAWA)54 (01-2017) từ trợ lực đến động lực F1
 2. 2. 33 TIEÁNG NOÙI NGÖÔØI LAØM NGHEÀ Bôûi caùc baïn treû, con em cuûa DN ngaønh goã cuõng coù nhöõng öôùc mô rieâng. Thaäm chí, coù baïn coøn sôï tieáp noáisöïnghieäpvôùinhöõngchuoãingaøy khoùkhaêncuûachameï.Toâi,cuõngnhö nhieàu phuï huynh khaùc, ñaõ maát thôøi gian thuyeát phuïc, ñònh höôùng vaø chæ ra con ñöôøng phaùt trieån ñeå con em mình thaáy ñöôïc cô hoäi lôùn cuûa ngaønhmaøñònhhöôùnglaäpthaân.Raát möøng laø nhöõng coá gaéng cuûa chuùng toâiñaõñöôïcñeànñaùp.Khaùnhieàubaïn treû chòu laéng nghe vaø ñoàng haønh cuøng lôùp ngöôøi ñi tröôùc. Sau moät thôøi gian daøi hoïc taäp, hoï ñaõ trôû veà vaø baét ñaàu coáng hieán. Trong maét chuùng toâi, theá heä F1 ñaõ vaø ñang thaønh coâng trong vieäc song haønh cuøng theá heä ñi tröôùc ñeå ñöa nhöõng kieán thöùc, tö duy, coâng ngheämôùivaøosaûnxuaátkinhdoanh. Vaø, hieäu quaû kinh doanh cuõng ñaõ phaàn naøo chöùng minh thöïc löïc cuûa hoï. Khoâng döøng laïi ôû ñoù, thöïc teá ñaõ coù vaøi ñaïi dieän cuûa theá beä F1 gaànnhöñaûmnhaänhoaøntoaønvieäc ñieàu haønh DN. Moät soá khaùc ñang raát thaän troïng naém baét töøng phaàn vieäc ñeå roài sau khoaûng töø 3-5 naêm nöõa seõ coù khaû naêng tieáp thu vaø phaùt trieån DN ñi leân theo moät caáp ñoä cao hôn. Ñieån hình laø naâng cao giaùtrògiataêngchosaûnphaåmbaèng con ñöôøng thieát keá. Khoâng coøn nghi ngôø khaû naêng keá thöøa cuûa theá heä treû, ñaõ ñeán luùc chuùng ta maïnh daïn hôn nöõa trong vieäctraoquyeànchohoï.Kinhnghieäm cho thaáy, ñeå nuoâi döôõng ñam meâ cho F1 laø sau quaù trình thöû thaùch ban ñaàu, chuùng ta phaûi tin töôûng giao vieäc ñieàu haønh cho hoï. Theá heä F0 neân toân troïng nhöõng suy nghó, tö duycuûaF1.Haõyñeåchohoïñieàuhaønh theocaùchcuûamình,duøcoùkhaùcbieät. Hoï seõ startup hoaøn toaøn khaùc vì F0 xuaát phaùt töø nhöõng ñoàng voán ít oûi, coøn F1 hoï startup töø vaøi chuïc tyû ñeán vaøi traêm tyû ñoàng. Hoï seõ khoâng raäp khuoân vaø luoân coù ñoät phaù trong chieán löôïc kinh doanh, trong coâng ngheä cuõng nhö quaûn trò DN. Haõy daønh taëng hoï söï tin töôûng tuyeät ñoái ñeå caùc baïn treû aáy vöõng loøng. Ñoàng thôøi, chuùng ta cuõng phaûi saùt caùnh ñoäng vieân kòp thôøi yù töôûng kinh doanh môùi cuûa hoï. Coù nhö vaäy, hai theá heä doanh nhaân cuûa goã Vieät môùi coù theå taïo neân giaù trò coäng höôûng, mang ñeán nhöõng höôùng phaùt trieån môùi cho ngaønh. Cuøng nhöõng ngöôøi treû, toâi tin ngaønh goã chuùng ta seõ böôùc ñeán nhöõng thaønh coâng môùi! Trao nieàm tin cho theá heä keá thöøa 2016 laø naêm coù nhieàu tín hieäu vui vôùi ngaønh goã Vieät Nam. Tieàm naêng cuûa ngaønh baây giôø seõ phaùt trieån toát theo chieàu höôùng giaù trò vaø saûn löôïng taêng daàn theo töøng naêm, baát chaáp Hieäp ñònh Ñoái taùc kinh teá xuyeân Thaùi Bình Döông (TPP) coù ñöôïc Myõ kyù keát hay khoâng, saûn löôïng ngaønh vaãn coù theå ñaït giaù trò 16 ñeán 18 tyû USD sau 10 naêm nöõa. T rong boái caûnh thuaän lôïi cuûa ngaønh, nhieàu naêm qua, ñieàu ñau ñaùu cuûa doanh nhaân ngaønh goã khoâng chæ laø chieán löôïc phaùt trieån beàn vöõng maø coøn laø vieäc xaây döïng theá heä keá thöøa. Trong maét ngöôøi treû hieän nay, startup trong ngaønh saûn xuaát ñaõ khoù, ñoái vôùi ngaønh goã laïi caøng khoù hôn. Do ngaønh goã ñoøi hoûi quyõ ñaát ñai, nhaø xöôûng, maùy moùc thieát bò, nhaân coâng, voán ban ñaàu raát lôùn, ñaàu ra raát ña daïng laïi thay ñoåi thöôøng xuyeân... Ñieàu naøy, thuaän lôïi hôn vôùi nhöõng ngöôøi ñi tröôùc. Nhö chuùng toâi ñaõ phaân tích, do startuptrongngaønhgoãkhoù,neânlôùp treûengaïikhôûinghieäpngaønhnaøy.Vì vaäy, nhöõng ngöôøi ñi tröôùc, sau moät thôøi gian daøi gaây döïng thaønh coâng söï nghieäp ñaõ phaûi tính ñeán chuyeän xaâydöïngchieánlöôïcñaøotaïodaøihôi cho theá heä keá thöøa. Chuùng toâi, tuy khoângcoùmoätlieânkeátchungveàñaøo taïo theá heä treû nhöng taát caû ñeàu ñaõ vaø ñang coá gaéng göûi theá heä keá caän (goïi laø theá heä F1) ra nöôùc ngoaøi ñeå tieápthunhöõngkieánthöùcveàquaûntrò doanh nghieäp (DN) veà phuïc vuï cho nhöõng chieán löôïc ñaõ ñeà ra. Ñònh höôùng laø vaäy, nhöng ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy thaät khoâng deã. LEÂTRÍTHAÉNG ChuûtòchHÑQTCoângtyTNHHÑöùcLôïi2
 3. 3. 4 MUÏC LUÏC 4 In 1.000 baûn, khoå 21x29,7 cm taïi CTY TNHH MTV ITAXA Ñòa chæ: 126 Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.3, TP.HCM Giaáy ÑKXB soá: 4445-2016/CXBIPH/04-92/ThT Quyeát ñònh xuaát baûn soá: 605/QÑ-NXB NXBTT caáp ngaøy 31/12/2016 taïi Haø Noäi Soá ISBN: 978-604-945-980-1 In xong vaø noäp löu chieåu thaùng 01/2017 Chòu traùch nhieäm xuaát baûn: Giaùm ñoác Nguyeãn Theá Sôn Chòu traùch nhieäm noäi dung: Toång bieân taäp Leâ Thò Thu Höông Bieân taäp: Phöông Lam Giang Bieân soaïn: Huyønh Vaên Haïnh, Nguyeãn Chaùnh Phöông, Traàn Vieät Tieán, Cao Duy Taâm, Phöông Quyeân, Phaïm Hoàng Thieát keá trình baøy: Ñoã Tieán Ñaït Söûa baûn in: Thieàu Hoa Phuï traùch taøi trôï: Ngoïc Hieáu, Traàn Kim AÛnh bìa: Quyù Hoøa 6 1812 16 Hoaït ñoäng Hoäi 10 SÖÏ KIEÄN NOÅI BAÄT NAÊM 2016 CUÛA HAWA 29 Döï aùn Score Döï aùn Score 2017: “CAÛI TIEÁN” VÌ DOANH NGHIEÄP 30 Xuùc tieán thöông maïi KHAN HIEÁM NGUYEÂN LIEÄU GOÃ, BAØI TOAÙN KHOÙ ÑANG CHÔØ LÔØI GIAÛI TIEÀM NAÊNG TÖØ THÒ TRÖÔØNG NHAÄT BAÛN CAÂU CHUYEÄN GOÃ NHAÄT KINH DOANH KIEÅU FREELANCE 8 Ñoái thoaïi OÂng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA): HAÕY CHAÁP NHAÄN LUAÄT ÑEÅ CHÔI CHO TOÁT! 12 Tieâu ñieåm F1: TÖØ TRÔÏ LÖÏC ÑEÁN ÑOÄNG LÖÏC 50 Thieát keá Giaûi thöôûng thieát keá Hoa Mai 2017: XEM NGÖÔØI TREÛ THOÅI HOÀN CHO GOÃ VIEÄT Ñaøo taïo nhaân löïc thieát keá: BAØI TOAÙN COÄNG HÖÔÛNG GIÖÕA NHAØ TRÖÔØNG VAØ DOANH NGHIEÄP XU HÖÔÙNG THIEÁT KEÁ NAÊM 2017 GAM MAØU CHO TOÅ AÁM 62 Saûn xuaát tinh goïn LAÕNG PHÍ CHÔØ ÑÔÏI 68 Coâng ngheä OÂng Nguyeãn Duy Toaøn, Giaùm ñoác kinh doanh Cô khí Hoàng Kyù: COÂNG NGHEÄ LAØ CHÌA KHOÙA ÑEÅ NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC SAÛN XUAÁT 18 Chính saùch CÔ HOÄI LÔÙN TÖØ EVFTA TUAÀN LEÃ PEFC ÔÛ BALI 44 44 Thuû coâng myõ ngheä Thuû coâng myõ ngheä Vieät Nam: COÂNG NGHIEÄP HOÙA THUÛ COÂNG MYÕ NGHEÄ NGAØY XUAÂN NOÙI CHUYEÄN KEÁT NOÁI TRONG KHAÉC GOÃ CUÛA NGÖÔØI VIEÄT
 4. 4. TIEÂU ÑIEÅM 6 OÂng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch HAWA Naêm môùi, ñieàu toâi mong öôùc nhieàu nhaát daønh cho HAWA taát nhieân laø hoäi vieân seõ sinh hoaït nhieàu hôn. Mong Ban chaáp haønh noã löïc hôn nöõa ñeå mang laïi nhieàu giaù trò cho doanh nghieäp ngaønh goã. Toâi göûi ñeán caùc baïn hoäi vieân lôøi chuùc phaùt ñaït trong naêm môùi. Chuùc doanh nghieäp môû roäng saûn xuaát, moïi ngöôøi aên neân, laøm ra vaø chaïmñeánmöùclôïinhuaännhömong muoán. OÂng Huyønh Vaên Haïnh, Phoù Chuû tòch HAWA Saûn xuaát, cheá bieán goã hieän ñang coù nhieàu dö ñòa phaùt trieån, mong muoánlôùnnhaátcuûatoâilaøcaùchoäivieân seõtaänduïngñöôïccôhoäinaøyñeåphaùt trieån vaø phaùt trieån moät caùch beàn vöõng.Conñöôøngmaøchuùngtachoïn khoângchæcoùhoahoàng,hyvoïngcaùc baïn seõ vöõng loøng. Laøm ngheà moäc phaûi coù hoàn thi só Tìm yù thô treân maët goã voâ hoàn Chuùc moïi ngöôøi moät naêm môùi nhieàu haïnh phuùc vaø vui veû! OÂng Nguyeãn Thanh Phong, Phoù Chuû tòch HAWA Khoânggìhônlaøchuùctaátcaûhoäivieân vaø gia ñình doài daøo söùc khoûe, haïnh phuùc vaø nhöõng döï aùn kinh doanh ñeàu thaønh coâng toát ñeïp. Chuùng ta ñang coù moät muïc tieâu chunglaøngaønhgoãseõñaïtdoanhsoá20 tyû USD trong 5 ñeán 7 naêm tôùi. Mong caùc baïn quyeát taâm vaø vöõng loøng, tieáp tuïcphaánñaáuchomuïctieâuchungnaøy. Toâitin,2017seõlaønaêmnhieàumaymaén cho taát caû chuùng ta! Cung chúc Tân xuânCung chúc Tân xuân
 5. 5. 7 OÂngNguyeãnChaùnhPhöông, Phoù Chuû tòch kieâm Toång Thö kyùHAWA Chuùc moät naêm thaønh coâng, vöôït ñònh möùc cho taát caû chuùng ta, nhöõng ngöôøi ñang ñöùng chung trong maùi nhaø HAWA vaø cho caû nhöõng ngöôøi ñang laøm ngheà. Naêm Gaø, chuùc doanh nghieäp goã vöôït moïi caùi khoù, "gaùy" thaät laø to! OÂngTraànVieätTieán, UÛy vieân Ban Thöôøng vuï HAWA Thôøi vaän cuûa ngaønh goã nhìn töø keát quaû kinh doanh möôøi naêm trôû laïi ñaây ñeàu ñang raát saùng. Chuùng ta coù theå thaønh coâng vaø tieáp tuïc thaønh coâng trong nhieàu naêm tôùi. Naêm môùi, mong caùc hoäi vieân giöõ vöõng nieàm tin, maïnh daïntaänduïngnhöõngcôhoäimôùi.Mong theá heä F1 seõ khoâng chæ noái goùt cha anh maø coøn noã löïc ñeå ñöa ngaønh goã Vieät Nam leân moät taàm cao môùi! Chuùc moïi ngöôøi seõ ñoùn ñuû 3 oâng Phuùc,Loäc,Thoïñeánnhaøtrongnaêm2017. OÂngCaoDuyTaâm, UÛy vieân Ban Thöôøng vuï HAWA Ñieàu toâi mong moûi nhaát trong naêm 2017 daønh cho ngaønh goã laø söï höng thònh vaø vöõng vaøng. Mong moïi ngöôøi thaønh coâng trong quaù trình caûi tieán naêng löïc vaø coù theâm moät chuùt maymaénñeåkeátquaûthuñöôïctöøhoaït ñoäng kinh doanh naêm nay seõ vöôït mong ñôïi. Rieâng Ban Coâng ngheä cuûa HAWA thì caùc thaønh vieân seõ gaén keát vôùinhaunhieàuhôn,maïnhmeõhônñeå coùtheåtrôûthaønhnôitövaántincaäycho caùchoäivieântreânconñöôøngmangteân töï ñoäng hoùa. Chuùc moïi ngöôøi phuùc laønh, an khang vaø thaønh ñaït! BaøÑinhThòHöôngNga, UÛy vieân Ban Thöôøng vuï HAWA NhaândòpXuaânveà,kínhchuùcquyù hoäi vieân vaø gia ñình moät naêm haïnh phuùc, söùc khoûe vaø thaønh coâng. Ñieàu öôùclôùntrongnaêm2017naøylaøtaátcaû chung ta seõ hoaøn thaønh keá hoaïch kinh doanh vaø doanh soá thì vöôït kyø voïng! Mongmoïingöôøivöõngvaøngtreân haønh trình cuûa mình. AÛnh: Popyhomedecor
 6. 6. ÑOÁI THOAÏI 8 Naêm 2016, chöa coù con soá thoáng keâ chính thöùc nhöng gaàn nhö xuaát khaåu goã vaø saûn phaåm töø goã coù khaû naêng ñaït ñeán 7,3 tæ USD, toác ñoä taêng tröôûng cuûa ngaønh leân ñeán 8 -10%. Laø maët haøng ñöùng thöù 7 trong baûng xeáp haïng maët haøng xuaát khaåu cuûa Vieät Nam trong naêm, goã vaø caùc saûn phaåm töø goã ñaõ goùp phaàn ñoùng goùp trong nhoû cho thu nhaäp quoác gia. Theo oâng Nguyeãn Quoác Khanh, neáu doanh nghieäp chuû ñoäng hôn nöõa, möùc phaùt trieån cuûa ngaønh seõ coøn roäng hôn hieän taïi raát nhieàu. Haõy chaáp nhaän luaät ñeå chôi cho toát! Raátnhieàuchuyeângianhaänñònh,lôïi theá ñeå ngaønh goã phaùt trieån taïi Vieät Nam laø khoâng nhoû. YÙ kieán cuûa oâng veà tieàm naêng cuûa ngaønh? Taát caû nhöõng yeáu toá caàn thieát, töø nhaân löïc, cô cheá, chính saùch... ñeå phaùt trieån ngaønh goã gaàn nhö ñaõ hoäi tuï ñuû ôû Vieät Nam. Löôïng doanh nghieäp (DN) quoác teá ñeán Vieät Nam ñaàu tö, toå chöùc saûn xuaát goã ngaøy caøng nhieàu laø minh chöùng cuï theå nhaát cho ñieàu ñoù. Toâi nghó, ñaây laø thôøiñieåmraáttoátñeåDNtrongngaønh phaùt trieån. Nhöng, DN goã Vieät Nam vaãn ñang than raèng, hoï phaûi ñoái maët vôùi khaù nhieàu thöû thaùch? Trong toaøn boä caâu chuyeän lo laéng naøy, toâi coù moät caâu hoûi nhoû: Taïi sao chuùng ta laïi lo laéng ñieàu naøy khi maø cô hoäi daønh cho caùc DN baûn ñòa roõ raøng laø nhieàu hôn? Chuùng ta coù lôïi theá laõnh thoå, ngoân ngöõ, chính saùch Nhaø nöôùc... Quan ñieåm cuûa toâi, khoâng DN naøo an toaøn vaø thuaän lôïi hôn chính DN Vieät Nam trong vieäc ñaàu tö saûn xuaát ôû ñaây. QUYÙYEÂNthöïchieän OÂng Nguyeãn Quoác Khanh, Chuû tòch Hoäi Myõ ngheä vaø Cheá bieán goã TP.HCM (HAWA): AÛnh: DHRE
