V&vn+vzi+nieuwsbrief+2011 2

1,904 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

V&vn+vzi+nieuwsbrief+2011 2

 1. 1. Elektronische Nieuwsbrief voor leden SPECIALE EDITIE Opleiding Health InformaticsNUMMER 2011-2
 2. 2. INHOUD 4 R EDACTIONEEL Ulco de Boer Colofon Voorzitter V&VN VZI Oprichtingsdatum 6 H 26 februari 2004 EALTH INFORMATICS OPLEIDING 2.0 ICT in de zorg staat ook niet stil Aantal leden Rob Doms 151 Opleidingscoördinator en kerndocent van de Hogere Opleiding Lidmaatschap Health Informatics, Hogeschool Inholland 24 O V&VN € 62,00 per jaar /Afdeling PROEP VZI € 25,- per jaar Missie V&VN VZI Nieuwsbrief Verschijnt exclusief voor leden 25 U Eindredactie ITGEVOERDE VZI ACTIVITEITEN 2E KWARTAAL Ulco de Boer (u.boer@venvn.nl) Bestuur Ulco de Boer, voorzitter 26 N Erna Vreeke, vice voorzitter IEUWS Paul Blankers, secretaris Sietze Ketelaar, communicatie E-overdacht een feit Renée Verwey Eef Peelen Bestuurslid (vacant) 27 A GENDA Contact E-mail: infovzi@venvn.nl Website: http://vzi.venvn.nl LinkedIn VZI: http://www.linkedin. com/e/vgh/2557980/ Netwerk Keep In Touch-Zorg E-mail: KITZ@Venvn.nl Subgroep KIT-Zorg: http://www. linkedin.com/e/vgh/3710442NUMMER 2011-2
 3. 3. P ARAMEDISCH EPD Ontwerp voor het fysiotherapeutisch elektronischpatiëntdossier 8Nicole BoegheimProjectmedewerker EPD en zorglogistiek, Ziekenhuis BernhovenT URVEN KAN OOK SLIMMER Geautomatiseerd scoren van verpleegkundigeprestatie-indicatoren 12Harrie van TilDialyseverpleegkundige en applicatiebeheerder Diamant,Dialyse Centrum GroningenP ROJECT GET THE PICTURE Onderzoek naar meerwaarde van het systeemClinical Assistant 14Samira MalekiKwaliteitsmedewerker, Ziekenhuis Amstelland (tot juni 2011)E FFICIENTE VERSLAGLEGGING DIGITAAL Functioneel ontwerp & implementatieplanElektronisch Verpleegkundig Dossier Kinderkliniek MCA 17Anja van AkenKinderverpleegkundige, Medisch Centrum AlkmaarH ET EPD IN DE PRAKTIJK Verpleegkundige statusvoeringGenevieve Sprenkels 20Zorginformaticus, Atrium MC
 4. 4. REDACTIONEEL Student Health Informatics Al bijna 20 jaar studeren studenten af die uit de zorg komen en kennis hebben opgedaan van de ontwikkelingen in de zorg in combinatie met de informatica. In juni van dit jaar studeert weer een groep af van de Hogere Opleiding Health Informatics (HOHI) in Amsterdam. In de begin periode waren het vooral individuele keuzes om te kiezen voor de opleiding. De laatste jaren zijn het de zorginstellingen zelf die medewerkers naar deze tweejarige parttime opleiding sturen. Dit doen zij omdat het bij de huidige digitalisering en complexe informatiestromen noodzakelijk is dat er zorginformatici zijn die de taal van de zorg spreken. Daarnaast is het van belang dat deze VZI vereniging voor zorginformatica zorginformatici weten welke mogelijkheden er Al zes jaar houdt de VZI zich bezig met zaken zijn om te digitaliseren en welke problemen er die van belang zijn voor de zorginformaticus ontstaan bij implementeren van systemen. en anderen die werken op het raakvlak zorg &ICT zoals o.a informatieadviseurs, opleiders, Zorginformaticus functioneelbeheerders en consultants van De zorginformaticus is een zorgprofessional die commerciële bedrijven zoals EPD leveranciers. methoden en systemen ontwikkelt en beoordeelt Dit doen we vanuit onze missie om: voor de verwerving, verwerking en interpretatie 1. Namens de verpleegkundige en verzorgende van gegevens over patiënten met behulp van beroepsgroepen een bijdrage te leveren aan kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Deze de verdere ontwikkeling en ondersteuning definitie geeft aan dat zorginformaticus niet zozeer van de informatietechnologie. gebonden is aan de toepassing van computers, maar 2. En het vertegenwoordigen van de meer in het algemeen aan het beheren/beheersen verpleegkundige en verzorgende van informatie in de gezondheidszorg. De focus beroepsgroep betreffen de toepassing van ligt bij de patiënt en het zorgproces. De schijnbare ICT binnen de Nederlandse gezondheidszorg informatie-overload en de onvolmaaktheid in nationale- en internationale organen,VZI Nieuwsbrief juni 2011 van besluitvorming in de zorg motiveren het opleidingen, verenigingen en organisaties. gebruik van zorginformatiesystemen voor ondersteuning van de besluitvorming. (bron: Deze missie hebben we vanuit de visie dat we naar www.zorginformaticus.nl) informatietechnologie kijken als ondersteuning van de bevordering van patiëntgecentreerde, In de ziekenhuizen is de rol van zorginformaticus veilige, toegankelijke en efficiënte zorg. En dat steeds vaker een functie die niet gekoppeld is aan informatietechnologie moet worden toegepast op ICT maar juist als staffunctie aan de zorg zelf. gebruikersvriendelijke wijze voor ondersteuning Op die manier staat het zorgproces ook meer en sturing van de individuele zorgaanbieder. centraal. 4
 5. 5. “De zorginformaticus is niet zozeer gebonden aan de toepassing vancomputers, maar meer in het algemeen aan het beheren/beheersen van informatie in de gezondheidszorg.” Om onze missie te ondersteunen hebben we een elektronische nieuwsbrief, LinkedIn groep en website. Daarnaast zoeken we actief de samenwerking op met andere verenigingen en instellingen die zich ook inzetten voor de zorginformatica. Gezamenlijk organiseren we activiteiten zoals de EPDdag en het Medisch informaticacongres Verpleegkundige en Verzorgenden Nederland De zorginformaticus dient op de hoogte te In deze speciale nieuwsbrief samenvattingen van blijven van de ontwikkelingen in de zorg. de eindopdrachten van de Hogere Opleiding Andersom moet ook de zorg bij blijven bij de Health Informatics. Deze samenvattingen geven ontwikkelingen in de technologie. De VZI is aan wat de actuele onderwerpen zijn op dit daarom enkele jaren geleden gefuseerd met moment binnen de ZorgICT. Met deze tweede V&VN. Deze beroepsvereniging met ruim 40.000 editie van de HOHI samenvattingen lijkt een leden is de spreekbuis voor verpleegkundigen en nieuwe traditie geboren. verzorgenden waar het gaat om de beroepsinhoud. De VZI probeert zich nadrukkelijk ook onder de aandacht te brengen van al die leden om meer Ulco de Boer bewustwording rondom het onderwerp ZorgICT Voorzitter V&VN VZI te ontwikkelen. Eén van die resultaten is de ontwikkeling van de kernset van gegevens voor de e-overdracht. Het andere resultaat is dat er samen met het V&VN bestuur een strategisch ICT plan wordt ontwikkeld dat de visie van V&VN op zorgICT moet gaan verwoorden en uitdragen. 5
