Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Saumaton johtaminen ja tiimit

1,972 views

Published on

Saumaton hautomopolku. Johtaminen ja tiimit, materiaalia tiimitoimintaan liittyen. Tiimien muodostuminen ja johtaminen.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Saumaton johtaminen ja tiimit

  1. 1. Johtaminen ja tiimit
  2. 2. Tiimiyttämisenjohtaminen Meidän tiimiratkaisumme Tiimin missio ja tavoitteet Tehtävät Työnjako ja osaaminen Työn hallinta Peli- säännöt Roolit tiimissä ME -henki Tiimejä vai ei? Mitä tavoitteita? Millaisia tiimejä? Missio? Miten johtamista muutetaan? Millaista tukea tiimeille? TIIMINKEHITYSPROSESSI
  3. 3. Tiiminjohtamistyylienkehitys 1. Hierarkkinen johtajuus 2. Johtaja koordinoijana 3. Jaettu johtajuus 4. Johtaja “konsulttina”
  4. 4. Asiakassegmentointi Asiakasryhmittely TOIMINTOKOHTAINEN ORGANISAATIO Perinteinen työryhmä TIIMIORGANISAATION KEHITYSVAIHEET 1. Esimiehen johtama tiimi 2. Osittain itseohjautuva tiimi 3. Itseohjautuva tiimi Tiimin johtamistyylien kehitys
  5. 5. Tiimiorganisaationkehittymisenedellytykset •tiimi on keino, ei päämäärä sinänsä •ylimmän johdon arvomaailma •käytännön toteutustavan selvittäminen •johtajien roolin uudelleenarviointi •koko organisaation / kaikkien osallisten kouluttaminen •osallistaminen muutokseen
  6. 6. Johdontehtävätjatiimintehtävät Johdon tehtävänä on •Asettaa tiimit •Viestiä tiimille, miksi kyseessä oleva tiimi on olemassa •Hyväksyä tiimisopimukset/tiimin toimintasuunnitelmat •Huolehtia resursoinnista ja tarvittavan osaamisen olemassa olosta •Arvioida tiimin tiimisopimuksen mukaisten tulosten aikaansaamista •Palkita, kannustaa ja luoda toiminnalle edellytyksiä •Viestiä tiimin toiminnan tuloksista työyhteisössä
  7. 7. Johdontehtävätja tiimintehtävät Tiimin tehtävänä on •Laatia tiimisopimus /tiimin toimintasuunnitelma •Toimia tiimisopimuksen mukaisesti •Arvioida tehtävien/tavoitteiden toteutumista •Palkita, kannustaa ja viestiä toiminnan tuloksista •Tehdä yhteistyötä muiden tiimien kanssa
  8. 8. Tiimitoiminnan etuja ja ongelmia Mitä hyötyä / etua tiimi-toiminnasta on organisaatiolle ja siinä toimiville yksilöille

×