 7. 7. 9 Moät lôïi theá khaùc cuûa ngaønh laø chuùng ta ñang coù moät theá heä keá thöøa saùng giaù. Hoï ñöôïc lónh hoäi caùc kieán thöùc quoác teá vaø quay veà ñoùng goùp cho söï phaùt trieån cuûa ngaønh. Naêng löôïng treû vaø söï saùng taïo, khaùt khao coáng hieán, theå hieän tieáng noùi cuûahoïchínhlaømoûvaøngkhoângphaûi quoác gia, ngaønh ngheà naøo cuõng deã daøng coù ñöôïc. Tuy nhieân, cuõng phaûi nhìn nhaän raèng DN FDI coù nhieàu ñieåm thuaän lôïi nhö caùch tieáp caän thò tröôøng. Hoï coùsaünkinhnghieäm,heäthoángkhaùch haøngquoácteávaøcaûtieàmlöïctaøichính maïnh meõ trong khi DN Vieät Nam vaãn ñang phaûi maøy moø con ñöôøng roäng hôn ñi ra theá giôùi. Thieáu coâng taùc tieáp thò vaø thieát keá, chuùng ta vaãn chöathoaùtkhoûicaùimaùcgiacoângñeå chöùng minh thöïc löïc treân baûn ñoà saûn xuaát goã theá giôùi duø doanh thu ñangtreânñaøtaêngtröôûngtoát.Muoán toát hôn, chuùng ta phaûi hoïc hoûi hoï. Vôùi thuaän lôïi nhieàu hôn khoù khaên nhö theá, theo oâng, töông lai ngaønh goã trong thôøi gian tôùi seõ theá naøo? Toâitinlaøngaønhnaøyseõphaùttrieån nhöng phaùt trieån nhö theá naøo coøn phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá. Caàn nhaátlaøchuùngtaphaûicoùsöïlaïcquan veà ngaønh. Treân baùo chí, toâi ñoïc thaáy nhieàuyùkieánthankhoù,caûnhbaùo...veà söï phaùt trieån cuûa ngaønh. Toâi khoâng thaáy ñieàu ñoù coù taùc duïng gì cho DN caû. Ví duï, DN hay keâu ca veà laõi suaát ngaân haøng cao. Ñuùng laø con soá ñoù coù lôùn hôn moät vaøi quoác gia nhöng so vôùi maët baèng chung, noù vaãn toát hôn caùc quoác gia khaùc. Kinh doanh luùc naøo chaúng coù khoù khaên. Thöïc teá ñaõ chöùng minh, DN Vieät coù khaû naêng vöôït khoù raát toát. Böôùc vaøo theá giôùiphaúngvaøñaàybieánñoäng,thayvì than khoù, caùch toát nhaát laø chuùng ta seõ trôû thaønh nhöõng vaän ñoäng vieân tích cöïc, tìm hieåu luaät chôi ñeå chôi toát cuoäc chôi naøy! Trong söï phaùt trieån chung, so vôùi caùc ngaønh khaùc, DN goã vaø thuû coâng myõ ngheä TP.HCM vaãn töï haøo vì chuùng ta ñaõ coù moät toå chöùc uy tín ñeå noùi tieáng noùi chung laø HAWA. Sau moät naêm nhìn laïi, oâng coù theå chia seû nhöõng thaønh töïu maø Ban chaáp haønh môùi ñaõ laøm ñöôïc cho hoäi vieân noùi rieângvaøchosöïphaùttrieåncuûangaønh? Naêmvöøaqua,trongvieäcthuùcñaåy söï phaùt trieån cuûa ngaønh, goùp phaàn phaùt trieån cho hoäi vieân, HAWA ñaõ coù nhöõng daáu aán nhaát ñònh. Tuy nhieân, vaãn coù nhöõng chöông trình lôùn Ban chaáp haønh vaãn chöa kòp laøm. Duø sao thì ñoù cuõng laø coá gaéng lôùn cuûa töøng thaønh vieân tham gia ñieàu haønh HAWA. Khoù khaên nhaát trong toå chöùc caùc hoaït ñoäng cho hoäi hieän nay laø thaønh vieân Ban chaáp haønh ñeàu coù coâng vieäc rieâng. Ñeå tham gia, hoï phaûi nhín thôøi gian daønh cho coâng vieäc. Ñaây thöïc söï laø noã löïc caàn ñöôïc ghinhaän.Trongthôøigiantôùi,chuùng toâi seõ taêng cöôøng nhaân löïc chuyeân traùch ñeå laøm toát hôn nöõa caùc hoaït ñoäng thieát thöïc cuûa HAWA. Ngoaøi ra, HAWA coù ñònh höôùng theá naøotrongvieäcmanglaïilôïiíchchohoäi vieân, xa hôn laø söï phaùt trieån ngaønh? Coângtaùcñaøotaïoseõlaømuõinhoïn trong caùc hoaït ñoäng cuûa HAWA trong naêm 2017. Chuùng toâi seõ taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng huaán luyeän, ñaøo taïo cho DN thaønh vieân ñeå phaùt trieån naêng löïc saûn xuaát, thieát keá cuõng nhö coâng taùc tieáp thò hình aûnh ra theá giôùi... Muïc tieâu lôùn laø caùc DN thaønh vieân phaûi môû roäng hôn 30 ñeán 50% naêng löïc saûn xuaát. Hoäi cuõngseõchuùtroïngcoângtaùcxuùctieán thöông maïi ñeå mang ñeán nhieàu hôn nöõa cô hoäi kinh doanh cho hoäi vieân. Nhö ñaõ noùi, khaû naêng phaùt trieån cuûa ngaønh laø raát lôùn, chæ caàn naâng cao naêng löïc, toâi nghó, DN goã Vieät Nam seõ coøn tieán xa hôn nöõa. Ñieàu chuùng ta caàn nhaát baây giôø laø ñoaøn keát ñeå tieáng noùi chung cuûa ngaønh ngaøy caøng maïnh meõ hôn nöõa. Ñoaøn keát ñeå hoã trôï nhau, cuøng nhau phaùt trieån. Xin caûm ôn oâng veà nhöõng chia seû naøy! AÛnh: AA Corporation QUAÛNGCAÙO
 8. 8. TIEÂU ÑIEÅM 12 seõ khoâng duy trì laâu. Nhieàu chính saùch troùi buoäc hoaït ñoäng cuûa DN, laøm taêng chi phí vaø giaûm söùc caïnh tranh. Ví duï, quy ñònh veà giôø taêng ca cho pheùp hieän laø 300 giôø/naêm, coøn thaáp so vôùi khu vöïc, nhö ôû Trung Quoác hieän laø 1.800 giôø/naêm. Moät khoù khaên khaùc laø bieân ñoä lôïi nhuaän cuûa vieäc gia coâng ñoà goã ngaøy caøng thaáp vì thò tröôøng theá giôùi ñang ñònh vò Vieät Namlaø“xöôûnggiacoânggiaùreû”.DuøxuaátkhaåunhieàunhöngVieät Nam chöa coù teân treân baûn ñoà thieát keá ñoà goã noäi ngoaïi thaát cuûa khu vöïc vaø theá giôùi. Cuõng theo baø Döông Thò Minh Tueä, neáu caùc DN ngaønh goã keáthôïpcuøngnhauseõtìmñöôïccaùchgiaûiquyeátnhöõngkhoùkhaên cuûa ngaønh. Tuy nhieân, vieäc ngoài cuøng baøn vôùi nhau, cuøng chia seûñônhaønglaøñieàumaøtröôùcñaâycaùcDN“tieànboái”chöacoùthoùi quen.“Nhöõngngöôøitreûlaïilaømñieàuñoùraátdeãdaøng”,baøTueänoùi. Quaûngoïtdeãthaáynhaátlaøvôùivieäclieânkeátlaïivôùinhau,cuøngchia seûñônhaøng,caùcDNVieätNamñaõñaùpöùngñônhaøngcuûaAshley Furniture Industries - coâng ty chuyeân saûn xuaát vaø phaân phoái caùc saûn phaåm noäi thaát treân toaøn Baéc chaâu Myõ vôùi löôïng haøng lôùn, phong phuù, ñieàu maø caùch ñaây 2 naêm, haàu nhö khoâng theå. CHIEÁN LÖÔÏC CUÛA NGÖÔØI TREÛ Theo caùc thaønh vieân F1, nhieäm vuï ñaàu tieân cuûa F1 laø phaûi thoaùtñöôïclôøinguyeàngiacoâng.Giaûiphaùpduynhaátmaøcaùcbaïn Ñeå chuaån bò cho nguoàn nhaân löïc keá thöøa, ôû nhieàu quoác gia, vieäc ñaøo taïo vaø khuyeán khích theá heä keá caän ñaõ ñöôïc caùc doanh nghieäp ngaønh goã thöïc hieän töø laâu. Nguoàn sinh khí vaø söï saùng taïo töø nhöõng ngöôøi treû laø tieàm naêng ñeå mang ñeán nhöõng böùt phaù cho ngaønh. ÔÛ Vieät Nam, caùi teân F1 ñöôïc öu aùi daønh cho ñoäi nguõ doanh nhaân treû keá thöøa cuûa ngaønh goã. Sau gaàn 2 naêm hình thaønh vaø hoaït ñoäng, böôùc sang 2017, kyø voïng daønh cho theá heä F1 cuûa ngaønh goã laø khoâng ít. THANHTAÂM ÑOÁI MAËT VÔÙI AÙP LÖÏC Khoâng coù nhieàu thaønh vieân coù ñònh höôùng keá nghieäp, nhaát laø trong lónh vöïc saûn xuaát vaø saûn xuaát goã. Hoï coù nhöõng löïa choïn nheï nhaøng hôn, thöû söùc ôû lónh vöïc dòch vuï chaúng haïn. Theo caùc thaønh vieân F1, aùp löïc duy trì coâng vieäc kinh doanh ôû quy moâ lôùn khaùc vôùi vieäc gaây döïng startup, cô hoäi thöû vaø sai gaàn nhö laø khoâng coù. Ñieàu naøy laøm haïn cheá khaû naêng ñöa caùc yù töôûng môùi meû vaøo vieäc saûn xuaát ñoà goã. Baø Döông Thò Minh Tueä, theá heä keá thöøa cuûa thöông hieäu Minh Döông nhaän xeùt: “Nhìn toaøn caûnh thì roõ raøng nhöõng lôïi theá caïnh tranh tröôùc 2016 cuûa chuùng ta ñang daàn khoâng coøn laølôïitheánöõa.Maëtkhaùc,caùcdoanhnghieäp(DN) Trung Quoác, Malaysia... ñang chuyeån nhaø maùy sang Vieät Nam, caïnh tranh tröïc tieáp vôùi DN trong nöôùc, taïo thaùch thöùc raát lôùn cho ngaønh ñoà goã. Tham gia ngaønh luùc naøy, chuùng toâi xaùc ñònh mình phaûi ñoái maët vôùi nhieàu aùp löïc”. Ñôn cöû nhö lôïi theá nhaân coâng giaù reû hieän nay, cuõng F1: TÖØ TRÔÏ LÖÏC ÑEÁN ÑOÄNG LÖÏC
 9. 9. 13 treû naøy thoáng nhaát laø toå chöùc ñaàu tö thieát keá ñeå taêng giaù trò gia taêng cho ngaønh, ñieàu maø theá heä DN goã nhieàu naêm nay ñaõ ñònh höôùng nhöng vaãn chöa laøm ñöôïc. "Chieán löôïc ñaåy maïnh thieát keáseõlaømngaønhgoãVieätNamphaùttrieåntheohöôùngkhaùcgiaùtrò hôn, bôûi giaù trò bình quaân cuûa saûn phaåm goã seõ taêng khoaûng 50 ñeán60%sovôùinguyeânlieäuñaàuvaøo,neáucoùñöôïcthieátkeárieâng", oâng Traàn Anh Vuõ - Giaùm ñoác Lieân Thanh Furniture cho bieát. Beân caïnh chieán löôïc gia taêng bieân ñoä lôïi nhuaän, vieäc tìm kieám, söû duïng nhöõng nguoàn nguyeân lieäu beàn vöõng coù nguoàn goác xuaát xöù roõ raøng cuõng ñöôïc F1 tính toaùn ñeán. Theo F1, xu höôùng ngöôøi tieâu duøng ñoà goã hieän nay ñaõ thay ñoåi, khoâng coøn quaù chuù troïng ñeán caùc loaïi goã quyù moïc töï nhieân vaø xem ñoù laø moät phaàn gia taøi. Hoï quan taâm nhieàu ñeán caùc loaïi goã troàng coù chöùng chæ röøng ôû trong nöôùc hoaëc goã nguyeân lieäu nhaäp khaåu töø Nam Myõ, chaâu AÂu... coù nguoàn goác xuaát xöù roõ raøng. Ñaàu tö ñeå coù theå töï cung caáp nguyeân lieäu giuùp ngaønh goã Vieät Nam noùi chungvaøDNnoùirieângtraùnhñöôïcruûiroôûcaùcthòtröôøngkhoùtính. Hieän taïi, ñaõ coù moät soá quoác gia ngaàn ngaïi vôùi goã Vieät Nam vì xuaát xöù nguoàn nguyeân lieäu. Tröôùc maét, moät soá thaønh vieân cuûa nhoùmdoanhnhaânF1ñangthamgiavaänñoängvaøhoãtrôïnhöõng hoädaântroàngröøngnhoûleûlaømchöùngnhaänFSC(HoäiñoàngQuaûn lyù röøng), chöùng chæ coâng ngheä caùc saûn phaåm töø goã ñöôïc saûn xuaát döôùi moät heä thoáng quaûn lyù röøng coù traùch nhieäm. Tieáp ñoù laøkeâugoïi,ñaàutötroàngröønggoãlôùn,ñieàuchænh maätñoäcaâytroàng,tæathöavaøgiöõgoãtreân7naêm ñeå cho ra tyû leä goã lôùn ngaøy caøng cao. Doanh nhaân F1 cuõng ñang hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc phi chính phuû ñaåy nhanh tieán ñoä chöùng nhaän FSCchonguyeânlieäugoãVieätNam.“CaùcDNcheá bieán goã quoác teá ñaõ vaø ñang dòch chuyeån sang Vieät Nam ñeå taän duïng lôïi theá, ñöôøng ñua soøng phaúng chöù khoâng coù lôïi theá rieâng cho DN Vieät, neáu khoâng tính toaùn toát, seõ khoù caïnh tranh”, baø Tueä chia seû. Ñaùnh giaù veà söï tham gia cuûa theá heä F1, oâng Traàn Anh Vuõ cho bieát: "Haàu heát nhöõng thaønh vieân F1 ñeàu ñöôïc höôûng neàn giaùo duïc ôû nöôùc ngoaøi vaø coù thôøi gian traûi nghieäm ôû thò tröôøng caùc nöôùc, tieáp thu kinh nghieäm vaø cô sôû vaät chaát töø theá heä tröôùc neân môû ra nhieàu höôùng ñi môùi cho ngaønh. Theo oâng Vuõ, ñaõ coù nhöõng keát quaû ñaàu tieân trong ñoùng goùp cuûa theá heä F1, ñôn giaûn nhaát laø laøm cho böùc tranh kinh doanhcuûaDNsaùngsuûahônnhöÑöùcLôïi,Minh Döông, Scansia Pacific... Ñôn cöû, neáu nhö ngaøy tröôùc, Minh Döông chöa coù lôïi theá nhieàu ôû thò tröôøng Myõ thì nay vôùi vieäc keát noái, taïo quan heä môùi cuûa ngöôøi keá thöøa, doanh soá xuaát khaåu ñaõ taêngñaùngkeå.MoätsoáDNkhaùccuõngbaétñaàucoù nhöõng keát quaû töông töï. Söùc treû vaø nhöõng chieán löôïc maïnh meõ cuûa F1 ñang thaép leân hy voïng ñoät phaù cho ngaønh goã Vieät Nam. Thaùng 10/2015, gaëp nhau taïi 1st ASEAN Youth Furniture Entrepreneur Exchange - Chöông trình giao löu theá heä thöù 2 cuûa caùc coâng ty ngaønh noäi thaát ôû caùc nöôùc ASEAN do Hoäi ñoàng Coâng nghieäp Noäi thaát Singapore (SFIC) toå chöùc, nhöõng doanh nhaân treû Vieät Nam môùi baét ñaàu nhen nhoùm yù ñònh ngoài chung moät baøn vôùi caùi teân F1 - caâu laïc boä daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi treû, coù muïc tieâu tieáp noái vaø phaùt trieån vieäc kinh doanh cuûa gia ñình, bao goàm caû goã noäi vaø ngoaïi thaát ñeå cuøng chia seû heä giaù trò vaø ñònh höôùng phaùt trieån ngaønh. Thaønh vieân tham gia F1 ñeán töø nhöõng thöông hieäu lôùn nhö Scansia Pacific, Minh Döông, Minh Phaùt, Ñöùc Lôïi, Taân Thaønh, Thanh Hoøa, Thaùi Trònh, Ñaïi Thaønh, Ñöùc Vieät... Tieáp quaûn DN ñaõ coù ñoä phaùt trieån oån ñònh, F1 ñang thöøa höôûng söï thuaän lôïi nhöng cuõng ñoùn nhaän nhieàu thaùch thöùc trong "saân chôi" toaøn caàu. AÛnh: QH