 6. 6. HEALTH INFORMATICS OPLEIDING 2.0 ICT in de zorg staat ook niet stil Rob Doms is opleidingscoördinator en kerndocent van de Hogere Opleiding Health Informatics en één van de projectteamleden die deze opleiding omvormt naar een masteropleiding. Naast deze functies is Rob als zzp-er actief in verschillende projecten die op snijvlak van Zorg - ICT en Onderwijs liggen. Zelf omschrijft Rob zich als een E-generalist. In dit artikel schetst hij de ontwikkeling van de opleiding in het brede kader van de ontwikkelingen rondom ICT in de zorg, Rob Doms INLEIDING (BEROEPS) bijvoorbeeld buigen over het De ontwikkelingen rondom vraagstuk hoe in een ziekenhuis ROLGERICHT ICT in de zorg staan niet stil. De behandelgegevens van de ene Door onze contacten met oud ontwikkelingen bij de Health afdeling naar de andere afdeling studenten en het werkveld en onze Informatics opleiding ook niet. gecommuniceerd kunnen worden, enquête vorig jaar weten we dat Donderdag 30 juni was de diploma- maat ook over het vraagstuk in de onze afgestudeerden op allerlei uitreiking van de studenten die in hulpverlening hoe hulpinstantie functies op het snijvlak van zorg september 2009 zijn gestart en 20 mijdende jongeren via internet en en ICT terecht zijn gekomen. Toch januari van dit jaar startte alweer sociale media toch bereikt kunnen was het soms lastig om uit te leggen een nieuwe groep. Veel lezers worden. aan aspirant studenten en hun van deze nieuwsbrief hebben de werkgevers voor welke functies de opleiding gevolgd toen deze nog Elke periode is nu zo ingericht opleiding nu precies voor opleidt. Verpleegkundige Informatica dat de modules die worden We hebben gemerkt dat het heette of Health & Informatics. aangeboden opleiden tot een onvoldoende is om alle relevanteVZI Nieuwsbrief juni 2011 Veel lezers zullen inmiddels ook (beroeps)rol. Dat betekent niet modules aan te bieden. We vonden weten dat we hard op weg zijn om alleen dat de opleiding duidelijke dat we de opleiding zo moesten de opleiding te kwalificeren voor wordt, maar ook dat deze geschikt herstructureren dat deze beter een masteropleiding. In dat proces wordt om deels te volgen. Dat is aansluit bij echte beroepsrollen en hebben we zaken veranderd die al één van de doelstellingen voor -functies in de praktijk. in de opleiding die in januari 2011 de toekomst. Een zorgorganisatie is gestart zijn geïmplementeerd. die zijn mensen in wil zetten om We hebben nu zes (beroeps) Deze veranderingen zijn bij te dragen aan de analyse en rollen uitgewerkt. De analist, ondermeer het gevolg van de ontwikkeling van een nieuw in te de ontwerper, de adviseur, resultaten van de werkveldenquête voeren EPD kan besluiten om deze de implementatiespecialist, die Inholland in samenwerking mensen alleen de periodes te laten de projectmanager en de met de VZI heeft gehouden. In dit volgen waar deze rollen aan bod informatiemanager. Deze artikel worden deze veranderingen komen. rollen kunnen op verschillende beschreven. inhoudsgebieden worden ingevuld. Een analist kan zich 6
 7. 7. BEROEPSPRODUCTEN gevallen zullen we merken dat E-LEARNING het niet mogelijk is om voldoende Andere studenten komen metEN DE EIGEN opdrachten in de eigen organisatie de andere inhoudsgebieden inORGANISATIE te vinden. Toch blijft het een contact door de presentaties dieUit de werkveldenquête bleek een instroomeis, omdat de opleiding er de studenten houden over hunduidelijke behoefte aan een betere duidelijk beter van wordt. opdrachten en doordat e-learningverbinding met de praktijk. De(beroeps)georiënteerde benaderingkomt daaraan al tegemoet. Het “Door onze contacten met oud studenten enwordt echter verder versterktdoordat studenten vanaf 2011 het werkveld en onze enquête vorig jaar wetenwerken aan echte casuïstiek in we dat onze afgestudeerden op allerlei func-hun eigen organisatie in plaats vandoor de opleiding aangeleverde ties op het snijvlak van zorg en ICT terecht zijnopdrachten. Door te werken metechte actuele vraagstukken blijft de gekomen.”opleiding zelf beter bij de tijd, maar VERBREDING wordt ingezet voor groepsdiscussiesook de student. De organisatie die ICT mogelijkheden zijn inzetbaar over vragen of knelpunten waarstudenten levert wordt meer bij de in verschillende zorgdisciplines. We studenten mee zitten. Was hetopleiding betrokken. De student merkten dit door ontwikkelingen voorheen gebruikelijk om de docentheeft immers een begeleider/ in het werkveld, maar ook doordat te mailen met een vraag, nu moetopdrachtgever nodig, de organisatie de belangstelling voor de opleiding de vraag eerst in het discussieforummoet echte vraagstukken aanleveren steeds meer uit niet-verpleegkundige van de betreffende periode wordenen de student moet echte collega’s hoek komt. Dit sluit aan bij de geplaatst en moeten de studentenbetrekken om deze op te lossen. ontwikkeling in het werkveld de vragen eerst onderling proberenDe organisatie krijgt daar direct waar ICT juist wordt gebruikt om oplossen. Dit werkt in de praktijkwat voor terug, de expertise die disciplines met elkaar te verbinden. goed. Studenten helpen elkaar,de student opdoet wordt namelijk Door bijvoorbeeld de digitale maar leren ook van elkaar omdat zedirect productief ingezet en niet pas uitwisseling van patiëntgegevens meedenken over de materie in dena het einde van de opleiding. tussen afdelingen maar en tussen vraagstukken van anderen.In de eerste periode hebben organisaties of doordat werkwijzende studenten ondermeer een en tools voor online communicatie TOEKOMSTinformatieanalyse gemaakt in tussen behandelaar en patiënt Zoals gezegd in de inleiding zijn wede vorm van een advies en een of cliënt op meerdere terreinen op weg naar een masteropleidingpresentatie van dat advies. Die toepasbaar zijn. Health Informatics. De opleidingpresentaties duurden bijna de hele is af. Het is nu wachten op dedag, maar door de diversietijd van De opleiding staat nu nadrukkelijk accreditatie die mogelijk dit najaarde echte opdrachten uit de eigen open voor professionals uit de zorg al zal plaatsvinden. Bij een positieforganisaties zakte de aandacht (cure & care) en uit welzijn. Doordat resultaat wordt de opleidinggeen moment in. Het advies de studenten casuïstiek meenemen dan vanaf januari 2012 als eenbevatte een concrete oplosrichting uit de eigen organisatie, kunnen zij masteropleiding aangeboden.die de studenten in periode twee op hun eigen inhoudsgebied verder Dat betekent dat er naast de hierhebben uitgewerkt tot een concreet bekwamen op het snijvlak van zorg genoemde veranderingen noginformatiesysteemontwerp en en ICT. In periode 3 zullen we het enkele toevoegingen wordeneen werkend prototype van een merken. Vanaf september gaan de aangebracht. Daar hoop ik in eendatabase-applicatie. studenten werken aan een online volgende nieuwsbrief over te mogenHet is natuurlijk niet altijd toepassing ten behoeve van de eigen berichten.gemakkelijk om voldoende organisatie en waar de patiënt ofopdrachten in de eigen organisatie cliënt centraal staat. We kijken dan Auteurte vinden. Toch is het alle verder dan alleen naar tools. We Rob Domsstudenten die dit jaar zijn gestart kijken ook naar de inbedding in de Opleidingscoördinator en kerndocent van de organisatie en de inhoud van het Hogere Opleiding Health Informaticsal twee periodes gelukt. Vanuit Hogeschool Inhollandde opleiding wordt coaching en behandelproces.begeleiding aangeboden om dit Contact Rob.Doms@inholland.nlte bewerkstelligen. In zeldzame 7
