Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MUHAMMAD IDRUS RAMLI
KONSEP TABARUK
DALAM ISLAM
DEFINISI TABARUK
Tabaruk diambil dari kata berkah, yang
substansinya adalah bertambah dan
berkembang.
Tabaruk adalah menca...
AL-QUR’AN DAN TABARUK
Dan jadikanlah sebagian maqam
Ibrahim tempat shalat.
Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka:
"Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah
kembalinya tabut kepadamu, di da...
Pergilah kamu dengan membawa baju
gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah
ayahku, nanti ia akan melihat kembali. (93).
...
KHILAFIYAH SUNNI - WAHABI
NO TABARUK SUNNI WAHABI
01 TABARUK DENGAN DZAT
PARA NABI SEPERTI
KERINGAT DAN BAJU
MEREKA
BOLEH ...
Rasulullah menyuruh tukang pangkas
rambutnya, untuk mencukur rambut bagian
kanan dan kirinya, lalu rambut-rambut itu
dibag...
RAMBUT NABI
Sahabat Khalid bin Walid bertabaruk
dengan rambut ubun-ubun Rasulullah
, ditaruh di dalam kopiahnya untuk
keme...
Para
sahabat
bertabaruk
dengan air
sumur
Bidha’ah,
yang
pernah
diludahi
oleh Nabi
LUDAH NABI
Setiap Rasulullah berdahak, pasti dahak
beliau jatuh ke tangan salah seorang
sahabat yang menangkapnya, lalu ia
gosokkan k...
Sahabat Ummu Sulaim
mengambil keringat Nabi dan
menaruhnya ke dalam botol,
sebagai minyak wangi.
KERINGAT NABI
Abdullah bin Zubair bertabaruk, meminum darah
bekam Nabi , sehingga menjadikan tubuhnya
sangat kuat.
DARAH NABI
Barokah, pelayan Ummu Salamah (istri Nabi ),
bertabaruk dengan menimun air seni Nabi yang
akan menjadi pelindungnya dari a...
Dalam hadits-hadits di atas,
para sahabat bertabaruk
dengan air wudhu, ludah,
dahak, darah, keringat dan air
seni Nabi , d...
Sahabat Abu Ayyub al-Anshari
, bertabaruk dengan mencium
makam Nabi
MENCIUM MAKAM NABI
MENCIUM MAKAM NABI
Sanad hadits Abu
Ayyub al-Anshari
shahih, tetapi
Wahabi bermain-
main dengannya
Imam Ahmad bin Hanbal
membolehkan bertabaruk
dengan cara mengusap
dan mencium mimbar dan
makam Nabi dengan
maksud taqarub ...
Rasulullah
melarang para
sahabat
mengambil air
dari daerah
kaum Tsamud
yang diazab oleh
Allah, dan
memerintahkan
mereka
me...
Abdurrahman bin Razin,
ulama tabi’in, bertabaruk
dengan mencium tangan
sahabat Salamah bin al-
Akwa’ , yang pernah
disentu...
Tsabit al-Bunani,
ulama tabi’in,
mencium tangan
sahabat Anas bin
Malik , yang
pernah
menyentuh
Rasulullah
TANGAN MENYENTUH...
Sahabat Wazi’ bin
Amir , mencium
kedua tangan dan
kedua kaki Nabi
TANGAN DAN KAKI NABI
Sahabat Ali bin
Abi Thalib ,
mencium tangan
dan kedua kaki
sahabat Abbas ,
paman Nabi
TANGAN DAN KAKI ORANG SHALEH
Imam Muslim mencium wajah
gurunya al-Imam al-Bukhari,
lalu meminta restu untuk
mencium kedua kaki al-Imam
al-Bukhari.
TANG...
Abu al-Aliyah, ulama salaf, mencium
apel pemberian sahabat Anas bin
Malik , sahabat Nabi
BENDA DISENTUH TANGAN
YANG DISENT...