 10. 10. TIEÂU ÑIEÅM 14 OÂng Ñieàn Vuõ Baûo Long, Trôï lyù Ban giaùm ñoác Coâng ty Minh Phaùt 2: Keát noái ñeå cuøng ñi xa hôn Caàn söï thaáu hieåu cuûa ngöôøi ñi tröôùc Ñ eå Caâu laïc boä F1 coù nhieàu hoaït ñoäng nhö hieän nay thì töøng thaønh vieân ñaõ coù raát nhieàu coá gaéng. Theo toâi, Caâu laïc boä phaûi hoïp ít nhaát töø 1 ñeán 2 laàn trong thaùng vaø ñaëc bieät laø toå chöùc nhöõng chuyeán ñi vui chôi cuøng nhau ñeå keát noái tình thaân thieát. Neáu khoâng keát noái vôùi nhau thì seõ khoâng laøm ñöôïc gì caû. Maët khaùc, vì laøm cuøng ngaønh neân chuùng toâi raát chuù troïng vieäc chia seû thoâng tin. Chuùngtoâitoåchöùcthamquantöøng coâng ty trong F1 roài goùp yù cho töøng doanh nghieäp ñeå moïi thaønh vieân ñeàu coù theå khaéc phuïc ñieåm yeáu, caûi tieán hôn nöõa quy trình saûn xuaát cuûa mình. Ñoàng thôøi, chuùng toâi cuõng cuøng nhau goùp söùc ñeå toå chöùc caùc söï kieän nhö chöông trình Giao löu doanh nhaân treû ngaønh noäi thaát Ñoâng Nam AÙ (AYFE) vöøa roài, ñaây cuõng laø caùch ñeå F1 keát noái vôùi nhau. Qua hôn moät naêm, ôû goùc ñoä naøoñoùthìF1ñaõcoùaûnhhöôûngñeán nhöõng doanh nghieäp maø hoï ñang hieän dieän, nhöng neáu noùi doanh nghieäp thöïc söï loät xaùc thì vaãn chöa nhö mong ñôïi. Tuy nhieân, nhö söï kieän AYFE vöøa qua, F1 cuõng ñaõ gaây söï chuù yù vôùi nhöõng doanh nghieäp trong HAWA vaø cuõng coù theå laø baøn ñaïp ñeå loâi keùo con em cuûa doanh nghieäp trong ngaønh chuù yù hôn veà vieäc keá nghieäp. Toâi nghó ñaây laø thaønh coâng nhaát cuûa F1 vöøa qua. Tuy nhieân, ñeå F1 coù theå phaùt huy hôn giaù trò, chuùng toâi mong caùc theá heä ñi tröôùc seõ tieáp tuïc uûng hoä veà tinh thaàn, taøi chính vaø söï chia seû kinh nghieäm nhieàu hôn nöõa. F1 môùithamgiahoaïtñoängdoanhnghieäpmoätthôøigian ngaén nhöng phaàn naøo ñaõ goùp ñöôïc tieáng noùi rieâng cuûamình.Laømngheàgoãvaøñoàgoãtuycöïcnhöngnieàm vui cuõng nhieàu, nhaát laø khi thaáy ngaønh goã ngaøy moät phaùt trieån. Thöïc teá, söï keát noái giöõa hai theá heä vaãn coù nhieàu maâu thuaãn trong caùch ñieàu haønh quaûn lyù doanh nghieäp. Theá heä treûchuùngtoâivaãnhivoïngcaûhaitheáheäcoùtheåthaáuhieåunhau hônñeåthoángnhaátñöôïcñöôønghöôùngphaùttrieånvaøphöông phaùp quaûn lyù, ñieàu haønh moät caùch toát nhaát. Toâi luoân tin cô hoäi phaùt trieån cuûa ngaønh goã laø raát lôùn. Toâi hi voïng caùc doanh nghieäp trong ngaønh coù theå ñoaøn keát vôùi nhau, chia seû nhieàu thoâng tin hôn ñeå cuøng nhau phaùt trieån, taêng söùc caïnh tranh vôùi caùc coâng ty nöôùc ngoaøi. OÂng Leâ Nguyeãn Anh Tuaán, Toång giaùm ñoác Coâng ty TNHH Ñöùc Lôïi 2:
 11. 11. FOR CERTIFIED TIMBER Your customers require proof of legality and sustainability. PEFC, the world’s largest forest certification system, offers you the largest supply. Get PEFC Chain of Custody to source and sell certified, sustainable materials. www.pefc.org/getcertified info@pefc.org PEFC-ProgrammefortheEndorsementofForestCertification PEFC: YOUR SOURCE PEFC/01-00-01
 12. 12. HOAÏT ÑOÄNG HOÄI 16 SÖÏ KIEÄN NOÅI BAÄT NAÊM ÑAÏI HOÄI VII Ngaøy 8/6, Ñaïi hoäi Ñaïi bieåu HAWA ñaõ baàu choïn 17 thaønh vieân trong Ban Chaáp haønh (trong ñoù coù 7 thaønh vieân trong Ban thöôøng vuï) vaø 3 thaønh vieân trong Ban Kieåm tra. Ñieåm ñaëc bieät, trong ban chaáp haønh môùi coù söï tham gia cuûa theá heä con chaùu - minh chöùng cho söï tín nhieäm vaø tin töôûng vaøo theá heä keá thöøa. Taïi söï kieän naøy, HAWA ñaõ keát naïp theâm 17 thaønh vieân môùi vaø Caâu laïc boä HAWA F1 chính thöùc ra maét ñaïi hoäi. Ban Chaáp haønh vaø Ban Kieåm tra ñaõ tieán haønh hoïp ngay sau khi Ñaïi hoäi keát thuùcñeåphaâncoâng,phaânnhieämroõraøngchotöøngthaønh vieânvaøñònhhöôùnghoaïtñoängcho6tieåubannhaèmgiuùp caùc hoaït ñoäng cuûa Hoäi ngaøy caøng ñi vaøo chieàu saâu. HIEÄP HOÄI - TRÖÔØNG HOÏC - DOANH NGHIEÄP KEÁT HÔÏP ÑAØO TAÏO NHAÂN SÖÏ CHO NGAØNH Khoùa hoïc “Kyõ thuaät cheá bieán goã” laø moâ hình keát hôïp giöõa ba beân hieäp hoäi - tröôøng hoïc - doanh nghieäp ñeå ñaøo taïo nhaân söï cho ngaønh. Caùc hoïc vieân sau khi hoaøn thaønh khoùa hoïc seõ ñöôïc caáp chöùng chæ ngheà sô caáp quoác gia vaø hoaøn toaøn coù theå laøm vieäc taïi caùc doanh nghieäp.Khoùahoïcñaõñaùnhdaáunhöõngböôùcñichuûñoäng cuûa Hoäi trong vieäc ñaøo taïo, cung caáp nguoàn nhaân löïc cho nhöõng vò trí chuyeân moân ñang thieáu huït taïi doanh nghieäp. Trong naêm 2016, HAWA ñaõ taän duïng coù hieäu quaûnguoànngaânsaùchhoãtrôïtöøILOñeåtieáptuïcmôûroäng trieån khai döï aùn SCORE. HAWA cuõng ñaõ xaây döïng ñöôïc maïng löôùi ñoäi nguõ chuyeân gia trong, ngoaøi nöôùc vaø ñoái taùc: CBI, VCCI, SFIC, British Council ñeå phoái hôïp ñaøo taïo cho caùc doanh nghieäp.Taát caû caùc hoaït ñoäng treân seõ laø nhöõng böôùc ñi khôûi ñoäng vöõng chaéc ñeå tieán ñeán thaønh laäp Trung taâm ñaøo taïo HAWA trong naêm 2017. CAÂU LAÏC BOÄ HAWA F1 - LUOÀNG GIOÙ MÔÙI CHO CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HOÄI HAWA hieän ñang coù nhoùm caùc anh chò treû ñang sinh hoaït cuøng nhau trong Caâu laïc boä HAWA F1. Hoï laø theá heä keá thöøa söï nghieäp cuûa gia ñình mình hoaëc laø ñang khôûi nghieäp trong ngaønh töø 18-40 tuoåi. Naêm qua, caâu laïc boä ñaõ toå chöùc thaønh coâng buoåi giao löu vôùi theá heä treû Vieät Nam, giaûi boùng ñaù nam HAWA Cup. Ñaëc bieät, buoåi giao löu vôùi theá heä treû ngaønh thuû coâng myõ ngheä vaø noäi thaát cuûa Ñoâng Nam AÙ ñaõ ñöôïc baïn beø trong khu vöïc ñaùnh giaù cao vaø naâng cao danh tieáng khoâng nhöõng cuûa HAWA F1 maø coøn cuûa HAWA ñoái vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc. PHUÏC HOÀI MAÏNH MEÕ SINH HOAÏT CUÛA CAÂU LAÏC BOÄ THUÛ COÂNG MYÕ NGHEÄ Sau Ñaïi hoäi VII khoâng bao laâu, chò Ñinh Thò Höông Nga, UÛy vieân Ban Thöôøng vuï vaø chò Phaïm Thò Hoàng Quang, UÛy vieân Ban Chaáp haønh, cuøng vôùi söï hoã trôï cuûa chò Taï Thanh Thaûo, UÛy vieân Ban kieåm tra ñaõ taäp hôïp caùc thaønh vieân ñang hoaït ñoäng trong nhoùm ngaønh thuû coâng myõ ngheä ñeå sinh hoaït caâu laïc boä vôùi ñònh höôùng phaùt trieån roõ raøng; ñoù laø chia seû thoâng tin vaø cuøng giuùp nhau phaùt trieån. Caâu laïc boä sinh hoaït ñònh kyø vaøo saùng thöù 7 cuoái cuøng cuûa moãi thaùng. Ngaøy hoäi Thuû coâng Myõ ngheä ñaàu tieân ñaõ ñöôïc toå chöùc ôû vaên phoøng Hoäi. Saép tôùi, moät soá thaønh vieân cuûa caâu laïc boä seõ tham gia hoäi chôï VIFA-EXPO 2017 vôùi ngoâi nhaø chung mang teân "Handicraft of Vietnam" - khoâng gian ñaëc saéc vôùi caùc saûn phaåm myõ ngheä cuûa Vieät Nam. THIEÀUHOA 1 2 7 8
 13. 13. 17 2016CUÛAHAWA 4 5 6 10 3 9 nöôùc ngoaøi nhö: Laõnh söï quaùn Myõ; Phaùi ñoaøn Thuïy Syõ goàm Boä tröôûng Boä lao ñoäng vaø Toång laõnh söï Thuïy Syõ taïiVieätNam;ToånglaõnhsöïAÁnÑoä;BoäCoângThöôngLaøo; NgaânhaøngTheágiôùi(WorldBank);ToåchöùcNoângLöông Theágiôùi(FAO);HieäphoäiXuaátkhaåuGoãQuebec(Canada); HieäphoäiGoãNhaätBaûn;HoäiñoàngXuaátkhaåuGoãmeàmHoa Kyø (SEC), Haûi quan Busan (Haøn Quoác),... vaø caùc ñoái taùc trong nöôùc nhö Vieän Khoa hoïc Laâm nghieäp Vieät Nam, TrungtaâmXuùctieánÑaàutöThöôngmaïiTP.HCM(ITPC)... GAËP GÔÕ BOÄ TRÖÔÛNG BOÄ COÂNG THÖÔNG TRAÀN TUAÁN ANH Nhaân chuyeán thaêm cuûa Boä tröôûng Traàn Tuaán Anh, HAWA ñaõ trình baøy caùc kieán nghò nhaèm phaùt trieån ngaønh nhö laø thaønh laäp trung taâm trieån laõm quoác teá, chính saùch khuyeán khích ñaàu tö coâng ngheä vaø thaønh laäp trung taâm huaán luyeän ñaøo taïo chuyeân ngaønh. Thöïc hieäntheoyeâucaàucuûaboätröôûng,laànñaàutieânHAWAñaõ coù ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp thaønh phoá: “Nghieân cöùu ñaùnh giaù naêng löïc caïnh tranh ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam vaø caùc giaûi phaùp phaùt trieån ngaønh”. Cuõng laø laàn ñaàu taát caû caùc hieäp hoäi cheá bieán goã caû nöôùc hoïp taïi TP.HCM ñeå ñoùng goùp yù kieán. Ñaây laø cô sôû döõ lieäu ñeå Boä Coâng Thöông tham chieáu xaây döïng chính saùch trình Chính phuû. TOÅ CHÖÙC HOÄI THAÛO VEÀ QUAÛN TRÒ RUÛI RO TRONG MUA BAÙN QUOÁC TEÁ HAWAñaõnhanhchoùngtoåchöùchoäithaûonhaèmñöa ra caùc caûnh baùo kòp thôøi cho hoäi vieân vaø laø nôi ñeå chia seû caùckinhnghieämgiöõacaùchoäivieânvôùinhaukhithamgia vaøocaùchoaïtñoängmuabaùnquoácteá,ñeåtraùnhnhöõngruûi roñaùngtieácnhöGiaHaântrongvieäctranhchaápdaãnñeán kieäntuïngvôùiñoáitaùcGlobalHome.Hieäntaïi,HAWAñang tieáp tuïc theo doõi vaø theå hieän vai troø cuûa Hoäi - nôi baûo veä quyeàn lôïi hôïp phaùp cuûa hoäi vieân - trong vuï vieäc naøy. TOÅ CHÖÙC LAÏI BOÄ MAÙY VAÊN PHOØNG HAWA VAØ THAØNH LAÄP THÖ VIEÄN HAWA Vaên phoøng HAWA hieän coù 7 nhaân söï, trong ñoù coù 1 chaùnh vaên phoøng vaø 6 thö kyù chuyeân traùch caùc maûng: ñaøo taïo - söï kieän, truyeàn thoâng, xuùc tieán thöông maïi, phaùt trieån hoäi vieân, haønh chính - taøi chính. Ngay taïi truï sôû cuûa vaên phoøng, naêm nay thö vieän HAWA cuõng ñöôïc chính thöùc môû cöûa cho baïn ñoïc. Thö vieän ñöôïc caùc hoäi vieân vaø ñoái taùc cuûa HAWA ñoùng goùp saùch vaø ñöôïc Hoäi ñoàng Xuaát khaåu Goã cöùng Hoa Kyø (AHEC) taøi trôï goã cho noäi thaát. HAWA PHAÙT HAØNH PHIEÂN BAÛN TAÏP CHÍ MÔÙI VÔÙI TEÂN GOÏI “GOÃ VAØ NOÄI THAÁT” Taïp chí “Goã vaø Noäi thaát” ñaõ ñöôïc ra maét ngay taïi Ñaïi hoäi VII vôùi söï thay ñoåi hoaøn toaøn veà hình thöùc laãn noäi dung. Ñaëc bieät, caùc baøi vieát ngaøy caøng ñi saâu vaøo caùc vaán ñeà thò tröôøng, coâng ngheä, vaät lieäu, thieát keá cho ngaønh ñaõ mang ñeán nhöõng thoâng tin höõu ích hôn cho baïn ñoïc. Saép tôùi, taïp chí seõ phaùt trieån chuyeân muïc môùi “Goùc quaûn trò” vaø taêng soá löôïng phaùt haønh nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa caùc toå chöùc, caù nhaân ñang quan taâm ñeán ngaønh. XAÂY DÖÏNG HEÄ THOÁNG TRAÙCH NHIEÄM GIAÛI TRÌNH NGUOÀN GOÁC GOÃ HÔÏP PHAÙP CUÛA HAWA - DDS Treân bình dieän quoác teá, HAWA ñaõ coù yù töôûng vaø vieát döï aùn xaây döïng heä thoáng traùch nhieäm giaûi trình nguoàn goác goã hôïp phaùp cuûa HAWA (HAWA Due Diligence System - HAWA DDS) döïa treân caùc nguyeân taéc TLAS cuûa Vieät Nam, töø ñoù nhaân roäng ra thaønh heä thoáng quoác gia. Hieän, toå chöùc DFID (Department for International Development)cuûaAnhtraûlôøiñaõtìmñöôïcnguoàntaøitrôï cho döï aùn vôùi soá tieàn 420.000 baûng Anh, keùo daøi trong 30 thaùng, seõ do Toå chöùc Löông thöïc vaø Noâng nghieäp theá giôùi (FAO) quaûn lyù. TAÊNG CÖÔØNG MÔÛ ROÄNG QUAN HEÄ ÑOÁI NGOAÏI Ngoaøi vieäc duy trì vaø giöõ vöõng moái quan heä vôùi caùc ñoáitaùcvaøhieäphoäibaïntröôùcñaây,naêm2016laønaêmñaùnh daáu vieäc taêng cöôøng môû roäng caùc quan heä ñoái ngoaïi thoâng qua caùc cuoäc gaëp gôõ vaø laøm vieäc vôùi caùc ñoái taùc