 8. 8. PARAMEDISCH EPD Ontwerp voor het fysiotherapeutisch elektronisch patiëntdossier Het project “Paramedisch EPD, ontwerp voor het fysiotherapeutisch elektronisch patiëntdossier in Ziekenhuis Bernhoven” is ontstaan uit de behoefte om de huidige papieren dossiers uit te faseren en zorgprocessen te herontwerpen gebaseerd op zorgpaden. Dit project maakt deel uit van een ziekenhuisbreed traject. Deze verantwoordingsrapportage beschrijft de gevolgde stappen voor de afdeling fysiotherapie tot nu toe en geeft inzicht in het ontstaan en het verloop van het project. Het project is tevens een afstudeeropdracht in het kader van de post-HBO opleiding “Health and Informatics”. Nicole Boegheim is projectmedewerker EPD en zorglogistiek in Ziekenhuis Bernhoven, Nicole Boegheim INLEIDING Ook zijn huidige werkprocessen Per hoofdstuk uit het programma In 2012 betrekt Ziekenhuis beschreven waarna via sterkte van eisen van het KNGF is een Bernhoven een nieuwbouw zwakte analyse een beschrijving apart tabblad gecreëerd. Het ziekenhuis in Uden Noord. Het is gemaakt van de meest gewenste betreft de onderdelen: is de ambitie van Ziekenhuis toekomstige werkwijze. Bernhoven om in Uden Noord een • Algemeen modern ziekenhuis te realiseren dat PROGRAMMA VAN • Patiëntdossier voldoet aan de toekomstige vragen, • Groepsdossier EISEN • Rapportages behoeften en eisen van de patiënt Voor het opstellen van een en de in het ziekenhuis werkzame • NavigatieVZI Nieuwsbrief juni 2011 prioritering is gebruik gemaakt professionals in zowel het primaire • Instellingen van het programma van eisen proces als in de ondersteunende • Technische eisen Elektronisch Patiënten dossier bedrijfsprocessen. Dit houdt voor fysiotherapeuten” (KNGF, onder andere in dat het huidige Per tabblad is de onderverdeling 2009) versie 1.0 wat op 27-02-2009 papieren dossier uitgefaseerd gehandhaafd die het KNGF stelt in door het Koninklijk Nederlands wordt en zorgprocessen worden het programma van eisen. Genootschap voor Fysiotherapie herontworpen gebaseerd op Paragrafen zijn onderverdeeld in (KNGF) is opgesteld. http://www.fysionet.nl/ zorgpaden. scrivo/asset.php?id=498058 sub-paragrafen. Dit is in gekleurde rijen in de spreadsheet aangegeven. Om voor de afdeling fysiotherapie Aan de hand hiervan is een helder te krijgen welke behoeften toetsingsformulier opgesteld er bestaan in het nieuwe werken waarin puntsgewijs alle eisen uit is een inventarisatie gedaan naar het betreffende KNGF programma prioriteiten van eisen op het gebied van eisen (P.v.E.) zijn opgenomen. van fysiotherapeutisch EPD. 8
 9. 9. Basissjabloon Format To Be Per tabblad is een kolomindeling in dit project niet aan bod komen processtappen in de toekomstige gemaakt. De volgende kolommen maar kan in de toekomst, bij een situatie verbeterd moeten worden zijn te onderscheiden: vervolg project, interessant zijn. en de als sterk gekwalificeerde • Nummering: opsomming van processtappen in de toekomstige eisen op nummer conform het De kleine letters ‘o’ in de afkorting situatie geborgd moeten blijven. KNGF document hebben geen betekenis, maar • Omschrijving eis maken de afkorting makkelijker te Vanuit de beschrijving van • Gezamenlijk MoSCoW score: onthouden. de toekomstige situatie is per overeengekomen totaalscore processtap ook aangegeven welke • Individuele MoSCoW score (ver Alle wegingen zijn verzameld en in ‘needs’ hier op van toepassing zijn. borgen kolommen) geval van afwijkende scores is tot Dit hebben we gedaan door per stap • Opmerkingen overeenstemming gekomen over te verwijzen naar de bijbehorende een finale weging. Waar nodig zijn eisen het uit het Bernhoven De werkgroep fysio-EPD heeft de ter verduidelijking opmerkingen programma van eisen. eisen die het KNGF stelt, gewogen opgenomen. voor de afdeling Fysiotherapie Dit heeft geresulteerd in twee over Bernhoven. Elke werkgroeplid heeft TO BE DOCUMENT zichtelijke document waarin afzonderlijk per eis een prioritering Vanuit een basissjabloon “Format de klinische en poliklinisch toegekend volgens de MoSCoW- To Be” (Ziekenhuis Bernhoven, werkprocessen voor de afdeling methode. 2009) wat is opgesteld vanuit fysiotherapie op hoofdlijnen • Must have this - deze eis moet de projectorganisatie EPD en worden beschreven, waarmee in het eindresultaat terugkomen, zorglogistiek in Bernhoven heeft de een basis is gelegd om te kunnen zonder deze eis is het product werkgroep fysiotherapie invulling meten in hoeverre software niet bruikbaar. gegeven aan de beschrijving van voldoet en welke zaken nog (door) • Should have this if at all possible de huidige (as-is) situatie. Hierin ontwikkeld moeten worden om - deze eis is zeer gewenst, maar is ook aangegeven per processtap het pakket te laten aansluiten aan zonder is het product wel welke rollen betrokken zijn bij de de optimale werkwijze voor de bruikbaar. betreffende stap. afdeling fysiotherapie in Ziekenhuis • Could have this if it does not Bernhoven. affect anything else - deze eis mag Vervolgens is per processtap een alleen aan bod komen als er tijd sterkte/zwakte analyse uitgevoerd genoeg is. waarbij we voor de beschrijving van • Won’t have this but would like to de to-be situatie hebben ingevuld have this in the future - deze eis zal dat de als zwak gekwalificeerde 9