Al-Imam al-Hafizh
Abu Bakar bin al-
Muqri’ al-
Ashbahani (w. 381
H) menulis kitab
khusus tentang
mencium tangan,
berjudul ...
Al-Imam al-Hafizh
Abu Sa’id Ibnu al-
A’rabi (w. 381 H)
menulis kitab
khusus tentang
mencium tangan,
berjudul al-Qubal
wa a...
Al-Imam Abu al-
Fadhl Abdullah bin
Muhammad al-
Shiddiq al-Ghumari
(w. 1990) menulis
kitab khusus
tentang mencium
tangan d...
Sahabat Ibnu Abbas ,
bertabaruk dengan air
hujan dengan cara
menghujankan pelana
dan baju-bajunya.
BERKAH AIR HUJAN
Rasulullah bertabaruk dengan air
wudhu kaum Muslimin dengan cara
menyuruh mengambilkan air dari tempat
bersesuci kaum Musl...
Rasulullah bertabaruk
dengan air wudhu kaum
Muslimin dengan cara
menyuruh mengambilkan
air dari tempat bersuci
kaum Muslim...
Pada musim paceklik, para sahabat bertabaruk
dengan makam Nabi , dengan cara membuatkan
lubang dari makam itu ke langit, s...
Imam al-Syafi’i bertabaruk dengan makam
al-Imam Abu Hanifah, ketika ada hajat,
beliau menunaikan sholat dua raka’at, lalu
...
Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hibban, pengarang
Shahih Ibn Hibban, ketika menghadapi
kesulitan, berziarah ke makam Sayyidina Ali
...
Al-Imam Abu Ali al-Khallal, guru para ulama
madzhab Hanbali, setiap ada problem, bertabaruk
dengan berziarah ke makam Sayy...
Imam Ibnu Khuzaimah, ulama salaf dan
pengarang kitab Shahih Ibn Khuzaimah,
bertabaruk dengan berziarah dan berdoa di
depan...
Di pintu al-Bardan, Baghdad ada
makam cucu Sayidina Ali bin Abi
Thalib . Masyarakat Muslim
bertabaruk dengan berziarah ke ...
Al-Imam Abu Ali an-Naisaburi, guru al-Imam al-
Hakim pengarang kitab al-Mustadrak bertabaruk
dengan berziarah dan berdoa d...
Menurut al-Imam al-Dzahabi,
makam Ibnu Zirak banyak
diziarahi orang dengan tujuan
tabaruk
MAKAM WALI ALLAH
Imam Ibrahim al-Harbi, murid al-Imam
Ahmad bin Hanbal berkata: “Makam
Ma’ruf al-Karakhi penawar yang mujarab”.
Maksudnya, ...
Makam orang-
orang shaleh
mengalirkan
berkah bagi
peziarahnya.
MAKAM ORANG SHALEH
Al-Imam al-Hafizh al-Dzahabi:
“Makam para wali itu berkah,
berdoa di sana memudahkan
terkabulnya doa.”
MAKAM ORANG SHALEH
Al-Imam al-Hafizh Abdul Ghani bin
Sa’id al-Maqdisi al-Hanbali
bertabaruk dengan makam Imam
Ahmad bin Hanbal, ketika terken...
Al-Imam al-Hafizh al-Khathib al-
Baghdadi (w. 463 H), pengarang Tarikh
Baghdad, bertabaruk dengan makam
Imam Bisyr al-Hafi...
Pada masa Ibnu
Taimiyah (abad ke-7 dan
8 H), banyak ulama yang
ahli ibadah dan memiliki
karomah memilih berdoa
dan beribad...
Imam al-Syafi’i bertabaruk dengan air rendaman
baju al-Imam Ahmad bin Hanbal. Baju tersebut
dipakai oleh Imam Ahmad ketika...
Al-Imam al-Hafizh al-Mujtahid
Taqiyuddin as-Subki bertabaruk
dengan tempat duduk al-Imam
an-Nawawi ketika mengajar di
Madr...
Mengambil debu makam para ulama,
syuhada dan orang shaleh untuk tujuan
tabaruk, hukumnya boleh dan bukan bid’ah
yang dihar...