 14. 14. CHÍNH SAÙCH 18 CÔ HOÄI LÔÙN TÖØ KHOATÖ THÒ TRÖÔØNG NHIEÀU TIEÀM NAÊNG Hieän nay, EU laø ñoái taùc thöông maïi haøng ñaàu cuûa Vieät Nam, cô caáu xuaát nhaäp khaåu nghieâng veà hoã trôï hôn laø caïnh tranh. Thöông maïi song phöông töø 6,3 tæ USD/2003 leân 41,2 tæ USD, tính ñeán giöõa naêm 2016. Vieät Nam xuaát khaåu 31 tæ USD, nhaäp khaåu 10 tæ USD töø thò tröôøng naøy. Vôùi rieâng ngaønh cheá bieán goã, EU laø thò tröôøng nhieàu tieàm naêng vaø trieån voïng vôùi daânsoátreân500trieäungöôøi,toångGDPtreân 15.000tæUSDchieámkhoaûng22%GDPtoaøn caàu. Toång nhaäp khaåu cuûa EU 38,5 tæ USD/ naêm,tieâuthuïhôn80tæUSD/naêmnhôøkinh teátaêngtröôûng2-3%,nhaäpkhaåu goãvaøsaûn phaåm goã trieån voïng nhôø kinh teá Anh, Ñöùc khaûquan,thòtröôøngbaátñoängsaûn,noäithaát vaên phoøng hoài phuïc. Hieän nay EU ñöùng thöù 4 trong nhöõng thò tröôøng xuaát khaåu goã cuûa Vieät Nam. Theo thoáng keâ, 4 maët haøng goã chuû löïc maø Vieät Nam ñang xuaát sang EU goàm noäi thaát phoøng nguû, noäi thaát vaên phoøng, gheá goã vaø ñoà goã ngoaøi trôøi. Trong naêm 2015, kim ngaïchxuaátkhaåugoãcuûaVieätNamöôùctính khoaûng7tæUSDthìrieângEUñaõchieámgaàn 800 trieäu USD, taêng 4% so vôùi naêm 2014. Trong ñoù, 2/3 giaù trò kim ngaïch thuoäc veà 3 thò tröôøng lôùn nhaát laø Ñöùc, Anh vaø Phaùp. Khoâng chæ laø ñoái taùc lôùn trong xuaát khaåu goã, EU coøn laø nhaø cung caáp nguyeân lieäu goã quan troïng vôùi Vieät Nam. Moãi naêm Vieät Nam nhaäp khaåu khoaûng 8 trieäu m3 goã nguyeân lieäu ñeå phuïc vuï cheá bieán. Caùc loaïi goã chuû löïc maø Vieät Nam nhaäp töø EU goàm goã troøn, goã xeû, veneer vaø goã daùn öôùc tính Vieät Nam vaø Lieân minh Chaâu AÂu (EU) ñaõ keát thuùc ñaøm phaùn Hieäp ñònh Thöông maïi töï do Vieät Nam - EU (EVFTA), môû ra cô hoäi lôùn cho neàn thöông maïi hai beân. Vôùi ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam, nhöõng noäi dung lieân quan trong hieäp ñònh naøy höùa heïn seõ taïo ra nhieàu lôïi ích vaø hieäu quaû thieát thöïc khi döï kieán baét ñaàu coù hieäu löïc töø naêm 2018.
 15. 15. 19 Theo oâng Phaïm Tuaán Long, Cuïc Xuaát nhaäp khaåu - Boä Coâng thöông, nhöõng khuyeán nghò maø doanh nghieäp goã Vieät Nam caàn löu yù khi EVFTA coù hieäu löïc: - Ñoái vôùi caùc doanh nghieäp, caàn phaûi taêng cöôøng nhaän thöùc ñuû ñoäng caäp nhaät veà EVFTA, VPA/FLEGT ñeå taän duïng toát nhaát nhöõng lôïi theá vaø cô hoäi töø caùc hieäp ñònh mang laïi. Taêng cöôøng lieân keát giöõa caùc doanh nghieäp cheá bieán goã vôùi doanh nghieäp cung öùng goã, troàng röøng ñeå xaây döïng hoaøn thieän chuoãi cung öùng nguyeân lieäu, ñeå chuû ñoäng hôn veà nguoàn nguyeân lieäu, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa VPA/FLEGT. - Veà giaûi phaùp vó moâ: caàn hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät, moâi tröôøng kinh doanh, hoã trôï caùc doanh nghieäp khi tham gia FTA, ñaàu tö phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp hoã trôï, phaùt trieån caùc dòch vuï vaø giaûm chi phí logistics. Coù chieán löôïc phaùt trieån vuøng nguyeân lieäu cho ngaønh cheá bieán goã, tieáp tuïc ban haønh, thöïc hieän coù hieäu quaû caùc chính saùch hoã trôï xaây döïng chöông trình lieân keát giöõa caùc doanh nghieäp cheá bieán goã vaø ngöôøi troàng röøng, giaûm daàn söï phuï thuoäc vaø nguoàn nguyeân lieäu nhaäp khaåu. treân 1 trieäu m3 moãi naêm, phuïc vuï cho cheá bieán xuaát khaåu vaø caû tieâu thuï ôû thò tröôøng noäi ñòa. Theo döï baùo töø dieãn bieán nguoàn cung goã nguyeân lieäu trong naêm 2017 vaø caùc naêm tôùi, ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam seõ phaûi ñoái maët vôùi söï khan hieám nguyeân lieäu gay gaét. Vì vaäy, vai troø cuûa EU seõ ngaøy caøng quan troïng hôn veà nguoàn cung. NHIEÀU LÔÏI ÍCH TÖØ EVFTA EVFTA môû ra cô hoäi lôùn cho ngaønh cheá bieán goã trong nöôùc coù theå thaâm nhaäp saâu hôn vaøo thò tröôøng EU. Moái quan taâm lôùn cuûa caùc doanh nghieäp cheá bieán goã laø seõ thu ñöôïc lôïi ích naøo khi hieäp ñònh coù hieäu löïc? Theo oâng Phaïm Tuaán Long (Cuïc Xuaát nhaäp khaåu - Boä Coâng Thöông), vieäc caét giaûm thueá khi EVFTA coù hieäu löïc laø vaán ñeà ñöôïc nhieàu doanh nghieäp quan taâm hôn caû. Theo ñoù, 90% saûn phaåm goã cuûa Vieät Nam vaøo thò tröôøng EU seõ ñöôïc höôûng thueá suaát 0%. Loä trình caét giaûm theo thoûa thuaän khoaûng 83% doøng thueá ñoái vôùi caùc saûnphaåmgoãveàtöø6%veà0%ngaysauhieäp ñònhcoùhieäulöïc,17%caùcmaëthaøngcoønlaïi seõ veà 0% sau 5 naêm coù hieäu löïc. Theo oâng Long, veà ngaén haïn, ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam chöa ñöôïc höôûng lôïi nhieàu veà caét giaûm thueá. Möùc caét giaûm khoâng nhieàu hôn caùc maët haøng chuû löïc khaùc maø hieän nay EU ñang duy trì thueá quan: deät may, giaøy deùp vaø noâng saûn. Nhöng veà laâu daøi, EVFTA seõ taïo hieäu öùng AÛnh: BM
 16. 16. CHÍNH SAÙCH 20 beân ngoaøi nhaèm ñaûm baûo taát caû caùc saûn phaåm goã vaøo EU ñeàu coù nguoàn goác hôïp phaùp vaø ngaên chaën ñöôïc khai thaùc goã traùi pheùp thoâng qua caûi thieän phaùp lyù vaø naêng löïc quaûn lyù laâm saûn maø Vieät Nam cuõng ñaõ keát thuùc ñaøm phaùn vaøo thaùng 11.2016. Nhöõng phuï luïc cuûa VPA/FLEGT yeâu caàu ñaûm baûo tuaân thuû nguoàn goác goã hôïp phaùp, trong ñoù bao goàm quy ñònh veà khai thaùc, lao ñoäng, moâi tröôøng, quyeàn coäng ñoàng, thueá phí coù lieân quan ñeán thöông maïigoã...Lôïiíchcuïtheålaøcaùcdoanhnghieäp Vieät Nam seõ khoâng phaûi giaûi trình quy cheá goãkhixuaátñeánEU,giuùpcaétgiaûmñaùngkeå ruøi ro vaø chi phí trong vieäc giaûi trình nhö tröôùc ñaây. Qua ñoù naâng cao ñoä tin caäy cuûa ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam khoâng chæ vôùi EU maø coøn vôùi caùc thò tröôøng khoù tính khaùc: Myõ, Nhaät... LôïiíchtöøEVFTAvôùingaønhgoãVieätNam laø raát nhieàu nhöng cuõng ñaët ra thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi caùc doanh nghieäp. Trong ñoù, yeâu caàu quan troïng laø ñaùp öùng ñöôïc tieâu chuaån vaø yeâu caàu cao töø thò tröôøng EU, caùc raøo caûn veà tranh chaáp thöông maïi gia taêng trong khi vaãn phaûi caûi thieän caùc khung phaùp lyù thöïc thi. lôùn leân caùc maët haøng khaùc thì ngaønh goã seõ giaùn tieáp höôûng lôïi. Cuï theå, ngaønh goãVieätNammôûroängquy moâ vaø tham gia saâu vaøo chuoãi cung öùng, chuoãi giaù trò ngaønh goã toaøn caàu. EVFTAseõgiuùpcaùc doanh nghieäp tranh thuû ñöôïc veà coâng ngheä saûnxuaátvaøquaûnlyùtöøngaønh goãEUvoánñöôïcxemlaøcoùtrình ñoä cao nhaát theá giôùi hieän nay. Ñöôïc tieáp caän vaø giaûm giaù maùy moùc thieát bò ngaønh goã nhaäp khaåu töø EU. Laâu nay, maùy moùc thieát bò cheá bieán goã cuûa EU voán coù chaát löôïng raát toát nhöng giaù cao, luoân phaûi chòu 20 - 30% thueá. EVFTA seõ giuùp giaûm giaù, thaäm chí ñöôïc mieãn thueá hoaëc traû chaäm khi doanh nghieäp coù nhu caàu ñaàu tö trang thieát bò. Vieät Nam coù theå trôûthaønhnôitrungchuyeånñaàutö,thöông maïi cuûa EU taïi khu vöïc. Lôïi ích khoâng nhoû khaùc laø nhaäp khaåu nguyeân lieäu töø EU khi nguoàn goã cuûa chaâu AÂu coù chaát löôïng toát, nguoàngoácroõraønggiuùpdoanhnghieäpVieät taêng thu mua khi ñöôïc mieãn thueá. ÑoàngyùvôùinhaänxeùtcuûaoângLong,oâng Vuõ Xuaân Höng - Phoù tröôûng Phoøng Phaùp cheá - Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam taïi TP.HCM (VCCI HCM), cho raèng ngaønh goã Vieät Nam seõ khoâng höôûng nhieàu öu ñaõi veà thueá trong ngaén haïn. Caùc doanh nghieäp caàn hieåu roõ caùch tra cöùu loä trình thueá vaø tieâu chuaån xuaát xöù cuûa saûn phaåm (xuaát xöù thuaàn tuùy vaø khoâng ñaùp öùng thuaàn tuùy). Moät hôïp phaàn quan troïng cuûa EVFTA khi coù hieäu löïc laø VPA/FLEG - Hieäp ñònh Thöôngmaïitöïnguyeäncoùsöïraøngbuoäcveà phaùp lyù giöõa EU vaø moät nöôùc saûn xuaát goã W : portland.com.vn E : info@portland.com.vnPortLand QUAÛNGCAÙO
 17. 17. CHÍNH SAÙCH 22 M ôû maøn söï kieän, oâng Ben Gunneberg,CEOvaøToångthö kyù PEFC cho raèng: “Dieän tích röøng ñöôïc caáp chöùng chæ PEFC ñaõ phaù vôõ kyû luïc cuûa naêm 2015. Tính rieâng ôû UÙc, hôn 16 trieäu ha röøng ñöôïc caáp chöùng nhaän PEFC vaø Toå chöùc Tieâu chuaån röøng UÙc (AFS) ñaõ ñöôïc vinh danh cao nhaát taïi buoåi leã trao giaûi PEFC. Ñaïi dieän cuûa AFS ñaõ chia seû veà ñoäng löïc laøm vieäc cuûa hoï, ñoù laø muoán chöùng minh vôùi xaõ hoäi raèng hoï quaûn lyù khu röøng cuûa mình raát coù traùch nhieäm, chöù khoâng chæ ñônthuaànlaøñeåtaïoracaùcnguoàngoã nguyeânlieäuphuøhôïpchothòtröôøng. Ñieàu naøy cho thaáy tính öu vieät cuûa heäthoángPEFCcoùtheåchoracaùckeát quaû toát ñeán nhö vaäy”. Sau ñoù, ñeå vaøo phaàn chính cuûa hoäi thaûo vôùi tieâu ñeà “Röøng beàn vöõng,noângnghieäpvaøanninhlöông thöïc”, tieán só Terry Sunderland töø Trung taâm Nghieân cöùu röøng Quoác teá (CIFOR) giaûi thích caùch tieáp caän caûnh quan coù theå cung caáp caùc giaûi phaùp tích hôïp cho nhieàu lónh vöïc khaùcnhau.“Vöôïtxanhöõnggìchuùng ta ñaõ bieát veà lôïi ích cuûa röøng, vieäc nghieân cöùu cuûa chuùng toâi ñaõ chæ ra vaitroøquantroïngkhaùccuûaröøng.Ñoù laøkholöôngthöïcvaønoùñaûmbaûoan ninh löông thöïc cho khu vöïc noâng thoân. Hôn nöõa, moät vaøi nghieân cöùu ñang chöùng minh ñöôïc röøng goùp phaàn vaøo vieäc duy trì vaø thuùc ñaåy Tuaàn leã PEFC ôû Bali Töø 14 - 18/11/2016, Chöông trình Chöùng nhaän Tieâu chuaån röøng (PEFC), heä thoáng chöùng nhaän röøng lôùn nhaát theá giôùi, ñaõ toå chöùc thaønh coâng buoåi hoïp maët thöôøng nieân taïi Bali (Indonesia) vôùi chuû ñeà “Caûnh quan beàn vöõng cho sinh keá beàn vöõng”. Söï kieän naøy do Cô quan hôïp taùc Chöùng nhaän röøng Indonesia (IFCC) phoái hôïp ñoàng toå chöùc. MICHAELBUCKLEY GiaùmñoácTurnstoneSingapore OÂng Ben Gunneberg (giöõa) cuøng vôùi ñoaøn Thaùi Lan sau buoåi baàu choïn
 18. 18. 23 caùcheäthoángnoângnghieäp”,oângkeát luaänvaønhaánmaïnhcaùctöôngtaùcraát phöùc taïp xaûy ra trong caùc loaïi röøng khaùc nhau treân khaép theá giôùi. Tieán só Sadanandan Nambiar (töøng coâng taùc taïi CSIRO) laïi ñöa ra nhöõng yeáu toá raát roõ raøng ñeå döøng vieäc phöùc taïp hoùa moïi thöù vaø taäp trung cho moät muïc tieâu chung laø: “nhaän ra taàm quan troïng vaø yù nghóa soáng coøn cuûa röøng cho vieäc phaùt trieån kinh teá noâng thoân vaø giaûm thieåu aûnh höôûng moâi tröôøng. Chæ baèng caùch thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá vuøng noâng thoân, chuùng ta môùi coù theå choáng laïi tình traïng ngheøo ñoùi, voán laø moät trong nhöõng vaán ñeà nhöùc nhoái vaø dai daúng nhaát trong thôøi ñaïi naøy”. 