 10. 10. Procesnummer As Is programma van eisen (p.v.e.) wat De processtappen zijn genummerd In kolom D en E wordt de huidige als eerste deelproduct in dit project om in latere fase van het project naar werkwijze beschreven. Kolom is opgeleverd een specifieke processtap te kunnen D beschrijft het gedeelte van het Hierbij correspondeert het nummer verwijzen en eenduidig helder is om proces wat nog op papier gebeurt, in de kolom met een eis uit het welke processtap het gaat. kolom E beschrijft datgene wat programma van eisen. Bijvoorbeeld De nummering is terug te vinden digitaal gebeurt. in de processtap aanmelden staat een in de eerste kolom Proces nr. De Need E019 genoemd. Dit verwijst nummering is zodanig opgebouwd Huidige werkwijze S=sterk Z=zwak in het p.v.e. naar eis E019 `Vanuit dat per fase (1 t/m 8) een tweede In kolom F wordt een beoordeling het zoekresultaat is het mogelijk nivo van nummering de volgorde gehouden op onderdelen van het voor een nieuwe aanmelding het van de stappen per fase aangeeft proces. Daar waar de afdeling aanmeldingsformulier te openen. (bijv. Fase 2 Anamnese stap 3 fysiotherapie mogelijkheden/ Hierbij worden bekende gegevens Medicatie is genummerd als 2.3) noodzaak tot verbetering van een direct ingevoerd` processtap zag is een Z (Zwak) Processtap toegekend aan de betreffende stap. Deze eis is beschreven in het p.v.e In de tweede kolom processtap Daar waar de afdeling fysiotherapie op het tabblad Navigatie, paragraaf wordt de stappen beschreven die de kwalificatie S (Sterk) toebedeelde 2 Zoeken, sub 1 Zoeken naar worden genomen per fase in het aan een processtap werd deze als patiëntdossier als eis nr E019 met werkproces. Het onderscheid in zo waardevol ervaren dat we deze daarachter de omschrijving. fases is duidelijk gemaakt door zeker in het toekomstige proces Deze eis is door Bernhoven gewogen grijze horizontale balken in terug willen zien. als prio 1 dus een Must. procesnummer en stap. Deze kolom is met name gebruikt De fasen die worden onderscheiden om de To-be situatie goed uit te zijn kunnen werken. “Voor het beoordelen van al beschikbare software is het noodzakelijk dat werkgroepleden inzicht hebben in de werkwijze van die betreffende software.” 1. Aanmelding To-be PLANNING ENVZI Nieuwsbrief juni 2011 2. (Aanvullende) anamnese In kolom G wordt beschreven welke VERVOLG 3. (Aanvullend) onderzoek processtappen we verwachten in Na afsluiting van deze fase van het 4. Analyse de toekomstige situatie. Hierbij project zal het vervolgtraject onder 5. Behandelplan is gekozen voor algemene andere bestaan uit: 6. Behandeling beschrijvingen bijvoorbeeld: 7. Evaluatie “Aanvragen voor fysiotherapie bij Gapanalyse 8. Afsluiting klinische patiënten moet via digitale Vanuit de beschrijving van de ordercommunicatie verlopen” toekomstige situatie is het van Rol De exacte invulling hiervan zal belang dat een beoordeling van In de derde kolom wordt beschreven samen met de softwareleverancier de software plaats gaat vinden. wie in de betreffende processtap een beschreven moeten worden. Hiervoor zal in eerste instantie rol speelt in het proces. Bijvoorbeeld aan de leverancier van de software aanmelding van de patiënt verloopt Needs worden gevraagd een gapanalyse via de secretaresse, in dit geval staat In de kolom Needs zijn de nummers op te leveren, gebaseerd op de in de kolom Rol: “sec”. opgenomen van de eisen uit het 10
 11. 11. beschreven werkprocessen en eisen/ CONCLUSIE EN BRONNENneeds. 1. Koninklijk Nederlands AANBEVELINGENAfhankelijk van de uitkomsten van Genootschap voor Fysiotherapie Met het programma van eisende gapanalyse zal beoordeling van (KNGF). (2009, 02 27). het het to-be document is eende al beschikbare software plaats Het programma van eisen goede basis gelegd om te kunnenkunnen vinden door de afdeling Elektronisch Patiënten Dossier meten in hoeverre EPD softwarefysiotherapie in Bernhoven. voor fysiotherapeuten versie 1.0. voldoet en welke zaken nog (door)Hiervoor is inzicht in de Opgeroepen op 01 31, 2011, van ontwikkeld moeten worden omwerkwijze van de betreffende KNGF -Beoordelingsinstrument het pakket te laten aansluiten aansoftware noodzakelijk voor de Fysio EPD: https://eisen.fysio- de optimale werkwijze voor dewerkgroepleden. epd.nl/ afdeling fysiotherapie in Ziekenhuis Bernhoven. 2. Ziekenhuis Bernhoven. (2009,Verzamelen van content 09 25). Format To Be &Wanneer helder is hoe de Veranderdocument per zorgpad; Het verdient de aanbevelingbetreffende software werkt kan def. om gebruik makend van hetvanuit Bernhoven bedacht worden opgeleverde programma van eisenwelke informatie men verwacht en het ontwikkelde to-be document Auteurterug te kunnen zien in de applicatie. Nicole Boegheim is werkzaam als en vervolgstap te zetten naarDenk aan lijsten van ziektebeelden/ projectmedewerker EPD en zorglogistiek een gapanalyse gevolgd door hetaandoeningen, medicatie, locaties voor Ziekenhuis Bernhoven, afdeling verzamelen van content. management zorg, team EPD/Zorglogistiek.van stoornissen, hoe patiënt omgaat De gapanalyse zou uit 2 delenmet hun gezondheidstoestand moeten bestaan: Contact(ICF gecodeerd), Ernst van n.boegheim@bernhoven.nl • Deel 1 is aan de leverancierfunctioneringsproblemen, CVPB van de software. Analyseerdiagnostische verrichtingen/ op basis van de aangeleverdeprestaties, hulpmiddelen inclusief documenten op welke punten demeetinstrumenten enz. software (nog niet) voldoet. • Deel 2 is een gezamenlijke actie de softwareleverancier en Bernhoven en zou een richting moeten geven aan de vraag hoe zaken nog (door) ontwikkeld moeten worden om het pakket te laten aansluiten bij de beschreven to be situatie, rekening houdend met de prioriteitstelling uit het programma van eisen. 11
 12. 12. TURVEN KAN OOK SLIMMER Geautomatiseerd scoren van verpleegkundige prestatie-indicatoren De uitwerking van het speerpunt digitaliseren van verpleegkundige prestatie-indicatoren (vpi’s), in het jaarplan zorg 2011 van het Dialyse Centrum Groningen (DCG), is mij toegewezen als opdracht voor het afstudeerproject van de opleiding Health & Informatics aan de Hogeschool InHolland. Deze afstudeeropdracht heeft plaats gehad van 1 maart – 1 juni 2011. De projectmatige vorm sluit goed aan bij het voornemen van de directie van het DCG om in 2011 op een meer projectmatig manier te werken om zodoende efficiënter en overzichtelijker te kunnen werken. Harrie van Til PROJECTOMGEVING in het DCG. Zaken efficiënter De verpleegkundige patiëntenzorg aanpakken, leidend tot meer binnen het DCG vindt plaats volgens kwaliteit, is hier een onderdeel van. een methodische werkaanpak waarbij gebruik wordt gemaakt DOELSTELLINGEN van anamneses , verpleegplannen Om het scoren van vpi’s efficiënter • Een advies uit te brengen en dossierbesprekingen. te laten verlopen heeft dit project hoe de dossierbespreking in De borging van het methodisch ten doel gehad om: Diamant te registreren teneindeVZI Nieuwsbrief juni 2011 werken gebeurt onder andere • Rapportage te ontwikkelen een automatische scoring in de door het, handmatig, scoren binnen het digitale toekomst te vergemakkelijken. van verpleegkundige prestatie- patiëntinformatiesysteem indicatoren (vpi’s) aan de Diamant dat de handmatige hand van de gegevens in het scoring van de huidige vpi’s patiëntinformatiesysteem automatiseert; Diamant. Momenteel worden vpi’s • De betrokken gebruikers te ten aanzien van het gebruik van scholen in het gebruik van anamneses en verpleegplannen de nieuwe rapportage binnen gescoord. In 2011 zal ook de Diamant; dossierbespreking weer vorm • Met de geautomatiseerde krijgen en als prestatie-indicator scoring een tijdwinst van worden ingezet. minimaal 50% t.o.v. de huidige, ‘Slimmer werken’ is in 2011 het handmatige methode te uitgangspunt voor de zorgteams bereiken; 12