Sebagian kelompok ada yang berasumsi bahwa Sayidina
Umar bin al-Khatthab melarang tabaruk dengan
atsar/peninggalan orang-o...
Pernyataan Sayidina Umar bin al-Khatthab
tersebut, bukan dimaksudkan melarang tabaruk
dengan atsar orang-orang shaleh, aka...
Umar berkata: “Wahai Rasulullah,
bagaimana seandainya maqam Ibrahim ini
kita jadikan tempat sholat?” Lalu turunlah
ayat: “...
Ketika penaklukan Baitul Maqdis di Palestina,
Sayidina Umar menunaikan sholat di
tempat Rasulullah menunaikan sholat.
SAYI...
Umar sangat memperhatikan Masjid Quba’,
masjid yang sering didatangi Rasulullah
Umar : “Seandainya Masjid Quba’ ada di
tem...
Umar sangat
memperhatikan talang rumah
Abbas, yang pernah ditaruh
oleh Rasulullah
SAYIDINA UMAR DAN TABARUK
WAHABI ANTI ATSAR RASULULLAH ,
TETAPI PRO ATSAR ULAMA WAHABI
Pena terakhir Syaikh Utsaimin yang
dikeramatkan kaum Wahabi
WAHABI ANTI ATSAR RASULULLAH ,
TETAPI PRO ATSAR ULAMA WAHABI
WAHABI ANTI ATSAR RASULULLAH ,
TETAPI PRO ATSAR ULAMA WAHABI
Wahabi yang mengkafirkan acara
maulid dan haul, ternyata meng...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konsep dan Dalil tabarruk

2,406 views

Published on

tabarruk dalam pandangan NU

Published in: Education
 • Be the first to comment

Konsep dan Dalil tabarruk

 1. 1. MUHAMMAD IDRUS RAMLI KONSEP TABARUK DALAM ISLAM
 2. 2. DEFINISI TABARUK Tabaruk diambil dari kata berkah, yang substansinya adalah bertambah dan berkembang. Tabaruk adalah mencari tambahan dan perkembangan dari sesuatu yang menjadi sarana tabaruk.
 3. 3. AL-QUR’AN DAN TABARUK Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat.
 4. 4. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa oleh Malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. AL-QUR’AN DAN TABARUK
 5. 5. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali. (93). Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkannya baju gamis itu ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. (96) AL-QUR’AN DAN TABARUK
 6. 6. KHILAFIYAH SUNNI - WAHABI NO TABARUK SUNNI WAHABI 01 TABARUK DENGAN DZAT PARA NABI SEPERTI KERINGAT DAN BAJU MEREKA BOLEH BOLEH 02 TABARUK DENGAN TEMPAT PARA NABI DAN TEMPAT YANG PERNAH DISENTUH OLEH MEREKA BOLEH SYIRIK 03 TABARUK DENGAN DZAT DAN PENINGGALAN ORANG SHALIH BOLEH SYIRIK
 7. 7. Rasulullah menyuruh tukang pangkas rambutnya, untuk mencukur rambut bagian kanan dan kirinya, lalu rambut-rambut itu dibagi-bagikannya kepada para sahabat RAMBUT NABI
 8. 8. RAMBUT NABI Sahabat Khalid bin Walid bertabaruk dengan rambut ubun-ubun Rasulullah , ditaruh di dalam kopiahnya untuk kemenangan perang. Setiap peperangan, ia selalu menang.