300 TRIEÄU HA RÖØNG ÑAÕ ÑAÏT PEFC Soá löôïng thaønh vieân cuûa PEFC vaãn ñang tieáp tuïc taêng, vaø vôùi vieäc nhaáttríbieåuquyeáttöøcaùcthaønhvieân ñeåcoângnhaänRomania,Macedonia vaø Thaùi Lan gia nhaäp PEFC, soá quoác gia thaønh vieân cuûa chöông trình ñaõ ñaït ñeán 46. Pimjai Leeissaranukul töø Lieân ñoaøn Coâng nghieäp Thaùi Lan ñaõ nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa heä thoáng PEFC trong vieäc thuùc ñaåy phaùt trieån heä thoáng cuûa rieâng quoác gia naøy: “Chìa khoùa cho vieäc quaûn lyù röøng beàn vöõng ôû Thaùi Lan laø vieäc phaùttrieånmoätheäthoángquaûnlyùcaùc caâynaèmngoaøikhuröøng”.Baèngkinh nghieäm laøm vieäc vôùi caùc heä thoáng taàm côõ quoác gia, PEFC cho pheùp hoï thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù. Ngoaøi ra, coøn coù caùc ñoaøn töø Campuchia, Nepal,PhilippinesvaøVieätNamtaïisöï kieän. Nhieàu ngöôøi trong soá hoï nhaán maïnh quyeát taâm gia nhaäp PEFC trong töông lai gaàn. Hieäntaïi,PEFCñaõquaûnlyùhôn300 trieäu ha (741 trieäu maãu) röøng ñöôïc caáp chöùng chæ, chieám hôn 60% caùc dieän tích röøng ñöôïc chöùng nhaän, trong ñoù coù 11 trieäu ha taïi khu vöïc chaâu AÙ. Indonesia hieän coù 1,8 trieäu ha röøng chöùng chæ. Thò tröôøng noäi ñòa hieän nay cuõng ñang baét ñaàu taän duïnglôïitheácaùckhuröøngchöùngchæ cuûa Indonesia; ñôn cöû moät vaøi coâng tyinaánnhöGramediahoaëcnhaøxuaát baûngioángAirAsiaInflightMagazine ñangsöûduïngchaátlieäugiaáyvaønhaõn maùc ñöôïc chöùng nhaän IFFC/PEFC. Ñeå baøy toû nieàm töï haøo veà Indonesia vôùi tö caùch chuû nhaø cuûa hoäi nghò taïi Bali laàn naøy, Chuû tòch IFCC, tieán só Ir. Dradjad Hari Wibono keâu goïi khaùch haøng söû duïng caùc bao bì coù nhaõn IFCC/PEFC. Taïi ñaây, Peter Latham ñaõ ñöôïc baàu laøm Chuû tòch PEFC Quoác teá. OÂng hieän laø chuû tòch cuûa moät trong nhöõng coâng ty goã laâu ñôøi nhaát Anh Quoác vaø laø cöïu chuû tòch cuûa UÛy ban Forests Forever, thuoäc Lieân ñoaøn ThöôngmaïiGoãvaølaømoätthaønhvieân cuûa Hoäi ñoàng Hieäp hoäi Laâm nghieäp Khoáithònhvöôïngchung.Trongbuoåi baàu cöû, oâng nhaán maïnh öu tieân luùc naøy cuûa oâng laø hoaøn thaønh vieäc söûa ñoåi caùc tieâu chuaån cuûa PEFC. PHAÙT TRIEÅN CHUOÃI HAØNH TRÌNH SAÛN PHAÅM Trong baøi phaùt bieåu, Toång thö kyù Ben Gunneberg ñaõ nhaán maïnh: “Chuùng ta caàn ñaët vieäc phaùt trieån Chuoãi haønh trình saûn phaåm PEFC (PEFCCoC)nhölaømoätnhieämvuïcoát loõi”. PEFC cuõng vinh danh 3 thaønh vieân ñeán töø Ñöùc, Taây Ban Nha vaø TrungQuoáctrongvieäcPEFCCoCtaïi quoác gia mình. Chuoãihaønhtrìnhsaûnphaåm(CoC) ñaõ trôû thaønh moät chuû ñeà noùng taïi PEFC. Giaù trò cuûa khu röøng vaø toaøn boä nhöõng yeáu toá cuûa noù chæ coù giaù trò ôû cuoái chuoãi haønh trình, vaø sau ñoù soá tieàn seõ ñöôïc ñaàu tö ngöôïc laïi ñeåtieáptuïcchuoãihaønhtrìnhaáy.Moät nhoùm dieãn giaû ñaõ traû lôøi veà caùc vaán ñeà naøy trong phieân hoïp ngaén ñöôïc ñieàu haønh bôûi oâng Michael Buckley, chuyeân gia tö vaán ngaønh goã ñeán töø Peter Latham - Chuû tòch PEFC Quoác teá Hoäi ñoàng nhieäm kyø thöù 21 cuûa PEFC ñaõ hoã trôï tích cöïc caùc thaønh vieân vôùi vieäc toå chöùc chuoãi caùc hoäi thaûo vaø hai ngaøy ñoái thoaïi tröïc tieáp cho taát caû khaùch môøi quan taâm. Tin vui laø PEFC ôû khu vöïc chaâu AÙ vöøa coù theâm 3 quoác gia thoâng qua caùc quy ñònh cuûa chöông trình, bao goàm caû Thaùi Lan, naâng toång soá quoác gia tham gia leân 46.
 19. 19. CHÍNH SAÙCH 24 CHÍNH SAÙCH 24 Singapore. Christian Kammer ñeán töø PEFC Quoác teá môû ñaàu baèng vieäc giaûi thích caùc coâng cuï coâng ngheä môùi ñang ñöôïc phaùt trieån bôûi PEFC seõ giuùp ích cho caùc coâng ty öùng duïngCoC.Sauñoù,MichaelHermens ñeán töø APP Timber, ngöôøi sôû höõu coâng ty thöông maïi toaøn caàu ñöôïc chöùngnhaänPEFCCoC,döïñoaùnraèng ngoaøi Trung Quoác ra, Indonesia vaø Vieät Nam laø hai quoác gia ñaùng ñeå theo doõi trong töông lai. Saép tôùi, APP Timber seõ môû Trung taâm Phaân phoái goã vaø ñaøo taïo taïi Semarang, Central Java (Indonesia). Tham luaän cuoái cuøng laø cuûa Benediktus Yudi Setiawan, Phoù Toång giaùm ñoác Coâng ty Gramedia Cikarang Printing, chia seûkinhnghieämcuûaoângveàquaùtrình laáy chöùng chæ PEFC CoC cho coâng ty in aán taïp chí vaø aán phaåm quaûng caùo haøng ñaàu Indonesia cuûa oâng. Toùm taét taïi phieân hoïp, oâng Buckley cho raèng söï cam keát töø khaâu quaûn lyù chính laø yeáu toá coát loõi trong quaù trình öùng duïng vaø ñaït ñöôïc chöùng chæ CoC. THÖØA NHAÄN SÖÏ ÑOÙNG GOÙP CUÛA RÖØNG CHO XAÕ HOÄI Buoåi ñoái thoaïi giöõa caùc beân lieân quan ñaõ quy tuï hôn 200 ngöôøi tham gia phaûn aùnh, ñaùnh giaù vaø xem xeùt laøm theá naøo ñeå môû roäng quy moâ ñoùng goùp cuûa ngaønh laâm nghieäp vaø caùc chöông trình chöùng chæ vaøo vieäc taïo ra moät caûnh quan vaø sinh keá beàn vöõng.Chöôngtrình2ngaøybaogoàm moätloaïtcaùcchuûñeàlieânquanñeánñeà taøi caûnh quan vaø sinh keá töø caùc tham luaän nhö coäng ñoàng laâm nghieäp vaø caùch hoã trôï caùc hoä gia ñình sôû höõu röøng, cho ñeán phaân tích caùc ñoåi môùi vaøcoângngheä,cuøngvôùiñoùlaøcaùcnhu caàu ngaøy caøng cao veà goã beàn vöõng treân thò tröôøng. Moät cuoäc hoïp baùo daønh cho caùc phoùng vieân Indonesia vaø Ñoâng Nam AÙ ñöôïc chuû trì bôûi Chuû tòch PEFC vaø IFFC, tieán só Ir. Dradjad Hari Wibono, môùi ñaàu chæ döï ñònh trong 30 phuùt nhöng ñaõ keùo daøi hôn 1 giôø. Ñieàu naøy cho thaáy möùc ñoä quan taâm cuûa giôùi truyeàn thoâng. Thoûa thuaän giöõa Indonesia vaø Lieân minh Chaâu AÂu coù nhieàu tín hieäu toát thoâng qua nhieàu cuoäc thaûo luaän veà söï khaùc bieät giöõa giaáy pheùp xuaát khaåu goã SVLK (Heä thoáng ñaûm baûo tính hôïp phaùp cuûa goã) vaø Chöùng chæ goã, khi veá ñaàu tieânthieânveàtínhhôïpphaùptrongthu hoaïch goã vaø veá coøn laïi khaù chuù troïng vaøotínhbeànvöõngcuûakhuröøng.Lieân quanñeánvaánñeànaøy,BenGunneberg chæraraènghieäncoù36chínhsaùchmua saém coâng ñang ñöôïc thöïc thi khaép theá giôùi yeâu caàu caùc baèng chöùng veà söï beàn vöõng cuûa caùc saûn phaåm laâm nghieäp; trong ñoù, caùc saûn phaåm coù chöùngchæthöôøngñöôïcnhaänmoättín hieäuxanhnhölaøbaèngchöùngchovieäc beàn vöõng cuûa saûn phaåm. Phaùi ñoaøn Malaysia taïi Tuaàn leã PEFC ôû Bali QUAÛNGCAÙO
 20. 20. 2525 PEFC SUPPORT DESK COORDINATOR T he Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) is the world’s largest forest certification system. We seek to transformthewayforestsaremanagedglobally-and locally - to ensure all can enjoy the environmental, social and economic benefits that forests offer. Description: PEFC International is currently recruiting a Consultant to be based in Ho Chi Minh City, Vietnam. With expertise in forestry and the wood industry, the Consultant will support PEFC in a range of functions to strengthen our presence and ability to provide support to clients, stakeholders and partners. The Consultant will be able to provide support in the following areas: Capacity Building & Technical Support Provide advice & support to associations & companies as they pursue certification; Ability to communicateclearlyontechnicalcertificationissues. MARKETING CO-ORDINATION Represent, network and liaise with diverse stakeholders; Facilitate the flow of information between a range of PEFC partners; Compile and disseminate tools; Work closely with the PEFC SE Asia Program & PEFC International to support logistics and administration especially related to projects and marketing activities. COMMUNICATIONS Support the strengthening of PEFC’s online & offline communication channels and materials in Southeast Asia. Requirements: The ideal candidate is a young professionalwithasolidacademicbackgroundand related work experience, who is ready to advance their career in this diverse and independent role. A minimum 3 years professional experience in the forest-product sector is required. Very good English and Vietnamese required, Thai an advantage. Graduates from a wood industry and wood processing academy are preferred. Experience in auditing and marketing is an asset. The Consultant will be based at PEFC’s new Support Desk in the HAWA office. Periodic travel willberequired. Conditionsareflexiblefortheright person, i.e. part-time or full-time commitment and for a minimum two-year period. TO APPLY: Please submit your Curriculum Vitae to: development@pefc.org Ñöôïc bieát, Trung taâm Nghieân cöùu Röøng quoác teá (CIFOR) khaù baän roän trong thôøi gian naøy vì ñoàng thôøi thamgiasöïkieännaøyvaøtoåchöùcDieãn ñaønCaûnhquantoaøncaàutaïiUNFCCC COP 22 taïi Marrakech. Ngoaøi nhöõng trao ñoåi mang tính xaây döïng ôû Bali vaø Marrakech, CIFOR ñaõ môû moät hoäi thaûo mang tính truyeàn thoâng taïi Bali ñeå cung caáp thoâng tin cho caùc phoùng vieân taïi Indonesia (SIEJ) veà caùc vaán ñeà lieân quan ñeán röøng nhö chöùng chæ. GIAÙ TRÒ CUÛA THÖÔNG HIEÄU Taøi trôï cho Hoäi thaûo ñoái thoaïi PEFC taïi Bali goàm coù APP, APRIL, CIFOR, IDH, Vieän Saùng kieán thöông maibeànvöõngvaøTaøinguyeântheágiôùi (WRI). Caùc söï kieän ngoaøi leà ñöôïc toå chöùc bôûi Hoäi ñoàng Chöùng chæ röøng Malaysia (MTCC), WRI, CIFOR vaø nhaø ñoàng taøi trôï cho tuaàn leã hoäi thaûo, LieânminhChöùngchæröøngIndonesia (IFCC). Trong phieân hoïp toaøn theå cuoáicuøng,SheamSatkuru-Granzella ñeà xuaát ñaåy maïnh vieäc quaûng baù, taêng tính lan toûa vaø thuùc ñaåy cho caùc saûn phaåm goã; vaø töø ñoù, PEFC neân taäp trung vaøo theá maïnh cuûa hoï khi “... Chia seû caùc giaù trò vaø quyeàn sôû höõuchínhlaøthöônghieäucuûachuùng toâi”, coâ keát luaän. Ñeå keát thuùc söï kieän, Ben Gunneberg phaùt bieåu: “Sôû höõu moät cô caáu vaän haønh chaët cheõ giuùp chuùng ta coù khaû naêng tieáp caän saùng taïo vaø tìm toøi hoïc hoûi töø nhöõng toå chöùc khaùc nhau. Chuùng ta hoaøn toaøncoùtheåbaétñaàutìmkieámnhöõng giaûi phaùp cho caùc thöû thaùch ñaõ neâu ra trong söï kieän naøy. Nhìn laïi quaù khöù, PEFC laø moät toå chöùc ñaëc bieät theo moâ hình lieân keát ña phöông nhaèm tìm ra caùc giaûi phaùp saùng taïo vaø toaøn dieän cho vaán ñeà khu vöïc vaø caûnh quan. Chuùng toâi mong muoán hôïp taùc vôùi caùc quoác gia, toå chöùc khu vöïc chaâu AÙ ñeå höôùng ñeán caùc giaûi phaùp beàn vöõng ñeå ñaûm baûo sinh keá vaø caûnh quan beàn vöõng ñöôïc duy trì vaø caûi thieän cho lôïi ích chung cuûa toaøn xaõ hoäi. Muïc tieâu naøy chæ coù theå ñaït ñöôïc khi chuùng ta ñoàng loøng vôùi nhau ñeå ñöông ñaàu thöû thaùch”. Tuaàn leã PEFC Quoác teá keá tieáp vaø ñaïi hoäi Hoäi ñoàng laàn thöù 22 seõ ñöôïc toå chöùc ôû Helsinki, Phaàn Lan, töø 13 - 17/11/2017. NGUYEÃN LONG dòch
 21. 21. COÂNG TY COÅ PHAÀN KYÕ NGHEÄ GOÃ LONG VIEÄT Kho vaùn MDF/PB ñoä daøy 2.5 - 25mm, quy caùch 4x8, 5x8. Luoân coù saün ñeå ñaùp öùng caùc ñôn ñaët haøng cuûa Quyù khaùch haøng. Phaân xöôûng daùn vôùi 8 chuyeàn ñaït coâng suaát 15.000 m2 /ngaøy Caùc Nguoàn goã nhaäp khaåu töø Myõ, Chaâu AÂu, New Zealand luoân coù döï tröõ 1,000m3 v Máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại chuyên dùng: Innovator, Kupper, Cremona, Fisher Rucker,... v 500 cán bộ công nhân viên lành nghề với trên 12 năm kinh nghiệm. v Đội ngũ QC với 16 người kiểm tra từng chi tiết sản phẩm. v Phương pháp quản lý đơn hàng và đặt hàng khoa học qua email, fax và các công cụ khác. v Thời gian giao hàng nhanh chóng (trong vòng 7 ngày). v Giá cả hợp lý, không cao hơn chi phí tự dán của Quý khách. v Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. KHI BẠN CẦN VENEER, HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI Kho veneer: caùc nguoàn veneer chuû löïc White oak, redoak, Ash, Walnut, cherry, Maple, Poplar, Mahogany, Birch, Okume, Traøm, Xoan vöôøn, cao su, xoaøi luoân coù döï tröõ 1.2 trieäu m2 SAU 7 NGÀY GỬI EMAIL XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG, QUÝ KHÁCH SẼ CÓ VENEER ĐỂ SẢN XUẤT
 22. 22. Ms Duyeân: 0907 519 668 - Phoù phoøng - Email: nguyenduyen@veneerlongviet.com Ms Taâm: 098 114 9017 - Phoù phoøng - Email: phuongtam@veneerlongviet.com Ms Hueä: 098 114 9016 - Tröôûng phoøng - Email: kimhue@veneerlongviet.com MOÄT VAØI MAÃU VENEER TIEÂU BIEÅU EV Oak LV 4154C EV Zebrano CÔNG TY CHÚNG TÔI CHUYÊN SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG: v Gỗ tròn lạng Slice, lạng Rotary luôn có sẵn. v Veneer tự nhiên. v Veneer nhân tạo. v Ván nền MDF, PB, Plywood, gỗ ghép luôn có sẵn. v Cắt quy cách bằng máy CNC Panel Saw. v Dán phủ bề mặt. v Ghép hoa văn và nối finger theo chiều dài đơn đặt hàng. v Cắt tinh. v Dán cạnh. Gheùp hoa vaên Ash Gheùp hoa vaên Cherry White Oak nuùiWhite Ash nuùi