 13. 13. Na overleg met de fa. Diasoft kon er een advies worden uitgebracht over de plek in Diamant waar de dossierbesprekingen kunnen worden geregistreerd door de verpleegkundigen. Een presentatie voor het Management Team, de teamleiders en de projectgroepleden sloot dit project op 1 juni 2011 succesvol af. CONCLUSIES De belangrijkste conclusies na dit project waren:PROJECTFASEN • De ontwikkelde rapportageHet project is op 1 maart 2011 in Diamant automatiseert degestart met een informatiefase scoring van de huidige vpi’s inwaarin het Plan van Aanpak (PvA) het DCG op organisatie- enis opgesteld en de eisen en wensen teamniveau;ten aanzien van de te ontwikkelen • Er wordt een tijdwinst vanrapportage zijn geïnventariseerd 80% bereikt, ten opzichte vanonder de teamleiders en het de handmatige methode, doorHoofd Zorg. Verder zijn de de scoring van de huidige vpi’svpi’s bijstellen verpleegkundige “Het doel van centraal uit te laten voeren metanamnese en evalueren individueleverpleegproblemen gedefinieerd in methodisch werken behulp van de ontwikkelde rapportage in Diamant;overleg met het Hoofd Zorg. is het • De ontwikkelde rapportage in Diamant geeft inzicht inDe tweede fase van het project heeft realiseren van het methodisch werken opvolledig in het teken gestaan van deontwikkeling en het testen van de een optimale individueel, verpleegkundig niveau;rapportage met ondersteuning van zorgverlening” • De ontwikkelde rapportage zorgtde fa. Diasoft. voor uniforme en objectieveAan de hand van de eisen en meetresultaten;wensen is er rapportage tot stand • De ontwikkelde rapportagegekomen die het scoren van de verhoogt de integriteit van devpi’s, op organisatie- en teamniveau, Diamantdatabase.automatiseert binnen Diamant.Aan het eind van deze fase is ereen tijdvergelijking tussen de CONTACT De opdrachtgever van dit project is mevrouwhandmatige en de automatische L. Herrmann-Broek, Hoofd Zorg van hetscoringsmethode uitgevoerd. DCG. Voor meer informatie over de inzet van prestatie-indicatoren en de resultatenVerder is er rapportage ontwikkeld van dit project, kunt u met haar contact opnemen.die inzicht verschaft in het l.herrmann@dcg.nlmethodisch werken op individueel, 050-3619444verpleegkundig niveau. AUTEUR De opdrachtnemer is H. W. van Til, dialy-In de implementatiefase van severpleegkundige en applicatiebeheerderhet project zijn de teamleiders Diamant in het DCG.geschoold in het gebruik van de harrievantil@gmail.cominzichtrapportage. Hiertoe werd eenwerkinstructie opgesteld en digitaaltoegankelijk gemaakt. 13
 14. 14. PROJECT GET THE PICTURE Onderzoek naar meerwaarde van het systeem Clinical Assistant Voor de verdere vormgeving van het EPD is er een behoefte ontstaan om patiënt-gerelateerde beeldmaterialen direct in het EPD zichtbaar te maken. Dit artikel richt zich op de inventarisatie van alle patiënt-gerelateerde beeldmaterialen en beeldverwerkende systemen binnen ziekenhuis Amstelland. Daarnaast is een business case opgesteld voor de aanschaf van Clinical Assistant. Het project is tevens een afstudeeropdracht in het kader van de post-HBO opleiding “Health and Informatics” Samira Maleki DOEL VAN HET 2. 27 interne interviews zijn 6. Een overzicht in de vorm van ingepland en uitgevoerd met een matrix is gemaakt van de PROJECT medische en paramedische informatie die is opgehaald uit De meerwaarde van het systeem zorgverleners en de technische de interviews. Clinical Assistant (CA) moet dienst. Via deze interviews 7. Een lijst van medische zowel kwalitatief als kwantitatief werd informatie verzameld apparaten (DICOM & non in kaart worden gebracht. In cijfers over de bestaande applicatie/ DICOM) van de afdelingen uitgedrukt, streeft men naar een medische apparaten. Tevens binnen de scope is opgesteld. positieve Business Case zodanig werd de interne behoefte over 8. Aan de hand van al de dat investeringen in CA binnen 3 het koppelen van gegenereerde verzamelde informatie, de jaar worden terugverdiend. beelden door deze apparaten offerte Clincial Assistant en Het adviesrapport en de Business aan het EPD in kaart gebracht. de contracten voor bestaande Case moeten de ManagerVZI Nieuwsbrief juni 2011 3. Huidige- en toekomstige applicaties is een Business Case Zorggroep Beschouwend architectuur met Clinical gemaakt. voldoende inzicht geven om een Assistant zijn in beeld gebracht. beslissing te kunnen nemen met Zie Figuur 1 en 2. betrekking tot de aanschaf van CA. 4. Twee maal is een externe informatiebijeenkomst met DE GEVOLGDE leverancier RVC bijgewoond. WERKWIJZE Een bezoek is gebracht aan een Aan de hand van het plan van collega ziekenhuis (UMC St. aanpak en de scope van het Radboud in Nijmegen) dat al 6 project zijn de volgende acties jaar van CA gebruik maakt. ondernomen: 5. Alle interviews zijn uitgewerkt 1. Een informatiebijeenkomst en hiervan is een verslag met 5 afdelingsmanagers heeft gemaakt. plaatsgevonden. 14
 15. 15. • Koppeling met de Edifact voor huisartsen is mogelijk. • Gegevens uit CA zijn eenvoudig te exporteren naar de MS Office applicaties. • Live beelden meekijken in de OK is mogelijk. • De kwaliteit van een consult voor de patiënten neemt toe: »» De patiëntvriendelijkheid neemt toe. Door snellere doorlooptijd is er meer aandacht en face- to- face- contact met de patiënt mogelijk; »» e patiëntveiligheid neemt toe. D Doordat alle patiëntgegevens op één plek (EPD) beschikbaar zijn, worden minder fouten gemaakt. • Er is dan ook een positieve Business Case. De terugverdientijd van de investering in CA is 3 jaar. »» e structurele (jaarlijkse) D licentie- en service/ onderhoudskosten zijn lager. beelden in te zien; Zie Grafiek 1, Kosten RVCVOORDELEN »» e efficiency wordt D (Clinical Assistant) versusVervanging van de verschillende vergroot. Er zijn minder kosten losse applicaties;deelsystemen door Clinical Assistant registratiekosten. De tijd »» Een aantal kwantitatievebiedt de volgende voordelen: die zorgverleners kwijt zijn voordelen zoals tijdsbesparing• Doordat alle verschillende losse met gegevensregistratie in zijn daarbij in de Business Case applicaties door één systeem, meerdere applicaties en nog niet eens in harde cijfers CA, worden vervangen, gaan de dossiers, gaat naar beneden; uitgedrukt en meegerekend. beheerkosten omlaag: »» e doorlooptijd van het D »» inder tijd en fte voor M consult neemt af door NADELEN technisch en functioneel automatische koppelingen en Nadelen