 9. 9. Para sahabat bertabaruk dengan air sumur Bidha’ah, yang pernah diludahi oleh Nabi LUDAH NABI
 10. 10. Setiap Rasulullah berdahak, pasti dahak beliau jatuh ke tangan salah seorang sahabat yang menangkapnya, lalu ia gosokkan ke wajah dan kulitnya. DAHAK NABI
 11. 11. Sahabat Ummu Sulaim mengambil keringat Nabi dan menaruhnya ke dalam botol, sebagai minyak wangi. KERINGAT NABI
 12. 12. Abdullah bin Zubair bertabaruk, meminum darah bekam Nabi , sehingga menjadikan tubuhnya sangat kuat. DARAH NABI
 13. 13. Barokah, pelayan Ummu Salamah (istri Nabi ), bertabaruk dengan menimun air seni Nabi yang akan menjadi pelindungnya dari api neraka. AIR SENI NABI
 14. 14. Dalam hadits-hadits di atas, para sahabat bertabaruk dengan air wudhu, ludah, dahak, darah, keringat dan air seni Nabi , dan Nabi pun tidak melarangnya, pertanda bahwa tabaruk memang bukan syirik ketika dilakukan oleh seorang Mukmin sepanjang masa. TABARUK TIDAK SYIRIK
 15. 15. Sahabat Abu Ayyub al-Anshari , bertabaruk dengan mencium makam Nabi MENCIUM MAKAM NABI
 16. 16. MENCIUM MAKAM NABI Sanad hadits Abu Ayyub al-Anshari shahih, tetapi Wahabi bermain- main dengannya
 17. 17. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan bertabaruk dengan cara mengusap dan mencium mimbar dan makam Nabi dengan maksud taqarub kepada Allah MENCIUM MAKAM NABI
 18. 18. Rasulullah melarang para sahabat mengambil air dari daerah kaum Tsamud yang diazab oleh Allah, dan memerintahkan mereka mengambil air tempat minum unta Nabi Sholeh UNTA NABI SHALEH
 19. 19. Abdurrahman bin Razin, ulama tabi’in, bertabaruk dengan mencium tangan sahabat Salamah bin al- Akwa’ , yang pernah disentuh dan dibai’at Rasulullah TANGAN MENYENTUH NABI
 20. 20. Tsabit al-Bunani, ulama tabi’in, mencium tangan sahabat Anas bin Malik , yang pernah menyentuh Rasulullah TANGAN MENYENTUH NABI
 21. 21. Sahabat Wazi’ bin Amir , mencium kedua tangan dan kedua kaki Nabi TANGAN DAN KAKI NABI
 22. 22. Sahabat Ali bin Abi Thalib , mencium tangan dan kedua kaki sahabat Abbas , paman Nabi TANGAN DAN KAKI ORANG SHALEH
 23. 23. Imam Muslim mencium wajah gurunya al-Imam al-Bukhari, lalu meminta restu untuk mencium kedua kaki al-Imam al-Bukhari. TANGAN DAN KAKI ORANG SHALEH
 24. 24. Abu al-Aliyah, ulama salaf, mencium apel pemberian sahabat Anas bin Malik , sahabat Nabi BENDA DISENTUH TANGAN YANG DISENTUH NABI
 25. 25. Al-Imam al-Hafizh Abu Bakar bin al- Muqri’ al- Ashbahani (w. 381 H) menulis kitab khusus tentang mencium tangan, berjudul al- Rukhshah fi Taqbil al-Yad. KITAB KHUSUS TENTANG MENCIUM TANGAN DAN KAKI
 26. 26. Al-Imam al-Hafizh Abu Sa’id Ibnu al- A’rabi (w. 381 H) menulis kitab khusus tentang mencium tangan, berjudul al-Qubal wa al-Mu’anaqah wa al-Mushafahah KITAB KHUSUS TENTANG MENCIUM TANGAN DAN KAKI
 27. 27. Al-Imam Abu al- Fadhl Abdullah bin Muhammad al- Shiddiq al-Ghumari (w. 1990) menulis kitab khusus tentang mencium tangan dan kaki, berjudul I’lam al- Nabil bi-Jawaz al- Taqbil. KITAB KHUSUS TENTANG MENCIUM TANGAN DAN KAKI