 23. 23. HOÄI VIEÂN MÔÙI 28 COÂNG TY TNHH NOÄI THAÁT AMAVI Ñòa chæ: 72/8b Nhieâu Töù, P.7, Q. Phuù Nhuaän, TP.HCM Ngaønh haøng: Saûn xuaát vaø thöông maïi haøng noäi ngoaïi thaát Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Trung Kieân COÂNG TY CP GOÃ BÌNH ÑÒNH Ñòa chæ: 19, ñöôøng ÑT 750, toå 2, aáp 3, X.Tröø Vaên Theá, H.Baøu Baøng, T.Bình Döông Ngaønh haøng: Saûn xuaát vaø thöông maïi caùc saûn phaåm töø goã cao su Ngöôøi ñaïi dieän: Vuõ Anh Quaân COÂNG TY TNHH GOÃ MYÕ ÑÖÙC Ñòa chæ: 9 Phan Saøo Nam, P.11, Q. Taân Bình, TP.HCM Ngaønh haøng: Phaân phoái goã nhaäp töø chaâu AÂu vaø Myõ Ngöôøi ñaïi dieän: Leâ Thò Bích Caûnh CTY CP TEKCOM Ñòa chæ: 160 Phoå Quang, P.9, Q. Phuù Nhuaän, TP.HCM Ngaønh haøng: Saûn xuaát vaø thöông maïi vaùn eùp coáp pha Ngöôøi ñaïi dieän: Huyønh Quang Hoaøng Vyõ COÂNG TY TNHH CP VTB TRÖÔØNG THÒNH Ñòa chæ: 8/1 Phuù Ñöùc, P. Vónh Hoøa, TP. Nha Trang, tænh Khaùnh Hoøa Ngaønh haøng: Saûn xuaát vaø thöông maïi noäi thaát, tre, nöùa, rôm, raï, vaät lieäu teát beän Ngöôøi ñaïi dieän: Tröông Thaùi Bình COÂNG TY CP NOÄI THAÁT ÑOÀNG MINH Ñòa chæ: 52 Ñoâng Du, Q.1, TP.HCM Ngaønh haøng: Noäi thaát (ñaëc bieät laø giöôøng vaø sofa) COÂNG TY TNHH GIA HAÂN Ñòa chæ: Khu phoá 8, P. Long Bình, TP. Bieân Hoøa, tænh Ñoàng Nai Ngaønh haøng: Saûn xuaát vaø thöông maïi haøng noäi thaát Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Thò Thu DOANH NGHIEÄP TÖ NHAÂN VAÂN NGUYEÃN Ñòa chæ: 1/4 khu phoá 10, P. Taân Bieân, TP. Bieân Hoøa, tænh Ñoàng Nai Ngaønh haøng: Saûn xuaát vaø thöông maïi haøng noäi thaát trong nhaø Ngöôøi ñaïi dieän: Nguyeãn Thò Vaân
 24. 24. 29 DÖÏ AÙN SCORE “Caûi tieán” vì doanh nghieäp T heo Vaên phoøng Döï aùn SCORE taïiVieätNam,ñeánheátnaêm2016 ñaõ coù 118 doanh nghieäp tham gia chöông trình ñaøo taïo SCORE taïi TP.HCM, Bình Döông, Ñoàng Nai, Long An, Bình Ñònh. Qua quaù trình trieån khai chöông trình caùc doanh nghieäp ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh quaû quan troïng nhö tieát kieäm chi phí saûn xuaát, giaûm tæ leä loãi saûn phaåm, toå chöùc thöïc hieän 5S vaø Kaizen hieäu quaû. Caùc coâng ty cuõng ñaõthieátlaäpñöôïccôcheáhoaïtñoäng thöôøng xuyeân cuûa nhoùm caûi tieán laøm neàn taûng cho hoaït ñoäng caûi tieán beàn vöõng. Caùcdoanhnghieäpñieånhìnhñaõthamgiañaøotaïo: - Coâng ty CP Laâm Vieät: Quy moâ môû roäng 2,5 laàn, thôøi gian saûn xuaát giaûm 30%. -CoângtyTNHHTöôøngVaên:Thôøigianvaänchuyeån baùnthaønhphaåmgiaûm44%,tieátkieämchiphísaûnxuaát 52.000 USD haøng naêm. -DNTNÑöùcTaâm:Tæleäloãigiaûm47%,tieâuthuïnaêng löôïng giaûm: 22%. - Coâng ty TNHH Hieäp Long: Naêng suaát taêng 20%, thôøi gian taêng ca giaûm 30%. - Coâng ty TNHN Nguyeãn Thanh: Hieäu suaát lao ñoäng taêng27%,tieátkieämchiphísaûnxuaáthaøngnaêm50.000USD. -CoângtyCPTAVICO:Thôøigianvaänchuyeånphoâigiaûm 50%, tieát kieäm chi phí haøng naêm 42.000 USD. - Coâng ty Baûo Baûo: Naêng suaát taêng 25%, thôøi gian saûn xuaát giaûm 27%. Tæleähaøiloøngcuûadoanhnghieäpñoáivôùichaátlöôïngñaøo taïolaø93%.Ñoäinguõgiaûngvieâncuûachöôngtrìnhcuõngñaõ ñöôïc phaùt trieån maïnh meõ vôùi caùc giaûng vieân giaøu kinh nghieäm laø laõnh ñaïo cuûa caùc coâng ty trong ngaønh. ChöôngtrìnhñaøotaïoSCOREcuõngñaõtoåchöùccaùchoaït ñoäng chia seû kinh nghieäm vaø tham quan doanh nghieäp ñeå taïo ñieàu kieän hoïc hoûi vaø öùng duïng caùc phöông phaùp caûitieánthaønhcoângroängraõihôntrongcoängñoàngdoanh nghieäp. Trong naêm 2017, SCORE seõ tieáp tuïc môû roäng hoã trôï cho doanh nghieäp trong ngaønh goã, xaây döïng caùc taøi lieäu höôùng daãn thöïc haønh caûi tieán ñeå nhieàu doanh nghieäp hôn coù theå tieáp caän vôùi phöông phaùp caûi tieán. Chöông trình ñaøo taïo SCORE toaøn caàu ñeán heát naêm 2016 ñaõ thöïc hieän ñaøo taïo vaø tö vaán cho 1.057 doanh nghieäp vôùi 243.526 ngöôøi lao ñoäng. SCORE ñöôïc trieån khai taïi 15 nöôùc treân theá giôùi, goàm Vieät Nam, AÁn Ñoä, Trung Quoác, Indonesia, Peru, Colombia, Bolivia, Nam Phi, Ghana, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Maldives, Kenya vaø Thoå Nhó Kyø. VAÊNPHOØNGDÖÏAÙNSCORE Döï aùn Score 2017: Chuyeán tham quan coâng ty Laâm Vieät trong khuoân khoå döï aùn Lôùp hoïc cuûa döï aùn
 25. 25. XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI 30 Khan hieám nguyeân lieäu goã, baøi toaùn khoù ñang chôø lôøi giaûi THAÁT THEÁ NGAY TREÂN SAÂN NHAØ Ngaønh coâng nghieäp cheá bieán goã (CBG) ñaõ ñoùng goùp ñaùng keå vaøo giaù trò kim ngaïch xuaát khaåu cuûa caû nöôùc. Cuï theå: naêm 2015 giaù trò xuaát khaåu goã vaø saûn phaåm goã ñaït 6,9 tyû USD, taêng 10,7% so vôùi naêm 2014, trong ñoù saûn phaåm goã ñaït 4,79 tyû USD (+7,8%); rieâng 10 thaùng ñaàu naêm 2016 giaù trò xuaát khaåu goã vaø saûn phaåm goã ñaït 5,59 tyû USD, trong ñoù saûn phaåm goã ñaït 4,1 tyû USD, chæ taêng 5,7% so vôùi cuøng kyø naêm 2015. Tuy nhieân, vieäc khan hieám nguoàn nguyeân lieäu moät laàn nöõa ñaët ra nhieàu baøi toaùn hoùc buùa. Nguyeân lieäu coù vai troø cöïc kyø quantroïng,laøyeáutoáñaàutieânñeålaøm ra caùc saûn phaåm goã. Theo tính toaùn cuûaVIFORES,nguyeânlieäuchieám38- 50% giaù thaønh saûn phaåm. Toång nhu caàu goã nguyeân lieäu cho ngaønh CBG trong nöôùc moãi naêm caàn khoaûng 31 trieäu m3 , trong ñoù nhaäp khaåu khoaûng 8 trieäu m3 . Thöïc traïng nguoàn cung nguyeân lieäuñangraátkhoùkhaênvôùicaùcdoanh nghieäp CBG. Theo thoáng keâ, röøng töï nhieân Vieät Nam hieän taïi khoaûng 10 trieäu ha nhöng chaát löôïng keùm, khoâng ñuû cung öùng cho nhu caàu trong nöôùc. Toång dieän tích röøng troàng3,8trieäuha,trongñoùröøngsaûn xuaát chæ coù 2,7 trieäu ha, nhöng ñeán heát naêm 2015 theo tính toaùn chæ coù 1,7trieäuhatrongsoáñoùcoùtröõlöôïng khai thaùc vôùi chu kyø 7 - 10 naêm, löôïng goã ñuû phaåm chaát vaø kích côõ ñeålaømhaøngnoäithaátchætöø10-12%. Röøng cao su xaáp xæ 1 trieäu ha, bình quaân coù theå khai thaùc 3 trieäu m3 . Ñaëcbieät,saukhikeátthuùcñaømphaùn EVFTA/FLEGT (Hieäp ñònh Thöông maïi töï do Vieät Nam - EU), Vieät Nam cam keát sau khi hieäp ñònh coù hieäu löïc, 100% saûn phaåm goã phaûi laø goã hôïp phaùp. Taát caû ñieàu ñoù ñaët ra vaán ñeà tìm ñöôïc nguoàn cung taêng töø 10 -15%.Taátcaûnhöõngdöõkieäntreânñaët ra moät baøi toaùn hoùc buùa cho ngaønh CBG Vieät Nam ñeå giaûi quyeát nguoàn cung nguyeân lieäu. Döï baùo ngaønh CBG Vieät Nam tieáp tuïc môû roäng trong nhöõng naêm tôùi ñang ñaët ra baøi toaùn cung öùng löôïng goã nguyeân lieäu raát lôùn töø Laø ngaønh quan troïng, mang laïi giaù trò xuaát khaåu cao nhöng ngaønh cheá bieán goã Vieät Nam ñang gaëp phaûi nhieàu khoù khaên töø nguoàn nguyeân lieäu. Taïi hoäi thaûo “Dieãn bieán nguoàn cung nguyeân lieäu goã naêm 2017” do HAWA phoái hôïp cuøng Hieäp hoäi Goã vaø Laâm saûn Vieät Nam (VIFORES), FPA, BIFA vaø Forest Trends toå chöùc, caâu hoûi laøm theá naøo ñeå giaûi quyeát baøi toaùn khoù naøy tröôùc söï caïnh tranh gay gaét töø beân ngoaøi moät laàn nöõa ñöôïc ñaët ra. LAÏCLAÂM
 26. 26. 31 nguoàn nhaäp khaåu vaø röøng troàng trong nöôùc. Hieän nay, goã röøng troàng trong nöôùc ñaõ trôû thaønh moät nguoàn nguyeân lieäu quan troïng cho ngaønh CBG goã xuaát khaåu cuûa Vieät Nam, chieám 30% - 40% toång löôïng nguyeân lieäu ñaàu vaøo, ñaëc bieät laø goã cao su vaø goã keo traøm. Nguoàncungnguyeânlieäuñaõkhoù, caùc doanh nghieäp Vieät Nam laïi phaûi ñoái maët vôùi tình traïng caïnh tranh thu gom oà aït vaø thao tuùng cuûa caùc coâng ty coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi (FDI) vaø thöông nhaân Trung Quoác ñoäiloátdoanhnghieäpVieätNam.OÂng Ñoã Xuaân Laäp, Chuû tòch Hieäp hoäi Goã vaø Laâm saûn Bình Ñònh neâu ra moät thöïc traïng ñaùng lo ngaïi: “Hoï hình thaønh nhöõng heä thoáng nhaø maùy vaø cô sôû thu mua nguyeân lieäu goã ôû haàu khaép caùc vuøng nguyeân lieäu goã cao su vaø goã keo traøm töø mieàn Nam ra ñeán khu vöïc mieàn Trung - Taây Nguyeân ñeå xuaát khaåu sang Trung Quoác. Vaán ñeà caïnh tranh khoáng cheá thò tröôøng cung caáp goã nguyeân lieäu naøy ñang taïo ra söùc eùp raát lôùn, thaäm chí laø nguy cô khuûng hoaûng goãnguyeânlieäutaïicaùcdoanhnghieäp trong nöôùc ôû TP.HCM, Bình Döông, Ñoàng Nai, vaø Bình Ñònh”. Söï thay ñoåi veà chính saùch xuaát khaåu nguyeân lieäu goã cuûa nhieàu quoác gia laùng gieàng trong thôøi gian gaàn ñaây ñaõ daãn ñeán vieäc thöông nhaân Trung Quoác taêng cöôøng caïnh tranh nguyeân lieäu goã trong khu vöïc. Naêm 2014, Myanmar ban haønh leänh caám xuaát khaåu goã troøn, goã xeû kích thöôùc lôùn. Naêm 2016 Laøo cuõng ban haønh leänh töông töï. Naêm 2015, Chính phuû Trung Quoác cuõng caám khai thaùc röøng töï nhieân ôû vuøng Ñoâng Baéc vaø Noäi Moâng, tieán tôùi chaám döùt hoaøn toaøn khai thaùc goã thöông maïi röøng töï nhieân treân toaøn quoác vaøo naêm 2017. Ñeå ñaùp öùng côn khaùt nguyeân lieäu, thöôngnhaânTrungQuoáctraønsang caùc nöôùc khaùc ñeå caïnh tranh thu mua nguyeân lieäu taïi quoác gia maø Vieät Nam hieän ñang nhaäp khaåu goã, vaø ngay chính taïi thò tröôøng Vieät Nam. Vôùi daân soá ñoâng, Trung Quoác coù nhu caàu khoång loà veà goã vaø caùc saûn phaåm töø goã. Naêm 2015, TrungQuoácnhaäpkhaåusoálöôïnggoã töông ñöông 107 trieäu m3 goã quy troøn. Kim ngaïch nhaäp khaåu goã ôû thò tröôøng naøy leân ñeán 19,5 tyû USD. Goã nguyeân lieäu cao su vaø traøm ñangñöôïcxemlaø“nguoànsoáng”vôùi doanh nghieäp Vieät vaø Trung Quoác caïnh tranh gay gaét nhaát ôû nhoùm goã naøy. Chæ tính rieâng goã cao su xeû, töø naêm 2009, thöông laùi Trung Quoác baét ñaàu thu gom oà aït, ñaåy giaù thaønh töø 3,5 trieäu ñoàng/m3 leân 5,6 trieäuñoàng/m3 hieännay.Theosoálieäu cuûa Forest Trends, löôïng goã cao su xeû xuaát sang Trung Quoác taêng ñoät bieán. Naêm 2015 döôùi 120.000m3 thì chæsau9thaùngñaàunaêm2016ñaõleân ñeán170.000m3 vaøvaãnkhoângngöøng tín hieäu gia taêng thu mua. THAÙCH THÖÙC VAØ NHU CAÀU LIEÂN KEÁT DOANH NGHIEÄP Söïkhanhieámnguyeânlieäuñaõñaët ngaønh CBG Vieät Nam tröôùc nhieàu thaùchthöùc,tröôùcheátlaønguoàncung trong töông lai gaàn. Theo döï ñoaùn cuûa VIFORES, naêm 2016 vôùi kim ngaïchsuaátkhaåudöïkieánlaø7tyûUSD. Döï kieán 2020 seõ ñaït 10 tyû USD thì nguoàncunggoãnguyeânlieäuseõtheâm 4-5trieäum3/naêm.Ñaâylaømoätthaùch thöùckhoângnhoûmaøngaønhCBGVieät Nam phaûi ñoái maët trong muïc tieâu thuùc ñaåy taêng tröôûng kim ngaïch suaát khaåu saûn phaåm goã. Giaûi phaùp naøo ñeå giaûi quyeát baøi toaùn treân? Ñeå cöùu vaõn thò tröôøng nguyeân lieäugoã,HieäphoäiGoãvaøLaâmsaûnBình Ñònh vöøa kieán nghò Chính phuû ban haønh caùc giaûi phaùp haïn cheá xuaát khaåugoãnguyeânlieäu,thoângquacaùc giaûi phaùp: taêng thueá suaát thueá xuaát khaåu vôùi maët haøng goã troøn vaø goã xeû leân 20%, taêng cöôøng giaûi phaùp veà thuû tuïc haønh chính cuûa Kieåm laâm vaø Haûi quan cuûa chính quyeàn ñòa phöông ñeå haïn cheá thöông nhaân nöôùc ngoaøi thu gom, khoáng cheá thò tröôøng goã nguyeân lieäu röøng troàng trong nöôùc. Kieán nghò naøy ñöôïc raát nhieàu doanh nghieäp uûng hoä.