van Clinical Assistant op beheer nodig; gebruik van kennisboom en hoofdlijnen zijn: »» r zijn minder updates en E sjablonen, • De eenmalige investering is server capaciteiten nodig; »» inder transport van dossiers M hoog. »» r is minder fysieke E en minder fouten herstellen; • Er zijn veel investeringen opslagruimte nodig, aangezien »» Minder trainingen; in hardware en hardware- er geen papieren dossiers meer »» ltijd en overal toegang, vanaf A aanpassingen nodig. zijn; eind 2011 ook beschikbaar via • Op dit moment kan niet in kaart »» A is beter beheersbaar, C iPad. gebracht worden hoeveel van de uitbreidbaarheid en inzetbaar • Door nieuwe mogelijkheden gaat huidige apparaten aangepast of dan diverse losse systemen. de kwaliteit van het gebruik van vervangen moeten worden. In• Door verhoging efficiency gaan beeldmaterialen omhoog. de Business Case is hiervoor een de kosten voor het gebruik van • Bij de scopie afdeling inschatting gemaakt. beeldmaterialen omlaag: zijn koppelingen met • CA is alleen gunstig en voordelig »» eelden zijn overal binnen B allerlei wasmachines en als het ziekenhuisbreed en buiten het ziekenhuis endoscopenmogelijk. aangeschaft en geïmplementeerd inzichtelijk, dus hoeven de »» et behulp van een track en M wordt. gebruikers zich niet meer tracé systeem kunnen scopen fysiek te verplaatsen om de gevolgd worden. 15
 16. 16. • Ziekenhuisbrede implementatie van CA betekent dat sommige applicaties vervangen dienen te worden. Men is gewend aan die applicaties en vooral over XCELERA is men zeer tevreden. • Door gebrek aan interne exper- tise is de afhankelijkheid van RVC vooral in het begin groot. • Alle specialismen die gebruik kosten RVC t.o.v. kosten losse applicaties gaan maken van CA moeten getraind worden. • Waarschijnlijk zijn er op den duur toch uitbreidingen van storage en server capaciteiten nodig. CONCLUSIE In het algemeen is CA veelbelovend. Met een terugverdientijd van 3 jaar is er voor de implementatie van CA een positieve Business Case. Ervaringen van collega ziekenhuis zijn positief. Grote academische ziekenhuizen in Amsterdam, 2. Houd rekening met eventuele projectgroep moeten meerdere zoals AMC, VUmc en ook extra financiële kosten als afdelingen vertegenwoordigd Antonius Ziekenhuis zijn bezig systemen uitgefaseerd moeten zijn. Zo wordt draagvlak om verschillende modules van worden. gecreëerd en de acceptatie op RVC’s CA te implementeren. Dit 3. Koop technische expertise voor de afdelingen wordt verhoogd. geeft een goed toekomstperspectief een technische impactanalyse 10. aat RVC een inventarisatiedag L als aansluiten bij het landelijke en technische implementatie in organiseren. RVC kan schakelpunt uiteindelijk doorgaat. bij de leverancier RVC. binnen twee weken een CA is voor bijna alle specialismen 4. Laat RVC middels de opleiding implementatieplan opleveren. toepasbaar en uitbreidbaar. “Train de trainer” meerdere 11. oor optimale nazorg V Daarom is het voordeliger om in mensen van diverse disciplines en beheer wordt sterk plaats van losse systemen en de opleiden. Daarna kunnen zij geadviseerd om het technisch aanschaf van de verschillende HL7 in een latere fase zelf andere beheer bij de ICT en het koppelingen, CA aan te schaffen. interne gebruikers trainen. functioneel beheer bij de De structurele kosten van 5. Commitment van het functioneel applicatiebeheer CA zijn lager dan structurele management, met name het SAP te beleggen. Dit om kosten van losse onderdelen. middenkadermanagement eilandenbeheer en fouten teVZI Nieuwsbrief juni 2011 Let op: CA is alleen voordelig als en op het afdelingsniveau, is voorkomen. Op deze manier het ziekenhuisbreed aangeschaft essentieel bij de aanschaf en wordt vanuit een centraal punt wordt. De aanschaf in losse implementatie. beheer & onderhoud aangepast onderdelen is financieel nadelig. 6. Betrek ook al tijdens de en bestuurd. ontwerpfase gebruikers bij het project. Opdrachtgever AANBEVELINGEN 7. Schaf CA ziekenhuisbreed Hermen Visser, Zorg Manager Beschouwend Indien het besluit wordt genomen maar implementeer gefaseerd in Ziekenhuis Amstelland om CA voor Ziekenhuis in maximaal 3 jaar. Auteur Amstelland aan te schaffen worden 8. Kies 1-2 afdelingen om als pilot Samira Maleki, Kwaliteitsmedewerker de volgende punten aanbevolen: te starten. Zoals Dermatologie, Ziekenhuis Amstelland (tot juni 2011) 1. Het is noodzakelijk om een vast KNO of KNF. Per 1 juni 2011, EPD coördinator in Spaarne budget met een meerjarenplan Ziekenhuis, SMaleki@spaarneziekenhuis.nl 9. Voor de implementatie is voor de aanschaf en implemen- een projectgroep met een tatie van CA vast te stellen. projectleider nodig. In deze 16
 17. 17. EFFICIËNTE VERSLAG-LEGGING DIGITAAL Functioneel ontwerp & implementatieplan Elektronisch Verpleegkundig Dossier Kinderkliniek MCAKort verslag voor publicatie VZI van het in kaart brengen van de essentiële aanpassingen van het EVD vooreen specifieke patiëntengroep, waarbij eindgebruikers nauw betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling. Ditproject vond plaats in het kader van mijn afstudeerproject van Health & Informatics, InHolland Academy.Anja van Aken INLEIDING verantwoordelijk voor het welke vervolgens kunnen In 2005 is binnen het MCA opleveren van producten welke worden uitgevoerd; door de projectgroep EVD in nodig zijn voor het optimaliseren a. Scholing VPK kinderkliniek; samenwerking met Unusual Visions van het EVD en implementeren b. Implementatie EVD B.V. gestart met de ontwikkeling van het EVD binnen het gehele kinderkliniek; van het EVD. Vanaf mei 2011 MC A. c. Borging EVD kinderkliniek. zijn op alle verpleegafdelingen voor volwassenen het EVD DOEL VAN HET OPDRACHTGEVER geïmplementeerd. Het deelproject is uitgevoerd in Voor implementatie op de PROJECT opdracht van Henk van Alphen, kinderkliniek dient het EVD Aan het einde van het deelproject projecteigenaar EVD en manager op essentiële items te worden heeft de stuurgroep EVD Zorg MCA, onder supervisie van aangepast. Kinderen hebben beschikking over: de projectgroep EMI development. specifieke parameters gerelateerd 1. Het EVD kinderkliniek aan leeftijd en/of gewicht. welke bestaat uit de volgende onderdelen; OMGEVING VAN HET Hiervoor zijn specifieke score- en observatielijsten noodzakelijk. a. Standaard EVD PROJECT Dit geldt ook voor de prestatie kinderafdeling (0-18 jaar); In december 2010 werd door de indicatoren voor kinderen. Ook b. Verkort EVD kinderafdeling raad van bestuur besloten het EVD hebben kinderen specifieke (0-18 jaar); voor de specialistische afdelingen kinderziektes en behandelplannen. c. Standaard EVD binnen het MCA ook zelf te Naast het zieke kind spelen de neonatologie. ontwikkelen (EMI development), ouders/verzorgers een grote rol 2. Een op functionaliteit getest teneinde op alle verpleegafdelingen gedurende de opname. Het vraagt EVD kinderkliniek. het digitale verpleegdossier om een specifieke begeleiding van 3. Het implementatieplan voor te kunnen implementeren. Er kind en ouders/verzorgers. de kinderkliniek welke aansluit werd een nieuwe stuurgroep en op de PID implementatie EVD. projectgroep ingesteld met als doel Het project is een deelproject In het actieplan implementatie een doorstart te maken met het van het PID implementatieplan EVD kinderkliniek zijn de project PID implementatie EVD. EVD. De projectgroep is volgende stappen gepland 17