 28. 28. Sahabat Ibnu Abbas , bertabaruk dengan air hujan dengan cara menghujankan pelana dan baju-bajunya. BERKAH AIR HUJAN
 29. 29. Rasulullah bertabaruk dengan air wudhu kaum Muslimin dengan cara menyuruh mengambilkan air dari tempat bersesuci kaum Muslimin lalu meminumnya karena mengharap berkah kaum Muslimin. AIR WUDHU KAUM MUSLIMIN
 30. 30. Rasulullah bertabaruk dengan air wudhu kaum Muslimin dengan cara menyuruh mengambilkan air dari tempat bersuci kaum Muslimin lalu meminumnya karena mengharap berkah kaum Muslimin. AIR WUDHU KAUM MUSLIMIN
 31. 31. Pada musim paceklik, para sahabat bertabaruk dengan makam Nabi , dengan cara membuatkan lubang dari makam itu ke langit, sehingga antara makam dan langit tidak ada atap yang menghalanginya. Sehingga setelah itu, hujan pun turun dengan lebat sekali, rerumputan tumbuh dengan subur dan unta-unta menjadi sangat gemuk MAKAM NABI
 32. 32. Imam al-Syafi’i bertabaruk dengan makam al-Imam Abu Hanifah, ketika ada hajat, beliau menunaikan sholat dua raka’at, lalu berziarah ke makam Abu Hanifah dan berdoa di sana, dan hajatnya segera dikabulkan oleh Allah. MAKAM ABU HANIFAH
 33. 33. Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hibban, pengarang Shahih Ibn Hibban, ketika menghadapi kesulitan, berziarah ke makam Sayyidina Ali ar-Ridha bin Musa al-Kazhim, berdoa di sampingnya, dari selalu dikabulkan oleh Allah. MAKAM AHLUL BAIT
 34. 34. Al-Imam Abu Ali al-Khallal, guru para ulama madzhab Hanbali, setiap ada problem, bertabaruk dengan berziarah ke makam Sayyidina Musa al- Kazhim bin Ja’far as-Shadiq dan bertawasul dengannya, sehingga Allah memudahkan keinginannya. MAKAM AHLUL BAIT
 35. 35. Imam Ibnu Khuzaimah, ulama salaf dan pengarang kitab Shahih Ibn Khuzaimah, bertabaruk dengan berziarah dan berdoa di depan makam Sayidina Ali ar-Ridha bin Musa al-Kazhim di Thus MAKAM AHLUL BAIT
 36. 36. Di pintu al-Bardan, Baghdad ada makam cucu Sayidina Ali bin Abi Thalib . Masyarakat Muslim bertabaruk dengan berziarah ke sana, agar hajat segera dikabulkan. MAKAM AHLUL BAIT
 37. 37. Al-Imam Abu Ali an-Naisaburi, guru al-Imam al- Hakim pengarang kitab al-Mustadrak bertabaruk dengan berziarah dan berdoa di makam Imam Yahya bin Yahya sesuai dengan petunjuk Nabi melalui mimpinya. MAKAM AHLI HADITS
 38. 38. Menurut al-Imam al-Dzahabi, makam Ibnu Zirak banyak diziarahi orang dengan tujuan tabaruk MAKAM WALI ALLAH
 39. 39. Imam Ibrahim al-Harbi, murid al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Makam Ma’ruf al-Karakhi penawar yang mujarab”. Maksudnya, berdoa di sampingnya, mempermudah terkabulnya permohonan. MAKAM WALI ALLAH
 40. 40. Makam orang- orang shaleh mengalirkan berkah bagi peziarahnya. MAKAM ORANG SHALEH
 41. 41. Al-Imam al-Hafizh al-Dzahabi: “Makam para wali itu berkah, berdoa di sana memudahkan terkabulnya doa.” MAKAM ORANG SHALEH
 42. 42. Al-Imam al-Hafizh Abdul Ghani bin Sa’id al-Maqdisi al-Hanbali bertabaruk dengan makam Imam Ahmad bin Hanbal, ketika terkena bisul tidak sembuh-sembuh begitu lama. Ia usapkan tangan itu ke makam Imam Ahmad, lalu sembuh dan tidak kambuh lagi MAKAM ORANG SHALEH