 27. 27. XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI 32 BAØ TRÖÔNG MOÄNG TRINH - GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY TNHH MOÄC LUÏC: “Töø naêm 2009 thöông nhaân Trung Quoác baét ñaàu thu gom goã cao su nguyeân lieäu oà aït, ñaõ coù caûnh baùo nhöng chöa laøm quyeát lieät ñeå ngaên chaën. Hoï thu mua oà aït baát keå chuûng loaïi, chaát löôïng goã raát xaáu cuõng mua, keå caû caønh nhaùnh khieán doanh nghieäp goã Vieät Nam ñieâu ñöùng. Trong khi nguyeân lieäu khoâng oån ñònh thì giaù saûn phaåm goã khoâng theå taêng ñöôïc. Toâi nghó chuùng ta caàm caám haún xuaát khaåu goã troøn, caám ngay khoâng caàn loä trình. Taïi Thaùi Lan, Malaysia ñaõ caám trieät ñeå vieäc naøy ñeå ngaên thöông laùi Trung Quoác, hoaëc ñaùnh thueá raát cao leân ñeán 30% ñeå baûo hoä doanh nghieäp saûn xuaát trong nöôùc”. BAØ NGUYEÃN THÒ KIEÀU NGA (COÂNG TY TNHH PHAÙT TRIEÅN): Moät caâu hoûi maø doanh nghieäp trong nöôùc thaéc maéc laø doanh nghieäp Trung Quoác thu mua oà aït goã nguyeân lieäu cao su ñeå laøm gì? Ñeå mang veà nöôùc hay ñi ñaâu? Khoâng ai bieát! Theo soá lieäu, Haøn Quoác laø nöôùc nhaäp khaåu phoâi goã cao su nhieàu nhaát töø Vieät Nam, khoâng doanh nghieäp naøo trong ngaønh tin ñöôïc soá lieäu naøy. Ai cuõng bieát möùc ñoä vaø caùch thöùc tuùng nguyeân lieäu töø thöông nhaân Trung Quoác. Hoï ñeán taän xöôûng cöa ñaët tieàn coïc roài ñöa ngöôøi, phöông tieän, xe ñeán chôû ñi ñaâu khoâng ai bieát. Coù mang ra caûng ñeå xuaát, ñoùng thueá cho Nhaø nöôùc hay khoâng cuõng khoâng ai bieát. Hay laø mang ñeå ôû ñaâu ñoù, chôø giaù leân baùn ngöôïc ra thò tröôøng Vieät Nam vôùi giaù cao. Naïn nhaân chính laø caùc doanh nghieäp Vieät Nam söû duïng goã cao su phaûi mua vôùi giaù cao. Thöông laùi Trung Quoác buoân coù baïn baùn coù phöôøng, ñoaøn keát kieåu cuïc boä trong khi doanh nghieäp Vieät Nam vaãn maïnh ai naáy laøm, chöa coù söï lieân keát ñuû maïnh”. Caûi thieän chaát löôïng röøng troàng nguyeân lieäu ñang laø vaán ñeà caáp baùch. OÂng Buøi Nhö Vieät (BIFA) neâu ra vaán ñeà: “Chaát löôïng goã röøng troàng trong nöôùc coù nhieàu haïn cheá: goã coù ñöôøng kính nhoû laø chuû yeáu, chaát löôïng caây goã (ñoä thon, phaân caønh sôùm, giaùc ñaàu, loõi ñen, tæ troïng thaáp) chöa ñöôïc caûi thieän, naêng suaát tính treân 1 ha cho moät chu kyø chöa cao. Chaát löôïng caây gioáng vaø thoùi quen cuûa noâng daân troàng röøng cuõng coù vaán ñeà. Vôùi goã traøm, keo, chu kyø khai thaùc khoaûng 7-10 naêm môùi ñuû nhöng hieän nay noâng daân troàng röøng ôû caùc ñòa phöông laïi chuoäng troàng caùc loaïi gioáng F4, F5 chæ sau 4 - 5 naêm laø thu hoaïch, chaát löôïng goã keùm haún, khoâng ñuû kích côõ ñeå cheá bieán maø chuû yeáu ñeå baêm daêm phuïc vuï ngaønh giaáy. Phía ngaân haøng laïi chöa coù nhieàu chính saùch öu ñaõi vay cho ngöôøi troàng röøng, buoäc hoï phaûi troàng loaïi gioáng ngaén ngaøy ñeå mau thu hoài voán”. Beâncaïnhñoù,moätthaùchthöùckhaùc laø chöùng chæ cho goã. Ñeán nay, ñoái vôùi goã röøng troàng ôû Vieät Nam môùi chæ coù khoaûng 200 ngaøn ha ñaõ ñöôïc caáp chöùngchæFSCchæchieám8%dieäntích röøngtroàngsaûnxuaátcuûacaûnöôùc.Yeâu caàu trong caùc naêm tôùi phaûi coù 100% goã coù chöùng chæ FSC vaø goã hôïp phaùp laø moät trôû ngaïi. Moái lieân keát giöõa noâng daân vôùi doanh nghieäp troàng röøng trong nöôùc cuõng chöa coù. Ñaây ñöôïc xem laø chìa khoùa ñeå môû ra vaán ñeà. OÂng Nguyeãn Chieán Thaéng - Phoù chuû tòch Hoäi Myõ ngheä vaø cheá bieán goã TP.HCM (HAWA) goùp yù: “Toâi töøng sang Trung Quoác nhieàu laàn vaø nhaän thaáy ñoä lieân keátgiöõacaùcdoanhnghieäpgoãvôùinhaø cungöùngôûñaâyraátcao,rieângñieàunaøy ñaõ cho thaáy hoï hôn doanh nghieäp Vieät. Chæ coù söï lieân keát giöõa caùc doanh nghieäp vôùi nhau môùi taïo ñöôïc nieàm tin vôùi nhau, giöõ ñöôïc chuoãi giaù trò, haï giaù thaønh vaät lieäu. Doanh nghieäp chuùng ta ñaõ coù ñuû nieàm tin vôùi nhau ñeåtaïoñöôïclieânkeátmaïnh,chöanoùitôùi nhöõng hoã trôï ôû taàm vó moâ?”.
 28. 28. 33 OÂNG HUYØNH KIM BAÙU - COÁ VAÁN COÂNG TY SAIGON FURNITURE: Chuùng toâi vöøa coù cuoäc khaûo saùt kyõ veà thò tröôøng nguyeân lieäu goã xeû cao su vaø nhaän thaáy coù quaù nhieàu baát caäp. Hieän nay phía Trung Quoác mua vôùi giaù 6,2 trieäu ñoàng/m3 nhöng ñaây laø gian laän thöông maïi. Hoï xeû quy caùch 24cm nhöng tính thaønh 21cm, cheânh leäch 15%, thueá nhaäp khaåu chæ 5%. Khoaûng 5 naêm tröôùc Thaùi Lan, Indonesia, Malaysia... ñaõ caám xuaát khaåu goã xeû. Rieâng goã cao su toái thieåu laø S4S, thueá xuaát raát cao. Chuùng toâi ñeà nghò caùc cô quan coù chöùc naêng neân laøm theo caùc nöôùc laø caám xuaát khaåu goã xeû. Caùc chuyeân gia cuõng neân xem xeùt kyõ phía Trung Quoác nhaäp goã veà laøm gì khi mua caû nhöõng loaïi goã raát xaáu, kích côõ nhoû 17 - 18 cm cuõng mua, coù caùi gì ñoù khoâng ñôn thuaàn veà maët kinh teá. Nhaø nöôùc vaø caùc toå chöùc ngaønh cuõng neân naâng cao vai troø hoã trôï, neân coù moät ñôn vò ñöùng ra laøm nhieäm vuï nhaäp goã veà baùn cho caùc doanh nghieäp, vôùi ñieàu kieän coâng khai hoùa giaù nguyeân lieäu. Vôùi chöùng chæ FSC, traùch nhieäm ñaûm baûo phaûi thuoäc veà caùc doanh nghieäp cung caáp goã cao su ñeå caùc doanh nghieäp cheá bieán yeân taâm. Ngaønh goã mang laïi nguoàn thu raát lôùn cho Nhaø nöôùc. Neáu xuaát khaåu goã cao su 1tyû USD, Nhaø nöôùc höõu duïng ñeán 800 trieäu, giaûi quyeát ñöôïc 35.000 vieäc laøm. Trong khi ngaønh may maëc xuaát 10 tyû thì chæ coøn laïi trong nöôùc 3 tyû. KHOA TÖ (ghi) OÂNG ÑIEÀN QUANG HIEÄP - GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY MIFACO: Söï phaùt trieån beàn vöõng veà nguoàn cung nguyeân lieäu taïi Vieät Nam chöa ñöôïc ñaûm baûo. Ñeå beàn vöõng phaûi coù söï lieân keát giöõa doanh nghieäp troàng röøng vaø noâng daân troàng röøng, ñaây laø vaán deà maáu choát. ÔÛ Myõ coù haún hieäp hoäi goã cöùng, coøn ôû Vieät Nam caùc hieäp hoäi goã haàu heát chæ laø nôi quy tuï cuûa nhöõng doanh nghieäp cheá bieán (HAWA, BIFA...) chöù chöa coù moät hieäp hoäi cuûa nhöõng doanh nghieäp chuyeân troàng röøng. Noâng daân troàng röøng khoâng ngaïi khoù nhöng khoâng tìm thaáy ñöôïc söï trôï giuùp töø chính nhöõng doanh nghieäp hoã trôï veà phöông höôùng, ñaàu ra v.v.. trong söï lieân keát hai beân mang laïi raát nhieàu lôïi ích. OÂNG NGUYEÃN TOÂN QUYEÀN - PHOÙ CHUÛ TÒCH VIFORES: Nhöõng vaán ñeà quan troïng nhaát maø ngaønh goã Vieät Nam ñang caàn thuùc ñaåy ñeå hình thaønh nhöõng kieán nghò leân caáp cao hôn nhaèm ban haønh caùc chính saùch giaûi quyeát veà nguoàn nguyeân lieäu goã vaø baûo hoä doanh nghieäp saûn xuaát trong nöôùc laø caám xuaát khaåu goã troøn; ñaùnh thueá cao vôùi caùc saûn phaåm goã xeû, goã cao su vaø caùc saûn phaåm thoâ khaùc; oån ñònh nguoàn cung trong nöôùc baèng caùch khuyeán khích doanh nghieäp cung caáp goã coù ñöôøng kính lôùn ñeå haïn cheá baùn goã nhoû; ñaàu tö saûn xuaát gioáng chaát löôïng cao; thuùc ñaåy lieân keát ngang, doïc vaø theo chuoãi giöõa caùc doanh nghieäp vôùi nhau ñeå naâng cao söùc caïnh tranh.