 18. 18. De projectgroep is verantwoordelijk voor het opleveren van producten welke nodig zijn voor het ICF child & youth taalontwikkeling patroon 6 optimaliseren van het EVD en implementeren van het EVD binnen het gehele MCA. De producten zijn onderverdeeld in 4 releases. Het EVD voor de kinderkliniek (deelproject) is release 3, en bestaat uit verschillende requirements. welke gerelateerd zijn aan de modules in het EVD. GEVOLGDE WERKWIJZE 1. Initiatiefase Werkgroep dossier Voorafgaand aan mijn afstudeerproject heb ik nieuw leven te worden opgeleid tot superusers, • afdelingsspecifieke score- en geblazen in de werkgroep dossier, waarbij zij een belangrijke rol spelen observatielijsten; welke bestaat uit verpleegkundigen tijdens de implementatie en bij de • ouderparticipatie en ouder- SVK, verpleegkundigen borging van het EVD. kind hechting; neonatologie en een teamleider. Casuïstiek • hyperlinks naar De werkgroep vertegenwoordigt Daarnaast heb ik drie afdelingspecifieke protocollen; hiermee alle 6 zorgkernen van de verpleegkundige casussen • koppelingen binnen de kinderkliniek. beschreven voor verschillende modules aangegeven. leeftijdscategorieën (neo, kind De werkgroepleden hebben de en tiener), waarmee de essentiële Terugkoppeling naar eindgebruikers Belbin teamrollen test gemaakt, aanpassingen in het EVD Naast het maken van een helder waarmee inzichtelijk is gemaakt inzichtelijk gemaakt konden functioneel ontwerp voor de over welke competenties de worden. De casussen dienen later programmeur vond ik het werkgroepleden beschikken en ook voor EVD scholingsdoeleinden minstens zo belangrijk de concept op welke wijze zij vanuit deze door er opdrachten voor de ontwerpen terug te koppelen naar teamrollen een bijdrage kunnen verpleegkundigen aan toe te voegen. de eindgebruikers (werkgroep leveren aan de werkgroep. Daarnaast dossier/superusers). Per module is is het projectmatig denken middels 2. Ontwerpfase er een gezamenlijke bijeenkomst Thema Gecentreerde Interactie Functioneel ontwerp georganiseerd waarbij de (TGI) geïnstrueerd aan de Alle essentiële aanpassingen in het eindgebruikers feedback konden werkgroepleden. De methode dient EVD worden voor de programmeur geven op het concept. Daar waar als nieuwe aanpak van werkgroepen ICT inzichtelijk gemaakt in een wenselijk en mogelijk was heb ik binnen de kinderkliniek om effectief functioneel ontwerp. Het EVD het concept op de wensen en eisenVZI Nieuwsbrief juni 2011 en efficiënt aan een taak te kunnen bestaat uit de verschillende modules van eindgebruikers aangepast. Deze werken. en is opgebouwd volgens de werkwijze creëert betrokkenheid en gezondheidspatronen van Gordon. draagvlak binnen de doelgroep. De werkgroep dossier heeft de De afdelingsspecifieke wijzigingen Ook zullen de superusers betrokken essentiële veranderingen in kaart zijn aangebracht in de modules worden bij het testen van het gebracht welke nodig zijn voor het anamnese, zorgplan, intake-output, concept EVD. EVD kind en EVD neo. Het ontwerp controles, ontslag, zorgoverdracht. is per module teruggekoppeld In het ontwerp zijn toepassingen Het VPK team en de ondersteunende aan de werkgroep om feedback te verwerkt van; diensten op de kinderkliniek kunnen geven, alsmede draagvlak worden geïnformeerd middels een bij de eindgebruikers te creëren. • ICF Child & Youth; mail en via een presentatie op het De werkgroepleden zullen mede • landelijke richtlijnen; werkoverleg in juli 2011. worden geïnstrueerd om het • prestatie indicatoren; Implementatieplan kinderkliniek ontwerp te testen en op die wijze Ten einde de implementatie 18
 19. 19. 2. http://www.picu.nl/richtlijnen. htm 3. http://www.springerlink.com/ content/x12m6502j3617n64/ fulltext.pdf 4. http://www.google.co.uk/searc h?hl=en&q=richtlijn+pijnmeti ng+en+behandeling&meta= : 5. Richtlijn Pijnmeting en Behan- deling van pijn bij kinderen,Planning en vervolg File Format: PDF/Adobe Acro- bat, nwh.artsennet.nl 6. http://vmszorg.nl/Documents/ Tools_Extras/Thema’s/Kin- deren/3_presentatie_plenair_ vitaalbedreigdepatient_cbili- jam.pdf 7. http://www.rivm.nl/who-fic/ zo vloeiend mogelijk te laten over begripsvorming; hebben wij icf-cy.htm verlopen is in overleg met het het over hetzelfde? Beide professies 8. ICF-Child & Youth © World afdelingsmanagement en de hanteren ieder een eigen vakjargon Health organization 2007 Ned- projectleiding een afdelingsspecifiek wat vaak moeilijk voor de ander te erlandse vertaling: © WHO- implementatieplan opgesteld. In dit begrijpen valt. Een zorginformaticus FIC Collaborating Centre, plan zijn de afspraken opgenomen die beide ‘talen’ spreekt kan die brug RIVM, Bilthoven 2008, ISBN omtrent hardware, software, tussen zorg en ICT slaan. Hierdoor 97890310055 scholingsplan verpleegkundigen kunnen eisen en wensen van en ondersteunende diensten. gebruikers afgestemd worden op de Daarnaast zijn er afspraken gemaakt functionaliteit van het product. Auteur t.a.v. de bezetting en begeleiding Mijns inziens is het essentieel dat de Anja van Aken, Kinderverpleegkundige MCA tijdens de implementatieweke; 24/7 opleiding tot VPK zorginformatica is er iemand van de projectgroep landelijke erkenning krijgt, zodat Contact dan wel een superuser boventallig er ook daadwerkelijk functies Medisch Centrum Alkmaar Kinderkliniek 349 aanwezig. Tevens omvat het voor VPK zorginformatica in Wilhelminalaan 12 implementatieplan de borging zorginstellingen ontstaan. Bij het 1815 JD Alkmaar op afdelingsniveau en op ICT digitaliseren van zorgprocessen a.vanaken@mca.nl niveau. Achter elke afspraak is kennis van beide professies de staat een tijdsplanning en wie de essentiële schakel die nodig is verantwoordelijkheid draagt. om daadwerkelijk producten te ontwikkelen die aansluiten bij het CONCLUSIE primaire proces. Het betrekken van zorgprofessionals bij het ontwerp van een digitaal BRONNEN zorgproces is belangrijk vanwege 1. http://www.rivm.nl/Bib- de onontbeerlijke input en feedback liotheek/Wetenschappelijk/ die geleverd wordt, alsmede Rapporten/2009/november/ het creëren van draagkracht bij JGZ_richtlijn_Preventie_Wie- de eindgebruikers. Hierdoor gendood_Gebaseerd_op_ ontstaat uiteindelijk een product de_gelijknamige_richtlijn_ welke optimaal aansluit bij de opgesteld_door_de_Neder- zorgprofessionals en het zorgproces. landse_Vereniging_voor_Kin- Daarnaast is het van groot belang dergeneeskunde_en_Artsen_ dat zorg en ICT nauw samenwerken Jeugdgezondheidszorg_Neder- tijdens de ontwerpfase. Er is een land_in_2007 continue afstemming noodzakelijk 19