 43. 43. Al-Imam al-Hafizh al-Khathib al- Baghdadi (w. 463 H), pengarang Tarikh Baghdad, bertabaruk dengan makam Imam Bisyr al-Hafi, ulama shufi dan wali Allah, agar dimakamkan di samping makam beliau MAKAM ORANG SHALEH
 44. 44. Pada masa Ibnu Taimiyah (abad ke-7 dan 8 H), banyak ulama yang ahli ibadah dan memiliki karomah memilih berdoa dan beribadah kepada Allah di depan makam orang-orang shaleh MAKAM ORANG SHALEH
 45. 45. Imam al-Syafi’i bertabaruk dengan air rendaman baju al-Imam Ahmad bin Hanbal. Baju tersebut dipakai oleh Imam Ahmad ketika disiksa oleh penguasa Bani Abbasiyah dalam tragedi mihnah kemakhlukan al-Qur’an BAJU ORANG SHALEH
 46. 46. Al-Imam al-Hafizh al-Mujtahid Taqiyuddin as-Subki bertabaruk dengan tempat duduk al-Imam an-Nawawi ketika mengajar di Madrasah Darul Hadits al- Asyrafiyyah, dengan cara mengguling-gulingkan wajah dan jenggotnya pada tempat tersebut TEMPAT ORANG SHALEH
 47. 47. Mengambil debu makam para ulama, syuhada dan orang shaleh untuk tujuan tabaruk, hukumnya boleh dan bukan bid’ah yang diharamkan. TANAH MAKAM WALI ALLAH
 48. 48. Sebagian kelompok ada yang berasumsi bahwa Sayidina Umar bin al-Khatthab melarang tabaruk dengan atsar/peninggalan orang-orang shaleh, dengan dasar, hadits mauquf riwayat Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain, ketika melihat orang-orang mengunjungi masjid yang pernah ditempati Rasulullah shalat, Umar berkata: “Begitulah Ahlul-Kitab itu celaka, menjadikan peninggalan para nabi sebagai gereja.” SAYIDINA UMAR DAN TABARUK
 49. 49. Pernyataan Sayidina Umar bin al-Khatthab tersebut, bukan dimaksudkan melarang tabaruk dengan atsar orang-orang shaleh, akan tetapi Umar tidak suka orang-orang berziarah tanpa menunaikan sholat di situ, atau khawatir persoalannya disalahpahami oleh sebagian orang dan dianggapnya sebagai perkara wajib. SAYIDINA UMAR DAN TABARUK
 50. 50. Umar berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya maqam Ibrahim ini kita jadikan tempat sholat?” Lalu turunlah ayat: “Dan jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat sholat.” SAYIDINA UMAR DAN TABARUK
 51. 51. Ketika penaklukan Baitul Maqdis di Palestina, Sayidina Umar menunaikan sholat di tempat Rasulullah menunaikan sholat. SAYIDINA UMAR DAN TABARUK
 52. 52. Umar sangat memperhatikan Masjid Quba’, masjid yang sering didatangi Rasulullah Umar : “Seandainya Masjid Quba’ ada di tempat yang jauh, tentu kita akan mendatanginya dengan mengendarai unta.” SAYIDINA UMAR DAN TABARUK
 53. 53. Umar sangat memperhatikan talang rumah Abbas, yang pernah ditaruh oleh Rasulullah SAYIDINA UMAR DAN TABARUK
 54. 54. WAHABI ANTI ATSAR RASULULLAH , TETAPI PRO ATSAR ULAMA WAHABI
 55. 55. Pena terakhir Syaikh Utsaimin yang dikeramatkan kaum Wahabi WAHABI ANTI ATSAR RASULULLAH , TETAPI PRO ATSAR ULAMA WAHABI
 56. 56. WAHABI ANTI ATSAR RASULULLAH , TETAPI PRO ATSAR ULAMA WAHABI Wahabi yang mengkafirkan acara maulid dan haul, ternyata menggelar haul Syaikh Utsaimin

×