 29. 29. XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI 36 Tieàm naêng töø thò tröôøng Nhaät Baûn Chuyeán ñi khaûo saùt thò tröôøng ñoà goã Nhaät Baûn do Hieäp hoäi Xuaát khaåu ñoà goã Nhaät Baûn toå chöùc daønh cho caùc doanh nghieäp hoäi vieân cuûa HAWA ñeå laïi nhieàu aán töôïng raát môùi ñoái vôùi thò tröôøng goã nguyeân lieäu vaø caùc saûn phaåm goã thaønh phaåm taïi trò tröôøng ñaát nöôùc naøy. TRAÀNQUOÁCMAÏNH UÛyvieânBCHHAWA ChuûtòchHÑQTCoângtySADACO C huùng toâi taäp trung taïi saân bay Taân Sôn Nhaát cho kòp chuyeán bay luùc nöûa ñeâm ñeå saùng sôùm mai coù maët taïi Fukuoka - moät saân bay tröïc thuoäc tænh Fukuoka cuûa Nhaät Baûn. PHONG PHUÙ GOÃ NGOAÏI, HIEÄN ÑAÏI GOÃ NOÄI Xuoáng maùy bay, chuùng toâi ñeán thaúng showroom cuûa Hieäp hoäi Hôïp taùc coâng nghieäp ñoà goã Okawa thuoäc tænh Saga. Taïi ñaây, chuùng toâi môùi thaáy heát ñöôïc söï ña daïng, phongphuùcuûacaùcsaûnphaåmñoàgoã ñeán töø caùc nöôùc treân theá giôùi ñöôïc ñöa vaøo Nhaät Baûn, trong ñoù haøng cuûa Trung Quoác chieám tyû troïng töông ñoái lôùn. Tuy vaäy, haøng Vieät Nam cuõng chieám tyû troïng khoâng nhoû. Ñoà goã Vieät Nam taäp trung chuû yeáu laø phoøng nguû, trong ñoù chuù yù laø caùc saûn phaåm vaùn saøn, baøn gheá, giöôøngtuûñöôïcsaûnxuaáttöøcaùctænh phía Nam Vieät Nam vaø töø caùc coâng ty Nhaät Baûn lieân keát vôùi caùc coâng ty Vieät Nam saûn xuaát. Sau moät chaëng ñöôøng daøi, ñòa ñieåm tham quan tieáp theo laø nhaø maùygoãxeûcoângnghieäpHyuga thuoäc Taäp ñoaøn Cyugoku. Toïa laïc taïi thaønh phoá Matsuzaka, nhaø maùy coù dieän tích 300.000m2 . Trong ñoù, nhaø maùy goã eùp chieám khoaûng 99.000m2 , chuyeân cung caáp cho caùc tænh cuûa Nhaät Baûn. Saûn löôïng döï kieán naêm 2016 laø 300.000m3 /naêm vaø muïc tieâu nhaø maùy höôùng tôùi laø 500.000m3 /naêm. Chi phí ñaàu tö cho nhaø maùy leân tôùi 35 tyû yeân töông ñöông khoaûng 70 trieäuUSD.Nhaømaùyñöôïcñaëttrong Khu coâng nghieäp Hososhima, ñoái dieän bieån Hyuga - moät caûng bieån raát thuaän lôïi chovieäcchôûgoãxeûñi caùc tænh cuûa Nhaät Baûn vaø tôùi caùc nöôùc ôû khu Goã ñöôïc xeáp goïn gaøng
 30. 30. 37 Ñoaøn Hoäi Myõ ngheä vaø cheá bieán goã (Hawa), Hieäp hoäi Xuùc tieán xuaát khaåu goã Nhaät baûn vaø Ban laõnh ñaïo nhaø maùy Hyuga. caùc doanh nghieäp Vieät Nam - Nhaät Baûn ñeå söû duïng goã nguyeân lieäu töø Nhaät, saûn xuaát ñoà goã cung caáp cho Nhaät vaø xuaát ñi caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi. Hieännay,HieäphoäiXuùctieánñoàgoã Nhaät Baûn thoâng qua caùc hoaït ñoäng cuûa mình cuõng nhö caùc lieân keát vôùi HAWA vaø moät soá ñôn vò khaùc nhaèm phaùttrieåncaùcsaûnphaåmñoàgoãbaèng nguyeânlieäugoãNhaätBaûnvôùimuïctieâu taïo ra nhöõng saûn phaåm an toaøn, toát chosöùckhoûengöôøitieâuduøngvaøñaït chaátlöôïngcao.Ñaëcbieät,döïaùnhoãtrôï saûn phaåm goã Nhaät xuaát khaåu naêm 2015 do Toång cuïc Laâm nghieäp Nhaät BaûnphoáihôïpvôùicaùcñoáitaùcVieätNam hyvoïngseõmanglaïinhieàulôïiíchcho doanhnghieäpVieätNamnoùichungvaø hoäi vieân HAWA noùi rieâng. Chuyeán ñi ñaõ ñeå laïi trong chuùng toâi raát nhieàu baøi hoïc lyù thuù, nhaát laø caùch tieáp caän thò tröôøng cuûa Nhaät Baûn raát hieäu quaû: Ñoù laø hoï môøi doanh nghieäp, Hieäp hoäi Vieät Nam qua taän nôi, tieáp xuùc tröïc tieáp caùc doanh nghieäp Nhaät, khaûo saùt töø saûn phaåm goã hoaøn chænh ñeán goã nguyeân lieäu caû hoï, taïo ra nhöõng cô hoäi laøm aên cho doanh nghieäp hai nöôùc. Ñoàng thôøi, coù theå thaáy, goã nguyeân lieäu Nhaät Baûn coù theå thay theá goã nguyeân lieäu taïi Vieät Nam. Noù seõlaønguoàncungcaáplôùnchodoanh nghieäp cheá bieán goã Vieät Nam trong ñieàukieännguoànnguyeânlieäucoùdaáu hieäu khan hieám nhö hieän nay. Thò tröôøng ñoà goã ôû Nhaät raát phong phuù vaø ña daïng. Kim ngaïch xuaát khaåu saûn phaåm goã cuûa Vieät Nam vaøo Nhaät naêm 2015 ñaõ chieám khoaûng hôn 1 tyû USD (thoáng keâ cuûa Boä Coâng Thöông). Ñaây seõ laø cô hoäi toát ñeå caùc doanh nghieäp Vieät Nam ñaåy maïnh xuaát khaåu ñoà goã vaøo Nhaät, ñaëc bieät laø caùc saûn phaåm söû duïngnguyeânlieäugoãNhaät.Hyvoïng moät vaøi thoâng tin xung quanh moät chuyeánñiseõgiuùptacoùnhöõngcôhoäi vaøhöôùngñimôùichomoätthòtröôøng tieâu thuï ñoà goã vaø cung caáp nguyeân lieäu ñaày tieàm naêng. vöïc nhö Haøn Quoác, Ñaøi Loan, Trung Quoác,... vaø caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi. Toaøn boä pheá lieäu vaø muøn cöa ñöôïc duøng cho nhaø maùy phaùt ñieän. Nhaø maùy phaùt ñieän ôû Hyuga coù coâng suaát 15.000 KW vaø nöôùc sinh racuõngñöôïcchuyeånsangheäthoáng loø saáy ñeå saáy goã. Heä thoáng loø saáy goàm 42 phoøng saáy, trong ñoù coù 30 phoøngsaáynhieätñoäcaovaø12phoøng saáy nhieät ñoä trung bình. Ñaây laø nhaø maùy goã xeû lôùn nhaát Nhaät Baûn. Tham quan chôï nguyeân lieäu goã Matsuzaka thuoäc tænh Mie. Nôi ñaây cöùthöù4haøngtuaàn,caùckhaùchhaøng coù nhu caàu mua goã xeû laïi taáp naäp keùo veà tham döï nhöõng phieân baùn ñaáu giaù goã xeû. Töøng thanh goã xeû ñeïp, thaúng thôùn xeáp thaønh töøng ñoáng, quaây quanh laø khaùchhaøng.Ngöôøiñaáugiaù lieântuïcphaùtrathoângtin veàgiaùcaû,quycaùchloaïi goãvaøbaùnchotôùikhi khaùchhaønggiôtay, ngöôøiñaáugiaùmôùi choát giaù vaø coi nhö loâ haøng goã xeû ñaõ baùn xong. Cöù nhö theá laø töøng ñoáng goã ñöôïc baùn nhanh choùng trong vaøi giôø cuûa buoåi saùng. Caïnh chôï laø khu showroom roäng lôùn tröng baøy caùc saûn phaåm goã xeû ñuû loaïi cuûa caùc coâng ty Nhaät. Töø nhöõng phieán goã lôùn nhoùm 1, chaát löôïng cao ñeán caùc thanh goã meàm xeû xeáp thaønh ñoáng vuoâng vöùc. Thaät laø ña daïng vaø phong phuù cho saûn phaåm goã xeû cuûaNhaät.Tuynhieân,ôûNhaätchuûyeáu vaãn laø goã meàm nhö: Hinoki, Sugi,... Trongñoù,goãHinokigioánggoãthoâng nhöngcoùmuøithômlaïluøng,thöôøng ñeå laøm nhaø, ñoà noäi thaát cöïc kyø toát. Ñaëc bieät, goã naøy laøm phoøng xoâng hôi seõ raát toát cho söùc khoûe vì nhöõng loaïi goã naøy ngoaøi höông vò coøn coù khí toûa ra raát toát cho söùc khoûe. CÔ HOÄI TÖØ NHAÄT BAÛN Taïi buoåi hoäi thaûo ôû thaønh phoá Miyazaki, maëc duø bieát ñoaøn Vieät Nam coù moät soá ngöôøi khoâng qua ñöôïc do truïc traëc visa, nhöng caùc doanhnghieäpñaêngkyùthamdöïvaãn ngaøy moät ñoâng - khoaûng 50 doanh nghieäp. Hoï raát quan taâm ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp Vieät Nam, Hieäp ñònh ñoái taùc kinh teá Vieät Nam - Nhaät Baûn (VJEPA), Hieäp ñònh Ñoái taùc xuyeân Thaùi Bình Döông (TPP),... cuøng vôùi nhöõng baên khoaên tröôùctinhhìnhneáuTPPkhoângñöôïc kí keát ñoà goã Vieät Nam coøn taêng tröôûng toát khoâng,... Taát caû ñeàu ñöôïcthaûoluaänvaøtraoñoåithoûa ñaùng. Ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäpvaøcôquanquaûnlyù nhaø nöôùc raát quan taâm ñeán vieäc lieân keát giöõa
 31. 31. XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI 38 Theo thoáng keâ ôû thôøi ñieåm ngaøy 31/3/2012, dieän tích vaø tröõ löôïng cuûa röøng troàng cuûa Karamatsu leân tôùi 1.000.000ha vaø 220.000.000m3 , chieám 10% dieän tích vaø 7% tröõ löôïng röøng troàng. Saûn löôïng nguyeân lieäu goã Karamatsu naêm 2014 vaø 2015 laàn löôït laø 23.690.000m3 vaø 22.990.000m3 chieám 12% saûn löôïng nguyeân lieäu goã cuûa naêm. HIBI Teân khoa hoïc: Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc. Teân thöôøng goïi: Hiba Arbor-vitae#AHiba Hibi laø loaøi caây laù kim, ñöôïc phaân boá chuû yeáu ôû phía Nam Hokaido, Tohoku, Honsyu, Shikoku vaø Kyusyu, ñaëc bieät laø ôû caùc tænh Aomori, Ishigawa (baùn ñaûo Noto), vaø Nagano (Kiso) Hibi coù goã loõi maøu vaøng nhaït vaø goã giaùc maøu vaøng Caâu chuyeän goã Nhaät Karamatsu THANHKIEÀUtoånghôïp KARAMATSU Teân khoa hoïc: Larix kaempferi Carriere Teân Thöôøng goïi: Japanese larch#AKaramatsu Karamatsu laø loaøi caây laù kim, phaân boá ôû nhöõng vuøng ñaát coù khí haäu laïnh nhö: Hokaido, Tohoku, vaø phía Baéc vuøngKanto,ñaëcbieätlaøôûcaùctænhAomori,Iwate,Gunma, Nagano vaø Gifu. Goã Karamatsu coù maøu ñoû, ñoä deûo vaø ñoä beàn cao, chòu löïc toát. Loaïi goã naøy ban ñaàu ñöôïc söû duïng trong caùccoângtrìnhkieántruùc,xaâydöïngvìlaøloaïigoãcoùmaëtcaét lôùn,veàsauñöôïcduønglaømnguyeânlieäusaûnxuaátgoãdaùn, vaät lieäu cho caùc coâng trình nhaø ôû, vaø duøng laøm nguyeân lieäu saûn xuaát ñoà ñoùng goùi. Nhaät Baûn laø quoác gia coù nguoàn taøi nguyeân röøng giaøu coù vaø phong phuù. Tyû leä che phuû röøng ñaït 68,5%, ñöùng thöù 3 theá giôùi, sau Phaàn Lan vaø Thuïy Ñieån. Tieáp theo caâu chuyeän Baát ngôø goã Nhaät trong soá tröôùc, Goã vaø Noäi thaát tieáp tuïc giôùi thieäu ñeán baïn ñoïc nhöõng chuûng loaïi goã ñaëc saéc ôû Nhaät Baûn, nhö moät keânh tham khaûo cho nguoàn nguyeân lieäu môùi. Todomatsu
 32. 32. 39 traéng neân loaøi naøy coù söï khaùc bieät raát nhoû veà maøu saéc giöõa goã loõi vaø goã giaùc. Loaïi goã naøy coù chöùa thaønh phaàn Hinokichioru ñaëc bieät. Goã coù tính choáng chòu cao, coù khaû naêng chòu nöôùc, aåm neân thöôøng ñöôïc söû duïng nhieàu trong vaät lieäu kieán truùc, moùng, xaø goà, daàm. Vì goã loõi coù maøu vaøng nhaït, goã giaùc coù maøu vaøng traéng neân söï khaùc bieät veà maøu laø raát nhoû. Caáu taïo teá baøo cuûa caùc voøng naêm coù söï khaùc bieät raát nhoû, taïo neân beà maët coù maøu saéc ñoàng nhaát. TODOMATSU Teân khoa hoïc: Abies sachalinensis (F.Schm.) Masters Teân thöôøng goïi: Todo fir, hay Sakhalin fir, hay Todomatsu. Todomatsu cuøng vôùi Ezomatsu laø hai loaøi caây ñöôïc phaân boá ôû vuøng Hokkaido. Todomatsu coù vuøng goã loõi vaø goã giaùc vôùi maøu saéc khaùc bieät, goã loõi coù maøu vaøng vaø phaàn goã giaùc coù maøu traéng. Loaïi goã naøy raát deã cheá bieánvaøsaáy,thöôøngñöôïcduøngtrongxaâydöïng,laømnhaø, nguyeân lieäu boät giaáy, bao bì ñoùng goùi, coù theå duøng laøm coät choáng hay vaät lieäu chòu löïc. Theo thoáng keâ ôû thôøi ñieåm ngaøy 31/3/2012, dieän tích vaø tröõ löôïng cuûa röøng troàng cuûa Todomatsu leân tôùi 780.000ha vaø 120.000.000m3 , chieám 8% dieän tích vaø 4% tröõ löôïng röøng troàng. Saûn löôïng nguyeân lieäu goã cuûa Todomatsu vaø Ezomatsu naêm 2014 vaø 2015 laàn löôïtlaø9.580.000m3 vaø9.690.000m3 chieám5%saûnlöôïng nguyeân lieäu goã cuûa naêm. Nguoàn: Hieäp hoäi xuùc tieán xuaát khaåu goã Nhaät Baûn Thujopsis dolabrata Sieb
 33. 33. XUÙC TIEÁN THÖÔNG MAÏI 42 Minh Thaønh laø doanh nghieäp coù toác ñoä taêng tröôûng doanh thu töø 20 - 30% trong nhieàu naêm qua, ñöôïc ñaùnh giaù laø möùc taêng tröôûng mong öôùc cuûa nhieàu doanh nghieäp cuøng ngaønh. Caâu chuyeän kinh doanh cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu thöông hieäu naøy gôïi môû nhieàu baøi hoïc khaù thuù vò. KINH DOANH SAÙNG TAÏO Minh Thaønh ñaõ coù maët treân thò tröôøng10naêmvôùiñònhhöôùngdoøng saûnphaåmchuûyeáulaømtöøsolidwood (goã cöùng) ñeå traùnh söï caïnh tranh vôùi Trung Quoác voán dó maïnh hôn Vieät Nam raát nhieàu veà saûn xuaát saûn phaåm noäi thaát töø caùc vaät lieäu khaùc nhö plywood, MDF,... noùi chung laø caùc loaïi goã coâng nghieäp. Hôn nöõa, söï gaén keát cuûa caùc doanh nghieäp (DN) Trung Quoác raát chaët cheõ, taïo thaønh moâ hình saûn xuaát kheùp kín töø ñaàu vaøo ñeán ñaàu ra cho neân caùc DN Vieät Nam khoù caïnh tranh laïi vôùi hoï. Ngoaøi ra, ñeå coù ñöôïc maåu maõ phuø hôïp vôùi thò tröôøng xuaát khaåu, Minh Thaønh coøn thueâ löïc löôïng thieát keá cuõng nhö nhaân vieân kinh doanh taïi caùc thò tröôøng ñang xuaát khaåu cuûa Coâng ty (out-source). OÂng Nguyeãn Phöông -GiaùmñoácKinhdoanhcuûa CoângtyTNHHMinhThaønhchobieát: “Töønaêm2013-2015,soálöôïngcoâng nhaân vieân taêng leân khoaûng 20% (hieän giôø khoaûng 1.800 ngöôøi), ñaàu tö maùy moùc khoâng nhieàu, nhöng doanh soá taêng gaáp ñoâi. Doanh thu 2 naêm trôû laïi ñaây, Minh Thaønh ñaït ñöôïc 20 trieäu USD naêm 2014, 27 Kinh doanh kieåu Freelance THIEÀUHOA trieäu USD naêm 2015 vaø öôùc ñaït 32 trieäu USD trong naêm 2016”. Khimôùibaétñaàuxuaátkhaåu,Coâng tyMinhThaønhnhaémñeánthòtröôøng chaâu AÂu, veà sau chuyeån sang thò tröôøng Myõ vaø hieän giôø khoaûng 80% - 90% saûn phaåm Minh Thaønh laøm ra xuaát sang thò tröôøng naøy; soá coøn laïi chocaùcthòtröôøngkhaùcnhöchaâuAÂu, UÙc,... Naêng löïc saûn xuaát hieän giôø cuûa nhaømaùykhoaûng1.800container40’ moãi naêm. Tuy vôùi löôïng xuaát haøng naêm lôùn nhö vaäy, nhöng khoâng heà coù boä phaän kinh doanh laøm vieäc ôû vaên phoøng, chæ coù phoøng nhaän ñôn ñaët haøng vaø xöû lyù caùc coâng vieäc haäu baùn haøng. Nhöõng “nhaân vieân kinh doanh” cuûa Minh Thaønh ñeàu ôû thò tröôøng xuaát khaåu cuûa Coâng ty vaø “ñoái taùc kinh doanh” laø cuïm töø maø Minh Thaønh daønh cho hoï. Qua nhieàu laàn tieáp xuùc vôùi caùc “ñoái taùc kinh doanh” naøy, Coâng ty bieát hoï coù theå kinh doanh nhieàu maët haøng khaùc nhau cho nhieàu coâng ty khaùc nhau, gioáng daïng nhö “freelancer”,

×