 20. 20. HET EPD IN DE PRAKTIJK Verpleegkundige statusvoering Sinds 1994 vindt er binnen Atrium MC digitale verpleegkundige verslaglegging plaats op de klinische verpleegafdelingen. Dit werd gedaan door middel van deels gestandaardiseerde teksten, maar voornamelijk door middel van vrije-tekst-velden. Dit was een letterlijke vertaling van de dossiervoering op papier naar een digitaal dossier. In 2007 is de implementatie van de nieuwe manier van statusvoering op basis van verschillende verpleegkundige methodieken van start gegaan, de implementatie is in 2010 voltooid. Atrium MC is klaar voor de volgende stap; de aanschaf en implementatie van een nieuw ZIS/EPD, is het Elektronisch Verpleegkundig Dossier ook klaar voor deze stap? Genevieve Sprenkels ATRIUM MC EN HET bevatten. Dit moet beter kunnen In opdracht van de RvB van dacht de Raad van Bestuur van Atrium MC is er in 2006 een ZIS/EPD Atrium MC in 2006, in 2007 is dan formatie ontstaan die zich heeft Atrium medisch centrum parkstad ook concreet het besluit genomen gebogen over hoe de nieuwe is een van de grootste algemene op zoek te gaan naar een nieuw verpleegkundige verslaglegging ziekenhuizen van Nederland. Het ZIS/EPD voor Atrium MC. kan gaan voldoen aan de CBO bestaat uit 3 locaties verdeeld richtlijnen. Deze formatie kreeg over de regio Parkstad; Heerlen, EVD later de naam “projectgroep Brunssum en Kerkrade. Atrium Atrium MC heeft in 2006 verpleegkundige statusvoering”. MC is vooruitstrevend in het gebruik van een Ziekenhuis besloten dat het elektronischVZI Nieuwsbrief juni 2011 patiëntendossier beter ingericht De projectgroep is van start gegaan Informatie Systeem / Elektronisch moet worden om zo een EVD met het “bedenken” van de nieuwe Patiënten Dossier (ZIS / EPD). te creëren dat voldoet aan de verpleegkundige verslaglegging. Na Het huidige ZIS/EPD is al in 1992 landelijke richtlijnen volgens het oriëntatie en onderzoek is besloten aangeschaft: TDS / Care o’Line, Centraal Begeleidingsorgaan, dat de nieuwe verpleegkundige dit systeem en vele andere (deel) het kwaliteitsinstituut voor de verslaglegging er als volgt uit systemen geeft Atrium MC de gezondheidszorg (CBO); een moet gaan zien; de ordening vindt mogelijkheid om volledig digitaal geordend, gestandaardiseerd, plaats aan de hand van de 11 te kunnen registeren. eenduidig, uniform, methodisch, functionele gezondheidspatronen meetbaar, resultaat gericht, (gedefinieerd door Marjory Het huidige ZIS/EPD voldoet evidence based en best practice Gordon). echter niet meer aan de wensen en eisen van Atrium MC, mede door EVD. De verpleegkundige diagnoses alle verschillende (deel)systemen worden gesteld met behulp van de die elk een onderdeel van het EPD Nursing Diagnosis (gedefinieerd 20
 21. 21. door NANDA). De interventiesen activiteiten voor het zorgplan Patiënten dossierworden opgesteld met behulp Verpleegkundige rapportage lees schrijf M Svan de Nursing Interventions Volgens de 11 functionele gezondheidspa- x x xClassification (NIC). tronen volgens Gordon gestructureerde anamnese, met filterBinnen de rapportage wordtmeetbaarheid en uniformiteit Mogelijkheid tot het invullen van screeningsli- x x x jstengecreëerd met behulp van deNursing Outcomes Classification Het automatisch koppelen van de uitkomsten x x x van screeningslijsten aan vervolg trajecten(NOC). “Vrije tekst” rapportage (beslissingsondersteuning)is nog mogelijk binnen deSOAP structuur (Subjectief, De mogelijkheid tot het eenvoudig en ge- x x xObjectief, Activiteit en Plan). bruiksvriendelijk kunnen opstellen van 1 ofDe implementatiefase voor meerdere standaard verpleegplannenalle verpleegafdelingen binnen Het automatisch melden van dubbele items x x xhet Atrium MC (18 in totaal) binnen (meerdere) opgestelde standaard ver-werd binnen 2 jaar voltooid. pleegplannen bij de patiënt Het kunnen rapporteren binnen het systeem x x xPROGRAMMA VAN aan de hand van (relaties binnen) de volgendeEISEN methodiek; De 11 functionele gezondheidspa-Het nieuwe EVD heeft echter 1 groot tronen volgens Gordon, de Nanda diagnoses,nadeel voor de systeemgebruikers; de NIC interventies en de NOC classificatieomdat Care o’Line sterk verouderd schalenis, is het EVD gebruiksonvriendelijk, Het gebruiksvriendelijk en eenvoudig kunnen x x xhet is erg arbeidsintensief en voltooien of stoppen van de 11 functionelebelastend voor de verpleegkundigen. gezondheidspatronen volgens Gordon, de Nanda diagnoses, de NIC interventies en deEen deel van mijn afstudeerproject NOC classificatie schalenheb ik gewijd aan het opstellen Het automatisch koppelen van de 11 func- x x xvan een gedetailleerd programma tionele gezondheidspatronen volgens Gordon,van eisen voor de klinisch de Nanda diagnose, de NIC interventies enwerkende verpleegkundige de NOC classificatie schalen, zodat er meld-binnen het Atrium MC. ingen gegenereerd worden over als er bijv. 1In dit programma van eisen wordt item voltooid of gestopt word, de andere itemser een digitale omgeving gecreëerd automatisch verwijderd worden of er gemeldvoor de verpleegkundige om de word dat deze nog actief zijn, (beslisonderste-zorg optimaal te kunnen afstemmen uning).op de patiënt en om zorgvuldig het Het genereren van een melding met het voor- xverloop van zorg en resultaten te stel om andere diagnose te starten of te stop-kunnen registeren en bewaken. pen indien een (risico) diagnose onvoldoende gescoord is of meermaals ruim voldoendeHet programma van eisen gescoord is, (beslisondersteuning)is beoordeeld met behulpvan de methode van De mogelijkheid tot het rapporteren van x x x “vrije tekst” binnen de Nanda diagnose in deMoSCoW. Dit staat voor: Subjectief Objectief Evaluatie Plan (SOEP) Programma van eisenMust have – deze eis moet in structuurhet eindresultaat terugkomenShould have – deze eis is zeer gewenst De mogelijkheid tot het specificeren van het x x xCould have – deze eis mag alleen Plan (P van SOEP) zodat het in de tijdslijn vanaan bod komen als er tijd genoeg is de agenda van de patiënt en desbetreffendeWould like to have - deze eis zal nu verpleegkundige geplaatst wordtniet aan bod komen maar kan inde toekomst interessant zijn (wens) 21

×